• Mirko Kašubjak

  Sv. Cyril a Metod

  Publikované 19.12. 2017 o 19:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

  Európska kultúra stojí na troch základných pilieroch a to na gréckej vede, rímskom práve a kresťanskom náboženstve. Na základe týchto pilierov si Európa dokázala udržať svoju identitu v priebehu niekoľkých storočí.Európa je nemysliteľná a nepochopiteľná bez kresťanstva. Ježiš Kristus nepriniesol svetu novú filozofiu, ale učenie o zmysle života. Toto učenie nepatrilo jednej triede a ani len  jednému národu, lež obracalo sa na srdce a myseľ bez nejakého rozdielu. [1]     


  Prvé slová napísané v slovenskej reči sú zo začiatku Evanjelia sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo(…)“. Máloktorá národná literatúra sa môže pochváliť takýmto vznešeným začiatkom a pôvodom. [2]

  Slovákom toto učenie oficiálne priniesli v roku 863, po tom čo  knieža Rastislav poslal byzantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo tohto znenia: „Náš ľud sa pohanstva zriekol a kresťanského zákona sa drží. Nemáme však takého učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku pravú kresťanskú vieru vysvetlil(…)[3], jeho slová boli vyslyšané a aj 1155 rokov od tej udalosti sa národ hlási k odkazu ktorí mu sv. Cyril a Metod priniesli a to dokonca v najvyššom zákone štátu v Ústave Slovenskej republiky: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,(…)“.[4]

  Boli to solúnsky bratia ktorí   položili tak pevné základy pre historický vývoj Slovákov, že ich duchovné dedičstvo prežilo viac  ako tisíc rokov nesvojprávneho postavenia v mnohonárodnostnom uhorskom štáte a neskôr v totalitnom režime?[5] Cieľom tejto stručnej práce je zamyslieť sa nad dedičstvom Cyrila a Metoda a jeho hlbokom zakorenení sa u všetkých slovanských národov.

   

  1.   HISTORICKÉ KORENE

   

  Prvé dotyky kresťanstva  s naším územím, siahajú až do polovice 1. storočia, k stotníkovi Corneliusovi, ktorého poznáme zo Skutkov apoštolských(10, 17-48). Bol to rímsky dôstojník, ktorého pokrstil sám sv. Peter. Cornelius bol členom Italskej kohorty, ktorá bola odvelená k dnešnému strednému Dunaju. Náhrobné kamene, ktoré dokazujú prítomnosť Italskej kohorty, sa dnes nachádzajú na skok od Bratislavy v mestečku Bad Deutsch-Altenburg. Nemáme žiadne presvedčivé dokumenty o tom, či prvé mohutnejšie osídľovanie Slovenska prišlo do styku s pravdepodobnými rímskymi dedičmi rímskych kresťanov. Isté však je, že barbarské vlny bojovníkov v dobe sťahovania národov, vždy vyplienili a často so zemou zrovnali chrámy a zničili kresťanskú organizáciu. [6]

  Naši predkovia medzi 8. a 11. storočím, vtedy keď sa v Európe vytvárali prvé národné spoločenstvá, tvorili pioniersku  špičku. K tomu  podstatne prispievali dva základné faktory: vlastná štátnosť a cirkevná organizácia. Kresťanstvo sa na územie Slovenska šírilo troma cestami, a to z Talianska, Bavorska a Byzancie[7]. Nitrianske kniežatstvo zaznamenali franské historické pramene už v roku 827, keď Bavorský biskup Adalram z ďalekého Salzuburgu sa unúval prísť do Nitry, aby tam vysvätil murovaný kostol kniežaťa Pribinu.[8] Nástupca Pribinu, Mojmír I.(833-846) zjednotil zeme na oboch stranách Maravy a upevnil základy v poradí druhého slovenského štátu[9].  Nasledujúci panovník Rastislav(846-867) v roku 861 pozval do svojej ríše Solúnskych bratov Konštantína(Cyrila) a Metoda.[10]

  Kristianizácia už v Rastislavovej ríši prebiehala niekoľko desaťročí, no on sa pokúsil položiť jej nové základy. Pomoc mu prišla z Konštantínopolu v osobách Cyrila a Metoda v roku 863. Konštantín už mal skúsenosti s podobnou misiou v Arábia a neskôr v  Chazarskej ríši, kde bol vyslaný  ako výborný filozof a teológ a mohol viesť teologickú polemiku ohľadom obsahu a prekladu starozákonných kníh[11], v  dovtedy prevažne judaistickej ríši.[12] Konštantín, Metod a niekoľký spoločníci(Kliment, Sava, Angelár, Naum, Vavrinec) správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou miestnemu obyvateľstvu. Konštantín, ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky, písma, ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi.[13]

   

  2.   DARY A PRÍNOSY VIEROZVESTCOV

   

  Veľkým darom bolo, že bratia ihneď po príchode založili na Slovensku prvú školu podľa vzoru byzantskej akadémie, no ktorej Konštantín vyučoval. Konštantín sa venoval najmä filologickej a filozofickej výchove ale aj prekladu potrebných textov, Metod sa venoval vytváraniu právneho systému a štátnej organizácii. Táto škola prevýšila  „Accademia Palatina“ v Aachene tým, že sa v nej vyučovalo v reči ľudu.[14] Najväčším darom cyrilo-metodskej misie však bolo zavedenie slovanskej reči do liturgie. K tomu smerovalo  vyučovanie mládeže a príprava vhodných kandidátov na kňazský stav, ktorí by slúžili slovanskému ľudu slovanské bohoslužby. Bola to geniálna idea sv. Cyrila, ktorá pretrvala veky až dodnes, a je skutočným a nespochybniteľným dedičstvom nielen Slovákov. No preloženie obradov do staroslovienčiny, však muselo predchádzať oprávnenie cirkevnej vrchnosti. Gréci nedovoľovali slovanskú reč pri bohoslužbe Slovanom usadeným na území Byzantskej ríše, hlave z dôvodu rýchlej asimilácie. No keďže územie Slovanov sa nachádzalo mimo územia Byzancie, bolo pre Grékov, ale aj pre samotného Konštantína  výhodné, aby si získali týchto Slovanov. Zavedením slovanskej liturgie mu bolo ľahšie získať si pre kresťanstvo nielen podunajských , ale aj ostatných Slovanov. [15]

  Konštantín po príchode k Slovanom začal slúžiť v byzantskom obrade, keďže to bol jeho rodný obrad a doň mal dovolenie zaviesť staroslovienčinu. V tejto liturgii vyučoval aj svojich učeníkov. Keď však zistil, že na viacerých miestach je už zaužívaný rímsky obrad[16], aby predišiel zmätkom, sám sa začal učiť aj tomuto obradu. Aby mohol začať slúžiť v tomto obrade, potreboval dovolenie rímskeho pápeža, čo bolo aj pravdepodobným dôvodom jeho cesty v roku 867 do Ríma. S istotou však môžeme tvrdiť, že aj byzantsko-slovanská, aj rímsko-slovanská liturgia[17] pochádzajú od sv. Cyrila.[18]

  V dôsledku prínosu kresťanstva z Byzancie naši predkovia dosiahli, že ich územie bolo vyňaté z právomoci pasovského biskupa a že sa utvorila zvláštna cirkevná provincia, na čele ktorej stál až do svojej smrti roku 885 arcibiskup Metod. Na slovenskom učilišti sa vyučilo veľa kňazov, ktorých misionárska práca utvorila po ich neskoršom vyhnaní mocnú vlnu šírenia kresťanstva v reči ľudu v smere na juhovýchodnú Európu, a o niekoľko desiatok rokov aj Kyjevská rus. Predkovia Slovákov (ne)priamo prispeli k šíreniu kresťanstva ako kultúrnej sily národov.[19]

   

  3.   V TIENI FRANSKEJ RÍŠE

   

  Byzantská misia končí v roku 867, pri návrate do vlasti sa bratia zastavili na pol roka v Blatnohrade u kniežaťa Koceľa a potom v Benátkach na filozofických dišputách. Tam sa dozvedeli o zavraždení cisára Michala III., nechceli sa vrátiť domov pod moc nežičlivého Bazila I. a riskovať možno aj smrť. V dileme kam ísť ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma, čo zároveň využili  pre odovzdanie ostatkov sv. Klimenta, ktoré vypátrali pri pobyte v Chazárii. Konštantín vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora, prijal meno Cyril a onedlho nato umiera. Metod po bratovej smrti vyhovel pápežovi Hadriánovi II. a vrátil sa do Blatnohradu ku kniežaťu Koceľovi a zorganizoval veľkú slovanskú cirkevnú provinciu so strediskom na Veľkej Morave. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a splnomocneného pápežského legáta, no pri návrate ho žoldnieri bavorských biskupov zajali, súdili a internovali v švábskom kláštore. Svätopluk, ktorý sa ujal moci, sa zasadil o jeho vyslobodenie a po jeho príchode v roku 873 mu odovzdal do správy všetky chrámy krajiny.[20]

  Po obvinení arcibiskupa Metoda v roku 879 jeho nepriateľmi u pápeža Jána VIII z hlásania bludov, arcibiskup Metod svoju pravovernosť u pápeža v roku 880 obhájil. Nemeckému duchovenstvu išlo vlastne o to,  ako odstrániť slovanskú bohoslužbu. Pápež Ján VIII. o výsledku skúmania Metoda vydal už v júni roku 880 bulu Indrustriae Tuae, ktorá je najvýznamnejším dokumentom cyrilometodského obdobia. V bule pápež prijíma Svätopluka a jeho krajinu pod svoju ochranu(patronát), čím sa obyvatelia obidvoch brehov Moravy  stali plnoprávnymi a rovnoprávnymi členmi vtedajšieho európskeho kresťanského spoločenstva, v druhej časti znovu potvrdzuje Metoda za arcibiskupa Veľkej Moravy a jeho pravovernosť a opäť povoľuje sloviensku bohoslužbu.[21]

  Veľkomoravská cirkevná provincia však nerušene jestvovala len do Metodovej smrti(885), jej správcom bol do začiatku 90. rokov biskup Viching, ktorého meno je synonymom odporcu cyrilo-metodskej misie nielen preto, že bol nemec, ale hlavne preto, že medzi nimi dochádzalo k roztržkám, pričom Viching odmietal arcibiskupovi Metodovi poslušnosť a vystupoval proti nemu. Vichinga v roku 893 vyhnal sám kráľ Svätopluk, ktorý už v tej dobe bojoval proti Nemcom. Viching ešte v roku Metodovej smrti, bol v duchu rozhodnutý skoncovať s učeníkmi Cyrila a Metoda a so slovienskou bohoslužbou. Dal ich zvolať na jedno miesto, uvrhol ich do väzenia a následne ich vykázal z ríše, pričom mladších kňazov a diakonov predávali židom. Učeníkov nebolo  málo, napočítalo sa ich do dvesto..[22]

  Tradícia na byzantskú misiu bola však v nasledujúcom období potláčaná, lebo bola chápaná ako „byzantská“ (teda protirímska). Je len niekoľko stredovekých kódexov od druhej polovice 14. storočia, v ktorých kalendári sú uvádzané sviatky svätých Cyrila a Metoda. K zintenzívneniu cyrilometodskej tradície došlo až v 17. storočí, v čase rekatolizácie. Odvtedy sa cyrilometodska tradícia stala slovenskou národnou (ľudovou) tradíciou a v 20. storočí aj súčasťou národno-štátnej tradície.[23]

   

  SLOVO NA   ZÁVER

   

  Cyrilometodska tradícia, ako ju dnes zvykneme nazývať, sa v slovenských dejinách vždy a znova obnovuje a je úzko spätá s národným povedomím.  Je schopná zobudiť spiace alebo potláčané sily a hodnoty a jej význam rokmi prudko narastá, veď práve v čase pôsobenia solúnskych bratov nastáva v cirkvi rozkol medzi Rímom a Carihradom, spôsobený patriarchom Fóciom.  Konštantín, i keď bol kedysi jeho žiakom neskôr aj kolegom, pozerá na vzniknutú situáciu s nadhľadom, a hľadá akési spojivo medzi Východom a Západom. Nie náhodou ich pápež Ján Pavol II.  31. decembra 1980 oprávnene vyhlásil za spolupatrónov  Európy.

  Treba však spomenúť, že dva zo základných pilierov Európy sú v súčasnosti opäť podlomené  a    nie je to prvý krát v európskej histórii.  Prvý pilier – Rímske právo sa zrodilo z koncepcie prirodzeného práva čo  znamená, že ak sa zákon prieči prirodzenosti, musí byť neplatný. Rímske právo svojou  podstatou  participuje s kresťanskými hodnotami, ktoré sú ďalším nosným pilierom Európy. Tvrdú ranu im však nastavil  liberalizmus, ktorý nakoniec zničil Rím, spôsobil a rozšíril vznik prúdu protestantov, osvietenstva, položil základy pre vznik Veľkej Francúzskej revolúcie a šírením svojich myšlienok zabíja Európu do dnes.

  Západný svet zažil od 60. rokov 20. storočia sexuálnu revolúciu, hnutie za emancipáciu žien a za práva LGBTI, ktoré usilovali o vyslobodenie od spoločenských pravidiel, ktoré obmedzovali príležitosti ľudí a možnosť ich voľby[24]. Všetko do hry opäť vracia liberálna politika Európskej únie, skrze slovenských politikov a rôzne mimovládne agentúry.

  História sa zvykne opakovať a kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. Už v biblii vidíme ako   kríza hodnôt zničila nie jednu civilizáciu. Príbeh sv. Cyrila a Metoda je živá tradícia, ktorá dobila srdcia Slovákov a Slovanov nie mečom ale slovom. Preto je ich povinnosťou túto tradíciu žiť, šíriť a ochraňovať pre ďalšie generácie.

  MIRKO KAŠUBJAK

   

  ZDROJE


  [1]      Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s. 41

  [2]      Porov. FERKO, M.: Cyrilo-metodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. s.16

  [3]      Pastiersky list biskupov Slovenska pri príležitosti otvorenia Roku svätých Cyrila a Metoda. < https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-kbs-k-jubilejnemu-roku-sv-cyrila-a-metoda  > (1.12.2017).

  [4]      Možno dohľadať na < https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf  > (30.11.2017).

  [5]      Porov. ĎURICA, M. S.: Slovenská štátnosť v dejinách a dnes. Bratislava : LÚČ, 2012. s. 11

  [6]      Porov. ĎURICA, M. S.: O počiatkoch kresťanstva na Slovensku. < https://www.kultura-fb.sk/new/old/stare/durica-007.htm  > (1.12.2017).

  [7]      Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s. 93

  [8]      SIDOR, K., VNUK, F.: Andrej Hlinka 1864-1938. Bratislava : LÚČ,  2008. s. V

  [9]      Prvý štát Slovákov bola Samova ríša v 7. Storočí(623-659). V roku 630 sa tu opát Armandus pokúsil slovanským obyvateľom hlásať kresťanskú náuku. < https://referaty.aktuality.sk/slovania-samova-risa-velka-morava/referat-17803 > (3.12.2017). O Samovej ríši sa dozvedáme  aj z Fredegarovej kroniky.

  [10]     HROMNÍK, A. C.: Sloveni / Slováci kde sú vaše korene?. Trnava : Eko-konzult, 2010. s.15

  [11]     Polemika je opísaná v Živote Cyrila Konštantína a v 12. Storočí ju opísal aj  hispánsky židovský rabín Judah Halevi(1075-1141)

  [12]     1200 rokov spolužitia Rusov a Chazarov < https://www.youtube.com/watch?v=x1BtHfTyppQ > (3.12.2017).

  [13] Sv. Cyril a Metod, mnísi, slovanskí vierozvestci, spolupatróni Európy. < https://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/  > (3.12.2017).

  [14]     Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s.99

  [15]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.98 – 99

  [16]     Ako bolo vyššie uvedené, kresťanstvo sa k Slovanom začalo šíriť už pre misiou solúnskych bratov hlavne od nemeckých misionárov, ktorí so sebou priniesli aj západný(rímsky) obrad

  [17]     Až v 15. Storočí po objavení tzv. Kyjevských listov  v Jeruzaleme, sa potvrdilo že otcom rímsko-slovanskej liturgie je tiež Metod – sedem pergamenových listov, na ktorých sú hlaholskými písmenami staroslovanským jazykom zapísané liturgické texty, pochádzajú z 10. storočia. Obsahujú premenlivé omšové texty

  [18]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.99

  [19]     Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s.100

  [20]     Porov. FERKO, M.: Cyrilo-metodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. s.13

  [21]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.166 – 174

  [22]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.179 – 193

  [23]     Porov. MARSINA, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Dostupné na webe < https://matica.sk/wp-content/uploads/2015/06/MARSINA-Cyrilometod.-misia-v-slov.-dejin%C3%A1ch-2.pdf  > (4.12.2017).

  [24]     Porov. KELLER, J.: Až na dno blahobytu. In: Disputationes quodlibetales : personalistické inšpirácie vo filozofickom a náboženskom diskurze. KARDIS, M, KARDIS, K.: Sociokultúrne determinanty depersonalizácie v kontexte konceptu éra prázdnoty. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s.30

  Zoznam použitej literatúry


     1. Ďurica, Milan Stanislav. Slovenská štátnosť v dejinách a dnes. Bratislava : LÚČ, 2012. s. 44. ISBN 978-80-7114-899-9.

     

     

   

   

     1. Polakovič, Štefan. Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s. 160. ISBN 80-7090-300-7.

     

     

   

   

     1. Sidor, Karol a Vnuk, František. Andrej Hlinka 1864-1938. Bratislava : LÚČ, 2008. s. 1032. ISBN 978-80-7114-682-7.

     

     

   

   

     1. Hromník, Cyril A. Sloveni / Slováci kde sú vaše korene? Trnava : Eko-konzult, 2010. s. 196. ISBN 978-80-8079-125-4.

     

     

   

   

     1. Lacko, Michal. Svätý Cyril a Metod. 7. vydanie. Trnava : Vydaveteľstvo Dobrá kniha, 2011. s. 224. ISBN 978-80-7141-711-8.

     

     

   

   

     1. Ferko, Milan. Cyrilo-metodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. s. 64. ISBN 80-7121-159-1.

     

     

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 14
  Celkové hodnotenie: 10.9
  Priemerná čítanosť: 2408

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Brannobezpečnostný výbor sa bude obvinením Roberta Fica zaoberať v utorok

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa bude okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaoberať v utorok (10. 12.) o 10.00 h. Pre TASR to povedal predseda výboru Anton Hrnko (SNS) "Poslanci Smeru-SD podali v zákonnom množstve podnet…

  Merkelová: Nezabudnúť na zločiny nacistov je súčasťou nemeckej identity

  Osvienčim 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok na návšteve bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz neďaleko poľského mesta Osvienčim položili vence pri takzvanom čiernom múre, kde nacisti popravili tisíce ľudí Po položení vencov z ruží v národných farbách Poľska a…

  Šéf slovenskej diplomacie Lajčák odovzdal predsedníctvo v OBSE Albánsku

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave, ktoré bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu…

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…