• Dušan Hirjak

  Čo majú občania požadovať od politických strán a hnutí v čase kampane pred voľbami do NR SR ? Aby dali verejný prísľub k dôležitým politickým témam.

  Publikované 14.10. 2019 o 07:53 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Úvodné poznámky

  Pred voľbami do NR SR a teda ešte pred oficiálnym zahájením kampane pred voľbami do NR SR sú občania pravidelne informovaní o prieskume verejnej mienky v otázkach toho, koho by  volili, ak by sa voľby  uskutočnili už v tomto čase.  Dovolím si navrhnúť lepší spôsob, ako sa zaoberať otázkou, pre ktorú politickú stranu ( hnutie ) sa rozhodnúť hlasovať. Prieskum verejnej mienky je iba formalita, ktorá občanov – voličov zbytočne ( a možno celkom úmyselne ) dezorientuje.

  V tomto svojom článku navrhujem zriadiť ( ustanoviť ) inštitút Databáza voličskej základne pre voľby do NR SR a v rámci uvedenej databázy návrhov, pripomienok a dotazov uplatniť pravidlo verejného prísľubu zo strany politickej strany ( hnutia ), ktorá sa rozhodne kandidovať.

  V kampani pred voľbami do NR SR je dôležité okrem programov politických subjektov predstaviť aj zásadné myšlienky, návrhy, podnety občanov- voličov, aby ich zástupcovia v zastupiteľskom orgáne mohli využiť v prospech obecného blaha celého národa.

  Doba, v ktorej žijeme, sa rapídne zmenila. A nie je jednoznačne, či v prospech ľudu, ktorý je základom štátnej moci. Politické subjekty, ktoré sa neustále už roky uchádzajú o dôveru občanov, akosi z vlastnej iniciatívy tiahnu v mnohých myšlienkach a politických aktivitách niekde k vyššej, nadnárodnej moci, ktorá sa v rôznych podobách snaží presadzovať v Európe a vo svete a to bez ohľadu na spoločné záujmy obyčajných ľudí a ich spoločnú silu a blaho skryté v národnoštátnych záujmoch a štátnej suverenite, a zo subjektívneho hľadiska vo vlastných schopnostiach každého jedinca.

  Naši zástupcovia v dôležitých štátnych funkciách nás presviedčajú, že naše spoločné blaho je v rukách práve nadnárodných štruktúr rôzneho charakteru, ktoré musíme velebiť, uznávať, podporovať. Život pod vedení nadnárodných štruktúr naši politici pokladajú priam za výsledok akéhosi „dialektického zákona“ vývoja spoločnosti, ktorá nemá žiadnu alternatívu.

  Musíme sa  prispôsobiť, teda podporovať našich politikov v tom, ako sa nám v svojich politických zámeroch a aktivitách vzďaľujú a vedú nás do „Ríše nadnárodných štruktúr“, ktorá nám, podľa našich politikov, zabezpečí istoty a konzumný blahobyt. Vlastný štát postupne oslabujú ako nepotrebnú entitu, pričom už vôbec nechcú dbať o naplnenie tézy, že štát má predstavovať v politickom systéme pevný základ, ktorý je dôležitý a nenahraditeľný pre existenciu občanov a prežitie národa.

  Aby sme ako občania skutočne s nadšením podporovali u svojich zástupcov vzďaľovanie sa od nás k nadnárodným myšlienkam, ideám a ideológií ( novej politike ), k tomu EÚ ( Brusel ) a naša vládna moc potrebujú rozvinúť politiku boja proti extrémizmu a dezinformáciám, pretože len takýmto spôsobom budeme môcť pochopiť a vidieť pravdu, ktorú šíria tí, čo ich nikto nevolí a nikomu sa nezodpovedajú. K tomu všetkému potrebujú ešte niečo iné: aby sa kampaň pred voľbami do NR SR organizovala spôsobom, ktorý neumožní občanom – voličom, aby sa otvorene „šprtali“ v politických témach, ktoré sú z ich pohľadu tabu či nepríjemné na vysvetľovanie a najmä, aby sa nemuseli niektoré témy vynucovať na praktickú realizáciu. Konkrétny príklad: napríklad požadovať reformu EÚ tak, aby tá bola skutočnou medzinárodnou organizáciou ( nie super štátom ), ktorá bude mať význam pre naplňovanie národnoštátnych záujmov každého členského štátu.

  V dnešnej dobe plnia voľby do NR SR aj nepísanú úlohu: „demokratický“ si máme zvoliť svojich zástupcov cez nálepky politických podnikateľských subjektov, aby tí potom mohli s čistým svedomím si vyberať úlohy, ktoré postupne pomôžu podriaďovať štát aj s občanmi pod moc nadnárodných štruktúr. Konkrétny príklad: nedávno NR SR „bez mihnutia oka“ ústavnou väčšinou ratifikovala zmluvu CETA a tak sa podriadila splniť záujem nie svojich občanov, ale vyššej a racionálnejšej ( ? ) moci.

  Pokiaľ si však ako občania volíme svojich zástupcov ( v rámci zastupiteľskej demokracie ), tak máme plné právo „nakladať“ so svojimi kandidátmi a volenými zástupcami tak, aby nás presvedčili, že budú mať záujem reprezentovať naše ľudské a občianske záujmy, národné záujmy a že nás ochránia pred nadnárodnými silami, záujmovými skupinami ( korporáciami ) a ich snahou vládnuť nám, občanom členských štátov EÚ, bez mandátov, ale o to razantnejšie a nemilosrdne rozhodovať podľa svojich získaných mocenských pozícií.

  Za legitímne a legálne je potrebné pokladať také politické javy a procesy, ktoré sa odohrávajú na základe delegovanej moci od samotných občanov. Občania teda majú právo od kandidátov na plnenie zastupiteľskej funkcie požadovať aj také niečo ako je samotný verejný prísľub, že ich budúci zástupcovia budú presadzovať politické témy, ktoré sú v popredí záujmov práve občanov – voličov.

  Navrhujem redakcií internetového denníka Hlavné správy, aby sa podujala na základe môjho návrhu verejne zorganizovať to, čo navrhujem: a) vytvoriť databázu návrhov, dotazov a pripomienok od svojich občanov – voličov, ktorú bude možné využiť v kampani pred voľbami do NR SR a za b) navrhnúť politickým subjektom, ktoré sa budú chcieť uchádzať o dôveru občanov vo voľbách, aby dali svoj verejný prísľub k politickým témam, ktoré som uviedol a ktoré je možné upraviť, prípadne doplniť o ďalšie témy.

  Predpokladám, že vytvorenú databázu voličskej základe k voľbám do NR SR a použitie pravidla verejného prísľubu  bude potrebné určitým spôsobom vyhodnotiť a zverejniť pre potreby voličov a kandidujúcich politických subjektov.

  I.

  Na prvý pohľad sa zdá, že občania – voliči si majú iba trpezlivo počkať na deň volieb do NR SR a týchto volieb sa zúčastniť.  A ešte predtým sledovať, najmä na televíznych obrazovkách, kampaň pred voľbami, ktorá je „organizovaná“ na spôsob, aby čo najdokonalejšie bolo možné pred voličmi zastierať, čo by si mali uvedomovať v súčasnej dobe z hľadiska svojich potrieb a záujmov, rovnako ako potrieb a záujmov celej spoločnosti,  a na základe toho sa rozhodnúť, komu dajú svoj hlas.

  Úspešný výber zástupcov do NR SR by mal byť výsledkom: a) kvalitného zákona o voľbách do NR SR, b) kvalitne zorganizovanej kampane pred voľbami  a c) schopnosti občana – voliča analyzovať program kandidátov na zástupcov občanov a ich verejné zdôvodnenia priorít. Niekoľko mesiacov pred voľbami nijako nemôžeme ako občania – voliči ovplyvniť kvalitu zákona o voľbách do NR SR, hoci sa už dávno vie, že tento zákon je potrebné zrušiť a na celospoločenskú diskusiu je potrebné predložiť  návrh nového volebného systému pre voľby do NR SR.

  To, čo je teda možné pri existujúcom a platnom zákone o voľbách do NR SR ovplyvniť, sa týka  kvalitne zorganizovanej kampane pred voľbami a schopnosti občanov – voličov analyzovať program kandidátov tak, aby sa podľa svojho názoru a záujmov rozhodli, komu dajú svoj hlas. Schopnosť občanov je potrebné doplniť o ich novú aktivitu: požadovať od politických strán a hnutí, aby dali svoj verejný prísľub k politickým témam, ktoré požadujú nastoliť na riešenie. O tomto prísľube sa zmienim v jednej z časti tohto článku. Nie je potrebné špeciálne dokazovať, že mimoriadny vplyv na občanov – voličov  a na ich analytické schopnosti má úroveň kampane pred voľbami.

  Zamysleli sme sa doteraz nad tým, v koho rukách je kampaň pred voľbami  do NR SR ?  Jednotlivo sa každý politický subjekt podľa svojich schopnosti a možnosti pokúša o určité aktivity v rámci svojich predstáv o kampani pred voľbami, pričom sa snaží spolupracovať s nejakou „odbornou“ agentúrou, napríklad pre komunikáciu s verejnosťou. Spoločne sa kandidujúce subjekty podriaďujú predovšetkým  vplyvu súkromného mediálneho trhu, ktorý okrajovo dopĺňa naša verejnoprávna televízia.

  Cez súkromný mediálny trh sa akosi zákonite „prefiltrujú“ politické predstavy ( projekty ) politických subjektov do takej podoby, aby mohli byť použité pre spracovanie v hlavách ( a srdciach ) občanov – voličov. Ak vôbec môže existovať nejaká konfrontácia v názoroch na rôzne politické témy, tak iba takým spôsobom, že oponentom kandidátovi môže byť iba iný kandidát   na jednej strane a na strane druhej iba moderátor a nie občan – volič. Občania – voliči sú nepozorovane vyňatí z politického predvolebného boja, hoci ich samotná Ústava SR pokladá za politickú silu.

  Na základe uvedeného si je potrebné uvedomiť, že pre kvalitný výber zástupcov občanov do NR SR je najdôležitejší Nie vplyv a všelijaké „propagandistické hry“ súkromného mediálneho trhu a ich rôznych prisluhovačov, ale najdôležitejší je vplyv občanov – voličov a ich možnosti presadiť svoje názory a postoje v kampani pred voľbami. Občania – voliči majú mať prednosť pred „politikou“, ktorú robí mediálna sféra !

  To sa v našej demokratickej krajine vôbec nedeje a pre občana – voliča sa nevytvárajú adekvátne podmienky k tomu, aby mohol byť aktívnym účastníkom kampane pred voľbami.  Prečo je to tak ? Pretože je to v akomsi súlade aj s platným volebným systémom pre voľby do NR SR.  Cez existujúci volebný zákon a cez existujúcu predvolebnú prax sú v našej spoločnosti vedome z úrovne niektorých politických strán a hnutí a ich podporovateľov vytvorené podmienky pre minimalizovanie vplyvu občanov – voličov na možnosť zabezpečenia kvalitného výberu  zástupcov občanov v NR SR.

  Nesmieme si robiť nádeje, že súkromný mediálny trh bude mať záujem zastať sa strany občanov – voličov. Takže kto má mať v rukách kampaň pred voľbami do NR SR ?  Prípravu a realizáciu kvalitnej kampane pred  voľbami do NR SR  má mať v rukách štátna moc, konkrétnejšie verejná správa !

  Je ťažko pochopiť, že základom štátnej moci sú iba občania SR ( ! ) a v tomto prípade úplne rovnoprávni a že iba na základe tejto politickej rovnoprávnosti sa má vždy po štyroch rokoch obnovovať štátna moc ?

  Štátna moc cez systém verejnej správy má vytvoriť náležité podmienky pre zabezpečenie kvalitnej kampane pred voľbami do NR SR. A politické subjekty, ktoré sa uchádzajú o dôveru a podporu občanov, majú k svojej plnej spokojnosti podmienky pre kvalitnú kampaň pred voľbami využiť.

  Štátna moc cez systém verejnej správy je povinná rešpektovať princíp politickej rovnoprávnosti a je tou mocou, ktorá sa má zastať strany občanov SR. Z tohto dôvodu vláda SR je povinná vždy pred dôležitými voľbami prijať komplex opatrení pre vytvorenie podmienok pre zabezpečenie kvalitnej kampane pred voľbami. Voľby do NR SR sú vecou verejnou, nie súkromnou a preto aj samotné financovanie kampane pred voľbami má byť záležitosťou štátu.

  Doterajšie skúsenosti z organizovanie napríklad voľby prezidenta SR či volieb do Európskeho parlamentu, respektíve volieb do NR SR ukazujú, že štátna moc sa svojej povinnosti rešpektovať princíp politickej rovnoprávnosti nepozorovane vzdala v prospech súkromných spoločnosti mediálneho či iného zamerania. Je to v súlade s dlhodobým zámerom postupne zlikvidovať štátnu moc na úrovni národného štátu. A občan ako základ štátnej moci ostal v úzadí pozornosti štátnej moci a stal sa centom pozornosti len pre aktivity štátu spojené s prijatím a uplatňovaním represívnych opatrení ( napríklad v rámci politiky boja proti extrémizmu ).

  V zásade ide o to, aby štátna moc cez verejnú správu vytvorila podmienky pre aktivizáciu občanov – voličov v období kampane pred voľbami do NR SR, aby tí mohli počuť nie iba sľuby kandidátov o tom, čo budú robiť ako zástupcovia občanov, ale aby sa jednotlivé programy ( či politiky v nich ) verejne zdôvodňovali. Iba tak bude možné, aby sa občania  mohli zorientovať v tom, čo môžu a majú požadovať od politických strán a hnutí v čase pred voľbami do NR SR. Takže konfrontácia v názoroch na rôzne politické témy má prebiehať predovšetkým na línií vzťahu politických subjektov ( kandidátov )  a občanov voličov, ktorých úloha sa má prejavovať v dvoch rovinách: a) ako oponentúra k predloženým programom politických subjektov a b) ako databáza priorít voličskej základne ( občanov ), ktorú bude potrebné vytvoriť a teda určitým spôsobom zorganizovať.

  II.

  Na základe uvedeného si dovolím uviesť niekoľko iniciatívnych návrhov k tomu, čo  je potrebné vyžadovať od štátnej moci ( verejnej správy ) a politických subjektov, ktoré sa chcú stať nositeľmi štátnej moci a určovať osud Slovenskej republiky v ďalšom období. Myslím si, že je potrebné:

  II.1. Aby na úrovni vlády SR bol čo najskôr schválený dokument o komplexe opatrení pre zabezpečenie podmienok pre zrealizovanie kampane pred voľbami do NR SR.

  II.2. Aby voľby zástupcov občanov boli organizované nielen na základe sľubov politických subjektov, ale aj na základe iniciatív občanov – voličov. Z tohto dôvodu je potrebné zriadiť inštitút „Databáza voličskej základne pre voľby do NR SR.“  Databáza má byť určená k tomu, aby každý aktívny občan, združenie či inštitúcia mohli zaslať stručné návrhy k tomu, aké priority ( úlohy ) je potrebné zo strany zákonodarného zboru a vládnej moci riešiť. Databázu bude  potrebné k určitému termínu uzatvoriť a následne pripraviť verejnú prezentáciu vytvorenej databázy priorít občanov – voličov a to aj za účasti a spolupráce kandidátov.

  Je potrebné predpokladať, že časť sľubov každého kandidáta môžu tvoriť aj sľuby formulované na základe vytvorenej databázy. Tento inštitút môže byť zrealizovaný len za predpokladu, že bude ustanovený organizačný štáb zložený zo zástupcov MV SR, RTVS, ZMOS, samosprávnych krajov,  akademickej  obce a podobne. Úlohou organizačného štábu pod vedením MV SR bude aktivizovanie voličskej základne pre kampaň pred voľbami do NR SR.

  II.3. Cez opatrenia na úrovni vládnej moci a zákonodarnej moci výrazne posilniť úlohu RTVS ako verejnoprávnej inštitúcie v rámci obdobia kampane pred voľbami. RTVS má plniť takú úlohu, aby mohla posilňovať vplyv občanov – voličov na výber a verejné vypočutie kandidátov v období kampane pred voľbami

  II.4. Všetky politické subjekty, ktorých kandidátky Ústredná volebná komisia zaregistrovala, si majú dať za povinnosť najneskôr do 60 dní pred dňom volieb do NR SR predložiť MV SR stručný a záväzný prehľad úloh, ktoré majú záujem presadzovať v prospech občanov a našej vlasti. MV SR si má dať povinnosť zverejniť sľuby politických subjektov do 40 dní pred dňom volieb do NR SR na príslušnej webovej stránke a informovať o tom všetkých voličov.

  II.5. V rámci pôsobnosti miestnej štátnej správy by bolo vhodné, aby okresné úrady zorganizovali  v okresných mestách ( a obciach väčšieho významu ) verejné vypočutia politických strán a hnutí, ktoré boli zaregistrované Ústrednou volebnou komisiou a to samozrejme za účasti občanov z miest a obcí okresu.  Organizovať verejné vypočutia v rámci okresov SR pokladám za veľmi potrebné a dôležité, pretože tieto majú za úlohu nahradiť neefektívne politické súboje v súkromných médiách.

  II.6. Verejnú prezentáciu vytvorenej databázy priorít voličskej základne je potrebné organizovať z úrovne MV SR a RTVS na republikovej úrovni, pričom rozhodujúcu úlohu v príprave má zohrať ustanovený organizačný štáb pre inštitút databázy.

  III.

  V tejto časti článku naznačím, čo občania môžu požadovať od politických strán a hnutí  v kampani pred voľbami do NR SR. Niekoľko návrhom predkladám v rámci vlastnej iniciatívy, ale je možné požiadavky rozšíriť o ďalšie dôležité a zaujímavé návrhy.

  III.1. Občania – voliči potrebujú požiadať politické subjekty, ktorých kandidátky boli zaregistrované Ústrednou volebnou komisiou, aby sa vyjadrili k niekoľkým zásadným politickým otázkam ( témam ), ktoré ovplyvňujú život spoločnosti a demokratické prostredie v nej.

  Občania SR si môžu dovoliť uplatniť vo vzťahu k politickým stranám a hnutiam pravidlo verejného prísľubu.

  Z môjho pohľadu  môže ísť  o tieto otázky ( témy ):

     1. Aký je postoj politickej strany ( hnutia ) k fungovaniu EÚ a k jej snahám o presadenie politickej integrácie. Aký je postoj politickej strany ( hnutia ) k návrhu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, aby sa členské štáty EÚ vzdali štátnej suverenity. Ako si politická strana ( hnutie ) predstavuje ochranu národných záujmov, zvrchovanosti a štátnej suverenity SR za situácie, že je riadnym členom EÚ. Môže dať politická strana ( hnutie ) v rámci kampane pred voľbami do NR SR verejný prísľub, že sa otvorene postaví proti snahám EÚ ( Bruselu ), prípadne  našej vládnej moci, o presadenie politickej integrácie a teda ustanovenie európskeho super štátu.
     2. Môže politická strana ( hnutie ) dať  v rámci kampane pred voľbami občanom SR verejný prísľub, že sa zaväzuje k tomu, že v nasledujúcom volebnom období  navrhne alebo bude podporovať prijatie nových zákonov o voľbe prezidenta SR, o voľbách do Európskeho parlamentu a o voľbách do NR SR a to s cieľom posilnenia vplyvu občanov na výber kandidátov, politických priorít a skvalitnenia kampane pred voľbami ?
     3. Môže politická strana ( hnutie ) dať v rámci kampane pred voľbami občanom SR verejný prísľub, že nebude podporovať EÚ v realizácií jej politiky masovej migrácie obyvateľstva zo sveta do Európy a že nedovolí, aby sa politika masovej migrácie a s ňou spojených povinných kvót realizovala na území SR ?
     4. Môže politická strana ( hnutie ) dať v rámci kampane pred voľbami občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR nebude podporovať prípadné návrhy na zrušenie doteraz prijatých a platných sociálnych balíčkov a že tieto ostanú v platnosti aj v nastávajúcom volebnom období ?
     5. Môže politická strana ( hnutie ) dať v rámci kampane pred voľbami občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR navrhne alebo bude podporovať návrh, aby niektoré zákony týkajúce sa politiky boja proti extrémizmu a dezinformáciám boli zrušené ?
     6. Môže politická strana ( hnutie ) dať v rámci kampane pred voľbami občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR navrhne alebo bude podporovať politiku ochrany obyvateľstva SR vo veciach prijatia ústavného zákona o zákaze čipovania zvierat a ľudí, o zákaze zrušenia platieb obyvateľstva v hotovosti, o zákaze nútiť občanov k povinnému očkovaniu z rôznych dôvodov, o zákaze inštalovať vo verejných priestoroch internet 5 G ?
     7. Môže politická strana ( hnutie ) dať v rámci kampane pred voľbami do NR SR občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR navrhne alebo bude podporovať vo vzťahu k Ruskej federácií takú politiku, ktorá umožní pokladať Rusku federáciu za dôležitého partnera  pre zabezpečenie kolektívnej bezpečnosti v Európe a v rámci ktorej bude možné na základe novej zmluvy rozvíjať vzťahy priateľstva a vzájomnej spolupráce, čo povedie aj k určitým pozitívnym zmenám v rámci politiky NATO ?
     8. Môže politická strana ( hnutie ) dať v rámci kampane pred voľbami do NR SR občanom verejný prísľub, že po voľbách do NR SR navrhne a bude presadzovať, aby vládna moc prijala súbor opatrení na postupne  zvyšovanie sebestačnosti SR v základných potravinách a aby k tomuto problému bola otvorená celospoločenská diskusia ?
     9. Už pred niekoľkými rokmi hlavní politickí predstavitelia EÚ spísali politický dokument s názvom „Dokončenie európskej hospodárskej a menovej únie“. V duchu ideológie europeizmu existuje podľa predstaviteľov EÚ iba jedna cesta a to cesta väčšej harmonizácie, hlbšej koordinácie hospodárskych politik, a ďalší presun suverenity z národnej úrovne na úroveň európsku. Ide o to, aby ďalšie členské štáty EÚ boli v eurozóne a ide predovšetkým o to, a to sa už tvrdí otvorene, aby eurozóna prostredníctvom hospodárskej, finančnej a fiškálnej únie smerovala k únií politickej a teda k európskemu super štátu. Ide o dokument, ktorý sa na našej národnej úrovni vôbec nespomína, hoci celým dokumentom sa prelína snaha o väčšiu centralizáciu, harmonizáciu a nárokovanie si ďalšieho presunu suverenity z národnej úrovne na európsku úroveň. Dokument  jasne navádza, že v praxi sa bude vyžadovať, aby jednotlivé členské štáty súhlasili so stále častejším spoločným rozhodovaním o jednotlivých častiach svojich vnútroštátnych rozpočtov a hospodárskych politík. Čiže všetko sa má diať v jednom smere tak, aby zásadné rozhodovanie nepodliehali vôli našich národných politikov, ktorých si volíme, čo znamená, že to nemôže podliehať ani vôli nás, občanov. Toto sa zo strany našich národných politikov dodržiava a preto sa o celej problematike, ktorú rieši uvedený dokument, nekoná žiadna zmysluplná verejná či spoločenská debata.  Takže otázka pre politický subjekt: Môže politická strana ( hnutie ) dať  v rámci kampane pred voľbami do NR SR občanom SR verejný prísľub, že na základe dokumentu „Dokončenie európskej hospodárskej a menovej únie“ po voľbách do NR SR bude presadzovať, aby sa k danej problematike otvorila celospoločenská diskusia a na základe nej, aby sa navrhlo vládnej moci prijať v záujme SR potrebné opatrenia k tomu, aby sa predsavzatia z uvedeného dokumentu nemuseli realizovať ?
     10. Je známe, že zástupcovia EÚ a predseda vlády Kanady ešte v októbri 2016 podpísali dohodu CETA ( Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu ), vo februári 2017 dohodu schválil EP, v máji 2017 kanadská strana a NR SR ústavnou väčšinou ratifikovala dohodu dňa 25.septembra 2019. Na prvý pohľad sa zdá, že je všetko v poriadku. Lenže je veľmi veľa nejasnosti a nedoriešených otázok vrátane toho, že zmluva má prednosť pred zákonmi SR, čo znamená, že ničím ju nemôžeme ovplyvniť, hoci budeme každý rok voliť svojich nových zástupcov. Zamlčiava sa, že zmluvou CETA postupne dôjde k zničeniu poľnohospodárskych EÚ štandardov a ochranných značiek potravín a tradičných postupov výroby, to isté platí pre charakter špecifickej národnej priemyselnej výroby, štát príde o národnú suverenitu a odovzdá ju anonymným korporátnym tribunálom, kvalitu služieb a s nimi spojených produktov už nebude môcť určovať národný štát, ale korporácie, to isté sa bude týkať pracovných podmienok a s nimi spojeného sociálneho zabezpečenia: zničia sa domáce štandardy sociálneho zabezpečenia, práce, miezd, dôchodkov a bude organizovaná náhrada pracovnými silami dovezenými odkiaľkoľvek. Zmluvou CETA sa samotný štát podriaďuje politike korporácií a pokiaľ by štát chcel niečo robiť podľa záujmov občanov SR, potom budú nasledovať na štát žaloby a pokuty. Zničí sa lokálna kvalita výroby a bude nahradená zmätkami dovezenými z odkiaľkoľvek, čiže zničí sa samotná lokálna ekonomika. Môže politická strana ( hnutie ) dať pred voľbami do NR SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR bude presadzovať, aby sa k zmluve CETA otvorila celospoločenská diskusia a na základe nej aby sa navrhlo vláde SR prijať v záujme SR  a jej občanov potrebné opatrenia ? Je ochotná politická strana ( hnutie ) bojovať za zrušenie zmluvy CETA pre podmienky SR ?
     11. Okrem EÚ mimoriadnu moc v Európe nadobúdajú ECB a nadnárodné korporácie. O tieto otázky sa politické strany nezaujímajú a to z rôznych dôvodov. Ešte v roku 2014 vznikla Európska banková únia, ktorá podľa politikov mala obnoviť dôveru vo finančný trh a pomôcť naštartovať úverovanie európskej ekonomiky. Bankový sektor EÚ je veľmi zadlžený. Vznikom bankovej únie sú všetky dlhy eurozóny zospoločenštené a na záchranu existujúceho bankového systému budú využívané vklady občanov i z iných krajín a môžu byť ohrozené aj penzijné fondy. Angela Merkelová ešte v júni 2012 na zasadaní Rady EÚ v Bruseli povedala celkom jasne, že ak bude  zriadený jednotný Európsky bankový dohľad pod vedením ECB pre celú eurozónu, bude mať fond Európskeho stabilizačného mechanizmu ( ESM ) konečne možnosť rekapitalizovať banky priamo ! Členské štáty eurozóny z peňazí daňových poplatníkov mali za niekoľko rokov naplniť fond ESM v celkovej sume 700,- miliárd eur. Na tomto naplnení sa aktívne podieľala aj SR a mala prispieť čiastkou približne 5,7 miliárd eur. Tí, ktorí zapríčinili problém dlhov – veľkobankari – dostali od politikov EÚ ( a teda aj našich ) voľné ruky k tomu, aby konečne zničili tých, ktorí s tým nemajú nič spoločného. Ukazuje sa, že euro je nástrojom elít, ktoré majú iné ciele ako je blahobyt občanov EÚ. Cez euro bola eurozóna systematický hnaná do dlhov, ktoré nie sú splatiteľné.  Podarilo sa rozvrátiť ekonomiku mnohých európskych krajín a vyvolať chaos. Dôsledky takejto politiky budú spojené s vynucovaním si privatizácií všetkého, čo je ešte v Európe k dispozícií, vrátane vody a vzduchu. A ako je známe, Európska komisia sa odmietla zaoberať petíciou takmer dvoch miliónov občanov z členských štátov EÚ, ktorá odmieta privatizáciu hospodárenia s vodou (  Right 2 Water ). Môže politická strana ( hnutie ) dať pred voľbami do NR SR občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR bude presadzovať, aby  vláda SR verejne zdôvodnila ako funguje banková únia, fond Európsky stabilizačný mechanizmus, aká je politika ECB a teda aké opatrenia vládna moc navrhuje, aby štát mal dohľad nad finančným trhom ?
     12. Môže politická strana ( hnutie ) pred voľbami do NR SR dať občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR nebude podporovať iniciatívu Severoatlantickej aliancie a EÚ, aby v budúcnosti bolo možné jednoduchým spôsobom prepravovať vojenskú techniku po Európe a to najmä v smere na východ.
     13. So vznikom Spoločnej európskej a obrannej politiky sa EÚ zapojila do aktivít krízového managementu mimo svojho územia – do vojenských i civilných mierových misií, prevencie konfliktov a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti. EÚ spolupracuje s OSN a spolufinancuje jej mierové misie z 37 %. V posledných rokoch misie EÚ spolupracovali v Mali, Stredoafrickej republike, Somálsku, Demokratickej republike Kongo, v Afganistane. Sú známe misie v Líbyi, v Kosove, Bosne a Hercegovine, Palestíne, Iraku, na Ukrajine. Vojenské misie majú v budúcnosti slúžiť ako preklenovacie mechanizmy pre mierové misie OSN. Môže politická strana ( hnutie ) dať v kampani pred voľbami do NR SR občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR nebude podporovať, aby SR vysielala do rôznych vojenských a civilných misií svojich vojakov a civilistov a aby ďalej podporovala záujmy rôznych skrytých politických, vojenských a ekonomických síl z Európy a sveta.
     14. Je známe, že vo februári 2017 Európsky parlament schválil dokument „Správa o možnom vývoji a úpravách inštitucionálnej štruktúry Európskej únie.“ Tento dokument predstavuje akúsi reformu EÚ, ale v prospech samotnej EÚ a teda samotného Bruselu. Naši politici sa k tomuto dokumentu, ktorý svojim obsahom oslabuje suverenitu členských štátov EÚ, nevyjadrovali a vlastne zavládlo hrobové ticho. Výsledkom takéhoto postoja bruselských a našich politikov je to, že dokument sa nesmel dostať na verejnú diskusiu občanom členských štátov. Takže je tu otázka: Môže politická strana ( hnutie ) dať v kampani pred voľbami do NR SR občanom SR verejný prísľub, že po voľbách do NR SR navrhne a bude presadzovať, aby sa uvedený dokument o posilnení EÚ stal predmetom celospoločenskej diskusie a aby aj verejne boli posudzované závery, ktoré z celospoločenskej diskusie vyplynú ? Môže politická strana ( hnutie ) dať občanom verejný prísľub, že sa bude usilovať presadiť, aby vládna moc navrhla za SR ako členský štát EÚ požiadavku reformy EÚ v záujme opätovného posilnenia štátnej suverenity SR a ostatných členských štátov ?

  Na základe stanoviska politickej strany ( hnutia ) k navrhnutým či doplneným politickým témam si občan- volič môže urobiť pomerne presnú predstavu o tom, či je možné dôverovať  politickej strane ( hnutiu ) a teda aj rozhodnúť sa, ktorý politický subjekt voliť, respektíve určite nevoliť.

  Aký zmysel má návrh, aby občania – voliči  v období kampane pred voľbami do  NR SR vo vzťahu ku kandidujúcim politickým stranám a hnutiam uplatnili  pravidlo verejného prísľubu ?

  Má to veľmi veľký a ďalekosiahly význam, pretože pomerne jednoduchým spôsobom umožní občanom spoznať, aký skutočný politický program jednotlivé politické strany preferujú, ako v skutočnosti vyzerá u ich predstaviteľov ( a teda aj kandidátov na poslancov ) ich skutočná tvar a to najmä pri politických témach, ktoré neradi vysvetľujú a komentujú na verejnosti, či existuje ochota načúvať hlasom občanov, ich návrhom a pripomienkam, či majú záujem prijať za svoj program také politické témy, ktoré zaujímajú občanov a žiadajú ich riešenie a podobne.

  Uplatnenie pravidla verejného prísľubu občanom zo strany politických strán a hnutí bude predstavovať efektívny nástroj k tomu, aby sa občania zorientovali v tom, ktorý politický subjekt  voliť a ktorým z kandidátov dať aj osobnú podporu. Toto pravidlo sa ani nedá porovnať  so žiadnym prieskumom verejnej mienky, pretože ten je zameraný iba na pasívne vyjadrenie podpory politickej strane či hnutiu.

  Pravidlo verejného prísľubu občanom SR  bude nútiť predstaviteľov politických strán a hnutí a  členskú základňu, aby sa otázkami, ku ktorým sa bude vyžadovať verejný prísľub,  aktívne a vážne zaoberali a aby mohli verejnosti oznámiť svoje definitívne stanovisko.

  Pravidlo verejného prísľubu občanom SR bude potrebné z hľadiska organizačného uplatniť na republikovej úrovni. Keďže je to pravidlo, ktoré požadujú ( majú požadovať ) zaviesť občania – voliči v SR, tak  je pravdepodobné, že bude súvisieť  a aj vychádzať z inštitútu Databáza priorít voličskej základne pred voľbami do NR SR.

  Verejný prísľub k návrhom občanov ako voličskej základne má určitým spôsobom nútiť politické strany a hnutia k zodpovednejšej spolupráci s občanmi, ktorí podľa Ústavy SR predstavujú významnú politickú silu, k rozvinutiu takých politických aktivít, ktoré môžu zabezpečiť splnenie verejných sľubov.

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.54
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Odborník: Trump nariadil vraždu Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred voľbami

  Washington 20. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mazyar Asadi)   Prezident USA Donald Trump mohol dať rozkaz k likvidácii iránskeho generála Kásima Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred prezidentskými voľbami, vyhlásil v interview pre Sputnik vedúci oddelenia pre šírenie zbraní ženevského Centra pre politiku bezpečnosti Mark Fino "Áno, vnútorné záležitosti hrajú nesporne dôležitú…

  Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola vláda SR vyčlenila 7,1 milióna eur

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe, zrekonštruuje svoje priestory s pomocou dotácie vlády SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom výjazdovom rokovaní 7 100 000 eur. Kabinet na svojich výjazdových rokovaniach podporuje i takéto projekty s pridanou hodnotou, pretože majú veľký význam…

  Novým žiadateľom o úver musí už zostať popri splácaní úverov väčšia finančná rezerva

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Získať hypotéku alebo spotrebný úver je od začiatku tohto roka opäť o niečo ťažšie. Národná banka Slovenska upravila limit pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %. Centrálna banka chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí,…

  Norbert Bödör na súde poprel výpoveď Petra Tótha, sledovanie novinárov odmieta

  Pezinok 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súde sú prítomní aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör Haščák pred vyšetrovateľom potvrdil, že sa pozná s obžalovaným…

  Matovič chce vo Francúzsku demonštrovať pred vilou Počiatka. Živé vysielanie podľa neho znemožňuje "zrejme rušička"

  Cannes 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook I. Matoviča)   Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO v pondelok vycestovali na francúzske pobrežie do mesta Cannes, kde má mať luxusnú vilu exminister financií Ján Počiatek, ktorý vystupuje na kontroverznej video nahrávke z pracovne bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Šéf hnutia Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu priamo pred…

  Ako si bruselská junta strelila do nohy: Modré bannery s reklamou na žlté hviezdy sú odteraz legitímnym terčom

  Bratislava/Brusel 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. V europarlamente vyhlásili národné vlajky za „bannery“, teda čosi ako reklamné letáky. Podpísali tým ortieľ aj pre svoju vlajku s hviezdičkami: odteraz ju budú vlastenci v celej Európe považovať za reklamu a tak…

  Abe: Japonská vláda je odhodlaná ukončiť územný spor s Ruskom

  Tokio 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franck Robichon)   Japonská vláda je odhodlaná dosiahnuť vyriešenie územného problému a podpísanie mierovej zmluvy s Ruskom. Vo svojom prejave na pôde japonského parlamentu to v pondelok oznámil predseda japonskej vlády Šinzó Abe, píše agentúra TASS Abe dodal, že "dohody dosiahnuté s ruským prezidentom (Vladimirom) Putinom…

  Horolezec prežil približne 300-metrový pád zo Slavkovského štítu

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Horolezec prežil približne 300-metrový pád, poranil si pritom iba nohy. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke, v poobedňajších hodinách počas zostupu hrebeňom Slavkovského štítu spadol 41-ročný horolezec a príslušník HZS smerom do Kráľovského žľabu…

  Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa uskutočnila modlitba sv. ruženca, ktorá bola obetovaná za pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po modlitbe vystúpil aj koordinátor dohovoru Erik Zbiňovský a prečítal vyhlásenie…

  Putin: Zdá sa, že v EÚ parlamente viacerí nevedia čítať alebo písať, alebo nemajú oči

  Petersburg 20. januára 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Rusko bude 9. mája oslavovať 75. výročie  porážky hitlerovského Nemecka, ktorého hrôzovláda sa ukončila dobytím Berlína Červenou armádou. Vladimír Putin chce teraz sprístupniť  širokej verejnosti archívne dokumenty, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. Ruský prezident to…

  Baránek: Táto kampaň je najhoršia, akú som zažil

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot -YouTube)   Politický analytik Ján Baránek pre denník Pravda reagoval na výsledky posledných predvolebných prieskumov. Pripomenul, že do volieb zostáva viac ako mesiac, pričom vylúčiť sa nedá žiadny výsledok Pokles strany Smer nevidí ako dramatický, no dá sa z toho vysledovať celkový trend.  Nič ale zatiaľ nie je…

  Harabin ponúka Čaputovej právnu pomoc, keď nevie, ako má vypovedať Istanbulský dohovor

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:Video Facebook)   Premiér Pellegrini na základe rozhodnutia parlamentu požiadal prezidentku, aby informovala Radu Európy o tom, že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou genderového dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor Čaputová však vyhlásila, že nebude rešpektovať rozhodnutie vlády a parlamentu o vypovedaní Istanbulského dohovoru. Vyjadrila pochybnosti,…

  "Galkovci" z Demokratickej strany zamkli dvere úradu špeciálnej prokuratúry. Žiadajú vyšetrenie viacerých káuz

  Bratislava 19. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:DS)   Predstavitelia Demokratickej strany uzamkli reťazou vstupné dvere na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Vyjadrili tak svoj nesúhlas s postupom prokurátora, ktorý nariadil prepustiť bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor strany, pričom jej členovia tiež vyzvali ľudí, aby v…

  V Prešove odohrali benefičný koncert na pomoc obyvateľom z Mukačevskej ulice

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   V Prešove sa uskutočnil benefičný koncert na pomoc obyvateľom, ktorí prišli o bývanie po výbuchu paneláka. Tak ako ľudia, ktorí posielali peniaze na verejný účet zriadený mestom, sa teraz spojili umelci a hudobníci, ktorí vystúpili bez nároku na honorár. Výťažok z koncertu pošlú na transparentný…

  Radičová ku zadržaniu a prepusteniu Trnku: "Kríza právneho štátu má rozsah požiaru v Austrálii. Pomôže len poriadna búrka"

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ku situácii okolo zadržania a neskoršieho prepustenia bývalého šéfa Generálnej prokuratúry SR Dobroslava Trnku sa v pondelok vyjadrila bývalá premiéra Iveta Radičová, ktorá sa v minulosti viackrát postavila proti nominácii Trnku na post generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku na post generálneho prokurátora inštalovali v roku…

  Európski vyjednávači sa pripravujú na náročné rokovania o obchode s Britániou

  Brusel 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) už zostávajú len necelé dva týždne. Európski diplomati sa tak pripravujú na ďalšiu fázu, na intenzívne rokovania o budúcich vzťahoch s Londýnom po brexite Brusel si uvedomuje, že ho čakajú nové a tvrdé boje o tzv. dohodu…

  Slovenské zlato: Prečo chcú poslanci silou-mocou mať všetky vajíčka v jednom košíku?

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Lefteris Pitarakis)   Na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady, ktorá sa začína už v utorok, sa má opäť hlasovať o presune slovenského zlata, ktoré je všetko uložené v Londýnskej Bank of England. Koncom roka tento návrh nepodporil dostatočný počet poslancov. Budú sa tentoraz už riadiť sedliackym rozumom?…

  Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred poľadovicou a smogom

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele hmla. Na horách a postupne miestami aj v nižších polohách zmenšovanie oblačnosti. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje na ojedinele sneženie alebo mrholenie. Meteorológovia varujú pred poľadovicou, ktorá predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské…

  TopDesat

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni 2. časť

  0

  V prvej časti článku Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni, sme sa spoločne pozreli na japonský ostrov, ktorého pobrežie skrýva záhadný objekt, o ktorom sa americkí vedci domnievajú, že je prírodným úkazom. Ich japonskí kolegovia však poukazujú na miesta, ktoré sú podľa nich bez pochýb opracované rukou človeka. Pozrime sa spoločne na ďalšie…

  Tiger vo svojej najväčšej majestátnosti na úchvatných fotkách

  0

  Nitish Madan - indický fotograf divočiny - má pre tigrov slabosť. „Mám s nimi podivné spojenie,“ povedal v jednom rozhovore. „Keď sa predo mnou objaví tiger, jednoducho z neho nemôžem spustiť oči. Je to tak mocné , magnetizujúce a úchvatne vidieť ich vo voľnej prírode. Vyžarujú pocit neohrozenosti a majestátnosti. Sú tak sústredení a nezastaviteľní.“ Prirodzene, jeho láska k…

  Vo svete IT

  Poco F2 Lite: Zverejnené fotografie naznačujú, že sa dočkáme odľahčenej verzie zariadenia Poco F2

  0

  Len pár dní dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Poco si dala registrovať ochrannú známku na novú generáciu zariadení F2, ako aj o tom, že spoločnosť bude fungovať nezávislé od Xiaomi. Najnovšie portál Gizmochina.com prišiel so správami, v ktorých je údajne zachytený smartfón Poco F2 v Lite…

  Samsung Galaxy S20 Ultra zrejme ponúkne až 100-násobný digitálny zoom. Technológia ponesie označenie Space Zoom

  0

  Predstavenie smartfónov zo série Galaxy S20 od spoločnosti Samsung sa pomaly ale isto blíži a s postupom času sa na internete objavujú aj bližšie informácie, o ktorých doposiaľ spoločnosť Samsung neinformovala. Najnovšie novinky sa týkajú vrcholného modelu Galaxy S20 Ultra, respektíve schopností jeho zadného fotoaparátu, informoval zahraničný technologický portál SamMobile.com.…

  Vedci objavili relatívne blízko nás dve planéty, ktoré by mohli byť vhodné na život

  0

  Vedci objavili pri neďalekej hviezde 5 exoplanét, z ktorých dve by mohli byť obývateľné super-Zeme (pozn. redakcie: planéty väčšie ako Zem, zároveň však menšie ako Neptún). Jedná sa o perfektných kandidátov na štúdium života mimo našej Slnečnej sústavy. Dve planéty nesú názov GJ 180 d a GJ 229A c. Jedna…

  Za aplikácie a hry sú ochotnejší viac platiť používatelia iPhone telefónov, ako Android zariadení

  0

  Za software v podobe aplikácií a hier v smartfóne platí stále viac a viac používateľov. Nasvedčujú tomu dáta spoločnosť Sensor Tower. Spoločnosť pár dní dozadu uverejnila správu, ktorá odhaľuje, že celosvetovo sme v minulom roku minuli na software v našich smartfónoch viac ako 140  miliárd dolárov. Ochotní sú platiť hlavne…

  SpaceX má za sebou úspešný testovací let modulu Crew Dragon. Bude môcť prepravovať astronautov na obežnú dráhu

  0

  Vesmírna spoločnosť SpaceX dnes, 19. januára úspešne demonštrovala núdzový, záchranný systém rakety Crew Dragon. Po tomto teste je pripravená prevážať amerických astronautov na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ráno vyštartovala z Kennedyho vesmírneho centra. Po 84 sekundách sa modul oddelil od nosnej rakety a spustili sa motory SuperDraco, ktoré sa nachádzajú…

  Xiaomi Mi 10 by mohol byť predstavený v rovnaký deň, ako plánuje predstaviť nové zariadenia aj Samsung

  0

  Xiaomi Mi 10 je smartfónom, ktorý je z kategórie najočakávanejších tohto roku. Ide to totiž o nadchádzajúcu vlajkovú loď jedného z najväčších výrobcov smartfónov na svete. V posledných dňoch sme sa mohli dozvedieť o zariadení viacero informácií pričom niektoré z nich boli z dôveryhodnejších, a iné zas z menej dôveryhodnejších…

  TopSpeed

  Elektrický Renault Twingo ZE ja za dverami. Zaútočí na Citigo iV

  0

  V segmente najmenších mestských áut začína byť pekne teplo. Kým ešte nedávno sa v súvislosti s ich budúcnosťou príliš optimisticky nehovorilo, dnes je situácia iná. Autá zostávajú na scéne, rozdiel je len v pohone. Svoje elektrické želiezka v ohni už má viac veľkých hráčov. Elektrický Renault Twingo ZE bude čoskoro ďalším z nich. Vojna najmenších môže…

  To naj z Euro NCAP 2019. Ktoré sú najbezpečnejšie autá r2019?

  0

  Na konci roku vždy Euro NCAP rekapituluje celý rok, ktoré autá obstáli najlepšie vo svojich kategóriách. Avšak pozor, Euro NCAP nerozdeľuje autá presne podľa zaužívaných hodnôt, ako strendá trieda, vyššia stredná trieda, malý automobil a podobne. Preto berte aj výsledky jednotlivých kategórii s rezervou. Tak teda kto je v Euro NCAP 2019 tým…

  Video Test Lexus RX 450h - tu bude ticho!

  4

  Lexus RX je najväčší a jeden z najvýznamnejších typov značky, ktorá rada zdôrazňuje, že RXko stálo pri zrode nového trhového segmentu. Ten odvtedy poriadne nabral na obrátkach a už sa zdalo, že bude akcelerovať donekonečna. Kategória SUV v súčasnosti kulminuje, no medzitým vzniklo viacero odvodenín – veď aj RX má v podtitule „luxusný…

  Opäť unikli pripravované novinky Volkswagenu. Máme prvé fotky!

  1

  Volkswagenu sa príliš nedarí skrývať jeho novinky pred zrakmi verejnosti. Netýka sa to iba materskej značky, no aj všetkých ostatných vrámci koncernu. Spomeňme si len na Škodu Octaviu, ktorej nový obrázok unikol hádam aj každý mesiac. Tento krát sa VW nepodarilo uchrániť dve jeho pripravované novinky. Konkrétne nafotili faceliftovaný Volkswagen…

  Ceny elektromobilov napriek sľubom rastú. Niekde je problém

  13

  Všetko malo byť inak, napriek tomu sa sľuby a realita rozchádzajú. Ceny elektromobilov neustále stúpajú, ich ponuka v USA a Európe nezodpovedá dopytu a z elektromobility robíme namiesto praktickej a ekologickej dopravy skôr prestížnu záležitosť. Podľa organizácie JATO Dynamics za to môžu automobilky aj samotné vlády. Riešením by mohlo byť načúvanie reálnym spotrebiteľom.

  Nechá BMW trojvalec len pre najmenšie modely?

  1

  BMW aktualizuje svoju modelovú ponuku nielen rozšírením motorov smerom „nahor“, ale aj dole. Základná ponuka pre BMW 3 sa rozšíri o nový základný zážihový motor vo verzii 318i. Avšak tí znalejší vedia, že BMW týmto názvom označovalo v minulej generácii trojvalec. V tej súčasnej G20 však BMW trojvalec nečakajte. Aj BMW 318i bude…

  KAMzaKRÁSOU

  Bolesť v pravom boku pod rebrami: Príčiny môžu byť vážne!

  3

  Bolesť v pravom boku v tom lepšom prípade nemusí signalizovať vôbec nič. No v tom horšom prípade môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy. Zistite, aké!

  Je predškolská dochádzka potrebná? Toto o nej hovoria najnovšie štúdie

  2

  Vyzerá to tak, že čoskoro bude predškolská dochádzka od 5 rokov povinná aj na Slovensku. Aké výhody deťom poskytuje na základe zistení nedávnych štúdií?

  3 recepty na hrnčekové raňajky: Rýchle, jednoduché a hlavne chutné!

  2

  Raňajky nemusia zákonite pozostávať z pečiva a šunky alebo suchej salámy. Raňajky môžu byť pestré, chutné a hlavne jednoduché na prípravu! Skúste preto tieto recepty na hrnčekové raňajky!

  Agresívne a zriedkavé nádorové ochorenie: Kedy vzniká mezotelióm?

  1

  Viete, čo je mezotelióm? Prezradíme, že ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré je zároveň veľmi agresívne. Zistite, aké sú jeho príčiny a aká je liečba!

  Čo vyvoláva migrénu? Pozor na týchto 7 najčastejších spúšťačov!

  3

  Aj vy z času na čas bojujete s neznesiteľnou bolesťou hlavy, na ktorú pomáha len ticho a tma? Čo vyvoláva migrénu, ktorá môže trvať aj tri dni?

  Šéfkuchári prezradili triky, ktoré ťa naučí LEN škola varenia!

  6

  Chcete svoje kulinárske umenie posunúť na ďalší level? Naučte sa triky, ktoré by vás naučí len škola varenia a ktoré používajú šéfkuchári po celom svete.

  Svetlo sveta

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

  0

  Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

  Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

  0

  Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie. Svätý Otec…

  Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 – rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

  0

  Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore…

  Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

  0

  Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný. Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie…

  Slováci darovali vianočné duchovné dary – tisícky svätých omší a novén

  0

  Počas vianočných sviatkov prijali mnohí okrem hmotných darov aj duchovné dary v podobe odslúženia svätých omší v misijných krajinách. Darček vo forme vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pripravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami rozposlali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to bolo 7 938 svätých…

  Armádny Magazín

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámerom. Podstatou „velenia zámerom“ je uzatvorenie akejsi dohody (kontraktu) medzi nadriadenými a podriadenými. Jednou je

  Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

  0

  Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila...

  Formovanie dôstojníkov: Exkurzia do histórie vojenskej reformy (6. časť)

  0

  Teraz vzniká legitímna otázka. Ak teda poskytovanie vysokoškolského vzdelania na pôde rezortu nie je nevyhnutnosťou v mnohých štátoch, čo bolo príčinou, že sme ho chceli zachovať? Jednoduchá odpoveď by znela: nostalgia. Ale reformou sa presadila výrazná racionalizácia a opti

  Izrael vytvoril novú letku stíhačiek F-35i

  0

  Izraelské letectvo vo štvrtok slávnostne uviedlo svoju druhú letku lietadiel piatej generácie F-35, známej ako „Levy juhu“, oživujúc historickú 116. peruť. Táto eskadra bola založená v roku 1956, používala lietadlá P-51 Mustang a zúčastnila sa viacerých izraelských vojen. Od roku 2003 do roku

  Turecko ako prvá krajina zavádza do výzbroje drony s ľahkým guľometom

  0

  Dron Songar je oktoptéra, ktorá nesie guľomet s 200 nábojmi. Môže páliť jednotlivými výstrelmi alebo salvami po 15 ranách. Pre taký dron nie je vôbec ľahké strieľať za letu a ešte ku všetkému strieľať presne. Jednak nie je ľahké odhadnúť vzdialenosť a uhol pre zameranie, a potom tiež spätný ráz…

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámero

  Tvoja Svadba

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

  0

  Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

  Svadobná tiara a korunka: K čomu sa hodia a sú vôbec ešte IN?

  0

  Svadobná tiara a korunka sú dominantou kráľovien či vojvodkýň, no ani nevesty sa im nevyhýbajú. Nie sú však už mimo trendu? S čím alebo ako ich kombinovať?

  Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Zostavte si ho!

  0

  Koľko bude stáť svadba, a na čom sa dá ušetriť? Skôr ako začnete panikáriť, zamyslite sa, čo všetko bude treba obstarať. Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Pripravili sme pre vás praktický orientačný zoznam.

  Prší nám šťastie! Svadba v daždi nemusí byť katastrofa

  0

  Svadba v daždi nemusí byť úplnou katastrofou - veď vám bude pršať pre šťastie. Ako sa však na takúto svadbu pripraviť? Čo mať pre istotu v zálohe?

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

  Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

  0

  Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…

  Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

  0

  Keď je alergia na zvuky chorobou, hovoríme o nej ako o mizofónii. Ide pomerne o novodobé ochorenie. Zistite, čo ju spúšťa, aké sú jej príznaky a ako na ňu!

  Najlepšie bylinky pre lepší spánok: Zbavte sa nespavosti bez liekov!

  0

  Nespavosť, dlhé zaspávanie, prebúdzanie sa cez noc, nedostatočné oddýchnutie si počas spánku – s tým všetkým sa pravdepodobne každý musí raz za čas popasovať. Ak ste sa tým ešte nikdy nestretli, máte obrovské šťastie. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je totiž nevyhnutný pre správnu funkciu celého tela. Zabezpečuje nám potrebnú…

  Poznáte tieto liečivé účinky citrónov? Takto sú prínosné pre telo!

  0

  Citróny rozhodne nepatria medzi klasické ovocie, ktoré si niekam zoberieme so sebou a keď nás zastihne hlad, tak ho jednoducho ošúpeme a zjeme. Nuž, konzumácia celých citrónov je pravdepodobne len pre milovníkov veľmi kyslej chuti. Oveľa častejšie sa však využíva práve citrónová šťava, ktorá našla uplatnenie napríklad ako dochucovadlo pokrmov…

  Aký je význam mikroelementov pre zdravie? Nesmú nám chýbať!

  0

  Niektoré minerálne látky potrebujeme vo väčšom množstve, iné v menšom. To ale neznamená, že ich nepotrebujeme. Aký je teda význam mikroelementov pre zdravie?