Zopár poznámok k pápežovým výhradám k zneniu modlitby „Otče náš…“

Publikované 14.12. 2017 o 11:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Najznámejšia modlitba, teda modlitba Pána, má rôzne preklady. Nachádza sa v Mt 6,9-13) a tiež Lukáš, kapitola 11, verše 2 až 4 (L 11,2-4). Najrozšírenejším je ekumenický preklad:
http://www.christianos.sk/uvod/otcenas/
Preklady pôvodných originálov (prototext) z jazyka do jazyka, pričom vzniká výsledok prekladu, teda, nový text v cieľovom jazyku (metatext) bývajú často problematické, dôvod: sémantický diferenciál, významový rozdiel, významový interval, v kritickom priestore medzi zdrojovým originálom (prototext) a výsledkom prekladu (metatext)…
Metatext ako výsledok prekladu sa všeobecne aj v jednotlivých prípadoch produktov prekladu nazýva aj, a je, vždy, text o texte, jeho približný obraz, reflexia, ale nie kópia, s výhradou (!), čo sa rozumie pod pojmom kópia a reflexia: bližším je vnímanie výsledku prekladu ako prenos, prepis pôvodného zdrojového textu originálu z pôvodného originálneho jazyka (prototext) do iného jazyka (metatext). Ešte inak – ide o prenos originálu pôvodného textu z jedného (pôvodného) jazykového prostredia do iného jazykového prostredia a osvetia, naprieč diachrónne synchrónnym kontinuom priestoru a času. A o to ide aj v oblasti prekladu všetkých a teda, aj biblických historických textov…

Odborníci na islam aj na tomto pozadí, tvrdia, že moslimovia by mali čítať a učiť sa Korán len v originálnej arabčine.
Poznámka:
V madrasách, a madrasa je
1. stredoveká islamská škola
2. stredná alebo vysoká škola (univerzita) v islamskom prostredí,
kde sa na jej najnižšom stupni, žiaci (už detičky) učia Korán odriekať naspamäť, bez toho, že by pritom čo len tušili význam a zmysel učiva… (dozvedajú sa ho neskôr).

Pri preklade ide o potiaže dvoch rozdielných lexík (lexéma – slovo, lexikon – slovník)
a/ jazyka prototextu (prekladaný text),
b/ jazyka metatextu (výsledný preklad),
spôsobené rozdielnou lexikou, slovnou zásobou, v možnostiach použitia slov, známych ako synonymá…
Vysvetlivka (príklad): Nie všetko je možné úplne presne preniesť hoc aj z maďarčiny do slovenčiny…
Ide o úsilie prekladateľov nájsť a nahradiť slová a slovné spojenia priamymi ekvivalentmi, a z núdze pendantmi (náhrada, majúca čo najbližší sémantický význam k originálu).
Problému sémantického diferenciálu sa často prakticky nemožno vyhnúť…
Príklad z literatúry: Preklady Puškina z ruštiny do slovenčiny;
1. Nielenže ide o preklad z jedného do iného jazyka,
ale, súčasne, ide aj (!) o
2. Preklad, prenos z jedného do druhého jazyka osobitného, len (!) puškinovského jazyka, príznačného len pre Puškina…
Dva prekladateľské oriešky v jednom.
Aramejčina a zmienená modlitba (k Ježišovej údajnej aramejčine poznámka dole) je poznačená osobným Ježišovým jazykom, ktorý bol viac významový, emotívny, citový, popri jednoduchých racionálnych (ako keď bičom plieska!) Ježišových „civilných“ výrokoch (jeho učenie a vyučovanie).
Prekladové problémy sa týkajú literatúry (próza, poézia, dráma), vedy, kultúry, umenia, publicistických, žurnalistických textov (novinové správy) teda všetkých písaných a hovorených textov…

Každý prekladateľ, ktorý je, alebo chce byť hodnotený ako dobrý prekladateľ, by mal v prekladateľskej praxi pristupovať aj ako znalý teórie prekladu…
Teórii prekladu sa venuje súčasť teórie literatúry.
Akýmsi „Einsteinom“ teórie literatúry (to je, bolo, na nobelovku!) bol na Slovensku dnes už nežijúci Prof. Anton Popovič, Dr.Sc.
(Nitra, KLKEM na prelome 70-80-tych rokov minulého stor.)

Nutná poznámka k možným nedorozumeniam a historiografickým pravdám a polopravdám:
Modlitba „Otče náš,…“ má údajne pôvod v aramejčine, údajne ňou hovoril  Ježiš.
Pravdou aj polopravdou je, že Aramejčina patrí dnes do skupiny tzv. „mŕtvych, alebo jazykov na ústupe“.
(Mŕtve jazyky – napríklad sumerčina, akkadčina, egyptčina, staroperzština, staro kannánčina…)
Nie ale celkom, pretože dochádza k jej regionálnej resuscitácii napríklad medzi sýrskymi kresťanmi, ktorí chcú byť biblicky autentickí…
Aramejčina, ako jeden zo semitských jazykov, nie je dnes celkom mŕtva, uznal ju Izrael, ktorý tým uznal aj Aramejcov ako samostatný archaický národ…
Matúšovo evanjelium nie je prekladom z aramejčiny, ale gréckym pôvodným textom. Dnešné „aramejské“ verzie vychádzajú zvyčajne zo sýrskej Pešity, tá je ale sama závislá na gréckom texte. Galilejská aramejčina 1. storočia, ktorou údajne hovoril Ježiš, bola úplne iný jazyk, než sýrska aramejčina. Text Otčenáša teda nemusel byť v aramejčine vôbec spísaný.
Wikipedia o aramejčine:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aramej%C4%8Dina

Pápež František pochádza z Latinskej Ameriky (a to je jeho pôvodné a prvotné materinské jazykové prostredie), taliančinu prevzal služobne ako úradný jazyk, pričom operatívne ovláda aj latinčinu (zrejme je viacnásobne jazykovo dobre vybavený).
Má blízo k latinčine aj preto, že Vulgata, ako prvá, uznaná všeobecná Biblia, pre západný svet, bola preložená do tohto jazyka… (prelom 4. a 5. stor., komplexný preklad z hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny ako pôvodných jazykov Písma…).
Poznámka: Inak mŕtvu latinčinu používa dodnes najmä medicína… (anatómia, názvy diagnóz).
Aramejčinu, pôvodne jazyk blízkovýchodných kresťanov od 7. stor. (nástup islamu) z Blízkeho východu, vytlačila arabčina…

Znenie modlitby „Otče náš…“ teda prechádza jeho, pápežovou, hlavou, prinajmenšom v troch jeho osobných jazykových vrstvách (vieme, že tí, ktorí hovoria, píšu viacerými jazykmi, myslia tým jazykom, ktorý práve používajú…), a tým neodkazujem na Vulgatu (aby čitatelia mali jasno, ktoré jazykové vrstvy mienim…) a to je zrejme dôvod, pre ktorý sa Františkovi „nepozdáva“ presný preklad z aramejčiny…
Pápež by mal tesnejšie spolupracovať s odborníkmi v oblasti teórie a praxe prekladu… (oblasť biblistiky a v jej rámci exegézy – výklad a interpretácia biblického Písma…). Ideš o neobvykle aktivistického pápeža, zasahujúceho do oblastí viery a učenia katolíckej cirkvi (katolicizmu), ktorého verbálne výstupy sa stretávajú s nevôľou v jeho vlastných radoch, a zakladajú ak nie konflikt, tak pnutie a napätie vo vnútri kléra katolíckej cirkvi, ale aj vo vzťahu k ostatným kresťanským denomináciám…

Myslím si, že ono (k veci): „…a nepriveď nás do pokušenia…“ je v poriadku a pápež prejavil nadbytočný (redundancia) pozitivistický záujem o zmysel a význam tejto časti modlitby. Ale my, vieme, chápeme, a významu prosby, modlitby, rozumieme.
Boh dal ľuďom slobodu a slobodnú vôľu a vedie ich k tomu, aby vedeli rozlíšiť dobré od zlého a svoju slobodnú vôľu správne používali.
K slobode a slobodnej vôli im, nám, pridal svedomie.
Moja osobná modlitba k tradičnej, predpísanej:
„Bože, posilni moju vôľu, aby som nepodľahol žiadnemu zlému pokušeniu.“
Vieme, že hriech páchame už myšlienkou, a tá nás pokúša.
A známe je aj, že: „Prianie je otcom myšlienky.“
Trest za spáchaný skutok neprichádza po ňom, ale už sám skutok je trestom. A skutok je už v myšlienke, príklad nám dáva evanjelista Matúš:
„No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27-28)
Skutok je už v samotnej, len, myšlienke. A s ňou, myšlienkou,  v jednom momente, aj prichádzajúci trest.
Po ňom, myšlienke alebo skutku, má ihneď nastúpiť pokánie (účinná ľútosť, oslobodenie, očistenie a zmierenie – katarzia).
Úplne mimo kontext, a to je, ako, ak si poviem (pre odľahčenie, lebo stále ešte nejde o život): „Mám názor, ale s ním zásadne nesúhlasím.“ (Autocenzúra). 🙂
Doplnok (z mnohých možností):
http://www.boziemilosrdenstvo.sk/vianney/o_necistote.html
Apoštol Jakub: „Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.“ (Jakub 1:13-15)
Práve naopak, Boh nás chce od pokušenia oslobodiť. Prosíme ho teda, aby nám nedovolil nastúpiť cestu, ktorá vedie k hriechu.
Je ťažké preložiť jedným slovom aj grécky výraz, ktorý doslovne znamená „nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia“ alebo „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“ (pôvodný grécky text modlitby kai mé eisenegkés hymas eis peirasmon; v aramejčine, údajne v pôvodnom Ježišovom jazyku, wě ’al ta‘linnán‚’ lěnisjôn). A ten „mal“ byť  zapísaný do gréčtiny.
Poznámka k údajnej (!) ježišovej aramejčine: Neexistuje priama záruka, že Ježiš hovoril v aramejčine. Bol žid, teda používal skôr hebrejčinu. Začiatok 1. stor. n.l. bol „globálne“ poznačený vládou Ríma a gréčtinou. Vieme ale, že evanjeliá Matúša a Lukáša, ako aj Jabubov list, boli zapísané v gréčtine.

Boh nie je príčinou pádu do pokušenia. Prosíme ho, nech nedopustí, aby sme podľahli akémukoľvek zlému pokušeniu.
Boh nemá nič spoločné s našimi zlými skutkami ani so zlom, spôsobeným ľuďmi.
Poznámka: Ešte aj na autonehodách sa podieľa ľudských faktor. Aj technická chyba je často dôsledok ľudského faktora.
Bezpečne jazdiť sa dá aj bez pátričiek, visiacich na stredovom spätnom zrkadle.
Vieme, ale, že na nehodách a nešťastiach sa môžu podieľať a aj sa podieľajú aj tzv. tretie vplyvy… (mimo moc ľudí). To ale neznamená, že sú spôsobené „zlými silami“.
Fakt: Ešte aj Satan má „čisté ruky“. Lebo nie Satan pácha zlo, ale ľudia páchajú zlo. Hmm…
Boh miluje ľudí, a nenávidí hriech. Nie nás.
Dialóg Boha so Satanom prebieha v spirituálnej (duchovnej) sfére tak, ako dialóg veriacich ľudí s Bohom a v kúte a jeho tme, tieni, so skrytým Satanom…
Satan je Dicis et non facis (Ten, ktorý sa tvári, že nie je).
Si diabolus non esset mendax et homicida (Diabol je klamár a vrah).
Jób Bohu: „Pomysli, Bože, Otče, prosím, na obmedzenú mieru mojej sily. Neskúšaj ma príliš. Vytýč hranice, v ktorých smiem byť pokúšaný, nie príliš široké a buď mi  blízko so svojou chrániacou rukou, keď to bude na mňa príliš veľa.“ (Kniha Jób)
Známe ľudové porekadlá:
Zovšeobecnené Jóbovské: „Čo sa človek natrápi, pokým o všetko príde.“
„Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.“
Logická otázka: Tak načo nám a pre nás, je dobrý Boh?
Odpoveď: To je tajomstvo, mystérium viery…
Pavol Korinťanom: „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1 Kor 10,13).
Než sa stane, čo sa má stať a stane sa, a to sa dá tvrdiť na istotu, čakajú nás, pozemských ľudí, ešte mnohé, nepredstaviteľné, skúšky.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Autor ani článok nemajú ambície zasahovať do kompetencií odborníkov, prekladateľov Písma, biblistov, ani biblických exegetov (interpretácia, výklad Písma).
Odporúčam gúgliteľom narábať s výsledkami gúglenia opatrne a obozretne, a pri „bádaní“ sa opierať o autority…
Pri gúglení som zistil, že zdroje odkazujúce na „pôvodné aramejské znenie“ modlitby Pána, adresátov a príjemcov takýchto informácií, odvádzajú k hnutiu New Age a novo pohanstvu…
…a New Age je pokrvným zdrojovým príbuzným náboženstva New World Order.

Skôr, než som vykonal konečnú editáciu textu článku, lebo neskutočné sieťové problémy, a (môj) pomalý inet (Mamma mia! Error! Not found! Horror!), zadiskutovali ste si… 🙂
Pre úplnosť text článku dopĺňam do článku poznámku:
Tvary neuveď, neprivoď, nevoveď, nepriveď, sú synonymá a slovenské prekladové dobové archaizmy.
Ale všetci, čo im chceme, stačí nám k tomu štandardné IQ a intelekt, rozumieme im aj dnes.
Musel by to hlupák byť, čo by modlitbe Pánovi nerozumel.
Zbytočná téma.
Pápežova nespokojnosť nie je na mieste.
Ako rôzne slovné tvary (lexikálne jednotky) s rovnakým alebo veľmi blízkym významom sú použité rôzne, v rôznych prekladoch (Roháček, ekumenický preklad, evanjelický preklad a ďalšie…).
Sémantický diferenciál sa tak vyskytuje aj v znení Matúša a Lukáša v rôznych prekladoch a edíciách (späť na prvý odkaz hore)…
Pápež nie je nadpriemerne inteligentný.
Má ale zvláštnu EQ výbavu („súcit s Európou ako neplodnou Sárou…“).

Pravý kresťanský postoj pápeža Františka k neplodnej Európe (Sára) by mal prednostne naliehať na potrebu a nutnosť spoločenskej a ekonomickej podpory domácich, autochtónnych európskych rodín, založených prednostne manželstvom muža a ženy, a nie obhajovať a podporovať imigráciu a rodovú ideológiu a politiky, podporujúce pseudo ľudské práva jednotlivcov a skupín „sexuálnych“ pseudo menšín (také menšiny teória ani žiadny z kľúčových a základných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov nepoznajú, pojem „sexuálna menšina“ nie je ľudsko právne definovaný!) a manželstiev homosexuálov.
Tvrdenie, že ide o porušované základné ľudské práva tzv. „dúhy“ je lož!
Manželstvo, registrované partnerstvo (životné partnerstvo) ani adopcie detí nie sú základným ľudským právom!
Pápežov osobný aktivizmus inklinuje k neomarxistickej pseudo kresťanskej novej ľavici a to je parketa pre Kongregáciu pre náuku viery a kresťanského učenia (emeritný pápež Benedikt), na čo už aj jeho znepokojené „ovečky“ reagujú:
https://www.hlavnespravy.sk/krestanski-intelektuali-podpisali-dokument-prisahy-vernosti-katolickej-viere-ak-bude-konflikt-medzi-papezom-naukou-nas-postoj-je-jasny/1241496
Písal som aj o jeho kolaborácii s OSN a 20 jeho bodovom pláne „oplodnenia Európy ako neplodnej Sáry“ a v jeho rámci legalizácie aj nelegálnej imigrácie, v súbehu s Global Compact 1 a Global Compact 2 z dielne OSN:
https://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Francúzska antirasistická mimovládka skritizovala chorvátsky futbalový tím za to, že je príliš biely

Paríž 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Francúzska mimovládna organizácia LICRA (Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitismu) sa pustila do Chorvátskej futbalovej reprezentácie za to, že sú všetci hráči belosi. Za príklad im dáva francúzsky tím, ktorý je "multietnický a multifarebný." Prednedávnom sme vás informovali o tom, ako rádio Slobodná…

Britská bioetická rada uznala génovú úpravu ľudského embrya

Epsom 19. júla 2018 (HSP/Foto: screenshot z YouTube)   Uznávaná Nuffieldova rada pre bioetiku tvrdí, že zmena DNA u ľudského embrya môže byť "morálne prípustná", ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, píše The Guardian "Náš názor je, že úprava genómu nie je sama osebe morálne neprijateľná," vyhlásila Karen Yeungová, predsedníčka…

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

1

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

8

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…