• Lubor Navracic

  MATRIX pravdy, alebo ako Barack Obama doviedol západnú civilizáciu na okraj útesu (1/4)

  Publikované 03.07. 2019 o 13:44 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Ruský prezident Vladimír Putin na sumite G20 v Japonsku, prehlásil, že liberalizmus je zaostalá a reakčná ideológia, ktorá nezohľadňuje potreby väčšinového obyvateľstva, čím spôsobuje stratu konkurencieschopnosti a zaostávanie západnej civilizácie, a to jednak plytvaním verejných zdrojov na ideologické programy pozitívnej diskriminácie voči migrantom a LGBTI alebo negatívnej diskriminácie voči svojmu väčšinovému obyvateľstvu, čím zároveň spôsobuje stratu iniciatívy väčšinovej populácie, ktorá je perzekuovaná za svoj tradičný spôsob života. Chcel by som byť presvedčený, že tvrdenia ruského prezidenta sú aspoň trochu inšpirované aj mojou knihou „Teória pravdy“ (www.theorytruth.com), nakoľko som poslal otvorený list všetkým relevantným vládam, ktoré sú dotknuté úpadkom, kam doviedli našu civilizáciu prezidenti USA medzi Ronaldom Reaganom a Donaldom Trumpom. Dnešná ideológia, ktorá sa prezentuje ako liberalizmus nemá s klasickým ekonomickým liberalizmom nič spoločné, a táto ideológia musí zmysluplne odpovedať na nasledujúce tézy, ak nechce naozaj potvrdiť svoju reakčnosť, ktorá povedie k zániku našej civilizácie:

  1. Na odpoveď spojenia dnešnej ideológie liberalizmu s globalizáciou je potrebné si oprášiť poznatky zo 4. ročníka gymnaziálnej matematiky ohľadne diferenciálneho počtu; celkový diferenciál sa rovná súčtu parciálnych diferenciálov. Potom, ak platí základný postulát a viera liberálnych ekonómov (mimochodom patrím medzi nich aj ja), v „neviditeľnú ruku trhu“ od Adama Smitha, cez neoliberálnu školu až po liberálov viedenskej školy, že tovarovo-peňažná ekonomika za podmienky eliminácie monopolných praktík a štátnych „netrhových“ zásahov do ekonomiky, dokáže nastaviť fundamentálny cenový mechanizmus tak, aby dochádzalo k efektívnemu, teda optimálnemu využitiu vnútorných zdrojov ekonomiky v rámci jednotného menového okruhu. Následne použijúc teóriu zahraničného obchodu, ktorá hovorí o oceňovaní domácich vstupov na základe pridanej hodnoty, ktorú vie vytvoriť z týchto vstupov najvyspelejšia ekonomika a táto dodatočná pridaná hodnota sa rozdeľuje medzi exportujúcu a importujúcu ekonomiku, potom dokáže bežať neglobalizovaná svetová ekonomika v efektívnom režime, teda dosahuje matematicky celkový diferenciál. Naopak, ak zrušíme optimalizáciu na úrovni menových okruhov respektíve národných ekonomík a začneme optimalizovať  „globálnu ekonomiku“, čo je nezmysel, ale z teoretického hľadiska ako myšlienkový experiment to môžeme urobiť, teda môže prebiehať len korporátna optimalizácia, ktorá odčerpá všetky výhody zahraničného obchodu len pre seba napriek tomu, že dodatočná pridaná hodnota zo zahraničného obchodu vzniká z arbitráže, ktorú umožňuje národný trh vyspelých krajín, následkom čoho budú národné ekonomiky v režime neefektívneho využitia zdrojov a konkurecieschopné respektíve najvyspelejšie ekonomiky sa stanú virtuálnymi účtovnými centrami, čo z dlhodobého hľadiska povedie k strate ich konkurencieschopnosti a zrúteniu sa civilizačnej nadstavby podobne ako v antickom Ríme. Samozrejme všetky finančno-menové parametre v „globalizačne optimalizovanej“ ekonomike na úrovni korporácií sú virtuálne, pretože ich výsledok nevychádza z fundamentálneho cenového mechanizmu, čiže takého, ktorý zodpovedá maximálnemu využitiu domácich zdrojov jednotného menového okruhu, a teda portom akékoľvek fundamentálne ukotvenie finančno-menových parametrov, napríklad na zlato respektíve virtuálnu menu s predvídateľným kvantitatívnym rastom, čiže nie elastickým ako sú koncipované dnešné meny, bude znamenať zrútenie sa celosvetového finančného systému a sublimáciu veľkej časti svetového bohatstva respektíve kapitálu, ktorý vlastní práve západná civilizácia. Pôvod dnešných problémov kumulovaných rizík finančných trhov, ktoré hrozia zrútením celosvetovej ekonomiky je spojený s americkým prezidentom Richardom Nixonom, ktorý v roku 1971 zrušil väzbu US dolára na zlato a virtualizoval dolár, čím umožnil inflačné financovanie verejného dlhu USA v spojení s vojenskými výdavkami vo Vietnamskej vojne. Richard Nixon navštívil v roku 1972 Čínu, aby vyliečil cez mimoriadnu pridanú hodnotu plynúcu zo zahraničného obchodu krízu súkromného sektora v USA, ale toto spustilo len proces stagflácie. Až politika Ronalda Reagana podpory strany ponuky, ktorej podstata spočíva v ovplyvnení sektora ponúkajúceho statky na trhu, aby pracoval efektívne, čiže sa aktívne zúčastnil na vytvorení nákladovo-efektívneho (nie fundamentálneho) cenového mechanizmu v ekonomike západných krajín. Bohatstvo západnej civilizácie, ktoré sa objavilo v 80-tych rokoch minulého storočia a trvá dodnes je založené na schodkovom financovaní, pretože je beztrestné z pohľadu inflácie, nakoľko zahraničný obchod zabezpečoval dlhodobo cez presun výroby do Číny udržanie ceny nákladových vstupov v relatívne stabilnej výške a korporátna efektívnosť znemožnila plytvanie na strane vstupov, rozhodujúcim sa stala hodnota pre akcionárov spojená so zoštíhľovaním firiem a ich fokusu na rozhodujúce kompetencie, kde potom korporácie dokážu udržať dlhodobo nákladovú hladinu. Problém takto zrodeného globalizmu je v tom, že permanentne núti presúvať vertikálne stále vyššie hodnototvorné produkčné celky do tretích krajín, čím najvyspelejšie ekonomiky strácajú na svojej kompetencii, až v súčasnosti sa Čína stala technologickým lídrom a nie je už priestor pre udržanie beztrestnosti „života na dlh“. Čína je dobrý žiak a plne využíva všetky mechanizmy virtuálnej a elastickej menovej politiky, vďaka komunistickej diktatúre vie udržať spotrebu obyvateľstva v „nevoľníckom formáte“, čím však zároveň likviduje súkromnú iniciatívu, takže jej podnikový sektor pracuje vo virtuálnom cenovom systéme v podobnom ako fungoval v bývalom Sovietskom bloku, čiže neefektívne. Ekonomická základňa ideológie liberalizmu/globalizmu dospela do štádia neexistencie ďalšieho rozvoja, mohla síce ešte relatívne dlho stagnovať, ale Barrak Obama s vedomím Angely Merkelovej zorganizoval Ukrajinský Majdan a prinútil Rusko k reakcii, ktorá bola zámienkou na prijatie protiruských sankcií. Následkom toho Rusko pristúpilo k dedolarizácii svojej ekonomiky, fixovaniu rubľa na zlatý štandard a pod tlakom sankcií budovať priemyselnú základňu na báze generickej stratégie najnižších nákladov, výsledkom čoho bude fundamentálny cenový mechanizmus v zmysle klasickej liberálno-ekonomickej školy. Z celosvetového hľadiska „vyhnanie“ Ruska z virtuálnej ekonomiky do reálnej znamená, že už sa nehrá o predĺženie stagnácie/agónie ekonomickej základne našej civilizácie, ale o to komu zostane najväčšia strata, preto jedinou obranou je útek od dolárových aktív k reálnym, ako je zlato a suroviny. Za danej situácie hospodárska politika Donalda Trumpa je posledným pokusom o záchranu západnej civilizácie, kde zadržiavanie Ruska musí byť realizované, pretože už v dnešnej kondícii by Rusko ovládlo Európu ako „medveď by zjedol malinu“, respektíve už nie je čo vyviesť do Číny, aby sa v USA udržal „život na dlh“ a skôr či neskôr by Čína utiekla od dolára a skúpila by všetky infraštruktúrne uzly a suroviny na svete, čím by rozobrala USA ako keď „panda jedným ťahom ošúpe listy na halúzke“. Cieľom politiky USA voči Číne je, aby svoje dolárové prebytky nemohla minúť na ovládnutie bázických ekonomických vstupov v celosvetovom rozsahu, ale aby ich minula na udržanie existencie svojej diktatúry, čiže ich prejedla, pretože bude musieť paralelne financovať sociálny zmier, sanovať podnikovú sféru, financovať vojenský sektor a vzhľadom na krízu bude musieť čeliť strate morálky štátneho a straníckeho aparátu, čo je vždy spojené s korupciou, rozkrádaním a podvodmi a pre uvedené skutočnosti je ideológia liberalizmu absolútne nešťastnou a slepou vetvou ľudskej civilizácie.
  2. Ak sa vrátime k základom klasického ekonomického liberalizmu, jeho zmyslom je ochrana a podporovanie súkromnej iniciatívy, inak pomenovanej ako slobody podnikania, avšak už ďalej sa nezdôrazňuje, že podmienkou odmeny trhu za súkromnú iniciatívu/obetu podnikateľa je skutočnosť, že táto iniciatíva si musí vážiť zákazníka, uspokojovať jeho potreby, robiť svet bezpečnejší, príjemnejší, krajší a zábavnejší, čiže ide o asymetrický vzťah, kde podnikateľ obetuje svoj čas, prácu, súkromie, aby dostal „dobré body priazne“ od kupujúcich, inak povedané peniaze ako úhradu ceny/hodnoty, ktorú dáva spotrebiteľom. Súkromná iniciatíva je aj základnou podmienkou efektívnych trhov podľa klasickej ekonómie, pretože len slobodný podnikateľ dokáže identifikovať medzeru na trhu, a tým vytvárať podmienky na platnosť ekonomickej paradigmy o fungovaní trhovej ekonomiky. Naopak ideológia liberalizmu propaguje len nástroje eliminácie súkromnej iniciatívy, ktoré dostávajú jedinca do bludného kruhu závislosti a relativizmu, ako voľné drogy, voľná láska, bezbrehý egoizmus, násilie a hlása ateizmus, likvidáciu rodiny, náboženstva a národa, ako cestu ku slobode. Ak človek blúdi, lebo stále hľadá zmysel niečoho respektíve je plne závislý od chvíľkových zážitkov, nemá čas na iniciatívu ako niečo zlepšiť, ako byť prospešný ostatným, takže mu zostáva byť len parazitom a ten potrebuje vysávať zdroje z väčšinovej spoločnosti, ktorú však môže ovládnuť len násilím. Moja kniha umožňuje postulovať hypotézu o duálnej podstate informácie, ktorá má vždy svoju vlastnú energiu, inak povedané informácia je obrazom energie javu, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, ale zároveň vytvára obraz u prijímateľa, a táto informácia musí u príjemcu získať/odčerpať jeho energiu, z dôvodu hypotézy duality informácie. Pre lepšie pochopenie človek/iniciátor vstupom do vzťahov s inými ľuďmi/akceptátormi odovzdáva informáciu, ktorou je jeho správanie ako komplexný obraz verbálnej a neverbálnej komunikácie, pričom tento obraz/informácia je spojený s jeho motiváciou ako vnútornou energiou. Naopak u ostatných ľudí/akceptátorov obraz iniciátora vytvorí v ich zmysloch negatív obrazu jedinca/iniciátora vstupujúceho do sociálnych vzťahov a tento negatív prechádza verifikáciou „vzoru/abstraktu obrazu“ vo vedomí akceptátorov. Teda ak si negatív obrazu iniciátora predstavíme ako vykrojovaciu formičku na vianočné pečivo, tak pri prvom kontakte s určitým javom „otlačí/vykrojí“ vo vedomí vzor javu, ktorý sa uloží do pamäte. Skúsenosť je potom opakované „prechádzanie“ informácie/formičky/kopyta vo forme negatívu obrazu javu cez vedomie, až sa štatisticky stabilizuje abstraktný vzor javu v pamäti človeka. Takto vytvorená štruktúra pamäte vzorov v skutočnosti musí vytvárať disjunktné množiny, aby mohli všetky informácie plynúce z okolia prechádzať vedomím a zároveň vedomie mohlo na základe svojho poznania vzorov javov robiť správne rozhodnutia respektíve, aby človek dokázal plnohodnotne žiť reálny život. Samozrejme, že jednotlivé negatívy obrazov skutočnosti sa môžu dostať do konfliktu s uloženými vzormi v pamäti človeka a vtedy zostane informácia vo vedomí nezaradená. Informácia u akceptanta vyvolá reakciu pridelenia patričného kontingentu energie, a tá ak narazí na už existujúcu mriežku vzorov, s ktorou je v konflikte, cez ktorú nemôže prejsť a zaradiť sa, tak dôjde ku kumulácii energie z nezaradenej/ nespracovanej informácie, čo zodpovedá pocitu vnútorného nepokoja z nutkavej potreby/obsesie, ktorá sa musí uvoľniť sexom alebo násilím alebo chemickou/ drogovou závislosťou. Ak informácia je z oblasti tabu, tzn. človek ju nechce spracovať z dôvodu nedostupnosti vhodného riešenia mimo oblasti „posvätného zákazu“, napríklad vražda alebo nebezpečenstvo alebo ťaživej životnej situácie, to spôsobí, že energia pridelená takejto informácii unikne von, čo sa deje permanentne počas pôsobenia takejto informácie, až pokým nezmizne, preto sa človek cíti unavený, pričom tento pocit zo straty „životnej energie“ je chápaný ako depresia. Ešte môže nastať stav vedomia, že nevie spracovať  informáciu z dôvodu neexistencie vzoru v pamäti, takže vedomie nevie následne prijať adekvátne rozhodnutie, čo vytvára pocit nenaplnenosti a trvalej frustrácie, vtedy si vedomie začne vytvárať vlastný systém bludov, aby mohlo spriechodniť pocit nenaplnenosti, avšak rozhodovanie sa na základe bludov je spojené s tým, že takéhoto jedinca začnú ostatní ľudia chápať ako duševne chorého. Systém vzorov v pamäti človeka predstavuje štruktúru poznania, ale úplne najdôležitejšou časťou pamäte je matica verifikácie pravdy/MATRIX pravdy, ktorá pomáha riešiť stavy kolízie, a ktorú získava každý človek od svojej matky do dovŕšenia siedmeho roku života, pričom pamäť vzorov s hodnotovo relačnou/verifikačnou mriežkou sa vo filozofii nazýva svetonázor. Pre pochopenie, ako je možné, že sa v liberálnej ideológii spojili relatívne nespojiteľné koncepty intelektuálneho odpadu je nutné pochopiť, z čoho vychádzajú. V centre konceptu závislosti (neomarxizmu), ktorý hlása liberalizáciu drog, LGBTI, systém elektronického špicľovania a manipulácie je zameraný obsesiu ako pracovnú metódu vydávanú za vrchol slobody, naopak v centre preferencie slobody násilia (neonacizmu) je pracovanie so strachom vytváraním existenčnej hrozby a zastrašovanie s ňou, napríklad terorizmom, importom etnika, ktoré vidí svet rozdelený na svet islamu a svet vojny, čiže väčšinové obyvateľstvo patrí do sveta násilia/vojny, mediálna manipulácia pravdy, mediálne lynčovanie ľudí iného názoru, a nakoniec relativizmus (ateizmus) tradičných sociálnych štruktúr rodiny, náboženstva a národa vedie k permanentnej frustrácii zo života, nabáda ľudí k strate nádeje a prepadnutiu kultu smrti, pretože človek ničomu neverí, nevie vytvoriť plnohodnotné sociálne vzťahy a nevie ani správne sa rozhodnúť, čo ho trvalo napĺňa snahou nájsť „rovnováhu/reciprocitu“, ale v skutočnosti nastupuje dezilúzia z pocitu nespravodlivosti, na rozdiel od kresťanstva, ktoré je založené na asymetrickom vzťahu služby blížnemu. V nadväznosti na uvedenú hypotézu duality informácie ideológia liberalizmu respektíve ultraliberalizmus predstavuje útok na slobodnú súkromnú iniciatívu, v prvom rade politickú, ale zároveň ide aj o snahu o vytvorenie „biologických strojov spotreby“ z neprivilegovaných ľudí.
  3. Boris Johnson, kandidát na predsedu britskej Konzervatívnej strany zdvihol hodenú rukavicu od Vladimíra Putina a prehlásil, že dokáže „svetlé perspektívy“ liberálnej ideológie, ale treba povedať, že Brexit bol postavený na lži, čo konštatoval aj britský súd a lož je ako rakovina, na konci nej nebýva svetlo ale tma, čiže smrť. Problém virtuálnej reality európskych lídrov je najvypuklejší medzi švédskou elitou, ktorá dostala švédsku spoločnosť na pokraj hodnotového a kultúrneho kolapsu. Uznávaný nemecký psychiater Hans Joachim Maaz napísal, že Angela Merkelová stratila kontakt s realitou, zachádza do krajností, aby si potvrdila uznanie od ostatných kvôli svojmu nízkemu sebavedomiu a nelichotivé hodnotenie dostal aj Emanuel Macron od renomovaného talianskeho psychiatra Adriano Segatori, ktorý vykreslil jeho psychologický profil ako psychopata s mániou všemohúcnosti. Jednoducho ikony a politický protagonisti liberálnej ideológie nevedia prísť s ničím, čo by riešilo dnešné problémy, ktoré vlastne oni sami spôsobili, jediné čo vedia spustiť represiu ako voči žltým vestám vo Francúzsku, alebo prepúšťanie štátnych zamestnancov a tutlanie policajných štatistík v Nemecku a Švédsku, respektíve špicľovať a cenzúrovať internet alebo si kupovať lojalitu cez rôzne virtuálne programy čerpania verejných zdrojov na dlh.

  Autor v číslach

  Počet článkov: 6
  Celkové hodnotenie: 4.66
  Priemerná čítanosť: 577

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  Pred Vianocami odštartuje nový televízny okruh - Trojka

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) spustí pred Vianocami nový televízny okruh - Trojka. Jeho základom bude televízny archív. Trojka je prioritne zameraná na ľudí nad 60 rokov, ktorí preferujú domácu a archívnu tvorbu. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav…

  Srdcovka menom Neapol. Hamšík neľutuje odchod do Číny a dúfa, že na Vianoce napadne aspoň meter snehu

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Už bezmála rok pôsobí v ďalekej Číne v tíme Ta-lien I-fang, ale na časy strávené v Neapole stále spomína s láskou. Nezabudli naňho ani ľudia v meste pod Vezuvom a v neapolskom klube, veď práve od "partenopei" prišla iniciatíva na napísanie publikácie o…

  Greta Thunbergová vyhlásila vojnu bielym mužom!?

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   "Zelené šialenstvo", ktoré zachvátilo západný svet, má vážne ekonomické následky. Ale dá sa celkom iste predpokladať, že ďalej to bude ešte zaujímavejšie. Dve hlavné symbolické postavy svetového "zeleného hnutia", Alexandria Ocasio-Cortézovo a Greta Thunbergová, dali dole masky ekologických aktivistiek a jasne vyznačili svoje…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…