Zopár poznámok k pápežovým výhradám k zneniu modlitby „Otče náš…“

Publikované 14.12. 2017 o 11:46 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Najznámejšia modlitba, teda modlitba Pána, má rôzne preklady. Nachádza sa v Mt 6,9-13) a tiež Lukáš, kapitola 11, verše 2 až 4 (L 11,2-4). Najrozšírenejším je ekumenický preklad:
http://www.christianos.sk/uvod/otcenas/
Preklady pôvodných originálov (prototext) z jazyka do jazyka, pričom vzniká výsledok prekladu, teda, nový text v cieľovom jazyku (metatext) bývajú často problematické, dôvod: sémantický diferenciál, významový rozdiel, významový interval, v kritickom priestore medzi zdrojovým originálom (prototext) a výsledkom prekladu (metatext)…
Metatext ako výsledok prekladu sa všeobecne aj v jednotlivých prípadoch produktov prekladu nazýva aj, a je, vždy, text o texte, jeho približný obraz, reflexia, ale nie kópia, s výhradou (!), čo sa rozumie pod pojmom kópia a reflexia: bližším je vnímanie výsledku prekladu ako prenos, prepis pôvodného zdrojového textu originálu z pôvodného originálneho jazyka (prototext) do iného jazyka (metatext). Ešte inak – ide o prenos originálu pôvodného textu z jedného (pôvodného) jazykového prostredia do iného jazykového prostredia a osvetia, naprieč diachrónne synchrónnym kontinuom priestoru a času. A o to ide aj v oblasti prekladu všetkých a teda, aj biblických historických textov…

Odborníci na islam aj na tomto pozadí, tvrdia, že moslimovia by mali čítať a učiť sa Korán len v originálnej arabčine.
Poznámka:
V madrasách, a madrasa je
1. stredoveká islamská škola
2. stredná alebo vysoká škola (univerzita) v islamskom prostredí,
kde sa na jej najnižšom stupni, žiaci (už detičky) učia Korán odriekať naspamäť, bez toho, že by pritom čo len tušili význam a zmysel učiva… (dozvedajú sa ho neskôr).

Pri preklade ide o potiaže dvoch rozdielných lexík (lexéma – slovo, lexikon – slovník)
a/ jazyka prototextu (prekladaný text),
b/ jazyka metatextu (výsledný preklad),
spôsobené rozdielnou lexikou, slovnou zásobou, v možnostiach použitia slov, známych ako synonymá…
Vysvetlivka (príklad): Nie všetko je možné úplne presne preniesť hoc aj z maďarčiny do slovenčiny…
Ide o úsilie prekladateľov nájsť a nahradiť slová a slovné spojenia priamymi ekvivalentmi, a z núdze pendantmi (náhrada, majúca čo najbližší sémantický význam k originálu).
Problému sémantického diferenciálu sa často prakticky nemožno vyhnúť…
Príklad z literatúry: Preklady Puškina z ruštiny do slovenčiny;
1. Nielenže ide o preklad z jedného do iného jazyka,
ale, súčasne, ide aj (!) o
2. Preklad, prenos z jedného do druhého jazyka osobitného, len (!) puškinovského jazyka, príznačného len pre Puškina…
Dva prekladateľské oriešky v jednom.
Aramejčina a zmienená modlitba (k Ježišovej údajnej aramejčine poznámka dole) je poznačená osobným Ježišovým jazykom, ktorý bol viac významový, emotívny, citový, popri jednoduchých racionálnych (ako keď bičom plieska!) Ježišových „civilných“ výrokoch (jeho učenie a vyučovanie).
Prekladové problémy sa týkajú literatúry (próza, poézia, dráma), vedy, kultúry, umenia, publicistických, žurnalistických textov (novinové správy) teda všetkých písaných a hovorených textov…

Každý prekladateľ, ktorý je, alebo chce byť hodnotený ako dobrý prekladateľ, by mal v prekladateľskej praxi pristupovať aj ako znalý teórie prekladu…
Teórii prekladu sa venuje súčasť teórie literatúry.
Akýmsi „Einsteinom“ teórie literatúry (to je, bolo, na nobelovku!) bol na Slovensku dnes už nežijúci Prof. Anton Popovič, Dr.Sc.
(Nitra, KLKEM na prelome 70-80-tych rokov minulého stor.)

Nutná poznámka k možným nedorozumeniam a historiografickým pravdám a polopravdám:
Modlitba „Otče náš,…“ má údajne pôvod v aramejčine, údajne ňou hovoril  Ježiš.
Pravdou aj polopravdou je, že Aramejčina patrí dnes do skupiny tzv. „mŕtvych, alebo jazykov na ústupe“.
(Mŕtve jazyky – napríklad sumerčina, akkadčina, egyptčina, staroperzština, staro kannánčina…)
Nie ale celkom, pretože dochádza k jej regionálnej resuscitácii napríklad medzi sýrskymi kresťanmi, ktorí chcú byť biblicky autentickí…
Aramejčina, ako jeden zo semitských jazykov, nie je dnes celkom mŕtva, uznal ju Izrael, ktorý tým uznal aj Aramejcov ako samostatný archaický národ…
Matúšovo evanjelium nie je prekladom z aramejčiny, ale gréckym pôvodným textom. Dnešné „aramejské“ verzie vychádzajú zvyčajne zo sýrskej Pešity, tá je ale sama závislá na gréckom texte. Galilejská aramejčina 1. storočia, ktorou údajne hovoril Ježiš, bola úplne iný jazyk, než sýrska aramejčina. Text Otčenáša teda nemusel byť v aramejčine vôbec spísaný.
Wikipedia o aramejčine:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aramej%C4%8Dina

Pápež František pochádza z Latinskej Ameriky (a to je jeho pôvodné a prvotné materinské jazykové prostredie), taliančinu prevzal služobne ako úradný jazyk, pričom operatívne ovláda aj latinčinu (zrejme je viacnásobne jazykovo dobre vybavený).
Má blízo k latinčine aj preto, že Vulgata, ako prvá, uznaná všeobecná Biblia, pre západný svet, bola preložená do tohto jazyka… (prelom 4. a 5. stor., komplexný preklad z hebrejčiny, aramejčiny, gréčtiny ako pôvodných jazykov Písma…).
Poznámka: Inak mŕtvu latinčinu používa dodnes najmä medicína… (anatómia, názvy diagnóz).
Aramejčinu, pôvodne jazyk blízkovýchodných kresťanov od 7. stor. (nástup islamu) z Blízkeho východu, vytlačila arabčina…

Znenie modlitby „Otče náš…“ teda prechádza jeho, pápežovou, hlavou, prinajmenšom v troch jeho osobných jazykových vrstvách (vieme, že tí, ktorí hovoria, píšu viacerými jazykmi, myslia tým jazykom, ktorý práve používajú…), a tým neodkazujem na Vulgatu (aby čitatelia mali jasno, ktoré jazykové vrstvy mienim…) a to je zrejme dôvod, pre ktorý sa Františkovi „nepozdáva“ presný preklad z aramejčiny…
Pápež by mal tesnejšie spolupracovať s odborníkmi v oblasti teórie a praxe prekladu… (oblasť biblistiky a v jej rámci exegézy – výklad a interpretácia biblického Písma…). Ideš o neobvykle aktivistického pápeža, zasahujúceho do oblastí viery a učenia katolíckej cirkvi (katolicizmu), ktorého verbálne výstupy sa stretávajú s nevôľou v jeho vlastných radoch, a zakladajú ak nie konflikt, tak pnutie a napätie vo vnútri kléra katolíckej cirkvi, ale aj vo vzťahu k ostatným kresťanským denomináciám…

Myslím si, že ono (k veci): „…a nepriveď nás do pokušenia…“ je v poriadku a pápež prejavil nadbytočný (redundancia) pozitivistický záujem o zmysel a význam tejto časti modlitby. Ale my, vieme, chápeme, a významu prosby, modlitby, rozumieme.
Boh dal ľuďom slobodu a slobodnú vôľu a vedie ich k tomu, aby vedeli rozlíšiť dobré od zlého a svoju slobodnú vôľu správne používali.
K slobode a slobodnej vôli im, nám, pridal svedomie.
Moja osobná modlitba k tradičnej, predpísanej:
„Bože, posilni moju vôľu, aby som nepodľahol žiadnemu zlému pokušeniu.“
Vieme, že hriech páchame už myšlienkou, a tá nás pokúša.
A známe je aj, že: „Prianie je otcom myšlienky.“
Trest za spáchaný skutok neprichádza po ňom, ale už sám skutok je trestom. A skutok je už v myšlienke, príklad nám dáva evanjelista Matúš:
„No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5, 27-28)
Skutok je už v samotnej, len, myšlienke. A s ňou, myšlienkou,  v jednom momente, aj prichádzajúci trest.
Po ňom, myšlienke alebo skutku, má ihneď nastúpiť pokánie (účinná ľútosť, oslobodenie, očistenie a zmierenie – katarzia).
Úplne mimo kontext, a to je, ako, ak si poviem (pre odľahčenie, lebo stále ešte nejde o život): „Mám názor, ale s ním zásadne nesúhlasím.“ (Autocenzúra). 🙂
Doplnok (z mnohých možností):
http://www.boziemilosrdenstvo.sk/vianney/o_necistote.html
Apoštol Jakub: „Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.“ (Jakub 1:13-15)
Práve naopak, Boh nás chce od pokušenia oslobodiť. Prosíme ho teda, aby nám nedovolil nastúpiť cestu, ktorá vedie k hriechu.
Je ťažké preložiť jedným slovom aj grécky výraz, ktorý doslovne znamená „nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia“ alebo „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“ (pôvodný grécky text modlitby kai mé eisenegkés hymas eis peirasmon; v aramejčine, údajne v pôvodnom Ježišovom jazyku, wě ’al ta‘linnán‚’ lěnisjôn). A ten „mal“ byť  zapísaný do gréčtiny.
Poznámka k údajnej (!) ježišovej aramejčine: Neexistuje priama záruka, že Ježiš hovoril v aramejčine. Bol žid, teda používal skôr hebrejčinu. Začiatok 1. stor. n.l. bol „globálne“ poznačený vládou Ríma a gréčtinou. Vieme ale, že evanjeliá Matúša a Lukáša, ako aj Jabubov list, boli zapísané v gréčtine.

Boh nie je príčinou pádu do pokušenia. Prosíme ho, nech nedopustí, aby sme podľahli akémukoľvek zlému pokušeniu.
Boh nemá nič spoločné s našimi zlými skutkami ani so zlom, spôsobeným ľuďmi.
Poznámka: Ešte aj na autonehodách sa podieľa ľudských faktor. Aj technická chyba je často dôsledok ľudského faktora.
Bezpečne jazdiť sa dá aj bez pátričiek, visiacich na stredovom spätnom zrkadle.
Vieme, ale, že na nehodách a nešťastiach sa môžu podieľať a aj sa podieľajú aj tzv. tretie vplyvy… (mimo moc ľudí). To ale neznamená, že sú spôsobené „zlými silami“.
Fakt: Ešte aj Satan má „čisté ruky“. Lebo nie Satan pácha zlo, ale ľudia páchajú zlo. Hmm…
Boh miluje ľudí, a nenávidí hriech. Nie nás.
Dialóg Boha so Satanom prebieha v spirituálnej (duchovnej) sfére tak, ako dialóg veriacich ľudí s Bohom a v kúte a jeho tme, tieni, so skrytým Satanom…
Satan je Dicis et non facis (Ten, ktorý sa tvári, že nie je).
Si diabolus non esset mendax et homicida (Diabol je klamár a vrah).
Jób Bohu: „Pomysli, Bože, Otče, prosím, na obmedzenú mieru mojej sily. Neskúšaj ma príliš. Vytýč hranice, v ktorých smiem byť pokúšaný, nie príliš široké a buď mi  blízko so svojou chrániacou rukou, keď to bude na mňa príliš veľa.“ (Kniha Jób)
Známe ľudové porekadlá:
Zovšeobecnené Jóbovské: „Čo sa človek natrápi, pokým o všetko príde.“
„Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.“
Logická otázka: Tak načo nám a pre nás, je dobrý Boh?
Odpoveď: To je tajomstvo, mystérium viery…
Pavol Korinťanom: „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1 Kor 10,13).
Než sa stane, čo sa má stať a stane sa, a to sa dá tvrdiť na istotu, čakajú nás, pozemských ľudí, ešte mnohé, nepredstaviteľné, skúšky.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Autor ani článok nemajú ambície zasahovať do kompetencií odborníkov, prekladateľov Písma, biblistov, ani biblických exegetov (interpretácia, výklad Písma).
Odporúčam gúgliteľom narábať s výsledkami gúglenia opatrne a obozretne, a pri „bádaní“ sa opierať o autority…
Pri gúglení som zistil, že zdroje odkazujúce na „pôvodné aramejské znenie“ modlitby Pána, adresátov a príjemcov takýchto informácií, odvádzajú k hnutiu New Age a novo pohanstvu…
…a New Age je pokrvným zdrojovým príbuzným náboženstva New World Order.

Skôr, než som vykonal konečnú editáciu textu článku, lebo neskutočné sieťové problémy, a (môj) pomalý inet (Mamma mia! Error! Not found! Horror!), zadiskutovali ste si… 🙂
Pre úplnosť text článku dopĺňam do článku poznámku:
Tvary neuveď, neprivoď, nevoveď, nepriveď, sú synonymá a slovenské prekladové dobové archaizmy.
Ale všetci, čo im chceme, stačí nám k tomu štandardné IQ a intelekt, rozumieme im aj dnes.
Musel by to hlupák byť, čo by modlitbe Pánovi nerozumel.
Zbytočná téma.
Pápežova nespokojnosť nie je na mieste.
Ako rôzne slovné tvary (lexikálne jednotky) s rovnakým alebo veľmi blízkym významom sú použité rôzne, v rôznych prekladoch (Roháček, ekumenický preklad, evanjelický preklad a ďalšie…).
Sémantický diferenciál sa tak vyskytuje aj v znení Matúša a Lukáša v rôznych prekladoch a edíciách (späť na prvý odkaz hore)…
Pápež nie je nadpriemerne inteligentný.
Má ale zvláštnu EQ výbavu („súcit s Európou ako neplodnou Sárou…“).

Pravý kresťanský postoj pápeža Františka k neplodnej Európe (Sára) by mal prednostne naliehať na potrebu a nutnosť spoločenskej a ekonomickej podpory domácich, autochtónnych európskych rodín, založených prednostne manželstvom muža a ženy, a nie obhajovať a podporovať imigráciu a rodovú ideológiu a politiky, podporujúce pseudo ľudské práva jednotlivcov a skupín „sexuálnych“ pseudo menšín (také menšiny teória ani žiadny z kľúčových a základných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov nepoznajú, pojem „sexuálna menšina“ nie je ľudsko právne definovaný!) a manželstiev homosexuálov.
Tvrdenie, že ide o porušované základné ľudské práva tzv. „dúhy“ je lož!
Manželstvo, registrované partnerstvo (životné partnerstvo) ani adopcie detí nie sú základným ľudským právom!
Pápežov osobný aktivizmus inklinuje k neomarxistickej pseudo kresťanskej novej ľavici a to je parketa pre Kongregáciu pre náuku viery a kresťanského učenia (emeritný pápež Benedikt), na čo už aj jeho znepokojené „ovečky“ reagujú:
https://www.hlavnespravy.sk/krestanski-intelektuali-podpisali-dokument-prisahy-vernosti-katolickej-viere-ak-bude-konflikt-medzi-papezom-naukou-nas-postoj-je-jasny/1241496
Písal som aj o jeho kolaborácii s OSN a 20 jeho bodovom pláne „oplodnenia Európy ako neplodnej Sáry“ a v jeho rámci legalizácie aj nelegálnej imigrácie, v súbehu s Global Compact 1 a Global Compact 2 z dielne OSN:
https://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Kresák navrhuje, aby sudca Ústavného súdu mohol predložiť odlišné právne stanovisko k rozhodnutiu Ústavného súdu

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Peter Kresák (Most-Híd) predložil návrh novely zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Pozmeňujúci návrh súvisí s možnosťou, aby ktorýkoľvek zo sudcov v pléne alebo v senáte ústavného súdu mohol predložiť odlišné právne stanovisko, kde vyjadrí nesúhlas a zdôvodní ho Rozhodnutie ÚS SR…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Putin sa stretne s Trumpom, potvrdil Ušakov

Moskva 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin navrhol usporiadať ďalšie stretnutie so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, a to 11. novembra v Paríži na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Uviedol to v utorok na schôdzke s poradcom šéfa Bieleho domu pre národnú bezpečnosť…

Gojkovičová v ruskej Dume: Srbsko nechce vstúpiť do NATO

Moskva 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/Tanjug-Dimitrije Goll)   Srbsko nechce a nechystá sa vstúpiť do Severoatlantickej aliancie vzhľadom na svoje dejiny spojené s týmto vojenským blokom. Vyhlásila to v utorok v ruskej Štátnej dume predsedníčka srbského parlamentu Maja Gojkovičová Srbský parlament podľa nej "v náročných geopolitických podmienkach" rozhodol o vojenskej neutralite…

Anonymné a neúplné podania by sa mali prešetrovať

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Orgány činné v trestnom konaní a súdy zrejme napokon budú musieť vybavovať aj anonymné podania, ak je z neho možné vyvodiť záver o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu. Vyplýva to z pripomienok rezortu spravodlivosti ku koaličnej poslaneckej novele Trestného poriadku. Tá mala…

Reťazce neočakávajú prerušenie dodávok pekárenských výrobkov

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Obchodné reťazce Billa a Tesco neočakávajú ani nepredpokladajú prerušenie dodávok pekárenských výrobkov počas vianočných sviatkov, pretože majú so svojimi dodávateľmi korektné vzťahy "Spoločnosť Billa má so svojimi dodávateľmi korektné vzťahy a nepredpokladá teda výpadky chleba a pečiva na svojich pultoch. Naším cieľom sú…

Minister Gál potvrdil zmiznutie spisu v kauze Technopol

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (HSP/SITA/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa zistení novinára Adama Valčeka z denníka SME na Okresnom súde Bratislava I chýbajú rozsiahle časti spisového materiálu v tiahnucej sa kauze Technopol Servis, kde vyšetrujú aj podnikateľa Mariana Kočnera Súd sa k informáciám o zmiznutí pasáži zo spisu vyjadril stručne. "Vec…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Peter Tóth: Mediálny pasák Moniky Tódovej podsúva lži o mojom údajnom priznaní sa v kauze Jána Kuciaka

Bratislava 22. októbra 2018 (HSP/datel.sk/Foto: Screenshot video)   Denník N klame, používa slovník aj praktiky žurnalizmu 50. rokov. Dokladom toho je aj lživý článok redaktorky Moniky Tódovej o tom, že zakladateľ stránky Ďateľ.sk a bývalý šéf kontrarozviedky Peter Tóth „sa priznal“ k sledovaniu Jána Kuciaka pred jeho vraždou. Píše o…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Štúdia: Zrušenie dotácií pre tlačové agentúry by malo vážne následky

Londýn 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:pixabay)   Zastavenie štátneho financovania tlačových agentúr vo verejnom vlastníctve v Európe by malo vážne následky pre mediálne systémy na kontinente. V prípadovej štúdii britskej London School of Economics and Political Science o budúcnosti národných agentúr v Európe vypracovanej v spolupráci s Európskou alianciou tlačových agentúr…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Kráľ Salmán prijal príbuzných zavraždeného novinára Chášukdžího

Dubaj 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Saudi Press Agency)   Saudskoarabský kráľ Salmán prijal v utorok v metropole Rijád príbuzných saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul. Informovala o tom agentúra Reuters Na stretnutí bol prítomný aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorého…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje korupčnú kauzu súvisiacu s Okresným úradom Bratislava

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vykonáva dozor v trestnej veci podozrenia z korupčnej trestnej činnosti súvisiacej s činnosťou Okresného úradu (OÚ) Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová "Trestné stíhanie vo veci bolo začaté 10.…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x Doliva Intenzívny krém ROSÉ denný a nočný krém

1

Vrásky, aj keď si to nepriznávame, sú znakom starnutia, ktorému sa vyhnúť nemôžeme, pokiaľ sa nerozhodneme a neodhodláme ľahnúť si pod nôž či vyskúšať rôzne iné ošetrenia, ako sú chemické peelingy. Síce nepatria medzi najlacnejšie spôsoby odstraňovania vrások, no sú účinné. Ale skúšali ste už aj krémy? Ak nie, tak je načase,…

Rozčúlili ťa? Zisti, ako sa vysporiadať s pocitom hnevu!

2

Poznáš to. Vstala si ľavou nohou, cestou do práce ťa osprchovalo okoloidúce auto čerstvo napršanou vodou z kaluže, šéf si zase raz masíroval ego a ponížil ťa pred všetkými a tým pádom sa po príchode domov nemôže udiať nič iné, než tvoje, obrazne povedané, vzbĺknutie nad neumytým riadom. Zlosť, rozčúlenie, rozzúrenie, hnev – akokoľvek…

Recept na tvarohové palacinky s hubami: Gastro zážitok zaručený

1

Uvažuješ, čo pripraviť rodine na obed či večeru, ale nebaví ťa vyvárať stále to isté dokola? Tak potom si na správnom mieste, pretože máme pre teba vynikajúcu inšpiráciu. Recept na tvarohové palacinky s hubami je nielenže rýchly a jednoduchý na prípravu, ale aj naozaj chutný. Poď si ho pripraviť spolu…

Sebarozvoj s koučkou: Čo s krádežou partnerov?

1

Mnoho žien predpokladá, že väčšina mužov sa neustále obzerá cez rameno a čaká, že za rohom stretne nejakú lepšiu. A hoci sa muži radi obzerajú, veď sľúbili vernosť, nie slepotu, k opusteniu ženy, s ktorou žijú, to nevedie. V mužovej psychike existujú určité faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa…

Kajenské korenie: Je šokujúce, na čo všetko má pozitívny vplyv

2

Kajenské korenie sme si, predovšetkým v poslednej dobe, mimoriadne obľúbili. Niet divu. Veď má množstvo blahodarných účinkov na naše zdravie, čo sa nedá povedať o hociktorom korení. Mimochodom, vedela si, že ono to vlastne ani nie je tak korenie, ako prášok z pomletých čili papričiek? O kajenskom korení sme toho však zistili oveľa viac,…

Využitie gaštanov v domácnosti: Tušíš vôbec, čo všetko dokážu?

1

Už viete, prečo si naši starí rodičia dávali gaštany do postele a ako z gaštanov spraviť úžasnú tinktúru proti artritíde? Tak je načase, aby ste sa dozvedeli aj to, ako využiť gaštany vo svojej domácnosti, pretože je neuveriteľné, čo všetko také obyčajné gaštany, z ktorých sa vytvárajú rôzne postavičky na výtvarnej výchove v škole,…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…