• MATRIX pravdy, alebo ako Barack Obama doviedol západnú civilizáciu na okraj útesu (2/4)

  Publikované 04.07. 2019 o 09:34 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Kniha „Teória pravdy“ (www.theorytruth.com) bola vydaná približne pred 9 mesiacmi a počas tohto obdobia som pozoroval reakcie na ňu. Knihu som dával čítať ľuďom s nadpriemernými mentálnymi schopnosťami, ako akademici vrátane aktívneho profesora na bohosloveckej fakulte, politikom a ich poradcom, ale aj mojim priateľom a spolužiakom, a druhú skupinu tvorili integrované ženy, t. j. cítili sa ako ženy a aj mysleli a konali ako ženy, bez ohľadu na ich vzdelanie. Obsah respektíve posolstvo knihy sa týka pravdy, lásky a mierového spolužitia ľudstva, ale použitý slovník je zvolený bez politickej korektnosti, aby nemohlo dôjsť k významovo inej interpretácii, ako je zamýšľaná. Pre bežného čitateľa môžu byť prekvapivé aj analógie, príklady a súvislosti medzi skutočnosťami, ktoré sú všeobecne vnímané ako nezlučiteľné respektíve bol zaužívaný predpoklad, že existovali sami o sebe bez vzájomného prepojenia.

  Odozva čitateľov bola rozhodujúca pre rozpracovanie objavu „úplnej konektivity“ ako najdôležitejšej funkcie bytia hmoty a života, zároveň udržania mentálnej integrity človeka na úrovni vedomia a aj ekonomickej aktivity ľudstva, navyše skutočná sociálna konektivita človeka s človekom je predpoklad šťastného života, inak nastupuje násilie voči druhému alebo sebe samému, až po dobrovoľné ukončenie svojho života. Konektivita čiže stabilita všetkých spoločenských vzťahov, je viazaná na motiváciu, ktorá ak má byť nedeštruktívna a má slúžiť na koordináciu jednotlivých členov spoločnosti, tak títo sa musia zjednotiť na tom čo budú považovať za pravdivé. Pravda je kritériom dobra a zla v spoločnosti, preto čo je dobré sa považuje za morálne. Pravda je len výrok, ktorý aby sa stal akceptovanou pravdou musí byť verifikovaný. Ak chceme mierovo žiť ako ľudstvo a aj prežiť šťastný osobný život musíme chápať druhého človeka, t. j. rozumieť ako chápu/verifikujú pravdu ostatní ľudia, až potom je možné povedať čo je dobré a morálne. Verifikácia je vždy spojená s emocionálnou/ energetickou reakciou každého človeka a môže ísť o stav pozitívny/neutrálny/negatívny (+/0/-), zároveň emocionálna reakcia prebieha primárne u konkrétneho jedinca, alebo cez obecenstvo, čiže charakter verifikácie je súkromný alebo verejný.

   

  Matica/MATRIX verifikácie PRAVDY

   

   

   

  Pôvod výroku Bytie Realita Abstrakcia
  Kategória skutočnosti Entity Relácie Informácie
  Motivácia/energia + 0
  Súkromná verifikácia Imaginácia (India) Segregácia (Židia) Egoizmus (Sparta)
  Verejná verifikácia Materiálna pravda (Grécko) Morálna integrita (Perzia) Kolektivizmus (Čína)

   

  Pravda, ako jednota výroku a svedomia je perzský koncept verejnej verifikácie pravdy, vychádza z najvyššej hodnoty v zoroastrizme, chápanej ako morálna integrita človeka, čo znamená, že človek myslí dobro, hovorí dobro a koná dobro. Sila morálnej integrity ako spôsobu verifikácie spočíva v tom, že umožňuje človeku vnímať skutočnosť ako danú, preto psychické prežitie/zmierenie sa s platnosťou výroku ako pravdy, nevyvoláva u človeka ani nepokoj ani vzrušenie, pretože takáto skutočnosť je vnímaná ako daná/prirodzená. Vďaka schopnosti poskytnúť človeku „pokoj na duši“ je mimoriadne preferovaným spôsobom udržiavania osobnej integrity nenásilných ľudí, ktorí chcú prežiť svoj život v pokoji a vzájomne sa obohacujúcich sociálnych vzťahoch s inými ľuďmi, a preto očakávajú rovnakú morálnu integritu od druhých, respektíve ich spoluúčasť na „dobre“, čo býva zneužívané. Zneužitie verifikácie pravdy cez morálnu integritu často slúži na vyvolanie verejnej reakcie/mobilizáciu jedincov s rovnakým pocitom, často negatívnym alebo na elimináciu nechceného názoru/výroku a takýto jedinci potom vyžadujú pre seba rešpekt na základe „zrkadlenia“,  respektíve virtualizácie morálnej integrity, zároveň sa používa na manipuláciu s očakávaniami nenásilných jedincov, ospravedlnenie parazitických spoločenských štruktúr, napríklad orientálnych despocií a slovenské príslovie o ňom hovorí, že „cesta do pekla je dláždená peknými predsavzatiami“, pretože v skutočnosti nestačí robiť len správne veci, ale je nutné ich robiť správne. Povedané inak, predsavzatie/informácia je totožná so vzťahmi, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú správne veci a ich výsledkom je správna vec/entita, čiže to čo je skutočné. Nikdy nemôže byť pravdivý človek, ktorý nie je morálne integrovaný. Napríklad jedinec je zamestnancom alebo vlastníkom média, takže z dôvodu ekonomického záujmu na potlačení tržieb konkurenčného média nemôže byť morálnym pri obvinení konkurencie z neserióznosti, ktorá nepropaguje násilie, ale má iba opačný názor. Morálne neitegrovaný jedinec nemá právo dožadovať sa „vyššieho dobra“  v mene svojho prospechu.

  Spôsob verifikácie pravdy cez segregáciu najlepšie vystihuje príslovie, „o potrebe oddeliť zrno od pliev“, čo znamená, že pri konflikte dvoch právd/práv, má prednosť tá pravda/právo, ktorá je hodnotnejšia, či už svojou veľkosťou, pokrokovosťou alebo vyššou formou bytia. Segregačný spôsob verifikácie nevyvoláva u človeka žiadnu reakciu, pretože rozhodovanie chápe ako nutnosť podmienenú dosiahnutím vyššieho cieľa, napríklad veliteľ obetuje vojaka, aby zachránil celú jednotku a nevyvolá to u neho morálnu dilemu, rovnako Alexander Veľký symbolicky rozseknutím Gordického uzla zrušil Babylónsku despociu, respektíve Napoleon nie je vnímaný ako despota a vojnový štváč, pretože s jeho vojenskou silou je spojená definitívna zmena feudalizmu na nový ekonomický koncept kapitalizmu v Európe, nakoniec nikto sa nepohoršuje a ani mimoriadne neteší, keď antibiotiká zlikvidujú baktérie a chorý človek sa vylieči zo zápalu pľúc alebo si dá k obedu šťavnaté jahňacie kotlety, pričom oba svoje úžitky človek dosiahne na úkor nižších foriem života. Zneužitie segregačnej verifikácie sa prejavuje v ospravedlnení morálne diskutabilných skutočností, ako násilie voči nenásilným jedincom napríklad, keď virtuálni nositelia pokroku/progresivizmu chcú zabíjať, respektíve bojovať proti zástancom mierovej historickej tradície ľudského spolužitia, ospravedlnenie egoizmu, keď sa obhajuje právo elity/egoistov parazitovať na slušnej väčšine, alebo ospravedlnenie akejkoľvek diskriminácie na základe rasy, vierovyznania, sociálneho pôvodu a podobne. Nie nepodstatnou skutočnosťou je zdôvodnenie eugeniky, šľachtenia ľudskej rasy cez reguláciu prístupu k reprodukcii svojich génov, ide o udržiavanie vopred určených jedincov v režime tzv. slepých génov bez možnosti, respektíve za veľkých prekážok mať vlastných potomkov. Všeobecne je známy aristokratický koncept „modrej krvi“, najdlhšie fungujúci eugenický systém je hinduistická kastová segregácia, bušidó koncept morálneho kódexu japonských samurajov by nemohol byť spoločensky akceptovaný bez eugeniky, židovské levirátne manželstvo je tiež jedným zo spôsobov šľachtenia ľudí, podobne ako koncept mnohoženstva uplatňovaný v islame, tiež je zaujímavý prístup v tejto oblasti v starej Egyptskej ríši. V súčasnosti je najnebezpečnejším javom „progresívne“ zadržiavanie/segregovanie žien v režime slepých génov cez feministické koncepty zastrašovania mužov #Me Too, podporou potratových politík, znevýhodňovania a znižovania sociálneho statusu matiek, propagácie kultu mužožien a degradácia integrovaných žien na úroveň ich genderovo „korektného“ pomenovania, ako „osoby s prednou dierou“ namiesto tradičného pojmu „žena“. Nebezpečenstvo segregácie integrovaných žien do skupiny slepých génov vykazuje apokalyptickú podobnosť s jedným z najdlhšie opakovaným pokusom od roku 1947 do 90-tych rokov 20. storočia, tzv. „Myšacej utópie“, kedy etológ J. B. Calhoun vytvoril bezpečné hniezdo pre 3000 myší s dostatkom všetkého potrebného pre život a tieto myši vymreli so železnou pravidelnosťou na 600 deň od začatia experimentu. Štvrtá fáza „civilizácie myší“ nazývaná „Úpadok“, bola charakteristická egoizmom jednotlivých myší prejavujúcim sa životom single, nezáujmom o rozmnožovanie zo strany samcov a neplodnosťou veľkej časti samičiek. Nakoľko ľudskú civilizáciu stvorili ženy, tým že privatizovali svoju pokrvnú líniu, čím vytvorili základnú sociálnu entitu, proto korporáciu – rodinu, tak segregácia integrovaných žien mimo materstvo spôsobí jej zánik.

  Grécky koncept materiálnej pravdy je jedinou verifikáciou, ktorá nerieši konflikt dvoch právd/práv absolútne, ale kompromisne, a jej podstatou je spôsob riešenia zakotvený v rímskom práve, kedy podstata skutočnosti musí byť v súlade s hmotným stavom veci, napríklad za človeka sa v Ríme považoval iba jedinec, čo sa narodil živý a má ľudskú podobu. Následne pri riešení potratovej politiky, by rímsky súd najskôr vyriešil, na strane „za potrat“ otázku, kedy sa plod podobá na človeka, čiže má jasne oddelené zárodky tela, hlavy, krku, nôh a rúk, aby mu priznal ochranu, čiže by uznal právo na potrat do konca asi 24 týždňa. Naopak pri argumentoch strany „za život“, by akceptoval tlkot srdca, ako rozhodujúci moment vzniku života, nakoľko je zaužívaná prax ohľadne vyhlásenia človeka za mŕtveho, keď mu nebije srdce, teda embryo by považoval za živé asi od 6 týždňa tehotenstva. Rímsky súd by obe dĺžky spočítal a vydelil dvoma, čím by dospel ku kompromisu možnosti povoliť potrat do 15 týždňa tehotenstva. Žiadna iná verifikácia pravdy toto neumožňuje, a preto sú koncepty verifikácie v generických základoch svetonázoru jednotlivých civilizácií, nakoľko tí, čo sa venujú programovaniu vedia, že z dôvodu konzistentnosti programu/softwaru je nevyhnutné vyriešiť problém jednoznačnosti/identity skutočností na základe, ktorých mozog/vedomie/program uskutočňuje poznávanie a následné rozhodovanie jedinca, čiže žitie samotného života. Pri strete materiálnej pravdy a akejkoľvek inej verifikácie, ak neexistuje obmedzujúca podmienka vylúčenia násilia, tak bude materiálna pravda vždy umlčaná a jej protagonisti existenčne eliminovaní.

  Príbeh materiálnej pravdy je fascinujúci a bola by dávno zanikla, keby ju nebolo ochraňovalo kresťanstvo, ktorého koncept Ducha svätého zodpovedá podstate materiálnej pravdy. Kresťanstvo je jediný svetonázorový koncept akceptujúci božskú podstatu materiálnej pravdy, všetky ostatné náboženstvá vrátane svetských ideológií ju deformujú/virtualizujú/relativizujú, ako fašizmus hlásaním segregačnej nadradenosti, marxizmus sociálnej rovnosti a ultraliberalizmus nutnosťou sociálneho riadenia/ovládania/ manipulácie človeka, čo sa prejavuje snahou o zjednodušenie procesu riadenia rozbitím účasti jedinca na sociálnych vzťahoch, jeho vytlačením do egoizmu a osamelosti, pretože účasťou v korporáciách ako rodina, cirkev a národ riadenie naráža na kolektívnu rezistenciu. Najvhodnejším nástrojom pre dosiahnutie straty sociálnej konektivity je ideológia genderovej rovnosti/nihilizmu, ktorá je v rozpore s biologickou podstatou existencie človeka, čiže materiálnou pravdou. Kresťanstvo vďaka viere v božskú podstatu Ducha svätého utvorilo ostrovy slobody hlásania materiálnej pravdy po vzore gréckych akadémií, z ktorých je najznámejšia Platónova Akadémia. Vďaka scholastike Tomáša Akvinského cirkev začala zakladať prvé univerzity, kde garantovala slobodu poznania materiálnej pravdy, ktorá sa neskôr vyvinula v systém paradigmatickej vedy. Dnešná veda je typom materiálnej pravdy platnej len v danej dobe, pričom to čo je aktuálne pravdivé/verifikované je len viera/presvedčenie kvalifikovanej verejnosti/vedcov, že systém výrokov o svete je zhodný so skutočnosťou/materiálnou pravdou.

  Kresťanstvo nie je identické s gréckym konceptom materiálnej pravdy, ale jedná sa o synkretický judaizmus, pretože síce judaizmus ako svetonázorový koncept akceptuje nedeformovanú materiálnu pravdu, ale iba pre židov, potom je možné konštatovať, že judaizmus má dvojitú morálku, jednu pre židov a inú pre nežidov, kde už nemusí platiť materiálna pravda. Kresťanstvo tento problém rieši cez požiadavku morálnej integrity, čím zavádza do spoločenských vzťahov princíp rovnosti všetkých ľudských bytostí. Princíp rovnosti zase vylučuje možnosť použitia násilia voči blížnemu, čím narovnáva deformácie kolektivizmu/vlády väčšiny, pretože obmedzuje použitie moci výlučne na základe práva, ale zároveň aj právo musí byť založené na materiálnej pravde a nie na ideológii, inak by došlo k porušeniu morálnej integrity celej ľudskej spoločnosti. Princíp morálnej integrity v podstate len kopíruje základ kresťanských mystérií spočívajúcich v jednote bytia plynúceho z existencie trojjediného/Trinity skutočného Boha, ktorý „vykazuje“ absolútnu konektivitu/integritu/identitu a energiu/svetlo, na rozdiel od Antitézy/„pána Svetla“, ktorý je princípom diskonektivity/ osamotenosti/relativizmu a čiernej diery pohlcujúcej/ovládajúcej všetko svetlo vo svojom dosahu. Nakoniec morálna integrita pomáha udržať egoizmus človeka v hraniciach expanzie, ktorými sú rovnaké práva blížneho, čiže každý môže konať slobodne čo chce, za dodržania podmienky nezhoršenia postavenia jeho blížnych, a rovnako poskytuje možnosť každému človeku prijať všetky opatrenia, vrátane sily, potrebné na odvrátenie konania iných, ktorí škodia nenásilnému jedincovi.

  Materiálna pravda je okrem svojej verejnej verifikácie spojená s pozitívnou energiou, ktorú môže získať každý človek z poznania pravdy. Prvoplánovo je možné hovoriť o pozitívnej energii z uznania kvalifikovanej a aj laickej verejnosti za vedecké objavy, respektíve o úžitkoch plynúcich z aplikácie vedeckých poznatkov do technológie, avšak existuje aj hlbinný význam podporujúci hypotézu duálnej povahy informácie a energie s ňou spojenej. Ak niekto ešte nezažil vzrušenie/rozrušenie z poznania, tak v závislosti, či budú informácie v knihe „Teória pravdy“ (www.theorytruth.com) v súlade, respektíve v rozpore s jeho svetonázorom, môže zažiť toto hlbinné pôsobenie životnej energie. Sám som videl, keď som dával čítať texty z knihy prvým čitateľom, ako im stúpa od krku až po končeky vlasov červeň a zrýchľuje sa im dych, ateisti mi začali tvrdiť, že oni sú vlastne kultúrne kresťania a strácajú slová z poznania hlbokých súvislostí všetkých skutočností sveta, dokonca jeden kolega Žid, ktorý hovorí, že sa na Slovensku zabudol/oženil, nakoľko celú rodinu má v Izraeli a v USA, tak mi poslal jedno ráno 5:30 SMS, „Včera som si kúpil knihu, práve som ju dočítal, idem sa osprchovať, trochu vyspať a začínam druhé kolo“. Keď som sa s ním následne stretol, povedal, že „Nikdy som si nemyslel, že sa ako Žid dozviem niečo nové od nežida“.

  Z reakcií čitateľov som vypozoroval tri spôsoby čítania knihy; prvým je, ak čitateľ je znalý filozofie, spoločenských vied, histórie, náboženského gnosticizmu, tak najlepším spôsobom je rýchle prečítanie, aby čitateľ získal prehľad o rozsahu tém, ktoré sú predmetom skúmania v texte knihy a potom druhé pomalé čítanie pre pochopenie súvislostí medzi jednotlivými témami. Druhým spôsobom je pedantné/pomalé čítanie, aké absolvovala jedna čitateľka/kaderníčka, keď čítala knihu dva mesiace pri počítači so zapnutou Wikipediou, s poznámkovým blokom a so záložkami, knihu aj viackrát hodila do kúta, ale nakoniec ju prečítala a povedala, „Viete práve ma opustil partner a ja som bola nahnevaná, že čo som urobila zle. Po prečítaní som nadobudla pokoj, pretože som pochopila, že som sa chovala v súlade s domnelými očakávaniami (poznámka autora: kultúrno-sociálnymi stereotypmi), ale nie na základe pochopenia druhého človeka, vlastne ja v skutočnosti nerozumiem ľuďom a asi som nikdy skutočne nemilovala“. Pozitívna energia z poznania materiálnej pravdy eliminovala negatívnu energiu v jej psychike a ona sa mohla cez poznanie zbaviť nepríjemnej minulej skúsenosti, ktorú následne vo svojom vedomí segregovala do zabudnutia. Tretím spôsobom čítania je prístup ďalšieho čitateľa, ktorý keď sa v skupine bavili o knihe a ostatní tvrdili, že je zložitá a náročná, povedal, že to vôbec nie je pravda a treba ju čítať tak, ako si vnútorne každý predstavuje, že veci prirodzene fungujú na základe zdravého „sedliackeho“ úsudku bez vymyslených filozofických konštruktov, a v prípade, že niečomu nerozumieš, tak sa v duchu opýtaj čo by považovala za dobro tvoja stará mama.

  Pozitívny pocit/energia spojený s poznaním materiálnej pravdy a duálna podstata sveta znamenajúca skutočnosť, že energia je vždy spojená s informáciou, poskytuje silný predpoklad pre vyslovenie hypotézy, že svetonázor je viac menej, podľa veľkosti mentálnych schopností každého jedinca, bez rozporná informačná štruktúra vytvorená v vedomí/pamäti človeka, ktorá umožňuje voľný priechod životnej energie spojenej s každou informáciou, ktorú z okolia spracováva vo svojom vedomí a jej voľný priechod predstavuje „pokoj na duši“ v prípade, že informácia je v súlade so jeho svetonázorom. Ak je informácia v súlade so svetonázorom a zároveň prináša nové poznanie, tak energia informácie, ktorá rozšírila svetonázor/poznanie je pociťovaná ako prílev novej pozitívnej energie, „hreje na duši“. Naopak, ak informácia, ktorú spracováva vedomie z okolia je v rozpore so svetonázorom, tak energia s ňou spojená nemôže voľne prúdiť a dôjde k „zápche“, ktorá spôsobí intenzívny „pocit vnútorného nepokoja“, a až získanie informácie/pravdy, ktorá vysvetlí frustrujúce skutočnosti v súlade so svetonázorom môže dôjsť k uvoľneniu napätia a získaniu pokoja na duši. Ak človek nevie z osobných dôvodov, mentálna nedostatočnosť, nevhodná výchova, nedostatok vzdelania a podobne alebo nemôže z dôvodu vonkajšieho tlaku ako násilie, očakávania okolia, prepadnutie závislosti a podobne, spriechodniť energiu prameniacu z podnetov/skutočností z okolia, alebo nechce pre morálnu neprípustnosť akceptovať možné riešenie, je jeho psychika prinútená k deformácii, ktorá sa okoliu javí ako duševná porucha/choroba, ale danému jedincovi umožňuje „beztrestnú“ ventiláciu vnútorného napätia, avšak ak je daný človek silná osobnosť, tak vonkajší tlak bude riešiť „vnútorným zlomením/mentálnym prerodom“, ktorý sa prejaví uzavretím sa do seba, rebootovaním hodnotového svetonázoru získaného od matky a následne rezistenciou voči deformačnému tlaku okolia, a toto je najprirodzenejšie vysvetlenie napríklad „zlomenia“ sa agentov Edwarda Snowdena, súdruha Kim Philbyho a podobne.

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Potrebujú ďalšiu vraždu?

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Potrebujú ďalšiu vraždu? Tri fázy prebratia moci liberálmi. V správny čas dá zásadné vyjadrenie aj nastrčená prezidentka. S Blbým a Blbším sa však voľby vyhrať nedajú, ani s ich replikami. „Plán bol jednoduchý. Kúpiť si človeka, ktorý bude vynášať špinu z vyšetrovania. Účelovo…

  Peter Švec: Prisnil sa mi sen – demokracia sa stala vládou väčšiny

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak sa parlamentné voľby uskutočnia na konci februára, našu vlasť čaká po horúcom lete aj horúca jeseň a ešte horúcejšia zima. Na druhej strane existuje nádej, že horúci nástup extrémisticko-liberálnych kandidátov na vysoké štátne funkcie schladia svojou nekonečnou nafúkanosťou, aroganciou a nekompetentnosťou samotní adepti. Na…

  54. časť neznámych slovenských dejín: V cudzích službách pred veľkou búrkou

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Zatiaľ čo slovenská inteligencia v prvej polovici 19. storočia väčšinovo v ničom nezaostávala za európskymi partnermi, pestovala vlastnú reč – či už v bernolákovskom alebo štúrovskom úze - horšie to bolo so slovenskou šľachtou. Francúzsky diplomat Paul de Bourgoine mohol v roku 1849 napísať toto: „Na Slovensku…

  Na ostrove Gran Canaria opäť horí, evakuovali luxusný hotel

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Úrady na ostrove Gran Canaria, ktorý je súčasťou španielskych Kanárskych ostrovov, evakuovali v sobotu turisticky vyhľadávaný priesmyk Cruz de Tejeda a priľahlý luxusný hotel po tom, ako v tejto oblasti vypukol ďalší lesný požiar. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na…

  Prečo je súčasný liberalizmus novodobým fašizmom ?

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Sputnik-Natalia Seliverstova)   Všetci liberálni extrémisti, slniečkári a kaviarenski povaľači sa zaprisahávajú, že oni nemajú nič spoločné s fašizmom a slovné spojenie „liberálny fašizmus“ dokonca označujú za oxymorón, pričom zdôrazňujú, že demokracia môže existovať len s prívlastkom - liberálna. Žiadne iné formy demokracie, ako napríklad buržoázna demokracia, ľudová demokracia,…

  Medzi banánmi z Ekvádoru našli 75 kilogramov kokaínu

  Sofia 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Keith Srakocic)   Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou,…

  Požiar zničil slum v Dháke, o strechu nad hlavou prišlo 50-tisíc ľudí

  Dháka 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Collis)   Slum v bangladéšskom hlavnom meste Dháka zachvátil obrovský požiar, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 50-tisíc ľudí Požiar vypukol v piatok v neskorých hodinách v slume Čalantika, kde zničil okolo 15-tisíc domov. Mnohé mali plastové strechy, čo pomohlo pri šírení plameňov. Žiadne obete…

  Mesto Dolný Kubín rozdá kompostéry za viac ako 118-tisíc eur

  Dolný Kubín 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dolnokubínska samospráva v nasledujúcich mesiacoch začne bezplatne rozdávať záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch. Na ich nákup získala radnica nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 118 257 eur, čo predstavuje 95 percent oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné náklady uhradí…

  Stúpenci ruskej politickej opozície uskutočnili na viacerých miestach tiché protesty

  Moskva 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Stúpenci ruskej politickej opozície zorganizovali v sobotu na viacerých miestach v Moskve tiché protesty, na ktorých žiadali prepustenie politických väzňov a slobodné voľby po tom, ako im úrady zakázali zhromaždenie väčšieho rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA Organizátori protestov vrátane uväzneného opozičného politika Alexeja…

  Jubilejný Cigánsky Bašavel chce spojiť Rómov a Nerómov

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Cigánsky Bašavel už desať rokov rúca predsudky o Rómoch. Organizátorom podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta na hrade Devín v Bratislave, je občianske združenie Divé maky. Hlavným programom sú vystúpenia mladých rómskych talentov, ktoré združenie podporuje Dodnes na ročníky Cigánskeho Bašavelu…

  Viete, ako sa máte zachovať, ak človek zaoberajúci sa okultizmom, vám chce niečo darovať? Hoci aj obraz Matky Božej

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďarčeky sa neodmietajú. Ale čo robiť s obrazom Matky Božej, ktorý vám daruje človek zaoberajúci sa okultizmom a čiernou mágiou? Na otázku odpovedá exorcista Ľuboslav Petričko "Mám úctu k obrazom svätých, ale ak som dostala obraz Matky Božej od človeka ktorý sa zaoberá čiernou mágiou a…

  SNS znepokojujú vyhlásenia Merkelovej k utečencom. Žiadajú Lajčáka, aby jeho ministerstvo dôsledne hájilo prijaté pozície SR

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.…

  Úrady povolili 27 maloletým opustiť loď s migrantmi v Taliansku

  Rím 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Maurizio Brambatti)   Dvadsaťsedem maloletých bez sprievodu dostalo v sobotu povolenie na opustenie lode Open Arms s viac ako 130 migrantmi na palube, ktorá už 16 dní hľadá bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy organizácie, ktorá loď prevádzkuje Organizácia Proactiva…

  Poľský turista prežil približne 20-metrový pád v Tatrách

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poľský vysokohorský turista prežil približne 20-metrový pád vo Vysokých Tatrách. Na pomoc 22-ročnému Poliakovi zavolali dnes popoludní Horskú záchrannú službe (HZS). Zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline spadol jeden z dvojice turistov. Pre veľmi slabý mobilný signál v oblasti však záchranári nemali…

  Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie cisárovnú Sisi

  Bardejovské Kúpele 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch bude 16. ročník Alžbetínskeho dňa. V nedeľu 18. augusta sa v areáli pri Kúpeľnej kolonáde uskutoční pamätný deň na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá v kúpeľoch strávila tri týždne Spomienková slávnosť…

  Slovenská akadémia vied finančne podporí projekty vedcov pôsobiacich v zahraničí. Dostanú plat aj pracovnú zmluvu

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabian Bimmer)   Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV Informuje o tom webová stránka akadémie. SAV očakáva, že…

  Vyšetrujú vraždu v Belej. Muža so sečnou ranou na hlave našli v pivnici

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Polícia vyšetruje vraždu 55-ročného muža v obci Belá v Novozámockom okrese. Ako pre agentúru SITA potvrdila nitrianská krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Keďže polícia vypočúva a zaisťuje stopy, bližšie informácie…

  Iránsky tanker by mal čoskoro vyplávať aj napriek tlaku zo strany USA

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Marcos Moreno)   Iránsky ropný tanker Grace 1 je pripravený opustiť Gibraltár v priebehu "24 až 48 hodín" aj napriek úsiliu Spojených štátov plavidlo opätovne zadržať, informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na správy od spoločnosti, ktorá sprostredkúva nákladnú prepravu tankerom Richard de la…

  TopDesat

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Správne uložená záťaž vozíka môže byť otázka života a smrti

  0

  Jazda s prívesným vozíkom, teda jazda s jazdnou súpravou, nie je to isté, ako jazda sólo. Keď zapojíte prívesný vozík za bežné auto, treba sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré bežne nenastanú. Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní jazdu, je hmotnosť a výkon auta. Nielen od toho závisí aj maximálna povolená hmotnosť prívesného vozíka,…

  Chruščov: Nový plán Kremľa a Semičastnyj

  0

  Prefíkaný Komsomolec – Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý žil v rokoch 1894 až 1971. Na úvod sa spoločne pozrime na to, čo je Komsomol. Komsomol, to bola v bývalom Sovietskom zväze Mládežnícka organizácia – Komunistický zväz mládeže. Niečo ako v bývalom Československu ČSM – Československý zväz mládeže. Chruščov bol novým plánom Kremľa. Potreboval sa…

  Unikátne zvieratá, ktoré dokazujú, že príroda je umelec!

  0

  Akoby naša planéta nebola dosť krásna, príroda zase raz prekonala sama seba a vytvorila zvieratá s jedinečným vzhľadom. Či už ide o úchvatné farby rýb alebo roztomilé materské znamienka tvaru srdca na kožušine mačky, túto jedinečnosť prijímame a myslíme si, že tieto zvieratá sú niečím výnimočným. Chceli by sme sa s…

  Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

  0

  Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

  Vo svete IT

  Pozrite si históriu vlajkových smartfónov od Xiaomi. Ktoré z nich ste mali?

  0

  Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010 a  svoj prvý smartfón Xiaomi Mi 1 predstavila v auguste 2011. Od vtedy spoločnosť predstavila desiatky smartfónov, z  toho 7 ďalších zariadení z produktovej línie Mi, ktoré sú vlajkovými zariadeniami spoločnosti. Nižšie si môžete pozrieť, ako sa vlajkové zariadenia spoločnosti Xiaomi vyvíjali z roka…

  V TENAA certifikácii sa objavil Xiaomi Redmi 8. Okrem kompletného dizajnu poznáme aj jeho špecifikácie

  0

  Spoločnosť Redmi, spadajúca pod krídla čínskeho Xiaomi si pre nás chystá ďalší low-end smartfón, ktorý by mohol osloviť obrovské masy. Naznačujú to nedávne uniknuté špecifikácie a fotografie zverejnené na certifikáte TENAA. Pozrime sa teda čo nový smartfón Redmi 8 z výrobne Xiaomi ponúkne budúcim majiteľom. Dizajn zostáva takmer nezmenený Nový…

  Najlepším smartfónom tohto roku podľa expertov z EISA je Huawei P30 Pro

  0

  Ku nedávnemu oceneniu smartfónu Xiaomi Redmi Note 7 sa najnovšie pripája aj vlajková loď spoločnosti Huawei, ktorá si odnáša titul najlepšieho smartfónu za rok 2019-2020. Huawei P30 Pro je bezpochyby jedným z najlepších smartfónov momentálne dostupných na trhu, pričom podľa expertov asociácie EISA z viac ako 61 magazínov z 29…

  Čo stoja produkty Huawei v domácej Číne? Pozrite video Slováka žijúceho v Shanghai

  0

  Približne týždeň dozadu sme Vám priniesli článok, v  rámci ktorého sme Vám ukázali čo stoja Xiaomi produkty v  domácej Číne. Informácie nám umožnil sprostredkovať vloger Jaroslav Kuřtak, Slovák žijúci v  Číne. Čo stoja Huawei produkty v domácej Číne? Jaroslav Kurťák sa však nepozrel len na produkty od spoločnosti Xiaomi, ale aj…

  Xiaomi Mi A3: Najdostupnejší smartfón so vstavaným skenerom odtlačkov prstov v displeji je aktuálne o 1/3 lacnejší

  0

  Modely smartfónov od spoločnosti Xiaomi patria medzi žiadanejšie, a to z dôvodu, že ponúkajú funkcie ktoré by sme len ťažko hľadali v zariadeniach s obdobnou cenovkou, a zároveň ich vyhotovenie je na vyššej úrovni. Dobrým príkladom je aj nedávno predstavený smartfón Xiaomi Mi A3, ktorého hlavným lákadlom je skener odtlačkov…

  Xiaomi Redmi Note 7 je oficiálne najvýhodnejším smartfónom na trhu, potvrdila to asociácia EISA

  0

  Xiaomi Redmi Note 7 je už od jeho samotného predstavenia považovaný za jeden z najlepších smartfónov strednej a vyššej strednej triedy, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Skvelý fotoaparát a dostatok výkonu robí z tohto zariadenia naozaj unikát, ktorý si za svoje pôsobenie na trhu našiel naozaj milióny spokojných zákazníkov.…

  TopSpeed

  Video Mercedes AMG GT63s 4door 4x4 test

  1

  Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch…

  Za 10 rokov si elektromobily vyžiadajú o 250 % viac medi

  57

  Rozvoj elektromobility neznamená len zvýšenú aktivitu automobiliek pri vývoji samotných áut. Ich príchodu sa vo väčšej miere musí prispôsobiť aj samotná infraštruktúra, dostupnosť, počet nabíjacích staníc, dostatočný výkon elektrickej prenosovej sústavy a v neposlednom rade aj zabezpečenie dostatku nerastných surovín. A v tom môže byť problém, v horizonte 10 rokov si len širšia…

  Veľká cena Slovenska je naša najstaršia automobilová akcia

  1

  OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska je naším najtradičnejším automobilový podujatím, ktoré má za sebou už zhruba 40 ročníkov. Ostatných 10 sa koná práve tu, na prvom slovenskom permanentnom automotodróme SLOVAKIA RING. Autá najrozmanitejších tried, tvarov a výkonov gumujú rýchlostnú dráhu so sériou tréningov, kvalifikácií, šprintových pretekov, aj tých vytrvalostných.

  Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

  13

  Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V  80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je…

  Mala "skvelý nápad", zle natankované palivo ťahala vysávačom...

  2

  Minulý týždeň v piatok bola v mestečku Eschborn pri Frankfurte viacerými ľuďmi zalarmovaná núdzová linka s informáciou, že v areáli čerpacej stanice horí auto. Správa tohto druhu je aj pre hasičov ako rozbuška, riziká nikomu podrobnejšie vysvetľovať asi netreba. 55-ročná žena do manželovho VW Passat Variant TDI v zamyslení natankovala…

  Testovanie nadupanej verzie BMW radu 8 Gran Coupe je v plnom prúde

  0

  Malosériový výrobca áut Alpina je známy vďaka špecializácii na úpravy vozidiel BMW. Od predstavenia modernizovaného modelu Alpina B7 prešiel bez mála polrok, a už chystajú novinku s označením B8. Už názov napovedá, čo bude tvoriť základ tohto modelu. Áno, je to BMW radu 8. Alpina sa dokonca rozhodla, že nebude čakať na…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Osviežujúca voda a hydratačný fluid Bernard Cassière

  0

  Leto sa pomaly ale isto schyľuje ku koncu, no dovolenky ešte ani zďaleka nekončia. Dnes sa už totiž cestuje počas celého roka… S cestovaním úzko súvisí aj balenie kufrov, do ktorých sa zmestí len obmedzený počet vecí a aj kozmetiky. Preto sa nám jednoducho v zbierke zíde kozmetika v cestovných…

  RECEPT: Jednoduché a rýchle broskyňové taštičky z lístkového cesta

  0

  Sezóna šťavnatých broskýň je v plnom prúde. Kto by ich nemiloval? Sú predsa sladké a plné vitamínov. Známe sú mnohé účinky broskýň. Vedeli ste napríklad, že majú protistresové vlastnosti alebo že podporujú udržiavanie dobrej hladiny cukru v krvi? Ak si ich nemôžete nazbierať vo vlastnej záhradke, môžete sa vybrať napríklad na samozber broskýň a priniesť…

  Plus-size svadobné šaty: Poradíme ti, ako v nich vyzerať úžasne!

  0

  Cítiť sa dobre vo svojej koži nech už je akákoľvek by malo byť alfou a omegou vášho života! Nezáleží na tom, či nosíte číslo 34 alebo 46 kým sa cítite dobre. Byť plus-size už nie je hanba, dokonca niektoré modelingové agentúry hľadajú iba modelky s väčšími veľkosťami, aby sa priblížili obyčajným ženám.…

  Prdíky u bábätiek dajú zabrať aj rodičom: Ako ich identifikovať?

  0

  Len sa narodia a už ich čo-to dokáže poriadne potrápiť. Novorodenci sa potýkajú s mnohými strasťami a drobnými boliestkami či nepríjemnými pocitmi, s ktorými sa nevedia vysporiadať inak ako plačom. A my rodičia sme ako inak, zúfalí. Nevieme, čo našim maličkým je a plač zo začiatku jednoducho nevieme identifikovať. Prdíky…

  Cyklistické kraťasy: Máš už túto módnu vychytávku vo svojom šatníku?

  0

  Cyklistické kraťasy sú hitom tejto sezóny. Vidíme ich všade. Chcú ich mať všetky. Sú pohodlné, trendy a zaujmú na prvý pohľad. Módny návrhári ich milujú, celebrity sa ich nevedia nabažiť. Cyklistické kraťasy však nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si, keď sme ich ako deti nosili. Von na ihrisko, na opekačky do…

  Najhorší sérioví vrahovia v dejinách: Len pre silné povahy!

  0

  Najhorší sérioví vrahovia sú kombináciou masochistických sklonov, chorých myšlienok a náklonosti k zabíjaniu. Príbehy najhorších sériových vrahov sú desivejší, ako všetky horory, ktoré ste doteraz videli. Žiadne trojmetrové monštrum alebo armáda hladných zombí nevyvolá studený pot a mráz na chrbte ako, keď si prečítate v ranných novinách titulku: Sérioví vrah…

  Svetlo sveta

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Taliani natočili film o biskupovi J. Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

  0

  Taliansko 15. augusta (TK KBS) Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi natočili nový dokumentárny film o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovala Spišské biskupstvo. Film o biskupovi Vojtaššákovi uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa uskutoční od 28. augusta do 7. septembra 2019. …

  Masový exodus z Cirkvi – sociologické príčiny

  0

  Rapídny pokles katolíkov na Západe je predmetom mnohých sociologických štúdií, ktoré aj napriek tomu, že nezachycujú duchovný dôvod, ktorý je najpodstatnejší, majú taktiež určitú výpovednú úlohu. Sociologický pohľad, na rozdiel od pohľadu nadprirodzeného, má svoje obmedzenia a preto je dobré ho tiež poznať. Vo svojej knihe Masový exodus, profesor Stephen Bullivant detailne…

  15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

  0

  Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa. Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej…

  Armádny Magazín

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  V Indii vyšla správa o nákupe modernizovaných lietadiel MiG-29 za „dumpingové ceny“

  0

  V Indii bola v tlači potvrdená informácia o tom, že pre domáce Vzdušné sily bude v Rusku zakúpená modernizovaná verzia viacúčelových stíhacích lietadiel MiG-29. Samozrejme, názory odborníkov na uvedený obchod sa rôznia. Kritici uzavretia zmluvy sa nechali počuť, že India by sa mala obzerať po „jednoznačne súčasnýc

  Vojenský ordinár na púti v Poľsku

  0

  Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR František Rábek. Približne 330 kilometrov prešlo v dňoch 5. až 14. augusta spolu päť stoviek vojakov. [caption id="attachment_4431" align="alignnone" width="640"]

  Video: Bojovníka ISIS v Jemene zrušil namrzený vták

  0

  Hrdinský vták neúnavne utopí pokus bojovníka ISIS o obnovenie lojali

  Tvoja Svadba

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Svadobné prípravy: 7 vecí, ktoré nepotrebuješ, ale chceš (veľmi)

  2

  Pri každej svadbe je to tak. Ako prvé vybavíte veľké veci, a potom vás začnú lákať tie malinké. Svadobné prípravy sú v živote každej nevesty dôležité a každá ich vníma inak. Niekto je prísne pragmatický a niekto zase túži po každej drobnosti s prívlastkom „svadobná, svadobné, svadobný“. My vám dnes povieme, prečo niektoré z nich potrebujete.…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…

  Ochorenia močových ciest: Poradí si s nimi tento prírodný liek?

  0

  Ochorenia močových ciest bývajú skutočne nepríjemné, neraz veľmi bolestivé a zároveň trápia veľké množstvo ľudí. Veľmi častý je napríklad zápal močových ciest, no mnohí bojujú aj s močovými kamienkami či pieskom. Tradičná ľudová medicína pozná viacero účinných prírodným pomocníkov na boj s chorobami močového ústrojenstva. Takýmto je aj bylinka zvaná zlatobyľ obyčajná,…