• Andrej Sablič

  Kapitalizmus = farizejská ideológia. Dialektická analýza dnešnej spoločnosti.

  Publikované 24.11. 2018 o 08:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Definícia ideológie: „Ideológia je obraz (prevažne nedokonalý až falošný) reality považovaný za pravdivý“. Opakom je veda ktorá podáva obraz pravdivý, preukázateľný.

  Analýza.

  K takejto ideológii možno zaradiť aj dnešnú ekonómiu ktorá pomocou falošných obrázkov reality – peňazí, ovláda vzťahy medzi ľuďmi. Z toho potom je odvodená aj jej vyššia forma ideológie (jej ochranný obal) a tou je kapitalistická ideológia. Ide o podobnú formu ideológie na akých boli položené základy otrokárskej a feudálnej spoločnosti.

  Tieto ideológie slúžili a slúžia menšinám na to aby pomocou nich ovládali a vykorisťovali väčšinu spoločnosti a teda sú už vo svojej podstate protispoločenské. Odporujú základnej charte ľudských práv a v mnohom boli aj do tejto charty implementované. Táto implementácia, tejto chorej a anti ľudskej ideológie sa potom rozvíja v ústavách a z nich plynúcom zákonodarstve. Je ako rakovina ktorá rozožiera spoločnosť z vnútra a namiesto spolupráce medzi ľuďmi, ich ženie do antagonistického protirečenia ktorého vyvrcholením sú vojnové konflikty.

  Problémom je fakt, že vládnuca menšina ktorej tieto ideológie slúžia ich implementuje nielen do zákonodarstva ale aj výchovy, vzdelávania spoločnosti a „vedeckého“ výskumu. V týchto oblastiach sa tieto ideológie interpretujú v podobe monoteistického vnímania spoločnosti ktoré je jednoduché, zrozumiteľné a nevnímame ho ako falošné. Takýto výklad spoločenských javov potom dokáže vnímať a „vedecký“ interpretovať v spoločnosti kde-kto. Menšine potom stačí aby sa odvolala na vševediacu, všetkého schopnú ulicu a spoločnosť sa ženie sama proti sebe podľa potrieb menšiny. Vrcholovým produktom tejto streštenej monoteistickej filozofie po liberalizme je gender teória (ideológia) ktorej sa podarilo sformulovať teoretickú bytosť neschopnú vývoja a rozmnožovania sa mimo delenia klonovaním.

  Svet v ktorom žijeme a zákonitosti podľa ktorých sa svet i spoločnosť vyvíjajú sú do oči bijúc duálne!!! Pri vegetatívnom (nepohlavnom, asexuálnom – monistický systém) rozmnožovaní ktoré poznáme v časti rastlinstva a primitívnych živočíchov neumožňuje, aby sa takto vzniknuté jedince prispôsobili meniacim sa podmienkam a tak vylučuje alebo výrazne obmedzuje evolučný vývoj.

  Ak by tomu tak nebolo svet by bol nemenná hmota bez idey, neschopný vnímať sam seba a vyvíjať sa v priestore medzi ničím a nekonečnom. Toto sú protipóly reality vyjadrené hmotou a ideou, samcom a samicou, mužom a ženou, jedincom a spoločnosťou, narodením a smrťou, hmotou a antihmotou, výrobnými silami versus výrobné vzťahy, reálnymi hodnotami a ich zobrazením (rečou, písmom, obrazom, peniazmi, atď.), atď..

  Túto realitu nemožno pochopiť a objektívne opísať bez duálneho (dialektického, obojstranného) skúmania (pohľadu) na prebiehajúce javy. Každý jav má svoj protipól a otázkou len je to či sú vzájomne prepojené a pôsobia v zmysle základného zákona o „jednote a boji protikladov“ alebo sú v stave vzájomného hľadania sa (vývojovom štádiu, prevažne vzájomne sa negujúc).

  Po tomto krátkom exkurze do tajomstiev metód bádania a falzifikácie môžeme pristupiť k analýze „kapitalistickej ideológie“.

  Kapitalistická ideológia

  Základom tejto ideológie je pán boh „ZISK“ a pani bohyňa „DEMOKRACIA“. Ide o mono prvky ktorých protipóly táto ideológia zatajuje a odmieta.

  ZISK: je protipólom straty bez ktorej je nereálny a teda ide len a len o falošnú ideu a nie realitu.

  Túto pravdu som vyjadril v základnom zákone súčasnej ekonómie ktorý znie:

   

  Svetová množina ľudí odovzdá finančnému svetu (obrazu reality) svoju produkciu produktov a služieb aby si následne túto produkciu mohla rozobrať (kúpiť) podľa individuálnych potrieb. Finančný svet jej za to vyplatí určité množstvo peňazí ktoré je ako celok v danej chvíli verným obrazom danej produkcie vyjadrené peniazmi.

   

  Finančný svet túto produkciu rozpredá tej istej množine ale zo ZISKom. Ľudská množina po ukončení celej transakcie tak utrpí stratu presne vo výške zisku, ktorý vykáže finančný svet. Z toho plynie, že ZISK bez straty v celosvetovej ekonómii nemôže existovať a teda ani v jednotlivých častiach bez toho aby stratu neutrpela iná časť!

   

  Ak vnímame realitu a peniaze (obraz reality) ako protipóly jednej a tej istej reality potom len totálne obmedzený človek nepochopí túto krutú pravdu na ktorej je založená súčasná spoločnosť!!!

  Poznámka k zákonu: V budúcej komunistickej spoločnosti sa tento zákon budú učiť žiaci už na základných školách podobne ako Archimedov a ďalšie zákony, aby verili budúcim spoločenským centrám nie za základe vynútenej viery ale logického myslenia.

  DEMOKRACIA (jedinec): je protipólom spoločnosti. Centrum spoločnosti je vyjadrením jej celospoločenského záujmu a potrieb. Takéto centrum malo by existovať a garantovať ekonomickú, sociálnu a morálnu spravodlivosť v spoločnosti a teda vytvoriť s jedincami funkčnú „jednotu vo vzájomnom protirečení“. Jedinec a spoločnosť nedosiahli takú „jednotu“. Ich vzťah je vo vývojovom štádiu a tak sa bezhlavo pohybujeme medzi liberálnou demokraciou a diktatúrou.

  Centrum spoločnosti dnes oficiálne neexistuje a preto nemá žiadnu zodpovednosť a teda ani občan právo na jeho kontrolu. To však neznamená, že naozaj neexistuje. Je len rozptýlené v rukách domácich a zahraničných finančných kardinálov ovládaných ideológiou o ktorej tu píšem. Politická scéna ktorá sa nám prezentuje ako „vláda ľudu“ je len babkou-hrou v rukách tejto ideológie a jej kardinálov.

  Ale poďme na problém praktický. O tom, že súčasná ekonómia je zločinecká ideológia a nie veda, aj to, ako tento problém riešiť píšem politickým potentátom už od roku 1991!!! Mimo niekoľkých zdvorilostných odpovedí, že to nie je v ich kompetencii, nikto seriózne na tak závažné obvinenie nereagoval!!! Preto mám plné právo prehlásiť: „Liberálna demokracia“ preložená z farizejštiny znamená „rozdeľ a panuj!“ a to tak aby sa okrádaní nedokázali zjednotiť ale naopak aby sa hašterili a zabíjali o omrvinky ako supy na mrcinách. Tomu zodpovedá aj formovanie ekonomického konkurenčného prostredia ktoré vylučuje prirodzené ľudské volanie po spolupráci.

  Celospoločenské centrum ktoré by zodpovedalo celospoločenským záujmom (funkčný demokratický centralizmus) sa pod vládou menšín (kapitalisti, komunisti, diktátori a pod.) a nimi ovládanej ideológie sa zatiaľ nepodarilo sformovať. K tomu je potrebný verný (vedecký) obraz ekonomickej podstaty spoločnosti a na takejto báze vytvorený projekt demokratického centralizmu. Dobré pokusy ľudstva v podobe OSN alebo socializmu, monoteistickým prístupom sa stali hračkou v rukách 1% vládcov tejto planéty respektíve samozvanej menšiny (komunisti).

  Národné“ centra (vlády, parlamenty, prezidenti): Touto ideológiou šírený názor, že ich volí ľud a slúžia ľudu je dôkazom farizejstva tejto ideológie. V stredoveku panovníci udeľovali korzárom licencie aby okrádali cudzie lode a tak prispievali k bohatstvu národného centra a možno aj vlastného národa. Dnes tieto „národné“ centra udeľujú licencie, úľavy a úplatky žoldnierom medzinárodného kapitálu aby okrádali vlastný ľud a prispievali k bohatstvu rozptýleného svetového centra kapitálu v podobe 1% svetovej populácie (finančným kardinálom) ktorí tento kapitál, jeho moc nad spoločnosťou a jeho ideológiu strážia.

  Ako ináč možno interpretovať „národné“ centrum, ktoré v mene tejto ideológie zničilo potravinovú sebestačnosť národa, komplexnú bytovú výstavbu pre nové pokolenia, poľnohospodárstvo a vyhnalo státisíce svojich obyvateľov aby slúžili bohatším štátom sveta? Alebo naopak si pozve menej rozvinutý ľudský a kultúrny genofond aby znehodnotil vlastný.

  Tieto skutky „národných“ centrál už nehovoria len o snahe zastaviť vývoj ale o cieľavedomej degenerácii dosiahnutého stavu spoločnosti.

  Vo Francúzku „85% respondentov si myslí, že občania a voliči nemajú dostatočnú moc. Iba mizivých 8 % respondentov je presvedčených, že moc držia v rukách občania.“ (TU)

  Poznámka k Marxovi a marxizmu: Marxom definovaná základná bunka kapitalistickej spoločnosti (súkromné vlastníctvo) nie je jeho „základnou bunkou“! Ide len o následok a nie príčinu. Základnou bunkou kapitalizmu je ZISK ktorý sa už počas feudalizmu, v jeho lone, koncentroval v súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov. Kapitalizmus vznikol (zrodil sa) až potom ako ZISK sa rozvinul v dostatočne veľkom tele súkromného vlastníctva, získal jeho ochranu a odstránil svojho rodiča – feudalizmus. Preto aj socializmus ktorý riešil len následok a nie skutočnú príčinu spoločenských problémov, nemohol historický uspieť a splniť tak sľuby Marxa a jeho nasledovníkov.

   

  Súkromné vlastníctvo – koncentrovaná lúpež

   

  Zhrnutie

  Ak sa procesy a javy v prírode či spoločnosti opakujú nezávisle na sebe potom to nie je zhluk náhôd ale ide o mechanizmus, systém ktorý ich ovláda. Mechanizmus môže byť pod ľudskou kontrolou ak ho človek sformuloval alebo rozpoznal, alebo existuje i za nevedomého prispenia človeka nezávisle na jeho poznaní a vôli. Takto vedome alebo sčasti vedome, poznáme a pristupujeme napríklad k náboženstvám, fašizmu, antisemitizmu a celej rade iných ideológii ktoré ovládali či ovládajú ľudské konanie. Otroctvo či feudalizmus nemalo žiadnu človekom rozpoznanú systémovú ideológiu. To neznamená, že ona neexistovala. Procesy po celej zemeguli boli rovnaké a teda v ich pozadí existoval riadiaci systém – tichá ideológia, ktorá ich ovládala. To isté platí aj o kapitalizme. Už 300 rokov sa opakujú tie isté problémy spoločnosti ako krízy, vojny, mafiánstvo, korupcia, rozpad spoločnosti na čo ráz bohatších na jednej strane a čoraz chudobnejších na strane druhej a to napriek obrovskému technologickému pokroku ľudstva a politickým sľubom. Varovaním pre nás nie sú ani dve svetové vojny.

  V čom je táto ideológia iná?

  Zatiaľ čo iné ideológie majú svojich nositeľov, tieto (kapitalistická a socialistická) sú samostatnou reálnou virtualitou (nediskutovateľnou samozrejmosť ) bez nositeľa, respektíve jej nositeľmi sme všetci vo svojej nevedomosti.

  Prečo ide o farizejskú ideológiu?

  Otrokárska a feudálna ideológia nepriateľa ČLOVEKA v podobe otrokára či feudála definovala priamo a teda bol viditeľný. V kapitalistickej (a socialistickej) ideológii, nepriateľ ČLOVEKA nie je kapitalista (komunista). Kapitalista (komunista) je len žoldnierom (médiom virtuálneho sveta ekonómie) v súčasnosti falošných peňazí a na nich založenej ideológii (reálnej virtualite) ktorá v tejto podobe je skutočným nepriateľom človeka.

  Zatiaľ čo na odhalenie otrokára či feudála postačovalo bežné ľudské poznanie, na odhalenie podstaty falošných peňazí už takéto poznanie (poznanie ulice) nestačí. Tu už je potrebná skutočná veda ktorú zatiaľ spoločnosť nemá, pretože táto reálna virtualita koná všetko preto aby stabilizovala súčasný stav a zabránila pokroku a svojmu odstráneniu. Degradácia človeka, rodiny a spoločnosti pochybnými liberálnymi teóriami, riadenými revoltami, terorizmom a imigráciou sú toho praktickým dôkazom. Bezprízorné peniaze a na nich založená ideológia pud sebazáchovy totiž nepoznajú a sú v stave, v mene hlúpeho ZISKu vyprovokovať III. Svetovú vojnu, vrátane zničenia tejto planéty.

  Kam smeruje rozumný vývoj? K premene ekonómie na skutočnú vedu!

  Súčasná ekonómia po vnútornom zápase pod tlakom súdov a ulice sa rozpadne, podobne ako kedysi astronómia (na astronómiu a astrológiu) na neoekonómiu a pseudoekonómiu.

  Neoekonómia: Vráti sa k svojej pôvodine ktorá existovala už pred vznikom peňazí a hospodárila s reálnymi hodnotami. Túto svoju funkciu obnoví a bude hospodáriť s reálnymi hodnotami za pomoci ich objektívnych zobrazení v podobe nových peňazí. To zabezpečí, že v konsolidovanej súvahe zisk sa bude rovnať stratám (zisk=strate, zisk-strata=0) a obe hodnoty budú transparentné. Základom nových peňazí sa stane človek svojím narodením a ich zúčtovaním po jeho smrti, ako jediného tvorcu i spotrebiteľa ekonomických hodnôt.

  Pseudoekonómia: Podobne ako na astrológii sa budú priživovať podvodníci, úžerníci, stávkové kancelárie a podobne ktoré budú sľubovať hory-doly a dosahovať nezaslúžené zisky.

  Čo robiť 1?

  Základný zákon súčasnej ekonomickej náuky (ideológie) ktorá tvorí ekonomickú základňu tejto spoločnosti, tak ako je definovaný hore je nevyvrátiteľný! Je preto načase aby sa našiel právnik(ci, GP, skupina poslancov) ktorý by základný zákon súčasnej ekonómie tak ako som ho definoval, preložil(i) do reči práva a podal(i) žalobu na falošné peniaze, z nich sformovanú ekonómiu a jej produkt kapitalistickú ideológiu pred Ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva.

  Poučenie: Nový vývoja schopný prvok v prírode i spoločnosti, obvykle vyššieho radu, vzniká na základe principiálnej (revolučnej) zmeny existujúceho prvku, jeho negácie. V novom prvku vznika nevyvážená (nefunkčná) „jednota jeho protipólov“. Vzniknutý antagonizmus sa prevahou jedného pólu postupne prehlbuje a preto sú potrebné ďalšie, dielčie revolučné kroky ktoré protiváhu vyrovnajú. Po jej ustálení (negácii negácie) protirečenie nezanikne, protipóly ostanú ale vznikne ich funkčná „jednota a boj“ . To umožni, že ďalší vývoj a prispôsobovanie sa novým, meniacim podmienkam bude prebiehať evolučným spôsobom. Po negácii rodov sa svet zmieta v chaose a bude dovtedy kým nepríde k celkovej negácii pôvodnej negácie a princípy funkčné pôvodne rodine a neskôr v rodovom zriadení sa neobnovia v celosvetovej spoločnosti.

  Poznámka k Marxovi a marxizmu: Triedy v komunistickej spoločnosti (riadiaca a riadená) nezaniknú, podobne ako manželstvom nezanikla funkcia muža a ženy. Vzájomné uznanie rozdielnych schopnosti, práv a povinnosti v ich vyváženom protirečení zabezpečí podmienky pre ďalší, vyvážený, bez krízový, evolučný vývoj celosvetovej spoločnosti.

  Čo robiť 2: Politickú nadstavbu spoločnosti je potrebné v novej ústave založiť na duálnom princípe. Tak ako príroda tvorí funkčné dvojice z protipólov tým, že ich vybaví rozdielnymi schopnosťami, právami a povinnosťami, aby vo svojom protirečení boli schopný evolučného vývoja je potrebné sformovať aj spoločnosť.

  Záver: Ľudská spoločnosť pod nadvládou súčasnej hlúpej ideológie založenej na bezprízorných peniazoch degeneruje a hrozí jej samovražda.

  Je čas monoteistický (jednopohlavný, jednooký) spoločensko vedný stredovek ponechať histórii a otvoriť dvere dialektickému mysleniu (dvoj-pohlavnému, dvoj-očnému) novoveku .

   

  Monoteizmus a jeho odnože ako idealizmus, materializmus, liberalizmus, atď – sú náuky (ideológie) ktoré sa rozmnožujú len delením a preto nie sú schopné evolučného vývoja. Bez revolučnej zmeny v spoločenských vedách nemožno očakávať ani zastavenie vývoja smerujúceho k spoločenskému kolapsu.

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 48
  Celkové hodnotenie: 14.59
  Priemerná čítanosť: 977

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Fortuna liga: Nitra po prehre s Pohroním posledná, DAC bojuje o 2. miesto

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V sobotňajšom stretnutí 4. kola Fortuna ligy v nadstavbovej skupine o titul zvíťazil domáci FC DAC 1904 Dunajská Streda nad MŠK Žilina 2:0 a udržal si šancu na druhé miesto. Na Žilinu stráca tím zo Žitného ostrova už len jeden bod, na budúcu…

  Messi sa už údajne rozhodol. Ešte rok potiahne a potom Barcelonu opustí, píšu Španieli

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Joan Monfort)   Po predvlaňajšom, pre mnohých pôvodne nepredstaviteľnom prestupe Cristiana Ronalda zo španielskeho Realu Madrid do talianskeho Juventusu Turín, by sa mohol udiať nečakaný transfer aj v podaní druhého z dvoch najväčších velikánov svetovej futbalovej scény ostatných rokov - Argentínčana Lionela Messiho Ako referujú viaceré…

  Poľský prezident chce ústavný zákaz adopcií detí pármi rovnakého pohlavia

  Varšava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Poľský prezident Andrzej Duda, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie, v sobotu vyhlásil, že chce, aby ústava výslovne zakazovala adopciu detí pármi rovnakého pohlavia. V pondelok plánuje navrhnúť zmenu v ústave "V poľskej ústave by sa malo výslovne uviesť, že nikomu v partnerstve…

  Za kritiku Číny zo strany syna brazílskeho prezidenta, vypla Čínou vlastnená vodárenská spoločnosť vodu v Sao Paule

  Sao Paulo 4. júla 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Čínske investície sa môžu ľahko zvrhnúť na nástroj vydierania. Presvedčiť sa o tom mohla Brazília, člen zoskupenia BRICS, keď Čínu kritizoval syn brazílského prezidenta Bolsonara, Eduardo. Čínske nediplomatické vyhrážky, „že ak sme nepriatelia, tak teda budeme tí najviac sofistikovaní nepriatelia“, sa naplnili čoskoro,…

  Kotlebovci chcú znížiť počet poslancov parlamentu na 100. Politológ to označil za populistický ťah

  Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná parlamentná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Na najbližšie rokovanie pléna, ktoré sa začína v utorok 7. júla, v tejto súvislosti opäť predkladajú novelu ústavného zákona. Na zmenu Ústavy…

  V Turecko v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku zadržali tri osoby

  Istanbul 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-IHA via AP)   Turecké úrady hlásia troch zadržaných v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku, ku ktorému došlo v piatok na severozápade Turecka. V sobotu o tom informovala agentúra AP Podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu bol zadržaný manažér a dvaja zamestnanci, ktorí vykonávali dozor.…

  Baziliku Sagrada Família znova otvorili, zatiaľ iba pre zdravotníkov

  Barcelona 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Ikonická bazilika Sagrada Família v španielskom meste Barcelona v sobotu po takmer štyroch mesiacoch znova otvorila svoje  brány pre limitovaný počet návštevníkov, ktorých však zatiaľ tvoria exkluzívne zdravotnícki pracovníci. Zatvorenie chrámu si vyžiadala pandémia koronavírusového ochorenia Covid-19 Bazilika, ktorej projektantom je španielsky architekt Antoni…

  Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel v okrese Rožňava

  Košice 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-KR PZ Košice)   Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel, ku ktorej došlo v piatok (3. 7.) popoludní v okrese Rožňava. TASR o tom v sobotu informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jaroslav Ličák "Tridsaťštyriročná vodička z Rožňavy viedla osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan…

  Zadržaní migranti na východe Slovenska sú zo Sýrie a Palestíny

  Prešov 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Migranti, ktorých polícia zadržala v piatok (3. 7.) v Bardejovskej Novej Vsi a pri Giraltovciach, sú zo Sýrie a Palestíny. Medzi 29 ľuďmi bolo aj šesť maloletých vo veku od 9 do 17 rokov. Polícia o tom informovala v sobotu na sociálnej…

  Minister zdravotníctva Krajčí dohliadal na voľby v Rusku a neskritizoval ich. Teraz čelí kritike médií a liberálov

  Bratislava/Moskva 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Koncom tohto týždňa prišli slovenské médiá a opoziční mimoparlamentní politici z Progresívneho Slovenska a Spolu-OD s ďalším údajným škandálom, tento raz v hlavnej úlohe s ministrom zdravotníctva za OĽaNO - Marekom Krajčím. Na ministra Mareka Krajčího za vzniesla kritika za to, že v…

  Kužmová po triumfe nad Martincovou: "Skvele mi fungoval servis"

  Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni priateľského stretnutia fedcupových tímov s Českom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila slovenská jednotka Viktória Kužmová, ktorá zvíťazila nad Terezou Martincovou 7:6 (6), 4:6, 6:3 Od úvodných minút boli…

  Líder strany Socialisti.sk Bekmatov zhodnotil sto dní vlády Igora Matoviča: 2% HDP na zbrojenie, zrušenie bankového odvodu, zabudnuté predvolebné sľuby

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Publicista Artur Bekmatov, ktorý nedávno prebral vedenie ľavicovej strany Socialisti.sk po politológovi Eduardovi Chmelárovi v komentári ku prvým trom mesiacom vlády strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí nenachádza príliš veľa pozitív. Sľubovaná zmena a očista sa podľa neho zatiaľ nekoná. "Systém našich…

  Česko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Gombos zdolal Rosola

  Praha 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenskí tenisti hrajú po prvom dni priateľského stretnutia daviscupových tímov v Prahe s Českom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre slovenské farby sa zaslúžil Norbert Gombos, ktorý zdolal českú dvojku Lukáša Rosola hladko 6:3, 6:2. V úvodnej dvojhre zvíťazil Jiří Veselý nad Lukášom Kleinom 7:5,…

  Poľský prezident obvinil nemeckého vlastníka novín zo zasahovania do volieb

  Varšava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Poľský prezident Andrzej Duda v piatok naznačil, že sa Nemecko pokúša zasahovať do prezidentských volieb v Poľsku. Duda to vyhlásil po tom, čo poľský bulvárny denník Fakt, ktorý má nemeckého majiteľa, informoval o milosti udelenej mužovi odsúdenému za pedofíliu. Informovala o tom agentúra…

  Médiá: USA poslali útočné skupiny lietadlových lodí do Juhočínskeho mora, kde prebiehajú čínske vojenské cvičenia

  Juhočínske more 4. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Bullit Marquez)   Americké lietadlové lode Ronald Reagan a Nimitz spolu so sprievodnými loďami boli poslané do Juhočínskeho mora k rozsiahlym námorným cvičením, uviedlo vydanie the Wall Street Journal Konštatuje, že lode boli vyslané s tým, aby "dali Číne jednoznačný signál, že USA nesúhlasia s…

  Kollára prišli na bratislavské námestie vyzvať na odstúpenie z čela parlamentu asi dve stovky protestujúcich

  Bratislava 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zhruba dve stovky ľudí dnes prišli vyzvať na Námestie SNP v Bratislave Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil z postu predsedu parlamentu. Dôvodom je jeho kauza odkopírovanej diplomovej práce. V rukách držali transparenty s nápismi ako „Matovič chráni podvodníkov“, „Podvodníci vypadnite“ či „Preč…

  Holandská ministerka plánuje neuvádzať pohlavie na občianskych preukazoch

  Haag 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Holandsku sa na občianskych preukazoch v nasledujúcich rokoch nebude uvádzať pohlavie ich držiteľov, pretože ide o "nepotrebnú informáciu", citovala v sobotu ministerku školstva a kultúry Ingrid van Engelshovenovú agentúra AFP Ministerka to uviedla v liste adresovanom holandskému parlamentu. Malo by sa tak stať…

  Kéry pripomenul Matovičovi a Sulíkovi slávnostné odnímanie titulu Andreja Danka. "Smer-SD je na rozdiel od vás konzistentný," odkazuje

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný poslanec Marián Kéry zo Smeru-SD na sociálnej sieti zareagoval na nedávne vyjadrenia predsedu vlády Igora Matoviča, že politický tlak na odchod Borisa Kollára z pozície šéfa parlamentu je tlakom na pád novej vlády zmeny. Kéry tiež zopakoval, že Smer podobne ako to…

  TopDesat

  Ako je možné, že sa naše oči pohybujú v dokonalej synchronizácii?

  0

  Keď sa zameriaš na nejaký objekt alebo len tak pozeráš do blba, zrejme ti ani nedôjde na um, že tvoje oči pracujú synchronizovane ako vtáčie krídla. Je to vďaka spolupráci neurónov a svalov. Ako väčšina zvierat, aj ľudia majú dve oči, a to z dvoch veľmi dobrých dôvodov. Prvý je,…

  Umelec strávil 3000 hodín úpravou historických fotografií

  0

  Každého zaujíma, aké by to bolo, žiť v rôznych historických obdobiach a prežiť na vlastnej koži historické udalosti.  Možno by sa ti páčila príležitosť spoznať niektorých známych ľudí minulosti, ktorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, a tak si ich nemohol stretnúť osobne. Napríklad, nás by potešilo zoznámiť sa s osobnosťami,…

  Blesk dlhý 700 kilometrov nad Brazíliou je najväčší v histórii

  0

  Epický blesk bol dosť dlhý na to, aby ho mohli vidieť ľudia na Gerlachovskom štíte a zároveň turisti na chorvátskej pláži. Teda, keby sa takýto zjav vyskytol na našom území. Počas Halloweenu v roku 2018 sa obloha nad Brazíliou otvorila pre prírodné divadlo. Atmosférou nad južným cípom krajiny sa prehnal…

  Homér: Tajomstvom opradené mýty

  0

  Homér, ktorý žil v 9. storočí pred našim letopočtom, bol grécky epický básnik, najvýznamnejší spisovateľ všetkých čias. Jeho menu a dielu sa dostalo veľkej slávy a počas mnohých storočí bol inšpiráciou pre rôzne mýty, príbehy a legendy, pričom nestratili nič zo svojej pôvodnej sily. Stále je však o tejto legende mnoho opradených tajomstiev a pochybností. Grécko-rímska…

  Chyby, ktoré robia muži pri letnom obliekaní

  0

  Leto je skvelý čas na experimentovanie so štýlom a vyskúšanie nových módnych kombinácií. Muži však niekedy zanedbajú drobné detaily, ktoré ničia celý ich vzhľad. Dĺžka tvojich šortiek, štýl košele a dokonca aj ponožiek sú zdanlivo malé, ale dôležité prvky akéhokoľvek oblečenia, ktoré musíš mať v poriadku, ak chceš vyzerať bez námahy elegantne.…

  TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

  0

  Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

  Vo svete IT

  Hviezda vo vzdialenej galaxii zmizla bez stopy. Vedci prichádzajú s možným vysvetlením

  0

  Veľké hviezdy umierajú pri veľkých explóziách, ktoré sa nazývajú supernovy. Keď hviezde dôjde vodík, jadro hviezdy sa pod náporom stlačí a vo vnútri vzniká čoraz väčší tlak a teplota. Vtedy dochádza k fúzii ťažkých prvkov, pri poslednej snahe hviezdy, ubrániť sa kolapsu. Najprv to bude uhlík, neskôr kremík a potom železo. Každý krok generuje viac…

  Hubblov ďalekohľad zachytil fotografiu galaxia NGC 2775, ktorá je od nás vzdialená 67-miliónov svetelných rokov

  0

  Vesmír je fascinujúce miesto, ktoré je bezpochyby rozmanitým. Posledné týždne môžeme byť svedkami viacerých dychberúcich záberov, ktoré odfotili jednotlivé ďalekohľady, či satelity, ktoré letia naprieč vesmírom. Len pred niekoľkými dňami sme mohli vidieť fotografiu, ktorá zachytávala galaxiu známu ako NGC 5907 z jej profilu. Samotnú fotografiu, ktorá na prvý pohľad…

  Xiaomi zvažuje výrobu kompaktných modelov smartfónov

  0

  V súčasnosti na trhu s mobilnými zariadeniami nájdeme prevažne zariadenia s väčšími obrazovkami, pričom takzvané kompaktné zariadenia sa pomaly, ale isto vytrácajú. A to aj napriek tomu, že stále existuje značná časť používateľov, ktorí by uprednostnili zariadenia s menším displejom. Na túto medzeru na trhu nedávno zareagovala spoločnosť Apple, ktorá…

  Google pracuje na verzii prehliadača Chrome pre Android zariadenia, ktorá tu mala byť už dávno

  0

  Hoci Android už dlhé roky podporuje 64-bitovú architektúru, s ktorou prišiel po prvýkrát s verziou 5.0 (Lollipop), tak aj napriek tomu, spoločnosť Google prehliadač Chrome doteraz udržovala na 32-bitovej architektúre. To sa však v týchto dňoch mení, zatiaľ však len vo vývojárskych verziách prehliadača. Prichádza 64-bitová architektúra Najnovšia verzia prehliadača…

  High-tech rukavica dokáže preložiť posunkovú reč do hovoreného slova s takmer 99 percent presnosťou

  0

  Technológie napredujú každým dňom dopredu, pričom je priam už nemožné aktívne sledovať všetky inovácie. Jednou z najnovších technológií, ktorá určite stoji za povšimnutie, je high-tech rukavice, za ktorou stoja výskumníci z UCLA (University of California, Los Angeles).  Na tému upozorňuje portál  engadget.com. Pre väčšinu z nás je hovorené slovo samozrejmosťou,…

  Apple môže prísť o miliardy. Pozastavuje tisíckam čínskych vývojárov možnosť aktualizácií ich hier

  0

  Spoločnosť Apple, ktorá je známou hlavne vďaka svojim iPhone zariadeniam, ktoré sú populárnymi vo viacerých regiónoch sveta, pozastavila možnosti aktualizácie hier v čínskom App Store pre tisíce vývojárov. Dôvodom je, že im chýbajú potrebné licencie od čínskej vlády. Na tému upozorňuje portál engadget.com. Za pozastavením aktualizácií má stať rastúci tlak…

  KAMzaKRÁSOU

  Naj(ne)užitočnejšie rady, aké si kedy počula: Zasmej sa s nami!

  0

  Naj(ne)užitočnejšie rady, ktoré vymysleli ľudia v snahe uľahčiť si život sú skôr na smiech ako na úžitok. Neveríte? Presvedčte sa s nami a uveríte.

  Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

  0

  Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

  Zajedanie stresu: Prečo vyjedáš chladničku a ako sa zlozvyku zbaviť?

  0

  Zajedanie stresu vzniká vtedy, keď sa odpoveďou na rôzne nezvládnuteľné emócie stane jedlo. Prečo zajedáme stres a ako sa tohto zlozvyku zbaviť?

  Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

  0

  Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

  TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

  0

  Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

  Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

  0

  Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

  Svetlo sveta

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

  0

  Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

  Armádny Magazín

  S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

  0

  Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

  Správy hovoria, že Čína má vo vývoji nové bojové lietadlo

  0

  Čína, 4. júl 2020 (AM, Popular mechanics ) - Viaceré ukazovatele naznačujú, že nové čínske stíhacie lietadlo bude lietať prvýkrát v roku 2021. Mohlo by byť produkč

  India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

  0

  India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Mini

  Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

  0

  Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

  Unijný zákaz olova v mokradiach

  0

  Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

  V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

  0

  Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

  Tvoja Svadba

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

  0

  Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

  Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

  0

  Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

  Tvoje Zdravie

  Poznáte írsky mach? Zistite, prečo ho privítať aj vo svojej kuchyni!

  0

  Írsky mach je druh červenej riasy s latinským pomenovaním Chondrus crispus. Táto riasa sa hojne vyskytuje najmä pozdĺž skál a útesov v pobrežných oblastiach Atlantického oceána, či už v Severnej Amerike alebo aj v Európe. Tu vo veľkom množstve rastie hlavne v moriach okolo Írska, na základe čoho dostala riasa i svoje pomenovanie.…

  Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

  0

  Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

  Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

  0

  Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

  Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

  0

  Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

  Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

  TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

  0

  Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!