Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú pochopiť, čo znamená stratégia, teda aj pojem zdravý sedliacky rozum.

Desiata kapitola bola zaujímavá z viacerých hľadísk a napriek názvu o teréne riešila niekoľko rozdielnych problémov. V prvej časti Sun-Tzu klasifikuje druhy terénu a sebe vlastným spôsobom predkladá operačné zásady na jeho zužitkovanie. Jeho rady vonkoncom nie sú zastarané a exkurzy do histórie by neraz potvrdili platnosť jeho zásad.

Veľmi zaujímavá bola druhá časť desiatej kapitoly, v ktorej Sun-Tzu konkretizuje podmienky, v ktorých vojská zvyčajne zlyhajú. Nepriamo z nej vyplývajú odporúčania pre výcvik vojsk a dôstojníkov. Znovu sa nepriamo dotýka vojenskej personalistiky a kritérií pre výber veliteľov, apeluje na potrebu vypracovania kvalitných smerníc a predpisov. Znovu pripomenul význam štúdia vojenského umenia pre veliteľov. Najdôležitejším bol záver, že tak zlyhanie armády, ako aj ‚úroveň pripravenosti a morálny stav vojsk‘ (ak použijeme súčasnú terminológiu) sú výlučnou záležitosťou veliteľov jednotlivých stupňov a na vine nie sú takzvané objektívne príčiny. Skúsme si to dosadiť do totálneho zlyhania vedenia štátu v boji s vírusom, ktoré sa vyhovára na „vojsko“ – svoj ľud.

V nasledujúcej časti desiatej kapitoly sa Sun-Tzu zaoberal praktickým významom analýzy terénu, čím nadväzoval na prvú časť a dôraz znovu kládol na operačné výpočty. Spochybniteľná môže byť jeho zdanlivá výzva na neposlušnosť najvyššieho vojenského veliteľa voči politickému vedeniu štátu v presne vymedzených situáciách. Názor Majstra Sun môže vyvolávať veľmi cenné polemiky, ale história je plná nevyužitých príležitostí váhajúcich vojvodcov, ktorí uposlúchli nekompetentný zásah politického vedenia, alebo naopak, nepremyslených vojenských bitiek, čo viedlo k porážke v bitkách, ba dokonca k zničeniu slávnych ríš. Len si predstavme, že by Slovensko nemalo absolútne nekompetentného servilného anti-vojaka a anti-stratéga na čele ministerstva obrany v druhej polovici roka 2020, alebo by disponovalo odvážnym náčelníkom generálneho štábu, ktorý by odmietol vyslať vysoké tisícky vojakov na protiústavné vynútené plošné testovanie, ktoré spôsobilo prudký nárast obetí vírusu z troch desiatok na päť tisícok.

V názoroch Majstra Sun možno nesporne vidieť apel na zákon iniciatívy v boji. Veľmi aktuálne sú poznámky o tom, čo by sme nazvali charakter vojvodcu, ktorému nemôže ísť len o osobné výhody, ale vždy musí mať prednostne na zreteli národno-štátny záujem svojej vlasti (nie cudzích záujmov)! A vždy musí uprednostniť triezvy rozum pred emocionálnymi reakciami, medzi ktoré je možné zaradiť aj servilnosť vojvodcu voči politickej moci. Inak povedané, v texte je nepriamo vyslovená požiadavka nadstraníckosti vojakov, hoci na druhej strane Sun-Tzu kladie dôraz na politický rozhľad a najmä bezvýhradné vlastenectvo veliteľov, čím nepriamo spochybňuje apolitickosť armády, ktorá je sama osebe politikum štátu. Aj v súlade s novodobými autormi teórií o vzťahu vojaka a štátu, by držitelia najvyšších vojenských funkcií mali byť vojenskými poradcami politických rozhodovateľov a nemali by svoj zdravý vojenský úsudok podriaďovať politickému voluntarizmu. Zaujímavý a historicky poučný je príklad predvojnového nemeckého generálneho štábu, ktorého najvyšší predstavitelia nepodporovali iniciovanie druhej svetovej vojny. Sun-Tzu niekoľkými vetami objavil podstatu toho, o čom sa dodnes píšu množstvá článkov a publikácií.

V predposlednom odseku desiatej kapitoly sa Majster Sun dotýka toho, čo v súčasnosti nazývame vojenskými pedagogickými vlohami veliteľov a schopnosťou viesť svojich podriadených. Nepreferuje ponižovanie a despotizmus voči podriadeným, ale apeluje na láskavý a napriek tomu nekompromisný otcovsko-synovský prístup.

Vo svetovej literatúre a v strategických lekciách na obranných akadémiách sú vari najviac citovanými práve posledné vety desiatej kapitoly. V nich Sun-Tzu kladie dôraz na štyri aspekty boja – poznanie situácie vlastných vojsk, situácie nepriateľa, terénu a počasia. K obsahu naozaj nie je potrebný komentár.

SUN-TZU

VOJENSKÉ UMENIE

Jedenásta kapitola

DEVÄŤ DRUHOV ÚZEMIA

V súvislosti s použitím vojsk môže byť územie klasifikované ako rozptylové, hraničné, kľúčové, otvorené, ohniskové, nebezpečné, zložité, uzatvorené a osudové.

Keď feudálne knieža bojuje na svojom vlastnom území, nachádza sa na rozptylovom území. Ak vykonáva iba plytké prieniky do nepriateľovho teritória, nachádza sa na hraničnom území. Také územie, ktoré poskytuje rovnaké možnosti na zabratie, je kľúčové. Obojstranne prístupné územie je otvorené. Keď je štát obkolesený tromi ďalšími štátmi, jeho územie je ohniskové. Kto ho prvý ovládne, ten získa podporu väčšiny susedných štátov. Keď armáda prenikla hlboko do nepriateľského územia, zanechajúc za sebou veľa nepriateľských miest a sídel, vtedy sa nachádza na nebezpečnom území. Keď armáda prechádza cez hory, lesy alebo príkrymi krajmi, alebo pochoduje cez rokliny, mokrade a močariská, prípadne akékoľvek ťažko priechodné miesto, ide o zložité územie. Územie s obmedzeným prístupom a zložitým výstupom, kde malá nepriateľská sila môže udrieť proti presile, sa volá uzatvorené. Územie, na ktorom armáda prežije len vtedy, ak bojuje s odvahou a odhodlaním, sa nazýva osudové. A preto nebojuj na rozptylovom, nezastav sa na hraničnom území.

Neútoč na nepriateľa, ktorý obsadil kľúčové územie ako prvý; na otvorenom území nedovoľ, aby tvoje zoskupenia boli odkryté a tvoje spojovacie cesty prehradené. Na ohniskovom území uzatvor spojenectvá so susednými štátmi; na nebezpečnom území sa posilňuj rabovaním. Na zložitom území vykonávaj nápor; na uzatvorenom území nastav nástrahy; na osudovom území odvážne bojuj.

V starých časoch tí, ktorí boli považovaní za ostrieľaných vo vojne, nedovolili nepriateľovi zjednotiť jeho front a tylo, nedovolili spolupracovať ani jeho malým, ani veľkým zoskupeniam, ani jeho dobrým vojskám prísť na pomoc slabším a jeho dôstojníkom a mužstvu podporiť jeden druhého. Keď boli sily nepriateľa rozptýlené, zabránili mu, aby ich zoskupil; aj keď sa zoskupili, uvrhli ich do neporiadku. Sústreďovali sa a pohybovali vtedy, keď to bolo výhodné, v opačnom prípade prerušili činnosť. Niekto sa môže opýtať: „Ako sa postaviť proti zoradenému nepriateľovi, ktorý sa pripravuje na útok proti mne?“ Odpovedám: „Zmocni sa niečoho, čo si cení a podriadi sa tvojim želaniam.“ Podstatou vojny je rýchlosť. Využi výhodu toho, že nepriateľ je nepripravený, presúvaj sa po neočakávaných cestách, útoč na neho tam, kde nemá pripravené protiopatrenia.

Všeobecné zásady uplatniteľné pre invázne sily sú také, že keď si prenikol hlboko do nepriateľského územia, tvoja armáda je zjednotená a obranca ťa nemôže premôcť, drancuj úrodnú krajinu, aby si zabezpečil dostatok proviantu pre armádu. Venuj pozornosť stravovaniu vojsk a nevystavuj ich bezdôvodne vyčerpanosti. Zjednoť ich ducha, ochraňuj ich silu. Snovaj neodhaliteľné plány na presuny armády. Uvrhni vojská do takého postavenia, z ktorého nemôžu uniknúť a aj keby čelili smrti, nerozutekajú sa. Pretože keď sú pripravení na smrť, tak dokážu všetko. Dôstojníci a mužstvo potom vyvinú vrcholné úsilie. V zúfalej situácii sa ničoho neboja, keď niet únikovej cesty, stoja pevne. Hlboko v nepriateľskom území sú spolu spútaní a tam, kde niet inej možnosti, sa pustia do boja muža proti mužovi. Takéto vojská potom nemusia byť upozorňované na ostražitosť. Bez vynucovania podpory vojsk si ju generál získa; bez vyzývania k náklonnosti ju dosiahne; bez vyžadovania disciplíny vojsk ju vyhrá. Zakáž poverčivé pochybnosti a skoncuj so šírením chýrov, potom nikto nezuteká, ani keby čelil smrti. Moji dôstojníci nemajú žiadny nadbytok majetku, ale to nie preto, žeby opovrhovali bohatstvom; neočakávajú dlhý život, ale nie preto, žeby nemali radi dlhovekosť. V deň, keď armáda dostane rozkaz vydať sa na cestu, od sĺz sa premočia šaty tých, ktorí sa usadili a slzy tečú dolu lícami tých, ktorí odpočívajú. Uvrhni ich ale do situácie, z ktorej niet východiska a prejavia nevídanú odvahu.

Ten, kto ovláda vojenské umenie, používa svoje vojská ako had z hory Čang. Keď ho udrieš po hlave, útočí chvostom; keď ho udrieš po chvoste, útočí hlavou a keď ho udrieš do stredu tela, útočí hlavou aj chvostom. Niekto by sa mohol opýtať: „Môžu mať vojská schopnosť takej okamžitej koordinácie?“ Odpovedám: „Môžu“. Pretože aj keď sa muži dvoch štátov navzájom nenávidia, ak sú pohadzovaní vetrom v člne, potom budú schopní spolupracovať tak, ako pravá ruka s ľavou. Aby sme teda vojakom zabránili rozutekať sa, nestačí sa spoliehať iba na spútané kone alebo ukryté kolesá od vozov. Dosiahnutie jednotnej úrovne chrabrosti závisí od dobrého vedenia vojsk. A najlepšia výhoda sa dosiahne správnym používaním terénu a silných aj slabých síl. Takže zručný generál vedie svoje vojská presne tak, akoby za ruku viedol každého jednotlivého muža.

Generál má byť pokojný, nevyspytateľný, nestranný a musí sa vedieť ovládať. Mal by presadiť, aby sa jeho muži nestarali o jeho plány. Svoje spôsoby mení a plány upravuje tak, že ľudia nevedia, čo zamýšľa. Mení táboriská a postupuje nepriamymi cestami a takto zabraňuje ostatným v odhalení svojich plánov. Úlohou generála je odkopnúť rebrík za vojakmi, keď sa vyšplhajú do výšky. Armádu vedie hlboko do nepriateľského územia a tam uvoľní spúšť. Spáli člny a rozbije kuchynský riad, vedie svojich mužov raz sem, potom tam tak, ako bača vedie stádo oviec a nikto nevie, kam kráča. Povinnosťou generála je zhromaždiť armádu a uvrhnúť ju do beznádejnej situácie. Použiť rôzne prostriedky prispôsobené deviatim druhom územia, v súlade s rozdielnou situáciou použiť útočnú alebo obrannú taktiku a porozumieť skutočnému položeniu vojakov za rozdielnych okolností, to sú všetko záležitosti, ktoré generál musí starostlivo študovať.

Po vpáde na nepriateľské územie všeobecne platí, že čím hlbšie prenikneš, tým väčšiu súdržnosť dosiahneš, zatiaľ čo plytký prienik spôsobuje rozptyl. V rozptylovom priestore by som preto zjednotil odhodlanie armády. V kľúčovom území by som sa ponáhľal do tyla nepriateľa. Na otvorenom území by som mimoriadnu pozornosť venoval obrane. V ohniskovom území by som upevnil spojenecké zväzky. Na nebezpečnom území by som si zaistil trvalý prísun proviantu. Cez zložité územie by som sa rýchlo presunul po cestách. V uzatvorenom území by som uzatvoril prístupové body a východy. Na osudovom území by som zdôraznil, že niet šance na prežitie. Pretože povaha vojakov je taká, že v obkľúčení odolávajú, a keď nie je žiadna iná možnosť, tak bojujú na smrť, a keď sú zúfalí, vtedy bezvýhradne plnia rozkazy.

Ten, kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá; kto nepozná podmienky v horách, lesoch, nebezpečných priesmykoch, mokradiach a močiaroch, ten nemôže s armádou vykonávať pochod; kto nezvládne používanie miestnych sprievodcov, nemôže využiť výhody územia. Na velenie armáde suverénneho panovníka sa nehodí taký generál, ktorý nepozná čo len jedno z deviatich druhov územia. Keď suverénny panovník útočí na mocný štát, tak nedovolí nepriateľovi sústrediť jeho vojská. Zastraší ho a zabráni tomu, aby sa spojil so spojencami.

Z toho vyplýva, že proti silnému zoskupeniu sa nehodno postaviť a netreba ani podporovať moc iných štátov. V záujme uspokojenia svojich zámerov sa spoliehaj na vlastnú schopnosť zastrašiť svojich protivníkov. Takto dokážeš obsadiť nepriateľské mestá a poraziť nepriateľský štát. Bez ohľadu na zavedené obyčaje, udeľuj odmeny. Bez ohľadu na minulosť, zverejňuj vyznamenania. Takto môžeš použiť celú armádu, akoby bola jedným mužom. Vojská nasaď do úlohy bez toho, aby si im prezradil svoje zámery; bez toho, aby si im odhalil číhajúce nebezpečenstvá ich použi na získanie výhody. Uvrhni ich do nebezpečnej situácie, a oni prežijú; pusti ich do osudového územia, a budú žiť. Pretože keď je armáda postavená pred takú situáciu, dokáže z prehry vydolovať víťazstvo. Podstata vojenských operácií teda spočíva v predstieraní toho, že sledujem zámery nepriateľa; sústreď svoje vojská proti nepriateľovi ihneď ako sa vyskytne štrbina, ktorú je možné využiť. Takto môžeš zničiť generála, aj keby si pochodoval zo vzdialenosti tisíc „li“. Tomu sa hovorí dosiahnuť svoj zámer prefíkaným a duchaplným spôsobom.

Preto, keď prichádza čas na uskutočnenie plánu útoku, mal by si uzatvoriť prístupy, odobrať priepustky, prerušiť styky s nepriateľskými poslami a vyzvať radu starších, aby realizovala plány. Keď nepriateľ poskytne príležitosť, urýchlene ju využi. Bez vyzvania do boja sa zmocni miesta, na ktorom nepriateľovi záleží. V záujme dosiahnutia víťazstva by si mal zmeniť plán v súlade so situáciou. Preto zo začiatku predstieraj plachosť panny. Len čo ti nepriateľ poskytne príležitosť, buď svižný ako zajac a on ti nebude schopný čeliť.

Azda netreba zdôrazňovať strategickú neschopnosť neuveriteľne veľkej časti súčasných vládcov po celom svete, aj doma. Pokračovanie v ďalšej časti.

Písané pre „Knižnica obrancov slovenskej vlasti“ (www.oziseo.sk)

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Švec

O AUTOROVI

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 263

Celkové hodnotenie: 28.66

Priemerná čítanosť: 1839

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Prokurátor podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a to pre zločin…

  Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho vyčerpali v štandardnom čase iba tretinu eurofondov, tvrdí Heger

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, TASR – Jakub Kotian)   Vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho z balíka eurofondov v hodnote 15 miliárd eur…

  Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Malí a strední podnikatelia môžu aj v roku 2021 požiadať o kreatívny voucher. Pomoc v rámci projektu Podpora…

  V bojoch s povstalcami zabili dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho

  0icon

  N'Djamena 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pascal Guyot/Pool Photo via AP, File)   Čadského prezidenta Idrissa Débyho v utorok zabili počas bojov s povstalcami. Pri moci bol…

  Sulík chce, aby Sputnik V zostal na Slovensku: "Môže zachrániť ľudské životy"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou. Ako ďalej uviedol…

  Žilinský krajský súd potvrdil Judite za vraždu trest 12 rokov a štyri mesiace

  0icon

  Žilina 20. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Krajský súd (KS) v Žiline potvrdil v utorok 18-ročnej Judite za obzvlášť závažný zločin vraždy nepodmienečný trest odňatia…

  Matematik Kollár o pozitívnom covidovom trende: "Momentálne v dátach nevidíme žiadne náznaky niečoho, čo by nás varovalo"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot TV Joj)   Podľa matematika Richarda Kollára sviatky Veľkej noci dopadli na Slovensku z epidemiologického pohľadu veľmi dobre. Vyhlásil to…

  Hygienici sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov, apeluje Remišová

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa musia opäť vrátiť k trasovaniu kontaktov. Myslí si to predsedníčka strany Za ľudí…

  Blaha sa pýta, či ho budú špehovať, alebo ho rovno zatvoria, keďže podľa ministra Naďa predstavuje "bezpečnostné riziko"

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru-SD zverejnil na sociálnej sieti reakciu na vyjadrenia ministra obrany Jaroslava Naď z OĽaNO o…

  Prokurátor žiada predĺženie väzobného stíhania pre obvinených v rámci akcie Víchrica

  0icon

  Bratislava 20. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiada predĺženie väzobného stíhania pre obvinených v rámci akcie Víchrica. Informovala o tom…

  TopDesať

  Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 1. časť

  0 icon

  Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

  Tehotný muž ako absolútne nereálna vec? Odpoveďou môže byť pivo :)

  0 icon

  Keď párik očakáva dieťa, ide pravdepodobne o jedno z najkrajších období života. Je to obdobie vzrušenia, očakávania a určite aj nervozity. Ale čo ak by namiesto ženy bol tehotný muž? Prirodzene, všetka pozornosť sa v tomto období sústredí na budúcu mamičku. Ona je predsa tá, ktorá pod srdcom nosí drahocenný poklad. Je preto prirodzené a pochopiteľné, že…

  Záhadná vražda ryšavky 1. časť

  0 icon

  Počas druhej svetovej vojny Nemci okupovali väčšinu Európy. Neutrálne krajiny - Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko a Švédsko - slúžili ako liahne intríg a špionáže. Obzvlášť významné bolo Švédsko, pretože vďaka jeho strategickej polohe tam mali nemeckí, sovietski a britskí agenti de facto voľné ruky. V rámci trojdielneho článku sa spoločne pozrieme na vraždu záhadnej ryšavky.…

  TOP10+: Fakty o vesmíre, ktoré znejú ako falošné, ale sú pravdivé

  0 icon

  Dokonca aj tí, ktorých vesmír nijako nezaujíma, sú veľakrát prekvapení správami o vesmíre, galaxiách a našej planéte. Moderní vedci sa pritom vôbec nebránia generovať stále nové a nové fakty a dávať ich na svoje informačné kanály. Ich objavy stále dokazujú všetkým na našej planéte, ako málo toho vieme o tejto…

  Oceán zachytený v tých najkrajších farbách

  0 icon

  Oceán pred nami ukrýva ešte mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie. Pozri sa cez objektívy účastníkov súťaže Ocean Art Underwater Photo na krásy, ktoré sa ukrývajú pod hladinou. Oceán, aj keď sa zdá byť iba modrou nehybnou plochou, ukrýva v sebe toľko farebnosti a rozmanitosti, že nejednému z nás sa…

  Vo svete IT

  Od smartfónov k elektromobilom: Huawei predstavuje Alpha S a Alpha S HI

  0 icon

  O automobile Huawei sme mohli počuť prvýkrát už vo februári tohto roka a neskôr približne týždeň dozadu. To, čo sa dlhšiu dobu špekulovalo, sa stalo realitou. Spoločnosť v spolupráci s partnermi, predstavila svoj prvý elektromobil. Na tému upozorňuje portál autoevolution. Prvý elektromobil z kuchyne Huawei je na svete: Alpha S…

  Pozor na tento nenápadný odkaz, ktorý sa šíri službou WhatsApp. Neklikajte na neho, ide o malware!

  0 icon

  Platforma WhatsApp v posledných týždňoch dostáva skutočne zobrať. Len niekoľko dní dozadu obehla technologickú komunitu správa okolo možnosti sledovania aktivity používateľov tretími stranami, či o bezpečnostnej medzere, ktorá umožňuje viac menej hocikomu zablokovať účet obete. Všetko, čo k tomu je potrebné, je poznať mobilné číslo používateľa. Pozor na malware šíriaci sa WhatsAppom…

  Redmi K40 Game Enhanced Edition: poznáme dizajn i dátum predstavenia hernej novinky!

  0 icon

  Redmi K40 Game Enhanced Edition je úplný názov smartfónu, ktorý si doteraz držal väčšinu informácií v tajnosti. V posledných dňoch však začali na povrch pomaly vyplávať informácie o pripravovanom smartfóne a dozvedeli sme sa napríklad o použitom displeji, či dokonca čipsete. Teraz však už vieme naisto, kedy bude smartfón predstavený.…

  Huawei má oči pre plač. Spoločnosť vypadla z rebríčku najpredávanejších výrobcov smartfónov. Takéto sú čísla!

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je pod enormným tlakom zo strany amerických úradov. Hoci nedávne finančné výsledky spoločnosti odhalili, že rok 2020 bol mierne lepším v porovnaní s rokom 2019, tak aj napriek tomu, spoločnosti nie je moc do reči. Dôvodom sú klesajúce predaje smartfónov.  Huawei vypadol z…

  Apple očakáva, že iPhone 13 bude opäť predajným trhákom. Naskladniť plánuje až 100 miliónov zariadení

  0 icon

  Od nadchádzajúcej série iPhone 13 od spoločnosti Apple sa už v týchto dňoch očakáva, že na jeseň tohto roka prinesie zásadné vylepšenia vo viacerých oblastiach. I keď doposiaľ ide iba o špekulácie a prípadne čiastočne uniknuté informácie, už dnes vieme, že série iPhone 13 by mohla byť naozaj trhákom. Túto…

  Armádny Magazín

  Ukrajina s tým nesúvisí: USA vysvetlili presun desiatok vojakov do Poľska

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vysvetlilo, prečo presunuli niekoľko desiatok bojovníkov do Poľska. Pentagón rýchlo ubezpečil, že Ukrajina s tým nemá nič spoločné. Vyhlásil to hovorca vojenského oddelenia John Kirby na brífingu. Poznamenal, že hovoríme o bežných cvičeniach, ktoré nemajú nič spoločné so zhor

  Asymetrická odpoveď: Veľvyslanectvá Českej republiky a USA dostali zákaz najímania ruských občanov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že veľvyslanectvá Českej republiky a Spojených štátov amerických v Rusku už nebudú môcť najímať ruských občanov. Predtým sa im podarilo získať „veľmi veľké množstvo ľudí“ z radov Rusov. V éteri programu „60 minút“ na televíznom kanáli „Rusko-1“ Zacharovová

  Ruské letectvo zasiahlo teroristickú základňu pri Palmyre. Zabili až 200 militantov

  0 icon

  Rusko, 20.apríl 2021 (AM) – Rusko pred prezidentskými voľbami zasiahlo teroristov, ktorí plánovali teroristické útoky a útoky na štátne inštitúcie vo veľkých mestách v Sýrii.   https://twitter.com/ferozwala/status/1384230763839643650   Ruské vzdušné sily zaútočili na teroristov v Sýrii. Je zr

  USA stupňujú napätie. Torpédoborce smerujú do Čierneho mora

  0 icon

  USA, 20.apríl 2021 (AM) – Dva americké torpédoborce Donald Cook a Roosevelt opäť opustili základňu na gréckom ostrove Kréta a smerujú do Čierneho mora. Oznámil to šéfredaktor portálu BlackSeaNews“ Andrey Klimenko.   Americké ministerstvo obrany sa pred týždňom rozhodlo nevyslať raketové torpédoborce do Čierneho mora, aby zabránili „ďa

  Analytik Štefec: Základný problém je načasovanie kauzy Vrbětice a jej otvorenie práve teraz

  0 icon

  Česko, 20. apríl 2021 (AM, Sputnik) – S vojenským analytikom a bývalým riaditeľom výzbrojnej služby ministerstva obrany Jaroslavom Štefcom sa vraciame k výbuchu muničného skladu vo Vrběticích. Expert považuje kauzu za spravodajskú hru a tiež upozorňuje na z jeho hľadiska problematické načasovanie. Ako uvádza

  Svetlo sveta

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

  Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

  0 icon

  Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

 • icon FOTO DŇA