Mediálna blokáda ĽS Naše Slovensko – ukážka „kvality“ demokracie nášho systému a nefungujúceho právneho štátu.

Publikované 05.02. 2017 o 19:47 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Nie je žiadnym tajomstvom, že ĽS Naše Slovensko je dlhodobo terčom mediálnych útokov a dôslednej antikampane, s cieľom jej očierňovania a faktického eliminovania jej vplyvu na politický a verejný život. Takúto nepriateľskú a dehonestujúcu kampaň voči tejto strane sme mali možnosť zaregistrovať už pred parlamentnými voľbami v roku 2016 avšak v súčasnosti, teda po vstupe tejto strany do parlamentu SR sa útoky voči nej a jej predstaviteľom zintenzívnili. Základným kvázi argumentom tých, ktorí túto štvavú kampaň realizujú, je snaha chrániť základné ľudské práva občanov Slovenskej republiky a  potláčať prejavy extrémizmu, rasizmu, nacizmu, intolerancie, xenofóbie a kto vie akej ešte ďalšej fóbie. K napĺňaniu týchto cieľov si samozvaní ochrancovia demokracie a ľudských práv zvolili, okrem iného aj informačnú blokádu ĽS Naše Slovensko. V predkladanom príspevku sa pokúsme odpovedať na otázku: kto je v skutočnosti porušovateľom základných práv a slobôd a kto obeťou tohto porušovania?

 

Či sa to odporcom ĽS Naše Slovensko páči alebo nie, táto strana sa legálnym spôsobom prebojovala do parlamentu SR a stala sa jeho plnohodnotnou súčasťou. Jej ambíciou do budúcna je získať ešte viac vplyvu a uchádzať sa o väčší podiel na štátnej moci, čo je legitímnou snahou každého politického subjektu a čo vyjadruje podstatu jeho politickej činnosti a jeho existencie. Takzvané „mainstreamové“ médiá si túto našu snahu plne uvedomujú, v dôsledku čoho ĽS Naše Slovensko všemocne bránia vo vytváraní pozitívneho obrazu a sebaprezentácie prostredníctvom tradičných médií (televízia, rozhlas, periodická tlač), ktoré plným právom môžeme považovať za predĺženú ruku tzv. štandardných politických strán a ďalšiu z opozičných síl, pôsobiacu v mediálnom priestore.

 

Čo si však naša mediálna opozícia a jej politickí tútori neuvedomujú, resp. vedomé ignorujú  je fakt, že sú to práve „mainstreamové“ médiá, ktoré konajú protiprávne a v príkrom rozpore so slobodou prejavu a právom na informácie, ktoré sú súčasťou politických práv v zmysle článku 26 Ústavy Slovenskej republiky. Vo vzťahu k slobode prejavu je skutočným poškodeným subjektom samotná ĽS Naše Slovensko, a v prípade využívania práva na informácie sú do tejto pozície vmanévrovaní samotní občania Slovenskej republiky. Pre úplnosť dodávame, že uvedený článok Ústavy SR sa vzťahuje rovnako na fyzické ale aj právnické osoby, vrátane politických strán.

 

Ako príklad a zároveň aj potvrdenie vyššie uvedených tvrdení nám môžu poslúžiť programy spravodajských relácií ako v súkromných „mainstreamových“ televíziách, tak aj v tej našej, vládnou mocou kontrolovanej verejnoprávnej televízii. V týchto najsledovanejších masovokomunikačných médiách sa v čase po ostatných parlamentných voľbách na pravidelnej báze uskutočňujú diskusné relácie, na ktoré so železnou pravidelnosťou nie sú pozývaní zástupcovia ĽS Naše Slovensko. Viď napr. vyjadrenia predsedu vlády R. Fica v relácii verejnoprávnej  RTVS, v ktorej sa kriticky vyjadril k zvoleniu predsedu ĽS Naše Slovensko pána M. Kotlebu za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj k výsledkom jeho činnosti bez toho, aby k účasti v tejto relácii bola prizvaná aj druhá strana, t.j. samotný M. Kotleba, ktorý by v takom prípade mohol aktívne obhájiť výsledky svojej práce v pozícií predsedu BBSK. Takýto postup je v rozpore so slobodou prejavu, ktorá aj ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľom garantuje právo na prezentáciu a zverejňovanie vlastných predstáv, názorov a postojov. Na druhej strane, z hľadiska práva na informácie nie je umožnené ĽS Naše Slovensko šíriť vlastné idei, zatiaľ čo divákom diskusných relácií je upierané právo na slobodné vyhľadávanie a prijímanie informácií.

 

Podmienky uplatňovania slobody prejavu a práva na informácie konkretizujú právne predpisy nižšej právnej sily, než je Ústava SR. Vo vzťahu k televíziám je to zákon o vysielaní a retransmisií, ktorý vo svojom § 16 odsek 3 ukladá vysielateľovi povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a súčasne ukladá povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov. Isteže by naša mediálna opozícia mohla namietať, že Ústava SR jej v článku 1 zaručuje, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Lenže v danom prípade zákon o vysielaní a retransmisií výslovne ukladá vysielateľovi povinnosť dbať o všestrannosť ním sprostredkovaných informácií a o názorovú pluralitu v obsahu ním vysielaného príspevku.

 

Spôsob boja našej mediálnej opozície nie je ničím iným, ako cenzúrou v priamom prenose. Áno, presne tou cenzúrou, ktorú Ústava SR v zmysle článku 26 výslovne a bezpodmienečne zakazuje. „Mainstreamové“ médiá by aj v tomto prípade mohli oponovať, že je ich morálnou povinnosťou nedať ĽS Naše Slovensko akýkoľvek priestor k šíreniu, podľa ich názoru extrémistických myšlienok a postojov. V súvislosti s tým sa natíska otázka, kto a na základe akých objektívnych kritérií určuje, ktorá myšlienka, prezentovaný názor, resp. postoj je možné definovať ako extrémny alebo nie? Sú to snáď samotní redaktori, vládnou mocou vybraní „experti“ na extrémizmus alebo vlastníci médií? Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v trestnoprávnom význame, potom je to jedine a výlučne súd, ktorý rozhoduje o vine a treste. Pokiaľ máme na mysli extrémizmus v politickom (názorovom) slova zmysle, potom je prísne vzaté extrémistom každý, kto má odlišný názor, ako je ten môj, kto zastáva a prejavuje odlišné postoje ako sú tie, momentálnou vládnou mocou oficiálne prezentované a presadzované. Slovenská republika je v zmysle článku 1 Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. Aspoň tak sa to uvádza v najvyššom zákone tohto štátu. Existencia názorovej plurality je najcharakteristickejším znakom a podmienkou fungovania parlamentnej demokracie, t.j. systému, ochrana ktorého tak leží na srdci všetkým našim tzv. štandardným politikom, čo v prenesenom význame znemená, že každý politický subjekt môže mať a prezentovať iný názor na riešenie celospoločenských problémov. Pre demokraciu je vlastnou konkurencia politických subjektov a ich vzájomná súťaž o priazeň elektorátu. Úlohou masovokomunikačných médií nie je sa tejto súťaže zúčastňovať, ale o nej objektívne a nestranne informovať (viď. § 16 odsek 3 zákona o vysielaní a retransmisií). Z uvedeného vyplýva, že úlohou médií ani nemôže byť zodpovedanie otázky, čo je extrémizmus v politickom slova zmysle. Úlohou médií je svojim adresátom umožniť posúdiť túto otázku samostatne a na základe ich vlastného presvedčenia a nimi vyznávaných hodnôt.

 

Pokiaľ by sme, čisto hypoteticky aj pripustili účelovú argumentáciu mediálnej opozície o tom, že niektorí predstavitelia ĽS Naše Slovensko šíria „extrémizmus“, potom je na mieste otázka, prečo mediálna opozícia nepozýva do diskusných relácií tých predstaviteľov ĽS Naše Slovensko, ktorí doposiaľ tzv. „extrémizmus“ nešírili? Na túto otázku naša mediálna opozícia odpoveď nemá, preto si na túto otázku odpovieme sami. ĽS Naše Slovensko je v danom prípade obeťou uplatňovania princípu kolektívnej viny, ktorý nerozlišuje medzi jednotlivcami, ale postihuje celý kolektív. A aby toho nebolo málo, tento princíp kolektívnej viny sa vzťahuje a priori, t.j. vopred na všetkých jej predstaviteľov a celú členskú základňu. Takéto správanie sa našej mediálnej opozície nielen že nie je v súladné s § 16 zákona o vysielaní a retransmisií, ale popiera základné princípy právneho štátu (článok 1 Ústavy SR), v ktorom sa princíp kolektívnej viny prehlasuje ako absolútne neprípustný.

 

Aby sme však úplne nekrivdili „mainstreamovým“ médiám, veľmi sporadicky sa o ĽS Naše Slovensko objaví nejaká zmienka. Problémom však je, že médiá ani v tomto prípade nedodržiavajú zákonnú požiadavku informovať objektívne a nestranne, pretože o našich aktivitách informujú skreslene a výhradne len v negatívnom svetle. Napr. v článku, zverejnenom na portále topky.sk bola zámerne zverejnená klamlivá informácia o to, že poslanec za ĽS Naše Slovensko J. Kecskés podporil v zahraničnom výbore NR SR návrh vládneho SMERU, ktorým sa malo zabrániť ďalšiemu prieskumu nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami na Ministerstve zahraničných vecí SR aj keď sa o prieskume vôbec nehlasovalo. Často využívaným prostriedkom dehonestovania ĽS Naše Slovensko a jej predstaviteľov je snaha „mainstreamu“ zostrihať celú reportáž spôsobom, ktorý nás buď to zosmiešňuje, ukazuje ako nekompetentných alebo ktorým sa do vysielania dostanú len také negatívne reakcie bežných ľudí, dehonestujúce a odsudzujúce naše aktivity. Výnimkou nie je ani vlastný komentár moderátora uprostred odvysielaného spravodajského príspevku. Takéto zaujaté a neadekvátne komentáre moderátorov sú, okrem iného aj hrubým porušením zákona o vysielaní a retransmisií, ktorý v § 16 ods. 3 písm. b) prikazuje, že názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

 

S poukazom na tu uvedené skutočnosti je na mieste ešte posledná otázka. Prečo „mainstreamové“ média konajú v rozpore s ústavne garantovanou slobodou prejavu a právom na informácie? Odpoveď je viac ako zrejmá. Naša mediálna opozícia nie je nezávislá (tá verejnoprávna už vôbec nie), pretože je len nástrojom v rukách mocných ekonomických elít, ktoré zo zákulisia ovládajú politickú scénu a jej jednotlivých aktérov. Všetkých, až na jediného aktéra – ĽS Naše Slovensko, ktorá ako jediná skutočná opozícia a súčasne jediná reálna alternatíva vládnej koalícií, predstavuje pre šedé eminencie Slovenska citeľnú hrozbu. Motívom konania vládnej moci poplatných médií je strach, inými slovami fóbia (z gréckeho phobos), a to vo svojej špecifickej podobe optofóbie – strachu otvoriť oči, pomenovať veci pravými menami a hľadať skutočné príčiny stavu, v ktorom sa ocitá náš štát a jeho obyvatelia.   Našťastie, a výsledky ostatných parlamentných volieb a stúpajúca popularita ĽS Naše Slovensko to jednoznačne dokazujú, sa občanom, na rozdiel od našich politických elít už začali otvárať  oči, v dôsledku čoho stále jasnejšie vidia aká nezávideniahodná situácia v našej krajine panuje, a čo je hlavné, kto v tejto krajine „skutočne panuje“. Určite to nie sú občania Slovenska. Preto je ĽS Naše Slovensko prirodzeným nepriateľom číslo 1 pre všetky „mainstreamové“ média a ich finančných a politických mecenášov.

 

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peter Marček, poslanec NR SR: Revolúcie, takisto ako vojny, vždy sledujú niečie obchodné záujmy!

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gene J. Puskar)   Nie som proti Amerike ako krajine, ani proti Američanom. V USA určite žije veľa vynikajúcich ľudí. Majú svoj život, kultúru, mentalitu. Majú aj svoje elektrické napätie v zásuvkách, merný systém v palcoch a tiež aj  teplotu merajú nie v stupňoch Celzia, ale…

Rekonštrukciou bojov priblížili udalosti prvej svetovej vojny

Medzilaborce 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich. "V tomto roku si pripomíname sté výročie…

Bielorusko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Kužmová zdolala Sobolenkovú

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:1. O dôležitý vyrovnávajúci bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na harde v Minsku zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá po výbornom bojovnom výkone zdolala…

Kližan i Kovalík postúpili do finále kvalifikácie turnaja ATP v Barcelone

Barcelona 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenský tenista Martin Kližan postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Barcelone. V sobotnom stretnutí 1. kola zdolal Uladzimira Ignatika z Bieloruska 6:3, 6:4. Postúpil aj Jozef Kovalík, ktorý vyradil Taliana Lorenza Giustina 6:7 (4), 6:2, 7:5. Andrej Martin nestačil…

Na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany znova zvolili Vojtěcha Filipa. Proti demonštrantom musela zasahovať polícia

Nymburk 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Facebook)   Žiadne prekvapenie sa nekonalo: na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany v Nymburku znova zvolili Vojtěcha Filipa. V druhom kole tajných volieb mu delegáti dali prednosť pred straníckym podpredsedom Josefom Skálom.  Staronového predsedu podporilo 165 delegátov. Skála získal 145 hlasov.…

Čepelová po prehre so Sasnovičovou:"V druhom sete ma chytali kŕče"

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Bielorusku 0:1. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v Minsku postarala Aleksandra Sasnovičová, ktorá zdolala Janu Čepelovú 7:6 (6), 7:5. V druhom dejstve otočila z…

Rusko víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, od ďalších očakáva ústretové kroky

Moskva 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Rusko víta rozhodnutie Severnej Kórey pozastaviť svoje jadrové a raketové testy a zatvoriť raketový komplex na severe krajiny. "Domnievame sa, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu uvoľneniu napätia na Kórejskom polostrove a upevneniu pozitívneho vývoja v normalizácii situácie v…

Sme rodina predstavilo komplex opatrení na zvýšenie potravinovej sebestačnosti

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko je potravinovo závislý štát. Nachádza sa v potravinovom riziku, čo znamená, že v prípade nepredvídaných okolností nie je schopné pokryť výživové nároky svojich občanov. Na sobotnej tlačovej konferencii v rámci svojej programovej konferencie to zdôraznili predstavitelia hnutia Sme rodina. "Dnes máme 37-% potravinovú sebestačnosť," vyčíslil…

Erik Tomáš: Nemám ambíciu byť ministrom vnútra, kandidát môže byť do stredy

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Predsedníctvo strany Smer-SD ešte nerozhodlo o kandidátovi na post ministra vnútra, ale bude sa ho snažiť vybrať tak, aby sa nominovaný už v stredu (25.4.) mohol zúčastniť na rokovaní vládneho kabinetu. V sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik…

Washington uviedol podmienku zlepšenia vzťahov s Moskvou

Washington 21. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton sa stretol s veľvyslancom Ruska v USA Anatolijom Antonovom, uvádza sa v prehlásení Bieleho domu, ktoré bolo médiám poskytnuté vo štvrtok. „Na svojej prvej schôdzke v terajších funkciách posúdili stav americko-ruských vzťahov. Veľvyslanec Bolton opakoval,…

Pri čelnej zrážke v Povine utrpelo ťažké zranenia päť osôb

Povina 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok (20. 4.) v katastri obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto, utrpelo ťažké zranenia päť osôb. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel 68-ročný vodič z Čiech…

Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov. Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od…

EÚ víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, požaduje denuklearizáciu

Brusel 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Oznámenie Severnej Kórey, že s okamžitou platnosťou pozastavuje testy jadrových zbraní a balistických rakiet dlhého doletu a uzatvorí raketový komplex na severe krajiny je podľa Európskej únie pozitívnym krokom, po ktorom by mala nasledovať "nezvratná denuklearizácia" KĽDR. "Je to pozitívny, dlho očakávaný krok…

Veľká Británia: Učitelia odhlasovali, že budú učiť študentky o tom, aké majú možnosti ísť na potrat

Londýn 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Návrh poskytovať informácie britským študentom o tehotenstve a potratoch na prvý pohľad nevyzerá zle, avšak britská Únia Učiteľov nechce hovoriť o rizikách potratov a o tom, ako sa vyvíjajúce dieťa zničí, chcú podávať politicky korektné informácie a „fakty“ priamo od potratových spoločností. Jednoducho len holé informácie o…

Prezident Miloš Zeman vystúpil na zjazde KSČM

Praha 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Miloš Zeman sa stal v sobotu prvým prezidentom Českej republiky, ktorý po roku 1989 vystúpil na zjazde nereformovaných komunistov, napísal server iDNES.cz. "Súdruhovia a súdružky," pozdravil Zeman delegátov zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v meste Nymburk a povedal im, že ich…

Lipták urobil zmenu, namiesto Schmiedlovej nastúpi Čepelová

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták urobil pred úvodnou dvojhrou baráže o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku zmenu. Namiesto pôvodne nominovanej Anny Karolíny Schmiedlovej nastúpi v Minsku Jana Čepelová, ktorá si zmeria sily s bieloruskou dvojkou Aleksandrou Sasnovičovu. Schmiedlová mala byť slovenskou…

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami…

Turecká centrálna banka vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata

Ankara 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Screenshot Haber 7)   Turecká centrálna banka vlani vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Ako uvádza turecký portál Haber 7, stalo sa to kvôli zhoršeným vzťahom medzi Ankarou a Washingtonom. Haber 7 taktiež poukázal na to, že Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata…

TopSpeed

Nové Porsche 911 GT3 RS dalo Nürburgring pod 7 minút!

9

Porsche 911 GT3 RS zajazdilo Nürburgring za čas 6:56.4 min! To je o 24 sekúnd lepší čas ako predchádzajúca generácia! A aj tá bola neuveriteľne rýchla. Finálny čas pasuje Porsche 911 GT3 RS medzi trojicu produkčných áut značky po boku 918 Spyder a 911 GT2 RS, ktoré pokorili 7 min.…

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

10

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

9

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

3

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

23

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

KAMzaKRÁSOU

Testosterón v tele ženy: Tieto signály jeho nadbytku neignoruj!

0

Testosterón je mužský pohlavný hormón, ktorý je v prvom rade zodpovedný za primárne a sekundárne pohlavné znaky samcov. V obmedzenej miere ho však produkuje aj ženské telo, v ktorom má niekoľko dôležitých funkcií. U nežnejšieho pohlavia má vplyv na rast a pevnosť kostí či libido. Jeho nadbytok aj nedostatok sa môže odzrkadliť na fyzickom…

Manželstvo predlžuje život: Tu je vysvetlenie, ako je to možné!

0

Manželstvo predlžuje život – už si o tom počula? A ak áno, len si sa nad týmto tvrdením pousmiala alebo tomu naozaj veríš? Tak či onak, my ti dnes prezradíme, ako to s tým manželstvom a dlhovekosťou naozaj je.

Zlomené srdce: Metafora alebo sa dá skutočne zlomiť? Zisti pravdu!

0

Dá sa srdce zlomiť? Túto otázku si kladie veľa ľudí na svete, najmä ak stratia blízkeho človeka, či už po zákernej chorobe, náhlom úmrtí alebo len tak, po rozchode, kedy dvaja ľudia idú jednoducho svojou vlastnou cestou… Máte otázky o srdci? Zlomené srdce - je to len metafora? My vám ich…

Video Raňajky deluxe: Recept na avokádové košíčky s vajíčkom

0

Ak hľadáte zmenu vo svojom jedálničku, avokádo je skvelá cesta! Toto zelené ovocie (áno, ovocie) je úžasne zdravou pochúťkou, ktorá hravo osvieži váš nudný šalát, ale aj tradičné raňajky. Dokonale sa hodí k vajíčkam, a preto sme práve teraz tu. Recept na avokádové košíčky s vajíčkom je jednoduchý, no zároveň…

Parazity v ľudskom tele: Máme sa naozaj čoho obávať?

2

Zamorenie parazitmi je stále aktuálnou témou, ktorú niektorí zneužívajú na šírenie paniky a iní naopak tvrdia, že parazity sú na ústupe. Je to pravda? S parazitmi sa stretávame už odnepamäti a patria medzi tichých zabijakov, ktorí ničia našu imunitu. Vedci v Čechách prišli na to, že sa dajú využiť aj na…

Jedlé kvety: Pestrofarebný gastronomický hit, ktorý musíš vyskúšať!

1

To, že kvety patria do záhrady, kúpeľa alebo do čaju, už dávno neplatí. Úchvatné vlastnosti, ktoré majú tieto jedlé kvety, vás jednoducho odzbroja. Nielenže sú prospešné pre naše telo, ale majú aj skvelú chuť a povýšia obyčajný obed na ozajstné kulinárske dielo. Jedlé kvety - viete, ktoré sa môžu jesť a…

TopDesať

Instagram versus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Nachytávky, ktoré ťa zaručene pobavia

0

Každý z nás už v živote zažil, že sa ho niekto snažil nachytať. Niekedy to boli naozaj vtipné a zábavné situácie, inokedy to bol krutý a nemilosrdný humor najlepšieho priateľa, ktorý na to spomína aj dnes. Určite sme to všetci zažili a poznáme to aj z tej druhej strany, keď…

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…