Vládna moc úmyselne nehovorí občanom SR, čo chystá EÚ. Časť III.

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Uviedol so niekoľko hodnotových príkladov z prostredia EÚ, z prostredia väčšinovej spoločnosti. Z nich vyplýva, že ťažko je možné za súčasnej situácie predpokladať, že svoje členstvo v EÚ môžeme veľmi dobre využiť v prospech presadzovania národnoštátnych záujmov SR. Význam slová „integrácia“ či „hlbšia integrácia štátu“občanov dezorientuje, pretože nemáme politikov či skôr vhodných intelektuálov, ktorí sú ochotní o integrácií hovoriť a upozorňovať na problémy s ňou spojené.

Proeurópska a proatlantická orientácia SR je vykladaná či sa v skutočnosti deje v takom poriadku politických záležitosti a rozhodnutí, ktoré podporujú začleňovanie SR do väčšinovej spoločnosti ( západnej ) za každú cenu a bez ohľadu na hodnoty, ktoré v súčasnosti táto spoločnosť produkuje. Bývalý predseda Akadémie vied ČR Drahoš v jednom rozhovore pre HN o integrácií jasne zdôraznil, že všeobecne nie je možné tvrdiť, že integrácia je dobrá alebo zlá. Dôležité je vidieť kontext súvislosti a zamyslieť sa nad tým, kto tvorí väčšinu, o akú spoločnosť ide. Iba v kontexte súvislosti určitých politických procesov a javov je možné pochopiť tvrdenie vládnej moci, že zahraničná a európska politika je skutočne podriadená záujmom štátu a slúži občanom.

Z kontextu jasne vyplýva, že je to propaganda, klam, ktorým sa zastiera podstata politiky prispôsobovania sa väčšinovej spoločnosti – západnej. Politické elity na čele s Róbertom Ficom neustále obmieňajú, pripomínajú, že začlenenie sa do západnej spoločnosti je jediná životná cesta občanov SR a teda, že iná možnosť neexistuje. Toto ich tvrdenie sa berie ako „Božie slovo“. Čiže chcem byť v jadre EÚ či podstúpiť hlbšiu integráciu bez ohľadu na hodnotový svet väčšinovej spoločnosti. Podľa Bélu Bugára sa máme vybrať – vydať po tejto ceste, ktorá SR dovedie do jadra EÚ. To nám vraj zabezpečí lepší život. Vládna moc nám však úmyselne nehovorí, čo má byť na konci tejto cesty. Zoberme si príklad.

Už je jasné, že západná spoločnosť preferuje podporu ilegálnej migrácie a islamizáciu Európy a k tomu EÚ celý proces organizuje tak, aby išlo o dlhodobý fenomén riadenej migrácie. Táto väčšinová spoločnosť cez svoje inštitúcie ( právne, štrukturálne ) presadzuje, že také hodnoty ak SOLIDARITA a POMOC sa musia uplatniť v rámci všetkých krajín EÚ. Tejto hodnote začínajú slúžiť rôzne firmy či inštitúcie. Uvediem príklady: V Barcelone polícia rozohnala demonštráciu proti islamizácii Európy. Oxytocin, známy ako „hormón lásky“, môže byť podľa výskumníkov Univerzity of Bonn navrhnutý ako súčasť liečby Nemcov, ktorí sa bránia migračným kvótam EÚ. Vedúci výskumný pracovník René Hurleman prehlásil, že za správnych okolnosti môže oxytocin pomôcť podporiť prijatie a integráciu migrantov do západných kultúr.

Podľa dokumentu „Das neue Europe“ na projekt európskej integrácie sa potrebujeme dívať ( posudzovať ) z druhého pohľadu a síce integrácia do akých právnych a štrukturálnych pomerov v rámci EÚ. Chcem len pripomenúť, že integrácia do väčšinovej spoločnosti a skúmanie toho, aké hodnoty sa v nej presadzujú, predstavuje iba prvú časť – polovicu problematiky integrácie. Teraz si musíme niečo napísať, čo tvorí druhú časť problematiky integrácie a čo pre túto druhú časť ( druhý pohľad ) je dôležité. Mám túto otázku: Aký je problém na strane verejnosti, občanov – voličov v súvislostiach problematiky integrácie ?

Občania – voliči sa nemôžu zorientovať v tom, ako vládna moc a politické elity vôbec neustále hovoria v rôznych obmenách o projekte európskej integrácie, pričom tento projekt nikdy ( ! ) z ich strany nie je analyzovaný a posudzovaný v súvislostiach, ktoré sa dotýkajú obidvoch pohľadov na problematiku integrácie. Neskúma sa teda, ako v súčasnosti vypadá väčšinová spoločnosť, do ktorej sa máme lepšie začleniť a čo sa deje s hodnotami tejto spoločnosti, či nám tieto hodnoty budú vyhovovať a za akú cenu ich chceme či musíme prijať. Inštitúcie, ktoré by v tomto smere mohli predložiť závažné analýzy, hodnotenia a charakteristiky či predbežné návrhy, na Slovensku v tomto smere nepracujú či nie sú zorientované. Rovnako, keď sa hovorí o integrácií, neskúma sa, v akej súčasnej inštitucionálnej štruktúre EÚ sa nachádzame, aké úpravy existujúcej inštitucionálnej štruktúry sú plánované a čo budú v konečnom dôsledku znamenať pri náš národný štát ako člena EÚ.

Ak sa tieto záležitosti problematiky integrácie neskúmajú z hľadiska politického ( národnoštátneho ), právneho či vôbec odborného, potom vládna moc cez politické elity nedokáže podať žiadne vysvetlenie a zdôvodnenie smerovania SR do jadra či vzdania sa štátnej suverenity a zvrchovanosti. Keďže podľa filozofie EÚ dav nemá rozhodovať o svojom osude, potom si nikto z politických elít či vládnej moci nedáva za úlohu projekt európskej integrácie vysvetliť zrozumiteľným spôsobom občanom – voličom. Naša vládna moc i samotná opozícia mali mať už dávno vypracované konkrétne materiály – analýzy projektu európskej integrácie, ktoré by jasne ukazovali pozitívne a negatívne stránky procesov súvisiacich s obidvoma pohľadmi na európsku integráciu.

Za týchto podmienok by bolo možné objektívne informovať občanov o integračnom procese v Európe, rozvíjať kritické myslenie, viesť otvorené a racionálne diskusie, vidieť integračný proces v určitých alternatívach, presne určiť, na čom sa bude zakladať ochrana národnoštátnych záujmov, ktoré integračné prvky a procesy treba zrušiť či opraviť a na základe toho všetkého vedieť zdôvodniť, aké politické rozhodnutia bude potrebné prijať do budúcnosti.

Súčasný trend v EÚ je taký, že pojem „európska integrácia“ sa vykladá na spôsob mantry, ktorú keď neustále opakujeme deň čo deň, tak dosiahne želaný efekt na verejnosti. Z úst politikov pojem „integrácia“ zaznieva ako bezobsažný, pretože nie je s ním spájaná žiadna požiadavka na kritickú analýzu s ňou spojených procesov. K čomu vedie takáto politická prax ohlupovania verejnosti ? Príklady nájdeme aj v týchto dňoch. Prvý príklad je z ČR, bezprostredne po voľbách do PS ČR. Redaktor ČT pán Moravec posadil pred seba predsedov deviatich politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu, aby mu sľúbili prozápadné smerovanie krajiny i trvalú vernosť EÚ a NATO. Redaktor sa potom opýtal: „Takže pánove, kto s našim posvätným prozápadným sľubom začne ?“ Prečo bol potrebný takýto sľub cez televízne obrazovky ? Prečo bolo potrebné hneď po voľbách deklarovať vernosť novozvolených parlamentných strán ?

Druhý príklad je zo Slovenskej republiky. Na Bratislavskom hrade sa uskutočnilo stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov SR. Účelom ich stretnutia bolo spoločné deklarovať prozápadný sľub. Z tohto dôvodu pripravili spoločné prehlásenie k témam EÚ, k téme našej bezpečnosti a k nášmu členstvu v NATO. Traja najvyšší ústavní činitelia deklarovali jednotu v otázkach zahraničnej politiky, ktorú v skutočnosti už dávno nemajú v svojich rukách. Všetci traja chcú byť k ľuďom úprimní a pritom im nepovedia, aké záväzky dávajú EÚ a NATO, rovnako, ako nemôžu ľuďom prezradiť, že ich jednota ako „Trojice“ je založená iba na rešpektovaní toho, že sa bez súhlasu občanov vzdali zahraničnej politiky v prospech Bruselu a NATO a že s touto hodnotou integrovania sa do EÚ bez výhrad súhlasia.

Je dôležité si všimnúť, aký je súčasný trend európskej integrácie. Súčasný trend európskej integrácie je taký, že väčšinová spoločnosť – západná žiada od všetkých členských štátov cez nadnárodné politické a ekonomické elity bezvýhradne sa podriadiť hodnotám, ktoré si táto spoločnosť za pochodu stanovuje a určuje metódou postupných krokov. Začalo sa to diať prinajmenej od roku 2001, keď došlo k tretej novele Ústavy SR, ktorá zmenila vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva a vytvorila tak priestor pre vstup SR do EÚ a NATO. Tento trend európskej integrácie, a dnes je to už celkom jasné, smeruje k vytvoreniu ( ustanoveniu ) európskeho super štátu so sídlom v Bruseli.

Dosvedčí nám to aj t. z. druhý pohľad na európsku integráciu. A v rámci tohto trendu sa postupne musí zničiť taká hodnota ľudského bytia ako je národný štát, jeho zvrchovanosť a suverenita. Naši ústavní činitelia tak znova deklarovali, že nemajú problém stotožniť sa so zničením tejto hodnoty v záujme súdržnosti Európy, v záujme vybudovania nového impéria v mene pokroku, slobody, tolerancie. Takže čo je potrebné si uvedomiť a chápať ?

1. Proeurópska orientácia SR je o tom, že sme jedným z dôstojných národov Európy a v nej chceme žiť aj naďalej s ostatnými národmi v mieri, porozumení a vzájomnej spolupráci. Proeurópska orientácia – to je aj naše právo na kúsok Európy, ktorý je domovinou nášho národa. Z tohto domova máme slobodu cestovať po svete, poznávať svet, ale i vrátiť sa naspäť. Od politikov musíme žiadať, aby proeurópsku orientáciu SR nezneužívali na svoje falošné plány budovania nového impéria, do ktorého nás chcú nahnať za účelom asimilácie a rozloženia sa na samostatné ľudské bytosti bez rodinného a národného zázemia.

2. Súčasný projekt európskej integrácie nás ohrozuje a to tak občanov SR ako aj obyvateľov ďalších členských krajín EÚ, pretože ide o projekt, ktorý má naplniť ciele a zámery nadnárodných ekonomických , politických a ďalších štruktúr, ktoré vyrástli akosi nepozorovane a bez dozoru z finančného ( barbarského ) kapitalizmu. Súčasný projekt európskej integrácie je úplne v súlade s tým, čo svojho času tvrdil D. Rockefeller: „Nadnárodná suverenita intelektuálnej elity a svetových bankárov je určite lepšia, než samostatné rozhodovanie každého národa.“ Naša „Svätá Trojica“ deklarovala, že je verná práve tomuto súčasnému projektu európskej integrácie.

Členské krajiny EÚ sú v ohrození práve preto, lebo disciplinovane plnia úlohy súčasného projektu európskej integrácie. Národné elity deklarujú vernosť tejto forme integrácie, pretože presadiť plány na vybudovanie nového impéria v Európe ( super štátu ) znamená, aby ostali verní v svojej viere a súdržní v činoch. Súčasný projekt európskej integrácie je potrebné zastaviť a tým aj odmietnuť, pretože v Bruseli sa buduje totalitná moc, ktorá pokladá občanov v Európe iba za dav, ktorý nesmie rozhodovať o svojom osude. Je zarážajúce, že politickú moc a všetky druhy štátnej moci ( výkonnú, zákonodarnú a súdnu ) si s požehnaním národných politikov prisvojujú nadnárodné elity v Bruseli, aby mohli vládnuť nad celým priestorom Európy a tým urýchliť globalizáciu vo svete. Projekt európskej integrácie založený na podpore záujmov oligarchie a globalizácia sveta nie je v záujme obyvateľov Európy a teda ani v záujme obyvateľov Slovenska.

3. Presviedčajú nás, že ak máme byť v jadre EÚ, máme sa integrovať do väčšinovej – západnej spoločnosti. Samotné myšlienky o jadre EÚ iba zavadzajú verejnosť, pretože v skutočnosti všetci, ako občania národov Európy, chceme žiť v Európe a byť aktívnymi na rôznych projektoch politického, ekonomického, kultúrneho života Európy a k tomu nepotrebujeme odovzdať moc nadnárodný štruktúram. Naše začlenenie do väčšinovej spoločnosti nemôže fungovať na podriaďovaní sa príkazom iných, ale na vzájomnom rešpektovaní sa a spolupráci národných štátov.

Ak tvrdím, že ide o začleňovanie sa do väčšinovej – západnej spoločnosti, tak toto tvrdenie si vyžaduje dôležité upresnenie. Začleňovaním sa nemôžeme si myslieť, že časť členských krajín EÚ z východného bloku sa má úplne začleniť do spoločnosti západného bloku, pretože tento blok je veľmi vyspelá spoločnosť, od ktorej treba získavať skúsenosti, či túto spoločnosť napodobňovať. Práve v tej rovine, ako si nesmieme predstavovať svoje začleňovanie sa do západnej spoločnosti, sa pohybuje myslenie nášho Róberta Fica. Ten za podstatu svojej politiky požaduje byť pri Nemecku, byť pri Francúzsku. A pri tejto podstate nie je možné, aby verejnosť cítila, že Európa je v bezprostrednom ohrození.

Koniec III. časti

Pokračovanie v časti IV.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 165

Celkové hodnotenie: 15.76

Priemerná čítanosť: 961

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  Maďarsko upravilo pravidlá pre vakcínové pasy

  0icon

  Budapešť 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Balogh/MTI via AP)   Maďarsko zmenilo protokoly pre vydávanie takzvaných „vakcínových pasov“, aby sa tam neuvádzal typ použitej vakcíny proti…

  Republika srbská získala ďalších 20-tisíc ruských vakcín

  0icon

  Banja Luka 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Srbská časť Bosny a Hercegoviny v pondelok získala 20-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Republika srbská začala…

  Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022

  0icon

  Tchaj-pej 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua via AP)   Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v…

  "Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi." Valášek odchádza z koalície, dôvodom sú okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu…

  Komisárka žiada RTVS, aby nevymáhala od zdravotne postihnutých staré pohľadávky

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzvala verejnoprávny RTVS na okamžité zastavenie vymáhania niekoľkoročných pohľadávok z…

  Korčok: Účasť Matoviča pri prílete Sputniku V na Slovensko bola nevhodná. "Nikto z nás americkú vakcínu tak nevítal"

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nepovažuje účasť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri prílete Sputniku V na…

  Johnson: Vláda zvažuje prísnejšie tresty pre pašerákov migrantov

  0icon

  Londýn 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Stefan Rousseau)   Britská vláda zvažuje, že zavedie oveľa prísnejšie tresty pre pašerákov, ktorí cez Lamanšský prieliv prevážajú migrantov bez potrebných…

  Vedenie Slovan Bratislava poprelo, že je blízko dohody s Hamšíkom. Viceprezidenta klubu Kmotríka taká špekulácia prekvapila

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik,SITA-Alexandra Čunderlíková)   Vedenie futbalového Slovana Bratislava poprelo dohady o tom, že na spadnutie je dohoda obhajcu slovenského titulu a…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Podpora Android aplikácií pre Windows 10 počítače je stále v hre. Kedy sa jej dočkáme?

  0 icon

  O podpore Android aplikácií na platforme Windows počúvame už dlhšiu dobu. Prvé diskusie okolo natívne podpory sa objavili ešte niekoľko rokov dozadu v súvislosti s platformou Windows Mobile. Išlo konkrétne o Project Astoria, ktorý bohužiaľ nedopadol tak, ako mal. Jeho cieľom bolo vyplnenie medzery s nedostatkom aplikácií pre smartfóny s…

  Xiaomi vysvetľuje, prečo pri Redmi K40 nepoužili výsuvnú kameru, ako pri predchádzajúcich generáciách, ale klasickú

  0 icon

  Predstavením prvých smartfónov z produktovej rady Redmi K20, resp. Xiaomi Mi 9T, Xiaomi celkom zmenilo ponímanie o tom, ako efektívne sa dá využiť predná stena smartfónu, ktorá získala extra priestor pre displej. Dôvodom bolo, že Xiaomi presunulo prednú selfie kameru do bočnej hrany zariadenia, z ktorej v prípade potreby dochádzalo…

  Armádny Magazín

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

  0 icon

  Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35

  Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

  0 icon

  Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetk

  Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká ni

  Prečo Rusi automat Kalašnikova "prispôsobujú" pre muníciu NATO?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež poved

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA