Vládna moc vyhlásila občanom boj proti extrémizmu z ich radov. Prečo ? Časť VII.

 

Vládna moc, politické elity a ich prisluhovači sa odhodlane pustili do boja proti extrémizmu a tým aj do boja proti občanom. Dokazujú tak, že u nich vo veľkom absentuje vôľa k spravodlivosti, pričom  spravodlivosť v tomto prípade je potrebné chápať vo význame cnosti. Spravodlivosť ako cnosť pokladá politická etika za najvyššiu mravnú cnosť, pretože sa týka vzťahu k blížnemu. V rámci tejto spravodlivosti ide o vonkajšie vzťahy spolužitia medzi ľuďmi.

Berie sa, že iniciátorom boja proti extrémizmu je strana Most – Híd na čele s Bugárom. Už sme  tohto pána  spomínali. Teraz iba pripomeniem, že B. Bugár využil svoje politické postavenie a tak si „trošku“ finančne polepšil domáci rozpočet o 500,- tisíc eur za odpredaj pozemkov štátu. Pán predseda má svedomie čisté, pretože neporušil žiadny zákon, ale z hľadiska svojich morálnych kvalít úplne zlyhal, pretože svoj vzťah  k blížnym, od ktorých si kúpil pozemky a z daní ktorých mu štát vyplatil peniaze, založil na svojej chamtivosti. V tomto prípade u neho absentovala spravodlivosť ako cnosť.

A čo je cnosť ? Schopnosť konať morálne správne a morálne dobre. Chamtivosť nútila predsedu strany postupovať dôrazne a chladne za svojim cieľom. Podobne postupuje v prípade boja proti extrémizmu. Nezmenilo sa v jeho správaní nič – aj v tomto prípade sa okolie blížnych rozrástlo na celé územie Slovenska. A znova postupuje dôrazne a chladne, pretože požaduje odhaľovať  extrémistov a trestať ich ! Je azda presvedčený, že jeho politické úsilie nastolí nejaké spravodlivejšie pomery v našej spoločnosti, ak sám zo svojej podstaty, zo svojho vnútra nevie byť ako politik spravodlivý ?

Základom spravodlivosti ako cnosti je uznávanie druhých ako osobnosti s právami a záujmami. U politických elít je to zvlášť aktuálne, pretože toto uznávanie druhých, teda spoluobčanov, nie je súkromnou záležitosťou, ale politickou a je  spájané s rešpektom k ľudským právam. Čo to znamená v našom prípade ?  V prípade vyhlásenia boja proti extrémizmu vládna moc zneužila svoje postavenie, pretože právo štátnej moci niečo konať nesmie byť založené na potieraní rešpektu k ľudským právam. Sloboda slová, prejavu, myslenia patria k ľudským právam a vládna moc túto slobodu z určitých dôvodov poprela.

Ide o to, že rešpekt k ľudským právam nemá zakladať hľadanie dôvodov k ich potieraniu. Pán predseda vlády SR tento dôvod uviedol pomerne jasne:  nie je to v súlade s podstatou štátu a krajiny, ak ide o obsah internetu. Jeho poňatie ľudských práv patrí do obdobia socializmu, keď bolo jasne určené, že majú byť podriadené záujmom socialistickej spoločnosti. Ľudské práva nie sú darom od štátu. Existujú preto, aby obrana jedinca pred štátom či inými ľuďmi  bola zabezpečená. Ľudské práva umožňujú občanom ich nezávislosť na  nejakých autoritách, na viere, určitých názoroch, hodnotových preferenciách, spôsobe života a podobne.

Je až príliš v súčasnosti badateľné, že vládna moc organizuje za peniaze daňových poplatníkov, aby sa ochrana nezávislosti občana  narušila ( likvidovala ). Ľudské práva patria k jednému z dôležitých  sociálnych princípov spoločnosti – spoločnému dobru. Samotný štát má v plnej miere slúžiť  spoločnému dobru. Prečo nemôžu byť ľudské práva dané od štátu ?  Pretože sú založené na ľudskej dôstojnosti, ktorá súvisí výlučne so stvorením človeka, s jeho narodením a životom.

Kto rešpektuje ľudské práva, rešpektuje aj ľudskú dôstojnosť. V živote má platiť taká pozícia, že ľudské práva sú založené na ľudskej dôstojnosti. Túto dôstojnosť štátna moc človeku úradným postupom neprideľuje a nemá k tomu ani žiadne zmocnenie. Ak by bol k tomu nejaký úradný postup, určite by to bolo spojené s plnením určitých podmienok, čo by odkazovalo k určitej osobe či skupine osôb na ich právo rozhodovať o pridelení ľudskej dôstojnosti. Našťastie, tak to nie je a nemôže byť a je to správne.

Fakt, že ľudská dôstojnosť sa nikomu neudeľuje, má potom súvislosť s chápaním ľudských práv. Otázka ľudskej dôstojnosti je riešená iným spôsobom. Ľudskú dôstojnosť mohol  „prideliť“ iba Stvoriteľ ( Boh ) živej ľudskej bytosti, preto sa rodí s človekom automatický. Obrazne povedané, dôstojnosť človeka – to sú jeho nezničiteľné „duchovné šaty“, s ktorými  automatický vstupuje do rôznych vzťahov, pričom od týchto vzťahov sa neodvíja podmienka zmeny ich „strihu, vzorky, kvality, účelu“.

Ľudská dôstojnosť je otázkou transcendencie, teda tyká sa prekročenia všedného, prirodzeného sveta plného boja za dosiahnutie úspechu aj na úkor iného ľudského tvora. Prezident Andrej Kiska  vyzval nedávno cirkevných predstaviteľov na boj proti  extrémizmu. Ak by sa to podarilo, že cirkevní predstavitelia sa zapoja do štátom organizovaných represálií a k tomu získajú  podporu svojich veriacich, bola by to tragédia. Existujú prinajmenšom dva dôvody, že cirkev a kresťania majú svätú povinnosť brániť ľudské práva ako práva na slobodu. Nesmieme sa vrátiť k fašistickým praktikám a ani k represiám, ktoré boli organizované po Februári 1948.

Prvý dôvodom k tomu, aby  cirkev  bránila  ľudské práva ako slobodu súvisí s problematikou transcendencie a dôstojnosti človeka. Podľa cirkevného  dokumentu je cirkev „znamenie a ochrana ľudskej osobnosti“. Cirkev má teda v prvom rade chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva  pred akýmkoľvek svetským orgánom, pretože iba táto transcendencia jej dáva takúto možnosť a zároveň ukladá povinnosť. Samotný štát má potom inú úlohu: iba prevziať ľudskú dôstojnosť a ľudské práva na slobodu do spoločensko – politického systému ako hotovú vec a chrániť túto súvislosť božského a ľudského bytia.

Druhý dôvod, prečo je potrebné ľudské právo na slobodu chrániť zo strany kresťanov, vyplýva z podstaty kresťanstva. Jeho ústrednou témou je postava Ježiša Krista, ktorého si v rámci nášho materiálneho sveta neustále pripomíname. Jeho ukrižovanie nebolo iba osudom, ktorý sa mal naplniť či výrazom spásy ľudstva od hriechov. Jeho ukrižovanie bolo výsledkom spoločenských a politických pomerov, ktoré v tom čase vládli a v ktorých žil. Láska k pravde a chudobnému ľudu viedla Krista k tomu, že sa stal ostrým kritikom postojov a činov vtedajšej mocnej židovskej elity.

Ak by sa mohol stať taký zázrak, že Kristus sa k nám vráti do dnešnej doby, tak nemám pochybnosti, že by bol tým prorokom, ktorý sa nekompromisne púšťa do kritiky  pomerov vládnucich u nás, v Európe či vo svete. Cieľom jeho kritiky by boli politické elity jednoúčelne zamerané na podporu globalistov vo svete. Ježiš Kristus ako náš „Pán prítomnosti“ by bol politickými elitami vyhlásený za extrémistu. Tento pojem západná propaganda vrátane tej u nás rada používa, pretože slúži  iba k propagandistickým účelom: obrazom extrémizmu „omámiť“ občanov krajín EÚ do takej miery, aby uverili v zlo extrémizmu.

Z môjho pohľadu Ježišovi  nešlo ani tak o spasenie za hriechy minulosti, ako skôr o spasenie sa od hriechov budúcnosti, ktoré je možné  len so slobodou slová, láskou k pravde. Jeho Desať Božích prikázaní a Blahoslavenstvá  pokladám za stavebné kamene učenia o duchovnom osvietení človeka, pretože iba to je predpoklad a cesta k láske k blížnemu, k naplneniu ľudskej dôstojnosti. Učenie o spasení sme ani od doby Ježiša Krista nedokázali  naplniť, pretože pre toto učenie nepostačujú iba modlitby bez lásky a otvoreného srdca a mysle. Nie je preto problémom pochopiť, že súčasné  politické elity duchom a chamtivosťou po životných statkoch ostali iba na tej istej pozícií ako mocná židovská elita za čias Krista. Rozdiel medzi nimi spočíva iba  v tom, že sa namiesto drevených krížov používajú iné prostriedky technológie moci a namiesto rímskeho impéria sa k moci derie globalistická svetovláda.

Je už dostatok dôkazov či indícií, že takáto vláda aj so súčasnými prisluhovačmi sa vyznačuje nenávisťou k ľuďom, dáva vedieť, že ľuďmi pohŕda, čo znamená, že pre nich  je ľudská dôstojnosť bezvýznamným znakom života.  Na toto ignoránstvo nadväzuje ďalšie: potierať slobodu slová, prejavu, myslenia, postojov, slobodu informácií.

Rad by som veril, že kresťania aj s predstaviteľmi  svojich cirkví sa nepridajú k výzve prezidenta SR. Z podstaty viery, ktorú kresťania uznávajú, vyplýva, aby pomáhali spoločnostiam bojovať proti štátnej moci, ktorá organizuje boj proti extrémizmu.  Nie je žiaduce dopustiť, aby štát ( vládna moc ) bojom proti extrémizmu slúžil nadnárodným štruktúram a kvôli ich záujmom obetoval svojich občanov ako nositeľov štátnej moci.

Nezmyselnosť boja proti extrémizmu vyplynie aj z pochopenia otázky zmyslu pre spoločné. Róber Fico spoločnosti prezradil, prečo je dôležité hovoriť o extrémizme.  Nepáčia sa mu rôzne  názory, postoje, myšlienky na internete, ktoré podľa jeho názoru nie sú v súlade  s podstatou štátu a tejto krajiny. Na docenta práva je to mizerný intelektuálny výkon, preto si dovolím uviesť, v čom je problém. Ak názory občanov majú ladiť s podstatou štátu a krajiny, znamená to, že občania by mali mať, a bez výnimky, zmysel pre spoločné, mali by sa vyznačovať určitou lojalitou. Potom boj vládnej moci proti extrémizmu má riešiť vzťah občana k celku ( štátu ) a občan sa má podriadiť tomu, čo reprezentujú politické elity či vládna moc.

Čo je zmysel pre spoločné ? Je to ochota občanov plniť uložené povinnosti zákonom. Prísne podľa zákona sme zaviazaní k tomu, čo zákon predpisuje. Splnenie zákonných povinnosti si je možné  v zmysle zákona vynútiť. Nepotrebujeme k tomu osobitý spôsob  vynucovania – boj proti extrémizmu. Vládnej moci  na čele s Róbertom Ficom je to však málo. Vládnej moci v súčasnosti ide o to prekročiť hranicu zmyslu pre spoločné !!! Kedy dôjde k tomu, že hranica  zmyslu pre spoločné sa prekročí ? Ak si štát začne vynucovať  – kontrolovať vnútorný postoj občana ( začne sa zaoberať jeho duchom ).

( Pokračovanie v Časti VIII. )

Dušan Hirjak

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA