• Čo sa skrýva za problémom s definíciou holokaustu a antisemitizmu ? Časť IV. – záverečná.

  Publikované 08.12. 2018 o 09:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  ( Náčrt súvislosti boja proti antisemitizmu )

  Časť IV.

  VI.

  Je dôležité preskúmať, či je správne, aby EÚ úkolovala predstaviteľov štátnej moci a správy v jednotlivých členských štátoch, aby organizovali boj proti antisemitizmu. Lenže ak sa oficiálne obnovil či organizuje boj proti antisemitizmu, znamená to, že politici majú k tomu mať silný dôvod. Iným spôsobom povedané, vyhlásený boj proti antisemitizmu musí vychádzať z určitej krízovej situácie, ktorá z určitých dôvodov nastala a ktorú je potrebné riešiť. A čo je potrebné riešiť ?

  Treba riešiť, podľa politických elít demokratického Západu, vzájomné ľudské spolunažívanie v štáte a spoločnosti, otázky usporiadania vzájomného spolužitia, pretože podľa príručky č. 6 antisemitizmus sa zakladá na nenávisti väčšinovej spoločnosti k Židom. Tým, že EÚ otvorila otázku boja proti antisemitizmu, akoby členským štátom chcela naznačiť, že národné vlády nevytvárajú dostatočné politické predpoklady pre fungovanie spoločnosti a že jej ide o to, aby otázky právnej ochrany a zachovania mieru boli dôsledne riešené.

  Lenže ozaj je to tak, že spolunažívanie väčšinovej spoločnosti so spoluobčanmi – Židmi sa dostalo do krízovej situácie a vzájomné spolužitie je plné nepriateľstva ? Toto domnelé narušenie spolunažívania nevie EÚ ničím dokázať a to z niekoľkých dôvodov: a) v jej silách nie je riešiť to, čo výlučne spadá do kompetencií národného štátu, pretože len cez toto politické teleso sa vytvára a spravuje politický poriadok každej národnej spoločnosti, b) neexistuje k dispozícií žiadna podrobná analýza krízovej situácie o spolunažívaní väčšinovej spoločnosti so spoluobčanmi Židmi, c) z už uvedených prejavov antisemitizmu je jasne vidieť, že v otázke právnej ochrany menšiny- Židov je všetko politické úsilie zamerané len v jednom smere – riešiť problém spolunažívania väčšinovej spoločnosti so Židmi cez jeden jediný nástroj a tým je prijatie represívnych opatrení ( trestov ) ako odpudzujúceho prostriedku pre väčšinovú spoločnosť.

  Dostávam sa k záveru, že politika boja proti antisemitizmu má v skutočnosti iné ciele ako riešiť problém spolunažívania s občianskou menšinou – Židmi. Z tohto dôvodu politické konanie EÚ je potrebné určitým spôsobom vyjasniť a zároveň pochopiť, či národná vláda je oprávnená na „falošnej vlne“ antisemitizmu pokračovať. Je tu otázka: Je politika boja proti antisemitizmu výrazom ( výsledkom ) politického konania, ktoré má spĺňať určité kritéria a predpoklady, aby bol dosiahnutý a zachovaný mier v spoločnosti a aby nebolo ohrozené vzájomné spolužitie ? Alebo ide o politické konanie EÚ a národných vlád, ktoré je v skutočnosti nežiaduce ?

  Na postavené otázky a vznesené pripomienky je možné dobrú orientáciu a odpovede hľadať len z hľadiska politickej etiky. Prečo je to potrebné ?

  Pretože politická etika v prvom rade sa zaujíma o otázky týkajúce sa dobrých zákonov a inštitúcií v spoločnosti, ktoré dokážu určitým spôsobom usporiadať vzájomné ľudské vzťahy a teda aj otázky vzťahov Židov a Nežidov. Politickú etiku nutne zaujímajú otázky morálnych kvalít tak občanov ako aj politikov. Tieto záležitosti, ktoré skúma politická etika, veľmi ovplyvňujú politické konanie každého politického subjektu ( telesa ). Politická etika chápe politiku ako také konanie, ktoré sa vzťahuje k určitému záväznému usporiadaniu spoločných záležitosti, ktoré sa týkajú všetkých ľudských bytosti v ich vzájomnom spolužití. Bližšie o politickej etike je možné si naštudovať v knihe „Politická etika“ , ktorej autorom je Bernard H. Sutor, Praha 1996.

  Nie každé politické konanie je žiaduce a dá sa akceptovať a preto je možné rešpektovať len taký politický poriadok, u ktorého sa predpokladá, že je určitým spôsobom s občanmi dohodnutý, pretože má sledovať spoločné dobro vo vnútri štátu či spoločnosti. Základ politického konania je v Ústave národného štátu, napríklad v Ústave SR. Čo je potrebné si uvedomiť ? V prípade politiky boja proti antisemitizmu platí, že Brusel si osobuje právo mimo politických poriadkov národných štátov určovať úlohy, ktoré si právne prisvojuje na základe príslušných zmlúv dotýkajúcich sa nadnárodnej úrovne.

  EÚ nefiguruje v žiadnom politickom poriadku s občanmi dohodnutom, existuje mimo tohto rámca a jej politika sa nemôže vzťahovať ku konaniu, ktoré rieši problémy vzájomného ľudského spolužitia. Fungovanie EÚ sa deje bez akejkoľvek dohody s občanmi národných štátov, pričom zmluvy k fungovaniu podpísané nemôžu byť chápané v zmysle, že vyjadrujú vôľu národa. Politické konanie EÚ nemôže byť založené na Ústave národného štátu, pretože vzájomné ľudské spolužitie v spoločnosti si vyžaduje a má svoj záväzný vnútorný poriadok.

  Politické konanie EÚ nemôže byť založené na rozhodnutiach, ktoré sú typom rozhodovania o vecných otázkach, pretože samotná politika je o stretávaní názorov a presvedčení a zápasom o získanie súhlasu a väčšiny. Brusel takýto spôsob praktizovania politiky nepozná a neakceptuje a preto ani nemá na pamäti, že politický poriadok má byť prispôsobený ľuďom, čo je doteraz ( ako tak ) platné na národnej úrovni. Žiadny politický poriadok na úrovni EÚ neexistuje a ani existovať nemôže.

  Preto je možné tvrdiť, že EÚ sa správa despotický, nakoľko oficiálne má byť spoločnou organizáciou národných štátov. V snahe o určitú legitimitu EÚ svoj despotizmus zakrýva a svoje konanie vykladá ako právo a ospravedlňuje sa vyššími cieľmi – spoločnými hodnotami EÚ.

  Vzťah Nežidov k Židom a opačne môže ukazovať na problémy ľudského spolužitia, ktoré môže byť konfliktné z podstaty ľudského bytia. Urovnávanie problémov vzájomného spolužitia, to je o politike. Politika sa má robiť v rámci všetkých občanov v ich vzájomnom spolužití na určitom území, ktoré je záväzne usporiadané a to na základe príslušnej Ústavy. Vzájomné spolužitie je výrazom spolužitia na národnom princípe a inštitúcie a organizácie EÚ sa nemajú do toho čo miešať, ale najmä určovať a riadiť. Aké politické konanie môže ( má byť ) akceptovateľné ?

  O základe politického konania sa už zmienil vyššie. EÚ nemá k tomuto politickému konaniu, ako je politika boja proti antisemitizmu, podobne proti extrémizmu, žiadnu legitimitu. Je to suverénne právo národných štátov. Politická etika ukazuje ( poúča ) na základné prístupy k tomu, aby politické konanie bolo akceptované a teda aj účinné. Politická etika venuje pozornosť niekoľkým najdôležitejším špecifickým rysom politického konania. Ide o to, že politika sa má robiť ako:

  1. Konanie vzťahujúce sa k určitej situácií.

  Určitá situácia vo vzťahoch medzi Nežidmi a Židmi je v každej členskej krajine EÚ iná, pretože okolnosti týchto vzťahov nie sú rovnaké, ale mnohotvárne a premenlivé. Vyplýva to z podstaty ľudského bytia, ktoré vykazuje aj také znaky ako je dejinnosť a spoločenskosť. Vzájomné ľudské spolužitie ako problém je v tom, že ľudia chápu a hodnotia rôzne záležitosti rôzne, pretože ich názory a súdy, záujmy a presvedčenia sú rozdielne a teda aj konkurujúce. V záujme zachovania sociálneho mieru a potrebnej spolupráce musia byť akýmsi spôsobom zjednocovaní.

  Ľudské spolužitie, to nie je riešenie vecných, odborných otázok. V ľudskom spolužití sa má brať ohľad na tých, ktorých sa to týka, na možných spojencov, protivníkov, záujmové skupiny, koalíciu, opozíciu, verejnú mienku, voľby a podobne – čiže v každom prípade ide o to, aby sa politické konanie vzťahovalo k určitej ( danej ) situácií.

  Vzťah Nežidov k Židom a opačne patrí do sociálneho sveta, ktorého základom je zameranosť ( na niečo, k niečomu ) ako intencia. Tomuto vzťahu musíme prisúdiť rozdielnu zameranosť ( intencie ), ktoré sa určitým spôsobom zmiešavajú a ktoré je potrebné v rámci národného štátu ( danej spoločnosti ) udržať v určitej interakcií. Svoje miesto k zaisteniu celospoločenského vzťahu majú aj určité normy a inštitúcie, ktoré usmerňujú konanie. Politická etika sa nebráni ani tomu, že v určitých prípadoch riešenia problému je žiaduca odborná úvaha právnika, ekonóma, finančného odborníka, inžiniera – technika, či odborníka z iných odvetví spoločnosti. Odbornou úvahou sa problém hoci aký ( a teda ani vzťah Nežidov a Židov ) nekončí.

  Dôležité je uplatniť politickú stránku problému, ktorá sa dotýka ľudí v ich záujmoch, názoroch, presvedčeniach a podobne. Ak je veľký problém vo vzťahoch Nežidov a Židov, potom politika musí sa usilovať dosiahnuť: a) určité urovnanie vzťahov, b) musí sprostredkovať vzájomné záujmy, c) dohodnúť určité kompromisy, d) nachádzať spojencov, e) vyberať si správnych spolupracovníkov, f) brať v úvahu opozíciu, g) získať súhlas, h) udržať pohromade väčšinu, h) ovplyvňovať verejnú mienku. Toto je o politike ako konaniu, ktoré sa má vzťahovať k určitej situácií.

  Môžeme pokladať politiku boja proti antisemitizmu za také konanie, ktoré sa vzťahuje k určitej situácií ? Moja odpoveď je jasná: politické konanie na úrovni EÚ a národných vlád v otázke boja proti antisemitizmu sa vôbec nevzťahuje k určitej situácií – k problematickému spolunažívaniu Nežidov a Židov. EÚ, ako som už uviedol, nemá potrebnú legitimitu ako základu politického konania a preto z jej strany je možné produkovať iba chybné či nesprávne rozhodnutia ( zdôvodnenia ).

  Potreba rozvinutia boja proti antisemitizmu sa odvoláva na hodnoty EÚ ako vyššie ciele. Nikomu nevadí, že týmto zásadným má byť dôkladná analýza situácie v spolunažívaní Nežidov a Židov a to iba na národnej úrovni. Lenže v SR takáto analýza neexistuje ani na národnej úrovni. Nehovoriac o tom, že s analýzou súvisia určité princípy a normy konania. Ako blesk z jasného neba sa objavilo želanie Andreja Danka riešiť problém spolunažívania Nežidov a Židov a to za pomoci vyriešenia otázky definície antisemitizmu, teda ako riešenie, ktoré sleduje mať k dispozícií jasný, odborný výklad danej problematiky či skôr pojmu antisemitizmus.

  Predsedovi NR SR vôbec nejde o to, aby problematiku antisemitizmu ovládali občania, ale aby sa antisemitizmus riešil ako odborná príprava vyšetrovateľov, všelijakých „pofiderných znalcov“ a aj samotných sudcov. V skutočnosti to znamená, že žiadny problém v spolunažívaní medzi Nežidmi a Židmi nebol analyzovaný a ani nastolený na politické riešenie, pretože odborná otázka antisemitizmu podľa politickej etiky nie je tým rozhodujúcim prvkom v politickom konaní, ktoré sa má vzťahovať k určitej situácií.

  Kroky, ktoré podniká predseda NR SR a teda aj samotný parlament, nekorešpondujú s potrebou, aby sa vzťahovali k určitej situácií. Vyššie som uviedol, o čo sa musí politika usilovať. V rámci jej aktivít je potrebné urovnávať vzťahy, sprostredkovať záujmy, dohodnúť kompromisy, nachádzať spojencov, brať na vedomie opozíciu, získať k riešeniu určitý súhlas, udržiavať väčšinu, ovplyvňovať verejnosť ( verejnú mienku ).

  O problémoch v spolunažívaní Nežidov a Židov NR SR neprerokovala žiadny dôležitý dokument, ktorý by bol výsledkom dôkladnej analýzy. Napriek tomu je tu jasná snaha „odborne“ posilniť represívne zložky, dostať do legislatívy určité množstvo navrhnutých prejavov antisemitizmu ako nenávisti k Židom, aby bolo možné obžalovať a trestať. Takéto politické konanie Andreja Danka o nepolitickom riešení vzťahu Nežidov a Židov pokladám za výraz nedostatočnej politickej kompetentnosti a z morálneho hľadiska za prejav zneužitia svojho politického postavenia v prospech sľubov daných štátu Izrael.

  1. Politické konanie ako obhajoba záujmov.

  Ľudské spolunažívanie vie byť problematické najmä preto, že rôzne sociálne zoskupenia a politické strany a hnutia sa snažia o presadzovanie a presadenie svojich určitých záujmov. Politická etika pokladá záujem a konanie zo záujmu za dôležité skúmať, pretože samotné politické konanie musí súvisieť s rešpektovaním záujmov a pritom sledovať vzťah medzi záujmami a spoločným dobrom pre všetkých. Ľudský život sa rozvíja vo vzťahoch a preto obhajoba záujmov je viazaná na dosiahnutie spoločenskej formy ľudskej existencie- života človeka v spoločnosti. A tu je potrebné dbať, aby záujmy neboli hájené na egoistickej báze a bez ohľadu k ostatným a na ich úkor, či až do podoby tvrdého vykorisťovania, útlaku a používania násilia.

  Z politiky boja proti antisemitizmu, ktorej obsah bol zorientovaný na pojmové zvládnutie – definíciu antisemitizmu – a na prehľadné určenie prejavov nenávisti k Židom vyplýva, že väčšinová spoločnosť ( v rôznych sociálnych zoskupeniach ) ako spoločnosť Nežidov svojim presadzovaním rôznorodých záujmov je egoistická, bezohľadná a plná nenávisti k takej menšine ako sú Židia, pretože zachádza až do nežiaducich extrémov. Taký je môj dojem z politiky boja proti antisemitizmu, ktorá vôbec nemusí zodpovedať spoločenskej realite a z môjho pohľadu ani nezodpovedá. Pokiaľ ide o SR, nie som presvedčený, že politiku boja proti antisemitizmu je potrebné v zmysle pokynov EÚ či želaní štátu Izrael nejakým spôsobom rozvíjať, uplatňovať, presadzovať.

  Predpokladám, že naša vládna moc či samotný zákonodarný orgán nedisponujú žiadnou serióznou analýzou, ktorá ukazuje, že presadzovanie a obhajoba záujmov rôznych sociálnych zoskupení a politických strán a hnutí vytvára v spoločnosti prostredie nenávisti k Židom ( a nielen k nim ). Argumenty pre podporu politiky boja proti antisemitizmu musia vychádzať práve z poznania záujmov rôznych sociálnych zoskupení a politických strán a hnutí. Ak nie sú žiadne argumenty k dispozícií, tak potom organizátori boja proti antisemitizmu iba improvizujú a celkom z iných dôvodov.

  Táto improvizácia sa týka toho, že vedome orientujú pozornosť verejnosti či samotných politikov iným smerom, ktorý má nahradiť absenciu faktov dostupných z „prostredia“ rôznorodých záujmov, ktoré sa vo väčšinovej spoločnosti určitým spôsobom presadzujú, obhajujú. K čomu dochádza ? Organizátori politiky boja proti antisemitizmu nás, občanov ( verejnosť ) celkom podvodne orientujú k pochopeniu, že boj proti antisemitizmu si vyžaduje ( je nutný ) z dôvodov ochrany ľudských práv.

  Ide o politický podvod, pretože boj proti antisemitizmu si v skutočnosti vyžaduje uplatniť také politické konanie, ktoré nám umožní pochopiť z presadzovania a obhajoby ktorých záujmov ( v spoločnosti ) vyrastá nenávisť k Židom a opačne. Pochopenie aktuálnej situácie je dôležité, pretože v rámci politického konania sa musia, ak je problém veľký, prijať opatrenia na zaisťovanie a presadzovanie spoločného záujmu a poriadku spoločného dobra, ktorý má byť orientovaný na vzťahy vzájomnosti.

  Politická etika týmto vzťahom venuje náležitú pozornosť, pretože ich pokladá za základnú formu spravodlivosti. Politická etika upozorňuje, že samotná politika nie je vo svojich prejavoch bezprostredne zameraná na veľké hodnoty majúce za cieľ spoločné dobro ako sú mier, ľudské práva a spravodlivosť, ale na presadzovanie určitých záujmov rôznych sociálnych zoskupení, politických strán a hnutí a štátov. Pritom treba brať na vedomie, že hodnoty spoločného dobra vyžadujú len dodatočnú pozornosť, pretože je dôležité sledovať aj vzťahy, ktoré súvisia so záujmami.

  Keďže záujmy sú rôznorodé a odlišné, tak sa ich nositelia dostávajú do konkurenčných vzťahov a môžu viesť či vedú ku konfliktom. Toto všetko sa týka celej spoločnosti, teda aj menšiny, ktorú z určitého pohľadu tvoria napríklad aj Židia. Politické konanie v spoločnosti ako celku má za úlohu vzájomne sprostredkovávať pri zodpovednosti voči druhým konkurujúce a vzájomne si odporujúce záujmy skupín ľudí a politických združení, aby mohlo byť zachované dostatočne znesiteľné spolužitie vo vzájomných vzťahoch, teda aj vo vzťahu k Židom a opačne.

  Ak sa NR SR či vládna moc v svojej politike boja proti antisemitizmu zamerá iba na definíciu antisemitizmu a prevezme do legislatívnej agendy SR navrhované prejavy antisemitizmu ( teda vymyslené prejavy nenávisti k Židom ), potom nič z toho, čo súvisí s politickým konaním v otázke záujmov, nebude realizované. Znamená to, že takýto postup tými, čo organizujú politiku boja proti antisemitizmu, je zameraný a môže byť zdôvodňovaný len ochranou ľudských práv, čo z nášho pohľadu je nežiaduce, pretože politické konanie bez posúdenia záujmov nemá za úlohu v skutočnosti riešiť problematiku ľudského spolunažívania, vrátane vzťahu k Židom a opačne.

  Zdôrazňujem, že v politike boja proti antisemitizmu absentuje to zásadné, čo je potrebné v spoločnosti robiť: politické konanie nemôže byť akceptované bez analýzy problémov, ktoré súvisia s presadzovaním rôznych záujmov, na ktoré sa viažu otázky možných konfliktov a potreby kompromisov. Aj za situácie, že politika boja proti antisemitizmu je zjednodušená na spôsob jej zdôvodňovania potrebou ochrany ľudských práv, je možné tvrdiť, že organizátori tejto politiky presne plnia určité záujmy určitých skupín či tried, napríklad záujmy medzinárodného sionizmu, židovskej veľkoburžoázie či samotného štátu Izrael.

  Ide tu o to, aby cez politiku boja proti antisemitizmu boli Židia vo svete postavení do „otvorenej pozície“ – potenciálneho nesúladu s väčšinovou spoločnosťou, ktorá je pre nich potenciálnou hrozbou nikdy nezanikajúcou. Zároveň ide o to, aby kritika politiky, súvisiaca so sionizmom a židovskou otázkou, bola u členov väčšinovej spoločnosti posudzovaná ako prejavy nenávisti k Židom, ako antisemitizmus, ktorý je potrebné trestne stíhať.

  Z uvedeného vyplýva, že politické konanie uvedených skupín v otázke politiky boja proti antisemitizmu spĺňa síce formálne kritérium byť aktivitou, ktorá rieši otázky záujmov, ale nepatrí do portfólia národnej štátnej moci a politiky, ktorá je zameraná na urovnávanie sporov ( aj nenávisti ) rôznych skupín v určitých vzťahoch, ktoré je potrebné udržiavať ako vzťahy vzájomnosti.

  1. Politické konanie ako riešenie konfliktov a prijímanie kompromisov.

  Antisemitizmus je definovaný ako nenávisť k Židom, pričom tvorcovia definície pozabudli, že medzi semitov je potrebné zaradiť napríklad aj Arabov. A okrem tohto nedostatku v definícií sa nenávisť berie ako jednosmerná záležitosť, ktorá vyrastá z väčšinovej spoločnosti a vybíja si svoju energiu na Židoch.

  Antisemitizmus, aj s uvedenými výhradami a s podstatným znakom definovaným ako nenávisť, ak odhliadneme od osobných sporov, môžeme smelo označiť ako konflikt. Politická etika chápe konflikt ako určité kontraverzie medzi sociálnymi pozíciami a skupinami, teda je možné pripustiť, že môžu existovať kontraverzie medzi sociálnymi pozíciami a skupinami väčšinovej spoločnosti a židovskými komunitami. Kontraverzie je potrebné riešiť v politickom konaní spôsobom usporiadaného urovnávania problémov. Pre sociálne konflikty v spoločnosti môže platiť, že v nich sa ukazuje morálne zlyhanie, pretože sa určitým spôsobom môže prejavovať znevažovanie druhých v ich odlišnostiach a v absolutizácií vlastného postavenia.

  Politikou boja proti antisemitizmu sa toto potenciálne morálne zlyhanie absolutizuje do pozície, že ide iba o problém, ktorý sa výlučne týka iba Židov. Možnosť znevažovania druhých v ich odlišnostiach a v absolutizovaní vlastného postavenia sa v ľudskej, pluralitnej spoločnosti netýka iba úrovne vzťahov väčšinovej spoločnosti a menšiny, ale môže ( a spravidla aj je ) sa týkať vzťahov medzi rôznymi skupinami vo vnútri spoločnosti, teda aj mimo Židov. Ak organizátori politiky boja proti antisemitizmu na túto možnosť ( skutočnosť ) zabúdajú, znamená to, že musí z ich strany existovať silný dôvod – záujem, aby antisemitizmus bol mimoriadne uprednostňovaný oproti iným konfliktom, vrátane sledovania jeho prejavov. O jednom z dôvodov som sa zmienil už v súvislostiach s poslaním sionizmu na inom mieste tohto článku.

  Z uvedených dôvodov politická etika požaduje od politiky ( politického konania ) zabezpečovať určité preventívne opatrenia proti násilnému riešeniu konfliktov, rozvíjať ( mať ) pravidla a inštitúcie pre pokojné rokovanie medzi ľuďmi v rámci prebiehajúcich konfliktov. Od predsedu NR SR či od vládnej moci sme sa nedozvedeli nič o tom, že v našej spoločnosti prebiehajú konflikty medzi rôznymi skupinami na jednej strane a Židmi na strane druhej. Rovnako sme nemali možnosť zoznámiť sa s informáciami, ktoré by mohli ukázať na skutočnosť, že ľudské spolunažívanie v SR je aj vrátane Židov dostatočne kooperujúce a prevláda vzájomná starostlivosť, ktoré pomáhajú vytvárať podmienky pre spoločné uskutočňovanie určitých hodnôt.

  Pritom zo strany štátnej moci všetky potrebné analýzy či hodnotenia je možné zabezpečiť, pretože sú k dispozícií určité štatistické údaje. Politická etika pripomína, že konflikty sa často označujú ako „štrukturálne podmienené“ a preto môžeme hovoriť o určitých sociálnych štruktúrach ako akýchsi základných prvkov určitého problému ( napríklad štruktúra zamestnanosti, konfesijné štruktúry a podobne ).

  To, čo vedie ku konfliktu, a teda aj vo vzťahu k Židom a opačne, to sú práve záujmy definované tými, ktorých sa týkajú. Veľkým nedostatkom politiky boja proti antisemitizmu je to, že sa v nej nezohľadňuje existencia konfliktu ( ako nenávisti ) ako spojenie s určitou štrukturálnou podmienenosťou. Tento poznávací nedostatok organizátori politiky boja proti antisemitizmu nahradili taxatívnym prehľadom prejavov antisemitizmu.

  Podľa politickej etiky sociálne štruktúry sú dôležité, pretože nám majú pomôcť objasniť rozdielnosť v záujmoch a prečo vedú ku konfliktom. Priam poučkou politickej etiky je tvrdenie, že sociálne konflikty nie sú bez intencionálnych momentov záujmu správne pochopené a bez nich nie sú politický riešiteľné. Takže čo sa dá riešiť politikou boja proti antisemitizmu ?

  V podstate nič zásadného, keďže konflikty nevieme charakterizovať vzhľadom na proklamované záujmy tých, ktorí proti sebe stoja, čo znamená, že ich ( ak existujú ) nevieme ( nemôžeme ) ani politický riešiť. Treba jasne upozorniť, že v prípade iniciatívy ústavného činiteľa Andreja Danka vo veci boja proti antisemitizmu ide iba o jedno: uľahčiť a rozšíriť využitie donucovacích prostriedkov štátnej moci ako najkrajnejšieho prostriedku a zo spoluobčanov Židov urobiť martýrov, ktorí najviac si musia vytrpieť od prejavov ( vraj ) nenávisti väčšinovej spoločnosti.

  Lenže politické riešenie konfliktov z hľadiska politickej etiky nie je možné stotožniť s trestaním občanov, ktorí si dovolia o niečom povedať svoj názor. Politika má vytvárať lepšie podmienky pre spoločné uskutočňovanie hodnôt spoločnosti a preto je nutné pochopiť, že pri politickom riešení konfliktov sa protivníci musia dostať do vzájomných vzťahov, aby si vytvorili určité komunikačné prostredie, v rámci ktorého sa budú dohadovať a hľadať určité riešenia vrátane prijateľných kompromisov. Znamená to, že konflikty ako kontraverzie v spoločnosti medzi Nežidmi a Židmi sa majú v prvom rade riešiť mimo rámca donucovacej štátnej moci, pretože v trestnom konaní už nejde o riešenie konfliktov politickými prostriedkami, ale o prípravu obžaloby, o trestné stíhanie a prijatie rozsudku.

  Faktom je, že v SR nevieme o konkrétnych protivníkoch s konkrétnymi záujmami, ktorí majú vstúpiť do arény politického riešenia konfliktu ( konfliktov ) a hľadať riešenia v prospech vzťahov vzájomnosti. Politická etika pripomína, že sociálne konflikty nemôžu byť bez intencionálnych záujmov správne pochopené a bez týchto záujmov ani nie sú politický riešiteľné. Treba to v podstate chápať tak, že vždy ide o skúmanie záujmov tak zo strany určitej skupiny Židov a určitej skupiny Nežidov.

  Model“ politiky boja proti antisemitizmu zo strany ústavného činiteľa Andreja Danka všetky uvedené podstatné črty politického konania ignoruje, neuznáva, obchádza. Pán Andrej Danko má predstavu organizovať boj proti antisemitizmu bez politického riešenia konfliktov, pretože sa zameriava v svojom úsilí len na také poňatie problému antisemitizmu, ktoré pomôže orgánom činným v trestnom konaní. Jeho „modelu“ boja proti antisemitizmu zodpovedá aj sľub daný jeho priateľovi predsedovi Knessetu štátu Izrael, lebo za normálnych okolnosti, ak existuje priestor pre politické riešenie konfliktu, ústavný činiteľ si takéto sľuby nesmie dovoliť.

  Dankov „model“ boja proti antisemitizmu je výrazom primitívnej politickej hlúposti, ktorá však nie je jeho vlastným vynálezom. Základná schéma „modelu“ bola jasne určená uznesením Európskeho parlamentu, v ktorej je dôležitá iba definícia antisemitizmu, navrhnuté prejavy antisemitizmu a silná túžba, aby sa čo najviac týchto prejavov dostalo do zákonov ( zákona ) príslušného štátu. Dankovmu „modelu“ zodpovedá aj usmernenie EP, uvedeného v uznesení, podľa ktorého je boj proti antisemitizmu potrebné realizovať aj v takej krajine, kde žiadne problémy vo vzťahu k Židom neexistujú.

  Organizátori politiky boja proti antisemitizmu stvorili akúsi definíciu antisemitizmu, ktorú má celá EÚ rešpektovať. Antisemitizmus je charakterizovaný ako nenávisť k Židom. Lenže ak z celého procesu nám vypadne úloha politického riešenia konfliktu, potom ako bude možné riešiť problém spolunažívania medzi ľuďmi, ak nebude možné riešiť nenávisť – teda zbaviť sa jej tak, aby neprerástla do násilia ? Zbaviť sa nenávisti nie je možné bez prijatia kompromisu v otázkach týkajúcich sa praktického spolužitia ľudí. Keďže kompromis znamená spoločne niečo sľúbiť, musíme niečo vedieť o konkrétnych protivníkoch s konkrétnymi záujmami na oboch stranách konfliktu.

  Keďže v SR nemáme o protivníkoch na oboch stranách konfliktu žiadnu vedomosť, nemôžeme nič riešiť a teda ani hľadať cesty ku kompromisu. Je potrebné zdôrazniť, že ak v politickom konaní uplatňujeme politické riešenie konfliktov, tak potom je úplne jasné, že žiadnu definíciu antisemitizmu nepotrebujeme, pretože potrebujeme iba vôľu rešpektovať v praxi hlavné črty politického konania. Definíciu antisemitizmu nepotrebujeme aj z toho dôvodu, že podľa politickej etiky politický nutný kompromis sa týka praktického spolužitia ľudí. Tento kompromis nemôžeme zamieňať s kompromisom, ktorý nie je možný v otázkach viery a pravdy. Ak v otázkach viery a pravdy nie je možný žiadny kompromis, potom úlohou politikov je chrániť túto pozíciu a prenechať to sporom v duchovnej oblasti a snahám o vzájomné porozumenie. Čitateľ si ľahko môže všimnúť, že otázky zahrnuté do prejavov antisemitizmu sú zároveň aj otázkami patriacimi do otázok viery a pravdy a zároveň určené ako nenávistné.

  Dankov „model“ politiky boja proti antisemitizmu nedáva možnosť ponechať určité spory pre duchovnú oblasť a príležitosť, aby si obe strany konfliktu hľadali možnosti vzájomného porozumenia. V demokratickej spoločnosti odlišné svetonázorové stanoviska majú byť brané ako samozrejmosť a teda aj nutne rešpektované. Preto v politickom konaní sa nesmie pravda a viera konkrétneho sociálneho subjektu presadzovať politický alebo dokonca násilím. Na demokratickom Západe sa práve toto pravidlo začalo pod vedením EÚ smelo porušovať a určité svetonázorové pozície či politické pozície sa začali riešiť ako napríklad nežiaduci extrémizmus, ktorý je potrebné potláčať aj za pomoci represívnych zložiek štátnej moci.

  Politika boja proti antisemitizmu zapadá do tohto spoločného úsilia EÚ a národných vlád. S nejakým politickým riešením konfliktu a prijatím kompromisu sa nepočíta, pretože je dôležité potláčať slobodu slová a prejavu. Kompromis ako dobrovoľné sprostredkovanie medzi osobami a skupinami, ktoré spája ich odlišnosť a konkurenčný vzťah s minimom vzájomného porozumenia, nepredstavuje vhodný spôsob potláčania slobody slová a prejavu. Z hľadiska politickej etiky kompromis je veľkým morálnym činom a politickým umením.

  Politická etika zdôrazňuje, že politika je konfliktné konanie smerujúce ku kompromisu. Vo sfére politiky neplatí racionálne pravidlo vyhýbať sa konfliktom. Je veľmi zarážajúce, že politika boja proti antisemitizmu racionálne pravidlo vyhýbať sa konfliktom, rešpektuje. Ak by takéto pravidlo organizátori tejto politiky nerešpektovali, najskôr by to znamenalo, že boj proti antisemitizmu v proklamovanej podobe je zbytočný, pretože všetko sa rieši v rámci politického riešenia konfliktov. Politická etika pripomína, že chcieť sa vyhýbať konfliktom by znamenalo nielen upustiť od obhajoby vlastných práv a záujmov ( napríklad židovskej komunity ) v konkurencií s ostatnými, ale by to znamenalo vzdať sa možnosti ovplyvňovať spoločenský poriadok záväzný pre všetkých občanov.

  Zdôraznil som, že pojem „nenávisť“ nie je vhodný pre duchovnú oblasť. Namiesto neho je vhodné skôr používať pojem „spor“, ktorý skôr charakterizuje podstatu konfliktu, respektíve s riešením konfliktu súvisí. Organizátori politiky boja proti antisemitizmu používajú pojem „nenávisť“ ako podstatu antisemitizmu. Akoby tušili, že tento pojem je vhodný pre situácie, keď nie je potrebné sa o niečo sporiť, iba vykrikovať o nenávistných prejavoch, ktoré sa musia stať predmetom zákona. Organizátori politiky boja proti antisemitizmu si myslia, že majú pravdu a definícia antisemitizmu aj s jeho navrhnutými prejavmi im dáva správne riešenie.

  O tom je presvedčený aj ústavný činiteľ Andrej Danko. Kto teda ohrozuje ( či môže ohrozovať ) mier v praktickom spolunažívaní ľudí ( občanov ), napríklad v našej spoločnosti ?

  Z hľadiska politickej etiky mier neohrozuje ten, kto vstupuje do konfliktu ( sporu ) o určité otázky ( problémy ) s inou skupinou – napríklad židovskou komunitou. Mier ohrozuje ten, kto znemožňuje vstupovať do konfliktu ( konfliktov ), pretože namiesto toho iba vykrikuje o nenávisti a o potrebe trestať. Zástancami znemožňovať vstupovať do konfliktu sa tak stávajú tí, čo organizujú a podporujú politiku boja proti antisemitizmu v súčasnej podobe.

  VII.

  Posúdiť politiku boja proti antisemitizmu z hľadiska politickej etiky umožňuje lepšie pochopiť , akého zásadného nedostatku sa, najskôr celkom vedomé, dopustili tí, čo takúto politiku organizujú. Ako sa dá charakterizovať zásadný nedostatok politiky boja proti antisemitizmu ?

  Organizátori boja proti antisemitizmu si, jednoducho povedané, zmýlili správne označiť adresáta, od ktorého je možné očakávať prejavy nenávisti k Židom. Už som na iných miestach svojho príspevku uviedol, že to nemôžu byť občania ako takí a že sa organizátori a ich prisluhovači orientujú na kriminalizáciu občanov členských štátov EÚ. To ešte nie je odpoveď na moju otázku. Aby odpoveď bola jasná, potrebujeme použiť slovné spojenie s označením „politický antisemitizmus“.

  Politický antisemitizmus chápem vo význame, že nenávisť k Židom ( židovskej komunite v spoločnosti ) či protižidovské aktivity sú predmetom veľkej politiky, sú organizované z úrovne vládnej, zákonodarnej a súdnej moci ( teda štátnej moci ), sú predmetom vládnucej koalície či vôbec totalitnej moci. Výsledkom politického antisemitizmu sú zvyčajne také zákony, vyhlášky, nariadenia, usmernenia, ktoré pomáhajú vytvárať podmienky pre šírenie a organizovanie nenávisti k Židom ( ich komunitám ), pre ľahké porušovanie ľudských práv a základných slobôd, pre potieranie určitých oprávnených záujmov a podobne.

  Politický antisemitizmus, ak by sa v niektorom členskom štáte EÚ etabloval, bol by výsledkom víťazstva politických síl, ktoré by boli schopné zneužiť svoje mocenské postavenie v prospech určitých záujmov určitých národných a nadnárodných skupín. Príkladom politického antisemitizmu je napríklad fašistické Nemecko či slovenský klérofašistický štát v druhej svetovej vojne. Bez politického antisemitizmu antisemitizmus občanov nemá veľký význam, pretože v spoločnosti nie sú k jeho prejavom vytvorené politické podmienky.

  Ak EÚ za podpory medzinárodného sionizmu a štátu Izrael nesprávne označili adresáta, od ktorého je možné očakávať rôzne prejavy nimi navrhnutého antisemitizmu, a týmto adresátom nie je politický antisemitizmus v podobe národných vlád, tak potom si uvedomujú, že v súčasnosti politický antisemitizmus nepredstavuje žiadnu hrozbu k tomu, aby bolo možné na národnej úrovni zavádzať protižidovské opatrenia.

  Boj proti antisemitizmu v každej spoločnosti ( štáte ) má význam iba vtedy, ak antisemitizmus je či stáva sa súčasťou vládneho programu a vládnej moci. Aby sme si túto súvislosť všimli, je dôležité pracovať s pojmom „politický antisemitizmus“.

  Národné vlády členských štátov EÚ sú priamo pod kontrolou a vplyvom Bruselu, preto je jasné, že politiku boja proti antisemitizmu nie je možné zdôvodňovať existenciou politického antisemitizmu. EÚ aj so svojimi partnermi, ktorí sa pasovali za zástupcov Židov celého sveta, preto nebezpečenstvo nenávisti k Židom hľadá iba vo „väčšinovom zostatku“ európskej masy národov – na strane občanov. EÚ nemá v súčasnosti občanov dostatočne spracovaných na svoj obraz pre jej použitie v rôznych situáciách, pretože potieranie slobody slová a prejavu nie je ešte s definitívnou platnosťou dokončené.

  Z múdreho užívania moci a z už spomenutých kritérií politického konania vyplýva, že ak nie je možné politiku boja proti antisemitizmu zdôvodňovať potrebou existencie politického antisemitizmu, potom nie j potrebné politiku boja proti antisemitizmu tvrdo presadzovať k realizácií, čiže takúto politiku v politickom konaní ani neuplatňovať !!! Toto sa nestalo. Prečo ?

  Príležitosť robí zlodeja. Vznikla mimoriadne priaznivá politická situácia na úrovni nadnárodných politických síl. Došlo k spojeniu záujmov EÚ, medzinárodného sionizmu a štátu Izrael.

  Zo strany medzinárodného sionizmu a štátu Izrael išlo a ide o vytvorenie ideovej a politickej kontroly nad všetkými Židmi vo všetkých krajinách a na podriadenie sa všetkých Židov medzinárodnému sionistickému centru. Ešte v marci 1964 sa uskutočnilo spoločné zasadanie izraelskej vlády a Výkonného výboru Svetovej sionistickej organizácie – Židovskej agentúry, na ktorom bolo prijaté spoločné komuniké.

  V tomto komuniké je venovaná pozornosť napríklad zosilneniu židovského ducha v živote Židov. Podľa vtedajšieho predsedu izraelskej vlády Izrael a diaspora sú dve dôležité časti jedného celku, pričom Izrael sa musí stať duchovným a kultúrnym centrom tejto jednoty. Zároveň bola ratifikovaná aj Dohoda z roku 1954, kde sa okrem iného v siedmej časti zdôvodňuje potreba boja proti všetkým prejavom asimilácie Židov, proti odmietaniu židovského národa. A dôležité je si uvedomiť, že jeden zo sionistických kongresov vytýčil kurz vytvorenia „veľkého Izraela“.

  A ako má tento „veľký Izrael“ vyzerať ?

  Veľký Izrael“ má podľa Herzla ( z roku 1904 ) a rabína Fischmanna ( z roku 1947 ) tvoriť územie od pravého brehu rieky Níl po Červené more, Sinajský poloostrov, celé Jordánsko, Libanon, Sýria, väčšia časť Iraku ( na juh od rieky Eufrat ) s prístupom k Perzskému zálivu a celý západ Saudskej Arábie

  V spoločnom komuniké sa jasne zdôrazňuje, že úsilie, ktorého cieľom je, aby sionistický duch prenikol do života Židov, sú spoločnou vecou izraelského štátu a medzinárodnej sionistickej organizácie. Treba pochopiť, že vytvorenie ideovej a politickej kontroly nad všetkými Židmi vo všetkých krajinách, je nesmierne náročná úloha a predovšetkým dlhodobá. Medzinárodný sionizmus našiel veľmi ústretového partnera v EÚ, ktorá krok za krokom burá moc národných štátov a ich odpor, rovnako ako potrebuje zlomiť vôľu k odporu u občanov členských štátov cez potieranie slobody slová a prejavu.

  Keďže predstavitelia národných vlád sú pod prísnou kontrolou Bruselu, v prípade občanov to tak nie je a preto má význam, aby politika boja proti antisemitizmu označovala za potenciálnu hrozbu pre Židov nie politický antisemitizmus, ktorý má na svedomí ich genocídu, ale občanov. Došlo teda k historickému stretnutiu „dvoch sestier“ – politiky boja proti antisemitizmu a politiky boja proti extrémizmu. Toto stretnutie „dvoch sestier“ do budúcnosti neveští nič dobrého, pretože na úrovni národnej štátnej moci, napriek platnej Ústavy SR, jej predstavitelia nemajú veľkú snahu dať im definitívnu stopku.

  V oboch prípadoch adresátom takejto politiky sú občania. Náš ústavný činiteľ Andrej Danko si to z jemu známych dôvodov túto zámenu adresáta vôbec nevšimol a zameral sa iba na definíciu antisemitizmu a „Pandorinu skrinku“ jeho prejavov.

  Koniec IV. – záverečnej časti.

  Dušan Hirjak

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kuffa: V krajine, kde sa zabilo 1,4 milióna detí, ťažko vysvetliť, že pred majetkom treba mať úctu, keď pred životom úctu mať netreba

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot )   Kňaz Marian Kuffa v krátkom príspevku na sociálnej sieti poukázal na to, že ak dovolíme zabíjať nenarodené deti, nemôžme sa potom diviť, že sa tu kradne "Hovoria mi, aby som nerozprával do politiky. Ak poviem, aby vykopli Istanbulský dohovor preč zo Slovenska a nezabíjali tu…

  Ombudsmanka predložila pripomienky v oblasti ochrany práv detských obetí násilia

  Bratislava, 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Mária Patakyová)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová v stredu (18. 9.) na diskusii so zástupcami ministerstiev, iných orgánov a inštitúcií predstavila svoje pripomienky k novele Trestného poriadku. Zamerala sa na zlepšenie ochrany práv detí v trestnom konaní Vychádzala pritom z medzinárodných záväzkov SR. Cieľom…

  V Amsterdame zastrelili v aute holandského obrancu Maynarda

  Amsterdam 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Mirror Football Twitter)   Holandského futbalistu Kelvina Maynarda zastrelili v stredu večer na juhovýchode Amsterdamu. Tamojšia polícia pátra po dvoch podozrivých, ktorí po streľbe opustili miesto činu na skútri Tridsaťdvaročnému Maynardovi, ktorého zasiahli v aute, poskytli prvú pomoc hasiči z neďalekej stanice, napriek tomu zraneniam podľahol.…

  Krajský poslanec by mal hneď oznámiť, za čo stratil mandát. SaS to chce docieliť legislatívnou zmenou

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá návrh zákona, ktorý ukladá poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja povinnosť bezodkladne oznámiť kraju skutočnosti, pre ktoré stratil mandát. Agentúru SITA informoval hovorca SaS Róbert Buček „Týmto návrhom reagujeme na doterajšie skúsenosti v krajoch, keď poslanci nemali povinnosť informovať,…

  Kalavská sa pre stratifikáciu stretne s poslancami SNS a Smeru-SD ešte raz

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje ešte jedno stretnutie s poslancami Smeru-SD a SNS s cieľom získať podporu stratifikácie. Urobiť tak chce po tom, čo jej dva politické subjekty oznámia svoje rozhodnutie, či reformu nemocníc podporia Stále však chce predložiť materiál na…

  Premiérom chce byť Ganc, odmieta vstúpiť do vlády vedenej Netanjahuom

  Jeruzalem 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   Líder izraelského centristického bloku Modrá a biela Benny Ganc vo štvrtok uviedol, že chce byť predsedom prípadnej vlády širokej jednoty. Odmietol tak ponuku premiéra Benjamina Netanjahua vytvoriť vládu širokej koalície pod Netanjahuovým vedením, informovala agentúra Reuters "Nevstúpime do koalície vedenej Netanjahuom," povedal Moše…

  Za slušné Slovensko: Zhromaždenie sa koná na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský )   Piatkový protest iniciatívy Za slušné Slovensko je organizačne pripravený, organizátori už len dolaďujú posledné technické detaily. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa iniciatívy Eva Lavríková, podľa ktorej sa zhromaždenie tentokrát koná o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP Zdôraznila,…

  Šefčovič bude prvý na rade pri vypočúvaní komisárov v europarlamente

  Brusel 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Konferencia predsedov v Európskom parlamente vo štvrtok určila poradie vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov pred jednotlivými výbormi. Ako prvého si europoslanci vypočujú 30. septembra slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý bol v budúcej exekutíve poverený riadením medziinštitucionálnych vzťahov a strategickým výhľadom Na programe vypočúvaní a poradí…

  Premiér: Na Slovensku ešte kríza nenastala, vláda prijme opatrenia

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na Slovensku kríza ešte nenastala, ekonomika len zaznamenáva spomalenie. Vyhlásil to v parlamente počas Hodiny otázok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že vláda sa chce na horší ekonomický vývoj pripraviť Reagoval tak na otázku poslanca Mareka Mitterpáka (Smer-SD), ktorý sa zaujímal o…

  Danko sa stretol s Moon Hee-sangom, verí v prehĺbenie spolupráce s Kóreou

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prehlbovanie medziparlamentnej a ekonomickej spolupráce Kórejskej a Slovenskej republiky bude pokračovať. Vo štvrtok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia Kórejskej republiky Moon Hee-sangom "Vzťahy kórejského a slovenkého parlamentu sú vzorové, je to aj…

  Matečná vyzýva ľudí, aby viac využívali ekologickú dopravu

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Regióny majú k dispozícii na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy 81,8 milióna eur. Na Slovensku tak pribudnú nové cyklotrasy, zvýšiť by sa mala aj atraktivita verejnej dopravy. Uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ktorá vo štvrtok pricestovala na rokovanie parlamentu na…

  Zverejnili video, ako pytliaci z KĽDR zaútočili na ruskú pohraničnú stráž

  Bratislava 19. septembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Sputnik/Sputnik/Foto:Screenshot video)   V Japonskom mori sa zranili traja vojaci ruskej pohraničnej stráže pri strete so zahraničnými pytliakmi, uviedlo Centrum pre styk s verejnosťou Federálna služba bezpečnosti (FSB RF) K incidentu došlo v oblasti plytčiny Quito-Yamato vo výlučnej ekonomickej zóne Ruska. Armáda objavila dva severokórejské…

  Peter Pellegrini: Košické oceliarne boli pre americký manažment "dojnou kravou"

  Čaňa 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hutnícky podnik U.S. Steel Košice podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) trpí investičným dlhom, čo prispelo k jeho súčasnej ťažkej situácii na trhu s oceľou a zámeru znižovať počet zamestnancov. "Treba aj vytknúť americkému manažmentu, že tá fabrika im slúžila ako dojná krava a…

  Rusko sa piatkového procesu zúčastní, vypočutá by mala byť Volzová

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko, ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej, sa na pojednávaní v tejto veci pred senátom Okresného súdu Bratislava II v piatok (20. 9.) zúčastní V piatok má byť vypočutá…

  Británia chystá oficiálne návrhy, zatiaľ predložila technické dokumenty

  Londýn 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Británia predloží riešenia brexitu, ale nie v rámci "umelého termínu", ktorý po dohode s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom navrhol fínsky premiér Antti Rinne. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu britského predsedu vlády Rinne po dohode s Macronom…

  Podľa Baránka Kiskova strana oslovuje mnoho nevoličov, ale po drogovej kauze Trubana berie aj hlasy progresívcom

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot TV Pravda)   Podľa politického komentátora a zakladateľa prieskumnej agentúry Polis Jána Baránka to, že v súčasnosti prieskumy zaznamenávajú pomerne vysoké čísla strane Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku je výsledkom opozičných hádok ako aj drogovej kauzy lídra koalície PS/Spolu Michala Trubana. Baránek v rozhovore…

  Podľa Ondrejcsáka neutralita Slovenska nebola reálna v minulosti a nie je ani teraz: "Nič také, ako most medzi Východom a Západom neexistuje"

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Facebook)   V Európe sú v súčasnosti vojensky neutrálnymi štátmi napríklad Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko, Írsko a malé krajiny ako Lichtenštajnsko, San Marino, Malta, Vatikán. Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany Róberta Ondrejcsáka (nom. Most-Híd) však nie je reálne, aby sa na tomto zozname ocitla aj Slovenská…

  Úrad špeciálnej prokuratúry: Kováčik sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam, hovorí o účelovej diskreditácii

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Maďar)   Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik odmieta podozrenia voči svojej osobe, podľa neho ide iba o účelovú diskreditáciu. Uviedol to v reakcii na dnešné tvrdenia nezaradenej poslankyne Veroniky Remišovej o tom, že Kováčik nemá čo robiť na svojom poste. Kováčik oponuje tým, že…

  TopDesat

  Dobrodruh Ed Stafford zobral do divočiny ženu a syna

  0

  Dobrodruh Ed Stafford podnikol náročnú výpravu so svojou ženou a svojím synom. Nová šou Muž, žena, dieťa, divočina bude mať svetovú premiéru na Discovery Channel 29. 9. 2019 od 20 hodiny, tuzemskí diváci môžu program sledovať od 29. 10. 2019 o 20. hodine.

  Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

  0

  Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

  Nórsko vytvorilo verejnú toaletu, ktorá je tou najkrajšou na svete

  0

  Verejné záchody väčšinou vizuálne príťažlivé nie sú. To však neplatí o Nórsku. Postavili tam toaletu, ktorá má lepší výhľad ako väčšina svetoznámych hotelov. Nórsko vytvorilo avantgardnú toaletu, ktorá sa v súčasnosti považuje za najkrajšiu verejnú toaletu na svete. Jeden pohľad na toto elegantné zariadene a budete určite súhlasiť. Kde teda nájdeme tento unikátny…

  Alexej Čepička: Napriek mnohým zločinom trestu unikol

  0

  Alexej Čepička, ktorý žil v rokoch 1910 až 1990, bol Gottwaldovým zaťom a miláčikom Moskvy. Bol namočený v mnohých zločinoch, avšak trestom unikol. Keď nás čítate pravidelne, spomínali sme ho aj v článku o jeho svokrovi -  o Gottwaldovi, ku ktorému rád zavítal aj s fľašou koňaku. Predovšetkým v čase, keď potreboval niečo vybaviť. Najdôležitejšie v živote je vedieť…

  10 svetových lyžiarskych stredísk, kde si užiješ tú najlepšiu lyžovačku

  0

  Leto je preč, zima klope na dvere a lyžiarska sezóna na Slovensku sa čoskoro pomaly začne. Kým čakáš na naše upravené svahy, pozri si tento rebríček desiatich najkrajších lyžiarskych stredísk na svete. Možno ťa inšpirujeme až tak, že sa ti nebude chcieť čakať... 10 vysnívaných lyžiarskych stredísk: 1. Niseko, Japonsko

  TOP10: Detské kostýmy na Halloween, za ktoré by sa nehanbili ani dospelí

  0

  Aj keď sa u nás oslavujú väčšinou dušičky, Halloween v niektorých krajinách neodmysliteľne patrí k tomuto sviatku tiež. Ak budete vaše deti chystať na takúto udalosť, prinášame vám v predstihu niekoľko skutočne výnimočných inšpirácií. Vyrezať si tekvicu alebo strašidelný dekor je síce zábava, ale na tieto decká, ktoré upustili uzdu…

  Vo svete IT

  Nezmeškajte živý prenos z predstavenie nových smartfónov Mate 30! Za chvíľu už začína

  0

  Zatiaľ čo v priebehu minulého týždňa sa všetka mediálna pozornosť sústreďovala na spoločnosť Apple, ktorá predstavila svetu  nové iPhone telefóny, tak dnes sa karta otáča v prospech spoločnosti Huawei. Spoločnosť Huawei začiatkom mesiaca oficiálne ohlásila, že 19. septembra, teda dnes, predstaví svetu novú produktovú líniu smartfónov Mate 30. Urobila tak…

  Pozrite si simuláciu, ako by dopadla nukleárna vojna medzi Amerikou a Ruskom

  0

  Keď sa povie nukleárna vojna, tak mnohých z nás bezpochyby napadnú krajiny ako Amerika a Rusko, a to aj napriek tomu, že existujú ďalšie krajiny s podobnou zbojnou silou. Ako by však dopadla možná vojna medzi týmito dvoma veľmocami? Tak na túto otázku odpovedajú výskumníci z Princeton University, ktorí vytvorili…

  Xiaomi prekvapuje! Chystá sa predstaviť 8K televíziu a to už o pár dní

  0

  24. september nebude len dňom novopredstavených smartfónov Mi 9 5G a Mi Mix 4 5G, ale aj dňom, kedy bude predstavená nová chytrá televízia z kuchyne Xiaomi. 8K televízia je na ceste Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej sieti Weibo zdieľala status, v ktorom píše: “Sme pripravení!” Zverejnený poster ďalej odhaľuje, že…

  DXOMARK zaraďuje nové kategórie do hodnotenia kvality fotoaparátov v smartfónoch. Takto vyzerá aktualizovaná tabuľka

  0

  Spoločnosť DXOMARK, ktorá stojí za najznámejším fotografickým testom pre smartfóny, predstavila ďalšiu zásadnú novinku, na ktorú sme čakali niekoľko mesiacov. V najznámejšom rebríčku smartfónov s najlepším fotoaparátom totižto po novom nájdete aj nové kategórie Wide a Night, ktoré odhaľujú schopnosti nočných režimov a prípadných ultraširokých snímačov, ktoré sú medzi výrobcami…

  Novopredstavený Xiaomi Mi 9 Lite s trojitou kamerou je v predaji! Dostupný je aj pre Slovákov

  0

  Len včera predstavený smartfón Xiaomi Mi 9 Lite sa dostáva do oficiálneho predpredaja na ďalšom zahraničnom e-shope. Tentokrát so špeciálnou ponukou prišiel e-shop Cafago.com, ktorý zrazil cenu spomedzi všetkých e-shopov na úplné dno. Úplne nový smartfón z výrobne Xiaomi ťa totižto v 128 GB prevedení vyjde iba na fantastických 273,29…

  Ako zmení 5G technológia našu budúcnosť?

  0

  Potrvá ešte roky kým bude 5G technológia rozšírená ako 4G, a to aj napriek tomu, že  už v súčasnosti vychádzajú prvé 5G zariadenia na trhu. Prvé odhady  hovoria, že v budúcom roku by mohlo byť predaných približne 120 5G miliónov zariadení. Čo môžeme očakávať od novej generácie? Na tému upozornil…

  TopSpeed

  Je zdieľanie áut liek na upchaté mestá? Slováci svoje veľmi požičiavať nechcú

  6

  Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie áut, ktoré mnoho samospráv podporuje bezplatným parkovaním. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať, že carsharing je u nás v plienkach. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko…

  SsangYong Korando Euro NCAP skúšky zvládol na plný počet hviezd

  1

  Značka SsangYong nie je v našich končinách príliš rozšírená. Nedávno však dovozca spustil výraznejšiu marketingovú ofenzívu (často vidieť reklamy napríklad na YouTube alebo sociálnych sieťach) a nové SsangYong Korando Euro NCAP zvládlo k tomu na plný počet hviezdičiek. Môže byť lepšia reklama pre u nás nie príliš známu značku?

  Nepozornosť za volantom je nebezpečná. Pár tipov, ako jej predísť

  18

  Dopravných nehôd je denne neúrekom. Niekedy je príčinou precenenie schopností vodiča alebo auta, výnimočne technická porucha alebo aj zhoda náhod. Nepozornosť za volantom je však spolu s neprimeranou rýchlosťou najzásadnejšou príčinou havárii. Aj keď má už mnoho áut rôzne asistenčné systémy, ktoré dokážu v prípade nebezpečenstva nehody zasiahnuť, nedá sa na ne vždy…

  Tento týždeň testujeme: Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe

  6

  Tento týždeň nám robí v redakcii spoločnosť benzínový Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe poháňaný prepĺňaným štvorvalcom 2.0 R4 Turbo s výkonom 190 kW (258 k), ktorému pomáha elektromotor s výkonom 10 kW (13,6 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Blázon na cestách! V Malackách išiel vodič cez lávku pre peších!

  13

  Nech si každý hovorí čo chce, Slovensko je krajina neobmedzených možností. Sme národ, ktorý sa dokáže zakaždým vynájsť. Či už vyhovoriť, alebo proste vypiecť so systémom. Najnovší dôkaz je z dnešného rána. Blázon na cestách sa vždy nájde, no toto je iný extrém. Počas prechádzky alebo pešej cesty do práce v…

  Alpina B3 Touring je náhrada za neexistujúcu M3 Touring

  3

  Mnoho rokov sa rozpráva o tom, prečo BMW M nerobí kombíky. Áno, boli tu dve generácie M5 Touring, ale podľa predajov v percentách voči sedanu v Mníchove usúdili, že toto nie je cesta ich zákazníkov. Kto by podobné auto chcel, má alternatívu. Stále tu totiž bola možnosť kúpiť si Alpinu, ktorá mala rýchle kombíky niekedy…

  KAMzaKRÁSOU

  Kaktusové dekorácie do domácnosti: Nechaj sa inšpirovať!

  2

  Kaktusové dekorácie sú vkusným doplnkom do každej domácnosti či už sú to vankúše, živé rastliny, keramické ozdoby, lampy, zrkadlá či obrazy.

  TOP 7: Najnebezpečnejšie zvieratá na svete: Zamrazí ťa po celom tele!

  3

  Najnebezpečnejšie zvieratá na svete naháňajú husiu kože. Mnohé z nich sú malé a nikdy by sme nepovedali, že môžu usmrtiť človeka.

  Posilnenie imunity u detí: Efektívne tipy, ktoré zaručene pomôžu

  2

  Chladné a sychravé počasie, stres z nástupu do školy či škôlky, kolektív detí, v ktorom sa rýchlejšie šíria choroby – aj toto spôsobuje, že deti častejšie chorľavejú a ich imunita je oslabená. Dokonca aj donedávna zdraví drobci zrazu môžu mať problémy s virózami a rôznymi bakteriálnymi ochoreniami, hoci predtým na ne netrpeli. Jednoducho prišlo obdobie, keď…

  Vieš, čo nejesť pred spaním? Na tieto potraviny radšej zabudni!

  2

  Dopriať si posledné jedlo dňa o piatej hodine večer, ak si do posteli líhame pred polnocou, nie je veľmi vhodné, no zároveň môže mať negatívny vplyv i napchávanie sa tesne pred spaním. O koľkej hodine si teda dopriať niečo pod zub? Večeru by sme si ideálne mali dopriať tak 3 až 4…

  Najhoršie zážitky z hotelov od ľudí: Tieto fotografie ťa pobúria!

  1

  Hotely sú skvelým miestom na oddych a relax. Miestom, kde sa snažíme zabudnúť na všetky naše problémy. Miesto, ktoré navštevujeme v prípade, ak hľadáme inšpiráciu alebo sa snažíme načerpať novú energiu. Avšak, to platí jedine v prípade, ak natrafíte na hotel, ktorý bude do posledného detailu vyzerať ako na fotografiách, podľa ktorých ste…

  Vyhraj 4x T-mat Masakï-Paris delikátnu vôňu v hodnote 49 €

  2

  T-mat Masakï-Paris je módna línia, ktorú vytvoril MASAKÏ MATSUSHÏMA počas svojho pobytu v Paríži. Vysokokvalitné štýlové oblečenie je určené tým, ktorí milujú harmóniu a rytmus nekonvenčného dizajnu. Prirodzené a jednoduché oblečenie na bežný život pre mladých mestských ľudí, ktorí si vedia vychutnávať každý okamih. Minimalistická a sofistikovaná línia oblečenia.

  Svetlo sveta

  Pochod za život príde podporiť aj bývalá pracovníčka potratovej kliniky z USA

  0

  Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave, informovali dnes novinárov jeho organizátori.  Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos…

  19.9. Svätý Január a každoročný zázrak skvapaľnenia krvi

  0

  Svätý Január sa narodil v Benevente v polovici 3. storočia bohatým rodičom. Juh Talianska v tom období bol silne pohanský a sv. Január sa ako 15 ročný stal diakonom v rodnom meste. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali…

  Svätý Otec zaslal kardinálovi Tomkovi apoštolské požehnanie

  0

  Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 15. septembra vo Vatikánskej bazilike oslávil 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Apoštolské požehnanie, ktoré mu pri tejto príležitosti písomne udelil Svätý Otec, jubilujúci kardinál rozšíril na všetkých svojich drahých aj prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Na slávnosť Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska, slávil kardinál Tomko pri oltári…

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Armádny Magazín

  Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

  0

  LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania. 

  Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

  0

  V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku

  Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

  0

  Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

  Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský - Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

  0

  V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  1

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  1

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje rakovina prostaty? Neignorujte tieto signály!

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o ochorení zvanom varikokéla, ktoré trápi mužskú časť populácie. Dnes vám prinášame rovnako dôležité informácie o zákernej a v tomto prípade i veľmi vážnej chorobe mužov, a to o rakovine prostaty. Onkologické ochorenia sú neustále obrovským strašiakom ľudí, pretože predstavujú častú príčinu úmrtí, i keď…

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?