Bol bájny Herkules na Slovensku?

Kto z nás by nepoznal Herkula – najväčšieho hrdinu starovekých mýtov. Oslobodil Prometea, bojoval proti Gigantom, premohol strašného psa z podsvetia Kerbera a zabil ozrutnú Hydru. Samozrejme, je to len zlomok z Herkulových hrdinských činov. Diov syn oplýval božskou silou, preto bol schopný plniť aj nadľudský ťažké úlohy. Aj napriek tomu, že Herkules bol smrteľník, jeho život a skutky ho urobili nesmrteľným. Zvečnili ho umelci, spisovatelia a básnici, ktorých inšpiruje odpradávna až podnes…

 

Staroveký hrdina počas svojich dobrodružných výprav precestoval pomaly celý vtedajší známy svet. Existuje teda možnosť, aby Herkules navštívil aj územie dnešného Slovenska? Možné to je. Publius Cornelius Tacitus bol rímsky senátor, právnik a významný dejepisec. Žil medzi rokmi 55 až 117 nášho letopočtu a je známy aj tým, že svoje diela písal so zásadou sine ira et studio, a teda bez hnevu a zaujatosti (bez predpojatosti, nestranne). Tacitus je autorom viacerých dejepisných spisov, medzi ktoré patrí aj dielo De origine, situ, moribus ac populis Germanorum (O pôvode, polohe, zvykoch a národoch Germánov), ktoré skrátene poznáme aj pod názvom Germánia.

 

Tacitova Germánia popisuje krajinu a kmene Germánov, spôsob ich vlády, zákony a tresty, spôsob ich života, ich povahu, obyčaje a zvyky… V úvode svojej práce uvádza, čo je pre potreby tejto rozpravy najdôležitejšia správa, že samotní Germáni spomínajú na návštevu Herkula. A vždy, keď sa chystajú do boja, zo všetkých udatných mužov spievajú predovšetkým o ňom:

 

„Fuisse apud eos et Herculem memorant, primumque omnium virorum fortium ituri in proelia canunt.“ (Germ, 3)

 

Tacitus v diele opisuje aj vonkajšie hranice územia barbarov. Uvádza, že južnú časť Germánie tvoria rieky Rýn a Dunaj, na východe susedí s krajinou Sarmatov a Dákov, kde ju od nich oddeľujú hory. Západnú a severnú časť obmýva oceán a moria. Dnes samozrejme vieme, že do vymedzeného priestoru spadá aj veľká časť dnešného územia Slovenska. Hranice Germánie vymedzuje Tacitus presne rovnako, ako ich neskôr nachádzame aj u Ptolemaia.

 

Klaudios Ptolemaios bol veľký grécky matematik, astronóm, astrológ a zemepisec. Žil v rokoch 85 až 165 nášho letopočtu a prevažnú časť svojho života pôsobil v egyptskej Alexandrii. Z jeho bohatej tvorby spomenieme predovšetkým dielo Zemepisný úvod (Geógrafiké hyfégésis), známe ako tzv. Geografia. Tento 27 dielny atlas tvorí súbor informácií o celom jemu známom svete. Strednú Európu s jej starobylými hradiskami a kmeňmi, ktoré ju obývali, zachytáva jeho mapa MAGNA GERMANIA. Vychádzajúc z rozpravy o Slovensku na Ptolamaiovej mape môžeme uviesť hranice Germánie aj podľa Ptolemaia:

 

Južnú stranu (Germánie) ohraničuje západný úsek rieky Dunaj. Východnú stranu ohraničuje vzdialenosť medzi posledným ohybom (Dunaja) a vyššie spomenutými Sarmatskými horami… a úsek medzi tými horami a prameňom rieky Istula, a potom rieka samotná až moru.

 

Od posledného ohybu Dunaja cez Sarmatské hory tvorila hranicu Germánie až po Baltické more rieka ISTULA. Tu si musíme uvedomiť, že rieky s názvom ISTULA boli dve. Jedna bola poľská Visla a druhý tok bol slovenský Dunajec, ktorý odvodňuje oblasť Pienin v severnej časti Spiša. Podobne ako má Dunaj historický názov Ister (rieka života), Dunajec mal pomenovanie Istula. Všetci dobre vieme, že pri sútoku dvoch riek preberá výsledný tok pomenovanie vždy po rieke väčšej. V sútoku oboch riek je však prítok Dunajca silnejší ako prítok Visly. Ak teda výsledná rieka ďalej tečie pod menom Visla, pomenovanie dostala od rieky Dunajec, ktorý sa v minulosti volal ISTULA (viď šľachtic Stanislaw Zamoyski a jemu venovaná poľská rekonštrukcia Ptolemaiovej mapy MAGNA GERMANIA z roku 1815 a kde je rieka ISTULA zakreslená dvakrát).

 

Pre zistenie, aké dnešné územie Slovenska bolo súčasťou starovekej Germánie a aké naše územie zachytáva mapa MAGNA GERMANIA, spomeňme najprv veľkého filozofa staroveku: Aristoteles, narodil sa v meste Stageira v roku 384 pred Kristom, bol starogrécky filozof, encyklopedický vedec a zakladateľ mnohých špeciálnovedných odvetí (psychológie, zoológie, meteorológie, …). Vo svojom diele Meteorologica píše nasledovné:

 

… Ister (Dunaj) tečie celou Európou do Euxeinského (Čierneho) mora. Z ostatných riek tečie väčšina z hôr Arkinských, ktoré sú ako výškou, tak aj rozlohou, v tých krajoch najväčšie, na sever.

 

Spomínané Arkinské hory sú na Ptolemaiovej mape zakreslené ako ASBICVRGIVS, ktorý sa často prekladá do tvaru Askiburgion. Tento názov dal (vraj) základ pre súčasné pomenovanie českým Jeseníkom etymológiou slova odvodeného od nemeckého základu pre slovo jaseň. Pod slovom Askiburgion si však môžeme predstaviť skôr Snežné pohorie ako pomenovanie pre Tatry (zasnežené a ľadové pohorie – aski ako sneh, ľad a burgion ako vrch, hora, pohorie; aj askimáci resp. eskimáci obývajú krajinu ľadu a snehu). Navyše, podľa Aristotela je pohorie Askiburgion v tých krajoch najvyššie a najroziahlejšie (Jeseníky – Praděd 1492 m, Tatry – Gerlachovský štít 2655 m). Ptolemaios teda názvom ASBICVRGIVS určite nemenoval samostatné pohorie Jeseníky, ale celý horský pás severného Slovenska s Tatrami zachádzajúc až na Moravu a Sliezko. Táto prírodná hranica si do dnešných čias zachovala svoje tradičné pomenovanie Beskydy (poľ. Beskidy). Beskydy sa u nás tiahnu od Oravských Beskýd cez Tatry až po Nízke Beskydy na východnom Slovensku. Ptolemaiova mapa MAGNA GERMANIA tak na vymedzenom priestore medzi horami ASBICVRGIVS a zakresleným starovekým hradiskom KELAMANTIA (obec Chľaba) zachytáva naše územie od Tatier až k Dunaju po rímske provincie Hornej a Dolnej Panónie – PANNONIAE SUPERIORIS PARS a PANNONIAE INFERIORIS PARS, nad ktorými dnes leží západné Slovensko.

 

Po Tacitovej Germánii, ktorá nám prináša zmienku o Herkulovi, bude pre nás epická báseň Argonautica druhým písomným prameňom, po stopách ktorej sa vyberieme za hrdinom starovekých mýtov. Apollónios z Rhodu bol antický grécky básnik (narodil sa niekedy medzi rokmi 295 až 270 pred n. l.). Časť svojho tvorivého a plodného života trávil aj v slávnej Alexandrijskej knižnici. Neskôr odišiel na ostrov Rhodos, kde prepracoval a dokončil Argonautiku, ktorá prerozpráva dobrodružný príbeh Jásona (Iásón) na jeho ceste za Zlatým rúnom.

 

Jáson bol synom Aisona, právoplatného dediča kráľovského trónu v Iólku, o ktorý ho však pripravil jeho mladší brat Pelias. Z obavy o život svojho syna, Aison tajne poslal Jásona do hôr k statočnému a múdremu kentaurovi (napol človek – napol kôň). Pri ňom sa Jáson vycvičil, vypestoval si telo i ducha, a keď dovŕšil 20 rokov, odišiel z hôr a vydal sa za svojím strýkom – kráľom Peliom, aby mu prinavrátil trón, ktorý mu podľa práva patril. Cestou za kráľom pomohol preniesť cez rozvodnenú rieku starenku, pričom stratil jednu črievicu. Záhadná starenka bola premenená Héra a svojím obetavým a nezištným činom si získal jej priazeň. Na oplátku sa bohyňa rozhodla držať nad ním ochrannú ruku.

 

Jásonova dobrodružná cesta začína, keď sa postaví pred krutého kráľa Pelia, ktorý si spomenie na starú veštbu o jeho záhube mužom s jednou črievicou. V snahe zvrátiť osud a uchovať si trón, pošle uzurpátor Jásona na nebezpečnú cestu za Zlatým rúnom do Kolchidy dúfajúc, že to bude výprava, z ktorej sa už Jáson nikdy nevráti. Ten však splnenie úlohy neberie na ľahkú váhu a vyšle do celej krajiny hlásnikov, aby zvolali najväčších hrdinov. K Jásonovi sa tak pridávajú slávni muži: aténsky hrdina Théseus; Kastór a Polydeukés zo Sparty; králi Oileus, Peirithoos, Péleus, Telamón; hrdinovia Admétos, Týdeus; Kalais a Zétés – okrídlení synovia boha vetra Borea; bájny rozprávač Orfeus; veštec Mopsos; kormidelník Tífys; junák Hylás a v neposlednom rade samotný Herkules

 

Jáson zhromaždil družinu, akej nebolo chýru v celom šírom svete. Už mu chýbala len loď, ktorá by ho do ďalekej Kolchidy dopravila. Stavby korábu sa ujal vynikajúci majster lodiar Argos, podľa ktorého dostala loď aj pomenovanie Argó (Rýchla). Z toho následne pramení aj názov celej Jásonovej družiny Argonauti. Argó bola obrovská, mala 50 vesiel a poskytovala pohodlie pre celú posádku. Aj napriek svojim nevídaným rozmerom bola tak ľahká, že ju v prípade potreby mohli Argonauti niesť po súši bez problémov len na ramenách. Loď Argó bola božská, nad priebehom jej stavby po celý čas dohliadala nielen Héra, ale aj Athéna, bohyňa múdrosti a ochrankyňa umenia a remesiel.

 

Po dlhej a strastiplnej ceste Jáson napokon doplával do kolchidského kráľovského mesta a predstúpil pred samotného panovníka s prosbou o Zlaté rúno. Kráľ Aietes, silno pobúrený jeho žiadosťou, rozhodol sa mu vydať Zlaté rúno len po splnení ťažkej skúšky. Ak Jáson uspeje, Zlaté rúno si bude môcť vziať. S náročnou úlohou mu pomohla kráľova dcéra Medea, ktorá sa do Jásona zaľúbila na prvý pohľad. Na to uspala desivého draka, ktorý strážil Zlaté rúno, a tak sa Argonauti aj s cenným úlovkom mohli vydať na cestu domov. Kráľ Aietes bol však veľmi nahnevaný tušiac, že Jásonovi pomáhala jeho dcéra Medea. Na čele s jeho synom Absyrom posadil húf kolchidských bojovníkov do člnov, aby Argonautov dolapili…

 

Tak začína Jásonova zdĺhavá a náročná spiatočná cesta. Argonauti so Zlatým rúnom a princeznou Medeou na palube, utekajúc pred Absyrom, vplávali do vôd Istru (Dunaj). Príbeh následovne pokračuje, Jáson uteká po vode (zrejme aj po súši), zastavuje kade-tade až sa napokon ocitne v prúdoch rieky Eridanus.

 

Mýtickú rieku Eridanus spomína aj jeden z najväčších pisateľov starovekého Ríma Ovídius (narodil sa a žil na prelome letopočtov). V jeho diele Premeny (Metamorphoses), v príbehu o Faethónovi, skrátene nachádzame: Faethón, syn boha slnka Hélia, raz požiadal svojho otca, aby mu na jeden deň požičal slnečný voz, s ktorým každý deň cestuje po nebeskej klenbe. Aj keď mu to Hélios vyhováral, nezlomný syn si nedal povedať. Héliove obavy sa naplnili. Nebeská jazda trvala veľmi krátko. Slnečné kone zaraz spoznali, že ich ženie neskúsený poháňač. Zišli zo svojej obvyklej dráhy a vyleteli až ku hviezdam. Tam ich vystrašil Škorpión (súhvezdie), preľakli sa a zleteli veľmi nízko nad zem. Svojou žiarou pálili všetko živé a zanechávali za sebou len spálenú púšť. Nahnevaný Zeus, aby zachránil zvyšný svet pred skazou, zrazil bleskom Faethóna do hlbín. Jeho sestry Héliady oplakávali jeho spálené telo pri rieke Eridanus, kde ho našli. Z toľkého žiaľu sa premenili na topole a z ich neutíchajúcich sĺz, padajúcich do vôd Eridanu, vznikol jantár…

 

Vyššie uvedený príbeh o Faethónovi spomína aj samotná Argonautika práve pri Jásonových potulkách po vodách Eridanu a Rhodanu, kde míňajú nespočetné množstvo Keltov, nakoľko prechádzali cez odvekú keltskú domovinu. No a len vďaka ochrannej ruke bohyne Héry, prešli cez územie Keltov nezranení. Pre nás je však veľmi dôležité poznanie, že Héra chráni Jásona a jeho družinu priamo z Hercýnskej hory! A my predsa presne vieme kde sa Hercýnske hory a les nachádzali…

 

Hercýnsky les pokrýval veľkú časť územia starovekej Germánie. Jeho jadro však tvorila oblasť, ktorá obkolesovala samotné Hercýnske hory (Arkínske) a teda Beskydy (vrátane Moravo-sliezkych). Vzhľadom na to, že územie Germánie bolo veľmi husto a súvislo zalesnené, nebolo možné určiť začiatok a ani koniec posvätného lesa. Preto “výbežky“ Hercýnskeho lesa siahali až k samotným hraniciam Germánie (viď popis od Cézara nižšie). No tieto okrajové a odľahlé časti lesa so samotnými Hercýnskymi skalami (okrem prisvojeného názvu) nič spoločné nemali.

 

Gaius Iulius Caesar (narodil sa v roku 100 pred Kristom) opisuje Hercýnsky les vo svojom diele Zápisky o galskej vojne následovne: “Vyššie spomenutý Hercýnsky les má rozlohu deviatich denných pochodov, pokiaľ sa ide bez batožiny, nie je možné to určiť inak a meranie ciest nepoznajú. Začína sa u hraníc Helvétov, Nemetov a Raurakov a tiahne sa priamo v smere rieky Dunaj až k územiu Dákov a Anartov. Odtiaľ sa obracia doľava, v opačnom smere rieky a pri svojej veľkej rozlohe sa dotýka mnohých kmeňov. A na tejto strane Germánie nie je nikoho, kto by mohol povedať, že sa dostal na začiatok toho lesa aj keď prešiel cestu 60 dní, a nikoho kto by sa dopočul na ktorom mieste začína.

 

Strabón (žil v rokoch 64 p. n. l. až 19 n. l.) popisuje Hercýnsky les ako domovinu germánskych Suebov (Suebovia neboli jeden národ ako napríklad Chattiovia, Tenkteriovia; zaberali väčšiu časť Germánie, delili sa na samostatné kmene s vlastnými menami, ale všetci sa spoločne nazývali Suebmi). Vo svojom diele Geografica Strabón píše: „Tam je Hercýnsky les a kmene Suebov, z ktorých niektoré sídlia vo vnútri lesa, medzi nimi leží aj Buiaimon (Bojná?, Bojnice?), kráľovstvo Marobudove…

 

Na základe písomného popisu k mape MAGNA GERMANIA od Ptolemaia ďalej vieme, že srdce Hercýnskeho lesa ležalo na Slovensku pod Tatrami. Totižto pod priesmyk Hercýnskeho lesa umiestňuje kartograf Kvádov (patrili do nadzväzkového kmeňa Suebov), pod ktorými sa nachádzajú železné bane (Slovenské stredohorie a rudohorie) a Mesačný les LUNA SILVA (Poľana?):

 

… infra Orcynium Saltum Quadi, infra quos ferri fodinae et Luna Silva“.

 

Marcus Aurelius Antoninus sa narodil 26. apríla v roku 121 nášho letopočtu. Bol rímsky cisár, ktorý časť svojej vlády strávil na severe ríše v bojoch proti Kvádom a Markomanom. V roku 171 Kvádov najprv vytlačil z Panónie za Dunaj a neskôr ich prenasledoval na ich vlastnom území počas I. Kvádskej a Markomanskej vojny v rokoch 172 až 175. Druhá výprava proti Kvádom (177-180 n. l.) mu bola osudná. V roku 180 totiž Marcus Aurelius zomrel na mor v poľnej nemocnici pri Vindobone (Viedeň).

 

Aj napriek veľkým starostiam, ktoré mal Marcus Aurelius so spravovaním ríše, vášnivo sa venoval právu, rétorike a filozofii. Počas vojenských výprav na Slovensku napísal svoje dielo Ta eis heauton (u nás známe ako Myšlienky k sebe) o rozsahu 12 kníh – kapitol. Na konci prvej knihy stojí: „Napísané v Kvádsku u (rieky) Granuas“, pričom Granuas je slovenská rieka Hron. Božský Marcus nám takto prináša dôležitú zmienku o presnom sídle Kvádov…

 

Absolvovali sme menšiu zemepisnú exkurziu za účelom lepšej predstavy o polohe Hercýnskej skaly, z ktorej Héra chránila Jásona a všetkých Argonautov. Pri spojení týchto poznatkov s riekou Eridanus, ktorá preteká poblízko, sa nám možnosti, kadiaľ prechádzal Jáson, zužujú. A to najmä ak podľa P. J. Šafárika grécky dejepisec Hérodotos (nar. okolo roku 484 pred n. l.) vyslovene hovorí, že ako cín, tak aj jantár bol dovážaný ku Grékom za jeho čias z najzadnejších končín Európy, hoci sa o položení samej tej vlasti, „v ktorej sa vlieva rieka Eridanus do Severného mora“, nič podrobnejšie povedať neodvažuje…

 

Podľa starovekých opisov mýtickej rieky by mohol byť jedným z vhodných kandidátov na Eridanus už v úvode spomínaný slovenský Dunajec (celý tok rieky od prameňa až po ústie do Baltického mora považujeme za pôvodný a hlavný tok Dunajca). Je to rieka Severu, preteká cez Beskydy (Askiburgion), vylieva v krajoch bohatých nálezísk na jantár a navyše nachádzame aj dochovaný kmeňový slovotvorný základ slova (EridanusDunajec). Tento predpoklad podporuje aj rekonštrukcia Ptolemaiovej mapy z roku 1645 Germaniae veteris, kde je rieka VISTULA (Dunajec) stotožnená z Herodotovým Eridanusom.

 

Dostávame sa do bodu, kedy môžeme uvažovať o prechode Argonautov cez územie Slovenska. Od ich poslednej zastávky na rieke Dunaj sa mohli vydať k rieke Eridanus cez našu krajinu (Jáson sa napríklad zastavil aj na Brigantskom ostrove, kde stál veľký chrám zasvätený bohyni Artemis – žeby riečny ostrov pri Komárne oproti rímskemu táboru v Brigetiu?). Možno plávali chvíľu proti prúdu rieky Váh a časť cesty niesli Argó po súši, na čo bola aj loď prispôsobená. Príbeh sám spomína úseky cesty, kedy Argonauti prenášali svoj koráb “na pleciach“. Možno. V tejto chvíli sa totižto dostávame do konfliktu s oficiálnou históriou, ktorá ustanovuje starovekú rieku Eridanus za taliansku rieku Pád (tal. Po) a tak sa príbehy Jásona pri Hercýnskej skale odvíjajú v severnom Taliansku…

 

Stotožnenie rieky Pád ako rieky Eridanus nie je však exaktne dokázané, je len spoločensky korektne akceptované, zrejme z dôvodu vyšších záujmov. Aj napriek tomu sa môže Tacitova správa z úvodu našej rozpravy (o návšteve Herkula u starovekých Germánov) zakladať na skutočnosti práve v spojení s cestou Jásona za Zlatým rúnom. Potvrdenie tejto úvahy si však bude vyžadovať opätovnú a predovšetkým objektívnu rekonštrukciu cesty Argonautov. Zároveň bude treba dôkladne sledovať aj kroky samotného Herkula, nakoľko vieme, že náš hrdina v jednej chvíli opúšťa družinu, nakoľko ho povolá Zeus na plnenie božích úloh.

 

Udalosti tohto príbehu nám zároveň otvárajú aj nové, veľmi zaujímavé správy a otázky. Napríklad vieme, že ešte počas Jásonovej plavby do Kolchidy (v deň, keď tam mali doraziť), preletel ponad loď obrovský orol, ktorý smeroval nasýtiť sa ku skale pripútanému Prometeovi. Argonauti z diaľky počuli jeho stonanie, ktoré utíchlo, až keď sa orol vracal. Vtedy opäť na chvíľu zatienil svojimi mohutnými krídlami slnko, preletel ponad a stratil sa za obzorom. Oslobodenie týraného Prometea je jedným z hrdinských činov Herkula. Oslobodil ho z okov práve počas jeho plavby s Jásonom? Je tiež zaujímavé, že rieka Eridanus patrí bohovi Hádesovi – strážcovi Podsvetia. Na svoju ríšu dohliada z mohutnej skalnej pevnosti zvanej Tartarus (Tatry?). Tam boli uvrhnutí do väzenia synovia Bohov Titáni (Tóti?). V starovekej mytológii nachádzame aj Nebeský raj na Zemi, ktorý Eridanus obmýval, tzv. krajina mlieka a medu známa aj ako Elyzejské polia. Vieme kde sa tento raj nachádzal? Zanechal Herkules po sebe svoj meč? Môže mať niečo spoločné starobylý Devín s Thébami? A Lomnický štít s Olympom? Zaujímavé otázky, to všetko je už ale iný príbeh…

 

Na záver tejto rozpravy môžeme prehlásiť, že Herkules na svojich potulkách pravdepodobne navštívil aj územie dnešného Slovenska. Pre potvrdenie tejto myšlienky však bude potrebné prejsť výpravnú cestu Argonautov nanovo a to spôsobom prinavrátenia sa k pôvodnému textu Argonautiky. Pri tomto bádaní treba zohľadniť a stanoviť všetky zemepisné pomenovania s odkazmi na súdobé písomné pramene, ako aj brať do úvahy novodobé poznatky, napríklad súčasnými historikmi obchádzané, dnes už vyschnuté, no ešte Ovídiom v jeho písomnostiach zaznamenané, zamŕzajúce sladkovodné more, pri ktorom trávil svoj život vo vyhnanstve (existuje totiž teória, že v minulosti mal Dunaj dve delty – prvá bola v oblasti pri dnešnej Bratislave, kde bol Dunaj bohato rozvetvený a so všetkými jeho ramenami vytváral široko rozvodnenú deltu, ktorá ústila najprv do sladkovodného mora – čo bolo jazero, ktoré pokrývalo rozľahlú plochu predvekej Pannónie, no s ubúdajúcimi zrážkami, postupným otepľovaním a následným vysychaním pôvodne ucelenej vodnej plochy vznikali početne zastúpené a roztrúsené menšie jazerá, neskôr už len močiare, bažiny a mokraď; až tak Dunaj opäť vytekal zo sladkovodného mora ako rieka a pokračoval vo svojom toku až k Čiernemu moru).

 

Ako vzorový príklad na prehodnotenie stanovenia zemepisného názvu si môžeme uviesť práve mýtickú rieku Eridanus. Bude veľký rozdiel v dobrodružnom putovaní a v samotnej trase Argonautov, ak bude rieka naďalej stotožňovaná s talianskou riekou Pád, tečúcou smerom zo západu na východ, kde sa napokon vlieva do Jadranského mora, alebo bude Eridanus slovenská rieka Dunajec, ktorá tečie smerom na sever k Baltu, k bohatým starovekým náleziskám božského jantáru. Správne stanoviť Eridanus je dôležité hlavne v súvislosti s poznaním, že príbehy Jásona a jeho družiny sa po vplávaní do dunajských vôd pokračujú pri delte rieky Eridanus. Ak sa ich dobrodružtvá odohrávajú pri Baltickom mori, a od rieky Dunaj išli smerom na sever popri Hercýnskej skale (Beskydy), museli prechádzať aj cez dnešné územie Slovenska…

 

Hlbším bádaním a opätovným poznávaním najstarších dejín a antických legiend existuje možnosť vyvrátenia ich statusu pôvodných starogréckych a starorímskych mýtov. Hlavne pri uvážení skutočnosti, že prvotnými kultúrnymi ovplyvňovateľmi na gréckom a talianskom polostrove boli predovšetkým mnohopočetné kmene zo severu v časoch, o ktorých žiaľ nemáme dochované žiadne písomné zmienky. Tieto národy z poza Dunaja sa obyčajne na obsadených územiach pri Stredomorí trvalo usadili (rozprávame o období niekoľko tisíc rokov pred naším letopočtom). A tu vzniká možnosť, že si novousadlíci zo severu priniesli so sebou aj svoje božstvá, mýty a legendy a týmito posvätnými názvami si na obsadenom území pomenovali novozaložené mestá a miesta (hory, lesy, rieky, …), aby si aspoň takto pripomínali svoju rodnú domovinu (viď napr. Etruskovia).

 

Účelové výklady dejín sa dejú neustále. Ako príklad si tu môžeme uviesť spomínaných starovekých Germánov. Dnes je už bohužiaľ celospoločensky akceptovaná len teória o Germánoch ako o výlučne nemeckých, resp. anglosaských predkoch. No ešte pred nedávnom však tomu tak nebolo. Tacitovu a Ptolemaiovu Germániu si musíme predstaviť v širšom kontexte, nie len ako základ pre súčasné Nemecko. Staroveký pojem Germán neznamená Nemec, veď samotní Nemci (der Deutsche) odvádzajú pôvod svojho mena od kmeňa Teutónov (my ich voláme podľa kmeňa Nemethov). Názov Germán je totiž spoločné pomenovanie pre všetky staroveké slovanské a nemecké kmene, ktoré žili v tom čase severne od riek Rýn a Dunaj. Ešte v roku 1415 tvorilo germánsky národ aj České kráľovstvo, Uhorské kráľovstvo, Poľské kráľovstvo a štyri litovské vojvodstvá v Rusku ako to uvádza Ulrich von Richental v svojej Kostnickej kronike, a určite tomu nebolo tak preto, že rozprávali všetci po nemecky.

 

Môj pohľad na starovekých Germánov presne vystihuje významný český dejepisec. Alois Vojtěch Šembera bol profesor řeči a literatury české na c. k. Vysokých školách vídenských, sekretář a redaktor českých zákonů říšských v Ministerium záležitostí vnitřních, rytíř cís. Ruského řádu sv. Anny třídy druhé, dopisující úd Kr. České společnosti vědecké v Praze, c. k. Společnosti vědecké v Krakově, c. k. Mor. sl. společnosti pro zvelebení rolnictví, poznání přírody a vlasti v Brne, cís. Geografické společnosti v Petrohradě, skutečný úd cís. Geografické společnosti ve Vídni a Archeologické společnosti v Moskvě a činný úd Společnosti českého museum. Na základe svojich štúdií a hlbokého bádania v úvode svojho diela Západní Slované v pravěku A. V. Šembera píše:

 

Podlé toho pokládám mínění nyní téměr obecné, že Slované do Čech a do jiných zemí germanských, též do zemí illyrských (Récie, Norikum a Pannonie) přibyli teprv v době V. až do VII. století po Kr. za nejhrubší blud v staré historii střední Evropy

 

Áno, Tacitus popisuje nadzväzkový germánsky národ Slovanov (Suevov), ktorý zaberal väčšiu časť Germánie a ktorý sa delil na kmene s vlastnými názvami, no všetci sa spoločne volali Slávi (Suevi). Samotní nemeckí dejepisci ako A. Schlözer (1771), riaditeľ Berlínskej kráľovskej knižnice J. E. Biester (1810), D. Popp (1821), A. Wersebe (1826) a mnohí ďalší považovali Tacitových, Ptolemaiových a Strabónových Suevov za Slovanov. Bohužiaľ, politická objednávka bola iná. Každý, kto tvrdil, že predveké Nemecko nesiahalo až po Vislu, bol vlastizradca vystavený pred spoločenský pranier a bol odsúdený k zabudnutiu. Na územiach, ktoré obývali germánski Suevi, však od nepamäti žili a podnes žijú Slovania…

 

Pre nápravu už pokrivených výkladov dejín bude potrebné vypracovať celostné dielo, ktoré musí pozerať na dejiny staroveku na našom území triezvo. Ja tajne dúfam, že v dohľadnej budúcnosti bude presne taká knižná publikácia Slovensko na Ptolemaiovej mape: pochod Kvádov. Takéto dielo bude potrebné aj pre správne pochopenie pokračujúcich udalostí raného stredoveku, cez Sama (kráľ Vinidov) až ku Svätoplukovi. Tam taktiež nachádzame mnoho nevysvetlených otáznikov (prečo napríklad arabskí letopisci, Svätoplukovi súčasníci, nazývajú jeho kráľovstvo Al Saklabia a nie Al Morabia?). Veľká úloha pri písaní tejto práce bude zachovať si svoju tvár, neskĺznuť do priepasti ilúzií, neprisvojovať si cudzie dejiny, no na druhej strane sa ale o tie svoje neokrádať – a len tak, písaním so zásadou sine ira et studio, sa odlíšime od účelového zavádzania spolitizovaných a zapredaných historikov.

 

(www.Kleban.sk)

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavol Kleban

O AUTOROVI

DO POZORNOSTI (najbližšie pripravovaný článok): Slovenské kráľovstvo: kedy ho Boh ustanoví?

Snažím sa mať základný všeobecný prehľad o udalostiach a spoločnosti. Medzi moje záujmy (je ich veľa) a obľúbené odbory patrí najmä astronómia, kozmonautika a vývojové strojárstvo. Fascinuje ma osídľovanie vesmíru. Sem-tam napíšem nejakú kratšiu, veršovanú prácu. Taktiež sa venujem poznávaniu málo známych slovenských dejín. Okrem našej minulosti sústredím pozornosť aj na našu budúcnosť - proroctvám, ktoré sa viažu na Slovákov a Slovensko (už čoskoro aj na tomto blogu). V dnešnej, mravne upadajúcej spoločnosti, vidím Svetlo len v novom hodnotovom prúde Slovenstva...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 6

Celkové hodnotenie: 25.49

Priemerná čítanosť: 633

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Česku pribudlo rekordných 15 252 nakazených

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   České laboratória v piatok odhalili 15 252 nových prípadov nákazy koronavírusom. Počet nových nakazených tak prvýkrát prekonal hranicu 15-tisíc…

  Dvojicu zadržaných v rámci akcií Terra a Zemepán zobrala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku do väzby

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb -…

  V talianskom Neapole sa konali protesty proti nočnému zákazu vychádzania

  0icon

  Neapol 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno, Mauro Scrobogna)   Stovky ľudí v juhotalianskom meste Neapol protestovali od piatka večera až do skorých sobotných ranných hodín…

  Tábor bezdomovcov len pár metrov od vchodu na Úrad vlády – scifi? Škandál? Ale kdeže, len celkom normálna slovenská realita. Čo to hovorí o tomto štáte?

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok,Martin Baumann, Pixabay, TASR-Pavol Zachar)   Kam sa dostalo Slovensko za pol roka od volieb? Akú autoritu má táto vláda…

  Volebný tribunál potvrdil za víťaza prezidentských volieb v Bolívii Luisa Arceho

  0icon

  La Paz 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita, SITA/AP-Marcos Brindicci)   Najvyšší volebný tribunál (TSE) v Bolívii potvrdil v piatok miestneho času na základe oficiálnych výsledkov…

  USA a Európska únia naštartovali bilaterálne fórum venované otázkam Číny

  0icon

  Washington 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta, TASR/AP-Francois Lenoir)   Spojené štáty a Európska únia naštartovali v piatok "bilaterálny dialóg" venujúci sa záležitostiam spojeným s…

  Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od soboty až do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do…

  Novinárske organizácie sa obávajú že tridsať televíznych staníc v strednej a východnej Európe bude pod čínskym vplyvom, potom čo ich získal český oligarcha Peter Kellner

  0icon

  Praha 23. októbra 2020 (HSP/Foto:HSP)   Vaša akvizícia bude mať veľký vplyv na mediálne prostredie v piatich štátoch, mali by ste sa preto zaviazať k…

  Figeľ: Niet ľudsky zrozumitelnejšieho obrazu Trojice Boha Otca, Syna a Ducha Svätého spojených v láske, ako je obraz našich rodín - otca, mamy a dieťaťa spojených tiež láskou

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:Ján Figeľ Facebook)   V utorok prekvapil pápež František takmer celý svet. V dokumentárnom filme pod názvom "František" vyjadril podporu registrovaným…

  Kultúrne vojny v koalícii majú za sebou ďalšiu bitku a tá odhalila viaceré politické posuny

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na minulej parlamentnej schôdzi sa vďaka obštrukcii liberálnej časti koalície, a paradoxne aj vďaka poslaneckému klubu Ľudová strana…

  TopDesať

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0 icon

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Kráľovská stráž: Môžu ísť títo vojaci na WC?

  0 icon

  Všetci poznáme kožušinový klobúk, červený kabát, nehybnú pózu a vážnu tvár. Ľudia si často myslia, že kráľovská stráž sú skutočné ikony Veľkej Británie. Väčšina z nás však nevie o podrobnostiach a prekvapivých faktoch, ktoré so sebou prináša táto výnimočná funkcia.  1. Nikdy nemajú prestávky na WC

  Tajná uzavretá skupina Bilderberg (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o tajuplnej skupine, ktorá podľa zástancov konšpiračných teórií ovláda svet. Aké sú o nej známe fakty? Aj o tom sa v rámci druhej časti článku budeme rozprávať. Skupina Bilderberg bola založená v roku 1954 a svoj názov dostala podľa holandského hotela, kde sa jej účastníci prvýkrát…

  Lietajúce taniere a mimozemšťania (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o lietajúcich tanieroch a mimozemšťanov. V rámci druhej časti sa pozrieme na mnohým známy Roswellský incident. Poďme na to. Major Jesse Marcel, tamojší informačný dôstojník, dostal rozkaz trosky nájdené v blízkosti amerického mesta Corona v štáte Nové Mexiko, preskúmať. Miestne noviny však medzitým vytlačili článok o…

  Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

  0 icon

  Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

  Vo svete IT

  Bobkeys začal s veľkým výpredajom licenčných kľúčov pre Windows 10

  0 icon

  Windows 10 Pro za 12,45€, či Office 2019 za 34,24€ – znie to ako nedosiahnuteľný kauf roka, ale v e-shope bobkeys.com ide o akciovú ponuku, vďaka ktorej môžete aktualizovať svoj počítač, aby ste mali v ňom ten najnovší software. Windows a Office licencie sú stále medzi najpredávanejšími položkami na digitálnom…

  Planéty, podobné Zemi, môžu mať svojho vesmírneho ochrancu. Čo to znamená?

  0 icon

  Najväčšia planéta v našej Slnečnej sústave, Jupiter, sa často pokladá za najväčšieho pomocníka Zeme. Už dlho pomáha odkláňať nebezpečné asteroidy, ktoré by sa mohli dostať do našej Slnečnej sústavy a ohroziť našu planétu, píše portál Earthsky.org. Aký je prípad iných sústav? Je možné, že by mohli mať potenciálne obývateľné planéty, podobné Zemi,…

  Multifunkčný LED projektor s Full HD rozlíšením VIVIBRIGHT F40UP je momentálne dostupný v neodolateľnej zľave

  0 icon

  Ak nie si denným používateľom televízie a rád si vychutnávaš filmy na naozaj veľkej obrazovke, máme pre teba jeden skvelý tip na kúpu, ktorý by si rozhodne nemal prehliadnuť. LED projektor VIVIBRIGHT F40UP s Full HD rozlíšením je totižto nie len skvelým pomocníkom do kancelárie, ale bohate postačuje aj na…

  Stanú sa masívne vesmírne krížniky realitou? Boj v ďalekej budúcnosti bude prebiehať na obrovské vzdialenosti

  0 icon

  V minulom článku sme sa pozreli na dvojicu vedcov, ktorí nám priblížili podobu vesmírneho konfliktu v blízkej budúcnosti. Podľa ich teórií nás nečaká žiadna dramatická bitka, ktorá by sa podobala na tie zo sci-fi filmov. Vesmírny boj by prebiehal veľmi pomaly a strategicky, s možnou dohrou dole na Zemi. Čo…

  Išlo o planý poplach? Nová štúdia naznačuje, že v atmosfére Venuše nie je prítomný „podpis života“

  0 icon

  15. septembra obletela svet informácia ohľadne nájdenia „podpisu života“ v atmosfére planéty Venuša. Vedci konkrétne objavili plynný fosfín, kde by akýkoľvek fosfor mal byť v oxidovanej forme,  pričom v súčasnosti nie sú známe abiotické výrobné spôsoby v atmosfére, oblakoch, povrchu a podpovrchovej atmosfére Venuše. Inými slovami, podľa našich aktuálnych vedomostí,…

  Armádny Magazín

  Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23. &nbs

  USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta.

  Ruský analytik Chazin: „Putin začne po voľbách v USA zariaďovať čistky ruských elít“

  0 icon

  Rusko, 24.október 2020 (AM) - Putin usporiada „puč“ medzi elitami, aby zabezpečil ekonomický rast v krajine, uviedol ekonóm Michail Chazin. Čistenie sa podľa neho začne po voľbách v USA. Podľa Khazina je nedostatok ekonomického rastu v Rusku jedným z kľúčových problémov, ktoré sa hlava štátu teraz s ťažkosťami snaží vyriešiť. Existujú

  SÝRIA : Čo urobí prezident Asad s 500 väzňami "made in USA" ktorých zadržiava?

  0 icon

  Sýria, 23.október 2020 (AM) - Východosýrsky odboj zasiahol! Pred dvoma týždňami skupina zverejnila video, ktoré zachytáva reprodukciu raketového útoku na americkú základňu al-Tanf a stále tvrdí, že jej akcie sa budú prelínať s akciami kmeňových armád zložených z tisícov ľudí bojujúci

  Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

  0 icon

  Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

  Svetlo sveta

  Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

  0 icon

  Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

  Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

  0 icon

  Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

  0 icon

  Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

  Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

  0 icon

  Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

 • icon FOTO DŇA