Kedy sa na Slovensku dočkáme verejného zdôvodnenia politiky strašenia Ruskom? Časť VI.

Vládna moc na Slovensku rieši, ako ustrážiť radikalizmus zo strany verejnosti, ako tento radikalizmus sledovať, kontrolovať, potláčať, či ako mu predchádzať. K tomu si za peniaze daňových poplatníkov vytvára organizačné štruktúry, aby tento problém riešili. Lenže sme v takej politickej situácií, že si vôbec na Slovensku nevšímame ( podobne ako všade inde v Európe ) radikalizmus vládnej moci, ktorý je ozajstný a týka sa práve oblasti zahraničnej a európskej politiky.

Na čom sa zakladá radikalizmus vládnej moci? Je to problém poručníctva Európy pod USA, je to problém toho, že všetky členské krajiny EÚ rešpektujú svoje postavenie podriaďovať sa záujmom USA bez výhrad. Poručníctvo pod  USA nám akosi nevadí, hoci prináša zlo, utrpenie a slzy ostatnému svetu.  Poručníctvo pod USA sa z pohľadu nezainteresovaného či zainteresovaného človeka vyznačuje určitým estetizmom a perfekcionizmom, pretože musíme vraj byť v takomto vzťahu k USA, pretože je to svet najlepší a s najlepšími hodnotami a nemá žiadne podstatné nedostatky.

Lenže ani estetizmus a ani perfekcionizmus nám nemôžu dať odpoveď na otázku, prečo  všetky demokratické právne štáty v Európe majú mať povinnosť byť v podriadenom vzťahu k USA a bez výhrad pracovať na záujmoch USA. Ešte raz si dovolím pripomenúť zásadnú poznámku profesora Paula Christie, výkonného riaditeľa Inštitútu globálnych perspektív z USA.  Možnosť riešiť dlhy USA bez radikálneho pádu životnej úrovne je realizovateľná len na cudzí účet a to na účet hlavne Európy !!! Nemôžeme  brať poručníctvo ako určitú „zákonitosť“ vývoja demokratického Západu. Kto nám predurčil túto podriadenosť, ktorá sa presunula aj do vojenskej podriadenosti a teraz sa tajným prípravami dohôd o  TTIP a TISA má zvŕšiť ekonomickou a právnou podriadenosťou. USA pestujú nadvládu nad svetom či Európou ako svoju vnútornú, domácu politiku a nás v Európe berú len ako jeden zo svojich štátnych útvarov.

Politická elita Slovenska o všetkých zásadných otázkach súvisiacich s poručníctvom pod USA nemá záujem diskutovať a nemá záujem toto poručníctvo verejne zdôvodňovať. Namiesto toho táto elita je rada, ak sa masmédia zaoberajú problémom, že proruská propaganda podkopáva dôveru v prozápadnú a demokratickú orientáciu krajiny. Byť prozápadným nemôže nikoho oprávňovať tvrdiť, že je to identické s pojmom byť proamerickým. Aj pojem proamerický sa rozkladá    na dva významy: a) na stotožnenie sa s poručníctvom bez výhrad a b)na stotožnenie sa s pojmom  demokratického právneho štátu bez poručníctva.

Vzhľadom na politiku absolútnej podriadenosti záujmom USA môžeme konštatovať, že extrémizmus vládnej moci je príčinou obáv angažovaných občanov z verejnosti, že pomaly sa cez mechanizmus politickej moci  EÚ rozkladá štátna suverenita či národná identita našej krajiny. Treba si uvedomiť, že štátnu moc, ktorá pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov či priamo ( čl. 2, ods. 1 Ústavy SR ), „nekradnú“ od demokratického právneho štátu voliči, občania, verejnosť a tým menej Rusko a jeho propaganda v ich prospech, ale že túto štátnu moc „kradne“ Brusel vo svoj prospech , v prospech globálnych elít a nového svetového poriadku.  Dnes už existujú dôkazy o tom, že EÚ nevznikla náhodou, ale že je výtvorom CIA.

Z môjho pohľadu EÚ má fungovať ako demokratický zväzok demokratických krajín. Potvrdenie referendom o vstupe Slovenska do EÚ sa nemožno neustále oháňať ako argumentom, že sa máme cez pár zástupcov v inštitúciách a organizáciách EÚ iba prispôsobovať tomu, čo sa deje. Dôvod je veľmi jednoduchý. Prvky štátnej moci sa môžu  odovzdávať do Bruselu len so súhlasom občanov, od ktorých štátna moc pochádza. Ak vládna moc či zákonodarný zbor k potvrdeniu  prevzatých právnych aktov nepotrebujú prizvať svojich občanov, potom nie je možné ustrážiť, aby Slovenská republika bola zvrchovaný, demokratický a právny štát.  Čiže EÚ a NATO nesmú pracovať takým spôsobom, aby ohrozili národnú suverenitu a tým aj demokraciu.

V Ústave SR je jasné zakotvené, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu či náboženstvo. Lenže politikou poručníctva dnes je už nad slnko jasné, že demokratický Západ je ovládaný nadnárodnou ideológiou. V roku 1991 sa zrodila idea, ktorou je verejnosť veľmi klamaná a touto ideou je, že Západ stelesňuje hodnoty a nie politickú moc. Nech sa každý nad tým zamyslí, či chce tomu veriť.

Pre normálneho človeka z verejnosti integračný proces, ktorý sa realizuje cez EÚ, má byť iba o tom, aby sa nám v Európe lepšie žilo. Tomuto človeku verejnosti určitými metódami nedovolíme, aby sa zamýšľal nad tým, k čomu naštartovaný integračný proces vedie a že samotná integrácia  môže mať aj svoje alternatívy. V rámci unipolárneho videnia sveta, v ktorom môže dominovať iba jedna krajina – USA, sa poručníctvo pod USA pokladá za veľmi dôležité, pretože v tomto prípade EÚ bude predstavovať ( obrazne ) iba dôležitú časť auta, napríklad podvozok, ktorý sa zamontuje do systému nového svetového poriadku.  Predstava o integračnom procese, ktorý sa realizuje v Európe, je pre globálnu elitu iná, pretože jej ide o uplatňovanie politickej moci nad obyvateľstvom Európy.

Kto sa teda podujme na Slovensku verejnosti a politikom vysvetľovať, ako sa môžeme brániť proti nadnárodnej ideológií, ktorá požaduje definitívne nastoliť iba takú integráciu v rámci členských krajín EÚ, ktorá požehná „bruselskému diktátu“? Namiesto verejného zdôvodnenia použitia politickej moci aj vo vzťahu k EÚ a NATO, nie je možné do  nekonečná obchádzať dôležité otázky a problémy mlčaním či používaním politickej mantry, že máme povinnosti ako členovia týchto organizácií. Najmä naši ústavní činitelia by mali verejnosti zdôvodňovať, prečo neuplatňujú v EÚ aj určité  práva členského štátu. Práva členského štátu je potrebné z úrovne vládnej moci využívať  v súčinnosti s občanmi a ich podporou v rámci použitia demokratických mechanizmov.

Je potrebné reagovať aj na niektoré myšlienky pána Daniela Mila z kancelárie ministra vnútra SR, ktorý je odborníkom na extrémizmus. Podľa jeho názoru ten, kto odmieta základné princípy zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu, prispieva k vzniku predpokladov rizík v prípade krízovej situácie. Slovenský internet vraj chrlí na základe ruských zdrojov informačné výstupy, ktoré spochybňujú EÚ, NATO a tvrdia, že politické elity klamú. Ak niekto odmieta základné princípy zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu, má k tomu svoje dôvody. Veľká väčšina verejnosti ich neodmieta, pretože sa nimi ani nezaoberá a pri svojich každodenných povinnostiach  z jej strany buď ide o dôveru vo vzťahu k politikom alebo k nezáujmu o tieto otázky. Podobne, ak niekto spochybňuje EÚ či NATO, má k tomu svoje dôvody a kritické pripomienky.

Namiesto vymýšľania si o konšpiračných weboch a hľadania spôsobov, ako tieto weby obviniť z manipulovania verejnosťou a namiesto strachovania sa z bezpečnostných rizík, ktoré vraj prináša internet, je potrebné, aby vládna moc sa zaoberala politikou verejného zdôvodnenia.  Verejné zdôvodnenie malo už dávno  zaviesť medzi verejnosť – občanov praktiky kritickej racionálnosti.  To sa nerobí. V demokratickom právnom štáte nemôže si nikto dovoľovať, aby o problematike EÚ, NATO či o princípoch zahraničnej a bezpečnostnej politiky nebolo možné otvorene hovoriť do hĺbky problémov, aby sa nemohli porovnávať rôzne alternatívne návrhy, aby sa nemohli posudzovať dôvody politických rozhodnutí. Nie je na mieste, ak vládna moc trpí strachom z kritického uvažovania  ľudí z verejnosti.  Každý občan žije v pozícií svojej osobnej identity. Zásluhou verejného zdôvodnenia použitia politickej moci či svojich vlastných predstáv o aktívnom občianstve, sa občan posúva do pozície verejnej identity, cez ktorú má právo byť dostatočne kritický a náročný.

Už sa stáva bežným javom, že vládna moc namiesto sebakritiky má k dispozícií nástroj, ktorým si vytvára ochranný štít. Ide o systematické zdôrazňovanie nárastu extrémizmu, na boj proti ktorému si vytvára sieť odborníkov. A takáto „inkvizičná“ funkcia sa rozrástla aj do mimovládnych štruktúr, pričom je jasné, že za platenú prácu je potrebné požadovať aj určité výsledky.

Pozrime sa na odmietanie základných princípov zahraničnej a bezpečnostnej politiky štátu z iného uhla pohľadu. Ide o platné medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ide o Chartu OSN, Základný dokument Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Zakladajúcu zmluvu NATO. Nedávno ( 11.5.2016 ) sa v Prahe uskutočnilo mierové stretnutie „Áno mieru – nie NATO!“. Na tomto stretnutí zástupca Českého mierového fóra pripomenul, že ich vláda nedodržuje medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná. Okrem toho, vláda a samotné masmédia toto porušovanie zmlúv občanom zatajujú. Myslím si, že toto isté je možné tvrdiť o Slovensku. Najzaujímavejšie je to, že dodržiavanie uvedených zmlúv vláde ČR  ( a teda aj SR ) podporu činnosti NATO na jeho zasadaní v júli vo Varšave neumožňuje.

Je však potrebné pripomenúť ešte štvrtú zmluvu, podľa ktorej vládna moc je povinná pracovať. Je to Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci, ktorá je platná od decembra 1995. Táto zmluva vytvára dostatočné podmienky pre pokojné, mierové spolunažívanie oboch národov. Dôležité je v nej to, že obsahuje mechanizmus riešenia prípadných sporov, konfliktov či nedorozumení. Zmluvné strany sa zaviazali rozvíjať svoje vzťahy ako spriatelené štáty a teraz sa Slovensko zaradilo medzi tých, ktorí z Ruska urobili nepriateľa USA a Európy.

V zmluve sme sa zaviazali, že budeme všestranne napomáhať posilňovaniu bezpečnosti a rozvoju spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém a namiesto toho veselo podporujeme cieľ USA – ukončiť širokú spoluprácu Ruska a Európy, rozdeliť Európu a Rusko, pretože obyvateľstvo Európy sa má podieľať na záchrane prosperity slobodného sveta ( na záchrane Ameriky ).  Namiesto vytvorenia účinného celoeurópskeho bezpečnostného systému sa Slovensko pripojilo k budovaniu transatlantického bezpečnostného systému, ktorý je nastavený takým spôsobom, že spája vojenské obsadenie Európy americkými vojenskými silami so zámerom v spolupráci s EÚ pokoriť Rusko.

Je jasné, že ak by sa vládna moc riadila v svojej politike touto zmluvou, tak vôbec sa Slovensko nemusí podieľať na konfrontačnej politike s Ruskom a nebude pomáhať svoje obyvateľstvo a obyvateľstvo Európy strašiť Ruskom. Nikto z predstaviteľov vládnej moci či vôbec z politických elít Slovenska obyvateľom nevysvetlil, prečo sa zahraničná a európska politika neriadi podľa platných zmlúv, ale podľa princípu atlanticizmu, ktorý od všetkých politikov demokratického Západu v Európe požaduje podriadenie sa záujmom USA.  Krajiny východnej Európy sa trasú strachom z Ruska ( teda ich politická elita ), že ich Rusko napadne a zatiaľ sa ich územia kolonizujú jednotkami NATO – USA.

Predstavitelia jednotlivých krajín východnej Európy by mali zdôvodniť, prečo nevenujú pozornosť podpísaniu či plneniu zmluvných podmienok priateľských vzťahov a spolupráci s Ruskou federáciou, prečo si neplnia svoje základné povinnosti a nerešpektujú platné základné zmluvy, ktoré majú byť zárukou bezpečnosti krajín v Európe. Nemôžu to robiť preto, pretože potom by pracovali na mierových podmienkach pre život svojho obyvateľstva a to pre USA a EÚ nie je dobrá politika. Poľský prezident dokonca podpísal zákon, ktorým americká armáda získava taký istý status ako armáda Poľska, čo znamená, že sa môže voľne pohybovať po krajine. Je potrebné konečne zdôrazniť, že základy demokratického právneho štátu  neodmieta verejnosť len preto, že sleduje ruské webové stránky, ktoré sú našou vládnou mocou označované za konšpiračné, teda najskôr nepriateľské.

Základy demokratického právneho štátu najskôr porušujú politické elity, vládna moc, pretože ich správanie v oblasti zahranične a európskej politiky je skôr charakteru diktátorstva nad verejnosťou, ktorá nesmie sa podieľať na tvorbe politickej moci iným spôsobom ako iba voľbami. Príkladom v tomto smere začína byť Poľsko. Podľa Janusza Niedzwieckiho, autora článku „Politické represie  a militarizácia Poľska“ bolo Poľsko považované za symbol boja proti totalitarizmu a priekopníkom demokratických reforiem v strednej a východnej Európe. Dnes sa Poľsko rýchlo transformuje na diktátorskú krajinu, kde občianske slobody sú okliešťované a represie sa uplatňujú proti ľuďom s iným ideologickým názorom než je oficiálny ( neokonzervatívcov a pro – natovských úradov ).

Janusz Niedzwiecki sa zmieňuje o tom, že poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť prehľadávala byty  členov národného vedenia strany Zmena a skonfiškovala počítače a rôzne materiály. Bol zatknutý Mateusz Piskorski, jeden z hlavných proti-natovských aktivistov v Poľsku a obvinený zo „špionáže pre cudzie krajiny“. Vládne média píšu o akýchsi „agentoch vplyvu“, kde možno zaradiť každého s iným ako oficiálnym názorom. Aktivisti poľskej Komunistickej strany a Grunwaldskej vlasteneckej jednoty pracujúcich  boli odsúdení za akési „obmedzovanie slobody“.

Autor článku sa zmieňuje aj niečom takom, ako je hybridná vojna. Najprv som nepokladal za dôležité sa k tejto problematike venovať, ale z obsahu článku vyplýva, že už teraz existujú veľmi zaujímavé súvislosti, ktoré ukazujú, že sa niečo bude diať. Preto som sa vrátil  na stránku denníka Pravda z 11.6.2016, kde bol uverejnený rozhovor s Danielom Milom z kancelárie ministra vnútra.  Tento pán upozorňuje, že treba myslieť na hrozbu hybridnej vojny. Koho však pán Daniel Milo upozorňuje: verejnosť aj s jej presvedčením, že podlieha vplyvom proruskej propagandy alebo ako expert na extrémizmus je presvedčený, že je potrebné, aby vládna moc hrozbe hybridnej vojny aj čelila?

Podľa Daniela Mila hybridná vojna je spôsobom vedenia rôznych operácií, ktoré nie sú priamym ozbrojeným konfliktom. Jeho ďalšia veta je veľmi zvláštna a zároveň nejednoznačná. Hovorí: „Predchádzajú jej ( zrejme hybridnej vojne ) aktivity, ktorí narúšajú vôľu daného štátu bojovať.“ Rusko vraj tento model využilo ( a úspešne ) na Kryme. Škoda len, že Rusko nemohlo ovplyvniť kyjevskú chuntu nebojovať s obyvateľmi východnej Ukrajiny.  Pochopil som, že v skutočnosti je potrebné proti hybridnej vojne bojovať, ak sa už vládna moc zoznámila s tým, že proruská propaganda je veľmi nebezpečná. V zásade hybridná vojna bola stotožnená s aktivitami Ruska. Keby sme si iba veľmi jednoducho túto myšlienku aktivít Ruska spojili s konštatovaním pána Mila, že sa tým  naruší vôľa daného štátu bojovať, tak je tu určitý strach, aby nám ( demokratickému Západu ) nikto nezničil myšlienky a túžby mať Rusko za nepriateľa a pripravovať sa na boj s ním. V zásade to má logiku, pretože vojnové štvanie sa stupňuje a Rusi nechcú žiadnu vojnu a ani nikoho ohrozovať. Panuje teda strach z toho, že sa verejnosť, obyvateľstvo môže v nevhodný moment zobudiť a svojimi aktivitami môže narúšať vôľu NATO pripravovať sa na boj a ísť bojovať.  Áno, treba priznať, že masové protesty verejnosti proti vojnovému štvaniu, proti NATO a proti politike podpory NATO môžu zastaviť súčasný proces posilňovania NATO.

Obsah článku „Politické represie a militarizácia Poľska“ ma upozornil na niečo veľmi dôležité. NATO sa na hybridnú vojnu pripravuje a to veľmi dôkladne. Keďže nejde iba o výzbroj a výstroj, o bojovú techniku, NATO sa začalo pripravovať aj na obyvateľov Európy všade tam, kde to bude potrebné. Autor článku cituje Mateusza Piskovského, ktorý v súvislosti s nadchádzajúcim summitom NATO vo Varšave zdôraznil, že „…cieľom dnešnej aliancie je hlavne a predovšetkým zabrániť objavovaniu sa sociálnych hnutí požadujúcich oslobodenie  Európy od poručníctva Spojených štátov…“ a ďalej, že NATO má byť „…policajnou silou pripravenou zúčastniť sa pacifikácie prípadných sociálnych protestov alebo zasiahnuť do záležitosti domácej poľskej politiky.“

Na potvrdenie tohto úsilia aliancie sa spomína brigádny generál Krzysztof Krola, veliteľ Mnohonárodných zborov severovýchod, ktorý uviedol, že „…VJTF ( Very  High Readiness Joint Task Force ) sa má vysporiadať so situáciou podľa článku 4 Zmluvy o NATO a to je našim zámerom… tento plán bol vytvorený pre reakcie na hybridné hrozby v našej oblasti operácií. Naše plány sú ušité na túto situáciu.“ A čo rieši článok 4 Zmluvy o NATO? Rozhodne si ho nemôžeme pomýliť s článkom 5 o obrane. Citujem článok 4 Zmluvy o NATO: „ Zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť zmluvnej strany.“

To, čo sa zo strany NATO pripravuje, začína byť jasné. Akékoľvek vnútorné aktivity verejnosti, nech budú označované ako zhromaždenia, protesty, demonštrácie a podobne, budú prezentované ako hybridná vojna, ktorá bude oprávňovať tak vládnu moc ako aj NATO primerane zasiahnuť. Každodenná obhajoba liberálnej demokracie je pre verejnosť založená na neustálom opakovaní, že len oná má tu schopnosť zabezpečiť slobodu, poriadok a prosperitu. Akurát, že  to chce toto všetko riešiť bojom proti hybridnej vojne. Pojem, ktorý bol vymyslený, aby poslúžil politikom demokratického Západu, sa pripravuje zneužiť proti každej verejnosti, ktorá nebude spokojná s oficiálnou politikou vládnej moci a moci nadnárodných štruktúr. Ak nás  doteraz politici ohlupovali článkom 5 Zmluvy o NATO, teraz svoje ohlupovanie rozširujú aj o článok 4 tej istej zmluvy.

Dušan Hirjak

Koniec šiestej časti

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 178

Celkové hodnotenie: 15.4

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Bielorusko povolalo na konzultácie svojho veľvyslanca v Paríži

  0icon

  Minsk 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vayar Military Agency via AP)   Bielorusko v pondelok oznámilo, že povolalo na konzultácie do vlasti svojho veľvyslanca v Paríži. K…

  Klus: Bezpečnosť krajín Východného partnerstva je životne dôležitá pre SR

  0icon

  Bratislava/Luxemburg 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Východné partnerstvo Európskej únie (EÚ) je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky, keďže bezpečnosť, stabilita a prosperita v…

  EMA začala s hodnotením používania vakcíny konzorcia Pfizer/BioNTech u detí vo veku od 5 do 11 rokov

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Paul Zinken/dpa via AP)   Európska lieková agentúra (EMA) začala hodnotiť žiadosť konzorcia Pfizer/BioNTech o rozšírenie použitia jeho vakcíny proti ochoreniu…

  V budúcom roku platy politikov klesnú a nebude ich treba zmrazovať, hovorí Gyimesi

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   V budúcom roku poslancom platy neporastú pre vyšší deficit verejných financií, ale klesnú. Nebudú si ich musieť zmrazovať.…

  Vyšetrovateľka Diana Santusová prešla detektorom lži

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto: screenshot videa)   Vyšetrovateľka Útvaru inšpekčnej služby Diana Santusová mala, podľa dobre informovaného zdroja, ktorý nechce byť menovaný, prejsť detektorom…

  Obete útoku v Kongsbergu nezabili šípy, útočník ich pobodal

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pal Nordseth,Espen Andersen Braathen via AP)   Obete stredajšieho útoku v nórskom Kongsbergu útočník nezabil lukom a šípmi. Polícia v pondelok objasnila, že…

  Vyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka čelí novému obvineniu

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ď. obvinili z trestného činu marenia úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti. Obvinenie…

  Protestné zhromaždenie v Rimavskej Sobote podtrhlo význam strany Smer-SD v rámci opozičných aktivít. Silná mediálna diskreditácia sa nekonala, Remišová a Stančík znemožnili samých seba

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Strana Smer-SD zrežírovala včera v Rimavskej Sobote protest, ktorý možno označiť za úspešnú manifestáciu svojho líderstva v rámci…

  Vlhová možno nebude mať v paralelných pretekoch v Lechu/Zürse švajčiarske súperky

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dňoch 13.- 14. novembra sa v rakúskom stredisku Lech/Zürs uskutočnia jediné preteky nastávajúceho ročníka Svetového pohára zjazdárov…

  Naď sa nekompromisne vyjadril ku škandálu na futbalovom zápase Spartak - Slovan. Slovo "opice" použil hneď 9-krát

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Medzi politikmi komentujúcimi nedeľnú bitku fanúšikov, ktorá prerušila zápas Fortuna ligy medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava opäť…

  TopDesať

  Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

  0 icon

  V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

  10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

  0 icon

  Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

  Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

  0 icon

  Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

  Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

  0 icon

  Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

  Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

  0 icon

  Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

  Armádny Magazín

  Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

  Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

  0 icon

  Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

  Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

  0 icon

  Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

  Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

  Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

  0 icon

  Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA