Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť IV.

V predchádzajúcej časti som uviedol, že vízia politického dobra musí počítať s určitým politickým konaním, ktoré vytvorí podmienky pre konkrétne a zásadné zmeny. Okrem toho som uviedol, že s vytvorením vízie politického dobra je potrebné sformovať politickú stranu nového typu a vyriešiť otázku, ako zaktivizovať politický rovnoprávnych občanov. Potreba vytvorenia a realizovania vízie politického dobra akosi úplne uniká pozornosti politických strán a samotných občanov, ktorí pred voľbami a vo voľbách berú iba to, čo je momentálne k dispozícií. Tento únik pozornosti je sústavne vyvolávaný ( živený ) rituálom, že žijeme ( ako občania ) v demokratickom a právnom štáte.

Toto neustále konštatovanie, tento rituál má za úlohu zakryť niečo podstatného – určitý zásadný rozpor, ktorý je charakteristický pre život celej spoločnosti. Uvedený propagandistický rituál nás, občanov, doslova metie. A na tento rituál nadväzujú zo strany štátnej moci represívne prvky. Pod vedením Bruselu a za aktívnej účasti zástupcov členských štátov v EÚ bol vyhlásený boj proti extrémizmu a dezinformáciám, ktorého zvláštnosťou je to, že extrémistov štát potrebuje nachádzať iba v radoch obyčajných občanov, ktorí vraj môžu rozkladať demokratický a právny štát a v tomto smere potláčať základné ľudské práva a slobody. Prečo to spomínam ?

Boj proti extrémizmu a dezinformáciám, ktorý organizuje vládna moc, sa propagandistický stotožňuje s ochranou demokratického a právneho štátu. Boj proti extrémizmu a dezinformáciám, z pohľadu vládnej moci, je tak politickým dobrom, ktoré slúži všetkým občanom a teda celej spoločnosti. V skutočnosti to tak nie je. Boj proti extrémizmu a dezinformáciám má za úlohu tlmiť politické nálady občanov a odvádzať pozornosť od tých skupín ľudí, ktorí extrémizmus a dezinformácie v politike organizujú a presadzujú, a preto v skutočnosti nemôže byť žiadnym politickým dobrom. Čitateľ mi dá za pravdu, keď zdôrazním, že bežne sa občan stretáva s konštatovaním, že žijeme v demokratickom a právnom štáte, ktorý zo všetkých síl vraj posilňuje a bráni iba vládna moc. Boj proti extrémizmu a dezinformáciám svedčí o tom, že vládna moc tento náš spoločný štát bráni pred určitými skupinami z radov občanov. Ale môžu jednotlivci či určité skupiny občanov ozaj rozvrátiť demokratický a právny štát, či majú na tomto rozvrate záujem ?

Myslím si, že položiť nejaké dôkazné bremena na plecia radových občanov, že to len z ich strany rozvrátenie demokratického a právneho štátu hrozí, je z ľudského a politického hľadiska veľmi nezodpovedné a aj nebezpečné. V prípade politiky boja proti extrémizmu a dezinformáciám nejde iba o neschopnosť vládnej moci v otázkach poznávacích procesov, ktoré sa odohrávajú v spoločnosti, ale skôr ide o jasný zámer na odvedenie pozornosti od tých skupín ľudí v globálnom a národnom rozmere, ktorí potieranie štátnej suverenity a zničenie národných štátov postupne presadzujú a realizujú. EÚ nebola založená a nemá plniť úlohy, ktoré pomôžu k rozkvetu jej členských štátov, ale ktorá krok za krokom organizuje politický život v Európe takým smerom, aby nad národnými štátmi vládla a postupne ich zničila, „roztopila“ v svojom európskom super štáte.

V skutočnosti demokratický a právny štát – hoci patrí do kapitalistickej spoločnosti – sa môže rozvíjať a účinne chrániť len za predpokladu silného národného štátu a jeho suverenity, ktorú podporujú a posilňujú občania svojimi rozhodnutiami. Naši politici, ktorí s pozície reprezentantov Slovenskej republiky postupne sa podriaďujú Bruselu a jeho administratíve, rovnako ako právnemu systému, potom celý problém svojej zrady na národe zametú „pod koberec“ a prijímajú zákonné opatrenia, ako postihovať občanov za určité slová, názory a postoje.

V ďalších častiach svojho príspevku orientujem svoju pozornosť k tomu, že je potrebné skúmať spoločenské procesy a javy z hľadiska toho, komu pomáhajú k presadzovaniu jeho záujmov a potrieb, teda dôležité je vrátiť sa k triednemu hľadisku, pretože veľmi dôležitú a nebezpečnú politickú úlohu zohráva trieda kapitalistov. Z tohto dôvodu sa musíme učiť hovoriť pravdu o všetkom, čo sa deje v spoločnosti a patrí nám všetkým. Lebo iba z triedy kapitalistov pochádzajú tí, ktorí si pod svoju moc a bohatstvo podriadili národné vlády a spustili globálnu politiku organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu.

Táto politika priniesla niečo veľmi nebezpečného pre život každej národnej spoločnosti: rozvrat demokratického a právneho štátu. A zase môžeme vidieť, že globálna moc veľmi rafinované celý problém hľadania nepriateľa presunula na „plecia“ koronavírusu. Iba ON, taký nepoznaný, neviditeľný, nehmatateľný, taký nikto, sa akosi zázrakom rozprestrel nad veľkou časťou planéty, aby škodil celej ľudskej populácií a ohrozoval ich na zdraví a životoch. My, ľudia, máme sa tešiť z toho, že trieda kapitalistov za takejto ťažkej životnej situácie našla ten správny morálny postoj a chce nás všetkých zachrániť a uzdraviť.

A k tomu nepotrebujeme takmer nič mimoriadne – iba mať ochotu bojovať proti „pandémii“ koronavírusu, pričom tento boj vyžaduje tvrdú disciplínu: nosiť rúška či respirátory, neustále sa testovať, dodržiavať všetky pokyny a nariadenia, neustále sa očkovať, očkovať a očkovať, hoci človek nie je chorý, ale má cítiť s inými ľuďmi kvôli ich a svojej bezpečnosti. A tí občania, ktorí sa nechcú zmieriť s tým, čo trieda kapitalistov v záujme globálnej ochrany zdravia a životov vymyslela, sú už označovaní za nepriateľov spoločnosti, ktorých treba oddeľovať od poslušných občanov.

Podľa trestného práva nie je problémom prenasledovať jednotlivcov ( skupiny ), obžalovať ich a potrestať, hoci nemajú v skutočnosti žiadnu moc a nedisponujú žiadnym bohatstvom. Dochádzam k záveru, že politici ( až na výnimku ) sú vyňatí z toho, aby mohli byť obvinení z rozvratu demokratického a právneho štátu. Prečo sú vyňatí z možnosti obvinení z rozvratu demokratického a právneho štátu ? Veď v súhrnne ide o zločiny proti ľudskosti, porušovanie ústavných práv. Dôkaz ? Súčasná situácia s „pandémiou“ koronavírusu a opatrenia vládnej a zákonodarnej moci dôsledne podporujúce globálnu diktatúru triedy kapitalistov.

Čitateľ mi dá za pravdu, keď zdôrazním, že občan sa bežne nestretáva s konštatovaním, že žijeme v kapitalistickej spoločnosti. Nie je to žiadna náhod, že sa nehovorí o kapitalistickej spoločnosti, pretože v tomto prípade možno by boli nastoľované rôzne zaujímavé otázky, ktoré sa týkajú jeho zlých ( negatívnych ) stránok. Americký filozof David Schweickart v svojej knihe „Po kapitalizme ekonomická demokracia“ medzi zlé stránky kapitalizmu zaradil okrem nerovnosti, nezamestnanosti, prepracovanosti, chudoby, environmentálnej degradácie aj problém demokracie. V tomto probléme sa skrýva zásadný rozpor medzi požiadavkou zabezpečiť pre občanov politickú rovnoprávnosť a na strane druhej ide o zachovanie a navyšovanie bohatstva a moci minoritnej privilegovanej triedy. Filozof zdôraznil otázku súžitia politickej rovnosti s materiálnou nerovnosťou a z tohto dôvodu si položil otázku, či môže rozšírenie demokracie viesť k tomu, že nemajetní môžu ohroziť majetok bohatých. Môžu, ale aj vôbec nemusia. Záleží to v skutočnosti od poctivej politickej hry a politického konania, v ktorom dôležitú rolu majú zohrávať aj občania.

Ak pripustíme existenciu uvedeného rozporu v globálnom kapitalizme, potom môžeme skôr pochopiť, komu vládna moc nadržiava, keď prijala zákonné opatrenia na boj proti extrémizmu a dezinformáciám. Rovnako môžeme potom pochopiť, komu naša vládna moc nadržiava, a to jednoznačne, v prípade globálnej politiky organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Všetky opatrenia vlády SR, ktoré sú potrebné k efektívnemu boju proti koronavírusu, sú prijímané so zámerom, aby škodili občanom SR, pretože ich je ( bolo ) potrebné prinútiť k niečomu, čo požadujú rôzne nadnárodné korporácie či nadnárodné entity, ktoré v skutočnosti predstavujú stranu globálneho kapitálu, teda stranu bohatých a mocných.

Mne a mnohým občanom je jasné, komu vláda SR nadržiava, ale o tom sa nesmie verejne diskutovať. Vyzerá to tak, že v dobe vyhlásenej „pandémie“ koronavírusu vláda SR cieľavedomé pomáha majetným a mocným tak v SR ako aj vôbec vo svete, aby k horšiemu zmenili životy nemajetných a zároveň aby majetní posilnili svoje bohatstvo a moc nad nemajetnými. V tomto smere americký filozof správne predpovedal, že bezuzdný kapitalizmus bude ďalej prehlbovať priepasť medzi globálne majúcimi a globálne nemajúcimi, takže život obyčajných ľudí bude ešte zúfalejší, dokonca aj v bohatých krajinách. Americký filozof mal všetky dôvody tvrdiť, že kapitalizmus je nezlučiteľný s demokraciou vo vyspelých priemyselných spoločnostiach a že v skutočnosti ide o polyarchiu, ktorá existuje vo všetkých priemyselných spoločnostiach na svete. Citujem filozofa, čo je podľa neho demokracia.

Definujme si demokraciu ako systém, v ktorom: a) platí všeobecné hlasovacie právo, b) voličstvo je suverénne. Voličstvo je suverénne, keď: a) sú jeho účastníci dobre informovaní a argumentačne vyzbrojení v súvislosti so všetkými otázkami, o ktorých sa bude rozhodovať v politických procesoch, a ktorí sa budú môcť aktívne zúčastniť na ich riešení, b) neexistuje nijaká menšinová trieda, ktorá by bola privilegovaná. Trieda je privilegovaná ( ide o kľúčový pojem ), keď má v rukách aspoň takú politickú moc, ktorá sa rovná moci volených úradníkov a je nedosiahnuteľná pre inú stabilnú skupinu.

Skrátka, demokracia predstavuje systém, v ktorom sú voliči aktívni a dobre informovaní a nemôže na nich svojimi obštrukciami vplývať privilegovaná minoritná trieda. Z toho jednoznačne vyplýva, že kapitalistická trieda v kapitalistickej spoločnosti je privilegovanou minoritnou triedou. Ide o stabilnú minoritnú triedu, ktorá požíva prinajmenej takú politickú moc ako zvolené politici a nepripustí k sebe žiadnu inú skupinu.“ ( Viď knihu „Po kapitalizme ekonomická demokracia“ str. 128 ). Ak filozof spomenul polyarchiu, tak uviedol vlastne názor amerického politológa Roberta Dahla, podľa ktorého ide o taký politický poriadok, v ktorom je občianstvo rozšírené na pomerne veľkú časť obyvateľstva a občianske práva zahŕňajú možnosť byť v opozícií a hlasovaním odvolať najvyšších úradníkov vlády. Je teda na čitateľovi, ako si to všetko porovná a vysvetlí, ale samotný rozdiel medzi demokraciou a polyarchiou je zásadný, pretože v prípade nášho poňatia demokratického a právneho štátu platí, že voličstvo nie je suverénne a minoritná kapitalistická trieda má nepredstaviteľnú moc a nepripustí, aby sa akékoľvek dôležité otázky života spoločnosti prejednávali v politických procesoch za aktívnej účasti voličstva.

Zásadný rozpor medzi požiadavkou na politickú rovnosť všetkých občanov a neustálym úsilím o navýšenie bohatstva a moci na strane minoritnej kapitalistickej tried sa v živote kapitalistickej spoločnosti ešte viacej prehlbuje. Teraz sa tento rozpor posilňuje, prehlbuje vďaka naplánovanej „pandémii“ koronavírusu. Zásadná otázka: kto má povinnosť riešiť otázku súžitia politickej rovnosti s materiálnou nerovnosťou ? Túto povinnosť môže mať iba štátna moc, ktorej základom sú samotní občania, čo znamená, že je to základná povinnosť poslancov NR SR a vlády SR ! Túto povinnosť majú v zásade podporovať všetky existujúce politické strany, pričom občania si nemajú myslieť, že je to niečo, čo treba ponechať na ich ľubovôli.

Treba si uvedomiť, že z otázky súžitia politickej rovnosti a majetnej nerovnosti vychádza aj samotná Ústava SR, keď vo všetkých dôležitých štátnych aktoch vyžaduje, aby bola splnená podmienka zloženia sľubu. Obsah každého sľubu, vrátane sľubu policajta SR, je spojený s ochranou záujmov občanov a zároveň aj sľubom, že uvedený rozpor a úsilie o jeho riešenie bude mať každý sľubujúci na vedomí a odzrkadlí sa to v jeho politickom konaní či v plnení si určených povinnosti. Keď sa teda hovorí o demokratickom a právnom štáte, tak je v záujme občanov, aby boli vytvorené podmienky pre výrazné prehĺbenie demokracie, aby sa dodržiavali základné práva a slobody.

Ak to zhrniem, tak zo strany vládnej moci ( vlády SR, NR SR ) boj proti extrémizmu a dezinformáciám , rovnako ako realizácia globálneho plánu „pandémie“ koronavírusu, spojeného s úsilím úplne si podriadiť obyvateľstvo SR totálnej kontrole a povinnému očkovaniu v mene ochrany zdravia a životov , tak to sú politické činy, ktoré požiadavku určitého súžitia politickej rovnosti s materiálnou nerovnosťou potláčajú do úzadia a ktoré výrazne pomáhajú globálne majetným a mocným v presadzovaní ich plánov.

V tomto svojom príspevku som zdôraznil, že zásluhou našich ústavných činiteľov a poslancov sme sa podriadili tomu, aby nám s prevahou vládla nadštátna tvorba vôle. To, že vládna moc rozvinula boj proti extrémizmu a dezinformáciám a že bezohľadne presadzuje globálnu politiku spojenú s „pandémiou“ koronavírusu, svedčí o tom, že bez mihnutia oka nadržiava nadnárodnej moci, nadnárodným korporáciám či nadnárodným entitám. Je to teda absolútne v rozpore s Ústavou SR. Postoj prezidentky SR k otázke referenda o vyhlásení predčasných volieb do NR SR ako aj rozhodnutie Ústavného súdu SR, že predmet referenda s postavenou otázkou nie je v súlade s Ústavou SR, možno rovnako zaradiť medzi tie politické akty, ktoré súžitie politickej rovnosti ( rovnoprávnosti ) s materiálnou nerovnosťou neriešia, ale iba možnosť dôstojného súžitia rozvracajú.

Ešte jednoduchšie, globálne nemajetní nesmú mať vytvorené podmienky, aby politická rovnoprávnosť sa z ich strany mohla efektívne využívať v politickom konaní ! „Pandémiou“ koronavírusu sa na plecia globálne nemajetných – obyvateľov národných štátov – spustil silný útok, aby základné ľudské práva a slobody boli čo najviac potlačené. Silný útok na obyvateľstvo národných štátov je podporovaný súkromnými mediálnymi skupinami, ktoré získali práve vďaka ľudským právam a slobodám v každej spoločnosti dominantné postavenie ako inštitúcie, ktoré nikto nekritizuje a nesmie kritizovať a ktoré v ničom sa nemýlia a všetkému rozumejú. Svoje dominantné postavenie v spoločnosti zneužívajú. Príkladom je ich absolútna podpora tomu, čo vládna moc v rámci globálnej politiky „pandémie“ koronavírusu vystrája.

Súkromné mediálne skupiny svoje dominantné postavenie v spoločnosti využili pre svoju mediálnu dominanciu, ktorá je založená na tom, ž sa z ich strany neodporujú aktivity a názory patriace k rozumnej pluralitnej spoločnosti, že v otázke „pandémie“ koronavírusu a vôbec života v kapitalistickej spoločnosti zásadne obmedzili diverzitu zdrojov a názorov. Priestor pre slobodu slová a názoru je umožňovaný len tým jednotlivcom a skupinám, ktoré jasne „šľapu“ za ideológiu neoliberalizmu. Otázka súžitia politickej rovnoprávnosti s majetkovou nerovnosťou súkromné média zaujíma iba z hľadiska toho, ako oklamať občanov, že záujmy bohatých a mocných sú aj v ich záujme. Svoju snahu využívajú v smere zrežírovať určité politické javy a procesy tak, aby ich výsledkom nebolo posilnenie moci občanov a teda pozitívne naplnenie myšlienky politickej rovnoprávnosti.

V prípade politiky „pandémie“ koronavírusu súkromné mediálne skupiny a vládna moc postupujú spoločne a jednotne a proti občanom SR. Pritom samotná vládna moc nemá byť partnerom mediálnej sfére, ale štátnym orgánom, ktorý má svoje povinnosti. Súkromné mediálne skupiny a samotná vládna moc sú povinné rešpektovať Medzinárodný pakt o občianskych a politických slobodách. Lenže samotný štát má si plniť určitú kontrolnú funkciu vo vzťahu k médiám a ak to je potrebné, má prijímať aj určité opatrenia vo vzťahu k médiám. V akom zmysle ?

Dovolím si upozorniť, že Výbor OSN pre ľudské práva na svojom zasadaní v júli 2011 prijal k článku 19 uvedeného Paktu dokument s názvom „Všeobecná pripomienka č. 34.“ Táto všeobecná pripomienka je o tom, ako štát má postupovať pri nakladaní so slobodou názoru a slobodou prejavu. V bode 40 uvedeného dokumentu Výbor OSN pre ľudské práva jasne zdôraznil, že štát nemá mať monopolnú kontrolu nad médiami, ale má podporovať pluralitu médií. Štát má prijímať primerané opatrenia na zabránenie nenáležitej mediálnej dominancie alebo sústredeniu súkromných mediálnych skupín v monopolistických situáciách, ktoré môžu poškodzovať diverzitu zdrojov a názorov.

Je potrebné zo strany čitateľa pochybovať o tom, že v médiách je diverzita zdrojov a názorov týkajúca sa napríklad „pandémie“ koronavírusu potláčaná ? Podľa môjho úsudku nie je možné o tom pochybovať. Je potrebné poznamenať, že štát neprijal žiadne primerané opatrenia vo vzťahu k súkromným mediálnym skupinám, aby došlo k skončeniu mediálnej dominancie a aby diverzita zdrojov a názorov bola zachovaná ! Mediálna sféra má voľnú ruku a úspešne ďalej pracuje na realizácií politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Mediálna sféra spoločne aj s vládnou mocou tak v spoločnosti vytvorili podmienky pre vznik schizoidnej psychózy u obyvateľstva. Podľa ruského vedca – epidemiológa Gundarova je potrebné liečiť ľudí práve na schizoidnú psychózu.

V bode 40 „Všeobecnej pripomienky č. 34“ je uvedená ešte jedna dôležitá pripomienka. Štátne dotácie médiám a uverejňovanie reklám financovaných vládou nesmú byť využívané za účelom obmedzovania slobody prejavu. Práve toto sa deje. Peniaze v miliónoch eur tečú niektorým médiám do ich mešcov a súvisia iba s jedným povoleným prístupom: dajte sa očkovať, vakcína je víťazstvo ! Vládna moc a súkromné média si teda vzájomne pomáhajú v tom, aby obmedzovanie slobody prejavu spojené so slobodou názoru bolo zabezpečené a efektívne plnilo svoju úlohu. Štát teda koná opačne ako má a spoločne so súkromnými mediálnymi skupinami pomohol zredukovať diverzitu zdrojov a názorov na minimum.

V bode 10 „Všeobecnej pripomienky č. 34“ ide o to, že akákoľvek forma snahy donútiť, aby osoba zastavala alebo nezastavala akýkoľvek názor, je zakázaná ! Myslím si, že to plne platí pre politikov vládnej koalície, aby pochopili, čo si môžu dovoliť podnikať vo vzťahu k občanom či obyvateľstvu SR. Bod 11 „Všeobecnej pripomienky č. 34“ zaväzuje štát k tomu, aby garantoval právo na slobodu prejavu a ochraňoval všetky formy prejavu a prostriedky ich šírenia. Medzinárodný pakt o občianskych a politických slobodách je teda dokumentom, ktorý je dobrom pre našu spoločnosť a ktorý významne umožňuje pomáhať k súžitiu politickej rovnosti s materiálnou nerovnosťou v kapitalistickej spoločnosti. Patrí teda do tej skupiny dôležitých dokumentov, ktoré umožňujú, aby národné vlády vytvárali podmienky pre naplnenie občianskych a politických práv a tým aj praktické uplatnenie zásady politickej rovnosti.

Koniec časti IV.

Pokračovanie v časti V.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 178

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Nemecku zadržali 2 bývalých vojakov, ktorí plánovali založiť skupinu žoldnierov

  0icon

  Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecká polícia zadržala v stredu dvoch bývalých vojakov pre obvinenia, že sa pokúsili o vytvorenie "teroristickej" polovojenskej skupiny so…

  Filip k dianiu okolo Zemana: Ani najväčšie hyeny, v dobe keď Havla operovali v Rakúsku, si nedovolili organizovať lov

  0icon

  Praha 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Vojtěch Filip si nebral servítku pred ústa pri komentovaní situácie okolo zdravia prezidenta Miloša Zemana. Ide vraj o pokus…

  Osobitný výbor navrhol obžalovať Stevea Bannona z pohŕdania Kongresom

  0icon

  Washington 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite,SITA/AP-John Raoux)   Americkí zákonodarcovia vyšetrujúci januárový útok na americký Kapitol sa v utorok jednomyseľne zhodli, že politický stratég…

  Gastro prevádzky fungujú v neistote, bez pomoci hrozí podľa AZZZ krach a prepúšťanie

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Pavel Neubauer)   Slovenské gastropodniky si počas uplynulého obdobia neboli schopné podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vytvoriť dostatočné…

  Harmonizovaná inflácia v septembri dosiahla 4 %

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rast cien potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii. V septembri medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla…

  Vicepremiérka Remišová obvinila z futbalovej bitky Fica, ale schytala to. Slováci okamžite reagovali

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Počas futbalového zápasu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo medzi fanúšikmi k bitke. Incident sa premenil v…

  Od pondelka bude desať okresov v čiernej farbe

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Od pondelka 25. októbra bude na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej…

  Berlínsky starosta sa vyslovil proti ukončeniu stavu epidémie v Nemecku

  0icon

  Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Britta Pedersen)   Odchádzajúci starosta nemeckej metropoly Berlín Michael Müller sa v stredu vyslovil proti ukončeniu celoštátneho výnimočného stavu epidémie v…

  Matovič tvrdí, že výhrady Sme rodina k viacerým reformám sú len "turbulencie". Boris Kollár podľa neho nie je ten, kto v koalícii obchoduje. "Skôr je to zvykom u iného koaličného partnera"

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) si nemyslí, že šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár blokuje niektoré…

  Objavili sa prvé reakcie na Eternals. Pôjde o najlepšiu marvelovku alebo úplný prepadák?

  0icon

  Hollywood 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)   Dlho očakávaný filmový trhák Eternals by konečne mohol oficiálne uzrieť svetlo sveta 4. novembra.…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA