• Dušan Hirjak

  Kedy sa na Slovensku dočkáme verejného zdôvodnenia politiky strašenia Ruskom? Časť VI.

  Publikované 18.08. 2016 o 19:58 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vládna moc na Slovensku rieši, ako ustrážiť radikalizmus zo strany verejnosti, ako tento radikalizmus sledovať, kontrolovať, potláčať, či ako mu predchádzať. K tomu si za peniaze daňových poplatníkov vytvára organizačné štruktúry, aby tento problém riešili. Lenže sme v takej politickej situácií, že si vôbec na Slovensku nevšímame ( podobne ako všade inde v Európe ) radikalizmus vládnej moci, ktorý je ozajstný a týka sa práve oblasti zahraničnej a európskej politiky.

  Na čom sa zakladá radikalizmus vládnej moci? Je to problém poručníctva Európy pod USA, je to problém toho, že všetky členské krajiny EÚ rešpektujú svoje postavenie podriaďovať sa záujmom USA bez výhrad. Poručníctvo pod  USA nám akosi nevadí, hoci prináša zlo, utrpenie a slzy ostatnému svetu.  Poručníctvo pod USA sa z pohľadu nezainteresovaného či zainteresovaného človeka vyznačuje určitým estetizmom a perfekcionizmom, pretože musíme vraj byť v takomto vzťahu k USA, pretože je to svet najlepší a s najlepšími hodnotami a nemá žiadne podstatné nedostatky.

  Lenže ani estetizmus a ani perfekcionizmus nám nemôžu dať odpoveď na otázku, prečo  všetky demokratické právne štáty v Európe majú mať povinnosť byť v podriadenom vzťahu k USA a bez výhrad pracovať na záujmoch USA. Ešte raz si dovolím pripomenúť zásadnú poznámku profesora Paula Christie, výkonného riaditeľa Inštitútu globálnych perspektív z USA.  Možnosť riešiť dlhy USA bez radikálneho pádu životnej úrovne je realizovateľná len na cudzí účet a to na účet hlavne Európy !!! Nemôžeme  brať poručníctvo ako určitú „zákonitosť“ vývoja demokratického Západu. Kto nám predurčil túto podriadenosť, ktorá sa presunula aj do vojenskej podriadenosti a teraz sa tajným prípravami dohôd o  TTIP a TISA má zvŕšiť ekonomickou a právnou podriadenosťou. USA pestujú nadvládu nad svetom či Európou ako svoju vnútornú, domácu politiku a nás v Európe berú len ako jeden zo svojich štátnych útvarov.

  Politická elita Slovenska o všetkých zásadných otázkach súvisiacich s poručníctvom pod USA nemá záujem diskutovať a nemá záujem toto poručníctvo verejne zdôvodňovať. Namiesto toho táto elita je rada, ak sa masmédia zaoberajú problémom, že proruská propaganda podkopáva dôveru v prozápadnú a demokratickú orientáciu krajiny. Byť prozápadným nemôže nikoho oprávňovať tvrdiť, že je to identické s pojmom byť proamerickým. Aj pojem proamerický sa rozkladá    na dva významy: a) na stotožnenie sa s poručníctvom bez výhrad a b)na stotožnenie sa s pojmom  demokratického právneho štátu bez poručníctva.

  Vzhľadom na politiku absolútnej podriadenosti záujmom USA môžeme konštatovať, že extrémizmus vládnej moci je príčinou obáv angažovaných občanov z verejnosti, že pomaly sa cez mechanizmus politickej moci  EÚ rozkladá štátna suverenita či národná identita našej krajiny. Treba si uvedomiť, že štátnu moc, ktorá pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov či priamo ( čl. 2, ods. 1 Ústavy SR ), „nekradnú“ od demokratického právneho štátu voliči, občania, verejnosť a tým menej Rusko a jeho propaganda v ich prospech, ale že túto štátnu moc „kradne“ Brusel vo svoj prospech , v prospech globálnych elít a nového svetového poriadku.  Dnes už existujú dôkazy o tom, že EÚ nevznikla náhodou, ale že je výtvorom CIA.

  Z môjho pohľadu EÚ má fungovať ako demokratický zväzok demokratických krajín. Potvrdenie referendom o vstupe Slovenska do EÚ sa nemožno neustále oháňať ako argumentom, že sa máme cez pár zástupcov v inštitúciách a organizáciách EÚ iba prispôsobovať tomu, čo sa deje. Dôvod je veľmi jednoduchý. Prvky štátnej moci sa môžu  odovzdávať do Bruselu len so súhlasom občanov, od ktorých štátna moc pochádza. Ak vládna moc či zákonodarný zbor k potvrdeniu  prevzatých právnych aktov nepotrebujú prizvať svojich občanov, potom nie je možné ustrážiť, aby Slovenská republika bola zvrchovaný, demokratický a právny štát.  Čiže EÚ a NATO nesmú pracovať takým spôsobom, aby ohrozili národnú suverenitu a tým aj demokraciu.

  V Ústave SR je jasné zakotvené, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu či náboženstvo. Lenže politikou poručníctva dnes je už nad slnko jasné, že demokratický Západ je ovládaný nadnárodnou ideológiou. V roku 1991 sa zrodila idea, ktorou je verejnosť veľmi klamaná a touto ideou je, že Západ stelesňuje hodnoty a nie politickú moc. Nech sa každý nad tým zamyslí, či chce tomu veriť.

  Pre normálneho človeka z verejnosti integračný proces, ktorý sa realizuje cez EÚ, má byť iba o tom, aby sa nám v Európe lepšie žilo. Tomuto človeku verejnosti určitými metódami nedovolíme, aby sa zamýšľal nad tým, k čomu naštartovaný integračný proces vedie a že samotná integrácia  môže mať aj svoje alternatívy. V rámci unipolárneho videnia sveta, v ktorom môže dominovať iba jedna krajina – USA, sa poručníctvo pod USA pokladá za veľmi dôležité, pretože v tomto prípade EÚ bude predstavovať ( obrazne ) iba dôležitú časť auta, napríklad podvozok, ktorý sa zamontuje do systému nového svetového poriadku.  Predstava o integračnom procese, ktorý sa realizuje v Európe, je pre globálnu elitu iná, pretože jej ide o uplatňovanie politickej moci nad obyvateľstvom Európy.

  Kto sa teda podujme na Slovensku verejnosti a politikom vysvetľovať, ako sa môžeme brániť proti nadnárodnej ideológií, ktorá požaduje definitívne nastoliť iba takú integráciu v rámci členských krajín EÚ, ktorá požehná „bruselskému diktátu“? Namiesto verejného zdôvodnenia použitia politickej moci aj vo vzťahu k EÚ a NATO, nie je možné do  nekonečná obchádzať dôležité otázky a problémy mlčaním či používaním politickej mantry, že máme povinnosti ako členovia týchto organizácií. Najmä naši ústavní činitelia by mali verejnosti zdôvodňovať, prečo neuplatňujú v EÚ aj určité  práva členského štátu. Práva členského štátu je potrebné z úrovne vládnej moci využívať  v súčinnosti s občanmi a ich podporou v rámci použitia demokratických mechanizmov.

  Je potrebné reagovať aj na niektoré myšlienky pána Daniela Mila z kancelárie ministra vnútra SR, ktorý je odborníkom na extrémizmus. Podľa jeho názoru ten, kto odmieta základné princípy zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu, prispieva k vzniku predpokladov rizík v prípade krízovej situácie. Slovenský internet vraj chrlí na základe ruských zdrojov informačné výstupy, ktoré spochybňujú EÚ, NATO a tvrdia, že politické elity klamú. Ak niekto odmieta základné princípy zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu, má k tomu svoje dôvody. Veľká väčšina verejnosti ich neodmieta, pretože sa nimi ani nezaoberá a pri svojich každodenných povinnostiach  z jej strany buď ide o dôveru vo vzťahu k politikom alebo k nezáujmu o tieto otázky. Podobne, ak niekto spochybňuje EÚ či NATO, má k tomu svoje dôvody a kritické pripomienky.

  Namiesto vymýšľania si o konšpiračných weboch a hľadania spôsobov, ako tieto weby obviniť z manipulovania verejnosťou a namiesto strachovania sa z bezpečnostných rizík, ktoré vraj prináša internet, je potrebné, aby vládna moc sa zaoberala politikou verejného zdôvodnenia.  Verejné zdôvodnenie malo už dávno  zaviesť medzi verejnosť – občanov praktiky kritickej racionálnosti.  To sa nerobí. V demokratickom právnom štáte nemôže si nikto dovoľovať, aby o problematike EÚ, NATO či o princípoch zahraničnej a bezpečnostnej politiky nebolo možné otvorene hovoriť do hĺbky problémov, aby sa nemohli porovnávať rôzne alternatívne návrhy, aby sa nemohli posudzovať dôvody politických rozhodnutí. Nie je na mieste, ak vládna moc trpí strachom z kritického uvažovania  ľudí z verejnosti.  Každý občan žije v pozícií svojej osobnej identity. Zásluhou verejného zdôvodnenia použitia politickej moci či svojich vlastných predstáv o aktívnom občianstve, sa občan posúva do pozície verejnej identity, cez ktorú má právo byť dostatočne kritický a náročný.

  Už sa stáva bežným javom, že vládna moc namiesto sebakritiky má k dispozícií nástroj, ktorým si vytvára ochranný štít. Ide o systematické zdôrazňovanie nárastu extrémizmu, na boj proti ktorému si vytvára sieť odborníkov. A takáto „inkvizičná“ funkcia sa rozrástla aj do mimovládnych štruktúr, pričom je jasné, že za platenú prácu je potrebné požadovať aj určité výsledky.

  Pozrime sa na odmietanie základných princípov zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu z iného uhla pohľadu. Ide o platné medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ide o Chartu OSN, Základný dokument Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Zakladajúcu zmluvu NATO. Nedávno ( 11.5.2016 ) sa v Prahe uskutočnilo mierové stretnutie „Áno mieru – nie NATO!“. Na tomto stretnutí zástupca Českého mierového fóra pripomenul, že ich vláda nedodržuje medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná. Okrem toho, vláda a samotné masmédia toto porušovanie zmlúv občanom zatajujú. Myslím si, že toto isté je možné tvrdiť o Slovensku. Najzaujímavejšie je to, že dodržiavanie uvedených zmlúv vláde ČR  ( a teda aj SR ) podporu činnosti NATO na jeho zasadaní v júli vo Varšave neumožňuje.

  Je však potrebné pripomenúť ešte štvrtú zmluvu, podľa ktorej vládna moc je povinná pracovať. Je to Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci, ktorá je platná od decembra 1995. Táto zmluva vytvára dostatočné podmienky pre pokojné, mierové spolunažívanie oboch národov. Dôležité je v nej to, že obsahuje mechanizmus riešenia prípadných sporov, konfliktov či nedorozumení. Zmluvné strany sa zaviazali rozvíjať svoje vzťahy ako spriatelené štáty a teraz sa Slovensko zaradilo medzi tých, ktorí z Ruska urobili nepriateľa USA a Európy.

  V zmluve sme sa zaviazali, že budeme všestranne napomáhať posilňovaniu bezpečnosti a rozvoju spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém a namiesto toho veselo podporujeme cieľ USA – ukončiť širokú spoluprácu Ruska a Európy, rozdeliť Európu a Rusko, pretože obyvateľstvo Európy sa má podieľať na záchrane prosperity slobodného sveta ( na záchrane Ameriky ).  Namiesto vytvorenia účinného celoeurópskeho bezpečnostného systému sa Slovensko pripojilo k budovaniu transatlantického bezpečnostného systému, ktorý je nastavený takým spôsobom, že spája vojenské obsadenie Európy americkými vojenskými silami so zámerom v spolupráci s EÚ pokoriť Rusko.

  Je jasné, že ak by sa vládna moc riadila v svojej politike touto zmluvou, tak vôbec sa Slovensko nemusí podieľať na konfrontačnej politike s Ruskom a nebude pomáhať svoje obyvateľstvo a obyvateľstvo Európy strašiť Ruskom. Nikto z predstaviteľov vládnej moci či vôbec z politických elít Slovenska obyvateľom nevysvetlil, prečo sa zahraničná a európska politika neriadi podľa platných zmlúv, ale podľa princípu atlanticizmu, ktorý od všetkých politikov demokratického Západu v Európe požaduje podriadenie sa záujmom USA.  Krajiny východnej Európy sa trasú strachom z Ruska ( teda ich politická elita ), že ich Rusko napadne a zatiaľ sa ich územia kolonizujú jednotkami NATO – USA.

  Predstavitelia jednotlivých krajín východnej Európy by mali zdôvodniť, prečo nevenujú pozornosť podpísaniu či plneniu zmluvných podmienok priateľských vzťahov a spolupráci s Ruskou federáciou, prečo si neplnia svoje základné povinnosti a nerešpektujú platné základné zmluvy, ktoré majú byť zárukou bezpečnosti krajín v Európe. Nemôžu to robiť preto, pretože potom by pracovali na mierových podmienkach pre život svojho obyvateľstva a to pre USA a EÚ nie je dobrá politika. Poľský prezident dokonca podpísal zákon, ktorým americká armáda získava taký istý status ako armáda Poľska, čo znamená, že sa môže voľne pohybovať po krajine. Je potrebné konečne zdôrazniť, že základy demokratického právneho štátu  neodmieta verejnosť len preto, že sleduje ruské webové stránky, ktoré sú našou vládnou mocou označované za konšpiračné, teda najskôr nepriateľské.

  Základy demokratického právneho štátu najskôr porušujú politické elity, vládna moc, pretože ich správanie v oblasti zahranične a európskej politiky je skôr charakteru diktátorstva nad verejnosťou, ktorá nesmie sa podieľať na tvorbe politickej moci iným spôsobom ako iba voľbami. Príkladom v tomto smere začína byť Poľsko. Podľa Janusza Niedzwieckiho, autora článku „Politické represie  a militarizácia Poľska“ bolo Poľsko považované za symbol boja proti totalitarizmu a priekopníkom demokratických reforiem v strednej a východnej Európe. Dnes sa Poľsko rýchlo transformuje na diktátorskú krajinu, kde občianske slobody sú okliešťované a represie sa uplatňujú proti ľuďom s iným ideologickým názorom než je oficiálny ( neokonzervatívcov a pro – natovských úradov ).

  Janusz Niedzwiecki sa zmieňuje o tom, že poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť prehľadávala byty  členov národného vedenia strany Zmena a skonfiškovala počítače a rôzne materiály. Bol zatknutý Mateusz Piskorski, jeden z hlavných proti-natovských aktivistov v Poľsku a obvinený zo „špionáže pre cudzie krajiny“. Vládne média píšu o akýchsi „agentoch vplyvu“, kde možno zaradiť každého s iným ako oficiálnym názorom. Aktivisti poľskej Komunistickej strany a Grunwaldskej vlasteneckej jednoty pracujúcich  boli odsúdení za akési „obmedzovanie slobody“.

  Autor článku sa zmieňuje aj niečom takom, ako je hybridná vojna. Najprv som nepokladal za dôležité sa k tejto problematike venovať, ale z obsahu článku vyplýva, že už teraz existujú veľmi zaujímavé súvislosti, ktoré ukazujú, že sa niečo bude diať. Preto som sa vrátil  na stránku denníka Pravda z 11.6.2016, kde bol uverejnený rozhovor s Danielom Milom z kancelárie ministra vnútra.  Tento pán upozorňuje, že treba myslieť na hrozbu hybridnej vojny. Koho však pán Daniel Milo upozorňuje: verejnosť aj s jej presvedčením, že podlieha vplyvom proruskej propagandy alebo ako expert na extrémizmus je presvedčený, že je potrebné, aby vládna moc hrozbe hybridnej vojny aj čelila?

  Podľa Daniela Mila hybridná vojna je spôsobom vedenia rôznych operácií, ktoré nie sú priamym ozbrojeným konfliktom. Jeho ďalšia veta je veľmi zvláštna a zároveň nejednoznačná. Hovorí: „Predchádzajú jej ( zrejme hybridnej vojne ) aktivity, ktorí narúšajú vôľu daného štátu bojovať.“ Rusko vraj tento model využilo ( a úspešne ) na Kryme. Škoda len, že Rusko nemohlo ovplyvniť kyjevskú chuntu nebojovať s obyvateľmi východnej Ukrajiny.  Pochopil som, že v skutočnosti je potrebné proti hybridnej vojne bojovať, ak sa už vládna moc zoznámila s tým, že proruská propaganda je veľmi nebezpečná. V zásade hybridná vojna bola stotožnená s aktivitami Ruska. Keby sme si iba veľmi jednoducho túto myšlienku aktivít Ruska spojili s konštatovaním pána Mila, že sa tým  naruší vôľa daného štátu bojovať, tak je tu určitý strach, aby nám ( demokratickému Západu ) nikto nezničil myšlienky a túžby mať Rusko za nepriateľa a pripravovať sa na boj s ním. V zásade to má logiku, pretože vojnové štvanie sa stupňuje a Rusi nechcú žiadnu vojnu a ani nikoho ohrozovať. Panuje teda strach z toho, že sa verejnosť, obyvateľstvo môže v nevhodný moment zobudiť a svojimi aktivitami môže narúšať vôľu NATO pripravovať sa na boj a ísť bojovať.  Áno, treba priznať, že masové protesty verejnosti proti vojnovému štvaniu, proti NATO a proti politike podpory NATO môžu zastaviť súčasný proces posilňovania NATO.

  Obsah článku „Politické represie a militarizácia Poľska“ ma upozornil na niečo veľmi dôležité. NATO sa na hybridnú vojnu pripravuje a to veľmi dôkladne. Keďže nejde iba o výzbroj a výstroj, o bojovú techniku, NATO sa začalo pripravovať aj na obyvateľov Európy všade tam, kde to bude potrebné. Autor článku cituje Mateusza Piskovského, ktorý v súvislosti s nadchádzajúcim summitom NATO vo Varšave zdôraznil, že „…cieľom dnešnej aliancie je hlavne a predovšetkým zabrániť objavovaniu sa sociálnych hnutí požadujúcich oslobodenie  Európy od poručníctva Spojených štátov…“ a ďalej, že NATO má byť „…policajnou silou pripravenou zúčastniť sa pacifikácie prípadných sociálnych protestov alebo zasiahnuť do záležitosti domácej poľskej politiky.“

  Na potvrdenie tohto úsilia aliancie sa spomína brigádny generál Krzysztof Krola, veliteľ Mnohonárodných zborov severovýchod, ktorý uviedol, že „…VJTF ( Very  High Readiness Joint Task Force ) sa má vysporiadať so situáciou podľa článku 4 Zmluvy o NATO a to je našim zámerom… tento plán bol vytvorený pre reakcie na hybridné hrozby v našej oblasti operácií. Naše plány sú ušité na túto situáciu.“ A čo rieši článok 4 Zmluvy o NATO? Rozhodne si ho nemôžeme pomýliť s článkom 5 o obrane. Citujem článok 4 Zmluvy o NATO: „ Zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť zmluvnej strany.“

  To, čo sa zo strany NATO pripravuje, začína byť jasné. Akékoľvek vnútorné aktivity verejnosti, nech budú označované ako zhromaždenia, protesty, demonštrácie a podobne, budú prezentované ako hybridná vojna, ktorá bude oprávňovať tak vládnu moc ako aj NATO primerane zasiahnuť. Každodenná obhajoba liberálnej demokracie je pre verejnosť založená na neustálom opakovaní, že len oná má tu schopnosť zabezpečiť slobodu, poriadok a prosperitu. Akurát, že  to chce toto všetko riešiť bojom proti hybridnej vojne. Pojem, ktorý bol vymyslený, aby poslúžil politikom demokratického Západu, sa pripravuje zneužiť proti každej verejnosti, ktorá nebude spokojná s oficiálnou politikou vládnej moci a moci nadnárodných štruktúr. Ak nás  doteraz politici ohlupovali článkom 5 Zmluvy o NATO, teraz svoje ohlupovanie rozširujú aj o článok 4 tej istej zmluvy.

  Dušan Hirjak

  Koniec šiestej časti

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.54
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Odborník: Trump nariadil vraždu Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred voľbami

  Washington 20. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mazyar Asadi)   Prezident USA Donald Trump mohol dať rozkaz k likvidácii iránskeho generála Kásima Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred prezidentskými voľbami, vyhlásil v interview pre Sputnik vedúci oddelenia pre šírenie zbraní ženevského Centra pre politiku bezpečnosti Mark Fino "Áno, vnútorné záležitosti hrajú nesporne dôležitú…

  Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola vláda SR vyčlenila 7,1 milióna eur

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe, zrekonštruuje svoje priestory s pomocou dotácie vlády SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom výjazdovom rokovaní 7 100 000 eur. Kabinet na svojich výjazdových rokovaniach podporuje i takéto projekty s pridanou hodnotou, pretože majú veľký význam…

  Novým žiadateľom o úver musí už zostať popri splácaní úverov väčšia finančná rezerva

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Získať hypotéku alebo spotrebný úver je od začiatku tohto roka opäť o niečo ťažšie. Národná banka Slovenska upravila limit pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %. Centrálna banka chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí,…

  Norbert Bödör na súde poprel výpoveď Petra Tótha, sledovanie novinárov odmieta

  Pezinok 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súde sú prítomní aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör Haščák pred vyšetrovateľom potvrdil, že sa pozná s obžalovaným…

  Matovič chce vo Francúzsku demonštrovať pred vilou Počiatka. Živé vysielanie podľa neho znemožňuje "zrejme rušička"

  Cannes 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook I. Matoviča)   Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO v pondelok vycestovali na francúzske pobrežie do mesta Cannes, kde má mať luxusnú vilu exminister financií Ján Počiatek, ktorý vystupuje na kontroverznej video nahrávke z pracovne bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Šéf hnutia Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu priamo pred…

  Ako si bruselská junta strelila do nohy: Modré bannery s reklamou na žlté hviezdy sú odteraz legitímnym terčom

  Bratislava/Brusel 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. V europarlamente vyhlásili národné vlajky za „bannery“, teda čosi ako reklamné letáky. Podpísali tým ortieľ aj pre svoju vlajku s hviezdičkami: odteraz ju budú vlastenci v celej Európe považovať za reklamu a tak…

  Abe: Japonská vláda je odhodlaná ukončiť územný spor s Ruskom

  Tokio 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franck Robichon)   Japonská vláda je odhodlaná dosiahnuť vyriešenie územného problému a podpísanie mierovej zmluvy s Ruskom. Vo svojom prejave na pôde japonského parlamentu to v pondelok oznámil predseda japonskej vlády Šinzó Abe, píše agentúra TASS Abe dodal, že "dohody dosiahnuté s ruským prezidentom (Vladimirom) Putinom…

  Horolezec prežil približne 300-metrový pád zo Slavkovského štítu

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Horolezec prežil približne 300-metrový pád, poranil si pritom iba nohy. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke, v poobedňajších hodinách počas zostupu hrebeňom Slavkovského štítu spadol 41-ročný horolezec a príslušník HZS smerom do Kráľovského žľabu…

  Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa uskutočnila modlitba sv. ruženca, ktorá bola obetovaná za pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po modlitbe vystúpil aj koordinátor dohovoru Erik Zbiňovský a prečítal vyhlásenie…

  Putin: Zdá sa, že v EÚ parlamente viacerí nevedia čítať alebo písať, alebo nemajú oči

  Petersburg 20. januára 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Rusko bude 9. mája oslavovať 75. výročie  porážky hitlerovského Nemecka, ktorého hrôzovláda sa ukončila dobytím Berlína Červenou armádou. Vladimír Putin chce teraz sprístupniť  širokej verejnosti archívne dokumenty, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. Ruský prezident to…

  Baránek: Táto kampaň je najhoršia, akú som zažil

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot -YouTube)   Politický analytik Ján Baránek pre denník Pravda reagoval na výsledky posledných predvolebných prieskumov. Pripomenul, že do volieb zostáva viac ako mesiac, pričom vylúčiť sa nedá žiadny výsledok Pokles strany Smer nevidí ako dramatický, no dá sa z toho vysledovať celkový trend.  Nič ale zatiaľ nie je…

  Harabin ponúka Čaputovej právnu pomoc, keď nevie, ako má vypovedať Istanbulský dohovor

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:Video Facebook)   Premiér Pellegrini na základe rozhodnutia parlamentu požiadal prezidentku, aby informovala Radu Európy o tom, že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou genderového dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor Čaputová však vyhlásila, že nebude rešpektovať rozhodnutie vlády a parlamentu o vypovedaní Istanbulského dohovoru. Vyjadrila pochybnosti,…

  "Galkovci" z Demokratickej strany zamkli dvere úradu špeciálnej prokuratúry. Žiadajú vyšetrenie viacerých káuz

  Bratislava 19. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:DS)   Predstavitelia Demokratickej strany uzamkli reťazou vstupné dvere na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Vyjadrili tak svoj nesúhlas s postupom prokurátora, ktorý nariadil prepustiť bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor strany, pričom jej členovia tiež vyzvali ľudí, aby v…

  V Prešove odohrali benefičný koncert na pomoc obyvateľom z Mukačevskej ulice

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   V Prešove sa uskutočnil benefičný koncert na pomoc obyvateľom, ktorí prišli o bývanie po výbuchu paneláka. Tak ako ľudia, ktorí posielali peniaze na verejný účet zriadený mestom, sa teraz spojili umelci a hudobníci, ktorí vystúpili bez nároku na honorár. Výťažok z koncertu pošlú na transparentný…

  Radičová ku zadržaniu a prepusteniu Trnku: "Kríza právneho štátu má rozsah požiaru v Austrálii. Pomôže len poriadna búrka"

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ku situácii okolo zadržania a neskoršieho prepustenia bývalého šéfa Generálnej prokuratúry SR Dobroslava Trnku sa v pondelok vyjadrila bývalá premiéra Iveta Radičová, ktorá sa v minulosti viackrát postavila proti nominácii Trnku na post generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku na post generálneho prokurátora inštalovali v roku…

  Európski vyjednávači sa pripravujú na náročné rokovania o obchode s Britániou

  Brusel 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Do odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) už zostávajú len necelé dva týždne. Európski diplomati sa tak pripravujú na ďalšiu fázu, na intenzívne rokovania o budúcich vzťahoch s Londýnom po brexite Brusel si uvedomuje, že ho čakajú nové a tvrdé boje o tzv. dohodu…

  Slovenské zlato: Prečo chcú poslanci silou-mocou mať všetky vajíčka v jednom košíku?

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Lefteris Pitarakis)   Na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady, ktorá sa začína už v utorok, sa má opäť hlasovať o presune slovenského zlata, ktoré je všetko uložené v Londýnskej Bank of England. Koncom roka tento návrh nepodporil dostatočný počet poslancov. Budú sa tentoraz už riadiť sedliackym rozumom?…

  Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred poľadovicou a smogom

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele hmla. Na horách a postupne miestami aj v nižších polohách zmenšovanie oblačnosti. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Upozorňuje na ojedinele sneženie alebo mrholenie. Meteorológovia varujú pred poľadovicou, ktorá predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské…

  TopDesat

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni 2. časť

  0

  V prvej časti článku Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni, sme sa spoločne pozreli na japonský ostrov, ktorého pobrežie skrýva záhadný objekt, o ktorom sa americkí vedci domnievajú, že je prírodným úkazom. Ich japonskí kolegovia však poukazujú na miesta, ktoré sú podľa nich bez pochýb opracované rukou človeka. Pozrime sa spoločne na ďalšie…

  Tiger vo svojej najväčšej majestátnosti na úchvatných fotkách

  0

  Nitish Madan - indický fotograf divočiny - má pre tigrov slabosť. „Mám s nimi podivné spojenie,“ povedal v jednom rozhovore. „Keď sa predo mnou objaví tiger, jednoducho z neho nemôžem spustiť oči. Je to tak mocné , magnetizujúce a úchvatne vidieť ich vo voľnej prírode. Vyžarujú pocit neohrozenosti a majestátnosti. Sú tak sústredení a nezastaviteľní.“ Prirodzene, jeho láska k…

  Vo svete IT

  Poco F2 Lite: Zverejnené fotografie naznačujú, že sa dočkáme odľahčenej verzie zariadenia Poco F2

  0

  Len pár dní dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Poco si dala registrovať ochrannú známku na novú generáciu zariadení F2, ako aj o tom, že spoločnosť bude fungovať nezávislé od Xiaomi. Najnovšie portál Gizmochina.com prišiel so správami, v ktorých je údajne zachytený smartfón Poco F2 v Lite…

  Samsung Galaxy S20 Ultra zrejme ponúkne až 100-násobný digitálny zoom. Technológia ponesie označenie Space Zoom

  0

  Predstavenie smartfónov zo série Galaxy S20 od spoločnosti Samsung sa pomaly ale isto blíži a s postupom času sa na internete objavujú aj bližšie informácie, o ktorých doposiaľ spoločnosť Samsung neinformovala. Najnovšie novinky sa týkajú vrcholného modelu Galaxy S20 Ultra, respektíve schopností jeho zadného fotoaparátu, informoval zahraničný technologický portál SamMobile.com.…

  Vedci objavili relatívne blízko nás dve planéty, ktoré by mohli byť vhodné na život

  0

  Vedci objavili pri neďalekej hviezde 5 exoplanét, z ktorých dve by mohli byť obývateľné super-Zeme (pozn. redakcie: planéty väčšie ako Zem, zároveň však menšie ako Neptún). Jedná sa o perfektných kandidátov na štúdium života mimo našej Slnečnej sústavy. Dve planéty nesú názov GJ 180 d a GJ 229A c. Jedna…

  Za aplikácie a hry sú ochotnejší viac platiť používatelia iPhone telefónov, ako Android zariadení

  0

  Za software v podobe aplikácií a hier v smartfóne platí stále viac a viac používateľov. Nasvedčujú tomu dáta spoločnosť Sensor Tower. Spoločnosť pár dní dozadu uverejnila správu, ktorá odhaľuje, že celosvetovo sme v minulom roku minuli na software v našich smartfónoch viac ako 140  miliárd dolárov. Ochotní sú platiť hlavne…

  SpaceX má za sebou úspešný testovací let modulu Crew Dragon. Bude môcť prepravovať astronautov na obežnú dráhu

  0

  Vesmírna spoločnosť SpaceX dnes, 19. januára úspešne demonštrovala núdzový, záchranný systém rakety Crew Dragon. Po tomto teste je pripravená prevážať amerických astronautov na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ráno vyštartovala z Kennedyho vesmírneho centra. Po 84 sekundách sa modul oddelil od nosnej rakety a spustili sa motory SuperDraco, ktoré sa nachádzajú…

  Xiaomi Mi 10 by mohol byť predstavený v rovnaký deň, ako plánuje predstaviť nové zariadenia aj Samsung

  0

  Xiaomi Mi 10 je smartfónom, ktorý je z kategórie najočakávanejších tohto roku. Ide to totiž o nadchádzajúcu vlajkovú loď jedného z najväčších výrobcov smartfónov na svete. V posledných dňoch sme sa mohli dozvedieť o zariadení viacero informácií pričom niektoré z nich boli z dôveryhodnejších, a iné zas z menej dôveryhodnejších…

  TopSpeed

  Elektrický Renault Twingo ZE ja za dverami. Zaútočí na Citigo iV

  0

  V segmente najmenších mestských áut začína byť pekne teplo. Kým ešte nedávno sa v súvislosti s ich budúcnosťou príliš optimisticky nehovorilo, dnes je situácia iná. Autá zostávajú na scéne, rozdiel je len v pohone. Svoje elektrické želiezka v ohni už má viac veľkých hráčov. Elektrický Renault Twingo ZE bude čoskoro ďalším z nich. Vojna najmenších môže…

  To naj z Euro NCAP 2019. Ktoré sú najbezpečnejšie autá r2019?

  0

  Na konci roku vždy Euro NCAP rekapituluje celý rok, ktoré autá obstáli najlepšie vo svojich kategóriách. Avšak pozor, Euro NCAP nerozdeľuje autá presne podľa zaužívaných hodnôt, ako strendá trieda, vyššia stredná trieda, malý automobil a podobne. Preto berte aj výsledky jednotlivých kategórii s rezervou. Tak teda kto je v Euro NCAP 2019 tým…

  Video Test Lexus RX 450h - tu bude ticho!

  4

  Lexus RX je najväčší a jeden z najvýznamnejších typov značky, ktorá rada zdôrazňuje, že RXko stálo pri zrode nového trhového segmentu. Ten odvtedy poriadne nabral na obrátkach a už sa zdalo, že bude akcelerovať donekonečna. Kategória SUV v súčasnosti kulminuje, no medzitým vzniklo viacero odvodenín – veď aj RX má v podtitule „luxusný…

  Opäť unikli pripravované novinky Volkswagenu. Máme prvé fotky!

  1

  Volkswagenu sa príliš nedarí skrývať jeho novinky pred zrakmi verejnosti. Netýka sa to iba materskej značky, no aj všetkých ostatných vrámci koncernu. Spomeňme si len na Škodu Octaviu, ktorej nový obrázok unikol hádam aj každý mesiac. Tento krát sa VW nepodarilo uchrániť dve jeho pripravované novinky. Konkrétne nafotili faceliftovaný Volkswagen…

  Ceny elektromobilov napriek sľubom rastú. Niekde je problém

  13

  Všetko malo byť inak, napriek tomu sa sľuby a realita rozchádzajú. Ceny elektromobilov neustále stúpajú, ich ponuka v USA a Európe nezodpovedá dopytu a z elektromobility robíme namiesto praktickej a ekologickej dopravy skôr prestížnu záležitosť. Podľa organizácie JATO Dynamics za to môžu automobilky aj samotné vlády. Riešením by mohlo byť načúvanie reálnym spotrebiteľom.

  Nechá BMW trojvalec len pre najmenšie modely?

  1

  BMW aktualizuje svoju modelovú ponuku nielen rozšírením motorov smerom „nahor“, ale aj dole. Základná ponuka pre BMW 3 sa rozšíri o nový základný zážihový motor vo verzii 318i. Avšak tí znalejší vedia, že BMW týmto názvom označovalo v minulej generácii trojvalec. V tej súčasnej G20 však BMW trojvalec nečakajte. Aj BMW 318i bude…

  KAMzaKRÁSOU

  Bolesť v pravom boku pod rebrami: Príčiny môžu byť vážne!

  3

  Bolesť v pravom boku v tom lepšom prípade nemusí signalizovať vôbec nič. No v tom horšom prípade môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy. Zistite, aké!

  Je predškolská dochádzka potrebná? Toto o nej hovoria najnovšie štúdie

  2

  Vyzerá to tak, že čoskoro bude predškolská dochádzka od 5 rokov povinná aj na Slovensku. Aké výhody deťom poskytuje na základe zistení nedávnych štúdií?

  3 recepty na hrnčekové raňajky: Rýchle, jednoduché a hlavne chutné!

  2

  Raňajky nemusia zákonite pozostávať z pečiva a šunky alebo suchej salámy. Raňajky môžu byť pestré, chutné a hlavne jednoduché na prípravu! Skúste preto tieto recepty na hrnčekové raňajky!

  Agresívne a zriedkavé nádorové ochorenie: Kedy vzniká mezotelióm?

  1

  Viete, čo je mezotelióm? Prezradíme, že ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré je zároveň veľmi agresívne. Zistite, aké sú jeho príčiny a aká je liečba!

  Čo vyvoláva migrénu? Pozor na týchto 7 najčastejších spúšťačov!

  3

  Aj vy z času na čas bojujete s neznesiteľnou bolesťou hlavy, na ktorú pomáha len ticho a tma? Čo vyvoláva migrénu, ktorá môže trvať aj tri dni?

  Šéfkuchári prezradili triky, ktoré ťa naučí LEN škola varenia!

  6

  Chcete svoje kulinárske umenie posunúť na ďalší level? Naučte sa triky, ktoré by vás naučí len škola varenia a ktoré používajú šéfkuchári po celom svete.

  Svetlo sveta

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

  0

  Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

  Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

  0

  Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie. Svätý Otec…

  Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 – rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

  0

  Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore…

  Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

  0

  Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný. Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie…

  Slováci darovali vianočné duchovné dary – tisícky svätých omší a novén

  0

  Počas vianočných sviatkov prijali mnohí okrem hmotných darov aj duchovné dary v podobe odslúženia svätých omší v misijných krajinách. Darček vo forme vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pripravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami rozposlali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to bolo 7 938 svätých…

  Armádny Magazín

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámerom. Podstatou „velenia zámerom“ je uzatvorenie akejsi dohody (kontraktu) medzi nadriadenými a podriadenými. Jednou je

  Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

  0

  Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila...

  Formovanie dôstojníkov: Exkurzia do histórie vojenskej reformy (6. časť)

  0

  Teraz vzniká legitímna otázka. Ak teda poskytovanie vysokoškolského vzdelania na pôde rezortu nie je nevyhnutnosťou v mnohých štátoch, čo bolo príčinou, že sme ho chceli zachovať? Jednoduchá odpoveď by znela: nostalgia. Ale reformou sa presadila výrazná racionalizácia a opti

  Izrael vytvoril novú letku stíhačiek F-35i

  0

  Izraelské letectvo vo štvrtok slávnostne uviedlo svoju druhú letku lietadiel piatej generácie F-35, známej ako „Levy juhu“, oživujúc historickú 116. peruť. Táto eskadra bola založená v roku 1956, používala lietadlá P-51 Mustang a zúčastnila sa viacerých izraelských vojen. Od roku 2003 do roku

  Turecko ako prvá krajina zavádza do výzbroje drony s ľahkým guľometom

  0

  Dron Songar je oktoptéra, ktorá nesie guľomet s 200 nábojmi. Môže páliť jednotlivými výstrelmi alebo salvami po 15 ranách. Pre taký dron nie je vôbec ľahké strieľať za letu a ešte ku všetkému strieľať presne. Jednak nie je ľahké odhadnúť vzdialenosť a uhol pre zameranie, a potom tiež spätný ráz…

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámero

  Tvoja Svadba

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

  0

  Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

  Svadobná tiara a korunka: K čomu sa hodia a sú vôbec ešte IN?

  0

  Svadobná tiara a korunka sú dominantou kráľovien či vojvodkýň, no ani nevesty sa im nevyhýbajú. Nie sú však už mimo trendu? S čím alebo ako ich kombinovať?

  Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Zostavte si ho!

  0

  Koľko bude stáť svadba, a na čom sa dá ušetriť? Skôr ako začnete panikáriť, zamyslite sa, čo všetko bude treba obstarať. Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Pripravili sme pre vás praktický orientačný zoznam.

  Prší nám šťastie! Svadba v daždi nemusí byť katastrofa

  0

  Svadba v daždi nemusí byť úplnou katastrofou - veď vám bude pršať pre šťastie. Ako sa však na takúto svadbu pripraviť? Čo mať pre istotu v zálohe?

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

  Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

  0

  Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…

  Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

  0

  Keď je alergia na zvuky chorobou, hovoríme o nej ako o mizofónii. Ide pomerne o novodobé ochorenie. Zistite, čo ju spúšťa, aké sú jej príznaky a ako na ňu!

  Najlepšie bylinky pre lepší spánok: Zbavte sa nespavosti bez liekov!

  0

  Nespavosť, dlhé zaspávanie, prebúdzanie sa cez noc, nedostatočné oddýchnutie si počas spánku – s tým všetkým sa pravdepodobne každý musí raz za čas popasovať. Ak ste sa tým ešte nikdy nestretli, máte obrovské šťastie. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je totiž nevyhnutný pre správnu funkciu celého tela. Zabezpečuje nám potrebnú…

  Poznáte tieto liečivé účinky citrónov? Takto sú prínosné pre telo!

  0

  Citróny rozhodne nepatria medzi klasické ovocie, ktoré si niekam zoberieme so sebou a keď nás zastihne hlad, tak ho jednoducho ošúpeme a zjeme. Nuž, konzumácia celých citrónov je pravdepodobne len pre milovníkov veľmi kyslej chuti. Oveľa častejšie sa však využíva práve citrónová šťava, ktorá našla uplatnenie napríklad ako dochucovadlo pokrmov…

  Aký je význam mikroelementov pre zdravie? Nesmú nám chýbať!

  0

  Niektoré minerálne látky potrebujeme vo väčšom množstve, iné v menšom. To ale neznamená, že ich nepotrebujeme. Aký je teda význam mikroelementov pre zdravie?