• Revízia katechizmu v časti trest smrti, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a práva obetí trestných činov…

  Publikované 09.08. 2018 o 17:28 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Podľa rímskokatolíckej cirkvi je trest smrti už neprípustný za všetkých okolností. Doterajší katechizmus ho pritom vo výnimočných prípadoch povoľoval. Zmena oficiálneho postoja k hrdelnému trestu odráža postoj pápeža Františka. Podľa pápeža Františka, Bergolia, pre neho je trest smrti vždy neprípustný, pretože „útočí na ľudskú dôstojnosť“.

  Pápež František schválil dekrétom druhú novelu paragrafu 2267 v katechizme vydanom v roku 1992. Do súčasnosti platiaci katechizmus, ktorý schválil v roku 1997 pápež Ján Pavol II., trest smrti povoľoval s tým, že potreba tohto trestu „veľmi zriedkavá, takmer neexistujúca.“ Katolícka cirkev však hrdelný trest pripúšťala v prípadoch, že trest smrti bol „jediným možným spôsobom, ako efektívne chrániť ľudské životy pred nespravodlivým agresorom.“
  Pôvodné znenie nesie rukopis a názor „z dielne“ Jána Pavla (citácia katechizmu):
  „Za predpokladu, že sa plne zistila totožnosť a zodpovednosť vinníka, tradičné učenie Cirkvi nevylučuje použitie trestu smrti, ak by bol jedinou možnou cestou na účinnú obranu ľudských životov pred nespravodlivým útočníkom.

  Ak však na obranu a na ochranu bezpečnosti osôb pred útočníkom stačia nekrvavé prostriedky, verejná moc má použiť iba tie, lebo lepšie zodpovedajú konkrétnym podmienkam spoločného dobra a väčšmi sa zhodujú s dôstojnosťou ľudskej osoby.
  A skutočne dnes, keď už štát má k dispozícii možnosti účinne potlačiť zločin tak, že zneškodní páchateľa a pritom mu definitívne neodníme možnosť vykúpiť sa, prípady, v ktorých je absolútne nevyhnutné usmrtiť vinníka, „sú už veľmi zriedkavé, ak sa ešte vôbec skutočne vyskytujú“.
  Nový text paragrafu 2267 Katechizmu katolíckej cirkvi znie takto:
  „Dlhý čas sa použitie trestu smrti zo strany zákonitej autority, po riadnom procese, pokladalo za primeranú odpoveď vzhľadom k závažnosti niektorých zločinov a za prijateľný prostriedok, aj keď extrémny, na ochranu spoločného dobra.
  Dnes je stále viac živé povedomie, že dôstojnosť osoby sa nestráca ani po spáchaní ťažkých zločinov. Okrem toho sa tiež rozšírilo nové vnímanie zmyslu trestných sankcií zo strany štátu.
  Napokon, zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu občanov, ale zároveň neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného o možnosť vykúpiť sa.
  Preto Cirkev vo svetle Evanjelia učí, že „trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete.“
  Odôvodnenie:„Ak v minulosti politická a sociálna situácia umožnili, aby bol trest smrti prijateľným prostriedkom na ochranu spoločnosti, teraz došlo k nárastu porozumenie, že človek nemôže stratiť svoju dôstojnosť ani potom, čo spáchal ten najvážnejší zločin,“ uviedol kardinál Luis Ladaria, ktorý stojí v čele Kongregácie pre náuku viery.“
  Pod pojmom ľudská dôstojnosť rozumieme vyjadrenie stavu a vzťahu ľudskej osoby k sebe samej, iným osobám, spoločnosti, ktorá vychádza zo základu jej sebauvedomenia ako ja, jástvo, osobná výlučnosť, vo svetle ľudských hodnôt, najmä etiky, morálky a mravnosti.
  Treba odlíšiť ľudskú dôstojnosť a sebaúctu od prehnanej sebaúcty, narcizmu.
  Kresťanské: „Miluj blížneho ako seba samého“ znamená, že máme dopriať iným to, čo chceme, aby bolo dopriate nám (…láska, dobro, krása, pokoj, ekonomická a sociálna istota, šťastie, dôstojné postavenie v spoločnosti, dôstojný život a dôstojnú smrť…).
  K Kristovmu výroku sa vzťahuje aj výzva k empatii (súcit, schopnosť vžiť sa do vnútorného rozpoloženia blížnych, spolu prežívanie radostí a strastí ostatných…).
  Ježiš učí: „Milujte ľudí, nenáviďte a odsudzujte hriech“. Jeho láska k blížnemu sa vzťahuje aj na hriešnikov. A od nich vyžaduje účinnú ľútosť, odčinenie hriechov (pokánie, skutky). Vyjadrením kresťanského postoja je viera, pokánie a skutky.
  Ježišova láska k blížnym za každých okolností prekračuje rámec pozemského a ľudského chápania lásky a Lásky.
  Ľudská dôstojnosť patrí do základového rámca ľudských práv: V mene osobnej dôstojnosti, je to teda povinnosť rešpektovania dôstojnosti, slobôd a práv druhých.
  Do rámca diskurzu o ľudskej dôstojnosti patrí aj miera a dôvody obmedzenia základných ľudských práv a práv, a to obmedzenie slobody, povinnosť plnenia, podrobenia sa, mučenie, znásilnenie, vražda, zabitie, samozabitie, eutanázia, eutélia, genocídium, holocaust, ale aj trest smrti.
  Podľa učenia katolíckej cirkvi: Osoba, ktorá spáchala vraždu inej osoby, osôb, má mať možnosť viery, pokánia a skutkov. Trestom smrti a popravou sa tejto osobe táto možnosť odoberie.
  Predčasným ukončením života obetí vrážd, vojen, dopravných nehôd, nešťastných náhod, samovrážd, dochádza k predčasnému ukončeniu možností na vieru, pokánie a skutky, teda, na nápravu, ktorú by mali, ak by riadne dožili svoj život…
  Riadne dožiť svoj život nemohli a nemôžu ani osoby v dôsledku smrteľných chorôb. Katechizmus katolíckej cirkvi, odsudzuje aj samovraždu a eutanáziu.
  Naopak, ateistický sekulárny liberalizmus sa k samovražde  eutanázii stavia ako k základnému ľudskému právu, dokonca maloletých detí. Mimochodom, toto silnie v oblasti zdravotníckej starostlivosti v britskom právnom systéme, čo je v rozpore s prirodzenou požiadavkou na primeranú a dôstojnú paliatívnu starostlivosť o nevyliečiteľne chorých v terminálnom štádiu ich choroby (za mnohé prípad Alfieho).
  V trestnom konaní (preverovanie veci a osoby, stíhanie, obvinenie, obžaloba) je násilie vyjadrené mučením a neľudským zaobchádzaním zakázané medzinárodným dohovorom o zákaze mučenia a neľudského zaobchádzania so stíhanými a väznenými osobami.
  Problém a diskurz oprávnenosti trestu smrti visí ako otvorený ľudsko-právny aj etický problém.
  Osoby, porušujúce princípy ľudskosti a dôstojnosti iných osôb, vrahovia, ktorí predčasne odňali život iným osobám, týmito skutkami samé seba pripravili o ľudskú dôstojnosť a právo na život od počatia po prirodzenú smrť.  Samé sebe odňali ľudské právo účinne sa domáhať zhovievavého a dôstojného zaobchádzania.
  Rámcové a ilustračné príklady: Norimberský proces alebo Haagsky proces, súdiaci zločiny proti ľudskosti a ľudskej dôstojnosti v bývalej Juhoslávii…
  Oba procesy ale sprevádzali samovraždy obžalovaných pred alebo po vynesení rozsudkov, v dôsledku straty ich nádeje a vyhliadok na prijateľný trest alebo oslobodenie. Z ich pohľadu zvážili, že ďalší život by bol pre nich márny a nedôstojný (aj to je jeden z možných pohľadov na ľudskú dôstojnosť odsúdených páchateľov)…
  K dôstojnému životu odsúdených páchateľov po dobu trestu odňatia slobody za trestné skutky vrážd, alebo ťažkých ublížení na zdraví s trvalými následkami, patrí aj otázka: Môže také skutky ich páchateľ odčiniť v rámci pokánia (svedomie) a skutkov? Nie, ani ak sa ospravedlní blízkym svojich obetí, ale ani ak vysloví „účinnú“ ľútosť. Čo je účinná ľútosť? Odčiniť môže, hoc len čiastočne, ak nie úplne, podľa rozsahu spôsobenej škode na majetku, len trestné činy proti majetku. Smrť obetí nie. Ak kto chce (veriaci) môže svoje skutky len úprimne oľutovať, modliť sa a odovzdať sa do vôle Božej, Ježišovej…
  Otázka: A čo s páchateľmi, ktorí neprejavili „účinnú“ ľútosť, na svojich skutkoch trvajú, a nemajú funkčné svedomie? To je alebo nie je. Ak je, občas zasmrdí a rozplynie sa vo vetre. Žiadny výkon trestu odňatia slobody nezaručuje účinnú resocializáciu každého odsúdeného páchateľa, ktorý po odpykaní trestu môže recidivovať.
  Do rámca ľudskej dôstojnosti patrí aj právo na dôstojný a spravodlivý svetský súd. Do rámca sankcií vydaných trestnými súdmi, patrí ešte dnes, v niektorých, hoc aj samo deklarujúcich sa ako demokratických právnych systémoch, tobôž USA, stále platný trest smrti. Ním ale (!) musí byť vyjadrená miera spoločenskej závažnosti trestného činu, v súbehu s odôvodnením rozsudku ako uloženého trestu bez inej, miernejšej  možnosti, s dôrazom na osobu a osobnosť páchateľa hrdelného zločinu proti ľudskosti a ľudskej dôstojnosti, spravidla bez možnosti jej nápravy, čím je vyjadrené, že osoba páchateľa je a bola by pre spoločnosť trvale obzvlášť nebezpečnou…
  Trest smrti dnes, aj pre otázky spôsobu jeho vykonania (exekúcie) postupne nahrádza inštitút doživotnej detencie s maximálnou ochranou a strážením odsúdenej osoby, ak jej nápravu a resocializáciu nie je možné docieliť inak a bola by márna.
  Každý agresor, násilník a vrah, či masový vrah, pripravil svojimi odsúdenia hodnými skutkami o dôstojnosť najmä sám seba, teda, hypoteticky ani on nemá už právo na svetskú zhovievavosť ako ľudská osoba, hodná dôstojnosti, ako tvrdí pápež, ak inú osobu či skupinu osôb, pripravila o ľudskú dôstojnosť a život, pretože vraždu, masovú vraždu a genocídium (ako holocaust židov a Rómov) už odčiniť nemožno; škodu na majetku, prípadne na zdraví, ak nie je nevratná, áno.
  Výnimočný trest smrti uložený svetskou mocou ale nie je vražda, a z pohľadu svetského práva ani prestúpenie katechizmu.
  Piate prikázanie: NEZABIJEŠ má absolútnu „právnu silu“ v osvetí kresťanstva. Nie svetského systému vecí…
  Poznámka – existujú aj justičné vraždy, ak sa po poprave zistia nové okolnosti, ktoré vydávajú svedectvo o tom, že popravená osoba bola zabitá nevinne. Ale toto nie je predmetom (mojej) kritiky novely katechizmu katolíckej cirkvi…
  S páchateľmi sa pred OČTK zaobchádza dôstojnejšie, než s ich obeťami, v čom má aj slovenský ústavný a právny systém významné medzery, ktoré sú jeho čiernou dierou…
  …tak, ako v liberálnych systémoch stále neuspokojivo nevyriešené právo na potrat
  ( z pohľadu základných ľudských práv ľudského plodu; platný zákon porušuje základné ľudské právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť v čase prvého trimestra a otvorená je aj diskusia o základných právach ľudského plodu, z pohľadu dôvodov pre umelé ukončenie tehotenstva zo zákona…), čo je mimo rámec témy článku a písal som o tom inde (archív mojich článkov)…
  Liberáli a feministky v Argentíne sa práve pokúsili rozšíriť slobodu a svojvôľu potratu ľudského plodu zákonom až na štrnásť týždňov tehotnosti žien. Senát im to zamietol.
  Je aj na zváženie a zamyslenie, aký trest má vyšší účinok, či trest smrti alebo „len“ doživotie, bez možnosti podmienečného prepustenia v uzatvorenom väzenskom režime s najprísnejším strážením a množstvom obmedzení (návštevy, balíky, vychádzky, voľná na opustenie ústavu…).
  Odsúdenec, čakajúci, často aj dlhé roky, na výkon svojho, uloženému mu, trestu smrti, krátiaci si svoj „dlhý“ a trýznivý čas odvolačkami, dovolaniami, ústavnými sťažnosťami a sťažnosťami na ESĽP, čakaním na milosť alebo už len „boží zázrak“ prežíva svoju smrť denne, každú hodinu.
  Jeho prípadné „obrátenie“ (účinná ľútosť) môže prísť jednak na horizontálnej osi (svetská rovina) aj na osi vertikálnej (náboženská viera) ak je alebo stane sa po dobu trestu odňatia slobody z ateistu veriaci, čo už na svetskom verdikte nič nezmení…
  Z ľudsko-právneho pohľadu, odklad súdom uloženého trestu smrti a zdĺhavé čakanie na popravu, je horšie a trýznivejšie, než okamžitá exekúcia (výkon trestu smrti) a je možné, dôsledným a rigoróznym jazykom ľudských práv vyhodnotiť ho aj ako „neľudské a nedôstojné zaobchádzanie“.
  Na druhej strane, s poukazom na Starý zákon a jeho židovské „oko za oko“ má páchateľ, najmä, ak svoju obeť pripravilo život obzvlášť odsúdenia a zavrhnutia hodným, pokračujúcim a trýznivým spôsobom „povinnosť“ absolvovať rovnakú mučivú tortúru čakaním na popravu.
  V sekulárnej (svetskej) spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo je svetské (sekulárne) právo v postavení nad cirkevným právom a náboženským učením, čo je v prípade teokracií naopak, islamské právo šaría je nad svetským právom…
  Katolícka cirkev sa na jednej strane pokúša o vstup do svetského hrdelného práva a na druhej flagrantne porušuje Dohovor o právach detí, ktorým je aj právo na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním jej falošnými cirkevnými, „katolíckymi svätuškármi“.
  Do záležitostí svetských ľudských práv Vatikán zasahuje aj spolčovaním sa so svetskou mocou OSN a jej Agendou 2030 a Global Compact, zjavnou podporou legalizácie migrácie, tvrdením, že Európa je stará, neplodná Sára, že migrácia je základné ľudské právo, čo ale v celom rozsahu odmietol Európsky súd a potvrdil to odmietnutím tejto hypotézy aj Európsky súd pre ľudské práva…
  Je vecou každého suverénneho štátu, ak je suverénny, odkiaľ, koľko, a ktorých, podľa ich charakteristík, prijme-neprijme, s poukazom na ľudsko-právny záujem vnútornej bezpečnosti občanov a štátu, a vôbec nič na tom nezmenia „katolícki Halíkovci“ (český liberálny, slniečkársky a vítačský katolícky kňaz a filozof a ľudsko-právny aktivista, Tomáš Halík).
  Nie preto sme o svoju vlasť tisícročia bojovali, aby sme ju rozdali a nechali si ju vydrancovať:
  https://www.hlavnespravy.sk/cesky-knaz-halik-o-prijimani-migrantov-tato-zem-nie-je-nasa-sme-povinni-prijimat-migrantov-aj-ked-zneuzivaju/1483392
  Naša zem nie je zem všetkých (T. Halík), naša zem je po tisícročiach boja o ňu naša!
  Anders Breivik, ktorý teraz vystupuje pod menom Fjotolf Hansen, bol v auguste 2012 odsúdený na 21 rokov za usmrtenie 77 ľudí a zranenie 42, väčšinou detí, a za výbuch bomby v aute v hlavnom meste v Oslo v júli 2011 a na ostrove Utoya.
  Andreas Breivik, ktorý pripravil viac ako 70 ľudí o ich základné právo, ktorým je právo na život od počatia po prirodzenú smrť, nemá právo, dožadovať sa práva na zmiernenie trestu a osobitné výhody, z aspektu základných ľudských práv…
  V prípade Andreasa Breivika sú Minimálne štandardné pravidlá pre zaobchádzanie s väznenými osobami (dokument: Rezolúcia OSN z 30.8.1955) plnené nadštandardne, už tým, že pre jeho výkon trestu v detencii boli a sú vytvorené v porovnaní s inými páchateľmi podobných obzvlášť závažných trestných činov proti ľudskému životu, priam luxusné, hotelové, podmienky a možnosti pre zachovanie jeho osobného telesného a duševného statusu a udržateľnosti života a života v izolácii, bez nároku na Breivikovu oprávnenú a účinnú sťažnosť, čo už opakovane vo veci vyslovil nórsky súd. Sťažoval sa, že je vo väzení izolovaný od ostatných väzňov a celkovo sa to podobá “neľudskému a ponižujúcemu mučeniu”, čím sa porušujú články 3 a 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktoré sa týkajú ochrany voči neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, mučeniu a práva na súkromie a rodinný život.
  Breivikov prípad skúmal Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) po tom, ako vlani Najvyšší nórsky súd rozhodol, že sa nebude zaoberať jeho odvolaním. ECHR vo štvrtok 21. 6. 2018 s konečnou platnosťou Breivikovu sťažnosť zamietol ako definitívne nedôvodnú. Vrcholný súd v odvolacom konaní zistil, že nedošlo k porušeniu Breivikových (Hansenových) práv. Rozhodnutie je konečné.
  Dohľad nad výkonom trestu odňatia slobody Andreasa Breivika v detencii má zo zákona penológ (ústav a zákon o výkone trestu odňatia slobody), poverený penitenciárny psychológ (ústav), penitenciárny (väzenský) lekár (ústav) a nórske ministerstvo spravodlivosti.
  Otázkou ale je: Čo to všetko stojí nórsky štát a jeho daňových poplatníkov? Aj bežní Nóri to vnímajú tak? Koľko nás všetkých stoja ľudské práva v časti „ľudská dôstojnosť“?
  Aj z ekonomických dôvodov sa vo zvlášť odôvodnených prípadoch prihováram za humánny výkon trestu smrti; a ukončenie eklektickej falošnej hry na ľudské práva a dôstojnosť pre spoločnosť obzvlášť nebezpečných páchateľov…
  Do spôsobu popravy má právo hovoriť etika, a humánna bioetika. Do spôsobu popravy nemá právo hovoriť medicína ani lekárska etika, lebo: Hippokratova prísaha prikazuje liečiť, nie zabíjať. Popravu nesmie vykonať lekár. Lekári majú právo len zo zákona konštatovať exitus popravenej osoby.
  Poznámka: Zabíjanie narodeného ľudského plodu, ak nejde o prípad potratu hodný zvláštneho zreteľa v opore o dobrý (nie zlý!) zákon, vykonávajú lekári v rozpore s lekárskou etikou a Hippokratovou prísahou.
  https://dennikn.sk/96361/humanna-poprava-kongres-v-oklahome-schvalil-trest-smrti-plynom/
  V Turecku bol trest smrti zrušený v roku 2004. Prezident Erdogan zvažuje jeho obnovu.
  Obnova trestu smrti by mala byť prijatá pre bojovníkov islamského štátu, ak sa im preukáže, že nimi boli a osobne vykonávali alebo podieľali sa na mučení, popravách nevercov a genocíde kresťanov, kresťanov, alebo s nimi zaobchádzali kruto, sadisticky, s následkom ich smrti, v mene ich „milosrdného a zľutovného“ Allaha…
  Obzvlášť nebezpeční páchatelia, ak súd nezistí možnosť ich nápravy a riadnej resocializácie (forenzná psychológia, psychopatológia, trvalá patická porucha osobnosti) sú „riešení“ nanajvýš detenciou.
  A znova – a čo na to štát, jeho občania a daňoví poplatníci a obete trestných činov? Aké záruky ich ochrany a satisfakcie poskytuje štát pre obete a ich príbuzných? Hmm…
  Slovenská republika (ministerstvo spravodlivosti) ale porušuje základné ľudské práva obetí trestných činov…
  …a nie je schopná vybudovať ani jeden detenčný ústav.
  Svojou nezodpovednou nečinnosťou vystavuje ohrozeniu zdravia a života služobný väzenský a ostatný spolupracujúci personál v na výkon trestu odsúdených osôb, páchateľov obzvlášť závažných hrdelných zločinov v rámci objektov ZVJS.
  Poznámka 1: Detenčný ústav je už dlhé roky „údajne“ budovaný v Psychiatrickej nemocnici Hronovce, okres Levice.
  Poznámka 2: Jeden rozostavaný ostane nedokončený, v areáli sa buduje druhý.
  Poznámka 3: České ministerstvo spravodlivosti väzenstvo a možnosti ústavnej detencie „nezanedbáva“.
  Poznámka 4: Ministerstvo spravodlivosti SR sa väzenstvu nevenuje, chýba 200 príslušníkov vo výkone, o ľudských právach personálu a odsúdených len tára.
  Ale podporuje ideológie multikulturalizmu a rodovej ideológie (rodová rovnosť a práva dúhy) v rozpore s Listinou základných práv a slobôd, Ústavou SR a jej Čl. 1 odsek 1.:
  „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
  Naozaj? No, neviem…
  Poznámka 5: Slovenská vláda podporuje „ľudsko-právne“ mimovládky, zvané „neziskovky“, štedro financované zahraničím, a s nimi LGBTI dúhový aktivizmus, namiesto ochrany rovnosti mužov a žien a rešpektovania ich odlišností a spolupráce vo veciach manželstva muža a ženy, rodiny, založenej týmto manželstvom, výchovy a materiálneho zabezpečenia detí, podporuje rodovú ideológiu rovností všetkých pohlaví a rodov, a paradoxne (!) pre autochtónnu európsku civilizáciu a kultúru nebezpečný, ľudsko-právne a ideologicky konfliktný a pre ňu genocídny politický islam:
  https://tadesco.cz/odhalenie-pellegriniho-vlada-dala-30-tisic-eur-na-propagaciu-islamu-a-lgbt/
  Písal som viackrát aj o pokračujúcich prekračovaných právach „ombudsmanky“ v rozpore s jej ústavnými a zákonnými povereniami, a nič…
  Nie som parlament (zákonodarca) ani inštitút kontroly dodržiavania zákonnosti. Takým je prokuratúra. A zodpovedná vláda. Právo protestovať má aj prezident.
  Ľudia sú si (vraj) rovní pred zákonom. Zákon im zaručuje rovnaké zaobchádzanie. V čom? Hmm…
  Slovenská vláda pravidelne a usilovne produkuje kauzu za kauzou, vysvetľuje, popiera, ubezpečuje, obviňuje, ale reálne riešenia ekonomického, sociálneho a ľudského marazmu nemá, a medzi jej rukami a cez ne jej padá, prepadáva a rozpadáva sa právny štát, polícia sa tvári, že pomáha a chráni, prokuratúra sa tvári sa, že pracuje, justícia, že súdi, školstvo, že vzdeláva, detto veda, výskum, technológie PR4.0, zdravotníctvo (klesá jeho dostupnosť), reálne ľudské práva, medziľudské vzťahy a ľudská dôstojnosť, ktorú majú prezident, parlament a vláda reálne „na háku“ a o nej len seba stredne tárajú…
  Predčasné voľby si ale neprajem, dopadnú katastrofálne, Slovensko sa môže zrútiť, alebo prinajmenej, stratí svoju pôvodnú identitu, v dôsledku silného vplyvu tretieho zahraničného mimovládneho sektora; Slovensko sa „otvorí“ a smrteľne obnaží tak, ako si praje na tom pracujúca Sorosova OSF.
  Na budúcom charaktere štátu sa obzvlášť významne podpíše aj výsledok volieb prezidenta…
  Nedajte sa „opiť“ akademickým vzdelaním prezidentského kandidáta, vedca Mistríka… akademická hodnosť nie je pas na výkon funkcie prezidenta, je to „biely kôň“ liberálov SaS, Progresívneho Slovenska, SPOLU Beblavého, a ich novej neomarxistickej ľavice, riadenej cez ich tretí, v politike „podnikajúci“ sektor, západným euro a transatlantickým zahraničím…
  Prezidentský kandidát Mistrík je užitočný idiot, klon českého Jiřího Drahoše.
  Za ich „vecou“ stojí aj súčasný politikárčiaci prezident Kiska.
  Toto nie je poplašná správa, ale varovanie. Radšej sa báť, ako zľaknúť. Dá sa tomu predísť ľudskou, občianskou a voličskou zodpovednosťou a ostražitým, reálnym vyhodnotením blížiacej sa a už „modré z neba“ sľubujúcej volebnej ponuky, tak, ako to spravidla už pred voľbami chodí…
  Všetci chcú vždy len naše dobro (a hlavne svoje).
  Milé deti, po rozprávke, ktorú vám poviem, o pravde, lži, svedomí a ľudskej dôstojnosti v politike, ma môžete voliť za prezidenta. Alebo čo len chcete…
  Záver k veci a názor
  Ježiš cez kresťanské Písmo nenávidí hriech, nie hriešnikov, tých miluje. Nositeľmi hriechu sú ale ľudia, a preto ich hriechy nemožno oddeliť od ich páchateľov a vykonávateľov.  Ježišova absolútna ľudská (!) láska k ľuďom umrela na kríži mučeníckou smrťou. Po troch dňoch vstal z mŕtvych, očistený od pozemských vecí, a po štyridsiatich dňoch od svojho z mŕtvych vstania premenený, žiariaci Ježiš, po rozhovore s Mojžišom a Eliášom, vystúpil z hory Tabor v Galilei, na nebesia, k svojmu aj „nášmu“ Bohu Otcovi…
  Ľudstvo, ktoré tak miloval a miluje, Ježiš opustil a ponechal „samé“ a opustené na Zemi s ich vierou-nevierou, s ich ľudskými hriechmi a hriešnosťou, aj s ich falošným a farizejským pozemským svetským systémom vecí a vernými apoštolmi, Ježišovými nasledovateľmi a šíriteľmi evanjelia Lásky, dobrej správy a nádeje, zväčša dobrovoľnými mučeníkmi, pre Bohom a Ježišom tak milované ľudstvo …
  Nie som ateista, svet vnímam ako jednotu hmotného a nehmotného dualizmu kvantovej teórie (hmota-energia a ich premeny), ale slepá viera mi nestačí, má mať aspoň štipku rozumu a logiky vecí… (…domnievam sa, že v mojom myslení má…).
  Na moju vieru ale útočia reálne skutky ľudí, osôb v jednom; dvoch tvárí á la Dr. Jekkyl a Mr. Hyde, ktorí za istých okolností, vedia byť aj neľudskými beštiami…
  Ponechávam stranou psychologické teórie… (sú zväčša pochybné) pretože tak  to, podľa ich „vzorcov a modelov“ zväčša nefunguje lebo život vie prekvapiť až priviesť k údivu, z koho sa čo, ak to čas od času „praskne“ vykľuje…
  A v medzičase, dnes, ak vidím, aj mnohí z vás, tie a mnohé videozáznamy z „akcií“ vykonané mobilmi, zverejnené na webe a fejzbúku, čo tie beštie, v pozícii silnejších, hrdinských bojovníkov islamského štátu, ale aj mimo neho a nich, v danom čase páchania násilia neohrození páni nad životom a smrťou svojich obetí, ľudí aj zvierat, nemám etický problém s trestom smrti vo zvlášť odôvodnených prípadoch, dokonca ani s tým, že trýznitelia a mučitelia svojich obetí, by pred smrťou mali prežiť všetko to, čo prežívali pred svojou trýznivou smrťou ich obete. V mene humánnosti! V mene humanity!
  A čo prežívali obete, umožňujú odhaliť rekonštrukcie so zaistenými páchateľmi.
  Vtedy si poviem: „A teraz – vymeniť!“ Všetci, čo moje slová čítate, viete veľmi dobre, o čom je tu reč;  mienim a volám po výmene úloh a rolí: Z trýznenej osoby sa stáva trýzniteľ. V mene humanity a práva a spravodlivosti!
  S väčšinou z vás sa zhodneme (fejzbúk).
  Ľudstvo má za sebou dve svetové vojny, hrozí tretia…
  A právom sa pýta: A kde je Boh, prečo mlčí a nekoná? Odpoveď katechizmu: Boh dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu, s ich skutkami a zlom nemá nič spoločné, so Zemou, ktorú stvoril, a s jemu verným ľudstvom, má svoj plán…
  Svetská trestnoprávna a penitenciárna veda na jednej strane vníma trest ako sankciu za trestný čin a ako prostriedok nápravy. Tá istá veda ale vie aj to, že trest (sankcia) zväčša nemá odstrašujúci ani výchovný účinok, a zvyšovanie trestných sadzieb je v tejto veci márne.
  Ak kto príde s argumentom, že „oko za oko“ teda „aký požičaj, taký vráť“ je ľudsko-právne neprípustné, nech si uvedomí aj, že každý páchateľ, násilník, agresor a sadista vie, že svetská spravodlivosť s ním bude zaobchádzať ako s osobou, ktorá má právo na ľudskú dôstojnosť, a aj tam kdesi sa stráca odstrašujúci účinok trestu, sankcie…
  Byť pravým kresťanom je ťažký nástroj: Všetci vieme, že kresťanské tézy ako „Kto do teba kameňom, ty máš doň chlebom“ nikam nikdy neviedli ani nevedú…
  Totálny nezmysel v svetských pomeroch je aj Ježišovo „Po prvom líci nastav druhé!“ Druhé líce nikdy nenastavujem. Ak som po ňom dostal a dostanem právom, poďakujem a poučím sa. Zareaguje rozum, cit, svedomie a pokora.
  Ak ale nie, za jednu facku vraciam dve!
  Ak na mňa agresor kameňom, odpoviem dvomi!
  Ak by platilo, čo hlásal Ježiš a jeho kresťanské učenie, nebolo by čo riešiť ani v otázkach pojmu spravodlivá a nespravodlivá vojna. A to je utópia. Taký pojem nepozná len nebeský Jeruzalem, nie pozemský Boží Izrael (Písmo).
  Ešte taká „blbosť“: Ešte aj ten pes v Snine sa k deťom správal trpezlivo a znášanlivo dosť dlho na to, než situáciu vyhodnotil ako hraničnú a vykonal akt sebaobrany…


  Trestné právo takéto konanie pozná ako nutnú obranu…
  Trestné právo ale dnes už nehodnotí ani psa ako vec, ale ako cítiacu živú bytosť, majúcu tiež svoje práva a „dôstojnosť“.
  Detičky by „skúšali, pokiaľ by to vydalo“. Malí zmrdi (temné stránky „nevinných“ detských dušičiek…). Taká je pravda.
  O ľudskom plemene nemám tú najlepšiu mienku.
  Jeho evolúcia je sebazničujúca.
  Prevláda ľudská neskromnosť, ziskuchtivosť, chamtivosť, bezohľadnosť, zmyselnosť, pôžitkárstvo, liberalizácia sexuality vysoko nad a mimo rámec jej kľúčového reprodukčného účelu, a s tým všetkým lož, závisť, zloba a nenávisť…
  Najmä ľudstvo tej „najpokrokovejšej a najvyspelejšej“ západnej civilizácie a kultúry sa samé pripravuje o svoju ľudskú dôstojnosť a nehodlá s tým nič urobiť… (lebo „zatiaľ to je dobré“, no, tie stále teplejšie letá a ďalšia studená vojna, ktorá tiež „oteplieva“ a ktorá ich neochladí, a ktorá naopak „oteplieva“ vzájomnými provokáciami dvoch mocenských táborov, sankciami a zlobou, práve naopak, tomu, že má úprimný záujem na náprave vecí a vzťahov, tomu  nenasvedčujú…).
  Trest smrti by mal byť aktuálny aj pre pyromanov (podpaľačov) ak následkom nimi zavinených požiarov bola smrť (v súčasnosti Kalifornia, Španielsko, Portugalsko, Grécko).
  Zákaz trestu smrti obhajujú spravidla kadejakí darebáci, svätuškári a farizeji ľudských práv…
  Často ide o veľmi vysoko postavených politikov a ich štruktúry, ktoré si tak chránia eventualitu straty života trestom smrti za vlastizradu, alebo zločiny genocídy na iných štátoch, národoch a etnikách, najmä z vnútorného prostredia súčasných západných a najmä transatlantických imperialistických mocností, s požehnaním Vatikánu…
  Podobných tribunálov, porovnateľných s norimberským a haagskym, malo začiatkom tretieho milénia dôvodne zasadnúť niekoľko.
  Vecou je priamo dotknuté aj spolitizované OSN s jeho bezpečnostnou radou a UNESCO a je ho 17 metrov medzinárodného práva.
  Platí to aj pre NATO, ktoré nie je obrannou ale pre svetový mier nebezpečnou útočnou a provokačnou proti ruskou alianciou.
  Trest smrti vyplývajúci z práva šaría islamských teokratických štátov typu sunnitskej Saudskej Arábie alebo šiitskeho Iránu, pričom je pravdepodobné, že trest smrti zavedie aj Erdoganovo Turecko, ale to je už úplne iná káva…
  Novelou katechizmu v časti trest smrti sa preventívne kryje aj sám pápež, hlavný ideológ vatikánskeho katolicizmu a katolicistického ekumenizmu.
  Tiež tu len márne táram. Asi z toho tepla.
  Toľko odo mňa k ľudským právam a tak véééľmi hájenej a chránenej ľudskej dôstojnosti, s poukazom na Pápežovu Františkovu ľudsko-právne scestnú „novelu“ katechizmu katolíckej cirkvi, o treste smrti.
  Ľudstvo samé o sebe svojím správaním stráca svoju dôstojnosť.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Aj pápeža.
  Juraj Režo alias notorickyobcan


  K islamu:
  Pozoruhodné je islamské právo šaría hmotné aj nehmotné, postavenie žien, krvná pomsta a vraždy zo cti…
  Plus kastovníctvo a klanový spôsob života.
  A predsa sa šíri…
  Islam požíva silnú ľudsko-právnu ochranu v Nemecku, Francúzsku, v Belgicku, Holandsku, Švédsku…
  Na úkor kresťanstva.
  Slovensko na jednej strane odmieta islam na Slovensku a príchod moslimských imigrantov, na druhej strane ho ale podporuje a financuje moslimskú komunitu z vládneho rozpočtu pre tretí „neziskový sektor“.
  A to je „na hlavu“.
  Hlavné správy citujú sýrskeho migranta v Rakúsku: „Pusťte nás do svojich domovov, aj Ježiš by to tak chcel.“

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK65 0900 0000 0051 5666 1326

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Dnešné voľby sú podľa Bárányho „pokojné, korektné a nudné“

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Dnešné voľby do Európskeho parlamentu je možné charakterizovať ako „pokojné, korektné a nudné“. Pre médiá to skonštatoval predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány Komisia sa pritom podľa neho kontinuálne zaoberá obdržanými podnetmi, napríklad v oblasti kampane a…

  Čaputová: Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby EÚ, silným elementom sú protieurópske sily. Kiska: Nemali by sme dovoliť, aby nás reprezentovali ľudia, s ktorými nezdieľame rovnaké hodnoty

  Bratislava 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Michal Svítok)   Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby Európskej únie, či bude silnejšia a integrovanejšia, alebo naopak nastane proces oslabovania. Vyhlásila to nastupujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo v Pezinku odovzdala svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu Čaputová…

  Spice Girls odštartovali comebackové turné

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Crossick/PA via AP)   Britská skupina Spice Girls v piatok v Dubline odštartovala očakávané comebackové turné. Štvorica, bez Victorie Beckham, sa na koncertné pódium vrátila po siedmich rokoch Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm a Geri Horner sa v dublinskom Croke Park predstavili pred asi…

  Uchádzačov o post lídra konzervatívcov pribúda, ďalším je Hancock

  Londýn 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty Wigglesworth)   Zápas o to, kto nahradí britskú premiérku Theresu Mayovú, sa ešte oficiálne nezačal, ale počet uchádzačov o post rýchlo narastá. Minister zdravotníctva Matt Hancock v sobotu oznámil, že bude kandidovať na post lídra Konzervatívnej strany a tým aj na post britského premiéra. Okrem neho…

  Čo sa to s tým naším školstvom deje? Niekde prednášatelia s kuklami na hlavách, inde sexualizujú deti gender dňami. Na ZŠ v Spišskej Novej Vsi zas predviedli scénku o Hlavných správach, že aj za komunistov by si to bolo ťažko predstaviť

  Spišská Nová Ves 25. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Tento týždeň sa na sociálnych sieťach objavil úryvok scénky z jednej zo základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, v ktorom sa mali deti zahrať na príslušníkov rodiny a diskutovať o jednotlivých médiách, pričom náš portál mal podľa tejto scénky uverejňovať články,…

  Obyvatelia obce Osadné, známej z rovnomenného filmu, vnímajú EÚ dvojako. Miestny duchovný k europrojektu: "Nemali sme dostatočný lobing, peniaze sa na nás nezvýšili"

  Osadné 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Tomáš Doboš)   Obyvatelia obce Osadné v Sninskom okrese, kde sa pred viac ako desiatimi rokmi nakrúcal rovnomenný film, v ktorom vycestovali vtedajší starosta i miestny duchovný do Bruselu, aby zalobovali za výstavbu domu smútku i vytvorenie duchovného centra, vnímajú Európsku úniu pozitívne i negatívne. Účasť v sobotných…

  Hamilton víťazom kvalifikácie na VC Monaka

  Monte Carlo 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský pilot Lewis Hamilton sa stal víťazom sobotňajšej kvalifikácie na nedeľňajšiu Veľkú cenu Monaka formuly 1, šieste podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta Tridsaťštyriročný úradujúci a päťnásobný svetový šampión jazdiaci vo farbách tímu Mercedes utvoril časom 1:10,166 min nové absolútne maximum mestského okruhu…

  František odsúdil rozhodnutia ukončiť tehotenstvá na základe prenatálnych vyšetrení: "Je v poriadku najať si na vyriešenie problému vraha?"

  Vatikán 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Umelé prerušenie tehotenstva nie je možné odpustiť ani v prípade, že je plod vážne chorý alebo mu hrozí smrť. V sobotu sa tak vyjadril pápež František a zároveň vyzval lekárov a kňazov, aby podporovali rodiny, aby takéto tehotenstvá nevzdávali Na konferencii venovanej interrupciám…

  Francúzska polícia pátra po podozrivom v súvislosti s piatkovým výbuchom

  Paríž 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Sebastien Erome)   Francúzska polícia pátra po podozrivom v súvislosti s piatkovou explóziou na pešej zóne v Lyone. Incident si vyžiadal 13 prevažne ľahko zranených, pričom 11 z nich bolo ešte v sobotu ráno v nemocnici Polícia v sobotu požiadala o pomoc svedkov a zverejnila fotografiu…

  Zemetrasenie v Japonsku. Pred príletom Trumpa sa triasli budovy v Tokiu

  Tokio 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Koji Sasahara, Pool)   Stredne silné zemetrasenie zasiahlo v sobotu východné Japonsko. Budovy sa triasli aj v hlavnom meste Tokio, niekoľko hodín pred príchodom prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom celoštátna televízna stanica NHK Podľa americkej geologickej služby USGS malo zemetrasenie magnitúdu 5. Epicentrum zemetrasenia…

  "Chcete vidieť mŕtvoly?!" Vodič, ktorý si fotil v Nemecku nehodu, dostal od policajta lekciu a pokutu

  Bavorsko 25. mája 2019 (HSP/Foto:Screenshot-Twitter-BR24)   Vodiči si pri čakaní v kolóne fotili smrteľnú nehodu, až ich oslovil dopravný policajt, či by si mŕtveho človeka nechceli prehliadnuť zblízka. Tým ich chcel upozorniť, že ich konanie nie je morálne správne. Za svoje správanie boli aj pokutovaní. Informuje portál Lidovky   Situáciu na videu zachytil spravodajský server…

  Rusko a Vietnam pripisujú veľký význam výnimočným stykom a všestranným strategickým partnerským vzťahom medzi sebou

  Moskva 25. mája 2019 (HSP/Kremlin.ru/Foto:TASR/AP-Evgeniya Novozhenina)   Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin prijal v Kremli predsedu vlády Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Xuan Phuca. „Vidieť Vás v Kremli je pre mňa veľkým potešením,“ vyhlásil ruský líder. „Nemusím hovoriť o formálnej stránke našich vzťahov, ktoré majú bezpochyby strategický charakter, sú založené na…

  Šefčovič je zvedavý na volebnú účasť, aj vplyv euroskeptikov: Dobrý europoslanec sa musí vedieť presadiť "v kotli"

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Maroš Šefčovič)   Aká bude účasť na Slovensku a aký vplyv získajú euroskeptické a protieurópske strany v novom Európskom parlamente. To bude pri zverejňovaní výsledkov eurovolieb sledovať podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič Povedal to dnes pre novinárov po tom, čo odvolil. Okrem toho,…

  Minulosť sa opakuje: Fíni šokovali hviezdnych Rusov, rozhodol kapitán Anttila

  Bratislava 25. mája 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Hokejisti Fínska sa po troch rokoch opäť predstavia vo finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom popoludňajšom semifinále šampionátu na Slovensku zdolali hviezdami nabitý výber Ruska tesne 1:0. Hrdinom stretnutia sa stal kapitán Marko Anttila, ktorý rozhodol o postupe svojho tímu gólom v 51.…

  Hviezda Hry o tróny vysvetlila, že sa počas prípravy na rolu inšpirovala Hitlerom: "Trénovala som pred oknom a apelovala na okoloidúcich"

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Evan Agostini/Invision/AP)   Britská herečka Emilia Clarkeová uviedla denníku Veriety, že pre jednu z najživších scén seriálu počúvala prejavy diktátorov vrátane Adolfa Hitlera Denník vydal rozhovor Clarkeovej, v ktorom Emilia prehovorila o finále série a zvlášť o najpozoruhodnejšie scéne - keď sa Daenerys, po dobytí Kráľovského…

  V Terchovej varili halušky i ľudia zo zahraničia,na eurovoľby nezabudli

  Terchová 25. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR- Erika Ďurčová)   Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek prilákala v sobotu do Terchovej 18 tímov zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Ruska a Rumunska. Podľa hlavného organizátora Jozefa Miča súťažili v dvoch slovenských a jednom medzinárodnom kole "Urobili sme jedno kolo vyslovene len pre zahraničných. Predsa len sú…

  Medzinárodný tribunál pre morské právo: Rusko musí prepustiť ukrajinské lode i námorníkov, netrváme však na ukončení ich stíhania

  Berlín 25. mája 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Rusko musí okamžite prepustiť tri ukrajinské plavidlá a 24 námorníkov, ktorých zadržalo v novembri. V sobotu v Hamburgu o tom rozhodol Medzinárodný tribunál pre morské právo. Rusko sa pritom nezúčastnilo na nedávnom pojednávaní ani dnešnom vynesení verdiktu, svoj postoj sprostredkovalo len písomne Vlaňajšia…

  Moskva: Americké ministerstvo zahraničia sa "chemickými útokmi" snaží zamaskovať pokusy ozbrojencov o podlomeniu situácie v Idlibe

  Bratislava 25. mája 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Pokusy amerického ministerstva zahraničia o vymyslenie príbehu o "chemických útokoch" sú politickým maskovaním pokusov teroristov o podlomenie situácie v Idlibe. Vyhlásil to hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov Oficiálne zástupkyňa amerického ministerstva zahraničia Morgan Ortagusová nedávno oznámila, že Spojené štáty americké sú presvedčené, že…

  TopDesat

  Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

  0

  Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

  Šťastie, ktoré ti dokáže, že netrvá večne

  0

  Šťastie, ak ho náhodou stretneš, sa nezvykne zdržiavať dlho. Nasledujúce obrázky ti ukážu, ako to vyzerá, keď sa rozhodne odísť. Šťastie býva prchavé. Často sa stáva, že si človek myslí, že ho už má, a presne v tej chvíli sa mu život obráti hore nohami. Preto je oveľa lepšie hľadať…

  Japonsko - krajina, v ktorej je možné všetko

  0

  Japonsko je krajina, ktorú by si mal aspoň raz za život navštíviť. Krásna architektúra, milí ľudia, mnoho turistických pamiatok a odlišný spôsob života, si určite nájdu miesto v tvojom srdci. Japonsko je plné tradícií, ale aj moderných prístrojov, ktoré často predbiehajú aj naše najtrúfalejšie predstavy. Stretneš sa tu s tými…

  Tieto fotografie ti ukážu, aký úžasný môže byť perfekcionizmus

  0

  Množstvo z nás miluje perfekcionizmus. Nie je nič krajšie, ako vidieť veci, ktoré sú dokonale zarovnané a usporiadané. Ak miluješ perfekcionizmus, tak si na tom správnom mieste! V dnešnom príspevku ti totižto ukážeme zopár úžasných fotografií, ktorých hlavnou úlohou  je ti ukázať, ako úžasne môže vyzerať perfekcionizmus v praxi. Takmer…

  Veci, o ktorých sme všetci počuli, no nemali sme to šťastie ich vidieť

  0

  Dokonca aj v 21. storočí existujú veci, ktoré sme nikdy nevideli. A to aj napriek tomu, že sme o nich počuli už mnohokrát. Ako je to vlastne možné? Každý z nás totižto nemá to šťastie vidieť (no pre niektorých je to možno takto lepšie), ako sa lúpe had z kože.…

  Prvá svetová vojna: Do vinobrania doma

  0

  Ľudia na celej planéte medzi sebou odjakživa bojovali. Viedli sa vojny, viedli sa bitky. Častokrát kvôli malichernostiam. Pred prvou svetovou vojnou sa jedna veľmoc vyhrážala druhej. Sľubovali si bleskovú a zdrvujúcu porážku. Boje sa však pretiahli na celé štyri roky. Už roky pred začiatkom prvej svetovej vojny v Európe napätie rástlo. Nenávisť…

  Vo svete IT

  Ďalší smartfón z kuchyne Xiaomi prešiel certifikáciou. Na ceste by mohol byť nový model Xiaomi Mi 9T

  0

  Ako je u Xiaomi zvykom, tak v rámci jednej produktovej rady prináša viacero zariadení. Mohli sme to vidieť pri viacerých modelových radoch, napr. pri Mi 8 smartfónoch, ale aj pri nedávno predstavenej Mi 9-deviatke. Najnovšie to vyzerá tak, že spoločnosť rozšíri modelovú verziu Mi 9 o ďalšie zariadenia, ktoré na konci dňa…

  Na čínsky Huawei sa sype jeden problém za druhým. Najnovšie bol „vykopnutý“ z Wi-Fi aliancie

  0

  Huawei posledné dni musí riešiť jeden problém za druhým. Potom čo ich americká vláda zaradila na „entity list“ (pozn. redakcie: spoločnosti, s ktorými majú americké firmy zakázané obchodovať), tak spoločnosť čelí vážnym problémom, ktoré ohrozujú produkciu nových zariadení. Pár dni dozadu to vyzeralo, že po dočasnom zažehnaní krízy s operačným systémom…

  Po prvýkrát v histórii sa podarilo študentom zhotoviť a vypustiť raketu, ktorá dosiahla hranicu vesmíru!

  0

  Skupina študentov vypustila 21.5.2019 raketu, ktorá je pravdepodobne prvou raketou postavenou a navrhnutou študentmi, ktorá presiahla hranice vesmíru. Tomuto úspechu predchádzala desaťročná neformálna súťaž medzi strojárskymi školami po celom svete, tvrdí USC Rocket Propulsion Laboratory v stanovisku. Píše portál Space.com. Interná analýza ukázala, že toto študentské zariadenie pod názvom Traveler IV…

  Ford a Agility Robotics spájajú sily. Takto by malo vyzerať v budúcnosti doručovanie balíkov – autonómne auto a robot ako poslíček

  0

  Spoločnosť Ford chce byť hnacím motorom v inováciách. Dôkazom toho má byť oznámenie spolupráce so spoločnosťou Agility Robotics, s ktorou chcú vytvoriť autonómne auto s robotom, ktorý bude roznášať balíky. Poslíčkovia s šoféri nemajú vo vízii spoločnosti priestor Americká automobilka Ford prostredníctvom svojho blogu oznámila spoluprácu so spoločnosťou Agility Robotocis, ktorých ambíciou je…

  Facebook by už v budúcom roku mohol spustiť vlastnú digitálnu menu „GlobalCoin“

  0

  Necelý mesiac dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Facebook oprašuje projekt Libra, ktorý zastrešuje digitálnu menu. Podľa informácií, ktoré sme Vám priniesli, sme sa mali už približovať k ostrému spusteniu tohto masívneho projektu, avšak bez presného termínu. Najnovšie, portál BBC.com prišiel s reportom, v ktorom načrtá konkrétnejší termín. Digitálna…

  Xiaomi Redmi 7A je oficiálne predstavený. Smartfón pre nenáročného používateľa s lákavou cenovkou

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu dnešného dňa predstavila smartfón Redmi 7A, ktorý patrí do kategórie najdostupnejších. Jedná sa totiž o smartfón, ktorého cenovka by mala začínať na úrovni 599 Yuanov, čo je po prepočte predstavuje približne 80€ (pozn. redakcie: Xiaomi bude o oficiálnej cene informovať počas predstavenia zariadenia K20). Na predstavenie…

  TopSpeed

  Video Audi A4 quattro B8 4x4 test

  0

  Typ A4 je najmenšie Audi v ponuke výrobcu s klasickým pohonom oboch náprav quattro. Menšie typy ako A3, TT, Q2 a Q3 majú motor naprieč, a teda komerčne označovaný pohon quattro je v skutočnosti haldex. Inými slovami, malé Audiny majú viaclamelovú medzinápravovú spojku, od A4 vyššie je medzi nápravami skvelý…

  Finalisti ankety Európske auto roka 1989

  8

  Porotcovia ankety Európske auto roka si v roku zmien vo východnom bloku Európy a našej nežnej revolúcie 1989 vybrali troch finalistov. Boli nimi Fiat Tipo, Opel Vectra A a Volkswagen Passat B3. Všetky boli v minulosti na našich cestách bežné. Prvé dve však takmer úplne vymizli. Relatívne často však môžete ešte stále…

  CEO Mercedes dostal od BMW na dôchodok darček (v reklame)

  4

  V automobilovom svete funguje istý princíp doťahovania sa, ktorý má zaujímavý podtón v podobe reklamy. Netreba predstavovať mnohé reklamy z celého sveta, v ktorých si zo seba automobilky vzájomne robia srandu. A je tu ďalšia. Aktuálne na tému odchodu dlhoročného CEO Mercedes, Dietera Zetsche. Ten odišiel z čela predstavenstva 22. mája 2019. BMW pripravilo vtipnú reklamu,…

  Kolóny na diaľniciach pre nehody. Dajú sa vodičom zľahčiť?

  13

  Kolóny na diaľniciach pre nehody boli, sú a obávam sa, že budú. Vodiči stojaci v zápche zvyknú mať pociť, že na nich záchranné zložky kašlú. Nie je to tak, sú však oveľa dôležitejšie veci, ako fakt, že niekto sedí v aute a čaká. Ak je už skutočne zle, v horúčavách rozdávajú…

  BMW modely 2020 dostanú nové motory a zvuk pre hybridy

  12

  Každá automobilka pravidelne vylepšuje svoje modely, či už menšími alebo väčšími zmenami. BMW modely 2020 obohatí o nové motory, manuálnu prevodovku pre model Z4 alebo o zvukový signál pre plug-in hybridné modely pri jazde na elektriku. K tomu tiež pridá niektoré nové položky do výbavy.

  Utierky v aute sú pre každého vodiča „must have“

  3

  Máte deti, ktoré rady zapackajú sklo, zašpinia sedadlá, dvere, alebo si k špinavej nehode pomôžete jedlom, či nápojom sami? Prípadne máte v aute toľko prachu, že vám je z toho doslova zle? Utierky v aute sú pre tieto momenty skvelý pomocník. Existujú s určením pre rôzne povrchy. Ale dobre poslúžia aj univerzálne. V ponuke…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo je hypokaliémia? Môže ťa až paralyzovať, preto nepodceňuj jej symptómy!

  1

  Nevidíme ich, no prijímame ich každý deň v strave, prípadne prostredníctvom výživových doplnkov. Minerály sú pre procesy v organizme kľúčové a ich nedostatok spôsobuje zdravotné problémy a ťažkosti. Nedostatok draslíka v tele tiež nie je práve ideálny stav. Čo je hypokaliémia a prečo sa jej radšej vyhnúť?

  Neuveriteľné syndrómy, o ktorých vie len málokto! Nebudeš tomu veriť! (II. časť)

  1

  Dnes budeme venovať priestor nezvyčajným a pomerne zriedkavým chorobám, ktoré strpčujú životy ľudí. Verte tomu, že i keď niektoré z nich môžu vyvolať úsmev na tvári, ide však o ťažkosti, ktoré postihnutým ľuďom znepríjemňujú život tak, ako si ani v niektorých momentoch nevieme predstaviť. Neuveriteľné syndrómy s bizarnými prejavmi vás šokujú.

  Počula si už o poldennom pôste? Spoznaj výhody intermittent fasting!

  1

  Najpopulárnejší je v dnešnej dobe práve 16:8. Väčšinou je rozdelený nasledovne: o 7:00 večer prestanete jesť a pôjdete si ľahnúť o 11:00 – takto získate 4 hodiny bez jedla. Ďalších 8 hodín spíte (do 7:00) a už vám zostáva vydržať iba 4 hodiny bez jedenia. Počas tohto pôstu je dôležité piť veľa tekutín. Káva, čaj…

  Vyhraj 4x telové sérum Fascianista SkinNova Body Serum v hodnote 83 €

  2

  Prečo by omladzovanie malo byť zamerané len na tvár? So skrášľujúcim programom FASCIANISTA ponúka Juvena luxusnú omladzujúcu starostlivosť pre celé telo! Unikátna zmes intenzívnych výživných zložiek preniká hlboko do pokožky, kde vďaka exkluzívnej technológii Juvena SkinNovaSC aktivuje každú jednu bunku. Pre vysokoúčinné ošetrenie pokožky tela, skvelý pocit a spevnenie postavy.…

  TEST: Annemarie Börlind 2-fázový hyalurónový shake

  4

  Ak trpíte dehydrovanou pleťou, dá sa s tým niečo robiť, a to celkom promptne. Stačí, ak začnete pleti dávať to, čo potrebuje prostredníctvom kvalitnej pleťovej starostlivosti. My sme pre vás testovali 2-fázový hyalurónový shake Annemarie Börlind, ktorý sľubuje práve chýbajúcu hydratáciu.

  Rôzne druhy vločiek - ako si vybrať tie najlepšie? Zabudni na otrepanú klasiku!

  6

  Keď sa povedia ovsené vločky, každý si hneď predstaví zdravý životný štýl, raňajky v miske s ovsenými vločkami, ovocím, orieškami, prípadne medom a zaliate najlepšie rastlinným mliekom, či jogurtom. Ale čo tie ostatné vločky? Hrajú vedľajšiu úlohu oprávnene, alebo ste ich jednoducho ešte neobjavili v obchode, či zostávate verní klasike? Objavte s nami benefity…

  Svetlo sveta

  Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši

  0

  Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť…

  Špičkoví liberáli v západnej Európe začínajú čítať evanjelium, situácia je vážna

  0

  Slovenskí liberáli a žial aj časť kresťanskej politickej scény sa vybíjajú v pohone na „fašistov“, “dezinformátorov” a “konšpirátorov”. Zaradená je samozrejme povinná mediálna paľba na katolíkov v intenzite štýlu Charlie Hebdo. Čo sa liberálom podarilo je devalvácia slova “slušnosť” a “progresívny”. Za obeť zástupného “antifašistického“ odboja DenníkaN padol naposledy skrze političku LePen-ovú…

  Katolícke charizmatické hnutia dostanú jasnejšie pravidlá

  0

  Svätá stolica sa snaží reagovať na rozmáhajúci sa trend hnutí charizmatickýej obnovy v Katolíckej cirkvi. Tieto hnutia sa neraz vyvolávajú otázky, či fungujú v konštitúcii Katolíckej cirkvi a slúžia nielen k hľadaniu emočného zážitku, ale k prehĺbeniu plnosti katolíckej viery v súlade s Magistériom Cirkvi. Svätá stolica ohlásila, že za…

  24. 5. Panna Mária Pomocnica kresťanov

  0

  Pri obrane Európy pred vpádom moslimov, sa rozmohla v Cirkvi zbožnosť k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Prvýkrát tento titul nachádzame u sv. Jána Chryzostoma z roku 345. Don Bosco patril k popredným novodobým svätcom, ktorí hlásali úctu k Panne Márii Pomocnice kresťanov a v Turíne jej vystaval aj baziliku. V roku 1572 počas útokov moslimskej Otomanovej ríše, prišlo k priamemu…

  Stanislaw Dzivisz prijal 3500 gréckokatolíkov zo Slovenska

  0

  Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala ich jubilejná 10. metropolitná púť. Pred samotným začiatkom púte zavítal medzi 3500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý vo svojom príhovore poukázal na Cirkev ako na neustále sa rozvíjajúce spoločenstvo. „Európa…

  Vatikán: “Ak by požiadal Salvini o požehnanie, nedostal by ho.”

  0

  Salvini sa stal za krátky čas jedným z najpopulárnejších talianskych politikov v povojnovej histórii. Jeho strana Lega bola dlhodobo označovaná za tú, ktorá Taliansku vyvedie z EÚ. Teraz je politickým cieľom Salviniho nie z EÚ vystúpiť, ale „urobiť v EÚ poriadok.“ Salvini rozdeľuje nielen politických oponentov, ale čoraz väčšmi sa dostáva do sporu aj…

  Armádny Magazín

  Roketsan predstavil mestskú bojovú raketu

  0

  CIDA je 90 mm riadená podporná zbraň s krátkym dosahom určená pre operácie v mestskom bojovom prostredí. Turecký Roketsan ju opisuje ako „vylepšenú inteligentnú raketu“, a zverejnil vývoj dvoch nových ľahkých systémov podporovaných zbraní pre bojové operácie v mestskom prostredí: CID

  KTO NAOZAJ VYHRAL VO ŠVAJČIARSKU?

  0

  Švajčiarska priama demokracia umožňuje švajčiarskym občanom rozhodovať aj v zásadných politických otázkach na základe výsledkov občianskeho referenda. V dňoch 18. a 19. mája 2019 referendom švajčiarski občania rozhodovali o zavedení tzv. Európskej zbrojnej "zákazovej" smernici do švajčiarskej legislatívy.

  Českí poľovníci a ostatní majitelia zbraní bojujú spoločne za ústavné právo na zbraň

  0

  Na národnej výstave poľovníctva Natura viva v Lysej nad Labem bola 22. mája 2019 podpísaná dohoda o dlhodobej spolupráci medzi ľudskoprávnou bezpečnostnou organizáciou LIGA LIBE zastrešujúcou vyše 200 tisíc petentov petície proti odzbrojeniu a reprezentujúcu

  Ruské ministerstvo obrany ukázalo nové obrnené auto K-4386 Tajfún

  0

  Najnovšie obrnené auto K-4386 Tajfún, určené na vykonávanie výpočtov mobilných prenosných protilietadlových raketových komplexov MANPADS, sa ukázalo vo Voroncovskom výcvikovom teréne 726. Centra protivzdušnej obrany Ruskej armády. Na testovacom mieste sa testujú dve najnovšie obrnené vozidlá. Uvádza

  Haftarova PVO zostrelila stíhačku F-1 s portugalským pilotom

  0

  Haftarova protivzdušná obrana zostrelila francúzsku stíhačku Dassault Mirage F-1 na palube s portugalským pilotom. Stíhačka F-1 bojovala na strane protihaftarovskej prozápadnej líbyjskej Vlády národnej jednoty, informoval ruský portál topcor. [caption id="attachment_1795" align="alignnone" width="640"]

  Objavila sa prvá snímka ruského ťažkého dronu "Hunter"

  0

  Prvá snímka prototypu ruského ťažkého dronu „Hunter“ ukazuje niekoľko bombardérov Su-57 a Hunter UAV vedľa nich. Súdiac podľa fotografie je veľkosťou porovnateľný s veľkosťou bojového lietadla. [caption id="attachment_1759" align="alignnone" width="1920"]

  Tvoja Svadba

  Salty bar: Slané dobroty na svadbu

  0

  Sladkosti patria k svadobnému stolu akosi automaticky. Milujeme krásne vyzdobený ovocný stôl alebo candby bar resp. sladký stôl. Čokoládové a ovocné koláčiky krásne vyzerajú, voňajú a chutia ešte lepšie. Ale čo tak pripraviť pre svadobných hostí slané pochutiny? Salty bar (slaný bar) resp. snack bar poteší všetkých, ktorí si radi po pár pohárikoch…

  Svadobné stoličky pre nevestu a ženích: Ako ich vyzdobiť?

  0

  Svadba je čarovným dňom, kedy kladieme dôraz na rôzne maličkosti. Svadobné poháre si nechávame špeciálne gravírovať, zháňame svadobné podbradníky, konfety, vešiaky na oblečenie či svadobné ŠPZ-tky. Ako označiť stoličky pre nevestu a ženích? Inšpiráciu nájdete v článku!

  Svadobné poháre pre mladomanželov: Inšpiruj sa ich výzdobou!

  0

  Možno ste si povedali, že vám ich vlastne ani netreba. No ten prvý prípitok je predsa len výnimočný a chcete si ho užiť z pohára, ktorý vám bude váš prvý spoločný deň pripomínať. Svadobné poháre nemusia byť len určené len pre svadobný pár. Pozrime sa spolu na to, ako môžu poháre na…

  Ranunculus: Drobný kvietok pre pôvabné svadobné kytičky

  0

  Babičky ho poznajú aj pod názvom iskerník a pestujú ho vo všemožných farbách a farebných kombináciách. Ranunculus je pomerne drobný kvietok. Má nádhernú hlavičku a je lacnejšou verziou anglickej ruže. Pripomínať môže tiež sladkú šľahačkovú penu alebo ručne robené kvety z papiera. Zaujme ťa: Hortenzia: Geniálna, krásna, romantická a rozprávková zároveň

  Čierna svadobná výzdoba: Zaujímavá a elegantná alebo pochmúrna?

  0

  Ak si chcete ako nevesta ponechať biele šaty, môžete do čiernej obliecť svoje družičky. Budú s vami poriadne kontrastovať a vyzerať neskutočne štýlovo. Povedzme si rovno. Máloktorá družička sa poteší výraznej farbe len preto, aby bola zladená s výzdobou.

  Ako napísať svadobný príhovor: Podľa tohto návodu bude dokonalý

  0

  Najprv pozdravte manželský pár, hostí a na koniec úvodu sa predstavte menom a vzťahom k novomanželom. Napríklad, ak sa poznáte so ženíchom alebo s nevestou od základnej školy alebo sa poznáte len krátko, ale máte skvelý vzťah. Spomenúť môžete to, ako ste sa spoznali, najmä v prípade, ak sa k tomu viaže nejaký vtipný alebo…

  Tvoje Zdravie

  Čo všetko o spermiách musíš vedieť, ak (ne)chceš otehotnieť?!

  0

  Teória toho, ako vzniká dieťa je celkom jednoduchá, v praxi však môžu budúci rodičia prežívať muky. Oplodnenie nie je jadrová veda, no pre niektoré páry to nie je samozrejmosť. V tomto článku zistíte všetko o spermiách, aby ste dokázali zvýšiť šance stať sa rodičmi, prípadne v opačnom prípade ak sa…

  Prečo jesť vajíčka pravidelne? Pre týchto 5 dôvodov si ich zamilujete i vy!

  0

  Vajíčka majú v mnohých kuchyniach a jedálničkoch svoje nezastupiteľné miesto. Využívame ich pri varení aj pečení, alebo si ich vychutnávame vo forme omelety či na tvrdo uvarené. Jedinečné sú však nielen svojou chuťou a všestranným použitím, ale aj tým, čo ponúkajú nášmu zdraviu. Vajcia sú totiž veľmi výživné a obsahujú…

  Ako podporiť liečbu ochorení močových ciest? Skúste tento prírodný liek!

  0

  Čoraz viac jedincov sa pri riešení mnohých zdravotných problémov obracia aj na prírodnejšie spôsoby liečby. Niet sa čomu čudovať, liečivú silu byliniek poznali nielen naše staré matere, ale zmienky o ich používaní pri liečbe rozličných ťažkostí sú staré snáď ako ľudstvo samo. Mnohé byliny sú nápomocné pri tráviacich ťažkostiach, vysokom…

  Čo je helikobakter pylori? Upozorní naň zlé trávenie aj zápcha!

  0

  Liečba helikobaktera by mala začať čo najskôr po nákaze. Práve preto nie je vhodné ignorovať zmeny vo svojom zdravotnom stave. Prvotné prejavy nákazy helikobakterom nemusia byť nijako zvlášť vážne a často bývajú ignorované. Ak však pretrvávajú dlhodobo, je vhodné ich prekonzultovať s lekárom. Medzi typické začiatočné príznaky patrí napríklad stála…

  Ako používať droždie? Tieto triky pre zdravie aj krásu si zamilujete!

  0

  Droždie vám dokáže pomôcť aj s mnohými kozmetickými problémami, ktoré sa týkajú pokožky a pleti. Napríklad pre mastnú a aknóznu pleť je hotovým zázrakom domáca kvasnicová maska. Kúsok droždia vymiešajte s troškou vody alebo mlieka. Musí vám vzniknúť kašička s hustejšou konzistenciou, takže zvolenej tekutiny použite skutočne len máličko. V…

  Trápi vás bolesť a opuch v podpazuší? Môže ísť o zápal potných žliaz!

  0

  Vedeli ste o tom, že priehlbinka v podobe podpazušia, ktorá sa nachádza na spodnej strane ramenného kĺbu, patrí medzi najteplejšie oblasti ľudského tela? Vo veľkej miere sa tu vyskytujú krvné aj lymfatické cievy i značné množstvo lymfatických uzlín či vlasových folikulov, z ktorých vyrastajú chĺpky. Okrem toho sa tu tiež nachádzajú…