Zopár poznámok k pápežovým výhradám k zneniu modlitby „Otče náš…“

Najznámejšia modlitba, teda modlitba Pána, má rôzne preklady. Nachádza sa v Mt 6,9-13) a tiež Lukáš, kapitola 11, verše 2 až 4 (L 11,2-4). Najrozšírenejším je ekumenický preklad:
https://www.christianos.sk/uvod/otcenas/
Preklady pôvodných originálov (prototext) z jazyka do jazyka, pričom vzniká výsledok prekladu, teda, nový text v cieľovom jazyku (metatext) bývajú často problematické, dôvod: sémantický diferenciál, významový rozdiel, významový interval, v kritickom priestore medzi zdrojovým originálom (prototext) a výsledkom prekladu (metatext)…
Metatext ako výsledok prekladu sa všeobecne aj v jednotlivých prípadoch produktov prekladu nazýva aj, a je, vždy, text o texte, jeho približný obraz, reflexia, ale nie kópia, s výhradou (!), čo sa rozumie pod pojmom kópia a reflexia: bližším je vnímanie výsledku prekladu ako prenos, prepis pôvodného zdrojového textu originálu z pôvodného originálneho jazyka (prototext) do iného jazyka (metatext). Ešte inak – ide o prenos originálu pôvodného textu z jedného (pôvodného) jazykového prostredia do iného jazykového prostredia a osvetia, naprieč diachrónne synchrónnym kontinuom priestoru a času. A o to ide aj v oblasti prekladu všetkých a teda, aj biblických historických textov…

Odborníci na islam aj na tomto pozadí, tvrdia, že moslimovia by mali čítať a učiť sa Korán len v originálnej arabčine.
Poznámka:
V madrasách, a madrasa je
1. stredoveká islamská škola
2. stredná alebo vysoká škola (univerzita) v islamskom prostredí,
kde sa na jej najnižšom stupni, žiaci (už detičky) učia Korán odriekať naspamäť, bez toho, že by pritom čo len tušili význam a zmysel učiva… (dozvedajú sa ho neskôr).

Pri preklade ide o potiaže dvoch rozdielných lexík (lexéma – slovo, lexikon – slovník)
a/ jazyka prototextu (prekladaný text),
b/ jazyka metatextu (výsledný preklad),
spôsobené rozdielnou lexikou, slovnou zásobou, v možnostiach použitia slov, známych ako synonymá…
Vysvetlivka (príklad): Nie všetko je možné úplne presne preniesť hoc aj z maďarčiny do slovenčiny…
Ide o úsilie prekladateľov nájsť a nahradiť slová a slovné spojenia priamymi ekvivalentmi, a z núdze pendantmi (náhrada, majúca čo najbližší sémantický význam k originálu).
Problému sémantického diferenciálu sa často prakticky nemožno vyhnúť…
Príklad z literatúry: Preklady Puškina z ruštiny do slovenčiny;
1. Nielenže ide o preklad z jedného do iného jazyka,
ale, súčasne, ide aj (!) o
2. Preklad, prenos z jedného do druhého jazyka osobitného, len (!) puškinovského jazyka, príznačného len pre Puškina…
Dva prekladateľské oriešky v jednom.
Aramejčina a zmienená modlitba (k Ježišovej údajnej aramejčine poznámka dole) je poznačená osobným Ježišovým jazykom, ktorý bol viac významový, emotívny, citový, popri jednoduchých racionálnych (ako keď bičom plieska!) Ježišových „civilných“ výrokoch (jeho učenie a vyučovanie).
Prekladové problémy sa týkajú literatúry (próza, poézia, dráma), vedy, kultúry, umenia, publicistických, žurnalistických textov (novinové správy) teda všetkých písaných a hovorených textov…

Každý prekladateľ, ktorý je, alebo chce byť hodnotený ako dobrý prekladateľ, by mal v prekladateľskej praxi pristupovať aj ako znalý teórie prekladu…
Teórii prekladu sa venuje súčasť teórie literatúry.
Akýmsi „Einsteinom“ teórie literatúry (to je, bolo, na nobelovku!) bol na Slovensku dnes už nežijúci Prof. Anton Popovič, Dr.Sc.
(Nitra, KLKEM na prelome 70-80-tych rokov minulého stor.)

Nutná poznámka k možným nedorozumeniam a historiografickým pravdám a polopravdám:
Modlitba „Otče náš,…“ má údajne pôvod v aramejčine, údajne ňou hovoril  Ježiš.
Pravdou aj polopravdou je, že Aramejčina patrí dnes do skupiny tzv. „mŕtvych, alebo jazykov na ústupe“.
(Mŕtve jazyky – napríklad sumerčina, akkadčina, egyptčina, staroperzština, staro kannánčina…)
Nie ale celkom, pretože dochádza k jej regionálnej resuscitácii napríklad medzi sýrskymi kresťanmi, ktorí chcú byť biblicky autentickí…
Aramejčina, ako jeden zo semitských jazykov, nie je dnes celkom mŕtva, uznal ju Izrael, ktorý tým uznal aj Aramejcov ako samostatný archaický národ…
Matúšovo evanjelium nie je prekladom z aramejčiny, ale gréckym pôvodným textom. Dnešné „aramejské“ verzie vychádzajú zvyčajne zo sýrskej Pešity, tá je ale sama závislá na gréckom texte. Galilejská aramejčina 1. storočia, ktorou údajne hovoril Ježiš, bola úplne iný jazyk, než sýrska aramejčina. Text Otčenáša teda nemusel byť v aramejčine vôbec spísaný.
Wikipedia o aramejčine:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aramej%C4%8Dina

Pápež František pochádza z Latinskej Ameriky (a to je jeho pôvodné a prvotné materinské jazykové prostredie), taliančinu prevzal služobne ako úradný jazyk, pričom operatívne ovláda aj latinčinu (zrejme je viacnásobne jazykovo dobre vybavený).
Má blízo k latinčine aj preto, že Vulgata, ako prvá, uznaná všeobecná Biblia, pre západný svet, bola preložená do tohto jazyka… (prelom 4. a 5. stor., komplexný preklad z hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny ako pôvodných jazykov Písma…).
Poznámka: Inak mŕtvu latinčinu používa dodnes najmä medicína… (anatómia, názvy diagnóz).
Aramejčinu, pôvodne jazyk blízkovýchodných kresťanov od 7. stor. (nástup islamu) z Blízkeho východu, vytlačila arabčina…

Znenie modlitby „Otče náš…“ teda prechádza jeho, pápežovou, hlavou, prinajmenšom v troch jeho osobných jazykových vrstvách (vieme, že tí, ktorí hovoria, píšu viacerými jazykmi, myslia tým jazykom, ktorý práve používajú…), a tým neodkazujem na Vulgatu (aby čitatelia mali jasno, ktoré jazykové vrstvy mienim…) a to je zrejme dôvod, pre ktorý sa Františkovi „nepozdáva“ presný preklad z aramejčiny…
Pápež by mal tesnejšie spolupracovať s odborníkmi v oblasti teórie a praxe prekladu… (oblasť biblistiky a v jej rámci exegézy – výklad a interpretácia biblického Písma…). Ideš o neobvykle aktivistického pápeža, zasahujúceho do oblastí viery a učenia katolíckej cirkvi (katolicizmu), ktorého verbálne výstupy sa stretávajú s nevôľou v jeho vlastných radoch, a zakladajú ak nie konflikt, tak pnutie a napätie vo vnútri kléra katolíckej cirkvi, ale aj vo vzťahu k ostatným kresťanským denomináciám…

Myslím si, že ono (k veci): „…a nepriveď nás do pokušenia…“ je v poriadku a pápež prejavil nadbytočný (redundancia) pozitivistický záujem o zmysel a význam tejto časti modlitby. Ale my, vieme, chápeme, a významu prosby, modlitby, rozumieme.
Boh dal ľuďom slobodu a slobodnú vôľu a vedie ich k tomu, aby vedeli rozlíšiť dobré od zlého a svoju slobodnú vôľu správne používali.
K slobode a slobodnej vôli im, nám, pridal svedomie.
Moja osobná modlitba k tradičnej, predpísanej:
„Bože, posilni moju vôľu, aby som nepodľahol žiadnemu zlému pokušeniu.“
Vieme, že hriech páchame už myšlienkou, a tá nás pokúša.
A známe je aj, že: „Prianie je otcom myšlienky.“
Trest za spáchaný skutok neprichádza po ňom, ale už sám skutok je trestom. A skutok je už v myšlienke, príklad nám dáva evanjelista Matúš:
„No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27-28)
Skutok je už v samotnej, len, myšlienke. A s ňou, myšlienkou,  v jednom momente, aj prichádzajúci trest.
Po ňom, myšlienke alebo skutku, má ihneď nastúpiť pokánie (účinná ľútosť, oslobodenie, očistenie a zmierenie – katarzia).
Úplne mimo kontext, a to je, ako, ak si poviem (pre odľahčenie, lebo stále ešte nejde o život): „Mám názor, ale s ním zásadne nesúhlasím.“ (Autocenzúra). 🙂
Doplnok (z mnohých možností):
https://www.boziemilosrdenstvo.sk/vianney/o_necistote.html
Apoštol Jakub: „Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.“ (Jakub 1:13-15)
Práve naopak, Boh nás chce od pokušenia oslobodiť. Prosíme ho teda, aby nám nedovolil nastúpiť cestu, ktorá vedie k hriechu.
Je ťažké preložiť jedným slovom aj grécky výraz, ktorý doslovne znamená „nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia“ alebo „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“ (pôvodný grécky text modlitby kai mé eisenegkés hymas eis peirasmon; v aramejčine, údajne v pôvodnom Ježišovom jazyku, wě ’al ta‘linnán‚’ lěnisjôn). A ten „mal“ byť  zapísaný do gréčtiny.
Poznámka k údajnej (!) ježišovej aramejčine: Neexistuje priama záruka, že Ježiš hovoril v aramejčine. Bol žid, teda používal skôr hebrejčinu. Začiatok 1. stor. n.l. bol „globálne“ poznačený vládou Ríma a gréčtinou. Vieme ale, že evanjeliá Matúša a Lukáša, ako aj Jabubov list, boli zapísané v gréčtine.

Boh nie je príčinou pádu do pokušenia. Prosíme ho, nech nedopustí, aby sme podľahli akémukoľvek zlému pokušeniu.
Boh nemá nič spoločné s našimi zlými skutkami ani so zlom, spôsobeným ľuďmi.
Poznámka: Ešte aj na autonehodách sa podieľa ľudských faktor. Aj technická chyba je často dôsledok ľudského faktora.
Bezpečne jazdiť sa dá aj bez pátričiek, visiacich na stredovom spätnom zrkadle.
Vieme, ale, že na nehodách a nešťastiach sa môžu podieľať a aj sa podieľajú aj tzv. tretie vplyvy… (mimo moc ľudí). To ale neznamená, že sú spôsobené „zlými silami“.
Fakt: Ešte aj Satan má „čisté ruky“. Lebo nie Satan pácha zlo, ale ľudia páchajú zlo. Hmm…
Boh miluje ľudí, a nenávidí hriech. Nie nás.
Dialóg Boha so Satanom prebieha v spirituálnej (duchovnej) sfére tak, ako dialóg veriacich ľudí s Bohom a v kúte a jeho tme, tieni, so skrytým Satanom…
Satan je Dicis et non facis (Ten, ktorý sa tvári, že nie je).
Si diabolus non esset mendax et homicida (Diabol je klamár a vrah).
Jób Bohu: „Pomysli, Bože, Otče, prosím, na obmedzenú mieru mojej sily. Neskúšaj ma príliš. Vytýč hranice, v ktorých smiem byť pokúšaný, nie príliš široké a buď mi  blízko so svojou chrániacou rukou, keď to bude na mňa príliš veľa.“ (Kniha Jób)
Známe ľudové porekadlá:
Zovšeobecnené Jóbovské: „Čo sa človek natrápi, pokým o všetko príde.“
„Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.“
Logická otázka: Tak načo nám a pre nás, je dobrý Boh?
Odpoveď: To je tajomstvo, mystérium viery…
Pavol Korinťanom: „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1 Kor 10,13).
Než sa stane, čo sa má stať a stane sa, a to sa dá tvrdiť na istotu, čakajú nás, pozemských ľudí, ešte mnohé, nepredstaviteľné, skúšky.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Autor ani článok nemajú ambície zasahovať do kompetencií odborníkov, prekladateľov Písma, biblistov, ani biblických exegetov (interpretácia, výklad Písma).
Odporúčam gúgliteľom narábať s výsledkami gúglenia opatrne a obozretne, a pri „bádaní“ sa opierať o autority…
Pri gúglení som zistil, že zdroje odkazujúce na „pôvodné aramejské znenie“ modlitby Pána, adresátov a príjemcov takýchto informácií, odvádzajú k hnutiu New Age a novo pohanstvu…
…a New Age je pokrvným zdrojovým príbuzným náboženstva New World Order.

Skôr, než som vykonal konečnú editáciu textu článku, lebo neskutočné sieťové problémy, a (môj) pomalý inet (Mamma mia! Error! Not found! Horror!), zadiskutovali ste si… 🙂
Pre úplnosť text článku dopĺňam do článku poznámku:
Tvary neuveď, neprivoď, nevoveď, nepriveď, sú synonymá a slovenské prekladové dobové archaizmy.
Ale všetci, čo im chceme, stačí nám k tomu štandardné IQ a intelekt, rozumieme im aj dnes.
Musel by to hlupák byť, čo by modlitbe Pánovi nerozumel.
Zbytočná téma.
Pápežova nespokojnosť nie je na mieste.
Ako rôzne slovné tvary (lexikálne jednotky) s rovnakým alebo veľmi blízkym významom sú použité rôzne, v rôznych prekladoch (Roháček, ekumenický preklad, evanjelický preklad a ďalšie…).
Sémantický diferenciál sa tak vyskytuje aj v znení Matúša a Lukáša v rôznych prekladoch a edíciách (späť na prvý odkaz hore)…
Pápež nie je nadpriemerne inteligentný.
Má ale zvláštnu EQ výbavu („súcit s Európou ako neplodnou Sárou…“).

Pravý kresťanský postoj pápeža Františka k neplodnej Európe (Sára) by mal prednostne naliehať na potrebu a nutnosť spoločenskej a ekonomickej podpory domácich, autochtónnych európskych rodín, založených prednostne manželstvom muža a ženy, a nie obhajovať a podporovať imigráciu a rodovú ideológiu a politiky, podporujúce pseudo ľudské práva jednotlivcov a skupín „sexuálnych“ pseudo menšín (také menšiny teória ani žiadny z kľúčových a základných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov nepoznajú, pojem „sexuálna menšina“ nie je ľudsko právne definovaný!) a manželstiev homosexuálov.
Tvrdenie, že ide o porušované základné ľudské práva tzv. „dúhy“ je lož!
Manželstvo, registrované partnerstvo (životné partnerstvo) ani adopcie detí nie sú základným ľudským právom!
Pápežov osobný aktivizmus inklinuje k neomarxistickej pseudo kresťanskej novej ľavici a to je parketa pre Kongregáciu pre náuku viery a kresťanského učenia (emeritný pápež Benedikt), na čo už aj jeho znepokojené „ovečky“ reagujú:
https://www.hlavnespravy.sk/krestanski-intelektuali-podpisali-dokument-prisahy-vernosti-katolickej-viere-ak-bude-konflikt-medzi-papezom-naukou-nas-postoj-je-jasny/1241496
Písal som aj o jeho kolaborácii s OSN a 20 jeho bodovom pláne „oplodnenia Európy ako neplodnej Sáry“ a v jeho rámci legalizácie aj nelegálnej imigrácie, v súbehu s Global Compact 1 a Global Compact 2 z dielne OSN:
https://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.26

Priemerná čítanosť: 1119

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  Maďarsko upravilo pravidlá pre vakcínové pasy

  0icon

  Budapešť 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Balogh/MTI via AP)   Maďarsko zmenilo protokoly pre vydávanie takzvaných „vakcínových pasov“, aby sa tam neuvádzal typ použitej vakcíny proti…

  Republika srbská získala ďalších 20-tisíc ruských vakcín

  0icon

  Banja Luka 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Srbská časť Bosny a Hercegoviny v pondelok získala 20-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Republika srbská začala…

  Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022

  0icon

  Tchaj-pej 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua via AP)   Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v…

  "Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi." Valášek odchádza z koalície, dôvodom sú okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu…

  Komisárka žiada RTVS, aby nevymáhala od zdravotne postihnutých staré pohľadávky

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzvala verejnoprávny RTVS na okamžité zastavenie vymáhania niekoľkoročných pohľadávok z…

  Korčok: Účasť Matoviča pri prílete Sputniku V na Slovensko bola nevhodná. "Nikto z nás americkú vakcínu tak nevítal"

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nepovažuje účasť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri prílete Sputniku V na…

  Johnson: Vláda zvažuje prísnejšie tresty pre pašerákov migrantov

  0icon

  Londýn 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Stefan Rousseau)   Britská vláda zvažuje, že zavedie oveľa prísnejšie tresty pre pašerákov, ktorí cez Lamanšský prieliv prevážajú migrantov bez potrebných…

  Vedenie Slovan Bratislava poprelo, že je blízko dohody s Hamšíkom. Viceprezidenta klubu Kmotríka taká špekulácia prekvapila

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik,SITA-Alexandra Čunderlíková)   Vedenie futbalového Slovana Bratislava poprelo dohady o tom, že na spadnutie je dohoda obhajcu slovenského titulu a…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

  0 icon

  Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35

  Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

  0 icon

  Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetk

  Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká ni

  Prečo Rusi automat Kalašnikova "prispôsobujú" pre muníciu NATO?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež poved

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA