Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť VII.

Publikované 08.01. 2017 o 18:12 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 Časť VII.

Podľa encyklopedického slovníka pre fašizmus je veľmi dôležité poňatie štátu ( národa ). Ten je najvyššou hodnotou a je chápaný ako jednota transcendentná, hospodárska, politická. Inak povedané, štát má byť veľmi silný a totalitný. Toto fašizmus dosiahol uzákonením vodcovského princípu. Politická strana ĽS – NS sa nepresadzuje k tomu, aby totalitný štát vznikol po vzore štátu v Nemecku či vojnového slovenského štátu, hoci určité  velebenie slovenského štátu sa využíva na strašenie občanov. Problém štátu a politiky s jeho existenciou spojenej je však potrebné dostať z priestoru neustáleho zahmlievania do pozície kryštalickej jasnosti.

Na Slovensku nám nehrozí, že budeme mať totalitný štát založený na princípoch diktatúry jednej strany a na vodcovskom princípe a účasť politickej strany ĽS – NS  v parlamente nie je kvôli tomu. Skutočnou hrozbou pre Slovensko  už dávnejšie začalo byť to, že vládna moc za pomoci parlamentnej demokracie totálne zneužíva svoju moc tak, že moc od svojho politického národa postupne ( krok za krokom ) v rámci svojho proeurópskeho princípu  odovzdáva do rúk byrokratickému aparátu v Bruseli, ktorý spravuje inštitúcie a organizácie EÚ.

Fašizmus podporoval silný štát s totalitárnymi  praktikami. Súčasná vládna moc na Slovensku má opačnú tendenciu: odovzdať čo najviac moci Bruselu bez súhlasu politického národa. Tento proces odovzdávania moci  chápem ako opačný totalitarizmus vládnej moci. Táto forma totalitárneho správania sa štátu si vyžaduje organizovanie boja proti extrémizmu. Národný záujem Slovenska zásluhou vládnej moci je podriadený nadnárodnej ideológií, ktorá v sebe skrýva myšlienku  európanstva a nového svetového poriadku pod vedením totalitnej svetovej vlády.

Najprv však politické elity sveta a Európy potrebujú posilniť EÚ. Bez ohľadu na Brexit, vývoj smeruje k tomu, aby integračná snaha bola zavŕšená ustanovením super štátu v Bruseli. Niektorí naši ministri na čele s predsedom vlády SR urobia všetko k tomu, aby zneužili svoju moc v prospech moci Bruselu či nadnárodných korporácií. Zahraničná politika Slovenska  už nie je v moci národného štátu, pretože bola odovzdaná  postupne do rúk nadnárodných štruktúr. Národ a národný štát sú vraj zastarané spôsoby existencie, sú prekonanou entitou. „Figuranti“ politických elít pokladajú nacionalizmus za nebezpečný jav, pričom v skutočnosti ten je vyjadrením pozitívneho, kladného vzťahu človeka ( ľudí ) k svojmu národu.

Podľa predsedu vlády SR namiesto národného záujmu je potrebné sledovať proeurópske záujmy. Keďže zahraničná politika sa prispôsobila nadnárodnej ideológií, nemá kto za Slovensko  presadzovať národné záujmy, hoci vládna moc často argumentuje o bezpečnosti občanov. Oveľa väčší význam  má štátna suverenita, ktorá súvisí s dostatkom vlastnej moci a právom a povinnosťou chovať sa na medzinárodnom poli ako suverénna a nezávislá moc. V tejto súvislosti si dovolím citovať  M. Thatcherovú: „V základoch pevného a spoľahlivého medzinárodného poriadku musí byť úcta k národom a k národným štátom… Akékoľvek pokusy odstraňovať alebo spojovať rôzne národy s odlišnými tradíciami v jeden umelý štát skončí s najväčšou pravdepodobnosťou neúspechom, možno krvavým“ ( Umenie vládnuť, 2005 ).

Občanom Slovenska nič nepovieme a neradíme sa s nimi, akú podobu má mať integračný proces v rámci EÚ. Dovolím si preto uviesť svoje stanovisko. Integračný proces EÚ má v každom prípade vychádzať z národného záujmu každého členského štátu. Dodržanie tejto zásady bude znamenať to, aby EÚ fungovala ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Ak sa použije zásada, že integračný proces v rámci EÚ má vychádzať z nadnárodných záujmov, potom členstvo v EÚ je potrebné ukončiť. Vládnej moci sa nemá dovoliť, aby pokračovala v doterajšom kurze, ktorý je nasmerovaný na definitívne založenie super štátu v Bruseli.

Ako do tohto problému zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ? Rozhodne vo vzťahu k štátnym a národným záujmom z ich strany nehrozí nič fašistického. Predseda vlády SR vedie Slovensko k úplnej strate štátnej suverenity. Návrhy ĽS – NS sú iné: zachovanie národných záujmov, štátnej suverenity, čo súvisí s požiadavkou preč s EÚ, ďalej sociálnou politikou na princípe zásluhovosti, obnovenia potravinovej bezpečnosti, založenia domobrany, obnovenia slovenskej koruny, s postojom proti globalizácií, posilnením národnej kultúry. Čo si potom vyžaduje proces potlačenia národných štátov a ich štátnej suverenity? Vládna moc musí riešiť úlohu prinútenia k zjednoteniu v rámci EÚ. Preto ani nemá záujem, aby sa o uvedenom posolstve  ĽS – NS na záchranu národa a štátnej suverenity verejne diskutovalo, najmä keď väčšina poslancov NR SR je proeurópsky dávno zorientovaná.

V encyklopedickom slovníku je zdôraznené, že fašizmus predstavuje určitý odpor proti liberalizmu a socializmu. Vo vzťahu k liberalizmu základ tohto odporu vidím už v tom, že táto oficiálna ideológia Západu uznáva iba indivíduum oslobodené od všetkých foriem kolektívnej identity ( národa, rodiny, pohlavia ). Liberalizmus oslavuje slobodu jednotlivca, jeho nezávislosť od  morálky, rozumu, identity, disciplíny. Liberalizmus má na svedomí fenomén globalizácie či projekt nového svetového poriadku založeného na totalitnej svetovej vláde.  Na rozdiel od liberalizmu subjektom fašizmu je štát alebo rasa. Súčasná politická situácia v Európe je plne v súlade s predstavami liberalizmu. Národ, štátna suverenita nie sú dôležité, pretože nie je dôležitá spoločná totožnosť.

Už je jasne vidieť, že môžu platiť slová Alexandra Dugina, že liberalizmus nie je ideológia kladnej voľnosti, ale zápornej slobody. Stáva sa totalitárnym ( z iného smeru ), pretože organizuje život tak, aby jednotlivec sa voľne rozhodol, či chce byť liberálom. Požiadavka liberalizmu: každý musí byť liberál ! A ak je niekto posudzovaný ako ne – liberál, potom je označkovaný ako extrémista, fašista, terorista. Byť proeurópsky znamená byť silne liberálny. K agende liberalizmu v súčasnosti patrí aj nekontrolovateľný príliv migrantov, ktorý sa stáva významným faktorom  destabilizácie Európy.

Bezbrehá tolerancia liberalizmu našla svoje heslo „Islam do Nemecka patrí, vítajte uprchlici!“ Toleruje sa rasizmus voči Nemcov v duchu  plagátu: „Vaše deti budú uctievať Allaha alebo zomrú.“ Záporná sloboda liberalizmu privádza Európu k pozícií – žiadna sloboda názorov, iba politická korektnosť. Dnes v rámci EÚ nikto nepracuje na politike zastavenia migrácie, ale na politike jej lepšieho organizovania a zvládnutia. Vládna moc na Slovensku je proti kvótam, ĽS – NS je proti masovému prílivu migrantov, za ich zastavenie.

Odpor proti liberalizmu sa netýka iba fašizmu. Tento odpor sa týka každého jednotlivca, ktorý aj keby akokoľvek bol na základe ideológie liberalizmu  odpútaný od akejkoľvek celostnosti ( národa, rodiny ), nikdy v rámci proklamovanej zápornej slobody nezíska  dôstojné postavenie pre život. Odpor proti liberalizmu ( či oponovanie liberalizmu ) sa týka širokých más obyvateľstva a keďže v tomto odpore majú svoje postoje aj fašisti, dôležité môže byť iba to, aby potreba jednoty nebola zneužitá k diktatúre z iného smeru.

K fašizmu neodmysliteľne patrí nacionálny socializmus, ktorý encyklopedický slovník poníma ako syntézu troch prvkov: a) právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru, b) antisemitizmu, c) antimarxistický definovaný  socializmus ako sociálne spravodlivé národné spoločenstvo. Na úvod k nacionálnemu socializmu  ( nacizmu ) mám tieto dve schematické poznámky: Prvá. Nacizmus uznáva vlastný národ, rasu, ich zjednotenie pod štátnou mocou s postavením neobmedzeného vodcu národa. Na strane druhej právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru dáva tušiť, že ostatné národy plánované na likvidáciu, mali byť zbavené svojej štátnej suverenity podriadením sa štátnej suverenite nemeckého národa. Druhá. Liberalizmus ako ideológia pre celý demokratický Západ aj na čele s USA, keďže nemá žiadnych dôležitých oponentov, môže  znamenať pre členské krajiny EÚ akýsi jej rozpad. Cez rozpad národných štátov bude realizované z vlastnej moci právo amerického národa na dobitie životného priestoru v Európe, k čomu však nemusia byť použité prostriedky ozbrojenej agresie.  USA nebudú likvidované ako národ, ich štátna suverenita bude posilnená a môže byť základom svetovej vlády.

Jedna z čŕt ( prvkov ) nacionálneho socializmu ( nacizmu ) je spoločná aj pre demokratický Západ s jeho ideológiou liberalizmu. Právo nemeckého národa na dobitie životného priestoru bolo pretrasformované na právo demokratického Západu. Ten so svojim finančným kapitalizmom orientovaným na nekonečný rast a rast ziskov a ekonomickej moci potrebuje životný priestor. Keď som spomínal USA a EÚ, tak získanie životného priestoru v Európe nemusí  byť dosiahnuté spôsobom ozbrojenej agresie, aj keď samotný Balkán už prežil „plánovanú agresiu“. Problémom však ostáva konfrontačná politika demokratického Západu s Ruskom. USA v spolupráci s EÚ postupne dokázali získať východnú časť Európy až k hraniciam Ruska a zároveň aktivizovať  vojenskú organizáciu NATO.

Ozbrojená agresia nebola iba záležitosťou Nemecka. V mene svojho životného priestoru ozbrojené agresie vedú USA a niektoré ďalšie  krajiny EÚ v súčinnosti s NATO. Vládna moc na Slovensku aktívne sa snaží podporovať demokratický Západ  v jeho práve na dobitie životného priestoru, nemá žiadne námietky k vojenským agresiám vo svete. Tento uvedený prvok fašizmu je životne dôležitý aj pre demokratický Západ. Ako do tejto hry o životný priestor zapadá Marián Kotleba a jeho ĽS – NS ?

V prvom rade je strana proti NATO a jeho politike. Je teda proti ozbrojenej agresií po celom svete. Ťažko si je možné predstaviť, že strana má záujem, aby Slovensko sa snažilo o rozširovanie svojho životného priestoru. V každom prípade Marián Kotleba a jeho strana sú proti tomu, aby demokratický západ na čele s USA sa snažil rozširovať životný priestor. K tomuto rozširovaniu pomáha aj EÚ, preto strana požaduje preč aj s EÚ, ktorá jasne a nezakryte pracuje na zrušení štátnej suverenity každej členskej krajiny. Proti takejto politike demokratického Západu sú v Európe, vrátane Slovenska, nacionalistické strany. Z môjho pohľadu ide o strany s kladným vzťahom k svojmu národu. Liberáli demokratického Západu záchrancov národa nepotrebujú, preto z ich radov sa šíri antinacionalizmus.

Je treba si všimnúť veľmi zaujímavú  „logiku dejín“ slovenského národa. Hitlerovské Nemecko pomohlo HSĽS k nastoleniu samostatného slovenského ( vojnového ) štátu, hoci hlinkovci nebrali  na vedomie otázku konečného riešenia  slovanských národov. V terajšom období demokratický právny štát je tak zmierlivý so svojim osudom ( pocitom malosti ), že jeho predstavitelia podporujú diktatúru Bruselu, aby sa pomaly stratila štátna suverenita a s ňou aj politický národ Slovákov. Toto nie je pozícia, s ktorou sa chce zmieriť ĽS – NS. A napriek všetkému, čo som o niektorých prvkoch nacizmu sa zmienil, liberáli a ich prisluhovači neustále označujú Mariána Kotlebu a členov ĽS – NS ako nacistov.

( Pokračovanie v časti VIII. )

Dušan Hirjak

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peter Marček, poslanec NR SR: Revolúcie, takisto ako vojny, vždy sledujú niečie obchodné záujmy!

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gene J. Puskar)   Nie som proti Amerike ako krajine, ani proti Američanom. V USA určite žije veľa vynikajúcich ľudí. Majú svoj život, kultúru, mentalitu. Majú aj svoje elektrické napätie v zásuvkách, merný systém v palcoch a tiež aj  teplotu merajú nie v stupňoch Celzia, ale…

Rekonštrukciou bojov priblížili udalosti prvej svetovej vojny

Medzilaborce 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich. "V tomto roku si pripomíname sté výročie…

Bielorusko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Kužmová zdolala Sobolenkovú

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:1. O dôležitý vyrovnávajúci bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na harde v Minsku zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá po výbornom bojovnom výkone zdolala…

Kližan i Kovalík postúpili do finále kvalifikácie turnaja ATP v Barcelone

Barcelona 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenský tenista Martin Kližan postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Barcelone. V sobotnom stretnutí 1. kola zdolal Uladzimira Ignatika z Bieloruska 6:3, 6:4. Postúpil aj Jozef Kovalík, ktorý vyradil Taliana Lorenza Giustina 6:7 (4), 6:2, 7:5. Andrej Martin nestačil…

Na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany znova zvolili Vojtěcha Filipa. Proti demonštrantom musela zasahovať polícia

Nymburk 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Facebook)   Žiadne prekvapenie sa nekonalo: na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany v Nymburku znova zvolili Vojtěcha Filipa. V druhom kole tajných volieb mu delegáti dali prednosť pred straníckym podpredsedom Josefom Skálom.  Staronového predsedu podporilo 165 delegátov. Skála získal 145 hlasov.…

Čepelová po prehre so Sasnovičovou:"V druhom sete ma chytali kŕče"

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Bielorusku 0:1. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v Minsku postarala Aleksandra Sasnovičová, ktorá zdolala Janu Čepelovú 7:6 (6), 7:5. V druhom dejstve otočila z…

Rusko víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, od ďalších očakáva ústretové kroky

Moskva 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Rusko víta rozhodnutie Severnej Kórey pozastaviť svoje jadrové a raketové testy a zatvoriť raketový komplex na severe krajiny. "Domnievame sa, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu uvoľneniu napätia na Kórejskom polostrove a upevneniu pozitívneho vývoja v normalizácii situácie v…

Sme rodina predstavilo komplex opatrení na zvýšenie potravinovej sebestačnosti

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko je potravinovo závislý štát. Nachádza sa v potravinovom riziku, čo znamená, že v prípade nepredvídaných okolností nie je schopné pokryť výživové nároky svojich občanov. Na sobotnej tlačovej konferencii v rámci svojej programovej konferencie to zdôraznili predstavitelia hnutia Sme rodina. "Dnes máme 37-% potravinovú sebestačnosť," vyčíslil…

Erik Tomáš: Nemám ambíciu byť ministrom vnútra, kandidát môže byť do stredy

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Predsedníctvo strany Smer-SD ešte nerozhodlo o kandidátovi na post ministra vnútra, ale bude sa ho snažiť vybrať tak, aby sa nominovaný už v stredu (25.4.) mohol zúčastniť na rokovaní vládneho kabinetu. V sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik…

Washington uviedol podmienku zlepšenia vzťahov s Moskvou

Washington 21. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton sa stretol s veľvyslancom Ruska v USA Anatolijom Antonovom, uvádza sa v prehlásení Bieleho domu, ktoré bolo médiám poskytnuté vo štvrtok. „Na svojej prvej schôdzke v terajších funkciách posúdili stav americko-ruských vzťahov. Veľvyslanec Bolton opakoval,…

Pri čelnej zrážke v Povine utrpelo ťažké zranenia päť osôb

Povina 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok (20. 4.) v katastri obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto, utrpelo ťažké zranenia päť osôb. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel 68-ročný vodič z Čiech…

Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov. Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od…

EÚ víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, požaduje denuklearizáciu

Brusel 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Oznámenie Severnej Kórey, že s okamžitou platnosťou pozastavuje testy jadrových zbraní a balistických rakiet dlhého doletu a uzatvorí raketový komplex na severe krajiny je podľa Európskej únie pozitívnym krokom, po ktorom by mala nasledovať "nezvratná denuklearizácia" KĽDR. "Je to pozitívny, dlho očakávaný krok…

Veľká Británia: Učitelia odhlasovali, že budú učiť študentky o tom, aké majú možnosti ísť na potrat

Londýn 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Návrh poskytovať informácie britským študentom o tehotenstve a potratoch na prvý pohľad nevyzerá zle, avšak britská Únia Učiteľov nechce hovoriť o rizikách potratov a o tom, ako sa vyvíjajúce dieťa zničí, chcú podávať politicky korektné informácie a „fakty“ priamo od potratových spoločností. Jednoducho len holé informácie o…

Prezident Miloš Zeman vystúpil na zjazde KSČM

Praha 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Miloš Zeman sa stal v sobotu prvým prezidentom Českej republiky, ktorý po roku 1989 vystúpil na zjazde nereformovaných komunistov, napísal server iDNES.cz. "Súdruhovia a súdružky," pozdravil Zeman delegátov zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v meste Nymburk a povedal im, že ich…

Lipták urobil zmenu, namiesto Schmiedlovej nastúpi Čepelová

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták urobil pred úvodnou dvojhrou baráže o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku zmenu. Namiesto pôvodne nominovanej Anny Karolíny Schmiedlovej nastúpi v Minsku Jana Čepelová, ktorá si zmeria sily s bieloruskou dvojkou Aleksandrou Sasnovičovu. Schmiedlová mala byť slovenskou…

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami…

Turecká centrálna banka vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata

Ankara 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Screenshot Haber 7)   Turecká centrálna banka vlani vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Ako uvádza turecký portál Haber 7, stalo sa to kvôli zhoršeným vzťahom medzi Ankarou a Washingtonom. Haber 7 taktiež poukázal na to, že Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata…

TopSpeed

Nové Porsche 911 GT3 RS dalo Nürburgring pod 7 minút!

9

Porsche 911 GT3 RS zajazdilo Nürburgring za čas 6:56.4 min! To je o 24 sekúnd lepší čas ako predchádzajúca generácia! A aj tá bola neuveriteľne rýchla. Finálny čas pasuje Porsche 911 GT3 RS medzi trojicu produkčných áut značky po boku 918 Spyder a 911 GT2 RS, ktoré pokorili 7 min.…

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

10

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

9

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

3

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

23

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

KAMzaKRÁSOU

Testosterón v tele ženy: Tieto signály jeho nadbytku neignoruj!

0

Testosterón je mužský pohlavný hormón, ktorý je v prvom rade zodpovedný za primárne a sekundárne pohlavné znaky samcov. V obmedzenej miere ho však produkuje aj ženské telo, v ktorom má niekoľko dôležitých funkcií. U nežnejšieho pohlavia má vplyv na rast a pevnosť kostí či libido. Jeho nadbytok aj nedostatok sa môže odzrkadliť na fyzickom…

Manželstvo predlžuje život: Tu je vysvetlenie, ako je to možné!

0

Manželstvo predlžuje život – už si o tom počula? A ak áno, len si sa nad týmto tvrdením pousmiala alebo tomu naozaj veríš? Tak či onak, my ti dnes prezradíme, ako to s tým manželstvom a dlhovekosťou naozaj je.

Zlomené srdce: Metafora alebo sa dá skutočne zlomiť? Zisti pravdu!

0

Dá sa srdce zlomiť? Túto otázku si kladie veľa ľudí na svete, najmä ak stratia blízkeho človeka, či už po zákernej chorobe, náhlom úmrtí alebo len tak, po rozchode, kedy dvaja ľudia idú jednoducho svojou vlastnou cestou… Máte otázky o srdci? Zlomené srdce - je to len metafora? My vám ich…

Video Raňajky deluxe: Recept na avokádové košíčky s vajíčkom

0

Ak hľadáte zmenu vo svojom jedálničku, avokádo je skvelá cesta! Toto zelené ovocie (áno, ovocie) je úžasne zdravou pochúťkou, ktorá hravo osvieži váš nudný šalát, ale aj tradičné raňajky. Dokonale sa hodí k vajíčkam, a preto sme práve teraz tu. Recept na avokádové košíčky s vajíčkom je jednoduchý, no zároveň…

Parazity v ľudskom tele: Máme sa naozaj čoho obávať?

2

Zamorenie parazitmi je stále aktuálnou témou, ktorú niektorí zneužívajú na šírenie paniky a iní naopak tvrdia, že parazity sú na ústupe. Je to pravda? S parazitmi sa stretávame už odnepamäti a patria medzi tichých zabijakov, ktorí ničia našu imunitu. Vedci v Čechách prišli na to, že sa dajú využiť aj na…

Jedlé kvety: Pestrofarebný gastronomický hit, ktorý musíš vyskúšať!

1

To, že kvety patria do záhrady, kúpeľa alebo do čaju, už dávno neplatí. Úchvatné vlastnosti, ktoré majú tieto jedlé kvety, vás jednoducho odzbroja. Nielenže sú prospešné pre naše telo, ale majú aj skvelú chuť a povýšia obyčajný obed na ozajstné kulinárske dielo. Jedlé kvety - viete, ktoré sa môžu jesť a…

TopDesať

Instagram versus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Nachytávky, ktoré ťa zaručene pobavia

0

Každý z nás už v živote zažil, že sa ho niekto snažil nachytať. Niekedy to boli naozaj vtipné a zábavné situácie, inokedy to bol krutý a nemilosrdný humor najlepšieho priateľa, ktorý na to spomína aj dnes. Určite sme to všetci zažili a poznáme to aj z tej druhej strany, keď…

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…