Trestné podanie na ministra zdravotníctva pre podozrenie z páchania zločinu genocidia

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Marek Krajči. Zdroj Nový Čas, fb

Generálna prokuratúra
Štúrova 2,
812 85 Bratislava 1

V Bratislave dňa 02.09.2020

VEC: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť a naďalej môže dochádzať, k páchaniu zločinu genocídia a viacerých ďalších najzávažnejších trestných činov, ako je zneužitie právomoci verejného činiteľa, šírenie poplašnej správy, ohrozenie života a zdravia, nebezpečné vyhrážanie, vydieranie, rozkrádanie majetku v spoločnom vlastníctve atď…ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčim. Okrem toho sa domnievam, že ide o páchanie organizovanej trestnej činnosti v súčinnosti s viacerými ďalšími páchateľmi v spojení s cudzou mocou.

MUDr. Peter Lipták, narodený xx, štátny občan SR, podávam toto trestné oznámenie a uvádzam skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu a pokračujúcemu páchaniu uvedeného zločinu a trestných činov.

1.Neúplné a zavádzajúce zverejňovanie epidemiologických dát využívané na zveličovanie závažnosti zdravotného ohrozenia spoločnosti, na šírenie poplašných správ a na vyvolávanie strachu a paniky.
Sú hlásené a aj v médiách sú zverejňované počty pozitívne testovaných a nie počty skutočne chorých. Pritom počty chorých, to znamená symptomatických pacientov sú podľa uvádzaných epidemiologických údajov zo sveta iba cca 20% pozitívne testovaných. MZSR aj médiá strašia verejnosť cca 5 násobne vyššími počtami než sú v skutočnosti. Takže keď hlásia na Markíze 100 nových prípadov tak v skutočnosti sa jedná o cca 20 nových chorých s kašľom a nádchou, čo na celú Slovenskú republiku nie je nijaké mimoriadne ohrozenie. To isté chorobné zveličovanie vidíme aj pri hlásení počtov hospitalizovaných. Keď sa hlási že je hospitalizovaných 60 pacientov z toho je 40 pozitívnych na COVID, nemalo by sa hlásiť, že je hospitalizovaných 40 pacientov na COVID? Tí ostatní, ktorí nie sú pozitívny na COVID, sú z akého dôvodu v tejto kategórii hlásení?
Ľudia sú týmito dezinformáciami už tak vystrašení, že sú ochotní strpieť aj porušovanie a obmedzovanie svojich ľudských práv, ktoré by bolo bez vyvolávania strachu nemysliteľné.
2. Úmyselne nesprávna interpretácia toho, čo znamená chorý a čo znamená pozitívne testovaný bezpríznakový jednotlivec. Chorí a pozitívne testovaní sú z hľadiska možnej infekčnosti a teda ohrozenia svojho okolia, dve úplne rozdielne kategórie. Pozitívne testovanie na RNA dokonca ani neznamená, že dotyčná osoba má v sebe živý vírus, ktorý je spôsobilý vyvolávať ochorenie, ale veľmi často sa môže jednať o falošnú pozitivitu bez prítomnosti živého vírusu. Iba chorí, ktorí kašľú,  majú nádchu a teplotu vytvárajú vo svojom okolí infekčný aerosól a ten je podstatou ich infekčnosti pre okolie. U pozitívne testovaných zdravých ľudí, ktorí nekašlú, nekýchajú, nemajú nádchu, nevytvárajú infekčný aerosól, je možnosť prenosu infekcie z uvedených dôvodov minimálna. Pokiaľ ľudia v ich okolí majú normálnu imunitu a to je väčšina populácie, tak prenos infekcie vôbec nehrozí a nie je ani medicínsky dôvod pozitívne testovaných zdravých ľudí izolovať v karanténe. Za určitých podmienok by mohli nakaziť chronických pacientov s oslabenou imunitou, alebo seniorov a preto ak sa už zistí pozitivita, tak by tieto osoby mali, pre istotu v kontakte s týmito oslabenými ľuďmi, používať ochrannú tvárovú masku označovanú ako FFP2/N95, teda nie hocijaké prekrytie horných dýchacích ciest, ale profesionálnu ochranu a to cca 14 dní od zistenia pozitivity. Hocijaké prekrytie horných dýchací ciest je z hľadiska ochrany pred vírusovou infekciou a zabránenia šírenia vírusovej infekcie neúčinné. Medzi hocijaké prekrytie v tomto prípade šírenia vírusovej infekcie, treba počítať aj chirurgické masky, ako dokladujú samotní ich výrobcovia upozornením na každom balení týchto rúšok o fakte, že nechránia proti infekcii covid- 19, čo vychádza z medicínskych štúdií. Napríklad sa odvolávam na dôkladne zdokumentované trestné oznámenie Ing. Miroslava Sagana z 26.8.2020, ktoré podal na Generálnu prokuratúru a ktoré je v prílohe ako Dôkaz č.1 a s ktorým sa plne stotožňujem. Pre ohrozenie okolia šírením infekcie COVID je v podstate jedno, či sú jedinci COVID pozitívni alebo COVID negatívni, dôležité je, že či sú chorí. Preto aj v najnovšom odporúčaní prof. Beneša z infekčnej kliniky LFUK nemocnice na Bulovce, Praha sa konštatuje:“ …vyšetrovanie bezpríznakových osôb pre ochranu populácie nie je prínosné…“ Odporúčanie prof. Beneša je priložené ako Dôkaz č.2. Z neho vyplýva záver, že vyšetrovať by sa mali iba chorí. Teda nie zdravé bezpríznakové osoby. Pre zdravé bezpríznakové osoby, ktoré boli v posledných 14 dňoch (doba odporúčaná prof. Benešom) v kontakte s covidom-19, stačí vydať iba odporúčanie, aby počas doby 14 dní nenavštevovali zdravotnícke zariadenia, domovy seniorov, nemocnice a podobné miesta, kde hrozí prenos infekcie na imunitne oslabených ľudí. Pokiaľ sú ľudia zdraví nie je vôbec potrebné ich testovať! A už vôbec nie izolovať v karanténe! Obmedzenie kontaktov s imunitne oslabenými ľuďmi by malo platiť vo všeobecnosti pre všetky osoby s príznakmi ako je nádcha, kašeľ a teplota. Pretože oslabených ľudí môže ohroziť nielen COVID, ale každá infekcia dýchacích ciest a najčastejšie to býva „obyčajná“ chrípka! V tom by sa prejavila zodpovednosť našej spoločnosti, že osoby s každou infekciou dýchacích ciest by dodržiavali tento tzv. sociálny dištanc. Čiže nie všetky osoby izolovať ale iba choré.

*Podľa zahraničných údajov až 80% pozitívne testovaných na COVID sú celkom zdravé asymptomatické osoby. Presné slovenské dáta nepoznáme pretože štatistiky vyhodnocujúce aj počet reálne chorých nie sú na Slovensku dostupné, preto sú uvedené čísla iba odhadom.

Z tabulky vyplýva, že k tomu istému efektu zachytenia všetkých chorých, by sme sa dopracovali, keby sme testovali iba pacientov s teplotou, nádchou a kašľom a bolo by to s oveľa nižšími nákladmi. Stálo by nás to iba 54 810 € oproti dnešným 23 445 240 €.
A vyhli by sme sa obťažovaniu zdravých ľudí a šíreniui strachu.

Za celý čas tejto Covid pandémie (pan-ika-démie) zomrelo v súvislosti s touto koronainfekciou na Slovensku 33 polymorbídnych pacientov v seniorskom veku a ochorelo odhadom spolu 783 pacientov. Za ten istý čas od 6.3.2020 zomrelo bez vládnej a mediálnej pozornosti 6802 ľudí na rakovinu a 16 826 nových pacientov na ňu ochorelo. A rakovina sa týka všetkých aj malých detí a každé obmedzenie prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ako spôsobila covid hystéria spôsobuje pribúdanie ďalších stoviek chorých aj mŕtvych len v onkologickej oblasti. Ale podobná je situácia aj v oblasti epidémií ostatných neinfekčných ochorení, teda  v kardiovaskulárnej oblasti, diabete a chronických ochoreniach dýchacích orgánov(CHOCHP, AB), ktoré VZ OSN už v roku 2011 vyhlásilo za pandémiu neprenosných ochorení a dalo ju tak do najvyššej pozornosti prezidentov a vlád.
V tejto súvislosti treba podotknúť aký iný prístup je v prípade chrípky, kedy na vyhlásenie epidémie je potrebná incidencia 1600-1800 chorých pacientov na 100 000 obyvateľov hlásených na  báze týždenných hlásení. Pritom chrípka si každoročne vyžiada na Slovensku cca 800 smrteľných obetí. V tomto prípade v prípade pandémie covid máme incidenciu medzi 1-2 chorých pacientov na 100 000 obyvateľov čo možno považovať za sporadický výskyt ale nie epidémiu.
V tejto súvislosti je až neuveriteľné, že vláda sa usiluje vyvolávať strach zo smrti, aby mohla prijímať opatrenia obmedzujúce ľudské práva v spoločnosti a iba z tejto jednej zveličenej hrozby, ktorú možno vzhľadom k celkovej štatistike chorých a mŕtvych považovať na Slovensku za zanedbateľnú. Čím väčšiu vlnu strachu vláda vyvolá, tým väčší je zisk v peňaženkách majiteľov laboratórií, ale hlavne tým drastickejšie opatrenia môže prijať. V konečnom dôsledku ale tým viac bude obetí na životoch medzi občanmi SR. Strach, ako marketingový nástroj nielen zisku, ale predovšetkým udržania sa pri moci dnešnej vlády, sa stáva pre občanov neakceptovateľný.

3. Rozkrádanie verejných fondov a majetku občanov
Vyššie  uvedená tabuľka je súčasne dôkaz dokumentujúci rozkrádanie majetku z verejných fondov a zo súkromného majetku občanov, kde hlavný marketingový nástroj tohto biznisu, je šírenie strachu, čo táto vláda doviedla do dokonalosti na svojich frekventných tlačových konferenciách.
Za celé obdobie sa doteraz jedná odhadom o sumu 23 171 050 €, ktorá bola z verejných fondov, alebo priamo od zdravých občanov vylákaná a vynaložená na zbytočné testovanie.

4. Nosenie rúška
Ako preukázala
štúdia vedcov z Lipskej univerzity  (v prílohe ako Dôkaz č.3 a slovenský preklad ako Dôkaz č. 4), tvárové rúška (chirurgické a respirátory FFP2/N95) majú výrazne negatívny vplyv na funkciu srdca a pľúc, čo významne zhoršujú schopnosť vykonávať fyzicky namáhavé pracovné činnosti. Táto štúdia preukázala, že nosenie tvárových rúšok výrazne zhoršuje kvalitu života ich nositeľov. Tieto negatívne efekty sa musia vziať do úvahy pri zvažovaní využitia potencionálne ochranných účinkov tvárových masiek pred šírením vírusov. O tejto štúdii by mali byť informovaní zdravotníci a tiež politici ak prijímajú opatrenia, nariaďujúce nosenie rúšok. Takéto opatrenia by sa mali prijímať iba vtedy ak očakávame, že benefity prevážia škody, ktoré nosenie rúšok spôsobuje ľudskému organizmu.

Iná štúdia je predmetom už zmieneného trestného oznámenia Ing. Miroslava Sagana, ktoré podal 26.8.2020, na Generálnu prokuratúru a ktoré je celé v prílohe ako Dôkaz č.1. Táto štúdia uvedená v trestnom oznámení Ing. Sagana ako Príloha č.2 preukázala, že látkové rúška chránia pred prienikom iba 3% infekčných častíc, chirurgické  56% a iba respirátory FFP2/N95 chránia pred prienikom 99,9% infekčných častíc. Ak chceme u chirurgických rúšok dosiahnuť uvedený efekt záchytu 56% infekčných častíc, je potrebné si ich často meniť, odporúča sa á 2 hodiny nové rúško. Inak sa toto chirurgické rúško mení na prevlhčený materiál, ktorý môže byť sám osebe zdrojom infekcie. Z uvedeného vyplýva záver, že ak v odbornom odporúčaní je uvedené iba odporúčanie na hocijaké prekrytie horných ciest dýchacích, tak je to potemkinovské odporúčanie bez akejkoľvek garancie ochrany detí, či dospelých, ktorú by zabezpečili na potrebnej úrovni iba respirátory FFP2/N95. Tieto sú však spojené s najvyšším stupňom dyskomfortu a negatívnych účinkov na srdce a pľúca (preukázala už uvedená štúdia z Lipskej univerzity).

Zodpovednosť pacientov nie je v plošnom nosení rúšok, ale v dobrovoľnom sociálnom oddelení sa tých osôb, ktoré sú klinicky choré a v prípade, že musia vyjsť z domu potom si majú nasadiť rúško. Zdravé osoby by mali nosiť rúško iba so sebou, aby si ho mohli nasadiť vtedy, keď vo svojom okolí identifikujú osobu s infekciou dýchacích ciest. Vtedy takto môžu do určitej miery znížiť mieru expozície infekcii.

Ako Dôkaz č. 5 sa odvolávam na vyhlásenie lekárky MUDr. Zuzany Pitoňákovej, ktorá v rozhovore  pre TA3 uviedla: „Časté nosenie rúšok môže spôsobiť infekcie v dutine ústnej, herpesy, či infekcie v nosohltane. Nosenie rúšok naozaj znižuje príjem kyslíka a môže spôsobiť mnoho zdravotných problémov. Je na mieste otázka, či naozaj je potrebné, aby ich zdravá populácia nosila.“
V podobnom duchu sa vyjadrujú MUDr. Igor Bukovský a MUDr. Vladimír Malec vo videu uvedenom ako Dôkaz č.6.

Ako Dôkaz č.7 uvádzam vyhlásenie najpovolanejšieho hlavného odborníka MZ SR, ktorý zastáva túto funkciu v špecializovanom medicínskom odbore klinická imunológia a alergológia a to prof. Petra Pružinca, ktorý na TA3 upozornil, že nás musia zaujímať chorí ľudia a nie pozitívne testovaní. Médiá to už s koronavírusom preháňajú. Informácie o pozitívne testovaných v médiách iba zbytočne vystrašia ľudí. K rúškam sa vyjadril doslova “ Neviem či to nedostatočne epidemiológovia vysvetlili. Tie rúška nechránia vás proti ochoreniu, to znamená , darmo vy budete mať rúško pokiaľ ja by som bol infekčný. Mňa by chránilo to, keby vy ste boli infekčný a mali by ste rúško a ja nie. Ale aj to len čiastočne. “

5. Negatívny dopad na zdravotnícku starostlivosť  nárast počtu zomierajúcich a závažných štádií iných druhov ochorení, mnohonásobne prevyšuje negatívne následky celej tejto tzv. „pan-ika-démie„  skôr sa dá povedať, že v slovenských podmienkach  hystérie covid.
Následkom šírenia strachu vládou a s ňou spolupracujúcimi médiami nastala frustná situácia v slovenskej spoločnosti a to taktiež v zdravotníctve a aj v sociálnych zariadeniach. Osobitne zlá je situácia v domovoch dôchodcov (DD), kde došlo k nárastu úmrtí chronických pacientov a seniorov, čo vláda ignoruje. Dokonca ľudia začali v DD zomierať na následky sociálnej izolácie, pretože protipandemické opatrenia týchto seniorov izolovali od ich rodín a blízkych na celé mesiace a táto neznesiteľná izolácia dodnes pokračuje. Pre starého imobilného pacienta predstavuje kontakt s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami, celý jeho život, ktorý mu ešte zostal a to je často jediné, čo ho ešte drží pri živote. Tým, že sme im to zobrali, oni zomreli. Bohužiaľ. Viem to z vlastnej skúsenosti. Iba z tejto príčiny došlo od objavenia sa izolujúcich opatrení v súvislosti s tzv. pandémiou k úmrtiam niekoľkých desiatok seniorov.

Aj hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo MZSR MUDr. Adriana Šimková uvádza vo svojej výzve k očkovaniu populácie proti chrípke a proti zápalu pľúc “ … že pacienti z Pezinka(DD), ktorí sa dostali do nemocnice “a priori” možno ani nepodľahli ochoreniu COVID-19, ale zomreli na komplikácie…“. Rozhovor je priložený ako Dôkaz č. 8.  Sú známe dáta, pacienti, ktorí majú covid často nezomierajú na infekciu covid, ale často sa môže jednať o devastačné postihnutie pľúc spôsobené spôsobom samotnej intenzívnej starostlivosti, kedy sa stále viac diskutuje, či je správne použitie ventilátora, oproti použitiu „iba“ inhalácie kyslíka a podávania morfínu a to hlavne u starých polymorbídnych pacientov. Ďalšou príčinou úmrtí pacientov s covid sú sekundárne bakteriálne infekcie, často aj nosokomiálne a potom aj dezorganizácia spôsobená obštrukciami vo včasnej dostupnosti adekvátnej zdravotnej starostlivosti a to hlavne pre akútne stavy. Z  dôvodu strachu zdravotníckeho personálu tento dokonca aj chýbal v niektorých ambulanciách a aj nemocniciach, ktoré „preventívne zavreli“ alebo museli byť v karanténe. Preto najväčšie škody, ktoré opatrenia spôsobili, zatiaľ nemusia byť ani vidieť. Mnohí ľudia sa totiž ani nedostali k špecialistom a do nemocníc a mohli tak zanedbať svoje koronárne, neurologické, či onkologické ochorenie. Ďalej to boli byrokratické opatrenia v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach, ktoré sa vytvorili počas hystérie covid, ktorá bola centrálne organizovaná MZSR a vždy boli umocňované strachom šíreným MZSR a vládou ad absurdum. Napríklad pacient s akútnym infarktom myokardu alebo cievnou mozgovou príhodou bol hospitalizovaný na infekčnej klinike, namiesto v špecializovanom intervenčnom kardiologickom alebo neurologickom centre a to je obrovský rozdiel v starostlivosti o tieto špecifické diagnózy. V horšom prípade ani na infekčnú kliniku nedorazil a zomrel. Takže kým pacientovi urobili test na covid aby zistili, či je negatívny, tak sa premeškala doba umožňujúca úspešné vyliečenie pacienta v mnohých oblastiach medicíny. A aký je osud covid pozitívnych? Tí ako som už uviedol sú zakliati a nemajú možnosť adekvátnej potrebnej starostlivosti multidisciplinárnych tímov a môžu skončiť iba na poddimenzovaných infekčných klinikách. Osobitné zlyhania nastali v oblasti onkologickej starostlivosti o ktorých hovorí Jana Pifflová – Španková, prezidentka OZ NIE RAKOVINE, že situácia v onkologickej starostlivosti je oveľa horšia než je situácia s covid – 19. Jej vyjadrenie je v prílohe ako Dôkaz č.9.

Máme tu pandémiu zhoršujúceho sa zdravotníctva a zhoršujúceho sa zdravotného stavu obyvateľstva v onkologickej, kardiovaskulárnej oblasti v diabete aj chronických respiračných ochoreniach s mnohonásobne závažnejšími následkami než priniesla tzv. pandémia covid.

6. Genocídium
Podľa Vyhlášky č. 32/1955 Zb. (Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia) je tento zločin  definovaný v čl. II odsek c) ako úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie;
Zločin genocídia, ktorý sa domnievam, že pácha minister zdravotníctva Marek Krajči v spolupáchateľstve s ďalšími viacerými páchateľmi zapojenými tiež do organizovanej trestnej činnosti v spojení s cudzou mocou, už bol zdokumentovaný aj vyššie.  Tu však uvediem niektoré súvislosti, doplnenia a objasnenia.

a) Neustále vyvolávanie strachu za účelom udržania sa pri moci a pri peniazoch, z nej plynúcich. Vyzerá to tak, že povedané slovami nacistu Hermana Goringa „To jediné, čo táto vláda potrebuje, aby z ľudí urobila otrokov, je strach. Pokiaľ sa vám ich podarí vydesiť, môžete ich donútiť urobiť čokoľvek, čo chcete“. Keď vidím ministra Mareka Krajčiho a jeho spolupáchateľov z tejto vlády tak ma napadajú tieto slová a charakteristiky.

b) Uskutočňujú devastovanie ekonomiky, čo prináša ľuďom zhoršovanie sociálnej situácie aj dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Neustále sa prehlbuje existenčná neistota veľkých skupín ľudí. O ťažkých sociálnych dôsledkoch vypovedá vysoký počet samovrážd, ale aj úmrtí seniorov, či už samostatne žijúcich alebo umiestnených v domovoch dôchodcov.

c) Priame poškodzovanie zdravia populácie a to osobitne celých sociálnych skupín detí a starých ľudí a chronicky chorých donucovaním k noseniu rúšok napriek stabilizovanej a dalo by sa povedať, že veľmi dobrej a stále sa zlepšujúcej epidemiologickej situácii a napriek tomu, že medicínske štúdie upozorňujú na diskutabilný efekt nosenia rúšok na prevenciu vírusovej nákazy a naopak upozorňujú na negatívne vplyvy na zdravotný stav zdravých osôb, na obmedzovanie komunikačných schopností ľudí, poškodenie ich emotívnych prejavov a neverbálnych možností komunikácie, čo je dôležité pri výchove detí a vzdelávaní a dokonca na možnosť kritického zhoršenia zdravotného stavu chronických pacientov s kardiovaskulárnym a pľúcnym ochorením. Napriek tomu boli všetky zdravotné výnimky zrušené a pacienti zostali bez možnosti udelenia individuálnej výnimky ošetrujúcim všeobecným lekárom alebo príslušným špecialistom.  Angažovanie polície do donucovania občanov k noseniu rúšok a vyhrážanie sa aj použitím armády, to je už akoby obrázok zo štátu s fašistickým režimom. Neviem si predstaviť ako budú policajti donucovať k noseniu rúšok chronických pacientov a pritom ich udusia. To nemá v civilizovaných štátoch obdobu. A môže v tej istej situácii existovať súčasne diametrálne odlišný spôsob riešenia? V susednej ČR, minister zdravotníctva  naopak upokojuje obyvateľstvo a žiada médiá aby prestali strašiť nepresnými informáciami obyvateľstvo. Covid je podľa názoru českého ministra zdravotníctva taká istá viróza ako každá iná a zasluhuje si preto aj takú istú pozornosť a preventívne a liečebné prístupy. Nie je potrebné šíriť strach a je treba predovšetkým predchádzať panike.

d) Prijímajú sa organizačné opatrenia, ktoré nijako nesúvisia s riešením súčasnej situácie v zdravotníctve a v spoločnosti, ktoré naopak destabilizujú organizačné štruktúry existujúceho zdravotníctva, v tomto na zmeny v zabehnutom chode zdravotníctva citlivom období. Sem patrí výmena riaditeľov nemocníc a nahradenie skúsených lekárov neskúsenými ľuďmi dokonca z nesúvisiacich profesií (Lesník, Výrobca okien, Cirkevný hodnostár…) Vyzerá to ako panoptikum ministra Mareka Krajčiho, ktorý verejne vyhlasuje, že je osvietený Duchom Svätým a že iba príslušníci jeho sekty sú od Boha povolaní riadiť tento štát a ostatní sú služobníkmi satana. V tejto súvislosti som nie náhodou už spomenul zakladateľa gestapa Hermanna Goringa. Marek Krajči so svojou agendou sa na neho veľmi podobá fanatizmom aj nekoncepčnosťou svojej agendy. On podľa môjho názoru vlastne zo svojej modlitebne na MZSR spolu s celou radou spolupáchateľov uvádza väčšinu našej spoločnosti do takých životných podmienok, ktoré majú potenciál privodiť jej doslova úplné, alebo čiastočné fyzické zničenie.

Toto oznámenie podávam za účelom preverenia, či vyššie uvedené skutočnosti, ktoré zakladajú podozrenie z konania podozrivých osôb ako organizovanej skupiny konajúcej aj v spolupráci s cudzou mocou, nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a či toto konanie nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských právnych a medzinárodných predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť a dochádza k páchaniu zločinu genocídy a viacerých ďalších trestných činov v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v platnom znení (ďalej len „Trestný poriadok“).

Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 10 Trestného poriadku, ako aj aby príslušné orgány činné v trestnom konaní preskúmali vykonateľnosť horeuvedených nariadení a aby som bol o postupe orgánov činných v trestnom konaní boli v zmysle § 197 ods. 3 a § 198 ods. 1 Trestného poriadku, informovaný,

S úctou a vďakou

MUDr. Peter Lipták

Prílohy:
Dôkaz č.1 Trestné oznámenie Ing. Miroslava Sagana
https://cz24.news/trestne-oznamenie-na-stat-za-povinne-nosenie-nahubkov-rusok/?fbclid=IwAR3g3JYmysIPmo3A-pRiV51maE3u_e4tmr07nIH80ScMey6Gl3WZsA8_kEo

Dôkaz č.2 Odporúčania prof. Beneša
https://www.lidovky.cz/domov/novy-koronavirovy-manual-od-experta-z-bulovky-co-se-o-covidu-potvrdilo-jak-se-chranit-a-co-s-rizikov.A200807_153224_ln_domov_ele

Dôkaz č. 3 Štúdia vedcov z Lipskej univerzity
https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y#Tab4

Dôkaz č. 4 Slovenský preklad štúdie
https://www.vpl.sk/files/file/kampan%202020/liptak2020/springer_fikenzer_skodlivostmasiek_6_7_2020(1).pdf

Dôkaz č. 5 Rozhovor s dr. Zuzanou Pitoňákovou
https://www.ta3.com/clanok/1191161/vseobecna-lekarka-z-pitonakova-o-ruskach-a-ich-noseni.html
Dôkaz č. 6 Video MUDr. Igor Bukovský a MUDr. Vladimír Malec
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2VBmD0Qn4Ho&feature=emb_logo

Dôkaz č. 7 Rozhovor s hlavným odborníkom pre klinickú imunológiu a alergológiu MZ SR prof. Petrom
Pružincom na TA3 28.8.2020 od 15 minúty
https://www.ta3.com/clanok/1191165/studio-ta3-profesor-p-pruzinec-o-tom-ako-si-posilnit-imunitu.html
Dôkaz č. 8 Výzva hlavnej odborníčky MUDr. Adriany Šimkovej k očkovaniu populácie proti chrípke a proti zápalu pľúc
https://www.topky.sk/cl/10/1952331/Velka-vyzva-hlavnej-odbornicky-ministerstva-zdravotnictva–Dajte-sa-zaockovat?fbclid=IwAR0OM6QlqAqOzQbFb0eVKYfkuottQDqzCsg60X23M91z5mJP_9S8nWO4bnM

Dôkaz č.9 Vyjadrenie Jany Pifflovej – Špankovej, prezidentky OZ NIE RAKOVINE k onkologickej starostlivosti počas covid pandémie
https://superbabky.sk/onkologicka-situacia-na-slovensku-je-ovela-vaznejsia-ako-situacia-s-covid-19-hovori-jana-pifflova-spankova/?fbclid=IwAR2li8ON8H1WVrYiFcTiW0hkS57OSqfNnBxPfgQAhDJN5CykUToValCKyQ8

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Lipták

O AUTOROVI

Som lekár s 36-ročnou praxou v prvom kontakte s pacientmi - obyčajný pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 136

Celkové hodnotenie: 25.01

Priemerná čítanosť: 4893

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Na výsadbové projekty možno získať financie z programu Sadíme stromy

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Na výsadbové projekty možno získať finančnú podporu do výšky 4000 eur z grantového programu Sadíme stromy.…

  Slovan remizoval s Ružomberkom 2:2 a nenatiahol víťaznú sériu

  0icon

  Bratislava 3. decembra  2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer) Aktualizované 3. decembra 2023 o 19:44 Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v nedeľňajšom zápase 16. kola Niké…

  Výskyt srdcovocievnych chorôb zvyšuje aj nezdravý životný štýl

  0icon

  Bratislava 3. decembra  2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výskyt srdcovocievnych ochorení na Slovensku zvyšuje aj nezdravý životný štýl. Rovnako tiež fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu. Môže za…

  Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca bude predchádzať diskusia

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poskytovaniu príspevku za ubytovanie odídenca a jeho prípadnej výške bude predchádzať širšia diskusia. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo…

  Pellegrini o tom, či by mu prekážalo vypustenie špeciálnej prokuratúry: "Nepovažujem za nič dôležité a vážne"

  0icon

  Predseda parlamentu a koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini oznámi definitívne rozhodnutie o svojej kandidatúre za prezidenta po Novom roku. Termín volieb podľa neho stále nie je…

  Vo veku 43 rokov zomrela slovenská speváčka Barbara Haščáková

  0icon

  Florida/Košice 3. decembra 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Vo veku 43 rokov zomrela 22. novembra na Floride v USA slovenská speváčka Barbara Haščáková. Pre TASR to potvrdil…

  Danko sa obáva, že ak dôjde k tomuto, vláda sa rozpadne

  0icon

  V koalícii je zhoda na konci Úradu špeciálnej prokuratúry. Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko to potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na…

  Rusi sú už na okraji Časov Jaru: ruská armáda prenikla do Bogdanovky zo severu a juhovýchodu

  0icon

  Bachmut 3. decembra 2023 (HSP/Svobodnaja Pressa/Foto:Screenshot)   Ukrajina stráca vôľu k odporu na najdôležitejšom smere Artemovsk (Bachmut) píše Aleksandr Sitnikov pre Svobodnaju Pressu. AFU má…

  Ako sa z rebela môžete stať kostrou systému

  0icon

  Bratislava 3. decembra 2023 (HSP/Foto: FB - Pohoda)   To nám včera predviedli členovia kapely Bez ladu a skladu, keď vydali stanovisko v ktorom sa obrátili na…

  Pellegrini a Šimečka si vymenili názory v prípade obsadenia SIS či čurillovcov

  0icon

  V koalícii zatiaľ nie je zhoda na poslancovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) ako kandidátovi na riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Uviedol to predseda parlamentu a…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Peter Lipták

  WHO panika, či zdravý rozum?

  0icon

  Je smutnou pravdou, že opatrenia proti kovidu zabili viac ľudí ako sám kovid. A kde je vyvodenie zodpovednosti voči Čaputovej, bývalým vládam, Európskej komisii a Svetovej zdravotníckej organizácii? Prežívame veľmi hektické obdobie. Slovensko dostala Čaputová a tri bývalé vlády na cestu k strate suverenity, do úpadku ekonomického aj mor

  Gustáv Murín

  Paradox klimatických tliachaní v Dubaji a snehovej kalamity v Európe

  0icon

  Ako keby to Veľký Cynik plánoval na výsmech všetkých tých „záchrancov Zemegule“ v Dubaji. Oni nám hrozia Globálnym oteplením a pri takomto „ot

  Ivan Štubňa

  KDH – strana pokrytcov a farizejov, ktorým sú voliči ľahostajní

  0icon

    V prvom rade si dešifrujme názov KDH. Údajne je to Kresťanskodemokratické hnutie. Na svojej stránke majú uverejnenú nasledovnú formuláciu: „

  Dušan Hirjak

  Môj manifest: tak veľmi chcem !

  0icon

  ( Politická báseň a poznámky k strofám )  

  Marek Brna

  Rusko sa Západu nepodarilo ovládnuť

  0icon

  Rusko odolalo tlaku Západu. Nepodarilo sa odstrániť tamojšiu garnitúru a následne ho ekonomicky ovládnuť. Ani v Bielorusku to Západu nevyšlo. Ukrajina, zdá sa, taktiež nepriniesla želané výsledky. Pre Západ to momentálne po cca 15 rokoch snáh nevyzerá teda ružovo. Asi bude treba normálne že pracovať. Nič sa nedá robiť. Len…

  Vášeň v Tebe

  Žiadne vrecká. Slováci často zmrazujú potraviny v komerčných vreckách bez toho, aby si uvedomili dôsledky

  0 icon

  4.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zmrazovanie potravín je šikovný spôsob, ako ušetriť peniaze a čas, pretože namiesto toho, aby ste museli znova stáť v kuchyni a pripravovať ďalšie jedlo, stačí siahnuť do mrazničky. Najmä preto, že takto môžete skladovať zeleninu, ovocie, mäso a dokonca aj celé jedlá. V čom…

  "Škaredý svetrík" sa vrátil do módy. Kedysi to bola módna nočná mora, teraz je to vrchol vkusu

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Móda sa rada vracia v rôznych vydaniach. Donedávna sa tento kus odevu považoval za druh gýča. Teraz je však obľúbený u štýlových žien všetkých vekových kategórií. Navyše dokáže dodať každému outfitu úplne iný, elegantnejší dojem.

  Vyčistite svoje parapety žiarivo. Obľúbený nápoj vašich detí, stačí zmiešať so sódou

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Raz za čas sa pri dôkladnom upratovaní oplatí spomenúť aj čistenie parapetov. Zvnútra aj zvonka. Ak sa však chcete rýchlo a jednoducho zbaviť všetkých škvŕn a nečistôt, použite šikovné domáce prostriedky. Vďaka nim budú vaše parapety žiariť skutočnou čistotou.

  Najlepší očný krém za pár eur. Rýchlo odstraňuje tmavé kruhy a vrásky

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Pri starostlivosti o pokožku sa oplatí používať všetky dostupné nástroje. To platí nielen pre dobre známu kozmetiku z drogérie, ale aj pre menej samozrejmé riešenia. Medzi ne patria napríklad položky obsahujúce kofeín.

  Cyklámen chradne a stráca listy? Skontrolujte, či nerobíte túto chybu

  0 icon

  3.12.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Cyklámeny môžu v decembri bohato kvitnúť. Napriek tomu, že väčšina rastlín v tomto období prechádza do zimného spánku, stále vyzerá naozaj fenomenálne. Aby sa však stal krásnou ozdobou vášho domova počas Vianoc, musíte mu najprv zabezpečiť správne podmienky. Ak váš cyklámen chradne a stráca…

  Armádny Magazín

  Na pripomenutie. Nemcom a Fínom

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - Dňa 3. decembra 1943, v ten deň pred 80 rokmi, jeden zo 140 nemeckých granátov vypálených na Leningrad zasiahol električkovú trať č. 12 na Palácovom námestí. Zahynulo 50 ľudí, 25 bolo zranených. Tretiak Valja Galyščev, ktorý cestoval električkou zo školy a bol zranený do nohy, napísal…

  Sovietska pilotka "Žiguli" počas Veľkej vlasteneckej vojny uskutočnila až 968 bojových letov

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - Dnes je Deň neznámeho vojaka. Dňa 3. decembra si pripomíname všetkých, ktorí obetovali svoje životy za mier a bezpečnosť. Tento pamätný dátum je symbolom nekonečnej vďaky a úcty k neznámym hrdinom, ktorých mená sa stratili vo víre vojny, no ich činy zostanú navždy v našej pamäti.…

  Kniha Garyho Allena: Akta Rockefeller

  0 icon

  Česko, 3. december 2023 - Vydavateľstvo Bodyart Press vydalo knihu s názvom Akta Rockefeller. Autorom tejto knihy je Garry Allen. Akta

  Rusi útočili na základňu námorníctva v Očakive. Porošenkovi nedovolili utiecť z Ukrajiny

  0 icon

  Ukrajina. 3. decembra 2023 - Ruské jednotky pokračujú v nočných útokoch na vojenské zariadenia na Ukrajine, dnešná noc nebola výnimkou, sirény náletov sa rozozvučali nad mnohými ukrajinskými regiónmi. Uvádzajú to ruské a ukrajinské zdroje. Sirény náletov na Ukrajine sa rozozvučali v prvej hodine rána, objavili sa správy, že ruské kamikadze drony…

  "Minsk-3? Kto a prečo tlačí Ukrajinu k rokovaniam s Ruskom?

  0 icon

  Rusko, 3. december 2023 - NATO sa snaží predstierať, že naďalej pomáha Ukrajine, ale tajne indoktrinuje Kyjev, že na uzavretie mieru nebude vhodnejší čas. Ukrajine sa hovorí: je čas ukončiť tento konflikt, čas nekonečnej podpory zo strany Západu sa skončil, Rusko túto vojnu vyhralo a

  TopDesať

  Jedenie pneumatík či laku na nechty. Toto sú tie najšialenejšie úchylky

  0 icon

  Úchylky sú odlišnosti, rozdielnosti či nezhody s niečim normálnym. Ide o určité vybočenie z toho, čo ľudia pokladajú za normálne. Každý z nás občas vyčnieva z davu. U týchto ľudí však ide o niečo extrémne. TOP10 ti predstaví ďalších 5 ľudí, ktorých úchylky sú neuveriteľné! 5. Jedenie obrúskov do sušičky…

  Prekvapenia, ktoré našli stavební inšpektori vás dostanú

  0 icon

  Inšpektori občas nájdu poriadne prekvapenia, ktoré ukazujú, ako by to nemalo vyzerať. Boli časy, keď si každý človek so svojím snom a kladivom mohol svoj domov upraviť podľa svojich predstáv. Nanešťastie, priemerný človek má len malé alebo žiadne znalosti o veciach, ako je štrukturálna integrita a základná údržba, takže v modernom…

  Prečo je pre mužov ťažké počúvať ženy?

  0 icon

  Či už je to priateľ, brat alebo kamarát - všetci poznáme chlapa, ktorý je zlým poslucháčom a často jednoducho nepočúva ženy. A nie, nie je to preto, že by sa nudil alebo bol arogantný. Existujú skutočne štúdie, ktoré ukazujú, že existuje niekoľko dôvodov, prečo v tejto oblasti muži tápajú. Zdá sa, že mužský mozog jednoducho…

  18 príkladov, ktoré dokazujú, že čas je nemilosrdný

  0 icon

  Charles Chaplin povedal, že "čas je najlepší autor". Každá sekunda zanecháva nezmazateľné stopy na každom z nás a na veciach okolo nás. Tento neúnavný remeselník nás formuje, keď zbierame skúsenosti a životné múdrosti. Niekedy si to voľným okom nevšimneme. Zbadáme to až keď sa obzrieme späť a začneme vnímať, ako…

  Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

  0 icon

  Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

  FOTO DŇA