Dúhového pride sa zúčastní a prehovorí na ňom aj naša „ombudsmanka“

Publikované 18.08. 2017 o 00:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nominantka Most-Híd, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, je len odborníčkou na obchodné právo, nie na širokú oblasť ľudských práv „regulárne“ ako „produkt“ deľby moci a rezortov medzi členmi vládnej koalície tak, ako minister školstva Plavčan…
Článok píšem ako reakciu na komunikáciu medzi Jaroslavom Paškom (SNS), Bélom Bugárom (Most-Híd) a verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou (nominantka Most-Híd), deň pred Dúhovým pride, ktorý sa zo svojej „slobodnej a nezávislej“ pozície „verejnej ochrankyne práv“ rozhodla podporiť, a tak „ošetriť základné ľudské práva“ údajne na základných ľudských právach diskriminovaných, utláčaných LGBTI osôb a skupín, ktorým údajne neboli priznané a sú im odopierané ich „základné ľudské práva“ aj svojím osobne prítomným aktivistickým podporným verejným prehovorom v sobotu na LGBTI dúhovom pride 19.8.2017.

Ochrankyňa práv ale riadne pletie piate cez deviate, deklarované európske hodnoty zamieňa s európskymi (transatlantickými) trendami, ktoré ale európskymi hodnotami nikdy neboli, iba sú za ne vydávané a nám podsúvané  (vydieranie na údajne „pozitívnych príkladoch“).
Tieto „ľudsko-právne trendy“ a „hodnoty“ chcú ich protagonisti dostať aj s LGBTI osobami a ich skupinami do režimu základných ľudských práv ako „sexuálne menšiny“, pričom také menšiny v portfóliu ľudsko-právnych menšín nie sú definované ako menšiny (oblasť základných ľudských práv pozná len rasové, etnické a národnostné, nie „sexuálne“ menšiny).
Pojem „sexuálna menšina“ sa v žiadnom zo základných ani odvodených medzinárodne platných a záväzných dokumentoch, teda ani v Listine základných práv a slobôd, v Európskom dohovore o ľudských právach, a teda, ani v Ústave Slovenskej republiky a následne v žiadnom slovenskom zákone nenachádzajú.
V znalostiach problematiky ľudských práv má „naša verejná ochrankyňa našich základných ľudských práv“ zjavne hokej, o čom svedčia jej zmätočné polopravdivé a nepravdivé vyjadrenia v odpovedi na dobrý podnet Jaroslava Pašku, hoc hroziaci „odvetou“ a právom veta pri výbere a „inštalácii“ nových budúcich politických nominantov na úrovni SNS vs. Most-Híd, ak táto koalícia „dovládne“, alebo sa stretnú prípadne v novej koalícii, po parlamentných voľbách 2020…
Za „inštaláciu“ nekompetentnej verejnej ochrankyne práv je ale značne spoluzodpovedná aj strana SMER. Všetci, rukou spoločnou a nerozdielnou.

Verejná ochrankyňa práv Slovensko vníma celostne ako jeden nesvojprávny a Bruselu neposlušný balík, ktorý chce celý podriadiť Bruselu, a to vo všetkom, čo si Brusel zasníva a zapraje, a ak nie Bruselu, tak (!) euro a transatlantickým trendom spojeného „neo proletárskeho“ úsilia novej ľavice neomarxistov v časti ideológia rodu, rovnosť pohlaví a rodov, rovnosť práv a rovnaké zaobchádzanie, ktoré sú súčasťou údajných „európskych hodnôt“, ktoré aj podľa verejnej ochrankyne práv Slovensko ignoruje, nerešpektuje a neimplementuje do svojho právneho poriadku…
A nielen Bruselu, pretože „nové trendy“ v poňatí diverzifikovanej a rôznorodej sexuality a jej ľudsko-právnej tolerancie, akceptácie a rešpektu, prichádzajú spoza oceána z USA, ako „vlajkovej lode“ liberálnej, všetkých a každého tolerujúcej demokracie, ktorá na prelome milénií začína mať vážne problémy sama so sebou a v medzinárodnom rozmere sa nevie vmestiť do vlastnej kože… (pretože to tak nefunguje a nebude, a všetko má svoje medze).

Ochrankyňa práv pritom zjavne odmieta nielen Preambulu Ústavy SR, ignoruje ústavnú deklaráciu samostatnosti a suverenity Slovenska v časti: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ aj tým, že v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv verejne podporuje rodovú ideológiu, a zároveň Slovensko „zaväzuje“ jeho viazanosťou na medzináropdné zmluvy a dohovory, aj tie, ktoré Slovensko ani neuzavrelo ani nedohodlo (tiež v opore o ústavu).
Čl.1 Ústavy SR
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.

Otázka – v čom Slovensko vo veciach základných ľudských práv LGBTI osôb a skupín, porušuje medzinárodné právo, medzinárodné zmluvy a svoje ďalšie medzinárodné záväzky?

Pozoruhodné je, že nominantka Most Híd (ochrankyňa práv) sa tým zjavne rozchádza aj s rozhodnutím vlády na návrh tiež „kolegyne“ nominantky Most-Híd (ministerka spravodlivosti Žitňanská), vo veci vládou s porozumením prijatého návrhu na dočasné a dôvodné pozastavenie procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru.
Podpis ID  v roku 2011 znamená len vzatie dokumentu na vedomie, nič viac. Záväzkom sa pre Slovensko stane (stane?) až jeho ratifikáciou.
Poznámka – Česko ID ani nepodpísalo. V roku 2006 ale uzákonilo inštitút registrovaných partnerstiev. Dnes, po desiatich rokoch čelí rozšíreným adopciám plus dopytu po ošetrení surogáneho materstva zákonom, vecami sa zaoberá ústavný súd a ESĽP Štrasburg. Potrebuje toto všetko (salámová metóda) Slovensko? Až odkiaľ a kam..?
Účasti na dúhových pride sa dopytujú už aj pedofili, žiadajúci dekriminalizáciu a rehabilitáciu pedofílie…
K slovu sa (v duchu „európskych a transatlantických hodnôt“) sa zatiaľ potichu „opačujúc“ (skúšajúc) hlásia aj nekrofili…
Istanbulský dohovor bol vyhlásený a prezentovaný v tureckom Istanbule. Turecko dnes smeruje k klerikálnemu sunnitskému štátu. Iróniou je, že násilníkov, odsúdených pedofilov, chce „v duchu ID“ rehabilitovať tak, že by mohli byť oslobodení spod výkonu trestu odňatia slobody, ak by si so súhlasom nimi znásilnenej alebo sexuálne zneužitej maloletej dievčinky a jej rodičov, vzali takéto dieťa, prípadne tehotné, za manželku („oslobodzujúci a rehabilitujúci sobáš“). Lebo vraj, aj, títo násilníci, by nemali podaromnici sedieť v base, ale starať sa o rodinu a svoju ženu s ich dieťaťom.
Hmm…

Takzvaná nezávislá a slobodná „ombudsmanka“ si vzájomne pletie a mieša základné ľudské práva a práva.

Dúhového pride má právo sa zúčastniť len ako súkromná osoba (ako subjekt, nositeľ základných ľudských práv tak, ako účastníci dúhového pride, s právom na verejné zhromažďovanie, právom na slobodu slova, názoru a presvedčenia, petičné právo atď.) ale nie ako „slobodný a nezávislý“ politický subjekt, pretože takým subjektom je (nie je). Lebo je viazaná ústavou a zákonom.
Garantom jej „slobodnej a nezávislej“ činnosti a ľudsko-právneho aktivizmu je strana Most-Híd a koaličná vláda SR, ktorá ako celok, pod vedením predsedu vlády a šéfa najsilnejšej koaličnej vládnej strany, má zodpovednosť nielen za vládnutie, ale aj za činnosť vládnych inštitúcií a orgánov.

Jej osobná Patakyovej účasť na pride má ale háčik – pre osobu v jej postavení sa to nepatrí, hoc takýto kódex pre verejného ochrancu práv neexistuje a zákaz účasti na podobných podujatiach ani zákon výslovne nezmieňuje. A v zmysle zákona o verejnom ochrancovi nič, žiadne porušenie alebo oslabenie, či odňatie základných práv LGBTI osôb riešiť nebude. Nemá kde, s kým a o čom.
Toto je ale na osobnom posúdení „ombudsmanky“ a jej „chlebodarcov“ (Most-Híd a vláda). Sa uvidí, ako zákon a osobný aktivizmus posúdia ONI…
Mantinely pôsobnosti verejného ochrancu práv sú dané zákonom o verejnom ochrancovi práv, nie slobodnou a nezávislou svojvôľou. Ak sa chce, ako uvádza, správať slobodne, nezávisle a apoliticky, nesmie vykonávať politický aktivizmus na verejnosti ani v súkromí.
Zo zákona je povinná riešiť podozrenia z porušenia základných práv na podnet, preverením podnetu a podaním vlastného podnetu na nápravu chybného alebo diskriminačného rozhodnutia tomu orgánu štátnej, verejnej správy, ktorý práva dotknutých poškodených osôb svojím konaním a rozhodnutím porušil, obmedzil alebo odňal. To je všetko. Nič viac ani menej (zákon je v prílohe).
(1) Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje na
a) orgány štátnej správy,
b) orgány územnej samosprávy,
c) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú.
(2) Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje na Národnú radu Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), prezidenta Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, spravodajské služby, na rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov Policajného zboru, prokuratúru a na súdy s výnimkou orgánov riadenia a správy súdov a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu a prokurátora.
(3) Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje tiež na veci operačnej a mobilizačnej povahy.
Teda, pôsobnosť verejného ochrancu práv sa nevzťahuje na dúhové pochody, pretože tam nedochádza k porušovaniu ale pozitívnemu napĺňaniu základných ľudských práv vo veci práva na verejné zhromažďovanie, spolčovanie, slobodu verejného slova, prejavu, názoru a presvedčenia, ak takýmito zhromaždeniami a pochodmi neprichádza k porušovaniu verejného poriadku a práv iných osôb a skupín na verejnosti, alebo ak takéto zhromaždenia a pochody nevyzývajú na porušovanie právneho poriadku, ústavy, a nenavádzajú na porušovanie alebo obmedzovanie, odňatie, ujmu na právach iných osôb, subjektov základných ľudských práv a práv… (príznačné pre extrémizmus sprava aj zľava).
Mária Patakyová (príloha k článku) vraj pripomenula, že verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán, ktorého hlavnou úlohou je ochrana základných práv a slobôd. Lebo Ústava SR jej v článku 151/a garantuje nezávislosť, a zároveň ju od nej vyžaduje (hmm…):
Preto na výroky politikov, prípadne na politické predstavy o tom, ako mám vykonávať prácu nezávislého ústavného orgánu, nebudem reagovať,” uviedla.
Tento nezávislý orgán si ako „nezávislý“ nemôže robiť, čo chce, úplne nezávisle, ale len to, čo mu ukladá zákon. Ostatok, a to, prečo sa „slobodne a nezávisle“ táto pani, ktorá sa rozhodla byť nad zákonom, a osobne zúčastniť dúhového pride aj s jej posolstvom dúhovému pride, by mal byť legálnym dôvodom pre odvolanie z funkcie verejnej ochrankyne práv, pretože porušila zákon.
A keď už tak, pred budovou parlamentu sa stretnú zástancovia a podporovatelia tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy a obhajcovia prirodzených základných práv detí (Dohovor o právach dieťaťa) na rodičov, otca a matku s príslušenstvom, plus podpora aktívnych a pozitívnych pre rodinných politík. Prirodzene sa dá očakávať, že verejná ochrankyňa práv „prehovorí“ aj na tomto zhromaždení. Nuž, je „slobodná, nezávislá“, nech sa rozhodne a prizná farbu ona sama… (potom sa rozhodneme my).
Ak počty „dúhovo pridujúcich“ v Prahe a v Blave každoročne stúpajú, to je dôsledok ich výdatnej saturácie „dúhovo pridujúcimi“ LGBTI turistami zo zahraničia, a kvalitnejšou prípravou a organizáciou protagonistov, ktorými sú naše slovenské dúhové mimovládky, štedro dotované štátom a ľudsko-právnym „filantropom“ miliardárom Georgeom Sorosom.
Aliancia za rodinu podobného Sorosa nemá…

To, čo viac chystá „naša ombudsmanka“, urobila to aj jej predchodkyňa pani Dubovcová, nad rámec ústavy a zákona konalo aj ministerstvo zahraničných vecí, podporou dúhového pride v Budapešti v roku 2016.
Dubovcová „len“ vyvesila dúhovú vlajku z okna svojej kancelárie a rovnako tak urobili pracovníci veľvyslanectva SR v Budapešti.
Dubovcová sa odvážila „len“ vyvesiť vlajku, Patakyová ide ďalej – bude verejne hovoriť.
Nominanta strany Smer, ministra Lajčáka to stálo „len“ vysvetľovanie, bez osobných konzekvencií a Dubovcovej „len“ riadne skončilo funkčné obdobie.
Poslankyňu SDKÚ na post ombudsmanky nominovala jej materská strana, SaS a Most-Híd (mlčali).
Predchodkyňa novo zvolenej ombudsmanky Patakyovej si zákon o verejnom ochrancovi práv vysvetľovala a konala tiež svojsky, aj nad rámec a mimo zákon, ako „ľudskoprávna aktivistka“ hoc v súlade so zákonom inak, vykázala aj viacero pozitívnych výsledkov, ktoré sa ale minuli účinkom (konanie príslušníkov PZ pri zásahoch…).

Parlament správy ombudsmanky beztak len „trpí“ a „berie na vedomie“. Alebo nie je „zrelý“ akceptovať a rešpektovať inštitút verejného ochrancu práv, ktorý si ako zákonodarný zbor parlament sám schválil, alebo – inštitút verejného ochrancu nie je vykonávaný dobre, správne a korektne tak, ako vyžaduje problematika ľudských práv…

Tým, že Slovensko nepriznalo párom rovnakého pohlavia právo na manželstvo a registrované partnerstvo, ani akcesorické právo rozšírenej adopcie detí, neporušuje tým základné ľudské práva LGBTI skupín, a neporušuje európske právo ani Európsky dohovor o ľudských právach, lebo sa riadi vlastnou Listinou základných slobôd a práv, ktorá je v súlade s Chartou práv EÚ, jadrom slovenskej ústavy a Európskym dohovorom o ľudských právach.
Preto ani v jadre veci (požiadavky LGBTI osôb a skupín) nemôže byť Slovensko postavené pred Európsky súd pre ľudské práva pre porušenie práv zmienených subjektov.

Manželstvo párov rovnakého pohlavia ani registrované partnerstvo, tobôž manželstvo muža a ženy nie sú základným ľudským právom, ale akcesorickým právom, s možnosťou jeho nadobudnutia, po splnení stanovených podmienok a predpokladov, ak také právo ústava a právny poriadok daného štátu pozná.

Ústava SR pozná len právny inštitút manželstva muža a ženy, ktorý je definične precizovaný ústavou a podrobnosti o ňom upravuje zákon o rodine.
Zákonodarca perspektívne uvažuje o úprave občianskeho zákonníka v časti spoločná domácnosť, kde je možné istými úpravami priblížiť práva osôb si blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti párom, žijúcim v manželstve.
Ak Slovensko uzná inštitút registrovaných partnerstiev, dostane sa do režimu a moci ESĽP na pozadí nutnosti dodržiavania zásady rovnosti práv, rovných a rovnakých práv a teda aj rovnakého zaobchádzania vo všetkých položkách…
Slovenský právny poriadok aj ak nepozná inštitút registrovaného partnerstva, pozná ale inštitút úradu notára (…). Ak by reálne chceli, poznajú a využijú ho aj „neregistrované“ páry nielen rovnakého pohlavia ale aj hetero páry…
Občiansky zákonník pozná pojem spoločná domácnosť. A tú je možné „ošetriť“ notárskou zmluvou takmer vo všetkom…
Ústava SR nepozná manželstvo párov rovnakého pohlavia ani registrované partnerstvo.
Ide o ideológiu, ktorú jej protagonisti chcú presadiť ako základné ľudské právo, a na tento „lep“ si ako mucha na mucholapku sadla aj „ľudsko-právne“ horlivá aktivistka „ombudsmanka“ Mária Patakyová.

Všetky požiadavky, ktoré budú na Dúhovom pride 19. augusta 2017 v Bratislave vyslovené, budú a stanú sa politickými požiadavkami, ktoré, ak budú chcieť, do svojich politických programov si zapracujú existujúce a nové politické strany pre ich čas, pre čas, za normálnych okolností, ak nebudú nahradené predčasnými voľbami, po parlamentných voľbách v roku 2020.
Otázka: Akú politickú stranu zastupuje „slobodná a nezávislá“ ochrankyňa práv, nominantka Most Híd, splnomocnená vládnou koalíciou Smer-Most-híd-SNS? A koná v súlade s vládnym programom? Alebo je voči nemu v politickej opozícii?

Európsky dohovor o ľudských právach, Článok 12, Právo uzavrieť manželstvo
Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“
Zmienka o registrovanom partnerstve, tobôž registrovanom partnerstve ako o základnom ľudskom práve sa v dohovore nenachádza.
Poznámka: Ľudsko-právni aktivisti napr. Inakosť, LGBTI-Slovakia, registrované partnerstvo zmenili na životné partnerstvo, ktorého význam, zmysel a obsah je totožný s pojmom registrované partnerstvo.

Preskúšanie z teórie problematiky ľudských práv ani doškolenie neobstojí. Bolo by zdĺhavé a zrejme by sa minulo s pozitívnym účinkom. Slovensko potrebuje akútne reálneho, teoreticky a prakticky dobre pripraveného nie aktivistického ombudsmana/ku so živou praxou v oblasti ľudských práv, ktorou nie je ani ombudsmanka pre ochranu práv detí Tomanová (práva detí sú pre ňu vedľajšie, hlavný je pre výnosný džob a vysoký dôchodok).
Podobne aktivistická v zlom zmysle a význame slova a pojmu aktivizmus je česká ombudsmanka Věra Šabatová (tandem s bývalým ministrom „pro lidská práva a legislativu“ Jiřím Dienstbierom ml. Ibaže pravým, skutočným a úžasným ombudsmanom bol jedine Otakar Motejl (právnik par excelence!).

Ako ochrankyni práv by som ombudsmanke (odborníčke na obchodné právo) položil túto otázku (výrok prezidenta SR): Ako sa máte k výroku prezidenta SR Andreja Kisku, že „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom“?

Vo svojom FB statuse sa „naša“ ombudsmanka odvoláva na frázu, floskulu a zaklínadlo, nepripúšťajúc diskusiu: : „Som presvedčená o tom, že Slovensko hodnotovo patrí do Európy, a preto by malo chrániť základné práva a slobody všetkých párov, ako je to vo vyše dvoch desiatkach členských štátov EÚ. Ak zdieľame európske hodnoty postavené na rešpektovaní a ochrane základných práv, potom prirodzene musíme zabezpečiť uznanie a ochranu aj párov osôb rovnakého pohlavia. Keďže na Slovensku táto skupina stále nemá plnú ochranu práv jej členov, prijala som pozvanie a v sobotu prídem na Hviezdoslavovo námestie.“

Naša „ombudsmanka“ základných ľudských práv LGBTI osôb a skupín zjavne tára a z titulu svojej autority zavádza a manipuluje nevinnú laickú čitateľskú a ostatnú verejnosť.
Ihneď v pondelok by mala zasadnúť koaličná rada vo veci verejný ochranca práv a konať…

Autor článku: Juraj Režo
Príloha:
http://www.napalete.sk/paska-kritizoval-ombudsmanku-za-podporu-duhoveho-pochodu/
http://www.hlavnespravy.sk/vlada-odlozila-ratifikaciu-istanbulskeho-dohovoru-diskusia-bude-pokracovat/1104492
http://www.hlavnespravy.sk/riaditelka-prague-pride-tolerancia-nam-uz-nestaci-chceme-viac/1101042
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564

Dovetok:
Ombudsman sa má zo zákona právo verejne vyjadrovať k veciam, ktoré ako podozrenia z porušenia základných ľudských práv rieši alebo vyriešil, ale vždy diferencovane, prípad od prípadu, s rešpektom voči ochrane základného ľudského práva na súkromie dotknutých osôb.
Vystúpenie Márie Patakyovej na dúhovom pride nemá oporu v zákone ako vec, ktorú rieši, preto nie je žiaduce ani potrebné, mimo rámec zákona.
Jej verejná podpora alebo nepodpora LGBTI osôb a skupín a dúhového pride „ombudsmankou“, ktorá sa vydáva za apolitickú, slobodnú a nezávislú, je verejným prejavom, ktorým popiera svoju apolitickosť verejne činnej osoby, v úrade, ktorý zastáva, reprezentuje a vedie.
Jej vyjadrenie podpory dúhovému pride a požiadaviek osôb a skupín LGBTI je politikum.
Porušuje tým zákon o verejnom ochrancovi práv a prísahu, ktorú vložila do rúk prezidenta SR.  

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Poľsku havaroval autobus s dôchodcami; dvaja mŕtvi a 27 zranených

Varšava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Slawomir Kowalski)   Dve osoby prišli v pondelok o život a najmenej 27 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo v strednom Poľsku havaroval autobus s dovolenkujúcimi dôchodcami. S oznámením sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP. Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských…

V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa Audi Stadlera

Wolfsburg 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera. Potvrdila to v pondelok spoločnosť Volkswagen, ktorá je materským koncernom Audi. Informácie o Stadlerovom zadržaní prichádzajú len týždeň potom, ako prokuratúra v Mníchove oznámila, že rozšírila vyšetrovanie v emisnej kauze…

Merkelová pristúpila na Seehoferovu lehotu ohľadne hraničných kontrol

Berlín 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová akceptovala dvojtýždňovú lehotu, ktorú stanovil minister vnútra Horst Seehofer vo vzájomnom spore ohľadne azylovej politiky. Agentúra DPA o tom informovala po pondelkových rokovaniach predsedníctiev Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) na čele so Seehoferom.…

Perly z besedy o dezinformačných médiách v podaní komentátora SME Schutza, aktivistu Benčíka, mimovládkarky Masarikovej a novinára z Korzára Vrábeľa

Bratislava 17. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot:Video)   V akom stave sú slovenské médiá? Aký majú vplyv sociálne siete, blogy a youtube, ktoré každému umožňujú stať sa amatérskym novinárom? A aký vplyv majú rôzne "alternatívne médiá", fake news, propaganda, dezinformácie? Ako v dnešnom svete rozoznať pravdu a existuje vôbec? Diskusie na tieto…

V južnom Londýne zahynuli pod vlakom traja ľudia; ich smrť je záhadou

Londýn 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Yui Mok)   Traja ľudia prišli v pondelok ráno v britskej metropole Londýn záhadne o život pod kolesami vlaku. O prípade informovali v pondelok príslušníci britskej dopravnej polície, ktorí po príchode na miesto nešťastia spoločne so záchranármi konštatovali smrť troch ľudí. Incident sa stal v pondelok…

Matica slovenská sa ostro ohradzuje proti nepravdám poslanca Dostála o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nové vedenie Matice slovenskej sa ostro ohradzuje proti nepravdivým tvrdeniam poslanca NR SR Ondreja Dostála, ktorý podľa medializovaných informácií na štvrtkovej Hodine otázok v NR SR vyhlásil, že Matica slovenská na viacerých akciách a aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami. Rovnako je klamstvom, že by…

Novinárka Holcová šíri o vražde Kuciaka domnienku: "Niekedy mi napáda, že polícia už vie, kto to urobil a teraz potrebujú vyšetrovanie nejak rozdrobiť"

Praha 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová uviedla, že niekedy si myslí, že slovenská polícia pozná vraha jej kolegu Jána Kuciaka, no na prípad môžu byť vyvíjané veľké politické tlaky. Predstavila aj jednu z málo známych vyšetrovacích verzií, že za dvojnásobnou vraždou vo Veľkej Mači stojí mafia…

Časť Rusov nesúhlasí so zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku

Moskva 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Viac ako milión Rusov už podpísalo petíciu proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. Ako pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol Oleg Šein, viceprezident odborovej organizácie Ruská konfederácia práce (KTR), argumenty vlády v prospech tohto návrhu zákona "znejú nepresvedčivo". Šein dodal, že v…

Poslanci majú podľa návrhu Kataríny Cséfalvayovej vyjadriť znepokojenie nad rastúcim extrémizmom

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada (NR) SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom. Takýto…

Dostál kritizoval limity pre strany, Bernaťák hovorí o transparentnosti

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Limity na počet členov politických strán nie sú potrebné, myslí si opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Súhlasí, že nie je správne, aby strana mala iba štyroch členov a aby sa strany kupovali, ale nemyslí si, že to treba vynucovať zákonom. Pochybuje…

Mainstremové médiá sa nevedia zmieriť s tým, že Hlavné správy sú dôveryhodnejšie ako oni. Napadol nás ďalší fake newsový plátok

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)   To, že boli Hlavné správy agentúrou Reuters vyhodnotené ako najdôveryhodnejšie internetové spravodajské médium nedá spať našej mainstreamovej konkurencii. Určite, okrem toho, že si museli ísť nasadiť antidepresíva, sa intenzívne zamýšľajú nad tým, čo ďalej. Ale nemyslite si, že dôjdu k nejakej sebareflexii. Napríklad, že…

Švajčiari sú verní hotovosti

Bern 18. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pixabay)   Asi 70 % celkového objemu vnútorných platieb pripada na hotovosť, o čom svedčia výsledky prieskumu Švajčiarskej národnej banky. Respondenti to vysvetľujú tým, že hotovosť berú všade, že je to pohodlné, že sa počíta rýchlejšie a úspornejšie (bez zrážok príznačných pre iné spôsoby platieb), informuje portál swissinfo.ch.…

Kalavská: V systéme ambulantnej pohotovosti je pokrytých vyše 80 % bodov

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Väčšina ambulantných pohotovostí, ktorú začnú od júla fungovať po novom, bude zabezpečená. Pokrytých má byť 80 až 85 percent siete pohotovostí. V pondelok to po stretnutí so zástupcami lekárov a nemocníc deklarovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Ministerka vysvetlila, že po tom,…

Popletená Hanzelová by aj chcela aj nemôže odpovedať na otázky Hlavných správ

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Redaktorka spravodajstva RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá bola s ďalšími kolegami odídená z verejnoprávnej televízie kvôli svojim jednostranným, nevyváženým reportážam, sa zamotala do svojich úvah po tom, čo ju náš reportér Ivan Lehotský oslovil a požiadal o odpovede na otázky Hanzelovej sa nepáči, že Hlavné…

Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi v júli Švajčiarsko a Rakúsko

Viedeň 18. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Presidency Office, Rouzbeh Jadidoleslam)   Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi začiatkom júla Švajčiarsko a Rakúsko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že jeho cesta prichádza v čase, keď sa Európa usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Rúhání pobudne…

České firmy zúfalo zháňajú "ajťákov," ponúkajú platy vyššie ako bankárom

Praha 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   České firmy zháňajú pracovníkov prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú však aj také oblasti, kde dopyt ide do krajnosti. Týka sa to aj špecialistov na informačné technológie. Tým ponúkajú firmy aj vyššie mzdy, než v priemere poberajú bankári. "Najväčší nedostatok ľudí vládne v…

Do boja proti Matečnej sa zápája aj odsúdený Mikuláš Vareha. Poznáme stanovisko ministerky na jeho obvinenia

Košice 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Generálna prokuratúra SR sa má zaoberať podaním, ktoré hovorí o podozrení zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa denníka Korzár je autorom podania bývalý veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha, ktorý si odpykáva trest v Sabinove. Vareha v oznámení uvádza, že zneužitia právomoci verejného činiteľa sa…

Malmströmová v Canberre otvorila obchodné rokovania medzi EÚ a Austráliou

Brusel 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rod McGuirk)   Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová spolu s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom a ministrom obchodu Austrálie Stevenom Ciobom začali oficiálne rokovania o komplexnej obchodnej dohode medzi EÚ a Austráliou. K otvoreniu rokovaní došlo v austrálskom hlavnom meste…

TopSpeed

Máme veľmi zlé cesty, zaostávame aj za krajinami 3. sveta

8

Na zlé cesty na Slovensku sa motoristi sťažujú ešte od čias Československa. Je to už taký motoristický šport. No je plne opodstatnený, nejednému vodičovi totiž zlé cesty zásadne skrátili životnosť auta, či dokonca spôsobili veľmi drahé a oveľa častejšie opravy podvozkových častí. 

Slovenský Okruhový Pohár pokračoval na Pannonia Ringu

3

Slovenský Okruhový Pohár mal po prvých pretekoch dvojmesačnú prestávku. Prestávka ale skončila vo štvrtok 7. júna 2018 kedy pretekári opäť naštartovali motory, aby si zmerali sily na technickom maďarskom okruhu Pannonia Ring. Trať s dĺžkou 4740 m vyhovuje hlavne menším autám, ktoré vďaka charakteru okruhu veľmi nepociťujú nedostatok výkonu.

LMP1 končia, vo WEC ich nahradia hypercars

3

Vytrvalostné pretekanie prototypov pod hlavičkou FIA ide dole vodou. Z najvyššej kategórie LMP1 postupne odišli takmer všetky automobilky, zostala len Toyota. Aby tam Toyota Gazoo Racing nebola sama, dopĺňa ich niekoľko súkromných tímov. Tam to ale nekončí, namiesto dvoch sezón 2018 a 2019 máme jednu supersezónu. Po nej LMP1 končia. 

Aké je vhodné auto pre otca?

13

Ste v situácii, že po rokoch strávených za volantom praktického rodinného MPV či kombi chcete niečo živšie, rýchlejšie a obratnejšie? Prípadne by ste chceli pre terén niečo skutočne chlapské? Aké auto pre otca vám odporúčajú známi a rodina a čo by ste, chceli vy? Pri príležitosti Dňa otcov pripravila medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO…

Ako čistiť olejovú vaňu motora zvnútra a prečo?

6

Určite ste už videli niekoľko obrázkov alebo videí, v ktorých je zobrazené zakarbónované vnútro motora. V dnešnej časti AUTOvKELLY sme sa rozhodli zanedbaný motor aspoň trochu mechanicky očistiť. S agresívnymi rozpúšťadlami nikdy neviete, aký kúsok sa dostane do olejového čerpadla a jeho upchatie môže znamenať pre motor fatálne následky. Ako…

Nové BMW 8 predstavili s dvoma motormi. Jeden je dízel

6

O novinke BMW 8 sa už napísalo toľko článkov, že lepšiu reklamu si BMW ani priať nemohlo. Iste, boli tu aj negatívne správy, ako uniknuté foto prototypu s nie práve vkusnými detailmi, aj smrteľná nehoda prototypu. Dizajnovo je to lepšie ako sa zdalo a za nehodu auto nemôže. Nové BMW 8 tak…

KAMzaKRÁSOU

Saturejka záhradná: Pozri, ktoré neduhy ti pomôže rýchlo odstrániť!

1

Saturejka záhradná je liečivá bylinka, ktorá vám pomôže zatočiť s viacerými zdravotnými problémami. Je účinná pri tráviacich ťažkostiach i vysokom krvnom tlaku. Okrem toho je však skvelým pomocníkom i v kuchyni. Drvená saturejka sa používa ako korenina k mäsu či do polievok. V nasledujúcom článku vám prezradíme všetky dôležité informácie o tejto užitočnej rastline.

Toto potrebuješ ovládať: Ako predísť mikrospánku a únave za volantom?

3

Dovolenková sezóna už je v plnom prúde, a to sa ešte oficiálne ani nezačalo leto. Je bežné, že do bližších destinácií, ako Česko, Maďarsko, Taliansko či Chorvátsko, sa vyberáme autom, preto sme sa rozhodli dať dokopy zopár užitočných rád, tipov a inšpirácií, ako sa môžeš udržať v bdelom stave počas šoférovania, ak sa chystáš…

Písanie denníka: Spoznaj blahodarné účinky tohto rituálu!

2

Aj ty si sa pri tejto téme pousmiala s nostalgickou spomienkou na detstvo a skorú mladosť, kedy bolo pre teba všetko také nové, nepoznané, tajomné či emotívne, že si sa s tým všetkým musela bezpodmienečne zveriť svojmu denníčku? A čo tak vrátiť sa k tomu? Písanie denníka totiž odporúča desať z desiatich psychológov – a toto sú…

Samozber marhúľ: Kde na Slovensku kúpiš najlepšie marhule zo sadu?

2

Samozber marhúľ, ako prakticky akéhokoľvek iného ovocia, sa stáva čoraz obľúbenejšou aktivitou Slovákov. Ak patríš medzi nich a rada by si si túto sezónu pripravila domáci marhuľový džem alebo kompót, pozri sa, kde, v rámci Slovenska, si môžeš nazbierať marhule zo sadu a koľko ťa to bude stáť!

Recept na jahodový džem: Keď ho ochutnáš, iný už pripravovať nebudeš!

4

Leto začína vtedy, keď sa v obchodoch alebo na trhoch začnú objavovať jahody. Naozaj, nie je nič lepšie, ako vychutnať si tie sladké červené plody po dlhej zime. Dokonca si ich môžeme nazbierať aj sami na samozberných miestach. Ozaj, boli ste si ich už nazbierať? Ak neviete, čo s nimi, tak…

Vyhrajte morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €

6

Vedeli ste, že kolagén je veľkým pomocníkom v zdraví, ale aj v kráse? Ak nie, tak ste na správnom mieste, kde sa dozvedáte množstvo noviniek a zaujímavostí, ktoré vám denne prinášame. Ak ste doposiaľ nepočuli o jeho účinkoch, tak sa zapojte do súťaže o morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €! 

TopDesať

10 pesničiek, ktoré ťa rozveselia za každých okolností

0

Každý z nás má občas dni, kedy sa jednoducho nedarí a zdá sa, že už nič nemôže byť horšie. No netreba klesať na duchu a radšej sa počas takých dní sústreď na veci, ktoré ťa rozveselia. Ako napríklad týchto 10 pesničiek. :) Napriek tomu, že každý z nás má v…

TOP 10 skvelých zliav na internete

0

Nákupy na internete sa stávajú čoraz častejšími a niet divu. Prečo sa brodiť preplneným nákupným strediskom alebo čakať v obrovskom rade, aby ste si niečo kúpili? Určite si radšej v pohodlí domova prezriete ponuku svojho najobľúbenejšieho obchodu a nakúpite si pomocou pár klikov. My sme si pre teba na dnes pripravili TOP…

Každý otec je hrdina. A tu je hneď niekoľko dôkazov

0

Otec je svojim spôsobom hrdina. Či už sa jedná o záchranu, alebo o obyčajnú pomoc. dieťa stále vie, že na svojho otca sa môže obrátiť. A to, že otcovia sú hrdinovia ti dnes aj pomocou týchto pohyblivých obrázkov dokážeme. Uvidíš, čo všetko sú ochotní otcovia urobiť pre svoje ratolesti. Neboj sa,…

Príroda to vytvárala 320 miliónov rokov. Partia mladíkov to zničila v priebehu pár sekúnd

0

Vietor, dážď a ľad vytesávali Brimham Rocks v Yorkshire v Spojenom kráľovstve posledných 320 miliónov rokov. No to, čo príroda budovala milióny rokov, zničila partia mladíkov v preiebeho niekoľkých sekúnd. "V piatok 1. júna bola približne o 20:45 hodine videná skupina piatich mladých ľudí, ktorá tlačila skalu na vrchole jedného z útesov," tvrdí…

Dôkaz, že naši starí rodičia robia tento svet krajší

0

Možno to poznáš aj ty zo svojej vlastnej skúsenosti. Starí rodičia vedia byť poriadne zábavní, ale aj zaujímaví, hlavne ak začnú rozprávať o svojich príhodách z detstva. Nie sú tu však iba na zábavu, ale sú tu predovšetkým aj na to, aby nám ukázali, že náš svet môže byť stále…

Neuveriteľné premeny: Títo ľudia dokázali nemožné

0

Zhodenie nadbytočných kilogramov sa môže často zdať ako vopred prehratá bitka. No výsledky takéhoto boja môžu zmeniť život od základov. Dnes sa pozrieme na ľudí, ktorí dokázali neuveriteľné premeny. Ťažké životné obdobia, stres, zaneprázdnenosť: to všetko sú časté výhovorky, prečo sa vyhnúť prvému kroku v dosiahnutí životnej premeny. Minulý rok až 45 % Američanov v prieskume…