• Lubor Navracic

  MATRIX pravdy, alebo ako Barack Obama doviedol západnú civilizáciu na okraj útesu (2/4)

  Publikované 04.07. 2019 o 09:34 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Kniha „Teória pravdy“ (www.theorytruth.com) bola vydaná približne pred 9 mesiacmi a počas tohto obdobia som pozoroval reakcie na ňu. Knihu som dával čítať ľuďom s nadpriemernými mentálnymi schopnosťami, ako akademici vrátane aktívneho profesora na bohosloveckej fakulte, politikom a ich poradcom, ale aj mojim priateľom a spolužiakom, a druhú skupinu tvorili integrované ženy, t. j. cítili sa ako ženy a aj mysleli a konali ako ženy, bez ohľadu na ich vzdelanie. Obsah respektíve posolstvo knihy sa týka pravdy, lásky a mierového spolužitia ľudstva, ale použitý slovník je zvolený bez politickej korektnosti, aby nemohlo dôjsť k významovo inej interpretácii, ako je zamýšľaná. Pre bežného čitateľa môžu byť prekvapivé aj analógie, príklady a súvislosti medzi skutočnosťami, ktoré sú všeobecne vnímané ako nezlučiteľné respektíve bol zaužívaný predpoklad, že existovali sami o sebe bez vzájomného prepojenia.

  Odozva čitateľov bola rozhodujúca pre rozpracovanie objavu „úplnej konektivity“ ako najdôležitejšej funkcie bytia hmoty a života, zároveň udržania mentálnej integrity človeka na úrovni vedomia a aj ekonomickej aktivity ľudstva, navyše skutočná sociálna konektivita človeka s človekom je predpoklad šťastného života, inak nastupuje násilie voči druhému alebo sebe samému, až po dobrovoľné ukončenie svojho života. Konektivita čiže stabilita všetkých spoločenských vzťahov, je viazaná na motiváciu, ktorá ak má byť nedeštruktívna a má slúžiť na koordináciu jednotlivých členov spoločnosti, tak títo sa musia zjednotiť na tom čo budú považovať za pravdivé. Pravda je kritériom dobra a zla v spoločnosti, preto čo je dobré sa považuje za morálne. Pravda je len výrok, ktorý aby sa stal akceptovanou pravdou musí byť verifikovaný. Ak chceme mierovo žiť ako ľudstvo a aj prežiť šťastný osobný život musíme chápať druhého človeka, t. j. rozumieť ako chápu/verifikujú pravdu ostatní ľudia, až potom je možné povedať čo je dobré a morálne. Verifikácia je vždy spojená s emocionálnou/ energetickou reakciou každého človeka a môže ísť o stav pozitívny/neutrálny/negatívny (+/0/-), zároveň emocionálna reakcia prebieha primárne u konkrétneho jedinca, alebo cez obecenstvo, čiže charakter verifikácie je súkromný alebo verejný.

   

  Matica/MATRIX verifikácie PRAVDY

   

   

   

  Pôvod výroku Bytie Realita Abstrakcia
  Kategória skutočnosti Entity Relácie Informácie
  Motivácia/energia + 0
  Súkromná verifikácia Imaginácia (India) Segregácia (Židia) Egoizmus (Sparta)
  Verejná verifikácia Materiálna pravda (Grécko) Morálna integrita (Perzia) Kolektivizmus (Čína)

   

  Pravda, ako jednota výroku a svedomia je perzský koncept verejnej verifikácie pravdy, vychádza z najvyššej hodnoty v zoroastrizme, chápanej ako morálna integrita človeka, čo znamená, že človek myslí dobro, hovorí dobro a koná dobro. Sila morálnej integrity ako spôsobu verifikácie spočíva v tom, že umožňuje človeku vnímať skutočnosť ako danú, preto psychické prežitie/zmierenie sa s platnosťou výroku ako pravdy, nevyvoláva u človeka ani nepokoj ani vzrušenie, pretože takáto skutočnosť je vnímaná ako daná/prirodzená. Vďaka schopnosti poskytnúť človeku „pokoj na duši“ je mimoriadne preferovaným spôsobom udržiavania osobnej integrity nenásilných ľudí, ktorí chcú prežiť svoj život v pokoji a vzájomne sa obohacujúcich sociálnych vzťahoch s inými ľuďmi, a preto očakávajú rovnakú morálnu integritu od druhých, respektíve ich spoluúčasť na „dobre“, čo býva zneužívané. Zneužitie verifikácie pravdy cez morálnu integritu často slúži na vyvolanie verejnej reakcie/mobilizáciu jedincov s rovnakým pocitom, často negatívnym alebo na elimináciu nechceného názoru/výroku a takýto jedinci potom vyžadujú pre seba rešpekt na základe „zrkadlenia“,  respektíve virtualizácie morálnej integrity, zároveň sa používa na manipuláciu s očakávaniami nenásilných jedincov, ospravedlnenie parazitických spoločenských štruktúr, napríklad orientálnych despocií a slovenské príslovie o ňom hovorí, že „cesta do pekla je dláždená peknými predsavzatiami“, pretože v skutočnosti nestačí robiť len správne veci, ale je nutné ich robiť správne. Povedané inak, predsavzatie/informácia je totožná so vzťahmi, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú správne veci a ich výsledkom je správna vec/entita, čiže to čo je skutočné. Nikdy nemôže byť pravdivý človek, ktorý nie je morálne integrovaný. Napríklad jedinec je zamestnancom alebo vlastníkom média, takže z dôvodu ekonomického záujmu na potlačení tržieb konkurenčného média nemôže byť morálnym pri obvinení konkurencie z neserióznosti, ktorá nepropaguje násilie, ale má iba opačný názor. Morálne neitegrovaný jedinec nemá právo dožadovať sa „vyššieho dobra“  v mene svojho prospechu.

  Spôsob verifikácie pravdy cez segregáciu najlepšie vystihuje príslovie, „o potrebe oddeliť zrno od pliev“, čo znamená, že pri konflikte dvoch právd/práv, má prednosť tá pravda/právo, ktorá je hodnotnejšia, či už svojou veľkosťou, pokrokovosťou alebo vyššou formou bytia. Segregačný spôsob verifikácie nevyvoláva u človeka žiadnu reakciu, pretože rozhodovanie chápe ako nutnosť podmienenú dosiahnutím vyššieho cieľa, napríklad veliteľ obetuje vojaka, aby zachránil celú jednotku a nevyvolá to u neho morálnu dilemu, rovnako Alexander Veľký symbolicky rozseknutím Gordického uzla zrušil Babylónsku despociu, respektíve Napoleon nie je vnímaný ako despota a vojnový štváč, pretože s jeho vojenskou silou je spojená definitívna zmena feudalizmu na nový ekonomický koncept kapitalizmu v Európe, nakoniec nikto sa nepohoršuje a ani mimoriadne neteší, keď antibiotiká zlikvidujú baktérie a chorý človek sa vylieči zo zápalu pľúc alebo si dá k obedu šťavnaté jahňacie kotlety, pričom oba svoje úžitky človek dosiahne na úkor nižších foriem života. Zneužitie segregačnej verifikácie sa prejavuje v ospravedlnení morálne diskutabilných skutočností, ako násilie voči nenásilným jedincom napríklad, keď virtuálni nositelia pokroku/progresivizmu chcú zabíjať, respektíve bojovať proti zástancom mierovej historickej tradície ľudského spolužitia, ospravedlnenie egoizmu, keď sa obhajuje právo elity/egoistov parazitovať na slušnej väčšine, alebo ospravedlnenie akejkoľvek diskriminácie na základe rasy, vierovyznania, sociálneho pôvodu a podobne. Nie nepodstatnou skutočnosťou je zdôvodnenie eugeniky, šľachtenia ľudskej rasy cez reguláciu prístupu k reprodukcii svojich génov, ide o udržiavanie vopred určených jedincov v režime tzv. slepých génov bez možnosti, respektíve za veľkých prekážok mať vlastných potomkov. Všeobecne je známy aristokratický koncept „modrej krvi“, najdlhšie fungujúci eugenický systém je hinduistická kastová segregácia, bušidó koncept morálneho kódexu japonských samurajov by nemohol byť spoločensky akceptovaný bez eugeniky, židovské levirátne manželstvo je tiež jedným zo spôsobov šľachtenia ľudí, podobne ako koncept mnohoženstva uplatňovaný v islame, tiež je zaujímavý prístup v tejto oblasti v starej Egyptskej ríši. V súčasnosti je najnebezpečnejším javom „progresívne“ zadržiavanie/segregovanie žien v režime slepých génov cez feministické koncepty zastrašovania mužov #Me Too, podporou potratových politík, znevýhodňovania a znižovania sociálneho statusu matiek, propagácie kultu mužožien a degradácia integrovaných žien na úroveň ich genderovo „korektného“ pomenovania, ako „osoby s prednou dierou“ namiesto tradičného pojmu „žena“. Nebezpečenstvo segregácie integrovaných žien do skupiny slepých génov vykazuje apokalyptickú podobnosť s jedným z najdlhšie opakovaným pokusom od roku 1947 do 90-tych rokov 20. storočia, tzv. „Myšacej utópie“, kedy etológ J. B. Calhoun vytvoril bezpečné hniezdo pre 3000 myší s dostatkom všetkého potrebného pre život a tieto myši vymreli so železnou pravidelnosťou na 600 deň od začatia experimentu. Štvrtá fáza „civilizácie myší“ nazývaná „Úpadok“, bola charakteristická egoizmom jednotlivých myší prejavujúcim sa životom single, nezáujmom o rozmnožovanie zo strany samcov a neplodnosťou veľkej časti samičiek. Nakoľko ľudskú civilizáciu stvorili ženy, tým že privatizovali svoju pokrvnú líniu, čím vytvorili základnú sociálnu entitu, proto korporáciu – rodinu, tak segregácia integrovaných žien mimo materstvo spôsobí jej zánik.

  Grécky koncept materiálnej pravdy je jedinou verifikáciou, ktorá nerieši konflikt dvoch právd/práv absolútne, ale kompromisne, a jej podstatou je spôsob riešenia zakotvený v rímskom práve, kedy podstata skutočnosti musí byť v súlade s hmotným stavom veci, napríklad za človeka sa v Ríme považoval iba jedinec, čo sa narodil živý a má ľudskú podobu. Následne pri riešení potratovej politiky, by rímsky súd najskôr vyriešil, na strane „za potrat“ otázku, kedy sa plod podobá na človeka, čiže má jasne oddelené zárodky tela, hlavy, krku, nôh a rúk, aby mu priznal ochranu, čiže by uznal právo na potrat do konca asi 24 týždňa. Naopak pri argumentoch strany „za život“, by akceptoval tlkot srdca, ako rozhodujúci moment vzniku života, nakoľko je zaužívaná prax ohľadne vyhlásenia človeka za mŕtveho, keď mu nebije srdce, teda embryo by považoval za živé asi od 6 týždňa tehotenstva. Rímsky súd by obe dĺžky spočítal a vydelil dvoma, čím by dospel ku kompromisu možnosti povoliť potrat do 15 týždňa tehotenstva. Žiadna iná verifikácia pravdy toto neumožňuje, a preto sú koncepty verifikácie v generických základoch svetonázoru jednotlivých civilizácií, nakoľko tí, čo sa venujú programovaniu vedia, že z dôvodu konzistentnosti programu/softwaru je nevyhnutné vyriešiť problém jednoznačnosti/identity skutočností na základe, ktorých mozog/vedomie/program uskutočňuje poznávanie a následné rozhodovanie jedinca, čiže žitie samotného života. Pri strete materiálnej pravdy a akejkoľvek inej verifikácie, ak neexistuje obmedzujúca podmienka vylúčenia násilia, tak bude materiálna pravda vždy umlčaná a jej protagonisti existenčne eliminovaní.

  Príbeh materiálnej pravdy je fascinujúci a bola by dávno zanikla, keby ju nebolo ochraňovalo kresťanstvo, ktorého koncept Ducha svätého zodpovedá podstate materiálnej pravdy. Kresťanstvo je jediný svetonázorový koncept akceptujúci božskú podstatu materiálnej pravdy, všetky ostatné náboženstvá vrátane svetských ideológií ju deformujú/virtualizujú/relativizujú, ako fašizmus hlásaním segregačnej nadradenosti, marxizmus sociálnej rovnosti a ultraliberalizmus nutnosťou sociálneho riadenia/ovládania/ manipulácie človeka, čo sa prejavuje snahou o zjednodušenie procesu riadenia rozbitím účasti jedinca na sociálnych vzťahoch, jeho vytlačením do egoizmu a osamelosti, pretože účasťou v korporáciách ako rodina, cirkev a národ riadenie naráža na kolektívnu rezistenciu. Najvhodnejším nástrojom pre dosiahnutie straty sociálnej konektivity je ideológia genderovej rovnosti/nihilizmu, ktorá je v rozpore s biologickou podstatou existencie človeka, čiže materiálnou pravdou. Kresťanstvo vďaka viere v božskú podstatu Ducha svätého utvorilo ostrovy slobody hlásania materiálnej pravdy po vzore gréckych akadémií, z ktorých je najznámejšia Platónova Akadémia. Vďaka scholastike Tomáša Akvinského cirkev začala zakladať prvé univerzity, kde garantovala slobodu poznania materiálnej pravdy, ktorá sa neskôr vyvinula v systém paradigmatickej vedy. Dnešná veda je typom materiálnej pravdy platnej len v danej dobe, pričom to čo je aktuálne pravdivé/verifikované je len viera/presvedčenie kvalifikovanej verejnosti/vedcov, že systém výrokov o svete je zhodný so skutočnosťou/materiálnou pravdou.

  Kresťanstvo nie je identické s gréckym konceptom materiálnej pravdy, ale jedná sa o synkretický judaizmus, pretože síce judaizmus ako svetonázorový koncept akceptuje nedeformovanú materiálnu pravdu, ale iba pre židov, potom je možné konštatovať, že judaizmus má dvojitú morálku, jednu pre židov a inú pre nežidov, kde už nemusí platiť materiálna pravda. Kresťanstvo tento problém rieši cez požiadavku morálnej integrity, čím zavádza do spoločenských vzťahov princíp rovnosti všetkých ľudských bytostí. Princíp rovnosti zase vylučuje možnosť použitia násilia voči blížnemu, čím narovnáva deformácie kolektivizmu/vlády väčšiny, pretože obmedzuje použitie moci výlučne na základe práva, ale zároveň aj právo musí byť založené na materiálnej pravde a nie na ideológii, inak by došlo k porušeniu morálnej integrity celej ľudskej spoločnosti. Princíp morálnej integrity v podstate len kopíruje základ kresťanských mystérií spočívajúcich v jednote bytia plynúceho z existencie trojjediného/Trinity skutočného Boha, ktorý „vykazuje“ absolútnu konektivitu/integritu/identitu a energiu/svetlo, na rozdiel od Antitézy/„pána Svetla“, ktorý je princípom diskonektivity/ osamotenosti/relativizmu a čiernej diery pohlcujúcej/ovládajúcej všetko svetlo vo svojom dosahu. Nakoniec morálna integrita pomáha udržať egoizmus človeka v hraniciach expanzie, ktorými sú rovnaké práva blížneho, čiže každý môže konať slobodne čo chce, za dodržania podmienky nezhoršenia postavenia jeho blížnych, a rovnako poskytuje možnosť každému človeku prijať všetky opatrenia, vrátane sily, potrebné na odvrátenie konania iných, ktorí škodia nenásilnému jedincovi.

  Materiálna pravda je okrem svojej verejnej verifikácie spojená s pozitívnou energiou, ktorú môže získať každý človek z poznania pravdy. Prvoplánovo je možné hovoriť o pozitívnej energii z uznania kvalifikovanej a aj laickej verejnosti za vedecké objavy, respektíve o úžitkoch plynúcich z aplikácie vedeckých poznatkov do technológie, avšak existuje aj hlbinný význam podporujúci hypotézu duálnej povahy informácie a energie s ňou spojenej. Ak niekto ešte nezažil vzrušenie/rozrušenie z poznania, tak v závislosti, či budú informácie v knihe „Teória pravdy“ (www.theorytruth.com) v súlade, respektíve v rozpore s jeho svetonázorom, môže zažiť toto hlbinné pôsobenie životnej energie. Sám som videl, keď som dával čítať texty z knihy prvým čitateľom, ako im stúpa od krku až po končeky vlasov červeň a zrýchľuje sa im dych, ateisti mi začali tvrdiť, že oni sú vlastne kultúrne kresťania a strácajú slová z poznania hlbokých súvislostí všetkých skutočností sveta, dokonca jeden kolega Žid, ktorý hovorí, že sa na Slovensku zabudol/oženil, nakoľko celú rodinu má v Izraeli a v USA, tak mi poslal jedno ráno 5:30 SMS, „Včera som si kúpil knihu, práve som ju dočítal, idem sa osprchovať, trochu vyspať a začínam druhé kolo“. Keď som sa s ním následne stretol, povedal, že „Nikdy som si nemyslel, že sa ako Žid dozviem niečo nové od nežida“.

  Z reakcií čitateľov som vypozoroval tri spôsoby čítania knihy; prvým je, ak čitateľ je znalý filozofie, spoločenských vied, histórie, náboženského gnosticizmu, tak najlepším spôsobom je rýchle prečítanie, aby čitateľ získal prehľad o rozsahu tém, ktoré sú predmetom skúmania v texte knihy a potom druhé pomalé čítanie pre pochopenie súvislostí medzi jednotlivými témami. Druhým spôsobom je pedantné/pomalé čítanie, aké absolvovala jedna čitateľka/kaderníčka, keď čítala knihu dva mesiace pri počítači so zapnutou Wikipediou, s poznámkovým blokom a so záložkami, knihu aj viackrát hodila do kúta, ale nakoniec ju prečítala a povedala, „Viete práve ma opustil partner a ja som bola nahnevaná, že čo som urobila zle. Po prečítaní som nadobudla pokoj, pretože som pochopila, že som sa chovala v súlade s domnelými očakávaniami (poznámka autora: kultúrno-sociálnymi stereotypmi), ale nie na základe pochopenia druhého človeka, vlastne ja v skutočnosti nerozumiem ľuďom a asi som nikdy skutočne nemilovala“. Pozitívna energia z poznania materiálnej pravdy eliminovala negatívnu energiu v jej psychike a ona sa mohla cez poznanie zbaviť nepríjemnej minulej skúsenosti, ktorú následne vo svojom vedomí segregovala do zabudnutia. Tretím spôsobom čítania je prístup ďalšieho čitateľa, ktorý keď sa v skupine bavili o knihe a ostatní tvrdili, že je zložitá a náročná, povedal, že to vôbec nie je pravda a treba ju čítať tak, ako si vnútorne každý predstavuje, že veci prirodzene fungujú na základe zdravého „sedliackeho“ úsudku bez vymyslených filozofických konštruktov, a v prípade, že niečomu nerozumieš, tak sa v duchu opýtaj čo by považovala za dobro tvoja stará mama.

  Pozitívny pocit/energia spojený s poznaním materiálnej pravdy a duálna podstata sveta znamenajúca skutočnosť, že energia je vždy spojená s informáciou, poskytuje silný predpoklad pre vyslovenie hypotézy, že svetonázor je viac menej, podľa veľkosti mentálnych schopností každého jedinca, bez rozporná informačná štruktúra vytvorená v vedomí/pamäti človeka, ktorá umožňuje voľný priechod životnej energie spojenej s každou informáciou, ktorú z okolia spracováva vo svojom vedomí a jej voľný priechod predstavuje „pokoj na duši“ v prípade, že informácia je v súlade so jeho svetonázorom. Ak je informácia v súlade so svetonázorom a zároveň prináša nové poznanie, tak energia informácie, ktorá rozšírila svetonázor/poznanie je pociťovaná ako prílev novej pozitívnej energie, „hreje na duši“. Naopak, ak informácia, ktorú spracováva vedomie z okolia je v rozpore so svetonázorom, tak energia s ňou spojená nemôže voľne prúdiť a dôjde k „zápche“, ktorá spôsobí intenzívny „pocit vnútorného nepokoja“, a až získanie informácie/pravdy, ktorá vysvetlí frustrujúce skutočnosti v súlade so svetonázorom môže dôjsť k uvoľneniu napätia a získaniu pokoja na duši. Ak človek nevie z osobných dôvodov, mentálna nedostatočnosť, nevhodná výchova, nedostatok vzdelania a podobne alebo nemôže z dôvodu vonkajšieho tlaku ako násilie, očakávania okolia, prepadnutie závislosti a podobne, spriechodniť energiu prameniacu z podnetov/skutočností z okolia, alebo nechce pre morálnu neprípustnosť akceptovať možné riešenie, je jeho psychika prinútená k deformácii, ktorá sa okoliu javí ako duševná porucha/choroba, ale danému jedincovi umožňuje „beztrestnú“ ventiláciu vnútorného napätia, avšak ak je daný človek silná osobnosť, tak vonkajší tlak bude riešiť „vnútorným zlomením/mentálnym prerodom“, ktorý sa prejaví uzavretím sa do seba, rebootovaním hodnotového svetonázoru získaného od matky a následne rezistenciou voči deformačnému tlaku okolia, a toto je najprirodzenejšie vysvetlenie napríklad „zlomenia“ sa agentov Edwarda Snowdena, súdruha Kim Philbyho a podobne.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 6
  Celkové hodnotenie: 4.66
  Priemerná čítanosť: 577

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  Pred Vianocami odštartuje nový televízny okruh - Trojka

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) spustí pred Vianocami nový televízny okruh - Trojka. Jeho základom bude televízny archív. Trojka je prioritne zameraná na ľudí nad 60 rokov, ktorí preferujú domácu a archívnu tvorbu. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav…

  Srdcovka menom Neapol. Hamšík neľutuje odchod do Číny a dúfa, že na Vianoce napadne aspoň meter snehu

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Už bezmála rok pôsobí v ďalekej Číne v tíme Ta-lien I-fang, ale na časy strávené v Neapole stále spomína s láskou. Nezabudli naňho ani ľudia v meste pod Vezuvom a v neapolskom klube, veď práve od "partenopei" prišla iniciatíva na napísanie publikácie o…

  Greta Thunbergová vyhlásila vojnu bielym mužom!?

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   "Zelené šialenstvo", ktoré zachvátilo západný svet, má vážne ekonomické následky. Ale dá sa celkom iste predpokladať, že ďalej to bude ešte zaujímavejšie. Dve hlavné symbolické postavy svetového "zeleného hnutia", Alexandria Ocasio-Cortézovo a Greta Thunbergová, dali dole masky ekologických aktivistiek a jasne vyznačili svoje…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…