Bol postup Martina Daňa vo vzťahu k výboru LGBTIQ(…) oprávnený?

Ministerstvo spravodlivosti SR si zjavne neplní svoje povinnosti voči verejnosti, ktorú má informovať o svojej činnosti na jednotlivých úsekoch, a o výsledkoch všetkých zasadnutí výboru pre práva LGBTIQ(…) osôb a skupín.
Povinnosti a práva výboru a Ministerstva spravodlivosti, vyplývajú z dikcie Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, schváleného Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 51 zo dňa 17. októbra 2012
Na webe sa nachádzajú zápisnice zo skorších zasadnutí výboru, ostatná ale už len (až!) z 5. zasadnutia výboru, konaného 20. mája 2014, ďalšie a najnovšia, zo zasadnutia, ktoré vzbudilo rozruch a záujem aj webových novín Hlavné správy,  odmietnutím vpustenia občana na zasadnutie, hoc občan, vydávajúci sa za novinára, nemal znalosť o tom, že pre vstup do miestnosti, alebo, ako občan, hoc aj  novinár, potrebuje pozvanie a registráciu, s poukazom na štatút výboru. Rozruch vyvolal náhodne okoloidúci kontroverzný novinár Daňo, cestou k Jozefovi Harabinovi, u ktorého bol ohlásený (videozáznam), a ktorý sa o zasadnutí výboru dozvedel náhodou, idúc okolo, ako z nástenkového tendra…
Z videozáznamu (autor Martin Daňo) je zrejmé, že zasadnutie výboru sa konalo 23.9. 2016 o 13,00 hod.
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vybor%20pre%20prava%20LGTBI%20osob/Uvod.aspx
Ľudské a občianske práva Martina Daňa: Rozruch Martina Daňa vo veci, bol zrejme nadsadený a neoprávnený. Pre jeho včasnú registráciu účasti na zasadnutí výboru, podľa dispozícií štatútu, stačilo uvedenie osobných údajov a preukaz totožnosti, ak výbor nerozhodne inak.
Štatút výboru a prístup verejnosti, Čl. 8 (3): Zasadnutia výboru sú spravidla verejné, ak výbor nerozhodne inak. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor zasadá, na základe registrácie.
O výsledkoch zasadnutia výbor verejnosť informuje prostredníctvom tlačových správ a webového sídla rady.
Na zasadnutie výboru nebol pán “investigatívec” vpustený v súlade s citovaným Čl.8 odsek 3. Bodka.
Poznámka: Zasadnutia tohto typu výborov, ale spravidla bývajú neverejné, takže, klauzula o registrácii, ako jedinej podmienke pre účasť na zasadnutí výboru je len naoko, ako „povinná formalita“.
Bližšie a viac sa dozviete zo spravodajskej informácie webového denníka Hlavné správy, ktorá obsahuje vložený aj videozáznam s komentármi Martina Daňa:
https://www.hlavnespravy.sk/novinara-nevpustili-na-verejny-vybor-lgbti-co-taja-pred-slovenskou-verejnostou/837080
Ibaže, Daňo-neDaňo, investigatíva-neinvestigatíva, pohodlný-nepohodlný, žiaduci-nežiaduci, akreditácia-neakreditácia, preukaz-nepreukaz, občan-neobčan, pripomínajúci a vykazujúci znaky podobnosti s podobnou kontroverznou persónou Rudolfa Vaskeho, zasadnutie Výboru pre podporu a ochranu práv osôb a skupín LGBTIQ(…) bolo verejné… Ibaže, pán Martin Daňo sa vopred a včas, nezaregistroval tak, ako uvádza štatút. Bodka na druhú.
Zloženie výboru: Na videozázname vidno dámy Ing. Oľgu Pietruchovú, Mgr. Romanu Schlesinger (Queer Leaders Forum), nechvalne známu z incidentu so „sadomasochistom“ Ježišom“, bývalú členku SaS, ďalej, Martina Macka (Iniciatíva Inakosť-LGBTI Slovakia), z televízie známu a vždy pripravenú na osobnú prezentáciu, sociologičku PhDr. Silviu Porubänovú (Inštitút pre výskum práce a rodiny, aktivistku za rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí), Ing. Oľgu Pietruchovú (vzdelaním chemická inžinierka a odborníčka na rodovú rovnosť a práva žien, teda, najlepšia slovenská genderologička medzi chemičkami, bývalá výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, riaditeľka Odboru rodových rovností MPSVaR, a neúspešná kandidátka na europoslankyňu za “zelených” v r. 2009) a niekoľko „mužov“, zjavne homosexuálov, zrejme zástupcov LGBTIQ(…) osôb, skupín a ich aktivistov (množstvo dúhových OZ a mimovládok), zrejme ostatných členov výboru (pohyblivá zložka) podľa zoznamu, queer nadácií, a rôznym spôsobom „otvorených spoločností“, pracovníkov Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ústavu štátu a práva, Kancelárie VOP, MZV, Možnosť voľby, feministického Aspekt, Národného inšpektorátu práce, ministerstiev vnútra, kultúry, zdravotníctva, školstva a športu, organizátorov a organizátorky dúhových pochodov, atď.
V zozname členov výboru som ale (?) nenašiel “hviezdu” slovenského ľudsko-právneho aktivizmu, tiež mediálne známu persónu, riaditeľa Inštitútu ľudských práv, menom Peter Weisenbacher, militantný kresťanofób a vyhlasovateľ vojny kresťanom, kolegu pána Martina Macka z Iniciatívy Inakosť…
Zloženie výboru je v jeho jadre zrejme stále, priebežne sa mení výbor od výboru, podľa aktuálnych okolností…
Finančné zabezpečenie: Štát, prostriedky z našich daní, verejných zdrojov, eurofondy… zahraniční sponzori…  Hmm… (ale, to je vec občanov, aby chceli-nechceli, a či chcú-nechcú vedieť, kam sa strácajú ich peniaze)… a sťažujú si, a to úplne scestne (!), mávajúc nad hlavou údajnými 6-timi miliónmi eur na referendum Aliancie za rodinu…
Pôvodná podoba a agenda stratégie Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv mal túto pôvodnú podobu:
https://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
Z histórie agendy (súčasnosť) Stratégia mala otvoriť cestu k rozpracovaniu jej súčastí, a postupne prechádzať legislatívnym procesom a byť uvádzaná do života. Nik, snáď ani „Kristus“ nevie, v akom stave sa nachádza, lebo je tajná (detto výbor). Jej vyústením mal byť Program ochrany a podpory práv LGBTIQ(…) osôb a skupín na roky 2006-19, ktorý  vláda v jeho predloženej podobe en block odmietla, tiež v opore o prednostne naliehavejšiu agendu. Slovenská vláda neratifikovala Istanbulský dohovor a nehlási sa ani k Jogjakartským princípom. Ak bude chcieť, a bude musieť chcieť, s násilím na ženách, v rodine a na pracovisku sa bvysporiada v opore o vlastnú legislatívu, ktorú úplne stačí poctivo uvádzať do života…
Konanie prokuratúry, policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní, tomu nenasvedčuje ani v prípadoch otvorených podozrení zo znásilnení a pohlavného zneužívania maloletých v štátom chránených ústavoch, určených na ochranu a starostlivosť o mladistvých… tak, ako ministerstvo spravodlivosti, čo sa dá, aj vo veciach juvenilnej justície, zametajú pod koberec…
Poznámka: Slovensko nepozná prípad diskriminácie osoby s inou, než hetero sexuálnou orientáciou, ani rozsudok súdu v opore o antidiskriminačný zákon.
Agenda ľudsko-právnych mimovládok je umelý humbug, majúci predbežný a zatiaľ len čiastkový cieľ – manželstvá homosexuálov a adopcie detí…
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv má, dá sa uviesť, že  „strastiplnú histériu“ vinou diskrétnosti (eufemizmus) prípravy mimo svetlo verejnosti a mnohými pokusmi vyhnúť sa transparentnej, otvorenej verejnej a korektnej diskusii. Tým následne už preventívne vzbudila trvalé podozrenie a nedôveru.
Po jej opakovanom masívnom pripomienkovaní pro life mimovládkami, odbornou aj laickou verejnosťou, bola doslovne narýchlo, ako zmätočná a nevyvážená (prevažuje v nej agenda LGBTI), schválená už ihneď tri dni po „neúspešnom“ referende 2015, lebo do toho času vláda “takticky” čakala na výsledok referenda…
Referendum vlastne “potvrdilo” ústavnú klauzulu, že rodina, zložená manželstvom muža a ženy, je pre spoločnosť a štát prioritou a hodná ochrany a podpory… ibaže vládne politiky sa vo veci neposunuli vpred. Aj, vraj, lebo deflácia. Kto vie, o čom je reč. Hmm… Poznámka: Spomínam si aj na ministrovo financií, “z koľko eur by vyžil, keby mohol…” a jeho zhmotnenú a stelesnenú skromnosť.
Občianska verejnosť už týmto mimovládkam nedôveruje. V minulosti i dnes sklamali, nesprávajú sa korektne a čestne, kľučkujú, zavádzajú, chytračia, robia z nás hlupákov a idiotov, čo je nielen urážlivé ale aj kontraproduktívne. Majú ale trvalý priestor v ľavicovo-liberálnych médiách, napr. v denníku Pravda, ktorý je hovorcom ľudsko-právnych mimovládok s homosexuálnou agendou…
Pokračujú svojou osvedčenou salámovou metódou… a ak ich vyhodia dvermi, vracajú sa oknom.
Martin Daňo úplne správne objasňuje sémantiku lexikálnej jednotky buzerant, buzerácia, aj jej konotačné pozadie, v opore o slovník Sloveského jazyka…
Psychologické aspekty nedôvery Nedôvera voči nim rastie aj o poznatky o ich osobnostnej nestabilite. Zjavne majú problém zvládať problémové a konfliktné situácie, vykazujú sklon k hystérii, nekontrolovaným reakciám, ktoré môžu vyústiť do agresivity obomi smermi. Ich správanie vo „vyhrotených“ situáciách môže byť nepredvídateľné a nečitateľné. S pánom Dankom komunikovali prinajmenej dve persóny, s poruchami osobnosti na báze sexuality…
Súkromie patrí do súkromia domácnosti a spální. Verejné politiky nepatria do anonymity a súkromia „výborov“, ale na verejnosť. Vo verejnom záujme. Musia byť transparentné. Verejnosť má právo na ich kontrolu a právo, vyplývajúce z dikcie základných ľudských a občianskych práv, implementovaných do Ústavy SR a slovenských zákonov, verejnosť má právo poznať úmysly snovateľov slovenských verejných a štátnych politík, aj, či sú-nie sú v súlade s programovým vyhlásením vlády…
Pred verejnosťou a v zákulisí výborov dobre utajované koncepty a návrhy verejných politík, sa verejnosti dôvodne a oprávnenie javia ako nekalé úmysly…
Výbor pre ľudské práva LGBTIQ(…) osôb a skupín koná v utajení, mimo verejnosť a netransparentne.
Zverejnenie zápisnice a výstupov z rokovania ani tohto, nevedno ani, ktorého v poradí, výboru, na webe Ministerstva spravodlivosti SR sa očakávať nedá…
Od ministerstva spravodlivosti sa nedá očakávať korektné správanie, pokým si ho nevymôže občianska verejnosť… inak nie. Všetko je ale vždy v rukách a na vôli občana…
Vraj ale zverejnia tlačovú správu, a táto info je počuteľná z videozáznamu. Ibaže, samozrejme, v tej správe môže byť hoc čo… aj, že napr.: „Šťastný člen výboru, počas jeho zasadnutia, porodil úplne zdravého, homosexuálneho syna…, ktorý sa ihneď lačný, prisal k prsníku pani Romany Schlesinger…“
Netransparentné zasadnutia výboru, bez informačných výstupov, vzbudzujú oprávnené podozrenie, nedôveru spoločnosti, a následne jej radikalizáciu smerom k osobám a skupinám LGBTIQ(…) a spoločnosť, v zastúpení štátom, ktorá sa vydáva za demokratickú, má problém s nárastom homofóbie a extrémizmu. A hľadá vinníka všade, len nie u seba (…) trebárs cestou fašistickej ankety Homofób roka. A prokuratúra a OČTK sú nečinné. Hmm…
Pozdravujem odborníkov na extrémizmus MVSR, Ľuboša Blahu, zakladateľa parlamentného Výboru pre extrémizmus a pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú, ktorá na „svojom“ ministerstve aktuálne zostavuje „krúžok znalcov“ z odboru extrémizmus.
Záver: Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorého základnou funkciou a poslaním je starostlivosť o právo, spravodlivosť a dodržiavanie slovenskej zákonnosti, jej uvádzaním do života, samé porušuje zákony a Ústavu Slovenskej republiky, a svojím nezákonným konaním podporuje ďalšiu radikalizáciu spoločnosti a extrémizmus.
Tlačovú správu Ministerstva spravodlivosti o konaní zasadnutia výboru a jeho výstupoch, zo dňa 23. septembra 2016, som na webe ministerstva ani v tlači nezaznamenal…
Webová stránka ministerstva spravodlivosti (hore) je mŕtva. Nemá administrátora. A to je jeden z množstva znakov a signálov, že SYSTÉM sa postupne a pozvoľna samo rozpadáva. Vlastným úsilím…
Okrem toho, vláda sa zaoberá sama sebou a svojou mocou…
Ibaže to robí inak, než by mala…
A začne okolo seba sekať a rúbať.
Ako z učebnice politológie.
Možno mi čosi zasa „uniklo“. Nebol to moč. Lebo, čo je moč, to je veľa… 🙂

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.21

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  EMA začala s hodnotením používania vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech u detí vo veku od 5 do 11 rokov

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Paul Zinken/dpa via AP)   Európska lieková agentúra (EMA) začala hodnotiť žiadosť konzorcia Pfizer/BioNTech o rozšírenie použitia jeho vakcíny proti ochoreniu…

  V budúcom roku platy politikov klesnú a nebude ich treba zmrazovať, hovorí Gyimesi

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V budúcom roku poslancom platy neporastú pre vyšší deficit verejných financií, ale klesnú. Nebudú si ich musieť zmrazovať.…

  Obete útoku v Kongsbergu nezabili šípy, útočník ich pobodal

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pal Nordseth,Espen Andersen Braathen via AP)   Obete stredajšieho útoku v nórskom Kongsbergu útočník nezabil lukom a šípmi. Polícia v pondelok objasnila, že…

  Vlhová možno nebude mať v paralelných pretekoch v Lechu/Zürse švajčiarske súperky

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dňoch 13.- 14. novembra sa v rakúskom stredisku Lech/Zürs uskutočnia jediné preteky nastávajúceho ročníka Svetového pohára zjazdárov…

  Prezidentka dúfa, že úspešní stredoškoláci nezabudnú na to, odkiaľ prišli

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok prijala úspešných študentov – zlatých, strieborných a bronzových medailistov stredoškolských postupových súťaží…

  Korčok: Slovensko podporuje reformný proces v Gruzínsku

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko podporuje reformný proces v Gruzínsku, ktorý je kľúčom pre napredovanie v jej európskom smerovaní. Povedal to minister…

  Sabaka poslal predžalobnú výzvu predsedovi Uhríkovi a Mazurekovi, žiada od nich 48-tisíc eur. "Nezaplatíme vám nič, ani cent! Ani ja, ani Milan Mazurek," reaguje Uhrík

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot video)   Lekár Peter Sabaka poslal predžalobnú výzvu predsedovi hnutia Republika Milanovi Uhríkovi, v ktorej od neho žiada zaplatenie niekoľkých…

  Malála Júsufzajová vyzvala Taliban na znovuotvorenie dievčenských škôl

  0icon

  Kábul 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová, ktorá ešte ako školáčka prežila útok militantov, vyzvala novú vládu Talibanu…

  V Nemecku spustenie koaličných rokovaní s SPD a Zelenými podporila i FDP

  0icon

  Berlín 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Kappeler/dpa via AP)   Zástupcovia nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) v pondelňajšom hlasovaní schválili začatie rokovaní o vytvorení novej vlády…

  Na Žabotovej ulici v Bratislave horí opustená budova, zasahuje deväť hasičov

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na Žabotovej ulici v Bratislave horí opustená budova, zasahuje tam deväť hasičov. O požiari informuje bratislavská mestská polícia…

  TopDesať

  Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

  0 icon

  V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

  10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

  0 icon

  Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

  Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

  0 icon

  Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

  Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

  0 icon

  Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

  Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

  0 icon

  Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

  Armádny Magazín

  Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

  Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

  0 icon

  Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

  Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

  0 icon

  Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

  Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

  Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

  0 icon

  Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA