• MATRIX pravdy, alebo ako Barack Obama doviedol západnú civilizáciu na okraj útesu (1/4)

  Publikované 03.07. 2019 o 13:44 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Ruský prezident Vladimír Putin na sumite G20 v Japonsku, prehlásil, že liberalizmus je zaostalá a reakčná ideológia, ktorá nezohľadňuje potreby väčšinového obyvateľstva, čím spôsobuje stratu konkurencieschopnosti a zaostávanie západnej civilizácie, a to jednak plytvaním verejných zdrojov na ideologické programy pozitívnej diskriminácie voči migrantom a LGBTI alebo negatívnej diskriminácie voči svojmu väčšinovému obyvateľstvu, čím zároveň spôsobuje stratu iniciatívy väčšinovej populácie, ktorá je perzekuovaná za svoj tradičný spôsob života. Chcel by som byť presvedčený, že tvrdenia ruského prezidenta sú aspoň trochu inšpirované aj mojou knihou „Teória pravdy“ (www.theorytruth.com), nakoľko som poslal otvorený list všetkým relevantným vládam, ktoré sú dotknuté úpadkom, kam doviedli našu civilizáciu prezidenti USA medzi Ronaldom Reaganom a Donaldom Trumpom. Dnešná ideológia, ktorá sa prezentuje ako liberalizmus nemá s klasickým ekonomickým liberalizmom nič spoločné, a táto ideológia musí zmysluplne odpovedať na nasledujúce tézy, ak nechce naozaj potvrdiť svoju reakčnosť, ktorá povedie k zániku našej civilizácie:

  1. Na odpoveď spojenia dnešnej ideológie liberalizmu s globalizáciou je potrebné si oprášiť poznatky zo 4. ročníka gymnaziálnej matematiky ohľadne diferenciálneho počtu; celkový diferenciál sa rovná súčtu parciálnych diferenciálov. Potom, ak platí základný postulát a viera liberálnych ekonómov (mimochodom patrím medzi nich aj ja), v „neviditeľnú ruku trhu“ od Adama Smitha, cez neoliberálnu školu až po liberálov viedenskej školy, že tovarovo-peňažná ekonomika za podmienky eliminácie monopolných praktík a štátnych „netrhových“ zásahov do ekonomiky, dokáže nastaviť fundamentálny cenový mechanizmus tak, aby dochádzalo k efektívnemu, teda optimálnemu využitiu vnútorných zdrojov ekonomiky v rámci jednotného menového okruhu. Následne použijúc teóriu zahraničného obchodu, ktorá hovorí o oceňovaní domácich vstupov na základe pridanej hodnoty, ktorú vie vytvoriť z týchto vstupov najvyspelejšia ekonomika a táto dodatočná pridaná hodnota sa rozdeľuje medzi exportujúcu a importujúcu ekonomiku, potom dokáže bežať neglobalizovaná svetová ekonomika v efektívnom režime, teda dosahuje matematicky celkový diferenciál. Naopak, ak zrušíme optimalizáciu na úrovni menových okruhov respektíve národných ekonomík a začneme optimalizovať  „globálnu ekonomiku“, čo je nezmysel, ale z teoretického hľadiska ako myšlienkový experiment to môžeme urobiť, teda môže prebiehať len korporátna optimalizácia, ktorá odčerpá všetky výhody zahraničného obchodu len pre seba napriek tomu, že dodatočná pridaná hodnota zo zahraničného obchodu vzniká z arbitráže, ktorú umožňuje národný trh vyspelých krajín, následkom čoho budú národné ekonomiky v režime neefektívneho využitia zdrojov a konkurecieschopné respektíve najvyspelejšie ekonomiky sa stanú virtuálnymi účtovnými centrami, čo z dlhodobého hľadiska povedie k strate ich konkurencieschopnosti a zrúteniu sa civilizačnej nadstavby podobne ako v antickom Ríme. Samozrejme všetky finančno-menové parametre v „globalizačne optimalizovanej“ ekonomike na úrovni korporácií sú virtuálne, pretože ich výsledok nevychádza z fundamentálneho cenového mechanizmu, čiže takého, ktorý zodpovedá maximálnemu využitiu domácich zdrojov jednotného menového okruhu, a teda portom akékoľvek fundamentálne ukotvenie finančno-menových parametrov, napríklad na zlato respektíve virtuálnu menu s predvídateľným kvantitatívnym rastom, čiže nie elastickým ako sú koncipované dnešné meny, bude znamenať zrútenie sa celosvetového finančného systému a sublimáciu veľkej časti svetového bohatstva respektíve kapitálu, ktorý vlastní práve západná civilizácia. Pôvod dnešných problémov kumulovaných rizík finančných trhov, ktoré hrozia zrútením celosvetovej ekonomiky je spojený s americkým prezidentom Richardom Nixonom, ktorý v roku 1971 zrušil väzbu US dolára na zlato a virtualizoval dolár, čím umožnil inflačné financovanie verejného dlhu USA v spojení s vojenskými výdavkami vo Vietnamskej vojne. Richard Nixon navštívil v roku 1972 Čínu, aby vyliečil cez mimoriadnu pridanú hodnotu plynúcu zo zahraničného obchodu krízu súkromného sektora v USA, ale toto spustilo len proces stagflácie. Až politika Ronalda Reagana podpory strany ponuky, ktorej podstata spočíva v ovplyvnení sektora ponúkajúceho statky na trhu, aby pracoval efektívne, čiže sa aktívne zúčastnil na vytvorení nákladovo-efektívneho (nie fundamentálneho) cenového mechanizmu v ekonomike západných krajín. Bohatstvo západnej civilizácie, ktoré sa objavilo v 80-tych rokoch minulého storočia a trvá dodnes je založené na schodkovom financovaní, pretože je beztrestné z pohľadu inflácie, nakoľko zahraničný obchod zabezpečoval dlhodobo cez presun výroby do Číny udržanie ceny nákladových vstupov v relatívne stabilnej výške a korporátna efektívnosť znemožnila plytvanie na strane vstupov, rozhodujúcim sa stala hodnota pre akcionárov spojená so zoštíhľovaním firiem a ich fokusu na rozhodujúce kompetencie, kde potom korporácie dokážu udržať dlhodobo nákladovú hladinu. Problém takto zrodeného globalizmu je v tom, že permanentne núti presúvať vertikálne stále vyššie hodnototvorné produkčné celky do tretích krajín, čím najvyspelejšie ekonomiky strácajú na svojej kompetencii, až v súčasnosti sa Čína stala technologickým lídrom a nie je už priestor pre udržanie beztrestnosti „života na dlh“. Čína je dobrý žiak a plne využíva všetky mechanizmy virtuálnej a elastickej menovej politiky, vďaka komunistickej diktatúre vie udržať spotrebu obyvateľstva v „nevoľníckom formáte“, čím však zároveň likviduje súkromnú iniciatívu, takže jej podnikový sektor pracuje vo virtuálnom cenovom systéme v podobnom ako fungoval v bývalom Sovietskom bloku, čiže neefektívne. Ekonomická základňa ideológie liberalizmu/globalizmu dospela do štádia neexistencie ďalšieho rozvoja, mohla síce ešte relatívne dlho stagnovať, ale Barrak Obama s vedomím Angely Merkelovej zorganizoval Ukrajinský Majdan a prinútil Rusko k reakcii, ktorá bola zámienkou na prijatie protiruských sankcií. Následkom toho Rusko pristúpilo k dedolarizácii svojej ekonomiky, fixovaniu rubľa na zlatý štandard a pod tlakom sankcií budovať priemyselnú základňu na báze generickej stratégie najnižších nákladov, výsledkom čoho bude fundamentálny cenový mechanizmus v zmysle klasickej liberálno-ekonomickej školy. Z celosvetového hľadiska „vyhnanie“ Ruska z virtuálnej ekonomiky do reálnej znamená, že už sa nehrá o predĺženie stagnácie/agónie ekonomickej základne našej civilizácie, ale o to komu zostane najväčšia strata, preto jedinou obranou je útek od dolárových aktív k reálnym, ako je zlato a suroviny. Za danej situácie hospodárska politika Donalda Trumpa je posledným pokusom o záchranu západnej civilizácie, kde zadržiavanie Ruska musí byť realizované, pretože už v dnešnej kondícii by Rusko ovládlo Európu ako „medveď by zjedol malinu“, respektíve už nie je čo vyviesť do Číny, aby sa v USA udržal „život na dlh“ a skôr či neskôr by Čína utiekla od dolára a skúpila by všetky infraštruktúrne uzly a suroviny na svete, čím by rozobrala USA ako keď „panda jedným ťahom ošúpe listy na halúzke“. Cieľom politiky USA voči Číne je, aby svoje dolárové prebytky nemohla minúť na ovládnutie bázických ekonomických vstupov v celosvetovom rozsahu, ale aby ich minula na udržanie existencie svojej diktatúry, čiže ich prejedla, pretože bude musieť paralelne financovať sociálny zmier, sanovať podnikovú sféru, financovať vojenský sektor a vzhľadom na krízu bude musieť čeliť strate morálky štátneho a straníckeho aparátu, čo je vždy spojené s korupciou, rozkrádaním a podvodmi a pre uvedené skutočnosti je ideológia liberalizmu absolútne nešťastnou a slepou vetvou ľudskej civilizácie.
  2. Ak sa vrátime k základom klasického ekonomického liberalizmu, jeho zmyslom je ochrana a podporovanie súkromnej iniciatívy, inak pomenovanej ako slobody podnikania, avšak už ďalej sa nezdôrazňuje, že podmienkou odmeny trhu za súkromnú iniciatívu/obetu podnikateľa je skutočnosť, že táto iniciatíva si musí vážiť zákazníka, uspokojovať jeho potreby, robiť svet bezpečnejší, príjemnejší, krajší a zábavnejší, čiže ide o asymetrický vzťah, kde podnikateľ obetuje svoj čas, prácu, súkromie, aby dostal „dobré body priazne“ od kupujúcich, inak povedané peniaze ako úhradu ceny/hodnoty, ktorú dáva spotrebiteľom. Súkromná iniciatíva je aj základnou podmienkou efektívnych trhov podľa klasickej ekonómie, pretože len slobodný podnikateľ dokáže identifikovať medzeru na trhu, a tým vytvárať podmienky na platnosť ekonomickej paradigmy o fungovaní trhovej ekonomiky. Naopak ideológia liberalizmu propaguje len nástroje eliminácie súkromnej iniciatívy, ktoré dostávajú jedinca do bludného kruhu závislosti a relativizmu, ako voľné drogy, voľná láska, bezbrehý egoizmus, násilie a hlása ateizmus, likvidáciu rodiny, náboženstva a národa, ako cestu ku slobode. Ak človek blúdi, lebo stále hľadá zmysel niečoho respektíve je plne závislý od chvíľkových zážitkov, nemá čas na iniciatívu ako niečo zlepšiť, ako byť prospešný ostatným, takže mu zostáva byť len parazitom a ten potrebuje vysávať zdroje z väčšinovej spoločnosti, ktorú však môže ovládnuť len násilím. Moja kniha umožňuje postulovať hypotézu o duálnej podstate informácie, ktorá má vždy svoju vlastnú energiu, inak povedané informácia je obrazom energie javu, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, ale zároveň vytvára obraz u prijímateľa, a táto informácia musí u príjemcu získať/odčerpať jeho energiu, z dôvodu hypotézy duality informácie. Pre lepšie pochopenie človek/iniciátor vstupom do vzťahov s inými ľuďmi/akceptátormi odovzdáva informáciu, ktorou je jeho správanie ako komplexný obraz verbálnej a neverbálnej komunikácie, pričom tento obraz/informácia je spojený s jeho motiváciou ako vnútornou energiou. Naopak u ostatných ľudí/akceptátorov obraz iniciátora vytvorí v ich zmysloch negatív obrazu jedinca/iniciátora vstupujúceho do sociálnych vzťahov a tento negatív prechádza verifikáciou „vzoru/abstraktu obrazu“ vo vedomí akceptátorov. Teda ak si negatív obrazu iniciátora predstavíme ako vykrojovaciu formičku na vianočné pečivo, tak pri prvom kontakte s určitým javom „otlačí/vykrojí“ vo vedomí vzor javu, ktorý sa uloží do pamäte. Skúsenosť je potom opakované „prechádzanie“ informácie/formičky/kopyta vo forme negatívu obrazu javu cez vedomie, až sa štatisticky stabilizuje abstraktný vzor javu v pamäti človeka. Takto vytvorená štruktúra pamäte vzorov v skutočnosti musí vytvárať disjunktné množiny, aby mohli všetky informácie plynúce z okolia prechádzať vedomím a zároveň vedomie mohlo na základe svojho poznania vzorov javov robiť správne rozhodnutia respektíve, aby človek dokázal plnohodnotne žiť reálny život. Samozrejme, že jednotlivé negatívy obrazov skutočnosti sa môžu dostať do konfliktu s uloženými vzormi v pamäti človeka a vtedy zostane informácia vo vedomí nezaradená. Informácia u akceptanta vyvolá reakciu pridelenia patričného kontingentu energie, a tá ak narazí na už existujúcu mriežku vzorov, s ktorou je v konflikte, cez ktorú nemôže prejsť a zaradiť sa, tak dôjde ku kumulácii energie z nezaradenej/ nespracovanej informácie, čo zodpovedá pocitu vnútorného nepokoja z nutkavej potreby/obsesie, ktorá sa musí uvoľniť sexom alebo násilím alebo chemickou/ drogovou závislosťou. Ak informácia je z oblasti tabu, tzn. človek ju nechce spracovať z dôvodu nedostupnosti vhodného riešenia mimo oblasti „posvätného zákazu“, napríklad vražda alebo nebezpečenstvo alebo ťaživej životnej situácie, to spôsobí, že energia pridelená takejto informácii unikne von, čo sa deje permanentne počas pôsobenia takejto informácie, až pokým nezmizne, preto sa človek cíti unavený, pričom tento pocit zo straty „životnej energie“ je chápaný ako depresia. Ešte môže nastať stav vedomia, že nevie spracovať  informáciu z dôvodu neexistencie vzoru v pamäti, takže vedomie nevie následne prijať adekvátne rozhodnutie, čo vytvára pocit nenaplnenosti a trvalej frustrácie, vtedy si vedomie začne vytvárať vlastný systém bludov, aby mohlo spriechodniť pocit nenaplnenosti, avšak rozhodovanie sa na základe bludov je spojené s tým, že takéhoto jedinca začnú ostatní ľudia chápať ako duševne chorého. Systém vzorov v pamäti človeka predstavuje štruktúru poznania, ale úplne najdôležitejšou časťou pamäte je matica verifikácie pravdy/MATRIX pravdy, ktorá pomáha riešiť stavy kolízie, a ktorú získava každý človek od svojej matky do dovŕšenia siedmeho roku života, pričom pamäť vzorov s hodnotovo relačnou/verifikačnou mriežkou sa vo filozofii nazýva svetonázor. Pre pochopenie, ako je možné, že sa v liberálnej ideológii spojili relatívne nespojiteľné koncepty intelektuálneho odpadu je nutné pochopiť, z čoho vychádzajú. V centre konceptu závislosti (neomarxizmu), ktorý hlása liberalizáciu drog, LGBTI, systém elektronického špicľovania a manipulácie je zameraný obsesiu ako pracovnú metódu vydávanú za vrchol slobody, naopak v centre preferencie slobody násilia (neonacizmu) je pracovanie so strachom vytváraním existenčnej hrozby a zastrašovanie s ňou, napríklad terorizmom, importom etnika, ktoré vidí svet rozdelený na svet islamu a svet vojny, čiže väčšinové obyvateľstvo patrí do sveta násilia/vojny, mediálna manipulácia pravdy, mediálne lynčovanie ľudí iného názoru, a nakoniec relativizmus (ateizmus) tradičných sociálnych štruktúr rodiny, náboženstva a národa vedie k permanentnej frustrácii zo života, nabáda ľudí k strate nádeje a prepadnutiu kultu smrti, pretože človek ničomu neverí, nevie vytvoriť plnohodnotné sociálne vzťahy a nevie ani správne sa rozhodnúť, čo ho trvalo napĺňa snahou nájsť „rovnováhu/reciprocitu“, ale v skutočnosti nastupuje dezilúzia z pocitu nespravodlivosti, na rozdiel od kresťanstva, ktoré je založené na asymetrickom vzťahu služby blížnemu. V nadväznosti na uvedenú hypotézu duality informácie ideológia liberalizmu respektíve ultraliberalizmus predstavuje útok na slobodnú súkromnú iniciatívu, v prvom rade politickú, ale zároveň ide aj o snahu o vytvorenie „biologických strojov spotreby“ z neprivilegovaných ľudí.
  3. Boris Johnson, kandidát na predsedu britskej Konzervatívnej strany zdvihol hodenú rukavicu od Vladimíra Putina a prehlásil, že dokáže „svetlé perspektívy“ liberálnej ideológie, ale treba povedať, že Brexit bol postavený na lži, čo konštatoval aj britský súd a lož je ako rakovina, na konci nej nebýva svetlo ale tma, čiže smrť. Problém virtuálnej reality európskych lídrov je najvypuklejší medzi švédskou elitou, ktorá dostala švédsku spoločnosť na pokraj hodnotového a kultúrneho kolapsu. Uznávaný nemecký psychiater Hans Joachim Maaz napísal, že Angela Merkelová stratila kontakt s realitou, zachádza do krajností, aby si potvrdila uznanie od ostatných kvôli svojmu nízkemu sebavedomiu a nelichotivé hodnotenie dostal aj Emanuel Macron od renomovaného talianskeho psychiatra Adriano Segatori, ktorý vykreslil jeho psychologický profil ako psychopata s mániou všemohúcnosti. Jednoducho ikony a politický protagonisti liberálnej ideológie nevedia prísť s ničím, čo by riešilo dnešné problémy, ktoré vlastne oni sami spôsobili, jediné čo vedia spustiť represiu ako voči žltým vestám vo Francúzsku, alebo prepúšťanie štátnych zamestnancov a tutlanie policajných štatistík v Nemecku a Švédsku, respektíve špicľovať a cenzúrovať internet alebo si kupovať lojalitu cez rôzne virtuálne programy čerpania verejných zdrojov na dlh.
  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Potrebujú ďalšiu vraždu?

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Potrebujú ďalšiu vraždu? Tri fázy prebratia moci liberálmi. V správny čas dá zásadné vyjadrenie aj nastrčená prezidentka. S Blbým a Blbším sa však voľby vyhrať nedajú, ani s ich replikami. „Plán bol jednoduchý. Kúpiť si človeka, ktorý bude vynášať špinu z vyšetrovania. Účelovo…

  Peter Švec: Prisnil sa mi sen – demokracia sa stala vládou väčšiny

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak sa parlamentné voľby uskutočnia na konci februára, našu vlasť čaká po horúcom lete aj horúca jeseň a ešte horúcejšia zima. Na druhej strane existuje nádej, že horúci nástup extrémisticko-liberálnych kandidátov na vysoké štátne funkcie schladia svojou nekonečnou nafúkanosťou, aroganciou a nekompetentnosťou samotní adepti. Na…

  54. časť neznámych slovenských dejín: V cudzích službách pred veľkou búrkou

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Zatiaľ čo slovenská inteligencia v prvej polovici 19. storočia väčšinovo v ničom nezaostávala za európskymi partnermi, pestovala vlastnú reč – či už v bernolákovskom alebo štúrovskom úze - horšie to bolo so slovenskou šľachtou. Francúzsky diplomat Paul de Bourgoine mohol v roku 1849 napísať toto: „Na Slovensku…

  Na ostrove Gran Canaria opäť horí, evakuovali luxusný hotel

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Úrady na ostrove Gran Canaria, ktorý je súčasťou španielskych Kanárskych ostrovov, evakuovali v sobotu turisticky vyhľadávaný priesmyk Cruz de Tejeda a priľahlý luxusný hotel po tom, ako v tejto oblasti vypukol ďalší lesný požiar. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na…

  Prečo je súčasný liberalizmus novodobým fašizmom ?

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Sputnik-Natalia Seliverstova)   Všetci liberálni extrémisti, slniečkári a kaviarenski povaľači sa zaprisahávajú, že oni nemajú nič spoločné s fašizmom a slovné spojenie „liberálny fašizmus“ dokonca označujú za oxymorón, pričom zdôrazňujú, že demokracia môže existovať len s prívlastkom - liberálna. Žiadne iné formy demokracie, ako napríklad buržoázna demokracia, ľudová demokracia,…

  Medzi banánmi z Ekvádoru našli 75 kilogramov kokaínu

  Sofia 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Keith Srakocic)   Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou,…

  Požiar zničil slum v Dháke, o strechu nad hlavou prišlo 50-tisíc ľudí

  Dháka 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Collis)   Slum v bangladéšskom hlavnom meste Dháka zachvátil obrovský požiar, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 50-tisíc ľudí Požiar vypukol v piatok v neskorých hodinách v slume Čalantika, kde zničil okolo 15-tisíc domov. Mnohé mali plastové strechy, čo pomohlo pri šírení plameňov. Žiadne obete…

  Mesto Dolný Kubín rozdá kompostéry za viac ako 118-tisíc eur

  Dolný Kubín 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dolnokubínska samospráva v nasledujúcich mesiacoch začne bezplatne rozdávať záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch. Na ich nákup získala radnica nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 118 257 eur, čo predstavuje 95 percent oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné náklady uhradí…

  Stúpenci ruskej politickej opozície uskutočnili na viacerých miestach tiché protesty

  Moskva 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Stúpenci ruskej politickej opozície zorganizovali v sobotu na viacerých miestach v Moskve tiché protesty, na ktorých žiadali prepustenie politických väzňov a slobodné voľby po tom, ako im úrady zakázali zhromaždenie väčšieho rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA Organizátori protestov vrátane uväzneného opozičného politika Alexeja…

  Jubilejný Cigánsky Bašavel chce spojiť Rómov a Nerómov

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Cigánsky Bašavel už desať rokov rúca predsudky o Rómoch. Organizátorom podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta na hrade Devín v Bratislave, je občianske združenie Divé maky. Hlavným programom sú vystúpenia mladých rómskych talentov, ktoré združenie podporuje Dodnes na ročníky Cigánskeho Bašavelu…

  Viete, ako sa máte zachovať, ak človek zaoberajúci sa okultizmom, vám chce niečo darovať? Hoci aj obraz Matky Božej

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďarčeky sa neodmietajú. Ale čo robiť s obrazom Matky Božej, ktorý vám daruje človek zaoberajúci sa okultizmom a čiernou mágiou? Na otázku odpovedá exorcista Ľuboslav Petričko "Mám úctu k obrazom svätých, ale ak som dostala obraz Matky Božej od človeka ktorý sa zaoberá čiernou mágiou a…

  SNS znepokojujú vyhlásenia Merkelovej k utečencom. Žiadajú Lajčáka, aby jeho ministerstvo dôsledne hájilo prijaté pozície SR

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.…

  Úrady povolili 27 maloletým opustiť loď s migrantmi v Taliansku

  Rím 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Maurizio Brambatti)   Dvadsaťsedem maloletých bez sprievodu dostalo v sobotu povolenie na opustenie lode Open Arms s viac ako 130 migrantmi na palube, ktorá už 16 dní hľadá bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy organizácie, ktorá loď prevádzkuje Organizácia Proactiva…

  Poľský turista prežil približne 20-metrový pád v Tatrách

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poľský vysokohorský turista prežil približne 20-metrový pád vo Vysokých Tatrách. Na pomoc 22-ročnému Poliakovi zavolali dnes popoludní Horskú záchrannú službe (HZS). Zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline spadol jeden z dvojice turistov. Pre veľmi slabý mobilný signál v oblasti však záchranári nemali…

  Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie cisárovnú Sisi

  Bardejovské Kúpele 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch bude 16. ročník Alžbetínskeho dňa. V nedeľu 18. augusta sa v areáli pri Kúpeľnej kolonáde uskutoční pamätný deň na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá v kúpeľoch strávila tri týždne Spomienková slávnosť…

  Slovenská akadémia vied finančne podporí projekty vedcov pôsobiacich v zahraničí. Dostanú plat aj pracovnú zmluvu

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabian Bimmer)   Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV Informuje o tom webová stránka akadémie. SAV očakáva, že…

  Vyšetrujú vraždu v Belej. Muža so sečnou ranou na hlave našli v pivnici

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Polícia vyšetruje vraždu 55-ročného muža v obci Belá v Novozámockom okrese. Ako pre agentúru SITA potvrdila nitrianská krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Keďže polícia vypočúva a zaisťuje stopy, bližšie informácie…

  Iránsky tanker by mal čoskoro vyplávať aj napriek tlaku zo strany USA

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Marcos Moreno)   Iránsky ropný tanker Grace 1 je pripravený opustiť Gibraltár v priebehu "24 až 48 hodín" aj napriek úsiliu Spojených štátov plavidlo opätovne zadržať, informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na správy od spoločnosti, ktorá sprostredkúva nákladnú prepravu tankerom Richard de la…

  TopDesat

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Správne uložená záťaž vozíka môže byť otázka života a smrti

  0

  Jazda s prívesným vozíkom, teda jazda s jazdnou súpravou, nie je to isté, ako jazda sólo. Keď zapojíte prívesný vozík za bežné auto, treba sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré bežne nenastanú. Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní jazdu, je hmotnosť a výkon auta. Nielen od toho závisí aj maximálna povolená hmotnosť prívesného vozíka,…

  Chruščov: Nový plán Kremľa a Semičastnyj

  0

  Prefíkaný Komsomolec – Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý žil v rokoch 1894 až 1971. Na úvod sa spoločne pozrime na to, čo je Komsomol. Komsomol, to bola v bývalom Sovietskom zväze Mládežnícka organizácia – Komunistický zväz mládeže. Niečo ako v bývalom Československu ČSM – Československý zväz mládeže. Chruščov bol novým plánom Kremľa. Potreboval sa…

  Unikátne zvieratá, ktoré dokazujú, že príroda je umelec!

  0

  Akoby naša planéta nebola dosť krásna, príroda zase raz prekonala sama seba a vytvorila zvieratá s jedinečným vzhľadom. Či už ide o úchvatné farby rýb alebo roztomilé materské znamienka tvaru srdca na kožušine mačky, túto jedinečnosť prijímame a myslíme si, že tieto zvieratá sú niečím výnimočným. Chceli by sme sa s…

  Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

  0

  Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

  Vo svete IT

  Pozrite si históriu vlajkových smartfónov od Xiaomi. Ktoré z nich ste mali?

  0

  Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010 a  svoj prvý smartfón Xiaomi Mi 1 predstavila v auguste 2011. Od vtedy spoločnosť predstavila desiatky smartfónov, z  toho 7 ďalších zariadení z produktovej línie Mi, ktoré sú vlajkovými zariadeniami spoločnosti. Nižšie si môžete pozrieť, ako sa vlajkové zariadenia spoločnosti Xiaomi vyvíjali z roka…

  V TENAA certifikácii sa objavil Xiaomi Redmi 8. Okrem kompletného dizajnu poznáme aj jeho špecifikácie

  0

  Spoločnosť Redmi, spadajúca pod krídla čínskeho Xiaomi si pre nás chystá ďalší low-end smartfón, ktorý by mohol osloviť obrovské masy. Naznačujú to nedávne uniknuté špecifikácie a fotografie zverejnené na certifikáte TENAA. Pozrime sa teda čo nový smartfón Redmi 8 z výrobne Xiaomi ponúkne budúcim majiteľom. Dizajn zostáva takmer nezmenený Nový…

  Najlepším smartfónom tohto roku podľa expertov z EISA je Huawei P30 Pro

  0

  Ku nedávnemu oceneniu smartfónu Xiaomi Redmi Note 7 sa najnovšie pripája aj vlajková loď spoločnosti Huawei, ktorá si odnáša titul najlepšieho smartfónu za rok 2019-2020. Huawei P30 Pro je bezpochyby jedným z najlepších smartfónov momentálne dostupných na trhu, pričom podľa expertov asociácie EISA z viac ako 61 magazínov z 29…

  Čo stoja produkty Huawei v domácej Číne? Pozrite video Slováka žijúceho v Shanghai

  0

  Približne týždeň dozadu sme Vám priniesli článok, v  rámci ktorého sme Vám ukázali čo stoja Xiaomi produkty v  domácej Číne. Informácie nám umožnil sprostredkovať vloger Jaroslav Kuřtak, Slovák žijúci v  Číne. Čo stoja Huawei produkty v domácej Číne? Jaroslav Kurťák sa však nepozrel len na produkty od spoločnosti Xiaomi, ale aj…

  Xiaomi Mi A3: Najdostupnejší smartfón so vstavaným skenerom odtlačkov prstov v displeji je aktuálne o 1/3 lacnejší

  0

  Modely smartfónov od spoločnosti Xiaomi patria medzi žiadanejšie, a to z dôvodu, že ponúkajú funkcie ktoré by sme len ťažko hľadali v zariadeniach s obdobnou cenovkou, a zároveň ich vyhotovenie je na vyššej úrovni. Dobrým príkladom je aj nedávno predstavený smartfón Xiaomi Mi A3, ktorého hlavným lákadlom je skener odtlačkov…

  Xiaomi Redmi Note 7 je oficiálne najvýhodnejším smartfónom na trhu, potvrdila to asociácia EISA

  0

  Xiaomi Redmi Note 7 je už od jeho samotného predstavenia považovaný za jeden z najlepších smartfónov strednej a vyššej strednej triedy, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Skvelý fotoaparát a dostatok výkonu robí z tohto zariadenia naozaj unikát, ktorý si za svoje pôsobenie na trhu našiel naozaj milióny spokojných zákazníkov.…

  TopSpeed

  Video Mercedes AMG GT63s 4door 4x4 test

  1

  Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch…

  Za 10 rokov si elektromobily vyžiadajú o 250 % viac medi

  57

  Rozvoj elektromobility neznamená len zvýšenú aktivitu automobiliek pri vývoji samotných áut. Ich príchodu sa vo väčšej miere musí prispôsobiť aj samotná infraštruktúra, dostupnosť, počet nabíjacích staníc, dostatočný výkon elektrickej prenosovej sústavy a v neposlednom rade aj zabezpečenie dostatku nerastných surovín. A v tom môže byť problém, v horizonte 10 rokov si len širšia…

  Veľká cena Slovenska je naša najstaršia automobilová akcia

  1

  OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska je naším najtradičnejším automobilový podujatím, ktoré má za sebou už zhruba 40 ročníkov. Ostatných 10 sa koná práve tu, na prvom slovenskom permanentnom automotodróme SLOVAKIA RING. Autá najrozmanitejších tried, tvarov a výkonov gumujú rýchlostnú dráhu so sériou tréningov, kvalifikácií, šprintových pretekov, aj tých vytrvalostných.

  Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

  13

  Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V  80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je…

  Mala "skvelý nápad", zle natankované palivo ťahala vysávačom...

  2

  Minulý týždeň v piatok bola v mestečku Eschborn pri Frankfurte viacerými ľuďmi zalarmovaná núdzová linka s informáciou, že v areáli čerpacej stanice horí auto. Správa tohto druhu je aj pre hasičov ako rozbuška, riziká nikomu podrobnejšie vysvetľovať asi netreba. 55-ročná žena do manželovho VW Passat Variant TDI v zamyslení natankovala…

  Testovanie nadupanej verzie BMW radu 8 Gran Coupe je v plnom prúde

  0

  Malosériový výrobca áut Alpina je známy vďaka špecializácii na úpravy vozidiel BMW. Od predstavenia modernizovaného modelu Alpina B7 prešiel bez mála polrok, a už chystajú novinku s označením B8. Už názov napovedá, čo bude tvoriť základ tohto modelu. Áno, je to BMW radu 8. Alpina sa dokonca rozhodla, že nebude čakať na…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Osviežujúca voda a hydratačný fluid Bernard Cassière

  0

  Leto sa pomaly ale isto schyľuje ku koncu, no dovolenky ešte ani zďaleka nekončia. Dnes sa už totiž cestuje počas celého roka… S cestovaním úzko súvisí aj balenie kufrov, do ktorých sa zmestí len obmedzený počet vecí a aj kozmetiky. Preto sa nám jednoducho v zbierke zíde kozmetika v cestovných…

  RECEPT: Jednoduché a rýchle broskyňové taštičky z lístkového cesta

  0

  Sezóna šťavnatých broskýň je v plnom prúde. Kto by ich nemiloval? Sú predsa sladké a plné vitamínov. Známe sú mnohé účinky broskýň. Vedeli ste napríklad, že majú protistresové vlastnosti alebo že podporujú udržiavanie dobrej hladiny cukru v krvi? Ak si ich nemôžete nazbierať vo vlastnej záhradke, môžete sa vybrať napríklad na samozber broskýň a priniesť…

  Plus-size svadobné šaty: Poradíme ti, ako v nich vyzerať úžasne!

  0

  Cítiť sa dobre vo svojej koži nech už je akákoľvek by malo byť alfou a omegou vášho života! Nezáleží na tom, či nosíte číslo 34 alebo 46 kým sa cítite dobre. Byť plus-size už nie je hanba, dokonca niektoré modelingové agentúry hľadajú iba modelky s väčšími veľkosťami, aby sa priblížili obyčajným ženám.…

  Prdíky u bábätiek dajú zabrať aj rodičom: Ako ich identifikovať?

  0

  Len sa narodia a už ich čo-to dokáže poriadne potrápiť. Novorodenci sa potýkajú s mnohými strasťami a drobnými boliestkami či nepríjemnými pocitmi, s ktorými sa nevedia vysporiadať inak ako plačom. A my rodičia sme ako inak, zúfalí. Nevieme, čo našim maličkým je a plač zo začiatku jednoducho nevieme identifikovať. Prdíky…

  Cyklistické kraťasy: Máš už túto módnu vychytávku vo svojom šatníku?

  0

  Cyklistické kraťasy sú hitom tejto sezóny. Vidíme ich všade. Chcú ich mať všetky. Sú pohodlné, trendy a zaujmú na prvý pohľad. Módny návrhári ich milujú, celebrity sa ich nevedia nabažiť. Cyklistické kraťasy však nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si, keď sme ich ako deti nosili. Von na ihrisko, na opekačky do…

  Najhorší sérioví vrahovia v dejinách: Len pre silné povahy!

  0

  Najhorší sérioví vrahovia sú kombináciou masochistických sklonov, chorých myšlienok a náklonosti k zabíjaniu. Príbehy najhorších sériových vrahov sú desivejší, ako všetky horory, ktoré ste doteraz videli. Žiadne trojmetrové monštrum alebo armáda hladných zombí nevyvolá studený pot a mráz na chrbte ako, keď si prečítate v ranných novinách titulku: Sérioví vrah…

  Svetlo sveta

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Taliani natočili film o biskupovi J. Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

  0

  Taliansko 15. augusta (TK KBS) Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi natočili nový dokumentárny film o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovala Spišské biskupstvo. Film o biskupovi Vojtaššákovi uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa uskutoční od 28. augusta do 7. septembra 2019. …

  Masový exodus z Cirkvi – sociologické príčiny

  0

  Rapídny pokles katolíkov na Západe je predmetom mnohých sociologických štúdií, ktoré aj napriek tomu, že nezachycujú duchovný dôvod, ktorý je najpodstatnejší, majú taktiež určitú výpovednú úlohu. Sociologický pohľad, na rozdiel od pohľadu nadprirodzeného, má svoje obmedzenia a preto je dobré ho tiež poznať. Vo svojej knihe Masový exodus, profesor Stephen Bullivant detailne…

  15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

  0

  Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa. Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej…

  Armádny Magazín

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  V Indii vyšla správa o nákupe modernizovaných lietadiel MiG-29 za „dumpingové ceny“

  0

  V Indii bola v tlači potvrdená informácia o tom, že pre domáce Vzdušné sily bude v Rusku zakúpená modernizovaná verzia viacúčelových stíhacích lietadiel MiG-29. Samozrejme, názory odborníkov na uvedený obchod sa rôznia. Kritici uzavretia zmluvy sa nechali počuť, že India by sa mala obzerať po „jednoznačne súčasnýc

  Vojenský ordinár na púti v Poľsku

  0

  Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR František Rábek. Približne 330 kilometrov prešlo v dňoch 5. až 14. augusta spolu päť stoviek vojakov. [caption id="attachment_4431" align="alignnone" width="640"]

  Video: Bojovníka ISIS v Jemene zrušil namrzený vták

  0

  Hrdinský vták neúnavne utopí pokus bojovníka ISIS o obnovenie lojali

  Tvoja Svadba

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Svadobné prípravy: 7 vecí, ktoré nepotrebuješ, ale chceš (veľmi)

  2

  Pri každej svadbe je to tak. Ako prvé vybavíte veľké veci, a potom vás začnú lákať tie malinké. Svadobné prípravy sú v živote každej nevesty dôležité a každá ich vníma inak. Niekto je prísne pragmatický a niekto zase túži po každej drobnosti s prívlastkom „svadobná, svadobné, svadobný“. My vám dnes povieme, prečo niektoré z nich potrebujete.…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…

  Ochorenia močových ciest: Poradí si s nimi tento prírodný liek?

  0

  Ochorenia močových ciest bývajú skutočne nepríjemné, neraz veľmi bolestivé a zároveň trápia veľké množstvo ľudí. Veľmi častý je napríklad zápal močových ciest, no mnohí bojujú aj s močovými kamienkami či pieskom. Tradičná ľudová medicína pozná viacero účinných prírodným pomocníkov na boj s chorobami močového ústrojenstva. Takýmto je aj bylinka zvaná zlatobyľ obyčajná,…