Ako zistiť, či „pandémia“ koronavírusu je podvodom na globálnej úrovni ? Ak je podvodom, prečo tak musí byť ? Záverečná časť.

Vládna moc v podmienkach SR oficiálne realizuje globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu.

Tento príbeh bol nastolený z úrovne nadnárodných štruktúr a zástupcov globálneho kapitalizmu aj za pomoci ich spoločných prisluhovačov. Najdôležitejšiu úlohu na strane globálneho príbehu z radov prisluhovačov plnia národné vlády, ktoré sa úplne vzdialili od svojich občanov a ich spoločných záujmov. Realizácia globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu je možná len vtedy, ak je na úrovni vládnej moci vytvorený určitý mechanizmus zložený z rôznych prvkov potrebných pre boj proti koronavírusu, ktorých využitie sa presadzuje prostriedkami štátnej moci vrátane zásahov do ľudskej dôstojnosti, práv a slobôd človeka. Napríklad použitie takého dôležitého prvku potrebného pre boj s „pandémiou“ koronavírusu ako sú testovacie súpravy a samotné testovanie obyvateľstva. Bez testovania obyvateľstva by nebolo možné tvoriť „pozitívne chorých“, nebola by možná mimoriadna tvorba vládnej štatistiky vrátane ochorenia či smrti na novú diagnózu: Covid – 19. Bez súkromných mediálnych skupín by nebolo možné vytvoriť v spoločnosti dostatočný strach z nebezpečného koronavírusu.

Je treba pochopiť, že globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu bol schválne pripravený a zorganizovaný tak, aby v každom národnom štáte vytlačil z pôsobnosti doteraz existujúce a dostatočne fungujúce individuálne príbehy založené na personálnom vzťahu Pacient – Lekár s klinickým vyšetrením a odohrávajúce sa v rámci systému zabezpečenia bežnej zdravotnej starostlivosti. V rámci individuálnych príbehov každej ľudskej bytosti nie je potrebné používať prostriedky štátnej moci založených na donucovaní, pretože personálny vzťah pacienta a lekára je založený na vzájomnej dôvere a porozumení. Individuálne príbehy založené na uvedenom personálnom vzťahu nepotrebujú žiadne testovacie súpravy, žiadne testovanie na tvorbu „pozitívne chorého“, choroba nepotrebuje mať pomenovanie Covid – 19, ale sa zisťuje, či ide o typickú alebo atypickú pneumóniu, ktorá má svoju diagnózu. A lekár, respektíve príslušná klinika si nemusí tvoriť špeciálnu štatistiku, pretože verejne nemusí nikomu nič zdôvodňovať, nakoľko ide o súkromie a teda o osobnú autonómiu.

Ak vládna moc sústavne deklaruje, že sa musí postarať o ochranu zdravia a životov obyvateľstva, potom mala prijať to najlepšie rozhodnutie, ktoré rešpektuje podstatu života, ľudskú dôstojnosť u každého jednotlivca a jeho právomoc a schopnosti zvládnuť nároky svojho života vrátane problémov zdravia.

Týmto najlepším rozhodnutím by bolo, vzhľadom na šíriace sa informácie zo sveta, ponechať ochranu pacientov pred možným koronavírusu v rámci fungujúceho bežného systému zabezpečenia bežnej zdravotnej starostlivosti a teda ako individuálne príbehy ľudí založené na personálnom vzťahu pacient – lekár s klinickým vyšetrením !!!

Každý človek by sa mal snažiť pochopiť, prečo od začiatku roka 2020 došlo k takémuto zásadnému zlomu, že individuálne príbehy v rámci bežnej zdravotnej starostlivosti v každom národnom štáte už nepostačovali k tomu, aby boli ponechané na uvedenom personálnom vzťahu. Kto o tom rozhodol a prečo ? Prečo bolo odňaté niečo každej ľudskej bytosti, čo jej bytostne aj patrí ? Prečo si lekári a celý zdravotnícky systém dali jednoducho vziať od seba starostlivosť o zdravie v prípade vírusu a možného ochorenia, keď je to ich odborné pole pôsobnosti ? Kto nám nanútil vládnu „liečbu“ podporovanú represívnymi opatreniami, porušovaním ľudských práv a slobôd ?

Je teda čas porovnať dva príbehy o „pandémii“ koronavírusu, aby bolo možné zorientovať sa, ktorý príbeh je vhodný pre človeka a celé ľudstvo. Porovnaním dvoch príbehov si môže človek ujasniť vlastnú situáciu a prijať vlastné rozhodnutia, ako sa bude správať ďalej. Má tak šancu pochopiť, prečo sa deje globálny príbeh a v záujme koho.

Dva príbehy o „pandémii“ koronavírusu. Ktorý príbeh je vhodný pre ľudstvo ?

Všimnime si. Pokiaľ ide o zabezpečenie bežnej zdravotnej starostlivosti v každom národnom štáte, tak táto sa rieši v rámci vzťahu Človek – potenciálny pacient a Všeobecný lekár s potrebným klinickým vyšetrením. Klasický liberalizmus uznáva koncepciu občanov ako rozumných a racionálnych bytosti. Prvkami tejto koncepcie sú určité morálne vlastnosti, intelektuálne schopnosti, u každého konkrétna koncepcia dobra, schopnosť byť kooperujúcim členom spoločnosti vrátane navrhovania slušných podmienok spolupráce. Táto koncepcia má byť vlastnou koncepciou občanov, každej osoby a nie hotovou koncepciou, ktorú nám pod určitými hrozbami a nariadeniami má dávať vládna moc – štát, či rôzne skupiny spoluobčanov alebo aj zamestnávateľov.

Vychádzajúc z toho platí, že každá ľudská bytosť si svoje zdravie má záujem chrániť podľa svojich predstáv a potrieb a keď má pocit, že môže byť na svojom zdraví niečim ohrozená, zakladá si svoje sociálne spojenie so svojim lekárom, potrebnou klinikou a jej odborníkmi a odbornými lekárskymi útvarmi. Toto sociálne spojenie sa má zakladať na uvedenej koncepcií občanov ako rozumných a racionálnych bytosti a zároveň ako občanov slobodných a rovnoprávnych. Ak sa rešpektuje tento základ, potom sociálne spojenie na úrovni bežnej zdravotnej starostlivosti je spravodlivé, pretože v ňom zákonite absentuje systém mechanizmov založených na štátnom zásahu, na jeho nariadeniach, príkazoch či trestných postihoch. Čo je na tom pre mnohé skupiny ľudí nepochopiteľné, keď bez problémov sa dali zlákať na zmeny, ktoré sa dejú zhora a teda z úrovne vládnej moci ?

V rámci sociálneho spojenia pacient – lekár s klinickým vyšetrením u každej ľudskej bytosti ide o jeho individuálny príbeh, ktorý sa tiahne celým jeho životom. Tento individuálny príbeh je potom dôkazom toho, ako sa princíp spravodlivosti aplikuje z ústavnej a legislatívnej úrovne na úroveň bežnej zdravotnej starostlivosti a či táto aplikácia je spravodlivá. Až do konca roka 2019 tento individuálny príbeh každého občana ako potenciálneho pacienta, bol jediným príbehom na úseku poskytovania bežnej zdravotnej starostlivosti a preto aj v plnej miere spravodlivý. V tomto individuálnom príbehu ide totiž o sociálne spojenie v záujme dosiahnutia či udržania zdravia každého človeka na miestnej, lokálnej úrovni, teda ide o to, čo chcú účastníci tohto spojenia a tejto spolupráce dosiahnuť: tak samotný pacient ako aj lekári a zdravotnícke zariadenia.

Individuálne príbehy na celom území SR vytvárajú a zároveň vyjadrujú slušné podmienky spolupráce pacientov s lekármi a zdravotníckymi zariadeniami na základe vzájomnej úcty a pochopenia. Individuálne príbehy sú potom rozhodujúcim základom a štruktúrou pre verejné zdravie a čo je tiež podstatné a dôležité: individuálne príbehy tvoria systém štatistických údajov, ktorý je pravdivý, pretože sa zakladá na hláseniach zdola. Individuálne príbehy „písané“ cez personálny vzťah pacient – lekár s klinickým vyšetrením nikdy nemôžu nabúrať ( zrušiť – obmedziť ) ústavné základné slobody a ich prioritu vo vzťahu k iným právam a slobodám či vo vzťahu k rôznym spôsobom proklamovaného verejného dobra.

V praxi je individuálny príbeh každého človeka ( pacienta ) v súlade s jedným so znakov základných slobôd a ich priority. Týmto znakom je, že priorita slobody sa nevyžaduje za každých okolnosti, ale vyžaduje sa za dostatočne priaznivých podmienok. Znamená to, že zdravotný stav určitých skupín ľudí či určitého počtu pacientov môže byť dôvodom, že pôjde o prijatie rozhodnutia, že priorita slobody musí ustúpiť ( musí byť načas odložená ) do pozadia. Dôležité je to, že podľa tohto znaku základných slobôd, rozhodnutie je v pôsobnosti aktérov individuálneho príbehu, nie politikov či štátnej moci !!!

Od začiatku roka 2020 sa k individuálnym príbehom každého občana na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako dovtedy jediného platného príbehu, začal vkladať a vložil aj iný príbeh, ktorý je správne nazvať globálnym príbehom. Tento súčasný globálny príbeh je o nečakanom a náhlom útoku koronavírusu na ľudskú populáciu vo svete, ktorý vyústil do skutočnej „pandémie“. Koronavírus vraj nemilosrdne útočí na zdravie ľudí a na fungovanie celého ekonomického, sociálneho, politického a kultúrneho života každej národnej spoločnosti. Je to globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu a o tom, aké má byť správanie sa veľkých más ľudí – obyvateľov národných štátov vzhľadom na potrebu zabezpečenia všetkých možných prostriedkov spoločnosti pre boj s prírodným či biologickým nepriateľom ľudstva. Globálny príbeh o ochrane zdravia a životov je jeden jediný pre celú planétu. To preto, že tak bol napísaný scenár. Kto je autorom scenára globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu ?

Nie je to nikto zdola, teda nikto z personálneho vzťahu všetkých individuálnych príbehov: žiadny občan – pacient, žiadny lekár ( všeobecný, odborný ), žiadne zdravotnícke zariadenie. Autorom či autormi globálneho príbehu môžu byť iba tie osoby, iba tá trieda, iba tie nadnárodné entity ( štruktúry rôzneho zamerania ) a inštitúcie, iba tie súkromné či verejno – súkromné orgány ( správne, riadiace ), ktoré zásluhou svojho bohatstva, postavenia a skrytej moci si vedeli vytvoriť všestranné podmienky pre svoju dominanciu nad ľudskou populáciou či veľkými masami ľudí. Čím sa vyznačujú všestranné podmienky potrebné k presadzovaniu dominancie ?

Schematický postačuje zdôrazniť, že musí ísť o dlhodobé využívanie skúmania a využitia výsledkov práce určitej časti vedeckej komunity, že je potrebné „triedno-stranícke“ riadenie súkromných korporátnych médií, že sú potrebné rôzne finančné inštitúcie na čele s bankovým sektorom, že sú potrebné informačné a technologické spoločnosti, že je potrebná taká nadnárodná entita ako je EÚ, že je potrebné mať svojich prisluhovačov v mimovládnom sektore a že je potrebné mať na svojej strane veľkú väčšinu národných vlád vo svete. Toto všetko môžeme kľudne podriadiť pod pojem „Trieda 1%“ aj so svojimi prisluhovačmi.

Oficiálne sa ani v našom štáte verejnosť nedozvie, že globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu bol pripravený a spustený a že v zmysle tohto príbehu je povinná pracovať každá národná vláda a zákonodárny zbor. To platí aj pre našu vládnu moc. Je evidentné, že aktéri globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu predstavujú v súhrne globálnu moc, ktorá je síce nevolená, ale má neuveriteľnú schopnosť spojiť sa v rámci svojich záujmov a potrieb. Pre spoluprácu aktérov globálnej moci je charakteristická flexibilita, ktorá im pomáha k tomu, aby ich túžbam a rozmarom boli v masovom meradle podriaďovaní samotné obyvateľstvo národných štátov. Nie je to výmysel, pretože pre globálny kapitalizmus je charakteristické to, že za každú cenu sa musí zabezpečovať ekonomický rast a vedecký pokrok a ich spojenectvo.

Globálny kapitalizmus je založený na viere, že ekonomický rast je nevyhnutný. Lenže tento večný rast si vyžaduje mať k dispozícií dostatok rôznych zdrojov. Niekedy to začalo tým, že išlo o suroviny a energiu, v dnešnej dobe sa k tomu pričlenili ako zdroj informácie. Lenže už nestačia ani tieto tri zdroje rastu. Z môjho pohľadu existuje už aj štvrtý zdroj s pridanou hodnotou. Týmto zdrojom sú ľudské zdroje rastu, keď sa uvažuje o posilnení vplyvu nanotechnológií, genetického inžinierstva a umelej inteligencie na ľudskú bytosť. Momentálne je globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu nepredstaviteľným zdrojom príjmov a bohatstva pre mnohých aktérov globálnej moci, pretože zisky sú privatizované a straty sú v každej národnej spoločnosti socializované. V rámci členských štátov EÚ sú tieto straty ošetrené dokumentom Fondu obnovy na tridsať rokov dopredu, pretože za úvery ručia samotné členské štáty.

Čo je charakteristické pre globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu, respektíve o ochrane zdravia a životov ľudí ?

1.

Koronavírus súvisí s respiračným ochorením a teda každý prípad klinický chorého človeka bolo možné riešiť v rámci jeho individuálneho príbehu „písaného“ cez vzťah Pacient – Lekár ako základu zabezpečovania bežnej zdravotnej starostlivosti. Tomuto individuálnemu príbehu by bol zodpovedal aj systém hlásenia respiračných ochorení v SR tak, ako to bolo ešte v roku 2019. V roku 2020 sa to už začalo meniť. Respiračné ochorenie bolo z iniciatívy aktérov globálnej moci a za aktívnej spolupráce národných vlád vyňaté z individuálnych príbehov na lokálnej úrovni a včlenené pod globálny príbeh, ktorý na národnej úrovni rozpracovala vládna moc aj s poslancami NR SR.

2.

Vládna moc nesledovala štatistické hlásenia respiračných ochorení v SR, pretože sa prispôsobila tomu, že „pandémiu“ koronavírusu vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO ) bez akýchkoľvek vážnych dôvodov. Naša vládna moc vyhlásila „pandémiu“ koronavírusu bez súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva a bez poznania ich štatistík. Nazdávam sa, že postup vyhlasovania epidémie a následne pandémie mal byť zabezpečovaný zdola na základe poznania individuálnych príbehov z lokálnych zdravotníckych zariadení. Tento postup bol úmyselne vynechaný a má to ďalekosiahle následky.

3.

Globálny príbeh o nebezpečnom koronavíruse bol založený na pojmovom určení základných prvkov respiračného ochorenia:

3.1. Koronavírus, skôr domnienka ako fakt, dostal začiatkom februára 2020 pomenovanie SARS – Cov – 2.

3.2 „Nové“ respiračné ochorenie dostalo názov „COVID – 19“, pričom samotná skrátka len ťažko môže označovať ochorenie, keďže vyjadruje celkom jasne, že ide o „Certifikát vakcinačnej identifikácie“.

3.3. Pojem „prípad“ označuje človeka pozitívne testovaného bez klinického vyšetrenia.

3.4. Pojem „príjem Covid-19“ je prijatie do nemocnice človeka s pozitívnym výsledkom testu pred, pri vstupe alebo kedykoľvek počas pobytu v nemocnici.

3.5. Pojem „smrť Covid-19“ je akákoľvek smrť do 28 dní od pozitívneho testu.

3.6. Bola zmenená definícia pandémie. Pôvodne pandémia podľa WHO z 1.5.2009 bola definovaná takto: „K chrípkovej pandémii dochádza vtedy, keď sa objaví nový chrípkový vírus, proti ktorému nemá ľudská populácia žiadnu imunitu, čo vedie k niekoľkým simultantne prebiehajúcim epidémiám v celosvetovom meradle s enormnými počtami úmrtí a ochorení.“ Táto definícia bola zmenená len mesiac pred vypuknutím pandémie prasačej chrípky v roku 2009. Podľa úpravy pandémia je celosvetová epidémia nejakého ochorenia.

3.7. Bola zmenená definícia vakcíny. Až donedávna definoval Merram – Websterov slovník vakcínu takto: „Prípravok z mŕtvych mikroorganizmov, oslabených živých organizmov, plne virulantných organizmov, ktorý sa podáva na vytvorenie alebo umelé zvýšenie imunity voči konkrétnemu ochoreniu.“ Nová definícia bola prispôsobená potrebám trhu. V prípade vakcíny ide o:

Prípravok, ktorý je podávaný ( injekčne ) na vyvolanie imunitnej reakcie tela proti konkrétnemu infekčnému ochoreniu: a) antigénový prípravok s obvyklým spôsobom deaktivovaného či oslabeného patogénneho pôvodcu ( napríklad baktérie alebo vírusu ), alebo jednej z jeho zložiek či produktov ( ako sú proteín alebo toxín ), b) prípravok z genetického materiálu ( napríklad vlákna syntetizovanej mRNA ), ktorý využívajú bunky tela na vytváranie antigénovej látky ( napríklad fragmentu hrotového proteínu vírusu ).

3.8. Zmenená definícia kolektívnej imunity. Pôvodná definícia: Kolektívna imunita je nepriamy dôsledok infekčného ochorenia, ku ktorému dochádza vtedy, keď je populácia imúnna buď prostredníctvom vakcinácie alebo imunity vytvorenej počas predošlej funkcie. Poznamenávam, že imunita vytvorená počas predošlej funkcie znamená, že je to spôsob, ktorý funguje odvtedy, čo je tu ľudstvo. V októbri 2020 bola zmenená definícia kolektívnej imunity v prospech vakcinácie: Kolektívna imunita, známa aj ako populačná imunita, je koncept, ktorý sa používa pri vakcinácií a podľa ktorého môže byť populácia chránená pred určitým vírusom, ak sa dosiahne nejaký prah zaočkovanosti. Kolektívna imunita je dosahovaná ochranou ľudí pred vírusom, nie tým, že sú mu vystavené.

Je dôležité uviesť ešte tieto poznámky k novej definícií.

Vakcíny trénujú naše imunitné systémy k vytváraniu proteínov bojujúcich s ochorením, známych ako protilátky, ale – čo je veľmi dôležité – vakcíny fungujú bez toho, aby sme z nich ochoreli. Zaočkovaní ľudia sú chránení pred ochorením na dané ochorenie a jeho ďalším odovzdávaním, prerušujúc všetky reťazce prenosu.

4. Udržiavanie mýtusu o rozsiahlom asymptomatickom šírení koronavírusu v záujme eskalovania strachu u obyvateľstva národných štátov. Pritom štúdia na 9,9 miliónoch obyvateľov čínskeho Wuchanu, publikovaná v multidisciplinárnom časopise Nature Communications, nezistila ani jeden prípad asymptomatického prenosu Covid – 19.

5. Globálny príbeh pandémie koronavírusu bol dlhodobo plánovaný tak v rôznych dokumentoch, ako aj v simulačných cvičeniach. Uvediem niekoľko príkladov:

5.1. Dokument EÚ z 26.4.2018 s názvom „Posilnená spolupráca v boji proti chorobám, ktorými sa dá predchádzať očkovaním.“

5.2. Celosvetový očkovací akčný plán ( GVAP ).

5.3. Máj 2017: ministri zdravotníctva členských krajín OSN zo 194 krajín sveta schválili rezolúciu o posilnení imunizácie obyvateľstva očkovaním.

5.4. Boris Johnson, britský premiér, sa stretol s Billom Gatesom a generálnymi riaditeľmi 10 najväčších farma spoločnosti na svete k presadeniu globálneho zdravotníckeho plánu, ktorý vypracovala Nadácia Billa Gatesa v spolupráci s Wellcome Trust a ktorý bol v septembri 2020 predstavený na pôde OSN.

5.5. Koncept zdravotníckej diktatúry bol verejne predložený svetu už v roku 1979 francúzskym ekonómom, spisovateľom a politikom J. Attalim. Podľa neho nová forma totalitnej spoločnosti bude vytvorená za pomoci medicíny, prijatých koncepcií dobra a zla a vzťahu k smrti. Attali už vtedy navrhol zavedenie zvláštnych zdravotných pasov pre kontrolu ľudí. V reakcií na pandémiu prasačej chrípky v roku 2009 sa pohoršoval nad tým, že štátnicu a politici zmeškali vynikajúcu príležitosť zahájiť celosvetovú reformu. Vtedy povedal: „Teraz musíme čakať na ďalšiu krízu a ďalšiu pandémiu.“ Podľa neho veľká pandémia oveľa úspešnejšie presvedčí ľudí o potrebe altruizmu, o ich pripravenosti k obetiam a sebaobmedzovaniu v záujme ľudstva. Ak príde ďalšia pandémia ako nevyhnutná udalosť, bude treba zaviesť preventívne a kontrolné mechanizmy, logistické mechanizmy pre distribúciu liečiv a vakcín, bude potrebné vytvoriť globálnu políciu a globálne zásoby, zaviesť globálne dane. Po tom bude možné rýchlejšie položiť základy skutočnej svetovej vlády. Zatiaľ globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu je úplne v súlade so zámerom Attaliho: „Zavedieme absolútnu formu diktatúry, v ktorej bude každý dobrovoľne ( slobodne ) ochotný plniť stanovené normy.“

5.6. Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO ) a World Bank ( Svetová banka ) sa v roku 2018 spojili a vytvorili t. z. Globálnu radu sledujúcu pripravenosť ( GPMB ). A túto radu podporujú napríklad Nadácia Billla Gatesa, Wellcome Trust, Nadácia Rozhodnite sa zachraňovať životy. Samotná globálna rada vydala v auguste 2019 dokument s názvom Svet v ohrození“. Týmto dokumentom GPMB doslova nariaďuje, čo majú národní vodcovia vo svete robiť: predovšetkým vyčleňovať finančné zdroje a organizovať simulačné cvičenia.

5.7. Veľmi významnou udalosťou bola schôdzka 130 ľudí z najrôznejších odvetví zdravotníctva, financií a priemyslu, ktorá dostala názov „Event 201“. Schôdzka sa konala 18.10.2019, teda krátko pred spustením projektu „pandémie“ koronavírusu. Témou stretnutia bolo, že budúca ťažká pandémia spôsobí veľmi veľké škody na ľudskom zdraví a obrovské škody na ľudských životoch. Pri tomto stretnutí bola pandémia simulovaná na počítači, pretože išlo o zasiahnutie celosvetovej populácie neznámym a nebezpečným vírusom. Z tohto dôvodu bolo zdôraznené, ako je dôležitá medzinárodná spolupráca svetových vlád, priemyslu, medzinárodných inštitúcií a ľudskej spoločnosti.

5.8. Na poli organizovanej medicíny je veľmi zaujímavá ďalšia inštitúcia s názvom „Spojenectvo pre novinky v pripravenosti proti epidémiám“ ( CEPI ). Vraj ide o jeden z najunikátnejších výtvorov, ktoré v poslednej dobe vzišli z Davosu, kde sa koná Svetové ekonomické fórum. Táto inštitúcia má podporu vlád Nórska, Nemecka, Indie, Japonska, ďalej nadácie Billa Gatesa a Wellcome Trust a podporu šiestich najväčších farmaceutických firiem. Na svojej stránke CEPI hlása: Nové očkovanie pre bezpečnejší svet.

5.9. 4.mája 2020 usporiadala EÚ spoločne s Global Fund a WHO medzinárodnú konferenciu nazvanú ako „Koronavírusova globálna odozva“ , ktorá bola zameraná k účelu na vybratie peňazí od národných štátov k boju proti koronavírusu. Podarilo sa vyzbierať okolo 8,- miliárd eur. Všetci účastníci konferencie sa zhodli na tom, že musia zaistiť ľahký prístup k očkovaniu, k liečbe a diagnostike. A kto sa stal príjemcov vyzbieraných peňazí ? Sú uvádzané tieto všelijaké súkromné ( verejné ) inštitúcie a agentúry: CEPI – na výrobu očkovania, GAVI – na rozdelenie očkovania po svete, Terapeutický akcelerátor – na výrobu liekov, UNITAID, FIND – Nadácia pre vylepšovanie nových diagnóz, Globálny fond, WHO. Len na doplnenie – SR prispela na vývoj vakcín sumou 750,- tisíc eur.

5.10. Skutočným nebezpečenstvom je Agenda ID 2020. Je to aliancia partnerov verejného a súkromného sektora, vrátane agentúr OSN a občianskej spoločnosti. Je to program elektronických identifikácií, ktorý používa všeobecné očkovanie ako platformu pre digitálnu identifikáciu.

5.11. Údaje z World Ingograted Trade Solution ukazujú, že v rokoch 2017 – 2018 boli celosvetovo distribuované stovky miliónov testovacích súprav pre Covid – 19. Tieto testovacie súpravy sú v skutočnosti testami PCR, ktoré sa používajú po celom svete.

5.12. Richard Rothschild zo Spojeného kráľovstva patentoval systém pre testovanie Covid – 19 ešte v roku 2015 ( 13.10.2015 ). Vyplýva to z internetovej stránky Holandskej vlády pre patentovanie vynálezov

5.13. Svetová banka ukazuje, že Covid – 19 je projekt, ktorý má pokračovať do marca 2025.

5.14. Anthony Fauci z USA v roku 2017 oznámil, že behom prvého funkčného obdobia prezidenta Trampa dôjde k prepuknutiu infekčnej choroby. Citujem: „Nie je pochybnosť o tom, že pre nadchádzajúcu administratívu bude v aréne infekčných chorôb výzva. Bude to prekvapujúce prepuknutie. O tom nemôže byť pochyb.“

5.15. V roku 2018 Bill Gates verejne oznámil, že je na ceste globálna pandémia, ktorá by mohla vyhladiť 30 miliónov ľudí. K tomu pravdepodobne dôjde behom následujúceho desaťročia. Citujem: „Globálna pandémia je na ceste. Skonštruovaný vírus je najväčšou hrozbou ľudstva. To sa stane v ďalšej dekáde.“

5.16. Bill Gates zorganizoval cvičenie na pandémiu koronavírusu Event 201 v októbri 2019. Záver: celé ľudstvo musí byť očkované !!! Citujem: „Som obzvlášť nadšený z toho, čo by budúci rok mohol znamenať pre jeden z najlepších nákupov v globálnom zdraviu: vakcíny.“

5.17. V roku 2019 Inštitút pre modelovanie chorôb natočil video, v ktorom ukazuje vírus chrípky pochádzajúci z Číny z oblasti Wuhanu a šíriaci sa po celom svete a zabijajúci milióny ľudí. Čiže išlo o simuláciu globálnej pandémie chrípky.

5.18. V roku 2012 EÚ vyrobila zvláštny komiks, ktorý bol distribuovaný medzi zamestnancov s názvom „Infikované“ a ktorý ukazoval nový vírus pochádzajúci z čínskeho laboratória a šíriaci sa. A riešenie: Globalisti presadzujú jeden globálny plán zdravia ! Citujem: „Bezpečnostné opatrenia, ktoré nasledovali, urobili našu existenciu neznesiteľnou.“

5.19. Pandémia koronavírusu bola znázornená v rámci úvodného ceremoniálu na Olympijských hrách v roku 2012 v Londýne.

5.20. Spisovateľ Robin de Ruinter predpovedal v roku 2008, že príde globálne uzamknutie. Povedal, že účelom by malo byť vytvorenie nového svetového poriadku autoritárskej kontroly.

5.21. Rockefellerova nadácia už v roku 2010 vydala dokument s názvom „Scenár budúcnosti technológie a medzinárodného rozvoja“. V kapitole „LockStep“ bola pandémia v roku 2020 popísaná do podrobnosti. Popisuje sa implemantácia totálnej kontroly: „Behom pandémie národní vodcovia po celom svete navýšili svoju autoritu a uložili vzduchotesné pravidlá a obmedzenia, od povinného nosenia obličajových masiek až po kontrolu telesnej teploty pri vstupe do spoločných priestorov, ako sú vlakové nádražia a supermarkety.“

Citujem: „I po odznení pandémie sa táto autoritatívnejšia kontrola a dohľad nad občanmi a ich aktivitami zasekla a dokonca zosilnela.“ A ďalší citát: „V rozvinutých krajinách mal tento zvýšený dohľad mnoho podôb: napríklad biometrické ID pre všetkých občanov a prísnejšia regulácia kľúčových priemyselných odvetví, ktorých stabilita bola považovaná za zásadnú pre národné záujmy.“

Bola vydaná príručka tej istej nadácie o tom, ako behom pandémie implementovať nové kontrolné mechanizmy. Citujem: „Digitálna aplikácia a sledovacie software chránené ochranou súkromia by mali byť široko používané, aby umožnili úplnejšie sledovanie kontaktov.“ Ďalší citát: „Aby sme mohli naplno ovládnuť epidémiu Covid – 19, musíme testovať väčšinu populácie každý týždeň.“

5.22. V roku 2014 predpovedal investigatívny novinár Harry Vox plánovanú globálnu pandémiu a povedal, prečo by vládnuca trieda robila takéto veci: „Nezastavia sa pred ničím, aby dokončili svoju sadu nástrojov kontroly. Jednou z veci, ktorá v ich sade nástrojov chýbala, sú karantény a zákaz vychádzania. V pláne je infikovať stovky tisíc ľudí a vytvoriť ďalšiu fázu kontroly.“

5.23. Bill Gates objasnil, že iba ľudia, ktorí boli očkovaní proti Covid – 19, by mali mať povolené cestovať, chodiť do školy, zúčastňovať sa schôdzok a pracovať. Digitálne ID vakcín sa už vyvíjajú a Gates má patent na technológiu, ktorá umožňuje dohliadať telo jednotlivca kdekoľvek. Táto technológia sa nazýva WO2020-060606. Okrem toho chce Gates zriadiť globálnu monitorovaciu sieť, ktorá bude sledovať každého, kto prišiel do kontaktu s Covid – 19.

5.24. Investigatívny novinár Anthony Patch robil niekoľko rokov výskum týkajúci sa plánov riadiť svet pomocou vytvorenej pandémie a povinných vakcín. Tento výskumník v roku 2014 predpovedal nasledovné: „Uvoľnia umelý koronavírus. V dôsledku toho budú ľudia požadovať vakcínu, ktorá by ich chránila. Táto vakcína pridá do tela osoby tretí kmeň DNA, čo z nich v podstate urobí hybrid. Akonáhle je človeku podaná injekcia, temer okamžite jeho DNA prechádza transformáciou. Táto genetická zmena spôsobí, že ľudia stratia schopnosť myslieť sami za seba bez toho, aby si boli vedomí, že sa to stalo. Potom ich je ľahšie ovládať a stanú sa otrokmi elity.“

5.25. Doktorka Carrie Madej varuje, že existuje plán na injekčné očkovanie ľudstva veľmi nebezpečnými vakcínami proti Covid – 19. Účel týchto vakcín bude dvojaký: a) preprogramovať našu DNA a urobiť z nás hybrid, ktorý sa ľahko ovláda, b) pripojiť nás k umelej inteligencií pomocou digitálneho ID vakcíny, ktorý otvorí celkom novú oblasť kontroly.

5.26. Dr. John Coleman bol spravodajský dôstojník CIA, ktorý napísal knihu s názvom „Výbor 300“. Vysvetľuje v nej, ako tajné spoločnosti manipulujú vládami, zdravotníctvom potravinárskym priemyslom, médiami a podobne. Jedným z mnohých cieľov tajných spoločnosti, ktoré kontrolujú vlády a média, je vyľudnenie Zeme. Dr. Coleman o ich stratégií tvrdí: „Najmenej 4 miliárdy zbytočných pojedačov bude odstránených do roku 2050 prostredníctvom obmedzených vojen a organizovaných epidémii smrteľných rýchlo pôsobiacich chorôb.“

5.27. Mike Adams, vedec z oblasti potravín, autor vedecko-populárnej knihy Food Forensics pred niekoľkými rokmi povedal toto: „V populačných centrách bude uvoľnená biologická zbraň. Budú sa ozývať výzvy k masívnemu vládnemu financovaniu vakcinačného priemyslu, aby prišiel s vakcínou. Ako zázrakom budú mať vakcínu vyvinutú v rekordnom čase. Od každého sa bude požadovať, aby sa postavil do rady a nechal si pichnúť túto vakcínu.“

6. Globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu je realizovaný tak, aby zásadným spôsobom ovplyvnil správanie sa ľudí a ich životy na celej planéte. Hrozby sa miešajú so sľubmi, s nariadeniami a príkazmi, aby ľudská spolupráca obyvateľov národných štátov bola založená na viere v akýsi nový imaginárny poriadok, o ktorom každý musí byť presvedčený, že je potrebný v záujme definitívneho víťazstva nad nepriateľom – koronavírusom. Všetci obyčajní ľudia musia dodržiavať rovnaké pravidla, predpisy a zákony, aby sa mohli zachrániť a vybudovať si kolektívnu imunitu a potrebnú slobodu prijímaním vakcín ako jediného zdroja sily imunitného systému.

7. Podľa globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu je potrebné v imaginárnom poriadku každého národného štátu, aby obyvateľstvo rešpektovalo tieto prepojené rituály: a) rituál nosenia rúška, b) rituál umývania rúk, c) rituál spoločenského dištancovania sa, d) rituál karantény, e) rituál testovania, f) rituál očkovania.

8. Globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu má za následok, že sa všade vo svete zvyšuje priepasť medzi bohatými a chudobnými, v ktorej miliardári predstavujú do oči bijúci symbol ekonomickej nerovnosti.

9. V globálnom príbehu o „pandémii“ koronavírusu veľmi zásadnú úlohu hrá to, že WHO už 21.januára 2020 ( ! ) doporučila všetkým národom sveta používať testovací postup vyvinutý profesorom Drostenom z Nemecka. Toto doporučenie bolo vydané o 3 dní skôr, ako 24.1.2020 virológovia z Čínskej agentúry pre kontrolu chorôb zverejnili svoje výsledky. Profesor Drosten z Charité v Berlíne sa z internetu dozvedel, že v Číne bolo vraj potvrdených 7 prípadov SARS a preto okamžite zahájil vývoj testovacích postupov pre vírus SARS.

Vírus SARS súvisí s udalosťami v Číne v roku 2003, keď západní vedci tvrdili, že v južnej Číne došlo k hromadeniu prípadov atypickej pneumónie – SARS – Cov – 1. Skrátka SARS znamená „ťažký akútny respiračný syndróm“, čiže atypický zápal pľúc. Nepodarilo sa dokázať existenciu a prítomnosť kompletného génomu vírusu SARS.

Aby sa potvrdilo podozrenie, že ide o nový vírus, boli potlačené všetky známe skutočnosti popísané vo vedecko-lekárskej literatúre, týkajúce sa širokého spektra neinfekčných príčin atypickej pneumónie. Z tohto dôvodu pri vyšetrovaní piatich osôb zdokumentovaných v dvoch publikáciách, neboli známe príčiny atypickej pneumónie skúmané !!! Je potrebné nájsť odpoveď na otázku, či bol skutočne nájdený nový vírus alebo či zložky vírusu sú iba ľudskému telu vlastné, krátke kúsky genetického materiálu. Podľa mňa sa odpoveď teraz nenájde, pretože globálny príbeh je jeho aktérmi postavený tak, že predurčený výsledok potiera možnosť hľadať pravdu. Globálny príbeh musí ladiť s predurčeným výsledkom, ktorým je iba očkovanie, vakcinácia ľudskej populácie, sústavná kontrola či nastolenie nového svetového poriadku.

10. Profesor Drosten tvrdil, že od 1.1.2020 vyvinul postup genetickej detekcie, pomocou ktorej môže spoľahlivo zistiť prítomnosť nového koronavírusu u ľudí. Pre svoj test požil techniku „RT – PCR v reálnom čase.“ Profesor Drosten pre svoj rýchlo globalizovaný test PCR pre detekciu 2019-nCov použil vedecký netestované údaje. Za jeho spolupráce bol 2019 – n Cov premenovaný na SARS – Cov – 2, čím došlo k tomu, že podozrenie na vadný a nevšedný vírus sa zmenilo na nebezpečný patogén. Takže pre svet začalo platiť, že sa konečne podarilo diagnostikovať nový vírus. Drosten sa dopustil jasného podvodu s ďalekosiahlymi následkami. Svoj popis vývoja testovacej metódy uverejnil dňa 23.1.2020 v časopise Eurosurveillance.

11. Zatiaľ je jasné, že samotný koronavírus ( prírodný, umelý ) súvisí s chorobou, ktorá má svoje jasné pomenovanie už dávno a ktorá je posudzovaná ako typická či atypická pneumónia. Z tohto dôvodu je udivujúce, že v rámci globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu bolo zavedené pomenovanie choroby „Covid – 19“. V každom prípade platí, že problém typickej či atypickej pneumónie je riešiteľný v rámci individuálnych príbehov na lokálnej úrovni a v rámci štruktúr bežnej zdravotnej starostlivosti. Oficiálne platí, že aktéri globálnej moci svoj projekt globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu nezaložili na žiadnych vedeckých dôkazoch. Ak pojem „Covid – 19“ nie je možné spájať s pojmom „pneumónia“, potom čo môže v skutočnosti označovať ?

Ak vychádzame z oficiálne platnej príčinnej súvislosti medzi koronavírusom a Covidom – 19 – pneumóniou ( zrejme atypickou ), potom to znamená, že aktéri globálnej moci si pre svoj globálny príbeh vedome vybrali iba jednú jedinú z možných chorôb, ktoré v ľudskej spoločnosti existujú, aby ju mohli neustále využívať pre svoje oficiálne zdôvodnenia potrebnosti uplatňovať globálnu diktatúru v mene ochrany zdravia a životov ľudí, pričom za týmito zdôvodneniami sa skrývajú skutočné krátkodobé a dlhodobé ciele. V každom prípade SARS – Cov – 2 aj s Covidom – 19 tvoria v globálnom príbehu zástupný problém k odvedeniu pozornosti od nástupu globálnej diktatúry k presadeniu krátkodobých a dlhodobých cieľov.

Viera v demokraciu a ľudské práva mizne, nie sú dôležité, pretože boj proti koronavírusu si vyžaduje niečo iné – uplatnenie totalitných a fašistických praktík. V rámci globálneho príbehu sa pod vedením každej národnej vlády uzatvárajú nevedomky jednoduché obchodné zmluvy. Ľudia sa v nich zaväzujú, že sa vzdávajú svojej občianskej slobody, svojej ľudskej identity, svojej osobnej moci, svojho pochopenia sociálno – ekonomických a politických procesov v spoločnosti, svojho práva na individuálnu autonómiu, svojich prirodzených práv v prospech bohatých a mocných, ktorí v partnerstve s národnými vládami sľubujú zdravie a bezpečnosť v mene väčšieho dobra. Ľudia si neuvedomujú, že praktiky uplatňované v rámci globálnej ( zdravotnej ) diktatúry nemôžu prispieť k vykoreneniu koronavírusu, ani nevykorenia Covid – 19 ako typickú a atypickú pneumóniu.

Je ťažko veriť tomu, že vládna moc uplatňovaním globálnej diktatúry presviedča ľudí, kontroluje ich a prenasleduje len preto, lebo táto moc verí, že diktatúra má z vedeckého, medicínskeho a morálneho hľadiska nejaké opodstatnenie. Nemá ! Majú pravdu tí, ktorí tvrdia, že totalitné či fašistické praktiky vedú iba k ekonomickému kolapsu, sociálnemu zúfalstvu a priamemu poškodzovaniu zdravia z iných príčin. Došli sme už do štádia, keď sa lekári, zdravotný personál, samotné nemocnice dali tak zmanipulovať, že majú vykonávať lekársku prax v rámci individuálnych príbehov podľa toho, čo hovorí vládna moc. Respektíve, v určitých prípadoch neindikujú zo svojho vlastného rozhodnutia, ale na základe politických rozhodnutí. Hrozí, že v tejto covidovej dobe bude zdravotníctvo v SR ovládnuté tak, aby viacej a zodpovedne slúžilo pre potreby globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu a aby čo najviac sproblematizoval život ľudí v rámci ich individuálnych príbehov s chorobami a zdravím. Zoberme si len taký jednoduchý príklad. Lekári vedia, že nemôžu všetkých svojich pacientov liečiť rovnako, pretože genetické faktory to neumožňujú. A napriek tomu vládna moc sa správa tak, že genetické faktory nehrajú žiadnu rolu a preto zdravie záleží len od masívnych reštrikčných nefarmaceutických prostriedkov a od testovania a vakcinácie všetkých bez rozdielu.

12. Podľa globálneho plánu o „pandémii“ koronavírusu , vychádzajúc zo stanoviska, že o zdraví verejnosti sa rozhoduje výlučne prevenciou ochorenia Covid – 19 a že potlačenie koronavírusu je výnimočne dôležitým cieľom, tak jediným spôsobom boja s koronavírusom sú lockdowny, zatváranie škôl, masové testovanie, trasovanie kontaktov, obmedzovanie prevádzok a samotnej hospodárskej činnosti, nosenie rúšok a podobne. Vláda SR je presvedčená, že musí existovať prísna kontrola nad všetkými stránkami života jednotlivcov a národnej spoločnosti.

13. Úspešná realizácia globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu, na rozdiel od individuálneho príbehu každej ľudskej bytosti, si vyžaduje masívne a sústavné testovanie zdravých, bezpríznakových ľudí. Celá globálna diktatúra v národnom štáte je presadzovaná cez metódu testovania obyvateľstva. Medicínska prax zaužívaná v individuálnych príbehoch pacientov bola obidená, pretože do hry vstúpila na základe príkazov samo určených aktérov globálnej moci, národná moc. PCR test dostal pečiatku absolútnej pravdy a priority. Celosvetové používanie PCR testov bolo založené na štúdií Cormana a Drostena, publikovanej 25.1.2020 ! Len na okraj, Združenie lekárskych odborníkov a vedcov dňa 26.11.2020 zaslali Eurosurveillance dopis so žiadosťou o jej stiahnutie.

Dôležité je to, že PCR test je v skutočnosti bezvýznamný, pretože testuje prítomnosť vírovej infekcie bez dôkazu diagnostickej špecificity určenej voči vírusu. A toto nebolo stanovené. Aj s priznaním WHO v skutočnosti nemáme štandardizované klinické diagnostické kritéria pre Covid – 1í mimo PCR testov. Potvrdený prípad Covid – 19 je človek s laboratórne potvrdenou nákazou Covid – 19 bez ohľadu na klinické príznaky a symptómy. V skutočnosti pozitívny test nie je možné stotožniť s nákazou vírusom ! Chorí i zdraví sú testovaní pomocou PCR testu a pozitívny výsledok automatický znamená diagnózu Covid – 19. Toto sa deje denno – denne po celom svete. Testy označujú určité percento zdravých ľudí ako „pozitívnych“. Vznik falošnej pozitivity nikoho netrápi, najmä netrápi tých vedcov a odborníkov, ktorí sa dali do služieb globálnej moci.

Účelom testovania v klinickom lekárstve je zistiť, či človek má alebo nemá ochorenie. Testovanie nariadené vládou SR je niečo iné ! Preto je potrebné vrátiť diagnostikovanie ochorenia do rúk lekárov a odborníkov. Z definície testovania, ktorá je uvedená v § 2 ods. 18 zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácií ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek, vyplýva, že odber vzorky z nosohltana je odberom tkaniva alebo ľudských buniek. Testovanie je v skutočnosti darcovstvom orgánu, tkaniva a bunky za účelom ich mikrobiologického vyšetrenia.

Definícia testovania je uvedená v § 2 ods. 18 takto: „Testovanie na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologického vyšetrenia vzorky spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. Je jasné, že testovanie, ktoré svojvoľne organizuje vládna moc, nemá nič spoločného s problematikou testovania, ktorá je právne ošetrená a má svoj jasný obsah a zámer. Testovanie, ktoré sa neustále vykonáva na obyvateľstve národného štátu, v skutočnosti nemá nič spoločného s potrebou ochrany zdravia a životov ľudí, s potrebou ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravotníctva či samotného verejného zdravia. Napriek tomu MZ SR zariadilo, aby zdravotnícke zariadenia v SR vyžadovali výsledok testovania, ktorý je v rozpore so zákonom a ktorý pacient musí preukázať pred klinickým vyšetrením, pretože je podmienkou hospitalizácie či operačného zákroku.

14. Pri globálnom príbehu dochádza k zmenám v zaužívanom lekárskom systéme. Smerujeme k systému riadeného zhora dole. Je to systém kontrolovaný nie vládou, ale farmaceutickou lobby, výrobcami vakcín.

15. Globálny príbeh je založený na šírení strachu z koronavírusu v snahe manipulovať ekonomikami a celou spoločnosťou, potlačiť odpor a presadiť povinné lieky.

16. Globálny príbeh je založený na tom, že výrobcov vakcín nemožno žalovať, čo v individuálnych príbehov neplatí.

17. Koronavírusy sú typy vírusov, ktoré tvoria chrípku a spôsobujú dýchacie problémy, čo znamená, že sa dajú zvládnuť liečbou v rámci individuálnych prípadov a príbehov.

18. Imunitné zdravie súvisí s každým jednotlivcom a teda jeho riešenie je iba v silách individuálnych prípadov a príbehov.

19. Pri individuálnych príbehoch nie je potrebné používať PCR testy, pretože tie sú určené pre masové používanie na vytváranie nesprávnych dát a predpokladov o koronavíruse. Bez výsledkov testov by bolo strašenie „pandémiou“ koronavírusu neúspešné.

20. Iba globálny príbeh umožňuje vo veľkom rozsahu organizovať podvod na národnej úrovni, pretože tento príbeh je založený na používaní PCR testov, ktoré sa používajú na základe falošných tvrdení, nie na základe vedeckých faktov. PCR testy vôbec nepreukazujú známku infekcie akýmkoľvek vírusom a teda ani vírusom SARS – Cov-2. PCR testy nie sú schválené pre diagnostické účely.

21. Iba globálny príbeh o ochrane zdravia a životov umožňuje každej vládnej moci zámerne páchať bezprávie na tých občanoch a spoločnosti, ktorí boli postihnutí lockdownami založenými na PCR testoch a majú teda právo na plnú kompenzáciu ich strát.

22. Iba globálny príbeh je založený na požiadavke dosiahnuť 75 % ľudí v populácií , aby mali v sebe protilátky na zachytenie vírusov.

23. V rámci individuálnych príbehov sa k chorobám pacientov vyjadrujú iba lekári a odborníci. O infekčných chorobách by sa mali vyjadrovať len lekári infekčných oddelení a nie vláda a politici.

24. Iba globálny príbeh umožní nastoliť bez vedomia a bez odporu obyvateľstva národných štátov akýsi „nový svet“, ktorý: a) bude digitálnym koncentrákom – budeme žiť pod elektronickou šikanou, b) zničí národné štáty, c) bude nastolená svetová vláda vychádzajúca z globálnych korporácií, d) kapitalizmus sa bude môcť zladiť s novou digitálnou technologickou základňou.

25. Iba globálny príbeh otvoril možnosť vzniku schyzoidnej psychózy. Ide o duševné ochorenie, ktoré mení prežívanie človeka vo vzťahu k okoliu a k sebe samému.

26. V rámci individuálnych príbehov je obsah zdravotnej dokumentácie vnútornou záležitosťou pacienta a lekára. Nevyžaduje sa zavedenie digitálneho dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia Covid – 19 či negatívny test – preukaz digitálnej identity.

27. Iba pre potreby globálneho príbehu bola dňa 11.3.2020 vyhlásená celosvetová pandémia, keď na celom svete bolo registrovaných iba 9.344 úmrtí na Covid, viac ako 90 % z nich boli ľudia nad 80 rokov so sprievodnými chorobami.

28. EÚ objednala 1,8 miliárd dávok vakcín typu mRNA, čo sú 4 dávky na každého človeka v rámci členských štátov.

29. Do individuálnych príbehov o ochrane zdravia a životov na úrovni človek ( pacient ) – lekár s klinickým vyšetrením bol zo strany globálnej ( národnej ) moci vložený ako podmienka „propagandistický granát“. Lekár sa musí dať očkovať z dôvodov ochrany zdravia pacienta ( verejnosti ). Občan ( pacient ) sa musí dať očkovať z dôvodov svojej bezpečnosti.

30. Na úrovni individuálnych príbehov by vôbec neexistovala potreba vytvoriť takú skratku ako COVID, ktorá naviac v svojom základe bola označená za nové atypické pľúcne ochorenie, pričom skrátka znamená, že ide o Certifikát vakcinačnej identifikácie ( Certifikate of vakcine identifikation ). Je aj iné označenie pre Covid – Corona Virus Desease 2019. Podobne to platí aj v prípade SARS – ťažký akútny respiračný syndróm.

31. Otázka verejného zdravia sa zásluhou globálneho príbehu preorientovala – preformatovala v smere, že prioritu na celom svete musí mať výlučne vakcína, ktorá bola a je prehlasovaná za „svätý grál“ vedy. Z tohto dôvodu sa vie, že globálna a národná moc zvolili celkom zámerne úplne zlý spôsob boja s „pandémiou“ koronavírusu. Vakcínami nie je možné nahradiť napríklad úplný nedostatok vitamínu „D“ či posilňovať imunitný systém ľudského tela. Zavedenie lockdownov, zákazy vychádzania, obmedzovanie sociálnych kontaktov a sociálnej spolupráce, hanobenie ľudí kvôli ich údajnému šíreniu vírusu, obmedzovanie ekonomickej činnosti, školskej dochádzky, nosenie rúšok, a podobne, to nemá nič spoločného s posilňovaním verejného zdravia.

32. Globálny príbeh o ochrane zdravia a životov ľudí bol založený na predstave, že každá ľudská bytosť ( deti, dospelí ) predstavujú nebezpečenstvo pre ostatné ľudské bytosti, že je potrebné vytvoriť akési sterilné prostredie bez vírusov, hoci každý človek ich má v sebe bilióny.

33. Globálny príbeh sa zakladá na globálnej diktatúre , ktorá vedie k nastoleniu totalitnej spoločnosti. Totalita je režim štátu, založený na totálnom presadzovaní štátnej a globálnej ideológie a moci vo všetkých oblastiach života spoločnosti často aj násilnými a bezprávnymi metódami. Štát sa stáva totalitným, ak právny systém a mocenské orgány potláčajú politické, občianske, sociálne, hospodárske a iné práva.

34. V rámci individuálnych príbehov o ochrane zdravia a životov ľudí platí, rešpektuje sa koncepcia osoby platná z obdobia klasického liberalizmu, ktorá sa vyznačuje určitými kvalitami: ide o občanov ako slobodných a rovnoprávnych osôb, ktorí sa vyznačujú dvomi vlastnosťami z hľadiska mravnosti – mať schopnosť zmyslu pre pravdu a spravodlivosť ( rešpektovať slušné podmienky spolupráce ) a mať schopnosť utvoriť si koncepciu dobra ( sformovať, korigovať a racionálne uskutočňovať takúto koncepciu ). Globálny príbeh jednoducho zrušil uvedenú koncepciu osoby z obdobia klasického liberalizmu a nahradil ju koncepciou založenou na zásade, ako človek rešpektuje a prijíma vysvetlenia vládnej moci v otázkach „pandémie“ koronavírusu, ako dokáže rešpektovať koncepciu dobra, ktorá bola stanovená z úrovne globálnej ( nadštátnej ) a štátnej moci.

Už nepotrebujeme skutočne potrebnú koncepciu osoby. Vládna moc stanovila koncepciu osoby ako dobrého a zodpovedného človeka, ktorý nosí rúško, dáva sa pravidelne testovať, očkovať a nebráni sa proti strate slobody a svojich ústavných práv.

35. Z úrovne globálneho príbehu bolo zabezpečené, aby v každom individuálnom príbehu na úrovni pacient – lekár s klinickým vyšetrením bolo povinné nosenie rúška, testovanie a možno k tomu časom pribudne aj povinné očkovanie. Je škoda, že lekári a ani pacienti proti tomu neprotestujú.

36. Doterajšia lekárska veda a lekárska prax ukazujú, že zápalové pľúcne ochorenie, ktoré dostalo moderné a nezvyčajné pomenovanie Covid – 19, sa dá najlepšie liečiť v rámci individuálnych príbehov rôznymi bežnými liekmi, pretože včasné a efektívne ambulantné stratégie sú dostupné.

37. Individuálne príbehy každého človeka zachovávajú jeho prvé ľudské právo – právo na individuálnu autonómiu !!! V rámci individuálneho príbehu má človek slobodu rozhodovať sa o tom, ako chce chrániť a posilňovať svoje zdravie.

38. V rámci globálneho príbehu o „pandémii“ koronavírusu veľmi významnú úlohu musia zohrávať korporačné média. Bez nich nie je možné presadzovať plánovaný globálny príbeh a teda nie je možné vydláždiť cestu pre obyvateľstvo národných štátov, aby samo a iniciatívne sa dávalo očkovať v zriadených veľkokapacitných očkovacích centrách, ktoré plnia úlohy moderného koncentrákov. Média tvoria ponerizovanú ( zlom nasiaknutú ) sociálnu skupinu, ktorá dôsledne plní všetky úlohy spojené s presadzovaním globálnej diktatúry a s debilizáciou obyvateľstva. Individuálne príbehy jednotlivcov o ochrane zdravia a životov sú diametrálne odlišné od globálnych cieľov a preto mediálna kampaň na ich podporu nie je potrebná ( okrem reklám na lieky ).

39. Globálny príbeh o ochrane zdravia a životov ľudí je výrazom politiky globálneho kapitálu, ktorého predstavitelia sa spoločne dohodli, že musia určitým spôsobom zaútočiť na obyvateľstvo národných štátov, zrušiť tomuto obyvateľstvu určité politické, ekonomické, sociálne či ľudské práva, aby stratil vymoženosti obdobia klasického kapitalizmu a bohatých a mocných ako „Triedu 1%“ posunul do inej spoločenskej dimenzie, v ktorej budú neobmedzenými vládcami. Pri individuálnych príbehoch o ochrane pred koronavírusom na úrovni pacient – lekár s klinickým vyšetrením takéto politické zneužitie idey ochrany zdravia a životov nie je možné.

40. Vládna moc vyhlasuje temer každý deň, že svojimi opatreniami ochraňuje zdravie a životy obyvateľov SR. Iba v rámci globálneho príbehu bolo možné a potrebné všetkých obyvateľov SR vtiahnuť do denného režimu používania rúčka ako dostatočnej ochrany proti číreniu koronavírusu. V skutočnosti vládna moc svojim globálnym príbehom zabezpečila, aby si každá ľudská bytosť sama a z vlastnej iniciatívy nasadila rúško a tak prežila svoj školský či pracovný deň v podmienkach, ktoré nevyhovuje bežným vyučovacím a pracovným podmienkam. Dlhodobé používanie rúška prináša zdravotné problémy, o ktorých sa v médiach nehovorí a o ktorých nehovoria ani politici a ich všetci prisluhovači z radov lekárov, právnikov, učiteľov, funkcionárov miest a obcí, odborových funkcionárov, zamestnávateľov a podobne. Ak by sa to dalo znázorniť, tak naivita a hlúposť, rovnako ako zákernosť politikov, by sa tak vznášala nad zemským povrchom, že by tvorila nekonečne veľké a temné mračná – atómový hríb – ešte väčší ako po výbuchu ozajstnej atómovej bomby.

Prečo teda vládna moc nepoužila, nezabezpečila, aby sa problém koronavírusu riešil v rámci individuálnych príbehov zabezpečovania bežnej zdravotnej starostlivosti, založených na personálnom vzťahu Občan ( pacient ) – Všeobecný lekár aj s klinickým vyšetrením ???

Čitateľ si na túto otázku môže doložiť aj svoje možné odpovede, pretože tie sa priam núkajú z porovnania, aké výhody má globálny príbeh o ochrane zdravia a životov ľudí a aké výhody majú individuálne príbehy o ochrane zdravia a ľudí, ktoré sa dejú v podmienkach bežného života každého jednotlivca. Ja si dovolím zdôrazniť niekoľko myšlienok, ako možnú odpoveď na položenú otázku.

Zdola, z úrovne jednotlivých individuálnych príbehov, spojených personálnym vzťahom pacient – lekár s klinickým vyšetrením, nebolo možné stvoriť žiadnu skutočnú a ani formálnu epidémiu či pandémiu. Z respiračných ochorení založených na skutočnej anamnéze jednotlivých pacientov nebolo možné pre zmeny v politike a zmeny súvisiace s preorganizovaním života spoločnosti vytĺcť žiadny kapitál. Tí, ktorí to potrebovali, si zobrali príklad z Goebbelsa. Ten sa svojho času rozhodol nájsť si svoje miesto v politike, pretože pochopil, že politika je oblasť, kde si možno vydobyť moc nad „ľudským stádom.“ Goebbels si vybral fašizmus. „Pandémiu“ koronavírusu nebolo možné zaviesť zdola, od všeobecných lekárov a zdravotníckych zariadení. Z tohto dôvodu vznikol globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu, pretože je v rukách silného farmaceutického Kartelu a so značným vplyvom OSN a EÚ.

A keď ide o politiku, tak najmä západná spoločnosť už bola dostatočne pripravená k určitým zmenám, pretože bola splnená základná podmienka – minoritná trieda kapitalistov mala už v moci všetky potrebné národné vlády, ktoré jej pomôžu vydobyť si moc nad „ľudským stádom“. Táto moc sa začala dobývať na základe teórie buržoáznej demagógie, že je potrebné nahradiť uvedomelú činnosť jednotlivcov neuvedomelou činnosťou davu, v ktorom sa môže nahromadiť iba hlúposť, ale nie rozum. Davu je potrebné dať k dispozícií určité ilúzie. Davu bola podsunutá tá najjednoduchšia a najefektívnejšia ilúzia: sme ako ľudia napadnutí nebezpečným koronavírusom a preto ak si chceme chrániť zdravie a životy, musíme veriť tomu, že jedinou schopnou silou, ktorá to môže zvládnuť, je vládna moc a z jej strany prijaté rôzne opatrenia. Vládna moc ochráni naše zdravie a naše životy. Táto ilúzia zabrala a hlúposť začala kvitnúť, pretože dav si nevšimol, že vládna „liečba“ je niečo iné ako skutočná liečba v rámci personálneho vzťahu pacient – lekár. Samotní lekári a zdravotnícke zariadenia, napriek tomu, že vládna moc ich svojim spôsobom degradovala na vedľajšiu koľaj, dostali za úlohu ( ako darček ), aby vlastnými silami a organizačnými zmenami prispeli k tomu, že všetci potenciálni i skutoční pacienti budú prísne dodržiavať pravidlá pre „liečbu“ stanovené vládnou mocou. A tak pacienti a lekári si vzájomne v svojom personálnom vzťahu ničia svoje zdravie a pritom sa tvária, ako chránia si navzájom svoje životy.

Čo mohlo byť tým hlavným dôvodom, tým hlavným motorom, ktorý začal poháňať minoritnú triedu kapitalistov a jej prisluhovačov, aby spustili globálnu politiku strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu ? Bolo potrebné sa konečne odhodlať k tomu, aby v západnom svete každá vládna moc – štátna moc – ako inštitúcia s demokratickou autoritou, sa bleskovo zmenila na štátnu moc s nedemokratickou autoritou, s uplatňovaním totalitných a fašistických praktík. Táto trieda si veľmi dobre osvojila to, čo tvrdil už v januári 1932 v priemyselnom klube v Dússeldorfe pred veľkou skupinou žralokov monopolného kapitálu Adolf Hitler v svojom prejave. Citujem: „Je nezmyselné budovať hospodársky život na produktivite, hodnote osobnosti, a teda praktický na autorite osobnosti, a súčasne v politike odmietať autoritu osobnosti a na jej miesto stávať zákon veľkých čísel, demokraciu…No analógiou politickej demokracie v ekonomickej oblasti je komunizmus.“

Už v roku 1932 Adolf Hitler upozornil predstaviteľov monopolného kapitálu, že žiadne súžitie politickej rovnoprávnosti ( občanov ) a majetkovej nerovnosti nie je možné akceptovať a že to, na akom základe je založená kapitalistická ekonomika, tak na takom základe musí byť založené aj spravovanie spoločnosti. Dať moc občanom v rámci demokracie totiž znamená veľké nebezpečenstvo pre kapitalistickú triedu, pretože demokracia v ekonomickej oblasti zákonite povedie k jej zániku. Prejav Adolfa Hitlera pred zástupcami monopolného kapitálu pokladám za začiatok skutočného nástupu fašizmu k moci, ktorý viedol k nepredstaviteľným domácim konfliktom a k vzniku 2. svetovej vojny.

Porážkou fašistického Nemecka a samotného fašizmu však nebolo možné vykoreniť protirečenie súžitia medzi potrebou politickej rovnoprávnosti občanov a majetkovej nerovnosti, Dôvod je jednoduchý: ekonomický systém kapitalizmu má protirečenie uvedeného súžitia doslova v sebe zakódované a vždy ide len o to, kedy sa tento kód ( ako engram – stopa vo vedomí človeka ) prebudí k životu a teda bude použitý k určitému účelu. Po 2. svetovej vojne bolo potrebné sa postupne vrátiť k myšlienke, že je potrebné zachovať súžitie politickej rovnoprávnosti s majetkovou nerovnosťou na určitej úrovni a preto sa zaužívalo charakterizovať spoločnosť západnej civilizácie ako demokratický a právny štát. S ďalším politickým a ekonomickým vývojov v Európe a vo svete došlo k tomu, že sa začali robiť prípravy k tomu, aby sa zásadným spôsobom prikročilo k rušeniu súžitia politickej rovnoprávnosti s majetkovou nerovnosťou a teda k rušeniu demokratického a právneho štátu.

Trieda kapitalistov sa rozhodla, a zrejme definitívne, že je potrebné súžitie postupne eliminovať v jej prospech. V svoj prospech si trieda kapitalistov aj so svojimi prisluhovačmi postupne vybudovali dostatočne efektívny personálny systém spolupráce, ktorý mal a má za úlohu úplne zmeniť štátnu moc tvorenú občanmi na nedemokratickú autoritu. Ďalší pokus – tretí pokus – o nastolenie nadvlády nad ľudskou populáciou a svetom sa začal začiatkom roka 2020. „Tretia svetová vojna“ sa začala a pokračuje ako obrana a ochrana našich politických zástupcov proti „pandémii“ koronavírusu v mene ochrany zdravia a životov ľudí.

Išlo teda o požiadavku nevyhnutné zaviesť v politike autoritu osobnosti, čiže ako sa prestať hrať ďalej na demokraciu v kapitalistickej spoločnosti. Ale ako to urobiť, aby obyvateľstvo to nemohlo zobrať tragický, ale s pochopením a podriadením sa všetkým autoritatívnym praktikám vládnej moci ? Riešenie už bolo dávno známe a aj postupne pripravované. A toto riešenie spočívalo v tom, že sa musí v každom národnom štáte vytvoriť dostatočný strach z koronavírusu a že všetky opatrenia sú potrebné v rámci globálnej ochrany zdravia a životov ľudí. Bližšie, v bode 5.5. tohto článku uvádzam, že sa to udialo podľa konceptu zavedenia zdravotníckej diktatúry francúzskeho ekonóma a politika Attaliho.

Koniec časti V – záverečnej časti.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 173

Celkové hodnotenie: 15.66

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA