Bol postup Martina Daňa vo vzťahu k výboru LGBTIQ(…) oprávnený?

Ministerstvo spravodlivosti SR si zjavne neplní svoje povinnosti voči verejnosti, ktorú má informovať o svojej činnosti na jednotlivých úsekoch, a o výsledkoch všetkých zasadnutí výboru pre práva LGBTIQ(…) osôb a skupín.
Povinnosti a práva výboru a Ministerstva spravodlivosti, vyplývajú z dikcie Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, schváleného Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 51 zo dňa 17. októbra 2012
Na webe sa nachádzajú zápisnice zo skorších zasadnutí výboru, ostatná ale už len (až!) z 5. zasadnutia výboru, konaného 20. mája 2014, ďalšie a najnovšia, zo zasadnutia, ktoré vzbudilo rozruch a záujem aj webových novín Hlavné správy,  odmietnutím vpustenia občana na zasadnutie, hoc občan, vydávajúci sa za novinára, nemal znalosť o tom, že pre vstup do miestnosti, alebo, ako občan, hoc aj  novinár, potrebuje pozvanie a registráciu, s poukazom na štatút výboru. Rozruch vyvolal náhodne okoloidúci kontroverzný novinár Daňo, cestou k Jozefovi Harabinovi, u ktorého bol ohlásený (videozáznam), a ktorý sa o zasadnutí výboru dozvedel náhodou, idúc okolo, ako z nástenkového tendra…
Z videozáznamu (autor Martin Daňo) je zrejmé, že zasadnutie výboru sa konalo 23.9. 2016 o 13,00 hod.
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Uvod.aspx
Ľudské a občianske práva Martina Daňa: Rozruch Martina Daňa vo veci, bol zrejme nadsadený a neoprávnený. Pre jeho včasnú registráciu účasti na zasadnutí výboru, podľa dispozícií štatútu, stačilo uvedenie osobných údajov a preukaz totožnosti, ak výbor nerozhodne inak.
Štatút výboru a prístup verejnosti, Čl. 8 (3): Zasadnutia výboru sú spravidla verejné, ak výbor nerozhodne inak. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor zasadá, na základe registrácie.
O výsledkoch zasadnutia výbor verejnosť informuje prostredníctvom tlačových správ a webového sídla rady.
Na zasadnutie výboru nebol pán „investigatívec“ vpustený v súlade s citovaným Čl.8 odsek 3. Bodka.
Poznámka: Zasadnutia tohto typu výborov, ale spravidla bývajú neverejné, takže, klauzula o registrácii, ako jedinej podmienke pre účasť na zasadnutí výboru je len naoko, ako „povinná formalita“.
Bližšie a viac sa dozviete zo spravodajskej informácie webového denníka Hlavné správy, ktorá obsahuje vložený aj videozáznam s komentármi Martina Daňa:
https://www.hlavnespravy.sk/novinara-nevpustili-na-verejny-vybor-lgbti-co-taja-pred-slovenskou-verejnostou/837080
Ibaže, Daňo-neDaňo, investigatíva-neinvestigatíva, pohodlný-nepohodlný, žiaduci-nežiaduci, akreditácia-neakreditácia, preukaz-nepreukaz, občan-neobčan, pripomínajúci a vykazujúci znaky podobnosti s podobnou kontroverznou persónou Rudolfa Vaskeho, zasadnutie Výboru pre podporu a ochranu práv osôb a skupín LGBTIQ(…) bolo verejné… Ibaže, pán Martin Daňo sa vopred a včas, nezaregistroval tak, ako uvádza štatút. Bodka na druhú.
Zloženie výboru: Na videozázname vidno dámy Ing. Oľgu Pietruchovú, Mgr. Romanu Schlesinger (Queer Leaders Forum), nechvalne známu z incidentu so „sadomasochistom“ Ježišom“, bývalú členku SaS, ďalej, Martina Macka (Iniciatíva Inakosť-LGBTI Slovakia), z televízie známu a vždy pripravenú na osobnú prezentáciu, sociologičku PhDr. Silviu Porubänovú (Inštitút pre výskum práce a rodiny, aktivistku za rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí), Ing. Oľgu Pietruchovú (vzdelaním chemická inžinierka a odborníčka na rodovú rovnosť a práva žien, teda, najlepšia slovenská genderologička medzi chemičkami, bývalá výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, riaditeľka Odboru rodových rovností MPSVaR, a neúspešná kandidátka na europoslankyňu za „zelených“ v r. 2009) a niekoľko „mužov“, zjavne homosexuálov, zrejme zástupcov LGBTIQ(…) osôb, skupín a ich aktivistov (množstvo dúhových OZ a mimovládok), zrejme ostatných členov výboru (pohyblivá zložka) podľa zoznamu, queer nadácií, a rôznym spôsobom „otvorených spoločností“, pracovníkov Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ústavu štátu a práva, Kancelárie VOP, MZV, Možnosť voľby, feministického Aspekt, Národného inšpektorátu práce, ministerstiev vnútra, kultúry, zdravotníctva, školstva a športu, organizátorov a organizátorky dúhových pochodov, atď.
V zozname členov výboru som ale (?) nenašiel „hviezdu“ slovenského ľudsko-právneho aktivizmu, tiež mediálne známu persónu, riaditeľa Inštitútu ľudských práv, menom Peter Weisenbacher, militantný kresťanofób a vyhlasovateľ vojny kresťanom, kolegu pána Martina Macka z Iniciatívy Inakosť…
Zloženie výboru je v jeho jadre zrejme stále, priebežne sa mení výbor od výboru, podľa aktuálnych okolností…
Finančné zabezpečenie: Štát, prostriedky z našich daní, verejných zdrojov, eurofondy… zahraniční sponzori…  Hmm… (ale, to je vec občanov, aby chceli-nechceli, a či chcú-nechcú vedieť, kam sa strácajú ich peniaze)… a sťažujú si, a to úplne scestne (!), mávajúc nad hlavou údajnými 6-timi miliónmi eur na referendum Aliancie za rodinu…
Pôvodná podoba a agenda stratégie Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv mal túto pôvodnú podobu:
https://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
Z histórie agendy (súčasnosť) Stratégia mala otvoriť cestu k rozpracovaniu jej súčastí, a postupne prechádzať legislatívnym procesom a byť uvádzaná do života. Nik, snáď ani „Kristus“ nevie, v akom stave sa nachádza, lebo je tajná (detto výbor). Jej vyústením mal byť Program ochrany a podpory práv LGBTIQ(…) osôb a skupín na roky 2006-19, ktorý  vláda v jeho predloženej podobe en block odmietla, tiež v opore o prednostne naliehavejšiu agendu. Slovenská vláda neratifikovala Istanbulský dohovor a nehlási sa ani k Jogjakartským princípom. Ak bude chcieť, a bude musieť chcieť, s násilím na ženách, v rodine a na pracovisku sa bvysporiada v opore o vlastnú legislatívu, ktorú úplne stačí poctivo uvádzať do života…
Konanie prokuratúry, policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní, tomu nenasvedčuje ani v prípadoch otvorených podozrení zo znásilnení a pohlavného zneužívania maloletých v štátom chránených ústavoch, určených na ochranu a starostlivosť o mladistvých… tak, ako ministerstvo spravodlivosti, čo sa dá, aj vo veciach juvenilnej justície, zametajú pod koberec…
Poznámka: Slovensko nepozná prípad diskriminácie osoby s inou, než hetero sexuálnou orientáciou, ani rozsudok súdu v opore o antidiskriminačný zákon.
Agenda ľudsko-právnych mimovládok je umelý humbug, majúci predbežný a zatiaľ len čiastkový cieľ – manželstvá homosexuálov a adopcie detí…
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv má, dá sa uviesť, že  „strastiplnú histériu“ vinou diskrétnosti (eufemizmus) prípravy mimo svetlo verejnosti a mnohými pokusmi vyhnúť sa transparentnej, otvorenej verejnej a korektnej diskusii. Tým následne už preventívne vzbudila trvalé podozrenie a nedôveru.
Po jej opakovanom masívnom pripomienkovaní pro life mimovládkami, odbornou aj laickou verejnosťou, bola doslovne narýchlo, ako zmätočná a nevyvážená (prevažuje v nej agenda LGBTI), schválená už ihneď tri dni po „neúspešnom“ referende 2015, lebo do toho času vláda „takticky“ čakala na výsledok referenda…
Referendum vlastne „potvrdilo“ ústavnú klauzulu, že rodina, zložená manželstvom muža a ženy, je pre spoločnosť a štát prioritou a hodná ochrany a podpory… ibaže vládne politiky sa vo veci neposunuli vpred. Aj, vraj, lebo deflácia. Kto vie, o čom je reč. Hmm… Poznámka: Spomínam si aj na ministrovo financií, „z koľko eur by vyžil, keby mohol…“ a jeho zhmotnenú a stelesnenú skromnosť.
Občianska verejnosť už týmto mimovládkam nedôveruje. V minulosti i dnes sklamali, nesprávajú sa korektne a čestne, kľučkujú, zavádzajú, chytračia, robia z nás hlupákov a idiotov, čo je nielen urážlivé ale aj kontraproduktívne. Majú ale trvalý priestor v ľavicovo-liberálnych médiách, napr. v denníku Pravda, ktorý je hovorcom ľudsko-právnych mimovládok s homosexuálnou agendou…
Pokračujú svojou osvedčenou salámovou metódou… a ak ich vyhodia dvermi, vracajú sa oknom.
Martin Daňo úplne správne objasňuje sémantiku lexikálnej jednotky buzerant, buzerácia, aj jej konotačné pozadie, v opore o slovník Sloveského jazyka…
Psychologické aspekty nedôvery Nedôvera voči nim rastie aj o poznatky o ich osobnostnej nestabilite. Zjavne majú problém zvládať problémové a konfliktné situácie, vykazujú sklon k hystérii, nekontrolovaným reakciám, ktoré môžu vyústiť do agresivity obomi smermi. Ich správanie vo „vyhrotených“ situáciách môže byť nepredvídateľné a nečitateľné. S pánom Dankom komunikovali prinajmenej dve persóny, s poruchami osobnosti na báze sexuality…
Súkromie patrí do súkromia domácnosti a spální. Verejné politiky nepatria do anonymity a súkromia „výborov“, ale na verejnosť. Vo verejnom záujme. Musia byť transparentné. Verejnosť má právo na ich kontrolu a právo, vyplývajúce z dikcie základných ľudských a občianskych práv, implementovaných do Ústavy SR a slovenských zákonov, verejnosť má právo poznať úmysly snovateľov slovenských verejných a štátnych politík, aj, či sú-nie sú v súlade s programovým vyhlásením vlády…
Pred verejnosťou a v zákulisí výborov dobre utajované koncepty a návrhy verejných politík, sa verejnosti dôvodne a oprávnenie javia ako nekalé úmysly…
Výbor pre ľudské práva LGBTIQ(…) osôb a skupín koná v utajení, mimo verejnosť a netransparentne.
Zverejnenie zápisnice a výstupov z rokovania ani tohto, nevedno ani, ktorého v poradí, výboru, na webe Ministerstva spravodlivosti SR sa očakávať nedá…
Od ministerstva spravodlivosti sa nedá očakávať korektné správanie, pokým si ho nevymôže občianska verejnosť… inak nie. Všetko je ale vždy v rukách a na vôli občana…
Vraj ale zverejnia tlačovú správu, a táto info je počuteľná z videozáznamu. Ibaže, samozrejme, v tej správe môže byť hoc čo… aj, že napr.: „Šťastný člen výboru, počas jeho zasadnutia, porodil úplne zdravého, homosexuálneho syna…, ktorý sa ihneď lačný, prisal k prsníku pani Romany Schlesinger…“
Netransparentné zasadnutia výboru, bez informačných výstupov, vzbudzujú oprávnené podozrenie, nedôveru spoločnosti, a následne jej radikalizáciu smerom k osobám a skupinám LGBTIQ(…) a spoločnosť, v zastúpení štátom, ktorá sa vydáva za demokratickú, má problém s nárastom homofóbie a extrémizmu. A hľadá vinníka všade, len nie u seba (…) trebárs cestou fašistickej ankety Homofób roka. A prokuratúra a OČTK sú nečinné. Hmm…
Pozdravujem odborníkov na extrémizmus MVSR, Ľuboša Blahu, zakladateľa parlamentného Výboru pre extrémizmus a pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú, ktorá na „svojom“ ministerstve aktuálne zostavuje „krúžok znalcov“ z odboru extrémizmus.
Záver: Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorého základnou funkciou a poslaním je starostlivosť o právo, spravodlivosť a dodržiavanie slovenskej zákonnosti, jej uvádzaním do života, samé porušuje zákony a Ústavu Slovenskej republiky, a svojím nezákonným konaním podporuje ďalšiu radikalizáciu spoločnosti a extrémizmus.
Tlačovú správu Ministerstva spravodlivosti o konaní zasadnutia výboru a jeho výstupoch, zo dňa 23. septembra 2016, som na webe ministerstva ani v tlači nezaznamenal…
Webová stránka ministerstva spravodlivosti (hore) je mŕtva. Nemá administrátora. A to je jeden z množstva znakov a signálov, že SYSTÉM sa postupne a pozvoľna samo rozpadáva. Vlastným úsilím…
Okrem toho, vláda sa zaoberá sama sebou a svojou mocou…
Ibaže to robí inak, než by mala…
A začne okolo seba sekať a rúbať.
Ako z učebnice politológie.
Možno mi čosi zasa „uniklo“. Nebol to moč. Lebo, čo je moč, to je veľa… 🙂

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.27

Priemerná čítanosť: 1117

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V sobotu otestovali v Košiciach takmer desaťtisíc ľudí, pozitívnych bolo 158

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Počas soboty 16. januára bolo v Košiciach vykonaných takmer desaťtisíc testov, ktoré odhalili 158 pozitívnych prípadov. Miera pozitivity…

  Kollár k očkovaniu a Lučanskému: Ak sa majú ľudia rozhodnúť o očkovaní, potrebujú informácie. Každý si to musí zvážiť. Generála sme považovali za dobrého policajta

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby. Ale…

  Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Pravne listy/Foto:TASR-František Iván)   Prinášame vám pohľad advokáta, ktorý je toho času vo väzbe a opisuje skutočné podmienky kolúznej väzby. Článok…

  NRSR: Poslanci OĽANO navrhujú individuálne vzdelávanie umožniť i na druhom stupni

  0icon

  Bratislava 17. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", by sa mohlo umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplýva to z navrhovanej novely…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  V okrese Nitra bolo v sobotu na testoch 46.083 osôb

  0icon

  Nitra 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V okrese Nitra pokračujú mestá a obce v testovaní obyvateľov na COVID-19. Počas soboty (16.1.) sa otestovalo na…

  Ján Mazák je nebezpečenstvom pre právny štát, hovorí sudca Patrik Števík

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Foto:Lehotský)   O predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi sa kriticky vyjadruje čoraz viac sudcov. Hovoria, že zradil sudcovský stav, že je…

  V Kábule zastrelili dve sudkyne

  0icon

  Kábul 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gul)   Neznámi ozbrojenci zastrelili v nedeľu skoro ráno dve sudkyne, ktoré pracovali na afganskom najvyššom súde v hlavnom meste…

  Trumpov advokát vysvetlil podrobnosti prípadu impeachmentu

  0icon

  USA 17. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Osobný právnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani povedal televíznemu kanálu ABC News, že patrí do tímu obhajoby prezidenta v…

  V Košiciach malo testovanie hladký priebeh, účasť bola nižšia

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Počas druhého víkendu plošného testovania obyvateľov na nový koronavírus, ku ktorému pristúpila košická samospráva pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu…

  TopDesať

  Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

  0 icon

  Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

  Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

  0 icon

  Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

  Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

  0 icon

  Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

  Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

  0 icon

  Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Vo svete IT

  Xiaomi uvoľnilo zoznam 27 smartfónov, pre ktoré plánuje uvoľniť nadstavbu MIUI 12.5

  0 icon

  Xiaomi ešte koncom decembra 2020 predstavila nielen smartfón Mi 11, ale aj nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla mnoho noviniek a vylepšení. Pôvodne malo ísť o malú aktualizáciu, ale vskutku pôjde o významný update. MIUI 12.5 nadstavba dorazí na tieto modely zariadení Najnovšie spoločnosť zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Weibo zoznam 27…

  Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

  0 icon

  Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

  Astronómovia vydali najdetailnejšiu mapu vesmíru. Pozrieť si ju môžete aj vy

  0 icon

  Astronómovia nedávno vydali pozoruhodnú mapu vesmíru, ktorá je výsledkom šesťročnej práce prieskumu DESI (pozn. redakcie: Dark Energy Spectroscopic Instrument), píše portál IFLScience. Táto mapa je doteraz najväčšou z hľadiska pokrytia oblohy, senzitivity a celkového počtu galaxií. Výsledná mapa ponúka rozlíšenie až 10-triliónov pixelov. Na jej zhotovení sa podieľali tri observatória, ktoré pozorovali…

  Tesla Roadster už takmer 3 roky putuje našou Slnečnou sústavou. Kde sa nachádza dnes?

  0 icon

  6. februára 2018 sa odohral štart rakety Falcon Heavy, ktorá sa zapísala medzi významné udalosti amerického vesmírneho programu. Ide totiž o najvýkonnejšiu raketu na svete. Na palube, ako náklad, sa nachádzala aj Tesla roadster a za volantom sedel Starman, figurína, oblečená vo vesmírnom obleku spoločnosti SpaceX. Lenže čo sa s touto…

  Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

  0 icon

  Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

  Armádny Magazín

  V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

  0 icon

  USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

  Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

  0 icon

  Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

  Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

  0 icon

  Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

  Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

  0 icon

  [caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA