• Dušan Hirjak

  Čo sa skrýva za problémom s definíciou holokaustu a antisemitizmu ? Časť IV. – záverečná.

  Publikované 08.12. 2018 o 09:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  ( Náčrt súvislosti boja proti antisemitizmu )

  Časť IV.

  VI.

  Je dôležité preskúmať, či je správne, aby EÚ úkolovala predstaviteľov štátnej moci a správy v jednotlivých členských štátoch, aby organizovali boj proti antisemitizmu. Lenže ak sa oficiálne obnovil či organizuje boj proti antisemitizmu, znamená to, že politici majú k tomu mať silný dôvod. Iným spôsobom povedané, vyhlásený boj proti antisemitizmu musí vychádzať z určitej krízovej situácie, ktorá z určitých dôvodov nastala a ktorú je potrebné riešiť. A čo je potrebné riešiť ?

  Treba riešiť, podľa politických elít demokratického Západu, vzájomné ľudské spolunažívanie v štáte a spoločnosti, otázky usporiadania vzájomného spolužitia, pretože podľa príručky č. 6 antisemitizmus sa zakladá na nenávisti väčšinovej spoločnosti k Židom. Tým, že EÚ otvorila otázku boja proti antisemitizmu, akoby členským štátom chcela naznačiť, že národné vlády nevytvárajú dostatočné politické predpoklady pre fungovanie spoločnosti a že jej ide o to, aby otázky právnej ochrany a zachovania mieru boli dôsledne riešené.

  Lenže ozaj je to tak, že spolunažívanie väčšinovej spoločnosti so spoluobčanmi – Židmi sa dostalo do krízovej situácie a vzájomné spolužitie je plné nepriateľstva ? Toto domnelé narušenie spolunažívania nevie EÚ ničím dokázať a to z niekoľkých dôvodov: a) v jej silách nie je riešiť to, čo výlučne spadá do kompetencií národného štátu, pretože len cez toto politické teleso sa vytvára a spravuje politický poriadok každej národnej spoločnosti, b) neexistuje k dispozícií žiadna podrobná analýza krízovej situácie o spolunažívaní väčšinovej spoločnosti so spoluobčanmi Židmi, c) z už uvedených prejavov antisemitizmu je jasne vidieť, že v otázke právnej ochrany menšiny- Židov je všetko politické úsilie zamerané len v jednom smere – riešiť problém spolunažívania väčšinovej spoločnosti so Židmi cez jeden jediný nástroj a tým je prijatie represívnych opatrení ( trestov ) ako odpudzujúceho prostriedku pre väčšinovú spoločnosť.

  Dostávam sa k záveru, že politika boja proti antisemitizmu má v skutočnosti iné ciele ako riešiť problém spolunažívania s občianskou menšinou – Židmi. Z tohto dôvodu politické konanie EÚ je potrebné určitým spôsobom vyjasniť a zároveň pochopiť, či národná vláda je oprávnená na „falošnej vlne“ antisemitizmu pokračovať. Je tu otázka: Je politika boja proti antisemitizmu výrazom ( výsledkom ) politického konania, ktoré má spĺňať určité kritéria a predpoklady, aby bol dosiahnutý a zachovaný mier v spoločnosti a aby nebolo ohrozené vzájomné spolužitie ? Alebo ide o politické konanie EÚ a národných vlád, ktoré je v skutočnosti nežiaduce ?

  Na postavené otázky a vznesené pripomienky je možné dobrú orientáciu a odpovede hľadať len z hľadiska politickej etiky. Prečo je to potrebné ?

  Pretože politická etika v prvom rade sa zaujíma o otázky týkajúce sa dobrých zákonov a inštitúcií v spoločnosti, ktoré dokážu určitým spôsobom usporiadať vzájomné ľudské vzťahy a teda aj otázky vzťahov Židov a Nežidov. Politickú etiku nutne zaujímajú otázky morálnych kvalít tak občanov ako aj politikov. Tieto záležitosti, ktoré skúma politická etika, veľmi ovplyvňujú politické konanie každého politického subjektu ( telesa ). Politická etika chápe politiku ako také konanie, ktoré sa vzťahuje k určitému záväznému usporiadaniu spoločných záležitosti, ktoré sa týkajú všetkých ľudských bytosti v ich vzájomnom spolužití. Bližšie o politickej etike je možné si naštudovať v knihe „Politická etika“ , ktorej autorom je Bernard H. Sutor, Praha 1996.

  Nie každé politické konanie je žiaduce a dá sa akceptovať a preto je možné rešpektovať len taký politický poriadok, u ktorého sa predpokladá, že je určitým spôsobom s občanmi dohodnutý, pretože má sledovať spoločné dobro vo vnútri štátu či spoločnosti. Základ politického konania je v Ústave národného štátu, napríklad v Ústave SR. Čo je potrebné si uvedomiť ? V prípade politiky boja proti antisemitizmu platí, že Brusel si osobuje právo mimo politických poriadkov národných štátov určovať úlohy, ktoré si právne prisvojuje na základe príslušných zmlúv dotýkajúcich sa nadnárodnej úrovne.

  EÚ nefiguruje v žiadnom politickom poriadku s občanmi dohodnutom, existuje mimo tohto rámca a jej politika sa nemôže vzťahovať ku konaniu, ktoré rieši problémy vzájomného ľudského spolužitia. Fungovanie EÚ sa deje bez akejkoľvek dohody s občanmi národných štátov, pričom zmluvy k fungovaniu podpísané nemôžu byť chápané v zmysle, že vyjadrujú vôľu národa. Politické konanie EÚ nemôže byť založené na Ústave národného štátu, pretože vzájomné ľudské spolužitie v spoločnosti si vyžaduje a má svoj záväzný vnútorný poriadok.

  Politické konanie EÚ nemôže byť založené na rozhodnutiach, ktoré sú typom rozhodovania o vecných otázkach, pretože samotná politika je o stretávaní názorov a presvedčení a zápasom o získanie súhlasu a väčšiny. Brusel takýto spôsob praktizovania politiky nepozná a neakceptuje a preto ani nemá na pamäti, že politický poriadok má byť prispôsobený ľuďom, čo je doteraz ( ako tak ) platné na národnej úrovni. Žiadny politický poriadok na úrovni EÚ neexistuje a ani existovať nemôže.

  Preto je možné tvrdiť, že EÚ sa správa despotický, nakoľko oficiálne má byť spoločnou organizáciou národných štátov. V snahe o určitú legitimitu EÚ svoj despotizmus zakrýva a svoje konanie vykladá ako právo a ospravedlňuje sa vyššími cieľmi – spoločnými hodnotami EÚ.

  Vzťah Nežidov k Židom a opačne môže ukazovať na problémy ľudského spolužitia, ktoré môže byť konfliktné z podstaty ľudského bytia. Urovnávanie problémov vzájomného spolužitia, to je o politike. Politika sa má robiť v rámci všetkých občanov v ich vzájomnom spolužití na určitom území, ktoré je záväzne usporiadané a to na základe príslušnej Ústavy. Vzájomné spolužitie je výrazom spolužitia na národnom princípe a inštitúcie a organizácie EÚ sa nemajú do toho čo miešať, ale najmä určovať a riadiť. Aké politické konanie môže ( má byť ) akceptovateľné ?

  O základe politického konania sa už zmienil vyššie. EÚ nemá k tomuto politickému konaniu, ako je politika boja proti antisemitizmu, podobne proti extrémizmu, žiadnu legitimitu. Je to suverénne právo národných štátov. Politická etika ukazuje ( poúča ) na základné prístupy k tomu, aby politické konanie bolo akceptované a teda aj účinné. Politická etika venuje pozornosť niekoľkým najdôležitejším špecifickým rysom politického konania. Ide o to, že politika sa má robiť ako:

  1. Konanie vzťahujúce sa k určitej situácií.

  Určitá situácia vo vzťahoch medzi Nežidmi a Židmi je v každej členskej krajine EÚ iná, pretože okolnosti týchto vzťahov nie sú rovnaké, ale mnohotvárne a premenlivé. Vyplýva to z podstaty ľudského bytia, ktoré vykazuje aj také znaky ako je dejinnosť a spoločenskosť. Vzájomné ľudské spolužitie ako problém je v tom, že ľudia chápu a hodnotia rôzne záležitosti rôzne, pretože ich názory a súdy, záujmy a presvedčenia sú rozdielne a teda aj konkurujúce. V záujme zachovania sociálneho mieru a potrebnej spolupráce musia byť akýmsi spôsobom zjednocovaní.

  Ľudské spolužitie, to nie je riešenie vecných, odborných otázok. V ľudskom spolužití sa má brať ohľad na tých, ktorých sa to týka, na možných spojencov, protivníkov, záujmové skupiny, koalíciu, opozíciu, verejnú mienku, voľby a podobne – čiže v každom prípade ide o to, aby sa politické konanie vzťahovalo k určitej ( danej ) situácií.

  Vzťah Nežidov k Židom a opačne patrí do sociálneho sveta, ktorého základom je zameranosť ( na niečo, k niečomu ) ako intencia. Tomuto vzťahu musíme prisúdiť rozdielnu zameranosť ( intencie ), ktoré sa určitým spôsobom zmiešavajú a ktoré je potrebné v rámci národného štátu ( danej spoločnosti ) udržať v určitej interakcií. Svoje miesto k zaisteniu celospoločenského vzťahu majú aj určité normy a inštitúcie, ktoré usmerňujú konanie. Politická etika sa nebráni ani tomu, že v určitých prípadoch riešenia problému je žiaduca odborná úvaha právnika, ekonóma, finančného odborníka, inžiniera – technika, či odborníka z iných odvetví spoločnosti. Odbornou úvahou sa problém hoci aký ( a teda ani vzťah Nežidov a Židov ) nekončí.

  Dôležité je uplatniť politickú stránku problému, ktorá sa dotýka ľudí v ich záujmoch, názoroch, presvedčeniach a podobne. Ak je veľký problém vo vzťahoch Nežidov a Židov, potom politika musí sa usilovať dosiahnuť: a) určité urovnanie vzťahov, b) musí sprostredkovať vzájomné záujmy, c) dohodnúť určité kompromisy, d) nachádzať spojencov, e) vyberať si správnych spolupracovníkov, f) brať v úvahu opozíciu, g) získať súhlas, h) udržať pohromade väčšinu, h) ovplyvňovať verejnú mienku. Toto je o politike ako konaniu, ktoré sa má vzťahovať k určitej situácií.

  Môžeme pokladať politiku boja proti antisemitizmu za také konanie, ktoré sa vzťahuje k určitej situácií ? Moja odpoveď je jasná: politické konanie na úrovni EÚ a národných vlád v otázke boja proti antisemitizmu sa vôbec nevzťahuje k určitej situácií – k problematickému spolunažívaniu Nežidov a Židov. EÚ, ako som už uviedol, nemá potrebnú legitimitu ako základu politického konania a preto z jej strany je možné produkovať iba chybné či nesprávne rozhodnutia ( zdôvodnenia ).

  Potreba rozvinutia boja proti antisemitizmu sa odvoláva na hodnoty EÚ ako vyššie ciele. Nikomu nevadí, že týmto zásadným má byť dôkladná analýza situácie v spolunažívaní Nežidov a Židov a to iba na národnej úrovni. Lenže v SR takáto analýza neexistuje ani na národnej úrovni. Nehovoriac o tom, že s analýzou súvisia určité princípy a normy konania. Ako blesk z jasného neba sa objavilo želanie Andreja Danka riešiť problém spolunažívania Nežidov a Židov a to za pomoci vyriešenia otázky definície antisemitizmu, teda ako riešenie, ktoré sleduje mať k dispozícií jasný, odborný výklad danej problematiky či skôr pojmu antisemitizmus.

  Predsedovi NR SR vôbec nejde o to, aby problematiku antisemitizmu ovládali občania, ale aby sa antisemitizmus riešil ako odborná príprava vyšetrovateľov, všelijakých „pofiderných znalcov“ a aj samotných sudcov. V skutočnosti to znamená, že žiadny problém v spolunažívaní medzi Nežidmi a Židmi nebol analyzovaný a ani nastolený na politické riešenie, pretože odborná otázka antisemitizmu podľa politickej etiky nie je tým rozhodujúcim prvkom v politickom konaní, ktoré sa má vzťahovať k určitej situácií.

  Kroky, ktoré podniká predseda NR SR a teda aj samotný parlament, nekorešpondujú s potrebou, aby sa vzťahovali k určitej situácií. Vyššie som uviedol, o čo sa musí politika usilovať. V rámci jej aktivít je potrebné urovnávať vzťahy, sprostredkovať záujmy, dohodnúť kompromisy, nachádzať spojencov, brať na vedomie opozíciu, získať k riešeniu určitý súhlas, udržiavať väčšinu, ovplyvňovať verejnosť ( verejnú mienku ).

  O problémoch v spolunažívaní Nežidov a Židov NR SR neprerokovala žiadny dôležitý dokument, ktorý by bol výsledkom dôkladnej analýzy. Napriek tomu je tu jasná snaha „odborne“ posilniť represívne zložky, dostať do legislatívy určité množstvo navrhnutých prejavov antisemitizmu ako nenávisti k Židom, aby bolo možné obžalovať a trestať. Takéto politické konanie Andreja Danka o nepolitickom riešení vzťahu Nežidov a Židov pokladám za výraz nedostatočnej politickej kompetentnosti a z morálneho hľadiska za prejav zneužitia svojho politického postavenia v prospech sľubov daných štátu Izrael.

  1. Politické konanie ako obhajoba záujmov.

  Ľudské spolunažívanie vie byť problematické najmä preto, že rôzne sociálne zoskupenia a politické strany a hnutia sa snažia o presadzovanie a presadenie svojich určitých záujmov. Politická etika pokladá záujem a konanie zo záujmu za dôležité skúmať, pretože samotné politické konanie musí súvisieť s rešpektovaním záujmov a pritom sledovať vzťah medzi záujmami a spoločným dobrom pre všetkých. Ľudský život sa rozvíja vo vzťahoch a preto obhajoba záujmov je viazaná na dosiahnutie spoločenskej formy ľudskej existencie- života človeka v spoločnosti. A tu je potrebné dbať, aby záujmy neboli hájené na egoistickej báze a bez ohľadu k ostatným a na ich úkor, či až do podoby tvrdého vykorisťovania, útlaku a používania násilia.

  Z politiky boja proti antisemitizmu, ktorej obsah bol zorientovaný na pojmové zvládnutie – definíciu antisemitizmu – a na prehľadné určenie prejavov nenávisti k Židom vyplýva, že väčšinová spoločnosť ( v rôznych sociálnych zoskupeniach ) ako spoločnosť Nežidov svojim presadzovaním rôznorodých záujmov je egoistická, bezohľadná a plná nenávisti k takej menšine ako sú Židia, pretože zachádza až do nežiaducich extrémov. Taký je môj dojem z politiky boja proti antisemitizmu, ktorá vôbec nemusí zodpovedať spoločenskej realite a z môjho pohľadu ani nezodpovedá. Pokiaľ ide o SR, nie som presvedčený, že politiku boja proti antisemitizmu je potrebné v zmysle pokynov EÚ či želaní štátu Izrael nejakým spôsobom rozvíjať, uplatňovať, presadzovať.

  Predpokladám, že naša vládna moc či samotný zákonodarný orgán nedisponujú žiadnou serióznou analýzou, ktorá ukazuje, že presadzovanie a obhajoba záujmov rôznych sociálnych zoskupení a politických strán a hnutí vytvára v spoločnosti prostredie nenávisti k Židom ( a nielen k nim ). Argumenty pre podporu politiky boja proti antisemitizmu musia vychádzať práve z poznania záujmov rôznych sociálnych zoskupení a politických strán a hnutí. Ak nie sú žiadne argumenty k dispozícií, tak potom organizátori boja proti antisemitizmu iba improvizujú a celkom z iných dôvodov.

  Táto improvizácia sa týka toho, že vedome orientujú pozornosť verejnosti či samotných politikov iným smerom, ktorý má nahradiť absenciu faktov dostupných z „prostredia“ rôznorodých záujmov, ktoré sa vo väčšinovej spoločnosti určitým spôsobom presadzujú, obhajujú. K čomu dochádza ? Organizátori politiky boja proti antisemitizmu nás, občanov ( verejnosť ) celkom podvodne orientujú k pochopeniu, že boj proti antisemitizmu si vyžaduje ( je nutný ) z dôvodov ochrany ľudských práv.

  Ide o politický podvod, pretože boj proti antisemitizmu si v skutočnosti vyžaduje uplatniť také politické konanie, ktoré nám umožní pochopiť z presadzovania a obhajoby ktorých záujmov ( v spoločnosti ) vyrastá nenávisť k Židom a opačne. Pochopenie aktuálnej situácie je dôležité, pretože v rámci politického konania sa musia, ak je problém veľký, prijať opatrenia na zaisťovanie a presadzovanie spoločného záujmu a poriadku spoločného dobra, ktorý má byť orientovaný na vzťahy vzájomnosti.

  Politická etika týmto vzťahom venuje náležitú pozornosť, pretože ich pokladá za základnú formu spravodlivosti. Politická etika upozorňuje, že samotná politika nie je vo svojich prejavoch bezprostredne zameraná na veľké hodnoty majúce za cieľ spoločné dobro ako sú mier, ľudské práva a spravodlivosť, ale na presadzovanie určitých záujmov rôznych sociálnych zoskupení, politických strán a hnutí a štátov. Pritom treba brať na vedomie, že hodnoty spoločného dobra vyžadujú len dodatočnú pozornosť, pretože je dôležité sledovať aj vzťahy, ktoré súvisia so záujmami.

  Keďže záujmy sú rôznorodé a odlišné, tak sa ich nositelia dostávajú do konkurenčných vzťahov a môžu viesť či vedú ku konfliktom. Toto všetko sa týka celej spoločnosti, teda aj menšiny, ktorú z určitého pohľadu tvoria napríklad aj Židia. Politické konanie v spoločnosti ako celku má za úlohu vzájomne sprostredkovávať pri zodpovednosti voči druhým konkurujúce a vzájomne si odporujúce záujmy skupín ľudí a politických združení, aby mohlo byť zachované dostatočne znesiteľné spolužitie vo vzájomných vzťahoch, teda aj vo vzťahu k Židom a opačne.

  Ak sa NR SR či vládna moc v svojej politike boja proti antisemitizmu zamerá iba na definíciu antisemitizmu a prevezme do legislatívnej agendy SR navrhované prejavy antisemitizmu ( teda vymyslené prejavy nenávisti k Židom ), potom nič z toho, čo súvisí s politickým konaním v otázke záujmov, nebude realizované. Znamená to, že takýto postup tými, čo organizujú politiku boja proti antisemitizmu, je zameraný a môže byť zdôvodňovaný len ochranou ľudských práv, čo z nášho pohľadu je nežiaduce, pretože politické konanie bez posúdenia záujmov nemá za úlohu v skutočnosti riešiť problematiku ľudského spolunažívania, vrátane vzťahu k Židom a opačne.

  Zdôrazňujem, že v politike boja proti antisemitizmu absentuje to zásadné, čo je potrebné v spoločnosti robiť: politické konanie nemôže byť akceptované bez analýzy problémov, ktoré súvisia s presadzovaním rôznych záujmov, na ktoré sa viažu otázky možných konfliktov a potreby kompromisov. Aj za situácie, že politika boja proti antisemitizmu je zjednodušená na spôsob jej zdôvodňovania potrebou ochrany ľudských práv, je možné tvrdiť, že organizátori tejto politiky presne plnia určité záujmy určitých skupín či tried, napríklad záujmy medzinárodného sionizmu, židovskej veľkoburžoázie či samotného štátu Izrael.

  Ide tu o to, aby cez politiku boja proti antisemitizmu boli Židia vo svete postavení do „otvorenej pozície“ – potenciálneho nesúladu s väčšinovou spoločnosťou, ktorá je pre nich potenciálnou hrozbou nikdy nezanikajúcou. Zároveň ide o to, aby kritika politiky, súvisiaca so sionizmom a židovskou otázkou, bola u členov väčšinovej spoločnosti posudzovaná ako prejavy nenávisti k Židom, ako antisemitizmus, ktorý je potrebné trestne stíhať.

  Z uvedeného vyplýva, že politické konanie uvedených skupín v otázke politiky boja proti antisemitizmu spĺňa síce formálne kritérium byť aktivitou, ktorá rieši otázky záujmov, ale nepatrí do portfólia národnej štátnej moci a politiky, ktorá je zameraná na urovnávanie sporov ( aj nenávisti ) rôznych skupín v určitých vzťahoch, ktoré je potrebné udržiavať ako vzťahy vzájomnosti.

  1. Politické konanie ako riešenie konfliktov a prijímanie kompromisov.

  Antisemitizmus je definovaný ako nenávisť k Židom, pričom tvorcovia definície pozabudli, že medzi semitov je potrebné zaradiť napríklad aj Arabov. A okrem tohto nedostatku v definícií sa nenávisť berie ako jednosmerná záležitosť, ktorá vyrastá z väčšinovej spoločnosti a vybíja si svoju energiu na Židoch.

  Antisemitizmus, aj s uvedenými výhradami a s podstatným znakom definovaným ako nenávisť, ak odhliadneme od osobných sporov, môžeme smelo označiť ako konflikt. Politická etika chápe konflikt ako určité kontraverzie medzi sociálnymi pozíciami a skupinami, teda je možné pripustiť, že môžu existovať kontraverzie medzi sociálnymi pozíciami a skupinami väčšinovej spoločnosti a židovskými komunitami. Kontraverzie je potrebné riešiť v politickom konaní spôsobom usporiadaného urovnávania problémov. Pre sociálne konflikty v spoločnosti môže platiť, že v nich sa ukazuje morálne zlyhanie, pretože sa určitým spôsobom môže prejavovať znevažovanie druhých v ich odlišnostiach a v absolutizácií vlastného postavenia.

  Politikou boja proti antisemitizmu sa toto potenciálne morálne zlyhanie absolutizuje do pozície, že ide iba o problém, ktorý sa výlučne týka iba Židov. Možnosť znevažovania druhých v ich odlišnostiach a v absolutizovaní vlastného postavenia sa v ľudskej, pluralitnej spoločnosti netýka iba úrovne vzťahov väčšinovej spoločnosti a menšiny, ale môže ( a spravidla aj je ) sa týkať vzťahov medzi rôznymi skupinami vo vnútri spoločnosti, teda aj mimo Židov. Ak organizátori politiky boja proti antisemitizmu na túto možnosť ( skutočnosť ) zabúdajú, znamená to, že musí z ich strany existovať silný dôvod – záujem, aby antisemitizmus bol mimoriadne uprednostňovaný oproti iným konfliktom, vrátane sledovania jeho prejavov. O jednom z dôvodov som sa zmienil už v súvislostiach s poslaním sionizmu na inom mieste tohto článku.

  Z uvedených dôvodov politická etika požaduje od politiky ( politického konania ) zabezpečovať určité preventívne opatrenia proti násilnému riešeniu konfliktov, rozvíjať ( mať ) pravidla a inštitúcie pre pokojné rokovanie medzi ľuďmi v rámci prebiehajúcich konfliktov. Od predsedu NR SR či od vládnej moci sme sa nedozvedeli nič o tom, že v našej spoločnosti prebiehajú konflikty medzi rôznymi skupinami na jednej strane a Židmi na strane druhej. Rovnako sme nemali možnosť zoznámiť sa s informáciami, ktoré by mohli ukázať na skutočnosť, že ľudské spolunažívanie v SR je aj vrátane Židov dostatočne kooperujúce a prevláda vzájomná starostlivosť, ktoré pomáhajú vytvárať podmienky pre spoločné uskutočňovanie určitých hodnôt.

  Pritom zo strany štátnej moci všetky potrebné analýzy či hodnotenia je možné zabezpečiť, pretože sú k dispozícií určité štatistické údaje. Politická etika pripomína, že konflikty sa často označujú ako „štrukturálne podmienené“ a preto môžeme hovoriť o určitých sociálnych štruktúrach ako akýchsi základných prvkov určitého problému ( napríklad štruktúra zamestnanosti, konfesijné štruktúry a podobne ).

  To, čo vedie ku konfliktu, a teda aj vo vzťahu k Židom a opačne, to sú práve záujmy definované tými, ktorých sa týkajú. Veľkým nedostatkom politiky boja proti antisemitizmu je to, že sa v nej nezohľadňuje existencia konfliktu ( ako nenávisti ) ako spojenie s určitou štrukturálnou podmienenosťou. Tento poznávací nedostatok organizátori politiky boja proti antisemitizmu nahradili taxatívnym prehľadom prejavov antisemitizmu.

  Podľa politickej etiky sociálne štruktúry sú dôležité, pretože nám majú pomôcť objasniť rozdielnosť v záujmoch a prečo vedú ku konfliktom. Priam poučkou politickej etiky je tvrdenie, že sociálne konflikty nie sú bez intencionálnych momentov záujmu správne pochopené a bez nich nie sú politický riešiteľné. Takže čo sa dá riešiť politikou boja proti antisemitizmu ?

  V podstate nič zásadného, keďže konflikty nevieme charakterizovať vzhľadom na proklamované záujmy tých, ktorí proti sebe stoja, čo znamená, že ich ( ak existujú ) nevieme ( nemôžeme ) ani politický riešiť. Treba jasne upozorniť, že v prípade iniciatívy ústavného činiteľa Andreja Danka vo veci boja proti antisemitizmu ide iba o jedno: uľahčiť a rozšíriť využitie donucovacích prostriedkov štátnej moci ako najkrajnejšieho prostriedku a zo spoluobčanov Židov urobiť martýrov, ktorí najviac si musia vytrpieť od prejavov ( vraj ) nenávisti väčšinovej spoločnosti.

  Lenže politické riešenie konfliktov z hľadiska politickej etiky nie je možné stotožniť s trestaním občanov, ktorí si dovolia o niečom povedať svoj názor. Politika má vytvárať lepšie podmienky pre spoločné uskutočňovanie hodnôt spoločnosti a preto je nutné pochopiť, že pri politickom riešení konfliktov sa protivníci musia dostať do vzájomných vzťahov, aby si vytvorili určité komunikačné prostredie, v rámci ktorého sa budú dohadovať a hľadať určité riešenia vrátane prijateľných kompromisov. Znamená to, že konflikty ako kontraverzie v spoločnosti medzi Nežidmi a Židmi sa majú v prvom rade riešiť mimo rámca donucovacej štátnej moci, pretože v trestnom konaní už nejde o riešenie konfliktov politickými prostriedkami, ale o prípravu obžaloby, o trestné stíhanie a prijatie rozsudku.

  Faktom je, že v SR nevieme o konkrétnych protivníkoch s konkrétnymi záujmami, ktorí majú vstúpiť do arény politického riešenia konfliktu ( konfliktov ) a hľadať riešenia v prospech vzťahov vzájomnosti. Politická etika pripomína, že sociálne konflikty nemôžu byť bez intencionálnych záujmov správne pochopené a bez týchto záujmov ani nie sú politický riešiteľné. Treba to v podstate chápať tak, že vždy ide o skúmanie záujmov tak zo strany určitej skupiny Židov a určitej skupiny Nežidov.

  Model“ politiky boja proti antisemitizmu zo strany ústavného činiteľa Andreja Danka všetky uvedené podstatné črty politického konania ignoruje, neuznáva, obchádza. Pán Andrej Danko má predstavu organizovať boj proti antisemitizmu bez politického riešenia konfliktov, pretože sa zameriava v svojom úsilí len na také poňatie problému antisemitizmu, ktoré pomôže orgánom činným v trestnom konaní. Jeho „modelu“ boja proti antisemitizmu zodpovedá aj sľub daný jeho priateľovi predsedovi Knessetu štátu Izrael, lebo za normálnych okolnosti, ak existuje priestor pre politické riešenie konfliktu, ústavný činiteľ si takéto sľuby nesmie dovoliť.

  Dankov „model“ boja proti antisemitizmu je výrazom primitívnej politickej hlúposti, ktorá však nie je jeho vlastným vynálezom. Základná schéma „modelu“ bola jasne určená uznesením Európskeho parlamentu, v ktorej je dôležitá iba definícia antisemitizmu, navrhnuté prejavy antisemitizmu a silná túžba, aby sa čo najviac týchto prejavov dostalo do zákonov ( zákona ) príslušného štátu. Dankovmu „modelu“ zodpovedá aj usmernenie EP, uvedeného v uznesení, podľa ktorého je boj proti antisemitizmu potrebné realizovať aj v takej krajine, kde žiadne problémy vo vzťahu k Židom neexistujú.

  Organizátori politiky boja proti antisemitizmu stvorili akúsi definíciu antisemitizmu, ktorú má celá EÚ rešpektovať. Antisemitizmus je charakterizovaný ako nenávisť k Židom. Lenže ak z celého procesu nám vypadne úloha politického riešenia konfliktu, potom ako bude možné riešiť problém spolunažívania medzi ľuďmi, ak nebude možné riešiť nenávisť – teda zbaviť sa jej tak, aby neprerástla do násilia ? Zbaviť sa nenávisti nie je možné bez prijatia kompromisu v otázkach týkajúcich sa praktického spolužitia ľudí. Keďže kompromis znamená spoločne niečo sľúbiť, musíme niečo vedieť o konkrétnych protivníkoch s konkrétnymi záujmami na oboch stranách konfliktu.

  Keďže v SR nemáme o protivníkoch na oboch stranách konfliktu žiadnu vedomosť, nemôžeme nič riešiť a teda ani hľadať cesty ku kompromisu. Je potrebné zdôrazniť, že ak v politickom konaní uplatňujeme politické riešenie konfliktov, tak potom je úplne jasné, že žiadnu definíciu antisemitizmu nepotrebujeme, pretože potrebujeme iba vôľu rešpektovať v praxi hlavné črty politického konania. Definíciu antisemitizmu nepotrebujeme aj z toho dôvodu, že podľa politickej etiky politický nutný kompromis sa týka praktického spolužitia ľudí. Tento kompromis nemôžeme zamieňať s kompromisom, ktorý nie je možný v otázkach viery a pravdy. Ak v otázkach viery a pravdy nie je možný žiadny kompromis, potom úlohou politikov je chrániť túto pozíciu a prenechať to sporom v duchovnej oblasti a snahám o vzájomné porozumenie. Čitateľ si ľahko môže všimnúť, že otázky zahrnuté do prejavov antisemitizmu sú zároveň aj otázkami patriacimi do otázok viery a pravdy a zároveň určené ako nenávistné.

  Dankov „model“ politiky boja proti antisemitizmu nedáva možnosť ponechať určité spory pre duchovnú oblasť a príležitosť, aby si obe strany konfliktu hľadali možnosti vzájomného porozumenia. V demokratickej spoločnosti odlišné svetonázorové stanoviska majú byť brané ako samozrejmosť a teda aj nutne rešpektované. Preto v politickom konaní sa nesmie pravda a viera konkrétneho sociálneho subjektu presadzovať politický alebo dokonca násilím. Na demokratickom Západe sa práve toto pravidlo začalo pod vedením EÚ smelo porušovať a určité svetonázorové pozície či politické pozície sa začali riešiť ako napríklad nežiaduci extrémizmus, ktorý je potrebné potláčať aj za pomoci represívnych zložiek štátnej moci.

  Politika boja proti antisemitizmu zapadá do tohto spoločného úsilia EÚ a národných vlád. S nejakým politickým riešením konfliktu a prijatím kompromisu sa nepočíta, pretože je dôležité potláčať slobodu slová a prejavu. Kompromis ako dobrovoľné sprostredkovanie medzi osobami a skupinami, ktoré spája ich odlišnosť a konkurenčný vzťah s minimom vzájomného porozumenia, nepredstavuje vhodný spôsob potláčania slobody slová a prejavu. Z hľadiska politickej etiky kompromis je veľkým morálnym činom a politickým umením.

  Politická etika zdôrazňuje, že politika je konfliktné konanie smerujúce ku kompromisu. Vo sfére politiky neplatí racionálne pravidlo vyhýbať sa konfliktom. Je veľmi zarážajúce, že politika boja proti antisemitizmu racionálne pravidlo vyhýbať sa konfliktom, rešpektuje. Ak by takéto pravidlo organizátori tejto politiky nerešpektovali, najskôr by to znamenalo, že boj proti antisemitizmu v proklamovanej podobe je zbytočný, pretože všetko sa rieši v rámci politického riešenia konfliktov. Politická etika pripomína, že chcieť sa vyhýbať konfliktom by znamenalo nielen upustiť od obhajoby vlastných práv a záujmov ( napríklad židovskej komunity ) v konkurencií s ostatnými, ale by to znamenalo vzdať sa možnosti ovplyvňovať spoločenský poriadok záväzný pre všetkých občanov.

  Zdôraznil som, že pojem „nenávisť“ nie je vhodný pre duchovnú oblasť. Namiesto neho je vhodné skôr používať pojem „spor“, ktorý skôr charakterizuje podstatu konfliktu, respektíve s riešením konfliktu súvisí. Organizátori politiky boja proti antisemitizmu používajú pojem „nenávisť“ ako podstatu antisemitizmu. Akoby tušili, že tento pojem je vhodný pre situácie, keď nie je potrebné sa o niečo sporiť, iba vykrikovať o nenávistných prejavoch, ktoré sa musia stať predmetom zákona. Organizátori politiky boja proti antisemitizmu si myslia, že majú pravdu a definícia antisemitizmu aj s jeho navrhnutými prejavmi im dáva správne riešenie.

  O tom je presvedčený aj ústavný činiteľ Andrej Danko. Kto teda ohrozuje ( či môže ohrozovať ) mier v praktickom spolunažívaní ľudí ( občanov ), napríklad v našej spoločnosti ?

  Z hľadiska politickej etiky mier neohrozuje ten, kto vstupuje do konfliktu ( sporu ) o určité otázky ( problémy ) s inou skupinou – napríklad židovskou komunitou. Mier ohrozuje ten, kto znemožňuje vstupovať do konfliktu ( konfliktov ), pretože namiesto toho iba vykrikuje o nenávisti a o potrebe trestať. Zástancami znemožňovať vstupovať do konfliktu sa tak stávajú tí, čo organizujú a podporujú politiku boja proti antisemitizmu v súčasnej podobe.

  VII.

  Posúdiť politiku boja proti antisemitizmu z hľadiska politickej etiky umožňuje lepšie pochopiť , akého zásadného nedostatku sa, najskôr celkom vedomé, dopustili tí, čo takúto politiku organizujú. Ako sa dá charakterizovať zásadný nedostatok politiky boja proti antisemitizmu ?

  Organizátori boja proti antisemitizmu si, jednoducho povedané, zmýlili správne označiť adresáta, od ktorého je možné očakávať prejavy nenávisti k Židom. Už som na iných miestach svojho príspevku uviedol, že to nemôžu byť občania ako takí a že sa organizátori a ich prisluhovači orientujú na kriminalizáciu občanov členských štátov EÚ. To ešte nie je odpoveď na moju otázku. Aby odpoveď bola jasná, potrebujeme použiť slovné spojenie s označením „politický antisemitizmus“.

  Politický antisemitizmus chápem vo význame, že nenávisť k Židom ( židovskej komunite v spoločnosti ) či protižidovské aktivity sú predmetom veľkej politiky, sú organizované z úrovne vládnej, zákonodarnej a súdnej moci ( teda štátnej moci ), sú predmetom vládnucej koalície či vôbec totalitnej moci. Výsledkom politického antisemitizmu sú zvyčajne také zákony, vyhlášky, nariadenia, usmernenia, ktoré pomáhajú vytvárať podmienky pre šírenie a organizovanie nenávisti k Židom ( ich komunitám ), pre ľahké porušovanie ľudských práv a základných slobôd, pre potieranie určitých oprávnených záujmov a podobne.

  Politický antisemitizmus, ak by sa v niektorom členskom štáte EÚ etabloval, bol by výsledkom víťazstva politických síl, ktoré by boli schopné zneužiť svoje mocenské postavenie v prospech určitých záujmov určitých národných a nadnárodných skupín. Príkladom politického antisemitizmu je napríklad fašistické Nemecko či slovenský klérofašistický štát v druhej svetovej vojne. Bez politického antisemitizmu antisemitizmus občanov nemá veľký význam, pretože v spoločnosti nie sú k jeho prejavom vytvorené politické podmienky.

  Ak EÚ za podpory medzinárodného sionizmu a štátu Izrael nesprávne označili adresáta, od ktorého je možné očakávať rôzne prejavy nimi navrhnutého antisemitizmu, a týmto adresátom nie je politický antisemitizmus v podobe národných vlád, tak potom si uvedomujú, že v súčasnosti politický antisemitizmus nepredstavuje žiadnu hrozbu k tomu, aby bolo možné na národnej úrovni zavádzať protižidovské opatrenia.

  Boj proti antisemitizmu v každej spoločnosti ( štáte ) má význam iba vtedy, ak antisemitizmus je či stáva sa súčasťou vládneho programu a vládnej moci. Aby sme si túto súvislosť všimli, je dôležité pracovať s pojmom „politický antisemitizmus“.

  Národné vlády členských štátov EÚ sú priamo pod kontrolou a vplyvom Bruselu, preto je jasné, že politiku boja proti antisemitizmu nie je možné zdôvodňovať existenciou politického antisemitizmu. EÚ aj so svojimi partnermi, ktorí sa pasovali za zástupcov Židov celého sveta, preto nebezpečenstvo nenávisti k Židom hľadá iba vo „väčšinovom zostatku“ európskej masy národov – na strane občanov. EÚ nemá v súčasnosti občanov dostatočne spracovaných na svoj obraz pre jej použitie v rôznych situáciách, pretože potieranie slobody slová a prejavu nie je ešte s definitívnou platnosťou dokončené.

  Z múdreho užívania moci a z už spomenutých kritérií politického konania vyplýva, že ak nie je možné politiku boja proti antisemitizmu zdôvodňovať potrebou existencie politického antisemitizmu, potom nie j potrebné politiku boja proti antisemitizmu tvrdo presadzovať k realizácií, čiže takúto politiku v politickom konaní ani neuplatňovať !!! Toto sa nestalo. Prečo ?

  Príležitosť robí zlodeja. Vznikla mimoriadne priaznivá politická situácia na úrovni nadnárodných politických síl. Došlo k spojeniu záujmov EÚ, medzinárodného sionizmu a štátu Izrael.

  Zo strany medzinárodného sionizmu a štátu Izrael išlo a ide o vytvorenie ideovej a politickej kontroly nad všetkými Židmi vo všetkých krajinách a na podriadenie sa všetkých Židov medzinárodnému sionistickému centru. Ešte v marci 1964 sa uskutočnilo spoločné zasadanie izraelskej vlády a Výkonného výboru Svetovej sionistickej organizácie – Židovskej agentúry, na ktorom bolo prijaté spoločné komuniké.

  V tomto komuniké je venovaná pozornosť napríklad zosilneniu židovského ducha v živote Židov. Podľa vtedajšieho predsedu izraelskej vlády Izrael a diaspora sú dve dôležité časti jedného celku, pričom Izrael sa musí stať duchovným a kultúrnym centrom tejto jednoty. Zároveň bola ratifikovaná aj Dohoda z roku 1954, kde sa okrem iného v siedmej časti zdôvodňuje potreba boja proti všetkým prejavom asimilácie Židov, proti odmietaniu židovského národa. A dôležité je si uvedomiť, že jeden zo sionistických kongresov vytýčil kurz vytvorenia „veľkého Izraela“.

  A ako má tento „veľký Izrael“ vyzerať ?

  Veľký Izrael“ má podľa Herzla ( z roku 1904 ) a rabína Fischmanna ( z roku 1947 ) tvoriť územie od pravého brehu rieky Níl po Červené more, Sinajský poloostrov, celé Jordánsko, Libanon, Sýria, väčšia časť Iraku ( na juh od rieky Eufrat ) s prístupom k Perzskému zálivu a celý západ Saudskej Arábie

  V spoločnom komuniké sa jasne zdôrazňuje, že úsilie, ktorého cieľom je, aby sionistický duch prenikol do života Židov, sú spoločnou vecou izraelského štátu a medzinárodnej sionistickej organizácie. Treba pochopiť, že vytvorenie ideovej a politickej kontroly nad všetkými Židmi vo všetkých krajinách, je nesmierne náročná úloha a predovšetkým dlhodobá. Medzinárodný sionizmus našiel veľmi ústretového partnera v EÚ, ktorá krok za krokom burá moc národných štátov a ich odpor, rovnako ako potrebuje zlomiť vôľu k odporu u občanov členských štátov cez potieranie slobody slová a prejavu.

  Keďže predstavitelia národných vlád sú pod prísnou kontrolou Bruselu, v prípade občanov to tak nie je a preto má význam, aby politika boja proti antisemitizmu označovala za potenciálnu hrozbu pre Židov nie politický antisemitizmus, ktorý má na svedomí ich genocídu, ale občanov. Došlo teda k historickému stretnutiu „dvoch sestier“ – politiky boja proti antisemitizmu a politiky boja proti extrémizmu. Toto stretnutie „dvoch sestier“ do budúcnosti neveští nič dobrého, pretože na úrovni národnej štátnej moci, napriek platnej Ústavy SR, jej predstavitelia nemajú veľkú snahu dať im definitívnu stopku.

  V oboch prípadoch adresátom takejto politiky sú občania. Náš ústavný činiteľ Andrej Danko si to z jemu známych dôvodov túto zámenu adresáta vôbec nevšimol a zameral sa iba na definíciu antisemitizmu a „Pandorinu skrinku“ jeho prejavov.

  Koniec IV. – záverečnej časti.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Európske hospodárske komory žiadajú zrušenie sankcií proti Rusku

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Organizácia Eurochambers, ktorá zastrešuje hospodárske komory členských štátov Európskej únie, podporuje zrušenie ekonomických sankcií proti Rusku. Informoval o tom predseda združenia Christoph Leitl. Ekonomické sankcie, ktorými únia reagovala na konflikt na východe Ukrajiny, doteraz nepriniesli „žiadny úžitok“, povedal Leitl pre pondelkové vydanie nemeckého denníka…

  Ruský minister obrany: Vzťahy Ruska s NATO degradujú každý rok, ale Moskva je pripravená spolupracovať

  Moskva 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin,Sputnik-Vladimir Astapkovich)   Ruský minister obrany Sergej Šojgu v relácii kanála Rossija 1 prehovoril o skutočných vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Severoatlantickou alianciou. Predtým strany aktívne spolupracovali, oznámil "Pred piatimi rokmi sme pomerne aktívne spolupracovali v Bruseli. Vyzeralo to tak, že máme varianty a možnosti, aby…

  Šeliga: Pellegrini nechtiac prezradil Lučanského. Policajný prezident kiskovcovi odpovedal: Konšpiračné teórie nezakryjú fakt, že si nenechám skákať po hlave

  Bratislava 8. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková, Diana Černáková)   Policajný prezident Milan Lučanský stojí za policajtmi a politikom aj občanom odkazuje, že polícia pokračuje ďalej. "Pretože skutok sa stal," tvrdí policajný prezident na sociálnej sieti. Lučanský uviedol, že nechcel komentovať slová politikov po vznesení posledných medializovaných obvinení, pretože mu to prišlo…

  Saková reaguje na Kiskove slová, že si zavolala na stretnutie Kotlebu

  Bratislava 8. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta, Kombosnímka)   Bývalý prezident SR Andrej Kiska v dnešnej relácii Na telo vysielanej na TV Markíza uviedol, že som si zavolala na stretnutie Mariána Kotlebu. Chcem zdôrazniť, že s pánom Kotlebom som sa stretla v súvislosti s brutálnou vraždou, ktorá sa udiala v marci…

  Draxler: Nespochybniteľný fakt je, že v Kosove neboli žiadne masové civilné obete, už vôbec nie vo výške desiatok tisíc ľudí

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler poukázal na rozruch, ktorý vyvolalo udelenie Nobelovej ceny za literatúru spisovateľovi Petrovi Handkeovi. Rakúsky spisovateľ je známy tým, že sa najmä v 90. rokoch postavil proti tomu, aby sa zo Srbov robil jediný či hlavný vinník vojen…

  Hrnko a Tomáš reagujú na status Kisku, ktorý uverejnil v súvislosti s výbuchom paneláku v Prešove

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Anton Hrnko sa po dlhom rozmýšľaní rozhodol uverejniť status v ktorom sa vyjadril ku komentáru Andreja Kisku z piatka, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že tragédiou je to, čo sa stalo v Prešove a nie to, že ho NAKA obvinila. K statusu ale…

  Krajský šéf hasičov vysvetlil, prečo nebolo možné použiť hasičský vrtuľník. Upozornil na viacero skutočností

  Prešov 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Vladimír Benko/MV SR)   V piatok 6. decembra okolo 12. hodiny došlo k výbuchu plynu v obytnej budove v meste Prešov. Tragédia, ktorá si vyžiadala najmenej osem životov, šokovala verejnosť ako na Slovensku, tak aj v Česku. Šéf Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove…

  Kým primátorovi rapídne porastie plat, Trnavčania musia platiť trikrát vyššiu daň z nehnuteľnosti. Obyvatelia húfne podpisujú petíciu, hipsterský primátor má pre nich jednu dobrú radu

  Trnava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Petíciu proti výraznému zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave podporilo viac ako 2500 ľudí. Jej iniciátorka Milena Bobeková pre agentúru SITA povedala, že ide o mimoriadny záujem ľudí a očakáva, že o petícii budú mimoriadne rokovať mestskí poslanci. Mestské zastupiteľstvo v Trnave rozhodlo…

  Dávajte si pozor, na cestách stredného a východného Slovenska sa môže vyskytovať poľadovica

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SCS) na svojej stránke. Takisto však upozorňuje, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred tvorbou poľadovice…

  Francúzsko vstúpilo do piateho dňa štrajku proti dôchodkovej reforme

  Paríž 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Francúzsko zažíva v pondelok už piaty deň časovo neobmedzeného štrajku proti dôchodkovej reforme. Ako informoval spravodajský portál France Info, v najbližších hodinách sa uskutoční vyjednávanie medzi zástupcami vlády, ktorá dôchodkovú reformu ako návrh zákona oficiálne predstaví v stredu, a predstaviteľmi odborárov, organizátorov štrajku…

  Táto krajina Petra Pellegriniho a signály na nečakanú povolebnú spoluprácu

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   Na tlačovej konferencii po sobotňajšom sneme SMER-u SD pán premiér Pellegrini, súčasne podpredseda SMER-u, zaujal novou rétorikou. Opakovane nehovoril o Slovenskej republike, ale o Tejtokrajine. Jasne tým povedal, že "nový SMER" z predvolebného loga smeruje zo Slovenskej republiky do Tejtokrajiny Nové logo, nový…

  Na zničený bytový dom sa pozrie demolačná firma

  Prešov 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krízový štáb mesta Prešov zatiaľ zvažuje možnosti toho, ako bude ďalej postupovať s bytovým domom na Mukačevskej ulici, ktorý poškodil výbuch. Ako po nedeľňajšom večernom zasadnutí krízového štábu uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová, pracujú s viacerými možnosťami, ktoré komunikujú so statikmi V pondelok…

  Gastroenterológ vymenoval potraviny, ktoré ničia črevo

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Nemecký gastroenterológ, profesor a lekársky riaditeľ súkromnej kliniky Helios v Krefelde Thomas Frieling v rozhovore pre Focus.de vymenoval potraviny, ktoré škodia sliznici čreva Podľa jeho slov kvôli dlhodobej nesprávnej výžive môže vzniknúť chronický zápal čreva, rakovina hrubého čreva a konečníka a tiež cirhóza pečene.…

  K ďalšiemu smrteľnému napadnutiu cudzinca v Bratislave došlo neďaleko miesta, kde o život prišiel Filipínec Henry. Primátor Bratislavy reaguje

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia SR od nedele vyšetruje prípad napadnutia muža na Námestí SNP v Bratislave, ktorého sa záchranárom nepodarilo oživiť. Podľa informácií denníka Nový Čas má ísť o cudzinca balkánskeho pôvodu, ktorého mali napadnúť neďaleko miesta, kde pred rokom na smrť dokopali iného cudzinca  V nedeľných…

  Matovič: Od Alojza Hlinu môžete čakať čokoľvek, ale toto už prekvapilo aj mňa

  Bratislava 8. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková, Martin Medňanský)   V dnešnej relácii O 5 minút 12 mal povôdne vystúpiť spoločne s Alojzom Hlinom, Mariánom Kotlebom a Tomášom Drukerom aj líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Vzhľadom na jeho chrípkové ochorenie sme RTVS požiadali o možnosť vystúpenia náhradníka za naše hnutie, ktorým…

  Slovensko požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti pre AMO

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Slovensko oficiálne požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti afrického moru ošípaných pre chovateľov ošípaných na Slovensku. Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku však rozhodne zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán „Očakávam, že k zrušeniu…

  Aksionov: Sankčný tlak na Rusko je v troskách

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Extra plus/Foto:Extra plus-archív)   Mesačník Extra plus priniesol svojim čitateľom v týchto dňoch rozhovor s hlavou Krymskej republiky Sergejom V. Aksionovom, ktorý poskytol šéfredaktorke Extra plus Lenke Mayerovej, ktorá sa o tento rozhovor podelila aj s našimi Hlavnými správami a prinášame vám ho v plnom znení Narodil sa v Balti v Moldavsku a 26. novembra…

  Reštaurácie v Saudskej Arábii už nemusia mať oddelené vchody pre mužov a ženy

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Saudskoarabská vláda v nedeľu zrušila povinnosť mať v reštauráciách oddelené vchody pre mužov a ženy. Majitelia prevádzok sa môžu rozhodnúť, či si ponechajú odlišné vchody alebo budú mať spoločný. Až doteraz museli rodiny a ženy sedieť v reštauráciách oddelene od výhradne mužskej zóny Saudská…

  TopDesat

  Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

  0

  Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

  Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

  0

  Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

  22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

  0

  Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

  Blúdny Holanďan: Strašidelné lode duchov, ktoré aj po rokoch naháňajú strach

  0

  Tak dlho, ako človek brázdi moria a oceány, tak dlho sa tradujú rôzne historky o strašidelných lodiach. Či už sa tieto hrôzostrašné príbehy zakladajú na zlyhaní ľudského faktoru, prírodných katastrofách či k nim došlo z úplne iných príčin, zdá sa, že veľký počet a veľká frekvencia takých zjavení môže viesť k názoru, že lode duchov…

  Chudnutie bez cvičenia? Vedci vynašli kúzelnú náplasť!

  0

  Chudnutie je strašiakom mnohých obéznych ľudí. Keď zdravá strava a cvičenie nestačí, ľudia často myslia, že im pomôžu lieky, ktoré údajne podporia chudnutie a zdravie tela. Treba však myslieť na vedľajšie účinky. Teraz vedci zo Singapuru tvrdia, že vytvorili nové zariadenie, ktoré pomáha ľuďom bezpečne schudnúť, a funguje to priamym zacielením na telesný…

  10 vecí, ktoré vyzerajú ako jedlo, no rozhodne by si ich nechcel zjesť

  0

  Už si sa dostal do životného bodu, keď si mal taký hlad, že všetko naokolo ti ptipomínalo jedlo? Nuž, nie si jediný.  My v redakcii sme presvedčení, že chutné pokrmy môžu byť spozorované kdekoľvek, rovnako ako umelecká inšpirácia. Tu je 10 najlepších príkladov, ktoré ľudia videli na vlastné oči. Aj keď pravdepodobne nie je…

  Vo svete IT

  Spoločnosť FeganScott zažalovala v USA Samsung a Apple. Dôvodom má byť údajné nedodržanie povolených limitov rádiofrekvenčného žiarenia

  0

  V priebehu augusta portál Chicago Tribune zverejnil výsledky z testovania rádiofrekvenčného žiarenia rôznych zariadení, jednými z najväčších hriešnikov podľa portálu boli spoločnosti Samsung a Apple, ktoré so zariadeniami iPhone 7 a Samsung Galaxy S8 prekročili povolené limity. Spoločnosť Apple sa k výsledkom testov vyjadrili slovami: „Všetky modely iPhone, vrátane iPhone…

  Apple vyvracia podozrenia zo sledovanie polohy používateľov pri vypnutých službách určovania polohy

  0

  Bezpečnostní analytici zo spoločnosti KrebsOnSecurity pár dní dozadu zistili, že iPhone telefóny zbierajú údaje o polohe používateľov, a to aj napriek tomu, že používatelia označili v nastaveniach smartfónu nesledovanie polohy. Spoločnosť vyvolala následne debatu medzi používateľmi tým, že poukázala na  Zásady ochrany údajov osôb, ktoré hovoria: „Systémové služby založené na…

  Bezdrôtová myš Xiaomi Wireless Mouse 2 s výdržou až jeden rok je momentálne dostupná za skvelú cenu

  0

  Spoločnosť Xiaomi len pred niekoľkými týždňami predstavila svoju novú bezdrôtovú myš Xiaomi Wireless Mouse 2, ktorá nadväzuje na úspech svojich predchodcov. Už na prvý pohľad je vidieť, že Xiaomi si tentokrát dalo záležať najmä na dizajne, ktorý je opäť minimalistický a musíme uznať, že ide o jednu z najkrajších bezdrôtových…

  Vedci po prvýkrát v histórii objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo vyhasnutej hviezdy

  0

  Vedci z Veľkej Británie objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo mŕtvej explodovanej hviezdy, takzvaného „Bieleho trpaslíka“ (pozn. redakcie: Biely trpaslík je označenie pre objekty, ktoré vzniknú po vyhasnutí hviezdy). Vedci odhadujú, že by sa mohlo jednať o exoplanétu o veľkosti Jupitera, ktorá obieha okolo mŕtvej hviezdy vo veľmi malej vzdialenosti. Tento…

  Windows 10 Mobile už o 2 dni oficiálne končí. Aktualizujte si Váš smartfón, kým to je ešte možné

  0

  Microsoft postupne ukončuje podporu jednotlivých mobilných verzií Windowsu. 1. júla sme mohli byť svedkom ukončenia platformy Windows Phone 8.x a v druhej polovici októbra spoločnosť oznámila, že od 16. decembra ukončí aj podporu obchodu pre Windows Phone zariadenia. Rovnaký osud bohužiaľ čaká aj platformu Windows 10 Mobile, pre ktorú Microsoft…

  Máte neaktuálny Windows 10? Microsoft Vám ho automaticky aktualizuje

  0

  Spoločnosť Microsoft prostredníctvom svojho blogu oficiálne ohlásila, že začína s automatickou inštaláciou novej verzie Windowsu 10 1909, ktorá je dostupná už niekoľko týždňov. Aktualizácia 1909 je jedna z väčších, ktorá priniesla aj viacero nových funkcionalít. Ich prehľad sme Vám priniesli v samostatnom článku ešte v  prvej polovici novembra. Microsoft spúšťa…

  TopSpeed

  V Euro NCAP Jeep Renegade dosiahol na 3 hviezdičky, je to málo?

  2

  Je tu ďalšia várka testov od bezpečnostných komisárov z Euro NCAP. Ako v nej jednotlivé autá obstáli? Začneme modernizovaným Jeepom Renegade. Práve ten v testoch neexceloval. Skúšky Euro NCAP Jeep Renegade urobil len na 3 hviezdičky. Avšak znamená to, že je pre ochranu posádky zlý? Vôbec nie! Za podpriemerný výsledok môže iba voliteľný asistent núdzového brzdenia. Keby bol…

  Fiat 124 v Európe končí, lebo emisie! Neprekvapuje, ale zarmúti

  4

  A máme tu ďalšiu obeť honby za emisiami, avšak koniec produkcie 124ky nie je len v emisiách. Okrem postupnej obmeny motorov je tu aj ďalšia stránka, a to je nechuť zákazníkov kupovať takéto autá. Nuž, dnes sú v obľube veľké SUV, málokto sa dnes rozhodne pre zábavný malý roadster, akým je FIAT124.

  Modernizovaná Insignia prinesie ešte lepšie LED svetlá

  0

  Prešli približne 3 roky od začiatku predaja novej, druhej generácie Opel Insignia a už nás Opel zaplavil informáciami a fotkami o jej vynovenej verzii. Modernizovaná Insignia sa má zmeniť v detailoch, pribudnú ešte vylepšené Matrix LED svetlomety a pár drobností. Zmena motorov by podľa automobilky mala nastať, avšak čo konkrétne, to zistíme v januári.

  Šikana v automobilke Škoda Auto. Zamestnancov zatvárali do debny

  8

  Automobilka Škoda Auto rieši pikantný problém. Šikana agentúrnych zamestnancov prerástla do rozmerov, ktoré sa nedali utajiť. Zatvárali ich do debne, do nápojov im liali preháňadlá a na chlieb im natierali vazelínu. Kmeňoví zamestnanci automobilky takto terorizovali agentúrnych zamestnancov. Dvaja z nich už dostali doživotný zákaz vstupu do fabriky, tým to však nekončí.…

  Rozmaznané deti opäť útočia. Syn poškriabal BMW, aby mu ho otec kúpil

  1

  Všetky deti majú svoje sny. No nie všetky majú v pláne pre svoje sny aj niečo urobiť. Chcú hneď koláče, bez akejkoľvek práce. Rozmaznané deti sú často zdrojom skvelých príbehov, o ľudskej hlúposti. Stále ma neprestáva prekvapovať, čo niektoré vymyslia. Dnes vám prinesiem prípad 22 ročného podareného syna z Číny. Ten po…

  Nový Golf odhalil ceny. O koľko je drahší od Octavie?

  18

  Keďže prednedávnom zverejnila Škoda svoj cenník pre novú Octaviu, súrodenecký Golf nemôže dlho zaostávať. Nový Golf zverejnil svoje prvé ceny, zatiaľ však len na domácom nemeckom trhu, keďže tie pre slovenský trh ešte na stránke nie sú dostupné. Aké je teda cenové rozpätie oboch modelov pri priamom porovnaní?

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty poradňa GERnétic: Zoštíhľujúci telový zábal Marine Essence

  1

  V kozmetickom salóne mi kozmetička odporučila kúru celotelových zábalov z morských rias. Rada by som trochu formovala postavu. Zoštíhľujúci telový zábal sa nazýva Marine Essence a príliš mi nevonia. Je to vhodné?

  Ako v zime doplniť vitamíny? Odpoveď je jasná!

  2

  Máme tu obdobie soplíkov, chrípok a prechladnutí. Preto je nesmierne dôležité zaradiť do jedálnička aj o čosi zdravšie potraviny, bohaté na antioxidanty a najmä vitamíny. Niekedy postačia potraviny z domoviny a niekedy musíme siahať po niečom silnejšom, niečom z trópov, kde sa vitamíny len tak hemžia na každom strome. Ako…

  Ako uvoľniť upchatý odtok v kuchyni? Neuveríš, ale toto ti pomôže!

  1

  Upchatý odtok, či už v kuchyni alebo v kúpeľni, potrápi nejednu domácnosť. Je úplne bežné, že sa odtok postupne upcháva a voda časom nie a nie odtiecť. Príčin tohto problému je mnoho, pričom najčastejšie sú vinníkom rozličné zvyšky jedla, ktoré sa do odtoku počas umývania riadu dostanú. K hotovej pohrome…

  Bórová voda: Skutočný zázrak, ktorý dokáže byť nápomocný?!

  1

  Dermokozmetika je viac-menej špeciálna alebo špecifická kategória prípravkov určených na starostlivosť o pokožku, ktorá je odporúčaná odborníkmi, a to buď kožnými lekármi alebo lekárnikmi. Dermokozmetika je sama osebe založená na vysokej účinnosti, ktorá je preukázaná aj klinickou štúdiou. Po Jarischovej vode, ktorá je považovaná za akýsi zázrak z Ruska, tu máme bórovú voda.…

  Najškaredšie vianočné svetre, aké kedy vznikli: Och, toto radšej nie!

  1

  Ak si myslíte, že na túto obľúbenú časť roka sa vyzdobujú len domácnosti a verejné miesta, tak nie je to tak. Čoraz viac sa Vianoce a vianočná atmosféra dostáva pod kožu mnohých ľudí, preto siahajú aj po vianočných ponožkách či svetroch, vďaka ktorým nosia „vianočnú atmosféru“ všade so sebou. No čo rozhodne…

  Plnotučné alebo nízkotučné mliečne produkty? Ktorým dať prednosť?

  1

  Aké mlieko či jogurty sa nachádzajú vo vašej chladničke? Dávate prednosť polotučným, plnotučným alebo nízkotučným verziám mliečnych produktov? V dnešnom článku vám prezradíme, prečo by ste mali výber z tejto kategorizácie dobre zvážiť, a to s ohľadom na svoje zdravie. Hlavný „súboj“ sa v nasledovnom texte odohrá medzi plnotučnými a nízkotučnými mliečnymi výrobkami. Čo myslíte, ktoré sú…

  Svetlo sveta

  Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  0

  Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že pred tým, ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr určitú predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, aké by mala mať vlastnosti a ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej…

  Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

  0

  V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  Armádny Magazín

  Zachovajte paniku alebo adventná úvaha o rozsudku Európskeho súdneho dvora k smernici o zbraniach

  0

  Česko 7. december 2019 - Vážené čitateľky, vážení čitatelia, strelci, športovci, lovci, zberatelia, obchodníci, správcovia strelníc, začiatkom tohto týždňa sme si prečítali, ako sa Súdny dvor EÚ stavia k smernici o zbraniach, k pravidlám európskej legislatívnej tvorby i k otázke bezpečnosti a ako si s dôvodmi Českej republiky vytrel ... podl

  Pentagon je znepokojený: 46 percent americkej armády považuje Rusko za spojenca

  0

  USA (8.12.2019) - Neočakávané výsledky prieskumu uverejnené v USA. Americký mediálny zdroj Hlas Ameriky uvádza, že uskutočnil prieskum medzi personálom americkej armády a členmi ich rodín, súvisel s ich postojom k Rusku a ruskej armáde. Ako sa ukazuje, 46 percent respondentov americkej armády a ich rodín nepovažuje Rusko za nepriateľa, ale…

  Nórsko získalo prvý 155 mm samohybný kanón K9 z Južnej Kórey

  0

  Ozbrojené sily v Nórsku dostali prvú húfnicu K9 s vlastným pohonom 155/52 mm. Prvé dve samohybné zbrane a jedno vozidlo na prepravu munície K10 dorazili do Nórska do prístavu Drammen (Oslo) koncom novembra. Dodané zariadenie bolo 4. decembra oficiálne odovzdané delostreleckej divízii nórskej motorovej pešej brigády Sever.   Prvé zbrane s

  Biela ľalia zo Stalingradu alebo koľko nemeckých lietadiel zostrelilo najlepšie ženské letecké eso všetkých čias

  0

  Bolo treba aby prešlo dlhých štyridsaťsedem rokov, kým bol udelený oprávnený posmrtný titul Hrdina Sovietskeho zväzu účastníčke Veľkej vlasteneckej vojny, Lidiji Litviakovej. Pritom hrdinstvo, ktoré dosiahla táto mladá, krehká žena, prevýšilo mnohé hrdinské činy dosiahnuté je

  Vojaci pomáhajú na mieste tragédie

  0

  Profesionálni vojaci a príslušníci Vojenskej polície sú pripravení pomáhať na mieste tragédie v Prešove tak dlho, ako to bude potrebné. Aktuálne sú na pomoc vyčlenení príslušníci z 2. mechanizovanej brigády z Prešova na hliadkovanie okolia poškodenej budovy, na mieste sú aj vojenskí psychológovia a duchovní.   [caption id="attachment_7820" align="alignnone" w

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Tvoja Svadba

  Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

  0

  Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

  Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

  1

  Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  2

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

  0

  Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

  TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

  0

  Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…