Zopár poznámok k pápežovým výhradám k zneniu modlitby „Otče náš…“

Publikované 14.12. 2017 o 11:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Najznámejšia modlitba, teda modlitba Pána, má rôzne preklady. Nachádza sa v Mt 6,9-13) a tiež Lukáš, kapitola 11, verše 2 až 4 (L 11,2-4). Najrozšírenejším je ekumenický preklad:
http://www.christianos.sk/uvod/otcenas/
Preklady pôvodných originálov (prototext) z jazyka do jazyka, pričom vzniká výsledok prekladu, teda, nový text v cieľovom jazyku (metatext) bývajú často problematické, dôvod: sémantický diferenciál, významový rozdiel, významový interval, v kritickom priestore medzi zdrojovým originálom (prototext) a výsledkom prekladu (metatext)…
Metatext ako výsledok prekladu sa všeobecne aj v jednotlivých prípadoch produktov prekladu nazýva aj, a je, vždy, text o texte, jeho približný obraz, reflexia, ale nie kópia, s výhradou (!), čo sa rozumie pod pojmom kópia a reflexia: bližším je vnímanie výsledku prekladu ako prenos, prepis pôvodného zdrojového textu originálu z pôvodného originálneho jazyka (prototext) do iného jazyka (metatext). Ešte inak – ide o prenos originálu pôvodného textu z jedného (pôvodného) jazykového prostredia do iného jazykového prostredia a osvetia, naprieč diachrónne synchrónnym kontinuom priestoru a času. A o to ide aj v oblasti prekladu všetkých a teda, aj biblických historických textov…

Odborníci na islam aj na tomto pozadí, tvrdia, že moslimovia by mali čítať a učiť sa Korán len v originálnej arabčine.
Poznámka:
V madrasách, a madrasa je
1. stredoveká islamská škola
2. stredná alebo vysoká škola (univerzita) v islamskom prostredí,
kde sa na jej najnižšom stupni, žiaci (už detičky) učia Korán odriekať naspamäť, bez toho, že by pritom čo len tušili význam a zmysel učiva… (dozvedajú sa ho neskôr).

Pri preklade ide o potiaže dvoch rozdielných lexík (lexéma – slovo, lexikon – slovník)
a/ jazyka prototextu (prekladaný text),
b/ jazyka metatextu (výsledný preklad),
spôsobené rozdielnou lexikou, slovnou zásobou, v možnostiach použitia slov, známych ako synonymá…
Vysvetlivka (príklad): Nie všetko je možné úplne presne preniesť hoc aj z maďarčiny do slovenčiny…
Ide o úsilie prekladateľov nájsť a nahradiť slová a slovné spojenia priamymi ekvivalentmi, a z núdze pendantmi (náhrada, majúca čo najbližší sémantický význam k originálu).
Problému sémantického diferenciálu sa často prakticky nemožno vyhnúť…
Príklad z literatúry: Preklady Puškina z ruštiny do slovenčiny;
1. Nielenže ide o preklad z jedného do iného jazyka,
ale, súčasne, ide aj (!) o
2. Preklad, prenos z jedného do druhého jazyka osobitného, len (!) puškinovského jazyka, príznačného len pre Puškina…
Dva prekladateľské oriešky v jednom.
Aramejčina a zmienená modlitba (k Ježišovej údajnej aramejčine poznámka dole) je poznačená osobným Ježišovým jazykom, ktorý bol viac významový, emotívny, citový, popri jednoduchých racionálnych (ako keď bičom plieska!) Ježišových „civilných“ výrokoch (jeho učenie a vyučovanie).
Prekladové problémy sa týkajú literatúry (próza, poézia, dráma), vedy, kultúry, umenia, publicistických, žurnalistických textov (novinové správy) teda všetkých písaných a hovorených textov…

Každý prekladateľ, ktorý je, alebo chce byť hodnotený ako dobrý prekladateľ, by mal v prekladateľskej praxi pristupovať aj ako znalý teórie prekladu…
Teórii prekladu sa venuje súčasť teórie literatúry.
Akýmsi „Einsteinom“ teórie literatúry (to je, bolo, na nobelovku!) bol na Slovensku dnes už nežijúci Prof. Anton Popovič, Dr.Sc.
(Nitra, KLKEM na prelome 70-80-tych rokov minulého stor.)

Nutná poznámka k možným nedorozumeniam a historiografickým pravdám a polopravdám:
Modlitba „Otče náš,…“ má údajne pôvod v aramejčine, údajne ňou hovoril  Ježiš.
Pravdou aj polopravdou je, že Aramejčina patrí dnes do skupiny tzv. „mŕtvych, alebo jazykov na ústupe“.
(Mŕtve jazyky – napríklad sumerčina, akkadčina, egyptčina, staroperzština, staro kannánčina…)
Nie ale celkom, pretože dochádza k jej regionálnej resuscitácii napríklad medzi sýrskymi kresťanmi, ktorí chcú byť biblicky autentickí…
Aramejčina, ako jeden zo semitských jazykov, nie je dnes celkom mŕtva, uznal ju Izrael, ktorý tým uznal aj Aramejcov ako samostatný archaický národ…
Matúšovo evanjelium nie je prekladom z aramejčiny, ale gréckym pôvodným textom. Dnešné „aramejské“ verzie vychádzajú zvyčajne zo sýrskej Pešity, tá je ale sama závislá na gréckom texte. Galilejská aramejčina 1. storočia, ktorou údajne hovoril Ježiš, bola úplne iný jazyk, než sýrska aramejčina. Text Otčenáša teda nemusel byť v aramejčine vôbec spísaný.
Wikipedia o aramejčine:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aramej%C4%8Dina

Pápež František pochádza z Latinskej Ameriky (a to je jeho pôvodné a prvotné materinské jazykové prostredie), taliančinu prevzal služobne ako úradný jazyk, pričom operatívne ovláda aj latinčinu (zrejme je viacnásobne jazykovo dobre vybavený).
Má blízo k latinčine aj preto, že Vulgata, ako prvá, uznaná všeobecná Biblia, pre západný svet, bola preložená do tohto jazyka… (prelom 4. a 5. stor., komplexný preklad z hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny ako pôvodných jazykov Písma…).
Poznámka: Inak mŕtvu latinčinu používa dodnes najmä medicína… (anatómia, názvy diagnóz).
Aramejčinu, pôvodne jazyk blízkovýchodných kresťanov od 7. stor. (nástup islamu) z Blízkeho východu, vytlačila arabčina…

Znenie modlitby „Otče náš…“ teda prechádza jeho, pápežovou, hlavou, prinajmenšom v troch jeho osobných jazykových vrstvách (vieme, že tí, ktorí hovoria, píšu viacerými jazykmi, myslia tým jazykom, ktorý práve používajú…), a tým neodkazujem na Vulgatu (aby čitatelia mali jasno, ktoré jazykové vrstvy mienim…) a to je zrejme dôvod, pre ktorý sa Františkovi „nepozdáva“ presný preklad z aramejčiny…
Pápež by mal tesnejšie spolupracovať s odborníkmi v oblasti teórie a praxe prekladu… (oblasť biblistiky a v jej rámci exegézy – výklad a interpretácia biblického Písma…). Ideš o neobvykle aktivistického pápeža, zasahujúceho do oblastí viery a učenia katolíckej cirkvi (katolicizmu), ktorého verbálne výstupy sa stretávajú s nevôľou v jeho vlastných radoch, a zakladajú ak nie konflikt, tak pnutie a napätie vo vnútri kléra katolíckej cirkvi, ale aj vo vzťahu k ostatným kresťanským denomináciám…

Myslím si, že ono (k veci): „…a nepriveď nás do pokušenia…“ je v poriadku a pápež prejavil nadbytočný (redundancia) pozitivistický záujem o zmysel a význam tejto časti modlitby. Ale my, vieme, chápeme, a významu prosby, modlitby, rozumieme.
Boh dal ľuďom slobodu a slobodnú vôľu a vedie ich k tomu, aby vedeli rozlíšiť dobré od zlého a svoju slobodnú vôľu správne používali.
K slobode a slobodnej vôli im, nám, pridal svedomie.
Moja osobná modlitba k tradičnej, predpísanej:
„Bože, posilni moju vôľu, aby som nepodľahol žiadnemu zlému pokušeniu.“
Vieme, že hriech páchame už myšlienkou, a tá nás pokúša.
A známe je aj, že: „Prianie je otcom myšlienky.“
Trest za spáchaný skutok neprichádza po ňom, ale už sám skutok je trestom. A skutok je už v myšlienke, príklad nám dáva evanjelista Matúš:
„No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27-28)
Skutok je už v samotnej, len, myšlienke. A s ňou, myšlienkou,  v jednom momente, aj prichádzajúci trest.
Po ňom, myšlienke alebo skutku, má ihneď nastúpiť pokánie (účinná ľútosť, oslobodenie, očistenie a zmierenie – katarzia).
Úplne mimo kontext, a to je, ako, ak si poviem (pre odľahčenie, lebo stále ešte nejde o život): „Mám názor, ale s ním zásadne nesúhlasím.“ (Autocenzúra). 🙂
Doplnok (z mnohých možností):
http://www.boziemilosrdenstvo.sk/vianney/o_necistote.html
Apoštol Jakub: „Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.“ (Jakub 1:13-15)
Práve naopak, Boh nás chce od pokušenia oslobodiť. Prosíme ho teda, aby nám nedovolil nastúpiť cestu, ktorá vedie k hriechu.
Je ťažké preložiť jedným slovom aj grécky výraz, ktorý doslovne znamená „nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia“ alebo „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“ (pôvodný grécky text modlitby kai mé eisenegkés hymas eis peirasmon; v aramejčine, údajne v pôvodnom Ježišovom jazyku, wě ’al ta‘linnán‚’ lěnisjôn). A ten „mal“ byť  zapísaný do gréčtiny.
Poznámka k údajnej (!) ježišovej aramejčine: Neexistuje priama záruka, že Ježiš hovoril v aramejčine. Bol žid, teda používal skôr hebrejčinu. Začiatok 1. stor. n.l. bol „globálne“ poznačený vládou Ríma a gréčtinou. Vieme ale, že evanjeliá Matúša a Lukáša, ako aj Jabubov list, boli zapísané v gréčtine.

Boh nie je príčinou pádu do pokušenia. Prosíme ho, nech nedopustí, aby sme podľahli akémukoľvek zlému pokušeniu.
Boh nemá nič spoločné s našimi zlými skutkami ani so zlom, spôsobeným ľuďmi.
Poznámka: Ešte aj na autonehodách sa podieľa ľudských faktor. Aj technická chyba je často dôsledok ľudského faktora.
Bezpečne jazdiť sa dá aj bez pátričiek, visiacich na stredovom spätnom zrkadle.
Vieme, ale, že na nehodách a nešťastiach sa môžu podieľať a aj sa podieľajú aj tzv. tretie vplyvy… (mimo moc ľudí). To ale neznamená, že sú spôsobené „zlými silami“.
Fakt: Ešte aj Satan má „čisté ruky“. Lebo nie Satan pácha zlo, ale ľudia páchajú zlo. Hmm…
Boh miluje ľudí, a nenávidí hriech. Nie nás.
Dialóg Boha so Satanom prebieha v spirituálnej (duchovnej) sfére tak, ako dialóg veriacich ľudí s Bohom a v kúte a jeho tme, tieni, so skrytým Satanom…
Satan je Dicis et non facis (Ten, ktorý sa tvári, že nie je).
Si diabolus non esset mendax et homicida (Diabol je klamár a vrah).
Jób Bohu: „Pomysli, Bože, Otče, prosím, na obmedzenú mieru mojej sily. Neskúšaj ma príliš. Vytýč hranice, v ktorých smiem byť pokúšaný, nie príliš široké a buď mi  blízko so svojou chrániacou rukou, keď to bude na mňa príliš veľa.“ (Kniha Jób)
Známe ľudové porekadlá:
Zovšeobecnené Jóbovské: „Čo sa človek natrápi, pokým o všetko príde.“
„Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.“
Logická otázka: Tak načo nám a pre nás, je dobrý Boh?
Odpoveď: To je tajomstvo, mystérium viery…
Pavol Korinťanom: „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1 Kor 10,13).
Než sa stane, čo sa má stať a stane sa, a to sa dá tvrdiť na istotu, čakajú nás, pozemských ľudí, ešte mnohé, nepredstaviteľné, skúšky.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Autor ani článok nemajú ambície zasahovať do kompetencií odborníkov, prekladateľov Písma, biblistov, ani biblických exegetov (interpretácia, výklad Písma).
Odporúčam gúgliteľom narábať s výsledkami gúglenia opatrne a obozretne, a pri „bádaní“ sa opierať o autority…
Pri gúglení som zistil, že zdroje odkazujúce na „pôvodné aramejské znenie“ modlitby Pána, adresátov a príjemcov takýchto informácií, odvádzajú k hnutiu New Age a novo pohanstvu…
…a New Age je pokrvným zdrojovým príbuzným náboženstva New World Order.

Skôr, než som vykonal konečnú editáciu textu článku, lebo neskutočné sieťové problémy, a (môj) pomalý inet (Mamma mia! Error! Not found! Horror!), zadiskutovali ste si… 🙂
Pre úplnosť text článku dopĺňam do článku poznámku:
Tvary neuveď, neprivoď, nevoveď, nepriveď, sú synonymá a slovenské prekladové dobové archaizmy.
Ale všetci, čo im chceme, stačí nám k tomu štandardné IQ a intelekt, rozumieme im aj dnes.
Musel by to hlupák byť, čo by modlitbe Pánovi nerozumel.
Zbytočná téma.
Pápežova nespokojnosť nie je na mieste.
Ako rôzne slovné tvary (lexikálne jednotky) s rovnakým alebo veľmi blízkym významom sú použité rôzne, v rôznych prekladoch (Roháček, ekumenický preklad, evanjelický preklad a ďalšie…).
Sémantický diferenciál sa tak vyskytuje aj v znení Matúša a Lukáša v rôznych prekladoch a edíciách (späť na prvý odkaz hore)…
Pápež nie je nadpriemerne inteligentný.
Má ale zvláštnu EQ výbavu („súcit s Európou ako neplodnou Sárou…“).

Pravý kresťanský postoj pápeža Františka k neplodnej Európe (Sára) by mal prednostne naliehať na potrebu a nutnosť spoločenskej a ekonomickej podpory domácich, autochtónnych európskych rodín, založených prednostne manželstvom muža a ženy, a nie obhajovať a podporovať imigráciu a rodovú ideológiu a politiky, podporujúce pseudo ľudské práva jednotlivcov a skupín „sexuálnych“ pseudo menšín (také menšiny teória ani žiadny z kľúčových a základných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov nepoznajú, pojem „sexuálna menšina“ nie je ľudsko právne definovaný!) a manželstiev homosexuálov.
Tvrdenie, že ide o porušované základné ľudské práva tzv. „dúhy“ je lož!
Manželstvo, registrované partnerstvo (životné partnerstvo) ani adopcie detí nie sú základným ľudským právom!
Pápežov osobný aktivizmus inklinuje k neomarxistickej pseudo kresťanskej novej ľavici a to je parketa pre Kongregáciu pre náuku viery a kresťanského učenia (emeritný pápež Benedikt), na čo už aj jeho znepokojené „ovečky“ reagujú:
https://www.hlavnespravy.sk/krestanski-intelektuali-podpisali-dokument-prisahy-vernosti-katolickej-viere-ak-bude-konflikt-medzi-papezom-naukou-nas-postoj-je-jasny/1241496
Písal som aj o jeho kolaborácii s OSN a 20 jeho bodovom pláne „oplodnenia Európy ako neplodnej Sáry“ a v jeho rámci legalizácie aj nelegálnej imigrácie, v súbehu s Global Compact 1 a Global Compact 2 z dielne OSN:
https://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Ministerstvo zahraničných vecí Ruska: Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mikhail Voskresenskiy)   Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium, z ktorého skonfiškovali 1,5 tony látok, uviedli na MZV Ruska. „Celkovo bolo zabavených a predaných Ozbrojeným silám Sýrskej arabskej republiky 250 protipechotných mín, 25 kg trinitrotoluenu, 1,5 tony iných výbušných látok, 1 520…

Vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší. Návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy z dielne ministerstva školstva má za cieľ odstrániť pomyselné bariéry pri ich vstupe do tohto systému vzdelávania. Vláda novelu…

Erdogan nečakane vyhlásil predčasné voľby

Ankara 20. apríla 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Lefteris Pitarakis)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nečakane vyhlásil, že prezidentské a parlamentné voľby nebudú až v novembri 2019, ale už predčasne 24. júna tohto roku, čo podľa kritikov urýchli presun krajiny na prezidentský systém vlády, uvádza Politico "Aj napriek tomu, že prezident a vláda…

Jaltské fórum má rozprášiť mýtus o izolácii Ruska a Krymu

Jalta 20. apríla 2018 (HSP/ria.ru, srspol.sk/Foto: HSP/Facebook)   Na Jaltské medzinárodné ekonomické fórum (koná sa od 19. po 21. apríl) sa zaregistrovali predstavitelia 71 štátov, čo je viac ako organizátori očakávali, uviedol jeden z nich. Hlava republiky Krym Sergej Axenov vyhlásil, že tým sa rozprášil mýtus o izolácii Ruska a Krymu. "Naši…

Najnovšia varianta Patriotu príde súčasne do výzbroje Poľska a USA

Varšava 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Najnovšia varianta protivzdušného systému Patriot príde súčasne do výzbroje Poľska a USA, oznámil poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak vo štvrtkovom prenose Poľského rozhlasu. Zmluva o dodávke amerických systémov Patriot bola podpísaná vo Varšave koncom tohto marca. Prvá dodávka má mať 16 odpaľovacích…

Predprimárne vzdelávanie v SR je v porovnaní s krajinami EÚ nízke

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Na Slovensku dlhodobo rezonuje otázka nedostatku kapacít v materských školách. Počet detí, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie je v porovnaní s krajinami EÚ veľmi nízky, uviedla to Katarína Vančíková z projektu To dá rozum počas piatkovej tlačovej konferencie. Odborníci z tejto iniciatívy pripravujú analýzu…

Češka Tereza, ktorá pašovala v Pakistane drogy, sa stáva mediálnou hviezdou

Praha 20. apríla 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Prípad mladej Češky zadržanej v Pakistane za pašovanie drog sa výrazne komplikuje. Tereza už viackrát zmenila právneho zástupcu a v prípade sa nebude pojednávať ani tento týždeň, keďže Češka si vyžiadala od štátneho zástupcu ďalšie podkladové dokumenty k prípadu. Portál Blesk.cz k prípadu uvádza aj…

Vláda schválila zmeny v azylovom konaní

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Azylové konanie prejde zmenami. Prináša ich novela azylového konania, ktorú v piatok schválila vláda. Slovensko do svojho právneho poriadku začleňuje európsku smernicu z roku 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a završuje tak druhú etapu budovania spoločného európskeho azylového…

Kremeľ vyzval k starostlivému preštudovaniu Putinovho prehlásenia o dodávke systémov S-300 Sýrii

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či sú dodávky protivzdušných systémov S-300 do Sýrie možné, požiadal o starostlivé preštudovanie prehlásenia Vladimíra Putina po útoku Washingtonu, Londýna a Paríža na Damask. „Prečítajte si prezidentské prehlásenie, ktoré bolo urobené niekoľko hodín po útoku…

Pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove, našli funkčné letecké bomby. Polícia začala evakuovať obyvateľov

Štúrovo 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Policajní pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove. Vo štvrtok 19. apríla bolo na operačné stredisko polície nahlásené, že sa na poli v katastrálnom území mesta nachádza munícia. Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá ho do príchodu pyrotechnikov zabezpečila. „Pyrotechnici zaistili…

Dušan Kováčik potvrdil, že do konca funkčného obdobia vo funkcii nezostane

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik v týchto dňoch nechystá odchod z funkcie. Neplánuje v nej však ani zostať do konca funkčného obdobia. Uviedol to v piatok v rozhovore pre TASR, ktorý sprostredkovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. "Tak, ako som minulý…

Matečná: Matovič si nenaštudoval problematiku, Marhulu nepoznám

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder OĽaNO Igor Matovič si opäť nenaštudoval problematiku. Pred rokovaním vlády to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v reakcii na Matoviča, ktorý poukázal na ďalšie problematické pozemky v obci Špačince z čias, keď bola Matečná šéfkou Slovenského pozemkového…

Silvia Shahzad: Novela zákona o kompenzáciách prináša veľké sklamanie

Bratislava 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na desiate výročie existencie zákona o kompenzácách sa v ňom prvýkrát objavujú fixné sumy príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie. Je to krok späť a tento fakt iba potvrdzuje, že ľudia so zdravotným postihnutím nie sú prioritou pre súčasnú vládu a ich podporu vníma…

Krajský súd rozhodol o vydávacej väzbe pre Antonina Vadalu

Košice 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd v Košiciach rozhodol v piatok o zmene väzby pre talianskeho podnikateľa Antonina V. z predbežnej na vydávaciu. V Taliansku je Antonino V. trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. "Súd rozhodol o…

Kraje odmietajú, aby o ich školách rozhodovalo ministerstvo

Trnava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič rokoval vo štvrtok (19.4.) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS). Témou bolo posilnenie rozhodovania ministerských úradníkov v novom zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorom aktuálne rokuje vláda. "Zásadne odmietame, aby…

Česká novinárka Spencerová priamo zo Sýrie: Reportér CBS svojím počínaním rozbil všetku oficiálnu americkú rétoriku

Damask 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Česká novinárka Tereza Spencerová priniesla unikátny pohľad na situáciu v Sýrii priamo z miesta činu. Na vlastné oči sa presvedčila o výsledkoch spojeneckého bombardovania zo soboty 14. apríla a svoje poznatky publikovala v blogu Literárních novin. Uvádza, že údajné továrne na výrobu chemických…

Cambridge Analytica chcela pomocou digitálnej meny obchodovať s osobnými údajmi

New York 20. apríla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Britská konzultačná firma v oblasti analýzy údajov Cambridge Analytica predtým, ako sa dostala do škandálu zneužitia osobných údajov spoločnosti Facebook, plánovala získať peniaze cez nový typ digitálnej meny, aby mohla vytvoriť systém obchodovania s osobnými údajmi na internete, uvádza agentúra Reuters Cambridge…

Rusko predloží dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet koalície

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Adam Hunger)   Ruskí vojaci predložia v blízkej dobe dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet vystrelených USA, Britániou a Francúzskom, ruská strana dostávala informácie v režime reálného času, prehlásil v interview pre Sputnik minister zahraničia RF Sergej Lavrov. „Náš Generálny štáb má veľmi…

TopSpeed

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

3

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

4

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

2

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

13

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

Elektronické diaľničné známky opäť lámu rekordy v predajoch

0

Elektronické diaľničné známky opäť raz lámu rekordy v predajoch. Za prvý štvrťrok 2018 bolo predaných spolu viac ako 1,52 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o vyše 7,1 % oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške takmer 44,6 mil € bez DPH.

KAMzaKRÁSOU

Jojobový olej: Vyrieši týchto 7 kozmetických a zdravotných problémov!

0

Jojobový olej je taký malý zázrak pre našu pleť, vlasy i nechty. Má silné dezinfekčné aj protizápalové účinky a účinný je pri liečbe mnohých kožných ochorení. Vyskúšať by ho mali osoby, ktoré trápi akné či ekzém. Taktiež pomôže ľuďom s lupinami či jemnými vráskami. Zistite viac o tomto cennom oleji v nasledujúcom článku!

Želatína: Čo všetko ukrýva, napriek svojej priehľadnosti?

1

Želatína, a snáď nám v tom dáš za pravdu, je plná rozporov. Sladké gumové medvedíky a zabíjačková huspenina – také rozdielne, a pritom rovnaké. Túto konzistenciu buď zbožňujeme alebo sa nám priam hnusí. Želatína je síce napohľad priehľadná a človek by povedal, že preto nemá čím prekvapiť. Ale má. Napriek svojej priehľadnosti ukrýva tajomstvá, o ktorých…

Ryšavé vlasy a pehy: Kedysi komplex, dnes vrchol príťažlivosti!

1

Ryšavé vlasy a pehy – kombinácia, ktorá už potrápila nejedno dievča, keď muselo stráviť detstvo s prezývkami typu ryšavka alebo pehaňa. Ale akonáhle prišla dospelosť, z ryšavky sa stala príťažlivá sexy červenovláska a z pehane zaujímavá žena s originálnou a rozhodne nie tuctovou tvárou, za ktorou sa obzrie nejeden muž. Aké to teda v skutočnosti je –…

Súťaž o domácu pedikúru Parasoftin - pre hladké chodidlá

1

Ešte stále ukrývate svoje chodidlá v teniskách? Bojíte sa vytiahnuť sandáliky, šľapky a inú otvorenú obuv? Ak ste zanedbali starostlivosť o svoje chodidlá počas celej zimy, tak chápeme, že vaše obavy sú namieste. Nie každý si môže dovoliť zájsť na pedikúru – či už z dôvodu nedostatku času alebo financií. My však poznáme domáce…

Najlepšie ingrediencie do šalátu: Tejto netradičnej chuti neodoláš!

0

Ľadový šalát, paradajka, paprika a kuracie mäso na prírodno… Je toto aj váš najčastejší šalát, ktorým zaháňate hlad niekoľkokrát do týždňa? Potom musia tieto nudné kombinácie liezť krkom aj vám a je čas na to, aby ste sa naučili svojmu šalátu dodať farbu, šťavu a znamenitú chuť. Pozrite sa, aké…

Poznáš hríby shiitake? Pre toto sa ich oplatí zaradiť do jedálnička!

3

V našich končinách sú najviac rozšírené hríby, ako šampiňóny či dubáky. Obľúbená je i známa hliva ustricová. Počuli ste však niekedy o hríboch, nazývaných shiitake? Pochádzajú z Ázie a v Japonsku ich pokladajú za elixír, ktorý predlžuje život. Ich liečivé účinky poznali pred tisíckami rokov i v Číne. Posilňujú imunitný systém, znižujú hladinu zlého cholesterolu…

TopDesať

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…

Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

0

Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

10 silných NSFW pôrodných fotografií, ktoré dokazujú, že ženy sú úžasné

0

Medzinárodné združenie profesionálnych pôrodných fotografov (IAPBP) oznámilo víťazov svojej tohtoročnej fotografickej súťaže. Výsledkom sú naozaj silné fotografie, ktoré ukazujú, aké silné ženy v skutočnosti sú. Minuloročná súťaž nasadila mimoriadne vysokú latku v kvalite fotografií a emóciách, ktoré priniesli. No ani tento rok konkurencia nesklamala. Každá fotografia rozpráva príbeh o bolesti, vytrvalosti, uvoľnení a následnej radosti.…