Kódex blogera Hlavných správ

Článok I.
Preambula

Prevádzkovateľ internetovej stránky hlavnespravy.sk (HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o.) a jeho spolupracovníci čo najobjektívnejšie informujú čo najširší okruh čitateľov o politickom, spoločenskom, kultúrnom, náboženskom a športovom dianí na Slovensku, Európskej únii a vo svete. Pri svojej práci dôsledne dodržiavajú všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné predpisy (najmä: platný autorský zákon, platný trestný zákon a trestný poriadok, platný zákon o priestupkoch) a zároveň dôsledne dodržiavajú všeobecne akceptované etické, kultúrno-spoločenské normy a pravidlá a dobré mravy.

 

Článok II.
Práva a povinnosti blogera a prevádzkovateľa

1. Každý autor textu (ďalej len „bloger“) je oprávnený po zaregistrovaní sa bezodplatne uverejňovať svoje texty (ďalej len „blog“) na internetovej stránke hlavnespravy.sk v časti BLOG. Výhradne prevádzkovateľ je oprávnený umiestniť blog na hlavnú stránku Vybrali sme z blogu a rovnako stiahnuť blog z hlavnej stránky Vybrali sme z blogu. Prevádzkovateľ rovnako môže rozhodnúť, že blogy konkrétneho blogera nebudú zobrazované na hlavnej stránke Vybrali sme z blogu.

2. Registrácia blogera je neanonymná. Bloger sa zaregistruje pod svojim pravým menom a priezviskom a pravou aktuálnou fotografiou (najmä fotografiou tváre). V časti o autorovi uvedie pravdivú stručnú osobnú charakteristiku. Výnimku z tohto pravidla schvaľuje prevádzkovateľ a to výlučne vopred pred prvou registráciou. Na žiadosť prevádzkovateľa je bloger povinný poskytnúť aj ďalšie osobné údaje (email, telefón, adresu a podobne).

3. Bloger je oprávnený vo svojich textoch – blogoch nezávisle a slobodne vyjadrovať svoje názory. Blogy nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, klamlivé alebo veľmi krátke bez informačnej hodnoty sú zakázané. Ak bloger čerpá informácie z cudzích zdrojov je povinný uviesť presný zdroj informácie (napr. prelinkovaním). Ak bloger prekladá cudzí text alebo upravuje cudzí text je povinný túto informáciu uviesť v blogu.

4. Bloger na internetovej stránke hlavnespravy.sk nezverejňuje blogy, ktoré poskytol na zverejnenie inému elektronickému (internetovému) alebo tlačenému médiu (napr. blog.sme.sk, blog.pravda.sk, Denník N a podobne), ak prevádzkovateľ v konkrétnom prípade výlučne vopred nerozhodne inak.

5. Bloger používa vo svojich textoch fotografie, videá alebo iné zvukovoobrazové alebo audiovizuálne diela len s preukázateľným predchádzajúcim súhlasom ich autora. Bloger nesie plnú osobnú zodpovednosť za porušenie najmä platného autorského zákona.

6. Bloger je povinný dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR a iné predpisy (najmä: platný autorský zákon, platný trestný zákon a trestný poriadok, platný zákon o priestupkoch) a zároveň dôsledne dodržiavať všeobecne akceptované etické, kultúrno-spoločenské normy a pravidlá a dobré mravy.

7. Blogerovi sa zakazuje najmä:

  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • propagovať pornografiu;
  • používať vulgarizmy;
  • vyvolávať verejné pohoršenie a podobne.

8. Diskusiu pod blogom je oprávnený zakázať alebo dodatočne zrušiť výlučne prevádzkovateľ.

9. Prevádzkovateľ na základe odôvodnenej žiadosti blogera zruší (zmaže) jeho blog. Na základe odôvodnenej žiadosti blogera obnoví jeho blog najskôr po uplynutí 3 mesiacov.

 

Článok III.
Zodpovednosť blogera za škodu

1. Medzi blogerom a prevádzkovateľom nevzniká pracovnoprávny ani obdobný právny vzťah. Bez súhlasu prevádzkovateľa bloger nesmie vystupovať najmä ako zamestnanec, redaktor, partner, spolupracovník alebo zástupca prevádzkovateľa.
2. Názory vyjadrené v blogu nie sú názormi prevádzkovateľa ani jeho spolupracovníkov. Výlučne bloger zodpovedá za prípadne škody spôsobené uverejnením textu – blogu tretím fyzickým alebo právnickým osobám. V prípade potreby je bloger povinný prevádzkovateľovi predložiť dôkazy na preukázanie tvrdení v blogu a poskytnúť mu akúkoľvek potrebnú súčinnosť.

3. Bloger nesie plnú osobnú zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov SR a iných predpisov (najmä: platného autorského zákona, platného trestného zákona a trestného poriadku, platného zákona o priestupkoch a podobne) uverejnením svojho textu – blogu.

 

Článok IV.
Autorské práva prevádzkovateľa

1. Bloger uverejnením textu/ov – blogu/ov na internetovej stránke hlavnespravy.sk ako autor udeľuje súhlas prevádzkovateľovi so zverejnením tohto textu/ov – blogu/ov alebo ich častí na internetovej stránke sk, a súhlas so šírením textu/ov – blogu/ov alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj súhlas na šírenie textu/ov – blogu/ov ich zverejnením v publikáciách (periodických alebo neperiodických) vydávaných prevádzkovateľom.
2. Bloger ako autor poskytuje prevádzkovateľovi nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textu/ov – blogu/ov ako aj na skrátenie a spracovanie týchto textu/ov – blogu/ov.

3. Blogerom udelený súhlas (licencia) je bezodplatná, a týka sa všestranného použitia textu/ov – blogu/ov, najmä vyhotovovania rozmnoženiny textu/ov – blogu/ov akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme, verejného rozširovania a sprístupňovania textu/ov – blogu/ov.

4. Blogerovi neprináleží honorár, ak prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Aj za opakované zverejnenie textu/ov – blogu/ov alebo ich častí na internetovej stránke sk alebo ich zverejnením v publikáciách (periodických alebo neperiodických) vydávaných prevádzkovateľom blogerovi prináleží len jeden honorár, ak o vyplatení honoráru rozhodne výlučne prevádzkovateľ. V tomto prípade podlieha honorár zdaneniu a odvodovému zaťaženiu podľa platných právnych predpisov SR za čo plne zodpovedá bloger.

 

Článok V.
Reklamné a komerčné aktivity

1. Bloger vo svojich blogoch nepropaguje vlastné alebo cudzie podnikateľské aktivity, vlastné alebo cudzie iné komerčné aktivity spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za skrytú komerčnú reklamu tejto aktivity, resp. činnosti.

2. Bloger vo svojich blogoch môže uviesť recenzie výrobkov alebo služieb, prípadne osobné skúsenosti s tovarmi alebo službami, ak ide výlučne o neplatené aktivity blogera, za ktoré nedostáva odmenu od výrobcu alebo predajcu tovaru alebo služby, resp. bloger nie je zamestnancom alebo v inom obdobnom právnom vzťahu s výrobcom alebo predajcom tovaru alebo služby. Bloger rovnako nesmie použiť recenziu ako prostriedok nekalého konkurenčného boja s iným výrobcom alebo predajcom tovaru alebo služby.

3. Bloger neprijíma dary (najmä peňažné) alebo iné výhody (účasť na kongresoch, recepciách, dovolenkách a podobne) ako protihodnotu za pozitívnu alebo negatívnu informáciu o fyzickej alebo právnickej osobe, tovare alebo službe.

 

Článok VI.
Politické aktivity

1. Súčasťou blogu nesmú byť oficiálne tlačové správy, politické programy a logá politických strán a hnutí. Ak sa bloger v texte venuje politickému dianiu a je súčasne členom politickej strany alebo hnutia je povinný to uviesť v časti o autorovi.

2. Blog nie je určený na politickú propagačnú činnosť politických strán a hnutí. Ani na zverejňovanie oficiálnych vyhlásení alebo na propagáciu politických predstaviteľov politických strán a hnutí.

 

Článok VII.
Sankcie

1. V prípade porušenia tohto kódexu menej závažným spôsobom prevádzkovateľ vyzve blogera na odstránenie nedostatkov. Ak ich bloger bez zbytočného odkladu neodstráni, tak prevádzkovateľ konkrétny blog odstráni (zmaže).

2. V prípade porušenia tohto kódexu závažným spôsobom prevádzkovateľ konkrétny blog odstráni (zmaže).

3. V prípade opakovaného porušenia tohto kódexu závažným spôsobom prevádzkovateľ odstráni (zmaže) všetky blogy konkrétneho blogera vrátane jeho profilu a ďalej mu neumožní pridávať nové blogy na internetovú stránku hlavnespravy.sk.

4. Posúdenie závažnosti porušenia tohto kódexu je výlučnou právomocou prevádzkovateľa.

 

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Tento kódex blogera nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2016.

2. Tento kódex je možné meniť a dopĺňať len formou písomných (zverejnených) dodatkov.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Rusko sa zbavuje cenných papierov USA a kupuje zlato

Moskva 24. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Pavel Lisitsyn)   Americké sankcie prinútili Rusko hľadať spôsoby zabezpečenia svojich zahraničných rezerv. V posledných rokoch Moskva zvýšila nákupy zlata a výrazne znížila svoj podiel na amerických dlhopisoch. Informuje o tom RT. Kríza sa začala stupňovať už v roku 2014, po vyostrení konfliktu na Ukrajine, referende…

Svätý Justus - chlapec, s odťatou hlavou, ktorá žiari aureolou.

Bratislava 24. júna 2018 (HSP/Foto:TASR) Na pobreží mora Adriatického, menovite v meste Trieste a v Udine, slávi sa pamiatka mučeníckej smrti svätého Justa, ako patróna, ktorý vo štvrtom storočí za panovania ukrutného cisára Diokleciána za učenie Pána Ježiša Krista krv svoju vycedil. Život a smrť tohoto svätého nachádzajú sa opísané…

Útok "bodákom". Prečo považovali analytici NATO Tu-22 za smrteľnú hrozbu

Moskva 24. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- WarfareWW Photo via AP/Sputnik N. Verinchuk)   Krátky rozbeh po vzletovej dráhe, skúšobný letec Jurij Alašejev zľahka pritiahol knipel smerom na seba a stroj o váhe 85 ton sa odtrhol od zeme. Presne pred 60 rokmi, 21. júna 1958, sa v ZSSR objavil nový "argument"…

Súd rozhodol: Marián Kočner a Pavol Rusko idú na slobodu

Banská Bystrica 23. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Lenka Krošláková)   Včera popoludní začalo pojednávanie v kauze údajného falšovania podpisov na zmenkách TV Markíza. Pred Špecializovaný trestný súd boli predvedení za húkania sirén obaja obvinení podnikatelia Marián Kočner a Pavol Rusko. Médiám bol zakázaný vstup do objektu a akákoľvek komunikácia s obvinenými. Súd…

Český ekonóm: Rusko nie je žiadna veľká ekonomika, porovnateľná je tak akurát so Španielskom

Praha 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Evan Vucci)   Ekonóm, vysokoškolský pedagóg a bývalý poradca českých ministrov a prezidentov Tomáš Sedláček sa podelil o svoje videnie súčasnej situácie po summite G7. Podľa experta je každý podobný samit vysokých politikov určitým vzájomným uisťovaním, "že sme spojencami a kamarátmi a že si budeme vychádzať v ústrety",…

Blaha k prípadu vyradenia časopisu Zem a Vek z Billy: Osudzujú fašizmus, extrémizmus, konšpirácie, no sami sa spravajú ako fašisti

Bratislava 23. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   V priebehu týždňa v spoločnosti zarezonovalo nepochopiteľné rozhodnutie maloobchodného reťazca Billa, ktorý oznámil, že zo svojich prevádzkach už nebude ponúkať údajne konšpiračný časopis Zem a Vek. Takýto akt diskriminácie odmieta aj poslanec Národnej rady Ľuboš Blaha (Smer-SD), ktorý dokonca hovorí o korporátnom fašizme.…

Fašizmus na Ukrajine: Radikáli zdemolovali rómske príbytky

Kyjev 23. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Rozbíjanie rómskych príbytkov sa na Ukrajine zrejme stáva "národným športom." Na internete sa objavilo ďalšie video, ktoré zachytáva ako muži v kuklách, so sekerami v rukách rozbíjajú provizórne obydlia Rómov nachádzajúce sa v lese v blízkosti Kyjeva. Najšokujúcejšie je však to, že na…

Bol odhalený projekt americkej špionážnej ponorky

Washington 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/U.S. Navy)   Projekt americkej ponorky, ktorý nebol predtým v médiách zverejnený odhaľuje budúci smer rozvoja vojenského námorníctva USA, píše The Popular Mechanics. Na fotografiu ponorky upozornil prvýkrát analytický portál Covert Shores. Americký časopis podotýka, že ponorka Sub 2000 predstavuje "radikálny rozdiel s predchádzajúcimi americkými projektmi…

Kyjev sa obáva dňa začiatku Veľkej vlasteneckej vojny

Kyjev 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Polegenko)   Oslavy výročia začiatku Veľkej vlasteneckej vojny na Ukrajine na štátnej úrovni sú nebezpečné. Napísal o tom na svojom Facebooku riaditeľ ukrajinského Inštitútu národnej pamäti Vladimír Vjatrovič. "Oslavy 22. júna na štátnej úrovni považujem za komunistický atavizmus, ktorý predlžuje život mýtu o Veľkej vlasteneckej…

Pakistanský Taliban si zvolil nástupcu usmrteného vodcu Fazlulláha

Islamabad 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Členovia pakistanskej odnože radikálneho islamistického hnutia Taliban si zvolili svojho nového vodcu po tom, ako ich doterajší šéf zahynul koncom minulého týždňa pri útoku amerického dronu na severovýchode Afganistanu. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na sobotňajšie vyhlásenie hovorcu pakistanských talibov…

Kórejská republika - Mexiko 1:2 v F-skupine

Rostov 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner)   Mexiko zvíťazilo v sobotňajšom zápase futbalových MS nad Kórejskou republikou 2:1. V 26. minúte otvoril skóre duelu F-skupiny v Rostove na Done z jedenástky Carlos Vela, po zmene strán zvýšil náskok "El Tri" jubilejným 50. gólom v národnom tíme Javier Hernandez. V nadstavenom…

Slovensko už malo fašistického prezidenta, nezopakujme to, vyhlásil Pellegrini

Kalište 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Caban)   Slovensko už jedného fašistického prezidenta malo a musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa v budúcoročných voľbách nemuseli hanbiť, kto bude stáť na čele tohto štátu. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na sobotňajšej pietnej spomienke, ktorá sa uskutočnila v rámci 13.…

Mistrík sa debate prezidentských kandidátov radšej vyhol. Chmelár: Marketingová agentúra mu ešte nestačila nainštalovať optimálny „softvér“

Bratislava 23. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu na poludnie odvysiela televízia TA3 diskusnú reláciu s kandidátmi na prezidenta. Z pôvodne pozvaných sa účasti vyhli slniečkárski kandidáti Róbert Mistrík a Zuzana Čapútová. O skutočných dôvodoch prečo sa debate vyhli výstižne napísal prezidentsky kandidát Eduard Chmelár: Po dlhom čase sa v nedeľu na poludnie vraciam…

Hnutie OĽaNO na odbornej konferencii v Prešove predstavilo riešenia pre východ

Prešov 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v sobotu na odbornej konferencii v Prešove pod názvom Riešenia pre Východ otvorilo diskusiu o kľúčovom probléme Slovenska, ktorým sú podľa neho regionálne rozdiely. Odborníci z hnutia navrhli konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života…

Chudobní bieli Američania stratili nádej, miera "úmrtí zo zúfalstva" stúpla na historické maximum

Washington 23. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Znižujúca sa očakávaná dĺžka života a ťažkosti so zdravím medzi horšie vzdelanými bielymi Američanmi sú naozajstným problémom v USA. "Smrť zo zúfalstva", americký pojem, ktorým sa opisujú samovraždy a úmrtia z dôvodu zneužívania návykových látok, sú na svojom historickom maxime. Neúspech v živote mnohí kompenzujú…

Národná koalícia podporí prezidentskú kandidatúru Štefana Harabina

Bratislava 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimoparlamentná strana Národná koalícia podporí v budúcoročných prezidentských voľbách občianskeho kandidáta Štefana Harabina. Rozhodla o tom republiková rada strany na sobotňajšom zasadnutí v Trenčíne.  "Stotožnili sme sa s postojom, že v záujme toho, aby sa v nadchádzajúcich prezidentských voľbách neštiepili pronárodné sily, nebudeme stavať do volieb…

Počas vystúpenia prezidenta Zimbabwe štadiónom otriasol výbuch

Harare 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ben Curtis)   Zrejme viacero ľudí utrpelo v sobotu zranenia v dôsledku výbuchu na predvolebnom zhromaždení v zimbabwianskom meste Bulawayo, na ktorom bol prítomný aj súčasný prezident Zimbabwe. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na miestne médiá a svedkov. Výbuch na štadióne nastal vo…

Macron sa vyslovil za finančné sankcie proti štátom EÚ odmietajúcim azylantov

Paríž 23. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že by súhlasil s finančnými sankciami voči krajinám Európskej únie, ktoré by odmietali migrantov s preukázaným nárokom na azyl. Podľa agentúry Reuters to povedal v sobotu po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. "Osobne som za mechanizmy, ktoré…

TopSpeed

20% clo na autá z EÚ v USA je pre Slovensko veľká hrozba

4

Americký prezident Donald Trump pred pár dňami prostredníctvom siete Twitter pohrozil Európskej únii, že uvalí 20 % CLO na autá z EÚ ak práve EÚ nezruší ochranné opatrenia proti Spojeným štátom ako odvetu na uvalené clo na oceľ a hliník. Trump tak rozhodol mesiac po tom, čo jeho administratíva začala prešetrovať, či dovoz áut a autodielov…

Nový Mercedes C má aj 48V sieť

4

Mercedes uviedol do prevádzky novú generáciu máloobjemových benzínových motorov pre Mercedes C po modernizácií. Okrem iného prichystali 48 voltový systém, ktorý remeňom poháňa štartér - alternátorom a to už aj vo verzií s objemom 1,5 litra. Mercedes uviedol, že kombinácia palubnej siete 48V a EQ Boost vytvára podmienky pre ešte…

Neprekopaný tunel Višňové má viac metrov, ako všetky 2-rúrové v SR

5

Aktuálne má tunel Višňové vyrazených 13 900 m, čo je o 3500 m viac, ako majú spolu všetky dvojrúrové tunely na Slovensku. „Rozsah stavby tunela Višňové je v slovenských pomeroch unikátny,“ povedal investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek na ministerskom kontrolnom dni, počas ktorého s ministrom dopravy Árpádom Érsekom kontrovali výstavbu…

Máčanka 2018 oficiálny dokument. A to rovno 2x!

1

Už je mesiac po akcii Máčanka 2018. Po upútavke a aftermovie je tu aj oficiálny dokument. Pred rokom bol jeden, tento rok sú rovno dva. Prečo? Jednoducho preto, že materiálu bolo neskutočné množstvo. Tak sa rozhodli, že to rozumne rozdelia, aby nezúčastnení videli a vedeli si akciu čo najlepšie predstaviť. Výsledok? Posúďte sami...

Nissan hľadá najrýchlejších hráčov Gran Turismo Sport

0

„Kto se hraje, ten nezlobí.“ To nie je iba názov knihy Kláry Trnkovej, ale aj realita. Určite vám rodičia, alebo frajerky nadávajú, že celý deň iba hráte hry. Teraz im môžete vytrieť zrak. Spoločnosť Nissan hľadá novú generáciu rýchlych hráčov konzoly PlayStation a Gran Turismo Sport prostredníctvom nového programu, ktorý dáva tisícom…

Volvo S60 je prvým Volvom made in the USA

4

Novinku od Volva typ S60 predstavili priamo v americkej továrni v Charlestone. Má veľký význam, prináša niekoľko prvenstiev. Nové Volvo S60 bude prvé auto značky v priebehu posledných desiatok rokov, ktoré nebudú ponúkať so vznetovým motorom. Volvo sa totiž orientuje na elektrifikáciu a naftu odtlačilo do úzadia. Či s tým spravilo Volvo správny krok, to ukáže až budúcnosť a predaje.

KAMzaKRÁSOU

Džús, šťava alebo nektár: Dokážeš spoľahlivo rozoznať ovocné nápoje?

0

Nie je ovocie ako ovocie a pri ovocných nápojoch to platí dvojnásobne. Niekto pije výlučne nápoje s podielom ovocia 3 % a napriek tomu má dobrý pocit z toho, ako prospieva svojmu zdraviu. Iný si poctivo odšťavuje čerstvé ovocie a ešte aj to sa mu máli, pokiaľ ide o obsah vitamínov v takomto nápoji. Ak ťa…

Video Gyrotonic: Nový fitness trend, ktorý ťa dostane svojimi účinkami!

0

Nie, naozaj nejde o názov miešaného drinku. Gyrotonic má na naše telo oveľa blahodarnejší účinok, minimálne z dlhodobého hľadiska. O čom to teda hovoríme? Gyrotonic je špeciálne cvičenie, ktoré v sebe spája viacero pohybových aktivít, napohľad nezlučiteľných. Ak ťa teda zaujíma princíp gyrotonicu a čo všetko sa dá jeho praktizovaním dosiahnuť, zostaň s nami.

Tipy na netradičné výlety: Tieto miesta na Slovensku musíš navštíviť!

0

Sú ciele výletov, na ktoré sa rady vraciame opakovane. Ale sem tam máme chuť si „uletieť“ a spoznať miesta, na ktorých sme nikdy neboli, ktoré možno nie sú až také navštevované, jednoducho niečo úplne iné, nové a napriek tomu naše – slovenské. Tipy na netradičné výlety, ktoré vám dnes prinášame, presne spĺňajú…

Osviežujúci milkshake trikrát inak: Ktorú príchuť si vyberieš ty?

0

Počas najhorúcejších letných dní je snáď naším najväčším problémom nájsť spôsob, ako sa dostatočne schladiť. Často siahame napríklad po obľúbenej zmrzline či ľadovom nápoji. Čo tak si dopriať chutný domáci milkshake? Základ tohto nápoja zvyčajne tvorí osviežujúca zmrzlina a mlieko. Jeho výhodou je, že si ho môžete ľubovoľne dochutiť, a to pomocou…

Ako nosia plavky celebrity? Inšpiruj sa Serenou, Beyoncé, ale aj Kim!

0

Stupne na teplomere sa postupne šplhajú smerom nahor a my už pomaly vyberáme, ktorý model plaviek tento rok prevetráme na dovolenke pri mori či na miestnom kúpalisku. Ako nosia plavky celebrity? Pozeraj a uč sa od profesionálov!

Musíš vidieť: Toto sú najkrajšie jazerá na kúpanie na Slovensku!

3

My Slováci sme síce neboli obdarení morom a plážami, no zato máme k dispozícii aspoň malé moria, v podobe jazier a priehrad, kde sa môžeme osviežiť počas horúcich dní. Výhodou je, že na výlet k takémuto jazeru si nemusíme brať úver v banke, naopak, môže to byť pre nás výborná alternatíva k dovolenke pri mori, navyše…