ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA k vláde Slovenskej republiky

Dňa 10.11.2023 boli predsedovi vlády, ministrom, predsedovi parlamentu a predsedom parlamentných výborov zaslané doleuvedené Žiadosti slovenského národa, kde je vyjadrený postov slovenských vlastencov. Vláda musí cítiť, že v časoch, keď liberálno-progresívna banda zločincov chce znovu uskutočniť štátny prevrat a uchopiť moc, im už nesmie v ničom ustúpiť a že má v nás  silnú oporu  pri presadzovaní národnoštátnych záujmov Slovenska. Veríme, že tieto Žiadosti  môžu byť pre vládu inšpiráciou a sú pre nás vlastencov platformou pre budúce spoločné rokovania. Je v nich vyjadrená taktiež výzva na podporu kandidatúry na post prezidenta SR vlasteneckého kandidáta JUDr. Štefana Harabina.

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

k vláde Slovenskej republiky

Vážený pán premiér JUDr. Robert Fico, CSc., vážení členovia vlády Slovenskej republiky!

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, rodoľubi, vlastenci a národovci, majúc na pamäti slávnu históriu našej vlasti, vážiac si našich šľachetných predkov a činy, vďaka ktorým tu stále žijeme, vedomí si zložitosti spoločenskej situácie vyvolanej predovšetkým predchádzajúcou zapredanou a neschopnou mocenskou a vládnou garnitúrou, ktorá doviedla Slovensko na pokraj kolapsu a bankrotu, vkladáme do vás nádej a sme presvedčení, že vaše vládnutie bude na prospech rozkvetu Slovenska. Budeme podporovať všetky vaše kroky, ktorými budete účinne a odvážne presadzovať a obhajovať naše národnoštátne záujmy doma aj v zahraničí, a taktiež viesť Slovensko na ceste k prinavráteniu štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti.

Uvedomujeme si, že budete vystavení silným tlakom od liberálov a progresívcov, nadnárodných inštitúcií, ako aj celej vlastizradnej piatej kolóny a zapredaných médií. K ním sme však ako dôstojnú protiváhu sformovali za posledné dva roky mohutnú pronárodnú a vlasteneckú scénu, ktorá pôsobí na rôznych platformách a o podporu ktorej sa môžete ako vláda oprieť.

Naše vlastenecké subjekty – spoločenstvá, združenia, občiny, iniciatívy, inštitúty, strany a hnutia vzájomne úzko spolupracujú a pripravili program záchrany, zastavenia rozkladu spoločnosti a naštartovania rozvoja Slovenska so zámerom dosiahnuť základný strategický cieľ, ktorým je formovanie vyspelej, prosperujúcej, slobodnej a sociálne spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu a neobmedzený duchovný rozvoj každého občana, ktorá na najvyšší piedestál vyzdvihne ľudskú dôstojnosť a morálku, vzájomnú spoluprácu, spolupatričnosť a solidaritu a ktorá bude zameraná na výchovu človeka k šľachetnosti, statočnosti, empatii, tradičným kresťanským hodnotám, rodinnému životu (podpora rodiny a pôrodnosti), láske k vlasti, k pravde a spravodlivosti.

Spoločnosť môže prosperovať, len ak na jej čele stoja múdri, vzdelaní a šľachetní ľudia.

Základný cieľ je možné začať napĺňať postupným prinavracaním štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti Slovenska vo všetkých oblastiach spoločenského života. Dovoľte, aby sme vás v stručnosti oboznámili s tým, aké úlohy považujeme za dôležité realizovať, aby sme dosiahli základný cieľ:

1. Oblasť politiky – rázne odmietať diktát nadnárodných organizácií ako EÚ, NATO, WHO, WEF a ďalších, ako aj ich devastačné, depopulačné a zvrátené nariadenia a uznesenia.

Rozvíjaním dobrých vzťahov so všetkými štátmi a národmi Európy v spoločnom zápase s ich skutočne demokratickými silami usilujme o pretransformovanie EÚ na spoločenstvo slobodných, suverénnych a zvrchovaných európskych národov. Západná anglosaská civilizácia sa rúti do priepasti, preto budúcnosť Slovenska je hlavne v bratskom zväzku slovanských národov.

2. Oblasť informačná – v informačnej vojne vďaka neobmedzeným finančným zdrojom dominujú sily presadzujúce zločinné snahy mocenských elít a veľkokapitálu o totálne ovládnutie a zotročenie človeka. Je potrebné preto definovať média ako vzdelávacie inštitúcie, ktoré by tak mali stanovené pevné mantinely pôsobenia.

Strategickou úlohou vlády SR by mal byť prienik do verejnoprávnych médií, aby tie slúžili jej zámerom. Hlavne treba zabezpečiť, aby verejnoprávna televízia slúžila ľudu, a nie silám nepriateľským Slovensku, aby obmedzovala programy, ktoré degradujú človeka a nahrádzala ich programami, ktoré človeka povznášajú, vyzdvihujú ľudskú šľachetnosť, statočnosť, lásku k rodine a vlasti, k pravým ľudským hodnotám. Zabezpečiť vládnu podporu alternatívnych médií, efektívne ich využívať pri súčasnom obmedzovaní vplyvu tzv. mainstreamu. Je treba ukázať, že cesta k lepšej spravodlivejšej spoločnosti je reálna a postupne získavať pre ňu ľudí odhodlaných, odvážnych, vzdelaných s vysokými morálnymi kvalitami..

3. Oblasť výchovy a vzdelávania – štát by mal prevziať plnú kontrolu nad vzdelávaním:

       Zrušiť financovanie škôl na žiaka, pretože tento systém degradoval školstvo na dnešnú úroveň tretieho sveta. Podporiť integráciu a zrušiť inklúziu, ktorá sa výrazne podieľa na zníženej úrovni vedomostí mladých ľudí. Zaviesť systém „jeden štát – jedna škola“.

       Štát s profesijnými organizáciami definuje potreby NH na najbližších 10 až 20 rokov a podľa toho bude preferovať typy škôl a počet študentov v jednotlivých odboroch.

       Základným školám nastaviť vedomostné požiadavky na úroveň spred roku 1989, aktualizované o najnovšie trendy a poznatky.

       Na odborných a technických školách nastaviť vedomostnú úroveň podľa potrieb praxe, zredukovať počet odborov a celoštátne nastaviť požiadavky na maturitu a sledovať dodržiavanie zadaných kritérií.

       Zredukovať počet vysokých škôl, pretože mnohé nespĺňajú základné odborné kritéria.

       Diferencovať deti vo vzdelávacom procese podľa schopností. Súčasné inkluzívne nastavenie ZŠ znemožňuje šikovným a nadaným deťom vymaniť sa z podpriemernosti. Inklúzia obmedzuje ich možnosti pokračovať v štúdiu na stredných školách.

Na všetkých úrovniach sa treba zamerať na výchovu v duchu vlastenectva, ako aj formovanie aktívneho tvorivého človeka a nie pasívneho konzumenta. Je potrebné oslobodiť učiteľa od administratívnej práce a zbytočnej byrokracie, presadzovať štátnu koncepciu zameranú na podnecovanie tvorivého potenciálu žiakov, študentov, ale aj učiteľov a vzbudzovanie aktívneho záujmu o získavanie nových vedomostí a zručností.

4. Oblasť zdravotníctva – základom fyzicky zdravej spoločnosti je duševne zdravé obyvateľstvo a naopak. V tejto súvislosti na prvom mieste zdôrazňujeme, že nemôže byť duševne a teda ani telesne zdravá populácia, ak sa na ňu denne valia zo štátnych médií choré informácie.

Stredná dĺžka života bez choroby na Slovensku je 55 rokov, priemer v EU27 je 65 rokov. Základným zdravotným cieľom vlády musí byť predĺženie strednej dĺžky života bez choroby aspoň na úroveň priemeru v EU27, teda o 10 rokov. To sa dá dosiahnuť iba zmenou dizajnu poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým spojenými výraznými ekonomickými úsporami, ktoré bude možné presunúť z nemocníc do prevencie, do vzdelávania k zdravému životnému štýlu, do včasnej diagnostiky a liečby v ambulanciách, alebo do dlhodobej starostlivosti na zabezpečenie zlepšenia zdravia a kvality života seniorov a chronických pacientov. Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je potrebné presunúť čo najbližšie k pacientom, do komunít, do občín, do rodín, to znamená čo najbližšie k ich bydlisku. Je potrebné sústrediť pozornosť na propagáciu prevencie chorôb a zdravého životného štýlu, vrátane posilňovania imunitného systému, aby sme mali zdravú populáciu až do vysokého veku.

Dnešný zdravotný systém je zameraný predovšetkým na riešenie už vzniknutých chorôb, a nie na odstraňovanie príčin ich vzniku, ani nie na ich včasnú diagnostiku a liečbu. Cieľom nie je predísť vzniku chorôb, ale paradoxne, nechať ich vzniknúť a rozvinúť, aby na nich bolo možné maximálne zarobiť. Komerčná platforma medicínskeho prostredia deformuje podstatu a poslanie zdravotníctva. Je treba podporovať všetky účinné liečebné postupy, a to aj tie, ktoré sú dnes považované za alternatívne. Sú to často veľmi lacné liečebné postupy a medikamenty, ktoré majú evidenciu o prospešnosti pre ľudské zdravie a často sú vytláčané na okraj iba z dôvodu, aby neohrozovali trh s drahými liečebnými postupmi firiem previazaných často so štátnymi úradníkmi. Ďalej upozorňujeme na potrebu minimalizovať rôzne možnosti vzniku škodlivých návykov, závislosti na drogách a psychotropných látkach, so zameraním sa na ochranu najmä mladej generácie.
Medicína musí byť orientovaná na pacienta, zdravotný systém musí byť postavený na jeho potrebách. Musí byť rešpektovaná pacientova slobodná vôľa vo všetkých aspektoch poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Postačuje jedna štátna zdravotná poisťovňa s prísnou kontrolou štátu nad celým systémom financovania zdravotníctva v prospech zdravia občanov. Cieľom musí byť robustný solidárny systém financovania zdravotníctva, ktorý zabezpečí bezplatnosť indikovanej zdravotnej starostlivosti rovnako pre všetkých občanov Slovenska. Dnešný stav, kedy finančné skupiny cez zdravotné poisťovne tunelujú verejné zdroje zdravotníctva, sa musí urýchlene zmeniť. Financie z korupcie a neefektívnosti  sa musia presunúť do starostlivosti.

Dnes už môžeme zhodnotiť, že opatrenia proti kovidu organizované WHO zabili viac ľudí ako kovid sám. Slepá viera v globálne opatrenia a globálne riadenie poškodili ľudskú spoločnosť. Boli sme svedkami zlyhania WHO. Štáty, ktoré si zachovali autonómny prístup v pandémii mali zďaleka najmenej obetí. Nadmerná úmrtnosť vo Švédsku v rokoch 2020-2022 narástla iba o 4,4% oproti 18,7% nárastu na Slovensku.  Žiadame vládu, aby jednoznačne odmietla dnes aktuálne prerokovávanú pandemickú zmluvu s WHO, ktorá zakladá povinnosť podriadiť sa globálnemu riadeniu WHO v pandemických situáciách, a tým do budúcnosti, aby si slovenská vláda ponechala všetky potrebné nástroje nevyhnutné pre ochranu zdravia slovenskej populácie.

Vzdelanie, zdravotníctvo a sociálna oblasť musia byť úplne v rukách štátu. Sú financované z našich daní a odvodov a je neprípustné, aby sa na nich priživovali či tvorili zisky súkromné finančné skupiny.

5. Oblasť hospodárstva – prinavrátenie hospodárskej suverenity, ekonomickej a potravinovej sebestačnosti si vyžaduje realizáciu nasledujúcich krokov:

          Podriadiť kapitál štátu, a nie naopak, štát záujmom veľkokapitálu. Zabezpečiť rast úlohy štátu postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu. Prevziať národné aktíva – hlavne strategické sieťové odvetvia do rúk štátu – len tak výnosy z týchto aktív pôjdu do rúk štátu, a nie do zahraničia v podobe úniku kapitálu. Štát musí vlastniť výrobné kapacity, strategické podniky a zdroje, aby cez nich mohol napĺňať štátny rozpočet, regulovať sociálnu politiku a z ich zisku financovať chod krajiny.

          Nepripustiť rozpredaj surovinových zdrojov a prírodného bohatstva vrátane lesov, vody a pôdy do rúk zahraničného kapitálu.

          Pre perspektívne oblasti zakladať nové štátne podniky a úplne zmeniť pravidlá ich fungovania, aby nedochádzalo k šafáreniu a mrhaniu zdrojov cestou korupcie, neúmerných platov a odmien (budú závislé na priemernej mzde podniku).

          Vďaka preberaniu do rúk štátu národných aktív, vytváraniu národných podnikov a družstevných spoločností zvýšiť vlastnícky kapitálový podiel štátu v ekonomike zo súčasných cca 10 % aspoň na 50 % (v EÚ je to v priemere 30 %).

          Prevziať úplnú kontrolu nad exekučným systémom, zabrániť jeho zneužívaniu. Exekútori budú musieť byť štátnymi zamestnancami. Zabrániť, aby zhoršujúca sa životná situácia či zvyšovanie daní nútili občanov zadlžovať sa a odovzdávať svoj nehnuteľný majetok (domy, byty, pozemky) do rúk súkromných bánk a veľkokapitálu.

          Zriadiť programový tím (štáb) zo špičkových odborníkov s cieľom vypracovania a realizácie nadrezortného centrálneho systému riadenia (CSR) s uplatnením cieľového programového plánovania a riadenia strategických investičných a exportných programov a projektov s aplikáciou špičkových vedeckých metód.

          Rozvoj perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov.

          Rozvoj regionálnych ekonomík na báze existujúcich zdrojových (prírodných, surovinových, ľudských) a kapacitných (výrobných) predpokladov, odborného zázemia a tradícií so zameraním na podporu drobného a stredného podnikania. Vytváranie nových národných podnikov a výrobno-spotrebných družstiev s vypracovaním princípov ich fungovania a vzorovej organizačno-funkčnej schémy.

          Tvorba pracovných príležitostí pre rómske obyvateľstvo v nadväznosti na školské reformy – programy rozvoja poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry.

          Vo finančnej oblasti sa pripraviť na očakávaný kolaps finančného systému, ktorý bude pravdepodobne sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám. Preberanie štátom do svojich rúk bankovníctva si pravdepodobne (ak nedôjde k znárodneniu bankového sektora) vyžiada zriadenie štátnej komerčnej banky, prípadne výrazne rozšírenie spektra finančných služieb vlastnenej štátom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nielen na podnikateľské subjekty, ale aj široké vrstvy obyvateľstva. Pripravovať sa návrat k vlastnej mene. Bez toho, aby mal štát v rukách oblasť financií, ktoré sú krvou hospodárstva, nemôže účinne uplatňovať svoju štátnu menovú, fiškálnu a národohospodársku politiku.

          Je potrebné rozbehnúť reštrukturalizáciu nepriaznivej štruktúry slovenského priemyslu a odstránenie jeho zraniteľnosti spočívajúcej v tom, že sme do značnej miery montážnou dielňou pre zahraničný kapitál, hlavne pre automobilový priemysel.

          Rozšíriť produkčné spektrum slovenského priemyslu s orientáciou hlavne na výrobu z domácich surovín (sklárstvo, keramika, nábytkárstvo, …), zároveň realizovať špecifikáciu, vývoj, výrobu a export produkcie až do úrovne exportných komodít.

          V nadväznosti na cielene nastavený vzdelávací systém byť pripravený na prehlbujúcu sa automatizáciu, robotizáciu, informatizáciu, technologické inovácie a na potrebu vzniku nových pracovných miest (do roku 2030 sa ich počíta 45 %, ktoré zatiaľ neexistujú).

          Dosiahnuť v exporte nadpolovičný podiel produkcie slovenského pôvodu. Zriadiť Slovenskú inštitúciu pre podporu exportu (SIPE), budovať a rozširovať sieť obchodných zastupiteľstiev Slovenska v zahraničí (podľa vzoru ČR). Diverzifikovať export – orientácia nielen na západ, ale aj na východ – spolupráca s BRICS.

          Povoliť predaj na medzinárodné burzy len prebytkov elektrickej energie. Nie je prípustné, aby sme cez predražený nákup na burze financovali enormné zisky nadnárodných finančných spoločností a sami si vysokými cenami ruinovali naše hospodárstvo. Rokovať priamo s Ruskou federáciou o dodávkach plynu a ropy.

          V oblasti poľnohospodárstva rozbehnúť program prinavrátenia potravinovej sebestačnosti so zameraním hlavne na rozvoj regionálnych hospodárstiev a zriadenie obchodných spoločností (združení) typu predaja z dvora: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia.

          Postupne redukovať vývoz surovej guľatiny. Budovaním regionálnych štátnych drevospracujúcich podnikov sa zamerať na export finálnych produktov z dreva.

6. Oblasť práva a spravodlivosti. Od prijatia slovenskej ústavy do zákonodarstva postupne prenikali zákonné úpravy, ktoré likvidovali právny štát a jeho demokratické piliere. Nastoľoval sa teror strachu, prenasledovania a perzekúcie občanov. Zo zákonodarstva treba odstrániť úpravy, ktoré obmedzujú ľudské práva a slobody. Je nutné rozpustiť Špeciálnu prokuratúru, Špecializovaný trestný súd a NAKA ako inkvizičné nástroje nastoľovania totality a prenasledovania oponentov režimu a vládnej moci. Človek nesmie byť väznený, ponižovaný a mučený s cieľom vynucovania priznania, musia byť rešpektované základné práva a slobody občanov a trestne stíhané nútenie k podrobovaniu sa fyzickému zásahu do telesnej integrity vrátane očkovania. Okrem trestnoprávnej je treba zaviesť aj osobnú hmotnú zodpovednosť štátnych funkcionárov a úradníkov za škody spôsobené rozhodnutiami v mene štátu. Ochranu a podporu treba venovať tradičnej rodine a manželstvu ako výlučnému zväzku muža a ženy, zakázať propagáciu zvrátenej agendy LGBTI ohrozujúcej mravnú výchovu mládeže ako aj obmedziť či zakázať činnosť politických mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia – zákonom o zahraničných agentoch.

Jedným z najdôležitejších zákonov štátu popri Ústave SR, ktorá deklaruje štátnu suverenitu a  národnú zvrchovanosť, je Zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) hlavne v časti Územné plánovanie, lebo je vykonávacím predpisom pre naplnenie štátnej suverenity  zohľadňujúc demografické údaje, potreby jednotlivých rezortov zahrnutých v územných plánoch miest a obcí, okresov, krajov až po hranice štátu. Preto dodržiavanie tohto zákona ako aj jeho novelizácie musia byť pod kontrolou odborníkov z jednotlivých rezortov a pod garanciou komory architektov – urbanistov a Ministerstva pre životné prostredie.

Dôstojnosť človeka musí byť zaručená, a preto prvoradou úlohou novej vlády by malo byť zrušenie všetkých nedemokratických právnych úprav a rozpustenie inštitúcií, ktoré sú nástrojom nastoľovania nebezpečnej totality, segregácie a likvidácie právneho demokratického štátu!

Žiadosť o podporu vlasteneckého kandidáta na post prezidenta SR

Žiadame vládu SR, aby v predvolebnom zápase o post prezidenta podporovala kandidatúru JUDr. Štefana Harabina, ktorý má plnú podporu vlasteneckých síl na Slovensku a ktorý v kritickom období prenasledovania preukázal veľkú osobnú statočnosť a odvahu pri obrane demokracie, základných práv a slobôd občanov. Svojím vlastenectvom je garanciou toho, že na poste prezidenta bude nekompromisne hájiť národnoštátne záujmy Slovenska a vytvorí pre vládu SR vhodné podmienky na realizáciu zámerov prinavrátenia štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti.

Vyhlásenie

V Žiadostiach slovenského národa k vláde SR len stručne deklarujeme to, čo ako vlastenci máme podrobne rozpracované v našich programoch rozvoja Slovenska. Veríme, že aj v tejto podobe môžu byť inšpiráciou pri formovaní Programového vyhlásenia vlády SR, ktorú zároveň vyzývame, aby od nás prijala ponuku na plodnú spoluprácu na blaho Slovenska. Vyhlasujeme, že budeme pozorne sledovať a kontrolovať vaše kroky, sme však zároveň pripravení pomôcť realizovať zmeny v krajine a v súvislosti s tým aj prevziať patričnú spoluzodpovednosť v procesoch nasmerovaných na pretvorenie Slovenska na spravodlivú a prosperujúcu krajinu.

Osud Slovenska je v rukách nás všetkých, ktorí sme odhodlaní zachrániť a priviesť k rozkvetu našu milovanú vlasť. Ukážme celému svetu, že Slovenský Národ je pripravený zobrať svoj osud do vlastných rúk!

„… A človek nad človeka u nás nemá práva, sväté naše heslo je Sloboda a Sláva!“

V mene signatárov: Ing. Peter Kohút, CSc.

Signatári:

Ing. Peter Kohút, CSc. – vedec, publicista, iniciatíva Vlastenecký front

Ing. Oskár Cvengrosch – spisovateľ, pedagóg, spoločenstvo Šarišská dŕžava

RNDr. Jozef Prokeš, CSc. – bývalý podpredseda NR SR a vlády SR

Dipl. tech. Arpád Matejka – politik, spisovateľ

MUDr. Peter Lipták – všeobecný praktický lekár v Bratislave, Vlastenecký inštitút Petra Šveca

Ing. Branislav Čech – Združenie slovenskej inteligencie

Mgr. Miloš Zverina – Slovanský spolok Slavica

Mgr. Ivan Stanovič – predseda hnutia Vlastenecký blok

Marián Soukup – hnutie Vlastenecký blok

JUDr. Ing. Erik Sibal – poslanec v meste Michalovce

Katarína Boková – iniciatíva Matky za mier

Ing. Vladimír Zeman – predseda strany SRDCE vlastenci a dôchodcovia

Michal Mamrilla – predseda okresného výboru KSS v Prešove

Ľubomír Goliaš – občiansky aktivista, iniciatíva Vlastenecký front

PhDr. Fridrich Hláva – psychológ, novinár, medzinárodné vzťahy

Ing. Ľubomír Varačka – špecialista v oblasti energetiky

Ing. Edita Rechtorisová – Združenie slovenskej inteliencie

Ing. Jozef Meluš – stavebný technik, Slovenské hnutie obrody

Ing. Tibor Šovčík  – stavebný technik, Slovenské hnutie obrody

Ing. Jozef Vrlík – vynálezca, podnikateľ, Šarišská dŕžava

Eva Opinová – krajský predseda hnutia Národná koalícia

Mgr. Ján Dianiška – publicista

Mgr. Ľuboš Volko – kňaz, pedagóg, občiansky aktivista

Jozef Fila – podnikateľ, Združenie slovenskej inteligencie

 

 

Dátum: 10.11.2023

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 116

Celkové hodnotenie: 23.23

Priemerná čítanosť: 5832

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Muž polial benzínom a zapálil jednu z brán pri ÚV SR, čelí obvineniu

  0icon

  Obvineniu z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci čelí 56-ročný Jozef T. z Bratislavy, ktorý poliať benzínom a následne zapáliť…

  Prezidentka: Nezabúdajme na obete stalinskej éry, nedopusťme návrat neľudskosti

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezabúdajme na obete stalinskej éry a nedopusťme, aby sa vrátila neľudskosť týchto čias. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová…

  Nie, voľby nerozhodli ľudia, ktorí nenávidia demokraciu, odkazuje minister novinárom

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Facebook/Foto: TASR - Jakub Kotian)   Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok svoj príspevok na sociálnej sieti najnovšie venoval liberálnym médiám. Reaguje…

  Tarabovi na stope

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Redaktori mainstreamových médií si pomýlili základnú novinársku úlohu: namiesto strážnych psov demokracie sa stali psami loveckými. Dávnejšie prenasledovali…

  Zápas ŠK Slovan a DAC Dunajská Streda si vyžiada viaceré obmedzenia

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-   V súvislosti so sobotným zápasom ŠK Slovan - DAC Dunajská Streda na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste…

  Predpoveď počasia na nedeľu

  0icon

  Bratislava 13. apríla (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slnečno. Teploty 22 až 27 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie…

  Polícia objasňuje oznámenie o nevhodnom správaní muža k maloletým dievčatám

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Seneckí policajti objasňujú oznámenie o podozrení z protiprávneho konania neznámeho muža, ktorý sa mal v obci Most pri Bratislave…

  "Vojna nebude krátka." Nemecký kancelár nevylúčil dialóg s Putinom

  0icon

  Berlín/Moskva 13. apríla 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin)   Západ bude vyzbrojovať Ukrajinu "dlho", pretože vojna "nebude krátka", povedal nemecký kancelár Olaf Scholz…

  MŽP SR tvrdí, že nebrzdí delimitáciu pozemkov v národných parkoch

  0icon

  Bratislava 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jaroslav Novák)   Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmieta, že by nekonalo v súvislosti s delimitáciou pozemkov v národných parkoch…

  Pri syslej lúke na Muránskej planine vzniká nový rodinný park Obrovisko

  0icon

  Muráň 13. apríla 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Mužla)   Pri sysľovisku Biele vody na Muránskej planine vzniká nový rodinný park s názvom Obrovisko. Areál, ktorého súčasťou budú…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Marek Brna

  Ivan Štubňa

  Milan Náhlik

  Viktor Pondělík

  René Pavlík

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA