• Sv. Cyril a Metod

  Publikované 19.12. 2017 o 19:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

  Európska kultúra stojí na troch základných pilieroch a to na gréckej vede, rímskom práve a kresťanskom náboženstve. Na základe týchto pilierov si Európa dokázala udržať svoju identitu v priebehu niekoľkých storočí.Európa je nemysliteľná a nepochopiteľná bez kresťanstva. Ježiš Kristus nepriniesol svetu novú filozofiu, ale učenie o zmysle života. Toto učenie nepatrilo jednej triede a ani len  jednému národu, lež obracalo sa na srdce a myseľ bez nejakého rozdielu. [1]     


  Prvé slová napísané v slovenskej reči sú zo začiatku Evanjelia sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo(…)“. Máloktorá národná literatúra sa môže pochváliť takýmto vznešeným začiatkom a pôvodom. [2]

  Slovákom toto učenie oficiálne priniesli v roku 863, po tom čo  knieža Rastislav poslal byzantskému cisárovi Michalovi III. posolstvo tohto znenia: „Náš ľud sa pohanstva zriekol a kresťanského zákona sa drží. Nemáme však takého učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku pravú kresťanskú vieru vysvetlil(…)[3], jeho slová boli vyslyšané a aj 1155 rokov od tej udalosti sa národ hlási k odkazu ktorí mu sv. Cyril a Metod priniesli a to dokonca v najvyššom zákone štátu v Ústave Slovenskej republiky: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,(…)“.[4]

  Boli to solúnsky bratia ktorí   položili tak pevné základy pre historický vývoj Slovákov, že ich duchovné dedičstvo prežilo viac  ako tisíc rokov nesvojprávneho postavenia v mnohonárodnostnom uhorskom štáte a neskôr v totalitnom režime?[5] Cieľom tejto stručnej práce je zamyslieť sa nad dedičstvom Cyrila a Metoda a jeho hlbokom zakorenení sa u všetkých slovanských národov.

   

  1.   HISTORICKÉ KORENE

   

  Prvé dotyky kresťanstva  s naším územím, siahajú až do polovice 1. storočia, k stotníkovi Corneliusovi, ktorého poznáme zo Skutkov apoštolských(10, 17-48). Bol to rímsky dôstojník, ktorého pokrstil sám sv. Peter. Cornelius bol členom Italskej kohorty, ktorá bola odvelená k dnešnému strednému Dunaju. Náhrobné kamene, ktoré dokazujú prítomnosť Italskej kohorty, sa dnes nachádzajú na skok od Bratislavy v mestečku Bad Deutsch-Altenburg. Nemáme žiadne presvedčivé dokumenty o tom, či prvé mohutnejšie osídľovanie Slovenska prišlo do styku s pravdepodobnými rímskymi dedičmi rímskych kresťanov. Isté však je, že barbarské vlny bojovníkov v dobe sťahovania národov, vždy vyplienili a často so zemou zrovnali chrámy a zničili kresťanskú organizáciu. [6]

  Naši predkovia medzi 8. a 11. storočím, vtedy keď sa v Európe vytvárali prvé národné spoločenstvá, tvorili pioniersku  špičku. K tomu  podstatne prispievali dva základné faktory: vlastná štátnosť a cirkevná organizácia. Kresťanstvo sa na územie Slovenska šírilo troma cestami, a to z Talianska, Bavorska a Byzancie[7]. Nitrianske kniežatstvo zaznamenali franské historické pramene už v roku 827, keď Bavorský biskup Adalram z ďalekého Salzuburgu sa unúval prísť do Nitry, aby tam vysvätil murovaný kostol kniežaťa Pribinu.[8] Nástupca Pribinu, Mojmír I.(833-846) zjednotil zeme na oboch stranách Maravy a upevnil základy v poradí druhého slovenského štátu[9].  Nasledujúci panovník Rastislav(846-867) v roku 861 pozval do svojej ríše Solúnskych bratov Konštantína(Cyrila) a Metoda.[10]

  Kristianizácia už v Rastislavovej ríši prebiehala niekoľko desaťročí, no on sa pokúsil položiť jej nové základy. Pomoc mu prišla z Konštantínopolu v osobách Cyrila a Metoda v roku 863. Konštantín už mal skúsenosti s podobnou misiou v Arábia a neskôr v  Chazarskej ríši, kde bol vyslaný  ako výborný filozof a teológ a mohol viesť teologickú polemiku ohľadom obsahu a prekladu starozákonných kníh[11], v  dovtedy prevažne judaistickej ríši.[12] Konštantín, Metod a niekoľký spoločníci(Kliment, Sava, Angelár, Naum, Vavrinec) správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou miestnemu obyvateľstvu. Konštantín, ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky, písma, ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi.[13]

   

  2.   DARY A PRÍNOSY VIEROZVESTCOV

   

  Veľkým darom bolo, že bratia ihneď po príchode založili na Slovensku prvú školu podľa vzoru byzantskej akadémie, no ktorej Konštantín vyučoval. Konštantín sa venoval najmä filologickej a filozofickej výchove ale aj prekladu potrebných textov, Metod sa venoval vytváraniu právneho systému a štátnej organizácii. Táto škola prevýšila  „Accademia Palatina“ v Aachene tým, že sa v nej vyučovalo v reči ľudu.[14] Najväčším darom cyrilo-metodskej misie však bolo zavedenie slovanskej reči do liturgie. K tomu smerovalo  vyučovanie mládeže a príprava vhodných kandidátov na kňazský stav, ktorí by slúžili slovanskému ľudu slovanské bohoslužby. Bola to geniálna idea sv. Cyrila, ktorá pretrvala veky až dodnes, a je skutočným a nespochybniteľným dedičstvom nielen Slovákov. No preloženie obradov do staroslovienčiny, však muselo predchádzať oprávnenie cirkevnej vrchnosti. Gréci nedovoľovali slovanskú reč pri bohoslužbe Slovanom usadeným na území Byzantskej ríše, hlave z dôvodu rýchlej asimilácie. No keďže územie Slovanov sa nachádzalo mimo územia Byzancie, bolo pre Grékov, ale aj pre samotného Konštantína  výhodné, aby si získali týchto Slovanov. Zavedením slovanskej liturgie mu bolo ľahšie získať si pre kresťanstvo nielen podunajských , ale aj ostatných Slovanov. [15]

  Konštantín po príchode k Slovanom začal slúžiť v byzantskom obrade, keďže to bol jeho rodný obrad a doň mal dovolenie zaviesť staroslovienčinu. V tejto liturgii vyučoval aj svojich učeníkov. Keď však zistil, že na viacerých miestach je už zaužívaný rímsky obrad[16], aby predišiel zmätkom, sám sa začal učiť aj tomuto obradu. Aby mohol začať slúžiť v tomto obrade, potreboval dovolenie rímskeho pápeža, čo bolo aj pravdepodobným dôvodom jeho cesty v roku 867 do Ríma. S istotou však môžeme tvrdiť, že aj byzantsko-slovanská, aj rímsko-slovanská liturgia[17] pochádzajú od sv. Cyrila.[18]

  V dôsledku prínosu kresťanstva z Byzancie naši predkovia dosiahli, že ich územie bolo vyňaté z právomoci pasovského biskupa a že sa utvorila zvláštna cirkevná provincia, na čele ktorej stál až do svojej smrti roku 885 arcibiskup Metod. Na slovenskom učilišti sa vyučilo veľa kňazov, ktorých misionárska práca utvorila po ich neskoršom vyhnaní mocnú vlnu šírenia kresťanstva v reči ľudu v smere na juhovýchodnú Európu, a o niekoľko desiatok rokov aj Kyjevská rus. Predkovia Slovákov (ne)priamo prispeli k šíreniu kresťanstva ako kultúrnej sily národov.[19]

   

  3.   V TIENI FRANSKEJ RÍŠE

   

  Byzantská misia končí v roku 867, pri návrate do vlasti sa bratia zastavili na pol roka v Blatnohrade u kniežaťa Koceľa a potom v Benátkach na filozofických dišputách. Tam sa dozvedeli o zavraždení cisára Michala III., nechceli sa vrátiť domov pod moc nežičlivého Bazila I. a riskovať možno aj smrť. V dileme kam ísť ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma, čo zároveň využili  pre odovzdanie ostatkov sv. Klimenta, ktoré vypátrali pri pobyte v Chazárii. Konštantín vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora, prijal meno Cyril a onedlho nato umiera. Metod po bratovej smrti vyhovel pápežovi Hadriánovi II. a vrátil sa do Blatnohradu ku kniežaťu Koceľovi a zorganizoval veľkú slovanskú cirkevnú provinciu so strediskom na Veľkej Morave. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a splnomocneného pápežského legáta, no pri návrate ho žoldnieri bavorských biskupov zajali, súdili a internovali v švábskom kláštore. Svätopluk, ktorý sa ujal moci, sa zasadil o jeho vyslobodenie a po jeho príchode v roku 873 mu odovzdal do správy všetky chrámy krajiny.[20]

  Po obvinení arcibiskupa Metoda v roku 879 jeho nepriateľmi u pápeža Jána VIII z hlásania bludov, arcibiskup Metod svoju pravovernosť u pápeža v roku 880 obhájil. Nemeckému duchovenstvu išlo vlastne o to,  ako odstrániť slovanskú bohoslužbu. Pápež Ján VIII. o výsledku skúmania Metoda vydal už v júni roku 880 bulu Indrustriae Tuae, ktorá je najvýznamnejším dokumentom cyrilometodského obdobia. V bule pápež prijíma Svätopluka a jeho krajinu pod svoju ochranu(patronát), čím sa obyvatelia obidvoch brehov Moravy  stali plnoprávnymi a rovnoprávnymi členmi vtedajšieho európskeho kresťanského spoločenstva, v druhej časti znovu potvrdzuje Metoda za arcibiskupa Veľkej Moravy a jeho pravovernosť a opäť povoľuje sloviensku bohoslužbu.[21]

  Veľkomoravská cirkevná provincia však nerušene jestvovala len do Metodovej smrti(885), jej správcom bol do začiatku 90. rokov biskup Viching, ktorého meno je synonymom odporcu cyrilo-metodskej misie nielen preto, že bol nemec, ale hlavne preto, že medzi nimi dochádzalo k roztržkám, pričom Viching odmietal arcibiskupovi Metodovi poslušnosť a vystupoval proti nemu. Vichinga v roku 893 vyhnal sám kráľ Svätopluk, ktorý už v tej dobe bojoval proti Nemcom. Viching ešte v roku Metodovej smrti, bol v duchu rozhodnutý skoncovať s učeníkmi Cyrila a Metoda a so slovienskou bohoslužbou. Dal ich zvolať na jedno miesto, uvrhol ich do väzenia a následne ich vykázal z ríše, pričom mladších kňazov a diakonov predávali židom. Učeníkov nebolo  málo, napočítalo sa ich do dvesto..[22]

  Tradícia na byzantskú misiu bola však v nasledujúcom období potláčaná, lebo bola chápaná ako „byzantská“ (teda protirímska). Je len niekoľko stredovekých kódexov od druhej polovice 14. storočia, v ktorých kalendári sú uvádzané sviatky svätých Cyrila a Metoda. K zintenzívneniu cyrilometodskej tradície došlo až v 17. storočí, v čase rekatolizácie. Odvtedy sa cyrilometodska tradícia stala slovenskou národnou (ľudovou) tradíciou a v 20. storočí aj súčasťou národno-štátnej tradície.[23]

   

  SLOVO NA   ZÁVER

   

  Cyrilometodska tradícia, ako ju dnes zvykneme nazývať, sa v slovenských dejinách vždy a znova obnovuje a je úzko spätá s národným povedomím.  Je schopná zobudiť spiace alebo potláčané sily a hodnoty a jej význam rokmi prudko narastá, veď práve v čase pôsobenia solúnskych bratov nastáva v cirkvi rozkol medzi Rímom a Carihradom, spôsobený patriarchom Fóciom.  Konštantín, i keď bol kedysi jeho žiakom neskôr aj kolegom, pozerá na vzniknutú situáciu s nadhľadom, a hľadá akési spojivo medzi Východom a Západom. Nie náhodou ich pápež Ján Pavol II.  31. decembra 1980 oprávnene vyhlásil za spolupatrónov  Európy.

  Treba však spomenúť, že dva zo základných pilierov Európy sú v súčasnosti opäť podlomené  a    nie je to prvý krát v európskej histórii.  Prvý pilier – Rímske právo sa zrodilo z koncepcie prirodzeného práva čo  znamená, že ak sa zákon prieči prirodzenosti, musí byť neplatný. Rímske právo svojou  podstatou  participuje s kresťanskými hodnotami, ktoré sú ďalším nosným pilierom Európy. Tvrdú ranu im však nastavil  liberalizmus, ktorý nakoniec zničil Rím, spôsobil a rozšíril vznik prúdu protestantov, osvietenstva, položil základy pre vznik Veľkej Francúzskej revolúcie a šírením svojich myšlienok zabíja Európu do dnes.

  Západný svet zažil od 60. rokov 20. storočia sexuálnu revolúciu, hnutie za emancipáciu žien a za práva LGBTI, ktoré usilovali o vyslobodenie od spoločenských pravidiel, ktoré obmedzovali príležitosti ľudí a možnosť ich voľby[24]. Všetko do hry opäť vracia liberálna politika Európskej únie, skrze slovenských politikov a rôzne mimovládne agentúry.

  História sa zvykne opakovať a kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. Už v biblii vidíme ako   kríza hodnôt zničila nie jednu civilizáciu. Príbeh sv. Cyrila a Metoda je živá tradícia, ktorá dobila srdcia Slovákov a Slovanov nie mečom ale slovom. Preto je ich povinnosťou túto tradíciu žiť, šíriť a ochraňovať pre ďalšie generácie.

  MIRKO KAŠUBJAK

   

  ZDROJE


  [1]      Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s. 41

  [2]      Porov. FERKO, M.: Cyrilo-metodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. s.16

  [3]      Pastiersky list biskupov Slovenska pri príležitosti otvorenia Roku svätých Cyrila a Metoda. < https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-kbs-k-jubilejnemu-roku-sv-cyrila-a-metoda  > (1.12.2017).

  [4]      Možno dohľadať na < https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf  > (30.11.2017).

  [5]      Porov. ĎURICA, M. S.: Slovenská štátnosť v dejinách a dnes. Bratislava : LÚČ, 2012. s. 11

  [6]      Porov. ĎURICA, M. S.: O počiatkoch kresťanstva na Slovensku. < https://www.kultura-fb.sk/new/old/stare/durica-007.htm  > (1.12.2017).

  [7]      Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s. 93

  [8]      SIDOR, K., VNUK, F.: Andrej Hlinka 1864-1938. Bratislava : LÚČ,  2008. s. V

  [9]      Prvý štát Slovákov bola Samova ríša v 7. Storočí(623-659). V roku 630 sa tu opát Armandus pokúsil slovanským obyvateľom hlásať kresťanskú náuku. < https://referaty.aktuality.sk/slovania-samova-risa-velka-morava/referat-17803 > (3.12.2017). O Samovej ríši sa dozvedáme  aj z Fredegarovej kroniky.

  [10]     HROMNÍK, A. C.: Sloveni / Slováci kde sú vaše korene?. Trnava : Eko-konzult, 2010. s.15

  [11]     Polemika je opísaná v Živote Cyrila Konštantína a v 12. Storočí ju opísal aj  hispánsky židovský rabín Judah Halevi(1075-1141)

  [12]     1200 rokov spolužitia Rusov a Chazarov < https://www.youtube.com/watch?v=x1BtHfTyppQ > (3.12.2017).

  [13] Sv. Cyril a Metod, mnísi, slovanskí vierozvestci, spolupatróni Európy. < https://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/  > (3.12.2017).

  [14]     Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s.99

  [15]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.98 – 99

  [16]     Ako bolo vyššie uvedené, kresťanstvo sa k Slovanom začalo šíriť už pre misiou solúnskych bratov hlavne od nemeckých misionárov, ktorí so sebou priniesli aj západný(rímsky) obrad

  [17]     Až v 15. Storočí po objavení tzv. Kyjevských listov  v Jeruzaleme, sa potvrdilo že otcom rímsko-slovanskej liturgie je tiež Metod – sedem pergamenových listov, na ktorých sú hlaholskými písmenami staroslovanským jazykom zapísané liturgické texty, pochádzajú z 10. storočia. Obsahujú premenlivé omšové texty

  [18]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.99

  [19]     Porov. POLAKOVIČ, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s.100

  [20]     Porov. FERKO, M.: Cyrilo-metodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. s.13

  [21]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.166 – 174

  [22]     Porov. LACKO, M.: Svätý Cyril a Metod. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2011. s.179 – 193

  [23]     Porov. MARSINA, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Dostupné na webe < https://matica.sk/wp-content/uploads/2015/06/MARSINA-Cyrilometod.-misia-v-slov.-dejin%C3%A1ch-2.pdf  > (4.12.2017).

  [24]     Porov. KELLER, J.: Až na dno blahobytu. In: Disputationes quodlibetales : personalistické inšpirácie vo filozofickom a náboženskom diskurze. KARDIS, M, KARDIS, K.: Sociokultúrne determinanty depersonalizácie v kontexte konceptu éra prázdnoty. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s.30

  Zoznam použitej literatúry


     1. Ďurica, Milan Stanislav. Slovenská štátnosť v dejinách a dnes. Bratislava : LÚČ, 2012. s. 44. ISBN 978-80-7114-899-9.

     

     

   

   

     1. Polakovič, Štefan. Naše korene v základoch Európy. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1994. s. 160. ISBN 80-7090-300-7.

     

     

   

   

     1. Sidor, Karol a Vnuk, František. Andrej Hlinka 1864-1938. Bratislava : LÚČ, 2008. s. 1032. ISBN 978-80-7114-682-7.

     

     

   

   

     1. Hromník, Cyril A. Sloveni / Slováci kde sú vaše korene? Trnava : Eko-konzult, 2010. s. 196. ISBN 978-80-8079-125-4.

     

     

   

   

     1. Lacko, Michal. Svätý Cyril a Metod. 7. vydanie. Trnava : Vydaveteľstvo Dobrá kniha, 2011. s. 224. ISBN 978-80-7141-711-8.

     

     

   

   

     1. Ferko, Milan. Cyrilo-metodské sviatky slovenského písomníctva a kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. s. 64. ISBN 80-7121-159-1.

     

     

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Bolsonaro: Za požiarmi amazonského pralesa môžu stáť neziskové organizácie

  Sao Paulo 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu vyhlásil, že za lesnými požiarmi v Brazílii by mohli stáť neziskové organizácie. Informovala o tom agentúra DPA Bolsonaro povedal, že požiare môžu súvisieť "kriminálnymi činmi" neziskových organizácií, ktoré chcú šíriť obraz ničeného amazonského pralesa po tom,…

  Putin pricestoval na pracovnú návštevu Fínska

  Helsinki 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Lehtikuva-Antti Aimo-Koivisto, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu na jednodňovú pracovnú návštevu Fínska na pozvanie svojho fínskeho náprotivku Sauliho Niinistöa Putin dorazil do Helsínk o hodinu neskôr, ako bolo pôvodne naplánované. Jeho návšteva sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení. Ako informovala…

  Babiš sa opäť odvolal proti rozhodnutiu úradu o jeho konflikte záujmov

  Praha 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš sa opäť odvolal proti verdiktu úradu v stredočeskom meste Černošice, ktorý sa zaoberal podozrením z premiérovho konfliktu záujmov. Úrad v kauze rozhodol už začiatkom augusta a Babiš mal 15 dní na odvolanie. Informoval o…

  Pápež dovolil chorému dievčatku pobehovať po pódiu, ľudí to potešilo

  Vatikán 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Dav prítomných ľudí to potešilo, napísala tlačová agentúra Reuters Dievča, oblečené v ružovom tričku s nápisom "Love", vykĺzlo matke…

  Francúzsky diplomat: Brexit bez dohody je najpravdepodobnejšou možnosťou

  Paríž 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Vystúpenie Británie z Európskej únie bez dohody už na konci októbra je momentálne najpravdepodobnejším scenárom budúceho vývoja. Pre agentúru AP to v stredu uviedol nemenovaný francúzsky diplomat Brusel bude podľa diplomata aj naďalej pokračovať v rokovaniach s britským premiérom Borisom Johnsonom, avšak zároveň…

  Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý v stredu schválila vláda. Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3…

  Čína je pripravená rozširovať spoluprácu s Ruskom proti Američanom

  Peking 21. augusta 2019 (HSP/RIA/Foto:TASR/AP-Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Peking je pripravený rozširovať spoluprácu s Ruskom v boji proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny a Ruska zo strany iných krajín. Informáciu uviedol oficiálny predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí Jen Shuan. Čínski a ruskí predstavitelia potvrdili, že…

  Fico sa k voľbám postaví tak, aby ich Smer-SD vyhral, nemusí byť jednotkou na kandidátke

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván, SITA-Diana Černáková)   Smer-SD sa dnes nezaoberá kandidačnou listinou. Takto reagoval predseda Smeru-SD Robert Fico na otázky týkajúce sa premiéra a podpredsedu strany Petra Pellegriniho, o ktorom sa hovorí, že by mohol stranu opustiť a že žiada "čistú kandidačnú listinu" vrátane…

  V Rusku vrazil vrtuľník do elektrického vedenia a spadol do rieky, pilot neprežil

  Moskva 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Gareth Fuller)   Na severozápade Ruska narazil v stredu do elektrického vedenia vrtuľník, ktorý sa zrútil do rieky. Na palube stroja boli dvaja ľudia, o život prišiel pilot, informovala agentúra TASS "Vrtuľník narazil do elektrického vedenia v blízkosti obce Sojvolovskaja v okrese mesta Čerepovec vo Vologodskej…

  Pellegrini k účelovému vyťahovanie časti dôkazov: Podľa čoho vyberá konkrétna redaktorka slovnú exhibíciu nejakého pána s čiernovlasou dámou?

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, TASR-Jaroslav Novák, SITA-Diana Černáková, TASR-Dušan Hein)   Predseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini vyvrátil, že je na odchode zo Smeru-SD. "Ja som podpredsedom Smeru a je mojou povinnosťou, aby som urobil všetko pre to, aby strana, ktorá prezentuje politiku sociálnej…

  Teroristi v Idlibe ustupujú, Sýrčania ostreľovali Turkov

  Idlib 21. augusta 2019 (HSP/In24/Foto:TASR/AP-Joint Staff Office of Defense Ministry of Japan)   Ruské letectvo kraľuje nad Idlibom a Hamou. Teroristi v Idlibe začali opúšťať oblasti Han Seihun, na pozície teroristov niekoľkokrát zaútočilo ruské letectvo a sýrske delostrelectvo. Teroristi utrpeli vysoké straty a obávajú sa aj útoku sýrskych Tigrov, ktorí…

  Fico: Socializmus s ľudskou tvárou mohol priniesť fantastické výsledky

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Ak by sa podarilo realizovať myšlienky "socializmu s ľudskou tvárou" a Alexandrovi Dubčekovi naplniť ciele reformného procesu Pražskej jari, Slovensko, respektíve Československo, by bolo v súčasnosti podstatne ďalej, ako je dnes Rakúsko. Skonštatoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico pri príležitosti 51. výročia…

  Ohrozí sucho českú ekonomiku? Vedci majú odpoveď

  Praha 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Sergey Malgavko)   Vedci dnes na tlačovej konferencii predstavili v Prahe dva scenáre vplyvov sucha na českú ekonomiku. Sucho, ktoré neustále sužuje Českú republiku, by mohlo mať vplyv na pokles českého HDP, a to až o 1,6 percenta. Podľa vedcov z Centra pre vodu, pôdu a…

  Vedci zistili, aký vplyv má smartphone na produktivitu mozgu

  Washington 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Používanie mobilného telefónu na odvádzanie pozornosti od problémov mozgu nepomáha, aby sa "reštartoval", ale naopak vedie k ešte väčšiemu vyčerpaniu intelektuálnych zdrojov, píše portál Eurekalert K tomuto záveru dospeli vedci z Rutgers University (USA) po experimente so 414 študentmi. Zostavili anagramy 20 písmen -…

  SaS, OĽaNO aj Za slušné Slovensko ohlásili verejné zhromaždenie na Nám. SNP na výročie vraždy Kuciaka. Prišli všetci naraz, úrad nevie určiť, kto bol skôr

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej 21. februára 2020 dnes ohlásili na Námestie SNP v Bratislave verejné zhromaždenia tri subjekty. A to strana Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a fyzická osoba z iniciatívy Za…

  Muž v Debrecíne zaútočil nožom na policajtov, tí ho postrelili

  Budapešť 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Eszter Asszonyi)   Policajti v Debrecíne na severovýchode Maďarska postrelili v stredu 18-ročného muža, ktorý na nich zaútočil nožom. Zraneného mladíka previezli do nemocnice, informovala polícia na svojej stránke Police.hu Na podozrivo sa správajúceho muža upozornil telefonicky políciu okolo poludnia miestny obyvateľ. Mladík sa po príchode…

  Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SR

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si nevie predstaviť Štefana Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Počet prihlásených kanidátov na post predsedu považuje za "primeraný". Novinárom to povedal v stredu po rokovaní vlády Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady,…

  Merkelová sa pýtala Čaputovej na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy

  Berlín/Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Čaputová sa v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Okrem situácie na slovenskej politickej scéne sa Merkelová zaujímala aj o vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čaputová jej podľa svojich slov povedala, že vyšetrovanie je nezávislé…

  TopDesat

  Toto jedlo je pohladením pre dušu. Jednoducho perfektné!

  0

  Pokiaľ ide o jedlo, chuť je len jednou časťou hry ... nikto nepovedal, že by jedlo nemalo aj dobre vyzerať. Niekedy je to krása prírody a inokedy je to precízna práca majstra šéfkuchára, ale existuje veľa prípadov, keď jedlo vyzerá príliš dobre na to, aby si ho zjedol. Takéto prípady nájdeš…

  Prvý vertikálny les v Afrike obohatí púšť o výdatnú zeleň

  0

  Egyptská púšť bude už onedlho hostiteľom prvého vertikálneho lesa na africkom kontinente. Budovy pokryté stromami obohatia miestnym obyvateľom život a tento les sa stane unikátom. Taliansky architekt a urbanista Stefano Boeri predstavil návrhy troch budov pokrytých stromami a rastlinami absorbujúcimi znečistenie v novom administratívnom hlavnom meste Egypta, ktoré je vo…

  Top 10 menej známych, ale skvelých seriálov na službe Netflix

  0

  Netflix, to nie je len Stranger Things či The Crown. Streamovací gigant má vo svojom portfóliu aj menej nápadne, no stále kvalitné seriály. Pozreli sme sa na top 10 z nich. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=DvHJtez2IlY[/embed] 10) The OA

  Príroda nám znova ukázala svoju obrovskú silu

  0

  Príroda nám vie niekedy dať poriadne zabrať. Tieto fotografie nám ukážu, aká silná je príroda a čo všetko dokáže napáchať. Svoju silu nám môže ukázať rôznymi spôsobmi. Či už je to búrka alebo hurikán, prípadne rastlina, ktorá dokáže vyrásť aj cez betón, príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Tak ako nám dokáže…

  10 "zbytočných" častí tela, bez ktorých dokážeme prežiť

  0

  Vedeli si o tom, že máš niekoľko častí tela, ktoré k životu naozaj nepotrebuješ? Niektoré boli užitočné iba v detstve; iné sú skutočne nadbytočné a niektoré sú tu len na to, aby spôsobovali nepríjemnosti. Evolúcia trvá "pár" rokov a teda chvíľu potrvá, kým sa náš dizajn upgradeuje. To znamená, že ešte aj dnes máme…

  Príbeh pouličného umelca s menom Banksy, ktorému chcú ľudia platiť v miliónoch

  0

  Len málo ľudí vo svete si získava celosvetové uznanie. Jednou z týchto výnimiek je Banksy, anonymný umelec z Anglicka, ktorého práca siaha ďalej ako za obyčajný obraz ulice. Všeobecne sa uznáva, že osoba, ktorá sa narodila pod pseudonymom Banksy, sa narodila v roku 1974 v anglickom meste Bristol. Na začiatku svojej kariéry bol pouličný…

  Vo svete IT

  Poznáme oficiálny dátum predstavenie zariadení Redmi Note 8 a Note 8 Pro. Tento deň si zaznačte v kalendári!

  0

  Spoločnosť Xiaomi naplánovala na 29. augusta naozaj veľkú konferenciu, kedy predstaví hneď niekoľko zásadných noviniek. Pod záštitou spoločnosti Redmi nám totižto budú predstavené nie len úplne prvé inteligentné Redmi TV, ale aj nová dvojica dostupných smartfónov Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro. Dátum predstavenia nových smartfónov bol odhalený…

  HarmonyOS podľa analytikov by v budúcom roku mohol mať trhový podiel 2 percent. V Číne 5 percent

  0

  Operačný systém HarmonyOS, ktorý bol predstavený pred niekoľkými dňami spoločnosťou Huawei je stále viac a  viac spomínaný. Dôvodom prečo tomu tak je, je stále neutíchajúci konflikt medzi Čínou a USA, kde Huawei je „rukojemníkom“ Američanov. HarmonyOS je otvoreným operačným systémom, ktorý je vyvíjaný pre širokú škálu zariadení – od chytrých…

  CEO Huawei: „Do roku 2021 bude spoločnosť nezávislá od amerických technológií…“

  0

  V  priebehu včerajšieho dňa americká vláda predĺžila čínskemu technologickému gigantovi licenciu umožňujúcu spolupracovať s americkými spoločnosťami o ďalších 90-dní so slovami, že tak chce poskytnúť viac času zákazníkom spoločnosti na prechod ku konkurencií. CEO spoločnosti Ren Zhengfei reagoval na predĺženie licencií krátko na to. Na tému upozorňuje portál reuters.com. Zakladateľ…

  Obrovská systémová chyba v biometrii zariadení zapríčinila únik 28 miliónov hesiel

  0

  Dobré správy sú, že od stredajšieho rána bola chyba odstránená. Čo už nie je až tak pozitívne, že túto službu Suprema využívalo 1.5 milióna užívateľov po celom svete. Poškodení používatelia sa nemajú po úniku ako brániť – heslá sa dajú zmeniť, ale odtlačky prstov už nie. Bezpečnostný tím výskumníkov vďaka…

  Samsung Note 10+ vs iPhone XS Max vs Huawei P30 Pro: Ktorý robí najlepšie fotografie v praxi?

  0

  Pri kúpe nového smartfónu dôležitú úlohu zohráva kvalita  vyhotovených fotografií, obzvlášť pri vlajkových lodiach. Nižšie sme si pre Vás pripravili vďaka známemu Youtuberovi porovnanie kvality fotografií vyhotovených súčasnými vlajkovými smartfónmi spoločností Samsung, Apple a  Huawei (pozn. redakcie: spoločnosť Apple ku dnešnému dňu nepredstavila tohtoročnú vlajkovú loď). Samsung Note 10+ vs…

  NASA plánuje poslať ďalšie dve misie na Mars pre vzorky povrchu

  0

  Jeden z  najväčších vedeckých úspechov misie Apollo v roku 1969 bolo získanie vzoriek Mesiaca, ktoré boli prinesené späť na Zem na preskúmanie. Dokonca aj dnes, o 50 rokov neskôr, vedú tieto vedecké vzorky k vedeckým objavom. NASA dúfa, že sa tento úspech zopakuje misiou roveru Mars 2020, ktorej cieľom je…

  TopSpeed

  Nové najrýchlejšie kombi je tu! Audi RS6 dá 100 km/h za 3,6 s

  1

  Audi RS6 je jednoducho ikonou. Rýchlo si vybudovalo povesť a stalo sa z neho najrýchlejšie kombi. Každou generáciou sa zväčšovala fanúšikovská základňa výkonného kombi. A s novým dizajnovým jazykom Audi, ktorý bol použitý na novej A6 sme si iba mastili ruky, že ako budú vyzerať výkonné verzie. Žiaľ S6 pomerne sklamala…

  Odľahčený Hyundai i30 N príde ako 600 kusová séria

  0

  A je to tu, Hyundai loví náročných zákazníkov rovnakou taktikou ako nemeckí výrobcovia – limitovanými edíciami svojich športových verzií. Automobilka definitívne potvrdila príchod špeciálnej edície modelu i30 N. Odľahčený Hyundai i30 N zatiaľ označuje ako Project C, už na jeseň sa však môžeme tešiť na jeho sériovú podobu. Exkluzivitu mu zabezpečí aj…

  Tak predsa, preteky automobilov na Pezinskej Babe budú

  1

  Preteky automobilov do vrchu najbližšie k hlavnému mestu v tomto roku pôvodný organizátor zrušil a zdalo sa, že legendárna trať s vynikajúcim zázemím, ktorá bola v minulosti mnohokrát zaradená aj do seriálu európskych majstrovstiev, ostane v roku 2019 opustená. Našiel sa však „náhradný“ organizátor aj termín a vyzerá to tak, že…

  Solárna cesta nevydržala, zničili ju autá aj krupobitie

  3

  Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nedá mnohým ekológom spávať. Týka sa to aj solárnych článkov, ktoré dokážu zo slnečnej energie vyrobiť dosť energie na to, aby pokryli skromnejšie energetické nároky potrebné povedzme na nočné osvetlenie dediny.Francúzi sa preto rozhodli pre experiment s cestou pokrytou solárnymi článkami. Solárna cesta však nevydržala…

  Tento týždeň testujeme: Renault Talisman Blue dCi 200 EDC

  15

  Tento týždeň v redakcii testujeme Renault Talisman Blue dCi 200 EDC vo výbave Initiale Paris. Inými slovami absolútny vrchol cenníka modelu Talisman s úplne novým naftovým štvorvalcom 2.0 dCi naladeným na 147 kW (200 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Fiat Tipo skončí. Nahradí ho SUV

  9

  Prvá generácia hatchbacku Fiat Tipo z roku 1988 bola bestsellerom ovenčeným dokonca titulom Auto roka 1989, jeho druhé vydanie z roku 2015 však už také terno nie je. Narodilo sa totiž do doby, ktorej vládnu SUV a klasické modely skôr zápasia s odlivom zákazníkov. Talianska automobilka sa tak chystá k…

  KAMzaKRÁSOU

  TOP joga videá, ktoré ti kompletne vyformujú postavu

  1

  Cvičenie jogy má nepochybne svoje výhody. Okrem toho, že dokáže upokojiť myseľ, redukovať stres a odohnať depresiu či úzkosti, dostane vás aj do kondičky. Vaše telo bude po pravidelnom praktizovaní tohto cvičenia ohybnejšie, pevnejšie a celkovo krajšie a dokonca pre to nemusíte vôbec nikam chodiť. TOP joga videa možno vyžadujú disciplínu, no…

  Najškaredšie psy na svete: Príroda dokáže niekedy skutočne pobaviť!

  3

  Niekedy to nie je len o kráse. Niekedy dokáže príroda zaúradovať a vytvoriť dokonalo nedokonalé dielo, ktoré síce pobaví, ale aj zamrzí. Určite ste už počuli o súťažiach, v ktorých sa bojuje o titul najkrajšieho psa. Ale počuli ste už aj o súťaží, kde sa bojovalo o titul najškaredšieho psa? Áno, jedna takáto sa vo svete konala,…

  Sebarozvoj s koučkou: Ako na negatívne hlasy zvnútra nás samých?

  0

  Niekedy sa odohrá to, že väčšmi veríme príbehu, ktorý sme si sami vytvorili a zameníme realitu za obsah našich myšlienok. Klasickým príkladom sú negatívne sebahodnotenia v zmysle: „Som k ničomu“, „Nikto ma nemá rád,” „Nezaslúžim si šťastie”…  Ako na negatívne hlasy, ktoré nás samých dokážu takpovediac ohlušiť a oklamať?

  Nebezpečné pľuzgiere na tele: Pozor, môže ísť o autoimunitné ochorenie!

  1

  Viete, čo je pemfigus? Za týmto pomerne neznámym pojmom sa ukrýva jedno zákerné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje najmä pokožku a sliznice ľudského tela. Známych je viacero foriem tejto choroby, ktoré sa líšia priebehom, pričom v najzávažnejších prípadoch je nevyhnutná i hospitalizácia. Toto ochorenie môžu sprevádzať mnohé komplikácie a dokonca môže…

  Ako pripraviť dieťa na začiatok školy? Prváčikov čakajú veľké zmeny

  1

  Už zanedlho sa školské lavice sa opäť zaplnia. Deti, pre ktoré bude nový školských rok zároveň ich prvým, čaká neznáme prostredie aj ľudia. V podstate ide o výraznú zmenu v ich životoch, čo však netreba dramatizovať, ale ani brať na ľahkú váhu. Ako pripraviť dieťa na začiatok školy?

  Sexy svadobné šaty pre moletky, ktoré ti vyrazia dych! Sú to tie pravé?

  4

  Aj keď máte pár kíl navyše nemali by ste sa hanbiť obliecť si svadobné šaty svojich snov. Od čistého saténu až po veľa čipky nájdete v galérii nižšie šaty, ktoré vám pomôžu cítiť sa pohodlne a sebaisto vo svoj veľký svadobný deň! Musíte prijať tvar svojej postavy a zobrať si príklad z plus-size modeliek,…

  Svetlo sveta

  Dnes slávime

  0

  Pápež sv. Pius X sa stal prvým pápežom 20. storočia. Na pápežský stolec nastúpil v roku 1903 a zomrel o 11 rokov neskôr vo vojnovom roku 1914. Narodil sa v roku 1835 blízko Benátok do rodiny s ôsmimi deťmi. Jeho občianske meno bolo – Giuseppe Melchiorre Sarto. Vyrastal vo veľmi…

  Mel Gibson pripravuje film o vzkriesení Krista

  0

  Americky herec a režisér Mel Gibson, ktorý pred dvanástimi rokmi prišiel s filmom Ukrižovanie Krista, oznámil, že príde do kín film, ktorý bude jeho pokračovaním pod názvom – Vzkriesenie Krista. Pri filme Ukrižovanie Krista Mel Gibson navštívil v kláštore aj vtedy ešte žijúcu vizionárku z Fatimy sestru Luciu. Tá mala…

  Medžugorie navšívi ročne 3 milióny pútnikov

  0

  Marianské pútnicke mesto v Bosne a Hercegovine – Medžugorie, podľa poľského arcibiskupa Henryka Hosera, ročne navštívi približne 3 milióny pútnikov. Arcibiskup Hoser je vymenovaný pápežom Františkom za osobitného spolnomocnenca pre Medžugorie. Podľa údajov väčšina pútnikov pochádza zo samotnej Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a ostatných balkánskych krajín, potom nasleduje Poľsko a…

  Biskup Haľko v kázni odmietol reči o status quo pri ochrane života

  0

  Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie. Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nei až…

  Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

  0

  Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod…

  Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

  0

  Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2018 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá štyri dni. Začne sa v piatok 13. septembra o 17:00 mariánskou hodinkou, svätou omou a…

  Armádny Magazín

  Rusko premiestnilo strategické bombardéry Tu-160 bližšie k hraniciam s USA

  0

  Ministerstvo obrany RF vydalo prehlásenie, podľa ktorého dva ruské strategické bombardéry Tupolev Tu-160 uskutočnili prelet bez medzipristátia na letisko Anadyr na Čukotke. Je to jedno z najbližšie položených letísk RF k hraniciam USA, vzdialenosť k najbližšiemu bodu hraníc je približne 600 km. V správe z

  České ministerstvo reaguje na neúspešné vojskové skúšky bojového vozidla Perun

  0

  České ministerstvo obrany odmieta interpretáciu spoločnosti SVOS k vojskovým skúškam bojového vozidla špeciálnych síl Perun, ktoré skončili s nevyhovujúcim výsledkom. Aj napriek ústretovému kroku zo strany velenia Armády, spočívajúcom v predĺžení termínu vojskových skúšok, výrobca bohužiaľ nedokázal dodať vozidlo s parametrami, ku ktorým sa pís

  Bezpilotná Berta bude vybavená prúdovým motorom

  0

  Bezpilotný systém E08M Berta navrhnutá a vyrobená spoločnosťou ENICS bude poháňaná prúdovým motorom. Dve už známe verzie mali spaľovací motor (ICE) a pulzný motor (PJE). Platforma poskytuje armáde príležitosť na montáž rôznych druhov užitočného zaťaženia: televízne kamery / fotografické kamery, infračervené snímače, rohové reflektory, Lunebergove

  Talianske stíhacie letectvo používa ľahké M-346FA pre výcvik svojích pilotov

  0

  Talianski stíhací piloti lietajú na ľahkých stíhačkách pre výcvik pilotov lietadiel 4 a 5 generácie,säčasťou talianskej výzbroje sa stalo 6 ľahkých lietadiel spoločnosti Alenia Aermacchi M-346FA (Fighter Attack). Toto lietadlo predstavuje novú variantu výcvikovo- tréningových dvojmotorových cvičných prúdových lietadiel M-346Master. Detaily kontraktu Ta

  Ruský výrobca zbraní začne v roku 2020 s výrobou granátometov AGS-30

  0

    MOSKVA, 20. augusta / TASS /. Závod Tula Arms (súčasť spoločnosti Precision Systems Company v rámci štátnej hi-tech korporácie Rostec) začína v roku 2020 s výrobou automatických odpaľovačov granátov AGS-30. V druhom štvrťroku 2019 podnikové technické služby spustili technologické prípravy na zabezpečenie výroby automatického odpaľovača granátov AGS-30 v

  Turecko kupuje staršie americké vrtuľníky Boeing CH-47F Chinook

  0

  Aj keď Američania vylúčili kvôli tureckej kúpe ruských systémov PVO S-400 Turkov z programu F-35 (Američania už ukončili výcvik tureckých pilotov v USA) a odmietli Turkom dodať najnovšiu americkú stíhačku F-35, v iných oblastiach americké zbrojárske firmy s Turkami úzko spolupracujú. Americký prezident Donald Trump sa k problému nedodania amerických

  Tvoja Svadba

  Dokonalá svadobná torta: Čo urobiť, aby zostala krásna po celý večer?

  0

  Častejšie ako by ste si mysleli sa stávajú tortové nehody, jednoducho, niekedy sa aj profesionál sekne, niekedy kladieme dôraz na iné veci, niekedy nevieme, na čo upozorniť a na čo sa pýtať. Dokonalá svadobná torta je ale dôležitou súčasťou svadobného dňa. Ak chcete, aby vám ostala v jednom kuse, je dôležité dodržať…

  Typy svadobných kabeliek a inšpirácie na výrobu originálnej kabelky

  0

  Prednedávnom sme vám ponúkli článok o veciach, ktoré na svadbu vlastne nepotrebujete, ale veľmi, veľmi ich chcete. Sú to drobnosti, ktoré robia ženy o kúsok šťastnejšie, drobnosti, ktoré možno nikto neuvidí, ale my vieme, že ich máme a robí nám to radosť. Svadobná kabelka do tejto kategórie určite patrí. Typy svadobných kabeliek - z…

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Tvoje Zdravie

  Najčastejšie príčiny vzniku kurieho oka: Prečo sa neoplatí liečbu zanedbávať?

  0

  Kurie oká predstavujú pomerne častý a zároveň i nepríjemný kožný zdravotný problém, ktorý trápi mnohých. Často vznikajú v oblasti nôh a neraz k ich rozvoju prispieva i človek sám. Hoci nijak zvlášť neohrozujú zdravotný stav pacienta, ich liečba by sa nemala podceňovať. Odstránenie tohto malého zdravotného a v podstate i…

  Viete, ako používať ricínový olej? Z toľkých možností budete nadšení!

  0

  Ricínový olej môžete v prvom rade používať ako pleťový či telový olej. Poradí si aj s veľmi suchou pokožkou tela a tváre. Napomáha totiž obnoviť prirodzenú hydratáciu pokožky a taktiež podporuje regeneráciu kožných buniek. Ocení ho aj starnúca pleť, pretože pomáha predchádzať tvorbe vrások. Po ricínovom oleji však môžete siahnuť…

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.