Vládna moc vyhlásila občanom boj proti extrémizmu z ich radov. Prečo? Časť VI.

Za peniaze daňových poplatníkov vládna moc začala viesť boj proti potenciálnym extrémistom z ich radov. Pritom to, čo naliehavo potrebujeme, vyplýva práve z podstaty nášho štátu. Pán Róbert Fico dezorientuje obyvateľov Slovenska tým, že otvorene tvrdí, že obsah internetu je nezlučiteľný s podstatou tohto štátu a tejto krajiny. Zámerne odvádza pozornosť obyvateľov od toho, čo v skutočnosti je nezlučiteľné s podstatou nášho štátu a našej  krajiny. Lenže obsah internetu to určite nie je.

S podstatou nášho štátu a našej krajiny súvisí v prvom rade to, že sme civilizovaný slovanský národ, mierumilovný a priateľský, s otvoreným a láskavým srdcom, dobroprajný k ostatným národom a silnou túžbou po vzájomnom porozumení národov, sme národ rozumný, múdry, pracovitý, s úctou k svojim predkom a k rodnej zemi, sme národ, ktorý sa chce držať kresťanskej morálky, túži žiť v spravodlivých pomeroch vo vlastnej krajine a navonok, nie sme národom koristníckym a náš život si nezakladáme na utrpení iných národov v náš prospech. Sme národom, v ktorom má dôležité postavenie rodina a v rámci nej starostlivosť o deti a každého jej člena, v ktorom má dôležité postavenie inteligencia, pracujúce skupiny ľudí v hospodárskom systéme, sme národ, ktorý má schopnosť postarať sa o všetkých tých spoluobčanov, ktorí nemajú sily zvládnuť život vlastnými silami, sme národ, ktorý má záujem zúčastňovať sa na správe vecí verejných  a usilovať sa o také spoločné dobro, ktoré bude môcť  využívať každý  člen spoločnosti.

Na základe toho, čo súvisí s podstatou nášho štátu a našej krajiny by malo harmonizovať aj úsilie vyberať si do vedenia krajiny ľudí, ktorí budú robiť politiku ladiacu  s podstatou štátu a krajiny. Tu je ten zásadný rozdiel ! S podstatou nášho štátu a krajiny má v prvom rade a záväzne ladiť práca politikov a vládnej moci. Lenže postupne, pomaly, tichučko sa naše politické elity a vládna moc vzďaľujú od podstaty nášho štátu a našej krajiny. V mene nás, obyvateľov Slovenska, sa politické elity a vládna moc stali solidárnymi so všetkými vojnovými štváčmi demokratického Západu, schvaľujú sa všetky zločiny páchané vo svete pod vedením najaktívnejších militaristov. Stále chceme byť v NATO, hoci o jeho zločinoch je dostatok dôkazov. O európskej integrácií, ktorá má vyhovovať podstate nášho štátu a krajiny, nám vládna moc nedovolí diskutovať. O mierovej politike medzi národmi sa už dávno nehovorí. Sme susedia Ukrajiny, ale ľudské utrpenie na východe Ukrajiny nás nezaujíma, pretože máme „priateľské“ vzťahy s kyjevskou chuntou. Zásluhou falošnej solidarity a predstavy byť rovnocenným partnerom krajinám Západu naše politické elity a vládna moc dávno zabudli hovoriť o všetkých problémoch s občanmi otvorene a s rešpektom vypočuť si ich názor či požiadať o súhlas.

Politické rozhodnutia vládna moc neprijíma na základe toho, čo je potrebné z hľadiska podstaty nášho štátu a našej krajiny, ale z hľadiska nadnárodných štruktúr, ktoré pokladáme za akési „božské ramená“ objímajúce nás zo svojej lásky k ľuďom, pričom celý verejný priestor krajiny tužia doprivatizovať. Obsah internetu nepredstavuje pre náš štát a krajinu žiadnu hrozbu. Môže to však byť hrozba pre politické elity, pretože ich skutočné ciele už len čiastočne súvisia s podstatou nášho štátu a našej krajiny. Atmosféra boja proti extrémizmu má vytvoriť takú politickú a psychologickú situáciu v krajine, aby občanov ani nenapadlo začať uvažovať, že nie internet, ale politické elity a vládna moc môžu ohrozovať podstatu štátu a krajiny.

Sloboda slová a prejavu sa už potiera aj v Národnej rade SR, v priestore, ktorý má byť skutočnou Arénou politického boja bez toho, aby sa o niekom tvrdilo, že sa skrýva za imunitu. Za výrok o islame poslanci pokutujú svojich partnerov z ĽS – NS, čím zneužívajú pozíciu väčšinového hlasovania, ktoré patrí do mechanizmu rozhodovacích právomoci. Hlasovať o názore poslanca, nie o jeho názore na konkrétny zákon, znamená prenasledovať poslanca za jeho názor.  O vytvorení komplexných podmienok pre uplatňovanie slobody slová a prejavu v NR SR nesmie rozhodovať väčšina, napríklad ako vládna koalícia.  O vytvorení podmienok  rovnakých pre všetkých 150 poslancov sa má prijať iba taká smernica, ktorá bude vyhovovať všetkým. To je zásadné pre prácu v parlamente. V Národnej rade SR má byť neprípustné dávať za vyjadrenia poslancovi peňažité pokuty, nech tie vyjadrenia budú akékoľvek.

Vládna moc a politické elity stotožnili podporu vojnových zločinov demokratického Západu s našou podstatou štátu a našej krajiny, čo sa v bežnom živote neskúma a čo sa od „cudzích“ médií na našom území ani nedozvieme. Ohrozenie podstaty štátu a krajiny v priestore EÚ je badateľné napríklad zo strany ilegálnej masovej migrácie. Bežní obyvatelia krajín EÚ to vnímajú správne, ale vládne orgány, politické elity a ich prisluhovači robia niečo iné. Na internete je množstvo materiálu o tom, čo chcú s nami islamisti v Európe urobiť – zaviesť vo vhodnom okamihu svoj politický systém, čo znamená, že ten náš, ktorému hovoríme demokratický, padne.

Situácia v Európe je vážna, pretože v niektorých krajinách islamisti iba trpezlivo vyčkávajú na chvíľu, keď bude jasné, že v krajine tvoria väčšinu. A potom urobia to, čo už teraz nezakryte vyhlasujú: zavedieme právo šaría ! Za týchto súvislosti je peňažité pokutovanie poslancov ĽS – NS iba prejavom „hlúposti“ politických elít, ale vedia, že tak majú niekomu inému slúžiť v naplňovaní jeho cieľov ? Ak sa obyvateľstvo krajín EÚ cíti ohrozené ilegálnou masovou migráciou, tak ich politici, ktorí boli nimi volení, majú právo požadovať, aby sa o ochrane podstaty štátu a krajiny otvorene hovorilo v rôznych diskusných fórach a aby sa postupne vytvorila predstava o tom, aké politické opatrenia bude potrebné prijať pre zachovanie budúcnosti národa a krajiny. Pokutovaním poslancov ĽS – NS vládna moc a politické elity poslali svojim občanom jasné posolstvo: o ničom takom ako o hrozbách spojených s ilegálnou migráciou sa nebudeme s nikým baviť.

Sociálne siete, na rozdiel od pána Róberta Fica, je možné pokladať za zlučiteľné s tým, čo potrebujú ľudia pre svoje záujmy, keďže im to právo najmä z oblasti politiky na pravdivé, objektívne, názorovo rôznorodé informácie upierajú média a samotná vládna moc bez dôkladného systému verejného zdôvodňovania politiky, ktorú robí. Sociálne siete nepotrebujú, aby namiesto ich používateľov niekto iný, napríklad štát, určoval, čo je pravda, čo môžu čítať a pozerať, ako sa majú vyjadrovať.  Každý používateľ si sám urobí poriadok v tom, čo ho zaujíma a čo chce napísať.

Čo je zlučiteľné s podstatou nášho štátu a krajiny  a s ľuďmi žijúcimi v nej ? Zabezpečiť, aby múdre a rozumné politické rozhodnutia vládnej moci boli pre blaho štátu a krajiny robené vždy so zreteľom na záujmy všetkých dôležitých záujmových skupín, aby politika nebola iba o obchodných a ekonomických záujmoch vyvolených ( preferovaných ) skupín , ale aby plne rešpektovala dodržiavanie určitých morálnych princípov a princípov spravodlivosti. Ak bude politika a politická moc realizovaná  týmto spôsobom, bude vyjadrovať podstatu štátu a túžby ľudí žijúcich v našej krajine.

A teraz si zoberme na vedomie stanovisko Róberta Fica k politike. V minulom volebnom období pán Róbert Fico  jasne zdôraznil, že politika nie je o morálke a spravodlivosti, ale  iba ( ! ) o obchodných a ekonomických záujmoch. Nikto proti tomu jeho nezmyslu na Slovensku neprotestoval. Už v tomto volebnom období, keď sa niektorí politici dožadovali riešiť korupciu  v krajine, boli odignorovaní. Predseda vlády SR neurobil nič a minister vnútra jasne zdôraznil, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Pripomeňme si, že prezident SR Andrej Kiska si myslí, že ľudské práva nesmú byť nadradené nad obchodnými záujmami. Ďalší ústavný činiteľ Andrej Danko nevyvrátil podozrenie, že jeho minulosť nebola spojená so „zbojníckou zásadou“ od chudobných brať a sebe dávať. Partner vládnej koalície pán Bela Bugár dôkladne využil svoju politickú pozíciu  ako člen politickej elity a nemal žiadne zábrany získať  pol milióna eur za odpredaj pozemkov. Na naivite spoluobčanov sa stal latifundistom a potom to všetko v súlade so zákonom speňažil. Záver z toho ? Treba pochybovať o morálnych kvalitách našich vrcholných predstaviteľov.

Ficova deformovaná predstava o tom, čo do politiky patrí a čo nie, teda s vylúčením morálky a spravodlivosti, má vplyv na samotné robenie politiky, na jej konštrukciu, na jej programové ciele a výber prostriedkov pre ich realizáciu. Jeho postoj je úplne v súlade s tým, čo tvorí podstatu zločineckého správania sa demokratického Západu – ekonomické a obchodné záujmy, koristnícky spôsob života na úkor kvalitného života miliónov ľudí vo svete. V oveľa menšom rozsahu tento koristnícky spôsob sme zažívali po roku 1989 aj v ČR a SR. Bez morálnych cnosti a princípov spravodlivosti je pre politickú elitu veľmi ľahkou záležitosťou popierať vojnové zločiny či zločiny proti ľudskosti a dávať sa do služieb nadnárodných štruktúr.

Zo strany vládnej moci a politických elít je to už výsledok absencie morálnych cnosti a princípov spravodlivosti. A v tomto „štádiu rozkladu“ ich morálnych a politických schopnosti vykrikovať na členov ĽS – NS, že sú fašisti, sa nepatrí, pretože táto strana nemala zatiaľ možnosť prejavovať svoje sympatie k novodobému fašizmu demokratov. Záver je taký, že ak v politike absentujú morálne princípy a princípy spravodlivosti, vzniká hrozba narúšania podstaty štátu  a charakteru krajiny, v ktorej žijú ľudia s určitými právami a povinnosťami a majú svoje morálne postoje. Ak by sme mali ako občania brať vážne na vedomie, že ĽS – NS má členskú základňu zloženú zo samých fašistov, tak by sme týmto fašistom  mali priznať i morálne črty, ktorými sa vyznačujú skutočné demokrati: odsudzujú zločiny  demokratického Západu páchané vo svete vraj v mene demokracie, požadujú, aby politické elity boli verne prísahe, ktorú v zmysle Ústavy vykonali, požadujú, aby Slováci mali prístup k zásadným rozhodnutiam  vládnej moci, požadujú podporovať ekonomický potenciál z radov vlastného obyvateľstva a tak ďalej.

Už len tieto naznačené demokratické požiadavky ĽS – NS musia vyvolávať v radoch vládnej moci a politických elít veľkú nervozitu a obavy, pretože „konkurencia“ v politike im nevonia, najmä ak to môže viesť k zásadnému obratu v politike spravovania štátu a krajiny a to nie k fašizmu, ale k posilňovaniu skutočnej štátnej suverenity a bližšie k ľudu a k jeho poňatiu morálky a spravodlivosti v politike. Vládna moc a politické elity sa museli aktívne zapojiť do boja proti fašizmu  a týmto bojom chcú dezorientovať verejnosť a získať ju na svoju stranu. Z tohto dôvodu nie je žiadna náhoda, že média organizujú k téme fašizmu rôzne rozhovory, v ktorých sa vyžaduje jasná odpoveď  na označených fašistov, používa sa metóda pripomenutia fašistického vyčíňania na Slovensku a dáva sa to do súvislosti  s dnešnými „fašistami“, pričom akoby nad každým z nás visela jasná otázka: Práve toto chceme, čo niekedy bolo ?

Veľmi nebezpečná je prosba k občanom Slovenska, aby pomáhali polícií identifikovať niektoré hrozby extrémizmu, aby podávali informácie, ktorú môžu s extrémizmom súvisieť. V čom je nebezpečenstvo takéhoto konania zo strany štátu ? Týmto spôsobom  sa môžeme vrátiť do päťdesiatich rokov minulého storočia v ČSR, pretože občania môžu spoluprácu s políciou zneužiť v svoj prospech a „udavačstvo“ sa im zíde ( nielen štátu ) pre ich účely. Zo „spolupráce udavačov“ s políciou sa nedá vylúčiť, že to bude dostačujúci spôsob, ako si vyriešiť  zároveň aj svoje medziľudské vzťahy a vykonať niekomu pomstu.

Ako vládna moc  chce získať verejnosť na svoju stranu ? Prípravy na vojnu s Ruskom a vojnové ťaženia demokratického Západu vládnej moci nevadia a preto nemajú vadiť ani občanom. Boj proti extrémizmu sa musí viesť tak, aby občania ostali v hlbokej nevedomosti, ak sa im zmení cieľ, ktorý majú sledovať.   A občania majú podľa vládnej moci a jej prisluhovačov sledovať „vyčíňanie“ ĽS – NS, ktoré má vraj „fašistický“ charakter. To, čo vládna moc  potrebuje dosiahnuť, je celkom jasné: aby ĽS – NS stratila voličskú základňu. Preto sa s poslancami tejto strany v parlamente zachádza ako s malomocnými.

 

( Pokračovanie v Časti VII. )

Dušan Hirjak

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA