Kto nám vládol po Samovi?

V štyridsiatom roku Chlotarovej vlády zhromaždil muž menom Samo – pôvodom Frank z kraja senonského – väčší počet kupcov a odobral sa za obchodom do zeme Slovanov, zvaných Vinidi. Slovania sa už začali búriť proti Avarom, nazývaných Huni, a proti ich kráľovi Kaganovi. Vinidi slúžili už oddávna ako befulkovia Hunom, takže kedykoľvek Huni vojensky útočili na nejaký národ, stáli Huni s celým svojím vojskom pred táborom a Vinidi bojovali; ak získavali prevahu a víťazili, tu Huni vyrazili, aby sa zmocnili koristi, ale ak boli Vinidi premáhaní, opierali sa o pomoc Hunov a tak naberali nových síl. Befulkovia ich nazývali Huni, pretože postupovali pred Hunmi tvoriac v boji dvojitý šík. Huni prichádzali každoročne k Slovanom prezimovať, brali si do lóže manželky Slovanov a ich dcéry. Popri iných prejavoch útlaku platili Slovania Hunom dane. Nakoniec však synovia Hunov, ktorých splodili s manželkami a dcérami Vinidov, nechceli už viac znášať krivdy a útlak, a odmietajúc nadvládu Hunov, začali sa – ako som na začiatku spomenul – búriť. Keď Vinidi zaútočili proti Hunom, kupec Samo, o ktorom som sa už zmienil, tiahol s nimi vo vojsku a tam sa ukázal v boji s Hunmi tak prospešný, že to bolo hodné až podivu; a nesmierne množstvo ich bolo mečom Vinidov zabitých. Keď Vinidi videli Samovu schopnosť, zvolili si ho za kráľa a on im šťastne panoval tridsaťpäť rokov. Za jeho vlády zviedli Vinidi veľa bojov s Hunmi a vďaka jeho rozvahe a schopnostiam Vinidi Hunov vždy premohli. Samo mal 12 manželiek z rodu Vinidov a mal od nich 22 synov a 15 dcér.

 

Vyššie voľne citovaná časť Fredegarovej kroniky (Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV, IV 48) sa považuje za úvod a najstarší zdroj správ o Slovanoch na území Strednej Európy v období Samovej ríše (cca 623 až 658 n. l.). Kronika prináša informácie o Samovi a jeho politických a vojenských konfliktoch s franským kráľom. Neskoršie nám známe písomné pramene Obrátenie Bavorov a Korutáncov na vieru (Conversio Bagoariorum et Carantanorum) a Činy kráľa Frankov Dagoberta I. (Gesta Dagoberti I. regnis Francorum) popisujú už len správy prevzaté a tendenčne odvodené od pôvodného Fredegara. Po tomto dejepiscami opísanom období nastáva určité vákuum – prázdna diera; a o národe, ktorý obýval dnešné územie Slovenska sa dozvedáme následne až v období Nitrianskeho a Moravského kniežatstva. Súčasní historici sa s týmto stavom akoby plne zmierili a Samovho nástupcu a osud jeho ríše ponechávajú zahalený pod rúškom neobjasneného tajomstva. Naozaj ale neexistujú žiadne zdroje, od ktorých by sme sa vedeli odraziť a priniesť tak viac svetla do našich dejín 7. storočia?

 

Juraj Papánek (1738 – 1802) bol slovenský osvietenecký historik, učenec a autor prvých dochovaných programových dejín Slovenska a Slovákov. Vo svojom diele Historia gentis Slavae – De regno regibusque Slavorum atque cum prisci civilis, et ecclesiastici (Dejiny slovenského kmeňa – O kráľovstvách a kráľoch Slovákov) z roku 1780 nám okrem iného prináša zoznam slovenských kráľov od 4. storočia spred Krista až do čias panovania Márie Terézie. Slovákom prisúdil veľkomoravskú aj cyrilometodskú tradíciu, samotné Slovensko považoval za pôvodné územie Slovanov a slovenčinu za „matku“ slovanských jazykov…

 

Zoznam slovenských kráľov podľa Papánka pred Kristom:

Moravinus

Piramnis

Arioniftus

Cimerius

Nafiva

Ingevon

 

Zoznam slovenských kráľov podľa Papánka od narodenia Krista do čias kráľa Svätopluka:

Marobudus

Gotvalda

Vannius – Vanniovo kráľovstvo

Vangius – synovec Vanniusa

Cimber

Thudrus – Turza?, syn Vangiusa

Verabertus

Gunthericus

Ardericus

Ferimundus

Ofinuchus

Gabinus – bol zavraždený v roku 374 n. l.

Percha

Fridegildus

Rofemundus

Chunnimundus

Marothus – Marovodus

Babak

Samo – kráľ Vinidov (panoval v rokoch 623 až 658)

Marothus – Maroš?, syn Sama? (panoval v rokoch 658 až 700)

Svates – Svätoš, syn Marothusa, Samov vnuk (panoval v rokoch 700 až 740)

Samomirus

Samoslaus

Lechus

Hormidorus

Mogemirus I. – Mojmír I., (zlato?)moravské knieža

Brynno, feu Brennius, aliis Privina – Pribina, nitrianské knieža

Mogemirus II. – Mojmír II.

Radislaus, feu Rafticen – Rastislav

Svatoplugus – Svätopluk

Swatobogius – syn Svätopluka

 

Z vyššie uvedeného zoznamu kráľov venujme najprv pozornosť Samovi – kráľovi Vinidov. Vieme, že panoval šťastne 35 rokov. Fredegar tiež uvádza, že Samo mal 12 manželiek a 37 detí (22 synov a 15 dcér). Aj napriek tomu, že u starých Slovanov nezaručovala pokrvná línia vždy priamy nárok na trón (voľba kráľa), je veľký predpoklad, že za udatné činy a celoživotnú odvahu, ktorú počas panovania preukázal, si po jeho smrti zvolili Vinidi za kráľa práve jedného z jeho najstarších synov. Ak v Papánkovom zozname vladárov nachádzame po Samovi kráľa Marothusa (Maroša?), môžeme o ňom uvažovať ako o Samovom synovi? Ak by sa aj bez voľby kráľa ujal vlády (aspoň na nejakom území z pôvodnej Samovej ríše) najstarší mužský potomok Marothus, poznáme dnes vôbec nejaké Marothusovo kráľovstvo (Marothus regnum)???

 

Encyklopedista Johann Jacob Hofmann a jeho Lexicon Universale z roku 1698 nám pri termíne MORAVIA prináša veľmi zaujímavú informáciu o nami hľadanom kráľovstve: okolo roku 700 po Kristovi nastúpil v Marothusovom kráľovstve (pri Bratislave?) na vladársky stolec kráľov syn Svätoš (Suathes). A že Ján Dúbravský neskôr toto kráľovstvo nazýva Svätoplukovo (Ján Skala z Dúbravky, žil v rokoch 1486 – 1553, bol olomoucký biskup, historik a spisovateľ, známy tiež ako Ján Dubravius):

 

Marothus regnum hoc tenuit, circa A.C. 700. cui successit filius Suathes, apud Bonsinium (Ponsinium? – lat. Possonium – Bratislava, pozn. autor) quem Dubravius Suato-Plucum appellat.

 

Ak cieľom tejto krátkej rozpravy bolo poukázať na nové možnosti hľadania Samovho nástupcu, tak možno práve kráľ Maroš (Marothus) by mohol byť panovník, ktorého kráľovstvo (Marothus regnum) sa rozprestieralo v 7. a 8. storočí nášho letopočtu aj na území dnešného Slovenska (Samov nástupca kráľ Boruch vládol len korutánskym Slovanom, pozn. autor). Nevenovali sme však žiadnu pozornosť určeniu polohy pôvodného jadra Samovej ríše – územiu Vinidov, kam prišiel najprv Samo obchodovať. V budúcnosti sa preto ku Samovi určite ešte vrátime a v samostatnom príspevku určíme nielen pôvodné územie, ale aj celkový rozsah jeho ríše (a samozrejme budeme hľadať aj bájny Vogatisburg).

 

Naše hľadanie začneme vychádzajúc zo správy, ktorú nám opäť zanechal Fredegar. Dejepisec píše, že kráľovstvo Avarov (tých istých, čo utláčali Samových Vinidov) ležalo v Panónii (Eo anno in Abarorum cuinomento Chunorum regnum in Pannia surrexit viaemens intentio eo quod de regnum certarint…, IV 72). Z Panónie teda každoročne vyrážali Huni prezimovať k Slovanom – Vinidom. Severnú hranicu starovekého územia Hornej a Dolnej Panónie obmýva rieka Dunaj a územie, ktoré leží nad riekou dnes tvorí západnú časť Slovenska.

 

V súvislosti s hľadaním domoviny Vinidov, bude pre nás možno zaujímavá aj správa o drahom opáli od Plínia Staršieho (Gaius Plinius Secundus, žil v rokoch 23 až 79 n. l.). Vo svojom diele Naturalis Historiae Libri XXXVII uvádza, že „nijaký iný drahokam nie je svojím vzhľadom príjemnejší očiam“. Taktiež píše, že „rímsky senátor Nónius radšej zvolil vyhnanstvo, ako by sa vzdal svojho prsteňa s veľkým opálom“. Ako krajinu pôvodu opálu uvádza autor Indiu. Najstaršie informácie o drahom opáli vôbec však pochádzajú približne už z roku 500 pred naším letopočtom, kedy ho vo svojej básni spomína grécky básnik Onomakritos. Ďalšiu zmienku nám zanechal rímsky filozof Julius Solinus, ktorý vo svojom diele Polyhistor opisuje záhadný kameň šesťdesiatich farieb, ktorému zároveň pripisuje silné magické účinky.

 

Názor odborníkov na danú problematiku je taký, že drahé opály, popísané starovekými autormi sa vyznačujú intenzívnou farbohrou a výraznou opalescenciou, ktorá je typická vyložene pre Slovenský drahý opál. Náš opál je zároveň jediný drahý opál, ktorý sa vyskytuje na celom území Eurázijského priestoru. Slovenské opálové bane, až do kolonizovania Nových zemí a objavenia opálových baní v Mexiku a v Austrálii, boli jediné známe bane na drahý opál na svete. Existuje teda predpoklad, že drahé opály staroveku mali svoj pôvod práve na Slovensku pri Dubníku (dnes kataster obce Červenica, okres Prešov).

 

Plínius Starší však uvádza ako miesto pôvodu drahého opálu Indiu. Nepomýlil sa? V Indii žiadne bane na drahý opál nie sú. Nemohol mať na mysli (V)in(i)diu, krajinu Vinidov? Veď aj statný kupec Samo o niekoľko storočí neskôr obchodoval so Slovanmi, zvanými Vinidi, na staroslovensko-avarskom území (opál, zlato, striebro, meď, cín, železo, soľ, …). Napokon si ho Vinidi zvolili za svojho kráľa a tak Samo založil…

 

*Pozorný čitateľ si dozaista všimol, že Papánkov zoznam slovenských kráľov tvoria panovníci ctihodného rodu Tudru z obdobia staroveku, kedy územie Slovenska obýval kmeň Kvádov (striedavo aj z rodu Marobuda, v minulosti totiž dochádzalo medzi Kvádmi a Markomanmi k častým utuženiam ich vzájomných vzťahov sobášmi). V súčasnosti vieme Papánkov zoznam slovenských (kvádskych) kráľov doplniť a rozšíriť z iných zdrojov a prameňov. Poznávame kráľa Italicusa, Aistomódiusa, Ariogaisa, Viduara a jeho syna Vitrodorusa, kráľa Gabiomara a iných. Pri dôkladnom štúdiu vieme u niektorých panovníkov stanoviť približné obdobia ich vlády (kráľ Marobud, kráľ Vannius, jeho synovec Vangius a jeho syn Thudrus, vieme určiť skon kráľa Gabinia, atď.). O tom však, ktorí dejepisci ešte považovali Kvádov za Slovákov, a analýze prechodu pomenovania starovekých Kvádov k stredovekým Sclávom (Kvadi – Kuadi – Kuabi – Saklabi – Sklabenoi – Sclabi – Sclavi) sa budeme venovať až v samostatnej rozprave…

 

(www.Kleban.sk)

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavol Kleban

O AUTOROVI

V súčastnosti sa venujem a skúmam tému, ako sa môže stať človek úspešným a čo môžeme v živote vôbec pokladať za úspech. V rámci môjho výskumu budem priebežne počas jedného roka publikovať prípadovú štúdiu "Ako sa stať milionárom za 1 rok"...

Snažím sa mať základný všeobecný prehľad o udalostiach a spoločnosti. Medzi moje záujmy (je ich veľa) a obľúbené odbory patrí najmä astronómia, kozmonautika a vývojové strojárstvo. Fascinuje ma osídľovanie vesmíru. Sem-tam napíšem nejakú kratšiu, veršovanú prácu. Taktiež sa venujem poznávaniu málo známych slovenských dejín. Okrem našej minulosti sústredím pozornosť aj na našu budúcnosť - proroctvám, ktoré sa viažu na Slovákov a Slovensko. V dnešnej, mravne upadajúcej spoločnosti, vidím Svetlo len v novom hodnotovom prúde Slovenstva...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 8

Celkové hodnotenie: 23

Priemerná čítanosť: 719

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  Ako sa nestať poskokmi Bruselu? Stačí podporiť "prezieravejších" susedov v rámci V4

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Historik a publicista Vlastimil Vondruška, ktorý je zároveň jedným z najpopulárnejších českých spisovateľov súčasnosti, sa na svojom blogu…

  Marek Krajčí: Na oddlženie nemocníc by malo ísť v budúcom roku asi 575 mil. eur

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. V utorok to na tlačovom…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Facebook opravil závažnú chybu v Messengeri, ktorá umožňovala špehovanie používateľov

  0 icon

  Sociálna sieť Facebook v nedávnej minulosti opravila závažnú chybu v službe Messenger, ktorá umožňovala špehovanie používateľov. Išlo o špecifické povolenie, ktoré umožňovala útočníkovi získať nevyhnutné povolenia, aby mohol počúvať čo sa deje v okolí napadnutého používateľa prostredníctvom mikrofónu zariadenia. Na tému upozorňuje portál latesthackingnews.com. Chyba bola objavená v protokole WebRTC…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA