Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VII.

Publikované 13.12. 2017 o 20:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

EÚ má byť organizáciou ( Spoločenstvom ) národných členských štátov, ktorá pomáha lepšie zvládnuť kompetencie každého z nich na kvalitatívnej vyššej úrovni, pretože vytvára dostatočne veľký priestor pre súčinnosť, spoluprácu a spolurozhodovanie v ich jednotlivých politikách. EÚ aj so svojimi inštitúciami a organizáciami má mať za úlohu posilňovať autoritu každého členského štátu a aj iných spoločenských inštitúcií v jeho vnútri. Pri takomto chápaní je si možné jasne uvedomiť, že z EÚ sa nemôže stať ( sformovať ) politické teleso so samostatnou zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Napriek tomu sa to deje pred očami obyvateľstva, politických elít a médií a nič oficiálne sa nedeje – nebadať zhrozenie z toho, že každý deň znova a znova podliehame ilúziám, že všetko je v poriadku.

Dnes je už celkom jasné, že vývoj v Európe vo veci EÚ speje k tomu, aby sa zavŕšil proces nového politického telesa, ktoré bude mať všetky znaky nadnárodného telesa ( štruktúry ) a ktorý bude mať všetky nástroje k tomu, aby uplatňoval svoju vlastnú vôľu a to aj bez ohľadu na vôľu a záujmy členských štátov. Z autority členského štátu, o ktorej môžem tvrdiť, že je demokratická, postupne ubúda, pretože jej moc a kompetencie preberá EÚ ako politické teleso, ktoré si vynucuje s tichým súhlasom národných politikov byť rešpektovanou nadnárodnou autoritou. Tichý súhlas národných politikov je postupne formovaný nadnárodnými politickými, ekonomickými a finančnými elitami, z ktorých časť je „zahniezdená“ v inštitucionálnych štruktúrach EÚ a ďalšia časť pôsobí na „zadnom dvore“ politiky Bruselu cez lobing a iné nástroje vplyvu.

Pravý zmysel preberania moci a kompetencií sa zjavne pred obyvateľstvom skrýva. Obyvateľom bola v záujme pokojného procesu preberania moci a kompetencií podhodená jednoduchá návnada, v mene ktorej zástupcovia občanov vraj zanietene a obetavo pracujú. Čo je to za návnada ? Ide o rovnicu ľudského života, ktorá nás má presvedčiť, že ďalší náš blahobyt ( vyššia kvalita života ), ak sme na ňom zainteresovaní, tak potom je to možné len za predpokladu, že svoj osud zveríme do rúk EÚ a necháme sa touto mocenskou autoritou viesť. Dôvod rešpektovania tejto rovnice je tiež veľmi jednoduchý. EÚ ako politické teleso vie vraj lepšie, odbornejšie a spravodlivejšie riešiť náročné úlohy každého spoločenského mechanizmu. Národné štáty už vraj nemajú k tomu dostatočné schopnosti a nástroje.

Uznanie tohto dôvodu je zároveň omylom z hľadiska poznávacích schopnosti človeka, ale nielen ich. Skúsenosti z doterajšej činnosti EÚ ukazujú, že spájať otázku efektívnosti práce štátnej moci len s presunutím ( odovzdaním ) kompetencií na nadnárodnú úroveň je nielen neodborné a nekompetentné, ale priam zradcovské. Každá úroveň spravovania spoločnosti, či je to obec, mesto, okres, vyšší územný celok a národný štát má svoj systém riadiacej práce a má svoje mocenské prostriedky a kompetencie, ktoré ostávajú zachované, respektíve môžu byť upresňované. V prípade EÚ ako politického telesa ide o niečo úplne iné – moc a kompetencie z národnej úrovne vo všetkých zásadných otázkach života spoločnosti sa postupne preberajú ( odovzdávajú ) do Bruselu.

Tento proces preberania moci a kompetencií postupne vedie k strate štátnej suverenity a zvrchovanosti a preto vôbec nemôže a nedokáže riešiť otázku efektívnejšieho spravovania každej národnej spoločnosti. Pravý zmysel preberania moci a kompetencií z členských štátov EÚ spočíva v tom, aby sa národná úroveň spravovania spoločnosti zrušila a aby nad Európou mohla panovať bruselská aristokracia. Aby tento pravý zmysel preberania moci a kompetencií nebol narušený, musí sa diať bez súhlasu občanov a to za každú cenu. Ak by sa do procesu preberania moci a kompetencií z národnej na nadnárodnú úroveň zapojili občania cez príslušné demokratické procedúry, nebolo by možné im argumentovať takou „báchorkou“, že vyššia kvalita života je priamo úmerne spojená s rozhodnutím vzdať sa riadiacich procesov na národnej úrovni.

EÚ ako politická teleso nezískava svoju moc a kompetencie legitímne, pretože: a) má v skutočnosti patriť pod už existujúcu moc každého členského štátu, b) nevzniká z rýdzo demokratických procedúr ( postupov ), základom ktorých je občan ako zdroj štátnej moci. EÚ predstavuje v súčasnosti autoritu, ktorá nemá demokratický charakter. EÚ seba reprezentuje ako autoritu, ktorú občania musia rešpektovať, pretože ak tak neurobia, potom sú extrémisti. Ak občan má nejaké zásadné pripomienky, tak vraj túto autoritu oslabuje či skôr ohrozuje. O ohrozovaní autority EÚ sa v médiách píše a hovorí každý deň. U vôbec ich netrápi to, že sa stráca demokratická autorita národného štátu ako spoluzakladateľa EÚ.

Prečo EÚ ako určitá autorita nemá demokratický charakter ? Lebo o tomto jej charaktere, či bude autorita demokratická alebo nedemokratická , rozhodovali a rozhodujú jej skutoční architekti a tvorcovia, ktorí žijú a plánujú v inej dimenzií ako je národný štát. EÚ sa za dlhé roky nevyprofilovala ako organizácia národných štátov práve preto, že nebolo dovolené občanom členských štátov, aby boli aktívne zapojení do integračných procesov a mohli uplatniť svoje práva ako zdroja štátnej moci. Teda bolo vyškrtnuté kolektívne rozhodovanie v každom členskom štáte, ktoré bolo znížené len na sféru parlamentnej demokracie s výberom skupiny politikov – najvyšších ústavných činiteľov a ešte za absencie ich vyšších morálnych kvalít. Na budovanie nadnárodnej a nedemokratickej autority to stačilo.

Proces preberania moci a kompetencií od jednotlivých členských štátov sa deje v zmysle rozhodnutia, že nepôjde o kolektívne rozhodovanie a teda sa deje bez súhlasu občanov. Politické elity na Slovensku a v Európe sa tvária tak, že všetko je v absolútnom poriadku a je potrebné postupovať ďalej v nastúpenej ceste. Ja som už viackrát zdôrazňoval, že súčasná podoba EÚ je taká, že má mať svoje zavŕšenie v v ustanovení európskeho super štátu.

Aká je potom demokracia v právnom štáte ako je Slovenská republika, keď v tejto najosudovejšej otázke života obyvateľstva vládna moc neumožní vytvoriť podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných – teda k uplatneniu sa v otázke, akú EÚ ako organizáciu chceme mať ? V tomto smere vládna moc, podobne ako EÚ, je ako autorita pre občana jednoznačne nedemokratická, pretože s občanmi nepočíta ako so seberovným partnerom. Takže k majetkovej a spoločenskej nerovnosti je potrebné pripočítať aj politickú nerovnosť. Takúto situáciu v právnom štáte je potrebné riešiť, len je žiaduce pripustiť, že vláda ľudu nemôže ostať len „sladkou“ teóriou, ale sa môže naplniť aj v praxi.

Veľa zaujímavých myšlienok v tomto smere má americký profesor politických vied Róbert A. Dahl. Ak pripomeniem niektoré jeho myšlienky, tak je to z jeho práce. Ktorá vyšla pod názvom „Demokracia v právnom štáte ?“ v roku 1995 v Prahe. Autor tvrdí, že v demokratických krajinách je politický vplyv rozdelený nerovnomerne. Dodávam, že je to veľmi zreteľne vidieť práve v oblasti problematiky nášho členstva v EÚ a jej fungovania. Nerovnomerný vplyv sa dá riešiť len tým, že sa položí dôraz na demokratizáciu autority štátu a teda následne aj autority EÚ. Tvrdím, že nič také sa zatiaľ nedeje a s dôrazom na demokratizáciu autority EÚ nepočíta ani reforma EÚ, ktorá bola odsúhlasená v Európskom parlamente.

Čo je zaujímavé na politickom vplyve ? Že je rozdelený nerovnomerne, čo znamená, že najskôr ide o zámerné konanie, ktorým sa niečo usmerňuje, pretože v politike ide predovšetkým o presadzovanie záujmov. Profesor sformuloval dôležitú myšlienku, ktorá by mala platiť ako poučka pre vládnu moc: žiadna autorita nemôže byť demokratická, pokiaľ nevychádza z nejakej zásady politickej rovnoprávnosti ! Môže existovať také niečo ako politická rovnoprávnosť ? Podľa profesora politická rovnoprávnosť musí existovať, ak chceme, aby autorita bola demokratická. Čo je teda politická rovnoprávnosť ?

Skôr, ako dám odpoveď, treba pripomenúť, že profesor R. Dahl si položil najprv otázku, na akom základe môžeme rozhodnúť, kedy je demokratická autorita lepšia než nedemokratická. Profesor tento základ našiel v troch hlavných kritériách, podľa ktorých je možné prijať rozhodnutie o veciach, ktoré sa týkajú každého osobne, ako platné a správne a preto aj záväzné. Platnosť, správnosť a záväznosť sa najlepšie dosiahne, ak sa použije kritérium osobnej voľby, kritérium kompetencie a kritérium hospodárnosti. Ak sa nám podarí analyzovať tieto kritéria, potom vieme dostať odpoveď na otázku, ktorá autorita je demokratická a ktorá nedemokratická.

Pre politickú činnosť je práca s týmito kritériami veľmi dôležitá. Účasť na riadení štátu je ústavnou kompetenciou, ktorá nikdy nebola dotiahnutá do konkrétnosti. Uplatnenie uvedených kritérií tomu môže veľmi napomôcť. Zároveň sa môže ľahšie hľadať odpoveď na otázku, ako môžu občania uplatniť svoju autoritu nad vládnou mocou. Profesor R. Dahl najprv venoval pozornosť kritériu osobnej voľby, ktorá sa týka prianí a záujmov indivíduá, ktoré môžu kolidovať s názormi iných jednotlivcov a skupín. Profesor došiel k záveru, ktorý sa nemôže spochybňovať: kritérium osobnej voľby musí v spoločnosti platiť pre každého !

V praktickom živote to tak nefunguje a preto tento svoj záver pokladá za predbežnú verziu politickej rovnoprávnosti. V politickej praxi dochádza totiž k redukovaniu kritéria osobnej voľby, napríklad pre jedného ( ústavného činiteľa ), nemnohých ( vládnu moc ), parlamentnú väčšinu ( zákonodarnú moc ). Funkcia zastupiteľskej demokracie potom kritérium osobnej voľby pre všetkých ostatných ruší ako nežiaducu, nepotrebnú, nefunkčnú.

Koniec siedmej časti

Pokračovanie v ôsmej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

4

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

Úpravca Petersport doladil ikonické BMW 1M

1

V Mníchove nechceli poškvrniť starú legendu BMW M1, a preto jediné vozidlo z divízie M GmbH, ktoré nezačína písmenom "M", ale číslom, je BMW 1M. Vďaka podobnému rázvoru kolies a rozloženej váhe ako mala legendárna M3 E30 má BMW 1M výborné jazdné vlastnosti. Bolo tak skvelé, že sa v roku 2011…

Zaujímavé! Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za r. 2017

6

Dostala sa mi do ruky zaujímavá štatistika, ktorá pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra SR. Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za uplynulý rok. Zozbierané údaje sú na jednej strane zaujímavé, na druhej strane zarážajúce a pre niektorých aj smutné. Pozrite sa spolu s nami ako to na slovenských cestách minulý…

Maťo Homola po Abú Zabí na 3. mieste celkového poradia

1

Automobilový pretekár Maťo Homola skvelým spôsobom začal rok 2018. V seriáli TCR Middle East doslova zahviezdil. Už v kvalifikácii skončil na skvelom treťom mieste a neskôr to ešte zlepšil. V prvých pretekoch v Abú Zabí prešiel cieľom na výbornom 2. mieste. V druhej jazde skončil štvrtý a tak je po…

Prečo sú nehody v zime častejšie?

15

Po prečítaní nadpisu ste si asi pomysleli, či som normálny. Veď je nad slnko jasnejšie, že v zime, za chladného počasia, prípadne na snehu a ľade, je jazda omnoho nebezpečnejšia. Áno, to je pravda, ale je to až taký problém, aby boli nehody v zime o to častejšie? Čo spôsobuje,…

Lamborghini Huracan v blate? Aj tak sa dá baviť

2

To, čím je pre nás sneh, bolo pre majiteľa Lamborghini Huracan blato. Akonáhle po období sucha prišiel prvý dážď, zo zmesi piesku, hliny a vody vzniklo „ihrisko“ pre chlapov, ktorí sa chcú hrať. Niektorí na to zvolili vhodné autá a offroady. Iní, no, superšporty... Niekomu to môže prísť ako svätokrádež (tiež s…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEO: Najlepšie kozmetické produkty za rok 2017 ťa dostanú!

0

Redakcia KAMzaKRÁSOU.sk opäť prináša novinku pre našich čitateľov, ktorá vás isto poteší. Tentokrát sme si pre vás pripravili mnohými obľúbené a vyhľadávané video, v ktorom vás prevedieme našim zoznamom favoritov za uplynulý rok. Najlepšie kozmetické produkty roku 2017 sme poňali trošku obšírnejšie a tak sa o nich v našom videu…

Neuveríš, koľko stojí tento luxusný lak na nechty!

0

Koľko by ste boli schopní zaplatiť za manikúru? Ste ochotní obetovať aj stovky eur na úpravu svojich nechtov? Pokiaľ patríte k milovníkom prepracovanej manikúry, milujete návštevu salónov, či si pravidelne dávate záležať aj na domácej úprave svojich pazúrikov, pozorne čítajte. Máme pre vás malú výnimočnú chuťovku. Predstavte si, že by…

Máš problémy s obličkami? Tieto signály môžu naznačovať, že áno!

0

Obličky v ľudskom tele plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií. Pôsobia ako filter krvi, regulujú množstvo vody v organizme a podieľajú sa na udržiavaní homeostáze, čiže stálosti vnútorného prostredia. Ak dôjde k ich poškodeniu, v tele sa začnú hromadiť toxické látky, krv nie je dostatočne prečisťovaná a s tým následne súvisia aj ďalšie komplikácie. Dysfunkcia obličiek sa zvyčajne…

Ponožky dokážu ohriať celé telo! Ako je to možné?

1

Je vám často zima alebo pociťujete mierny chlad? Na tento problém vám určite pomôžu klasické ponožky! Pamätáte si situácie, keď vám bolo chladno a naše mamky nám vždy kričali, aby sme si obuli ponožky? Ony totižto vedia prečo to robia. Ponožky dokážu ohriať celé telo a my vám dnes prezradíme, prečo…

Zdravá pochúťka: Recept na slaný koláč quiche bez múky

1

Francúzsky slaný koláč quiche sa dá robiť na mnoho spôsobov a my vám poradíme, ako ho spraviť bez múky tak, aby bol ešte výživnejší a zdravší. Na tento quiche bez múky potrebujete len vajíčka, koreniny, nejaké syry a fantáziu, pretože sa dá ozdobiť a skombinovať so zeleninou, ale aj mäskom.

Dala si si tieto novoročné predsavzatia? Okamžite ich zruš!

3

Patríte k tým, čo si rok čo rok dajú na Nový rok hneď niekoľko záväzkov? Dávajte si pozor na to, aby ste si dávali tie správne! Existujú aj zlé novoročné predsavzatia, ktoré narobia viac škody, ako úžitku. Pozrite sa na ne spolu s nami a naučte sa ich pozmeniť tak, aby ste…

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…