Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VII.

Publikované 13.12. 2017 o 20:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

EÚ má byť organizáciou ( Spoločenstvom ) národných členských štátov, ktorá pomáha lepšie zvládnuť kompetencie každého z nich na kvalitatívnej vyššej úrovni, pretože vytvára dostatočne veľký priestor pre súčinnosť, spoluprácu a spolurozhodovanie v ich jednotlivých politikách. EÚ aj so svojimi inštitúciami a organizáciami má mať za úlohu posilňovať autoritu každého členského štátu a aj iných spoločenských inštitúcií v jeho vnútri. Pri takomto chápaní je si možné jasne uvedomiť, že z EÚ sa nemôže stať ( sformovať ) politické teleso so samostatnou zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Napriek tomu sa to deje pred očami obyvateľstva, politických elít a médií a nič oficiálne sa nedeje – nebadať zhrozenie z toho, že každý deň znova a znova podliehame ilúziám, že všetko je v poriadku.

Dnes je už celkom jasné, že vývoj v Európe vo veci EÚ speje k tomu, aby sa zavŕšil proces nového politického telesa, ktoré bude mať všetky znaky nadnárodného telesa ( štruktúry ) a ktorý bude mať všetky nástroje k tomu, aby uplatňoval svoju vlastnú vôľu a to aj bez ohľadu na vôľu a záujmy členských štátov. Z autority členského štátu, o ktorej môžem tvrdiť, že je demokratická, postupne ubúda, pretože jej moc a kompetencie preberá EÚ ako politické teleso, ktoré si vynucuje s tichým súhlasom národných politikov byť rešpektovanou nadnárodnou autoritou. Tichý súhlas národných politikov je postupne formovaný nadnárodnými politickými, ekonomickými a finančnými elitami, z ktorých časť je „zahniezdená“ v inštitucionálnych štruktúrach EÚ a ďalšia časť pôsobí na „zadnom dvore“ politiky Bruselu cez lobing a iné nástroje vplyvu.

Pravý zmysel preberania moci a kompetencií sa zjavne pred obyvateľstvom skrýva. Obyvateľom bola v záujme pokojného procesu preberania moci a kompetencií podhodená jednoduchá návnada, v mene ktorej zástupcovia občanov vraj zanietene a obetavo pracujú. Čo je to za návnada ? Ide o rovnicu ľudského života, ktorá nás má presvedčiť, že ďalší náš blahobyt ( vyššia kvalita života ), ak sme na ňom zainteresovaní, tak potom je to možné len za predpokladu, že svoj osud zveríme do rúk EÚ a necháme sa touto mocenskou autoritou viesť. Dôvod rešpektovania tejto rovnice je tiež veľmi jednoduchý. EÚ ako politické teleso vie vraj lepšie, odbornejšie a spravodlivejšie riešiť náročné úlohy každého spoločenského mechanizmu. Národné štáty už vraj nemajú k tomu dostatočné schopnosti a nástroje.

Uznanie tohto dôvodu je zároveň omylom z hľadiska poznávacích schopnosti človeka, ale nielen ich. Skúsenosti z doterajšej činnosti EÚ ukazujú, že spájať otázku efektívnosti práce štátnej moci len s presunutím ( odovzdaním ) kompetencií na nadnárodnú úroveň je nielen neodborné a nekompetentné, ale priam zradcovské. Každá úroveň spravovania spoločnosti, či je to obec, mesto, okres, vyšší územný celok a národný štát má svoj systém riadiacej práce a má svoje mocenské prostriedky a kompetencie, ktoré ostávajú zachované, respektíve môžu byť upresňované. V prípade EÚ ako politického telesa ide o niečo úplne iné – moc a kompetencie z národnej úrovne vo všetkých zásadných otázkach života spoločnosti sa postupne preberajú ( odovzdávajú ) do Bruselu.

Tento proces preberania moci a kompetencií postupne vedie k strate štátnej suverenity a zvrchovanosti a preto vôbec nemôže a nedokáže riešiť otázku efektívnejšieho spravovania každej národnej spoločnosti. Pravý zmysel preberania moci a kompetencií z členských štátov EÚ spočíva v tom, aby sa národná úroveň spravovania spoločnosti zrušila a aby nad Európou mohla panovať bruselská aristokracia. Aby tento pravý zmysel preberania moci a kompetencií nebol narušený, musí sa diať bez súhlasu občanov a to za každú cenu. Ak by sa do procesu preberania moci a kompetencií z národnej na nadnárodnú úroveň zapojili občania cez príslušné demokratické procedúry, nebolo by možné im argumentovať takou „báchorkou“, že vyššia kvalita života je priamo úmerne spojená s rozhodnutím vzdať sa riadiacich procesov na národnej úrovni.

EÚ ako politická teleso nezískava svoju moc a kompetencie legitímne, pretože: a) má v skutočnosti patriť pod už existujúcu moc každého členského štátu, b) nevzniká z rýdzo demokratických procedúr ( postupov ), základom ktorých je občan ako zdroj štátnej moci. EÚ predstavuje v súčasnosti autoritu, ktorá nemá demokratický charakter. EÚ seba reprezentuje ako autoritu, ktorú občania musia rešpektovať, pretože ak tak neurobia, potom sú extrémisti. Ak občan má nejaké zásadné pripomienky, tak vraj túto autoritu oslabuje či skôr ohrozuje. O ohrozovaní autority EÚ sa v médiách píše a hovorí každý deň. U vôbec ich netrápi to, že sa stráca demokratická autorita národného štátu ako spoluzakladateľa EÚ.

Prečo EÚ ako určitá autorita nemá demokratický charakter ? Lebo o tomto jej charaktere, či bude autorita demokratická alebo nedemokratická , rozhodovali a rozhodujú jej skutoční architekti a tvorcovia, ktorí žijú a plánujú v inej dimenzií ako je národný štát. EÚ sa za dlhé roky nevyprofilovala ako organizácia národných štátov práve preto, že nebolo dovolené občanom členských štátov, aby boli aktívne zapojení do integračných procesov a mohli uplatniť svoje práva ako zdroja štátnej moci. Teda bolo vyškrtnuté kolektívne rozhodovanie v každom členskom štáte, ktoré bolo znížené len na sféru parlamentnej demokracie s výberom skupiny politikov – najvyšších ústavných činiteľov a ešte za absencie ich vyšších morálnych kvalít. Na budovanie nadnárodnej a nedemokratickej autority to stačilo.

Proces preberania moci a kompetencií od jednotlivých členských štátov sa deje v zmysle rozhodnutia, že nepôjde o kolektívne rozhodovanie a teda sa deje bez súhlasu občanov. Politické elity na Slovensku a v Európe sa tvária tak, že všetko je v absolútnom poriadku a je potrebné postupovať ďalej v nastúpenej ceste. Ja som už viackrát zdôrazňoval, že súčasná podoba EÚ je taká, že má mať svoje zavŕšenie v v ustanovení európskeho super štátu.

Aká je potom demokracia v právnom štáte ako je Slovenská republika, keď v tejto najosudovejšej otázke života obyvateľstva vládna moc neumožní vytvoriť podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných – teda k uplatneniu sa v otázke, akú EÚ ako organizáciu chceme mať ? V tomto smere vládna moc, podobne ako EÚ, je ako autorita pre občana jednoznačne nedemokratická, pretože s občanmi nepočíta ako so seberovným partnerom. Takže k majetkovej a spoločenskej nerovnosti je potrebné pripočítať aj politickú nerovnosť. Takúto situáciu v právnom štáte je potrebné riešiť, len je žiaduce pripustiť, že vláda ľudu nemôže ostať len „sladkou“ teóriou, ale sa môže naplniť aj v praxi.

Veľa zaujímavých myšlienok v tomto smere má americký profesor politických vied Róbert A. Dahl. Ak pripomeniem niektoré jeho myšlienky, tak je to z jeho práce. Ktorá vyšla pod názvom „Demokracia v právnom štáte ?“ v roku 1995 v Prahe. Autor tvrdí, že v demokratických krajinách je politický vplyv rozdelený nerovnomerne. Dodávam, že je to veľmi zreteľne vidieť práve v oblasti problematiky nášho členstva v EÚ a jej fungovania. Nerovnomerný vplyv sa dá riešiť len tým, že sa položí dôraz na demokratizáciu autority štátu a teda následne aj autority EÚ. Tvrdím, že nič také sa zatiaľ nedeje a s dôrazom na demokratizáciu autority EÚ nepočíta ani reforma EÚ, ktorá bola odsúhlasená v Európskom parlamente.

Čo je zaujímavé na politickom vplyve ? Že je rozdelený nerovnomerne, čo znamená, že najskôr ide o zámerné konanie, ktorým sa niečo usmerňuje, pretože v politike ide predovšetkým o presadzovanie záujmov. Profesor sformuloval dôležitú myšlienku, ktorá by mala platiť ako poučka pre vládnu moc: žiadna autorita nemôže byť demokratická, pokiaľ nevychádza z nejakej zásady politickej rovnoprávnosti ! Môže existovať také niečo ako politická rovnoprávnosť ? Podľa profesora politická rovnoprávnosť musí existovať, ak chceme, aby autorita bola demokratická. Čo je teda politická rovnoprávnosť ?

Skôr, ako dám odpoveď, treba pripomenúť, že profesor R. Dahl si položil najprv otázku, na akom základe môžeme rozhodnúť, kedy je demokratická autorita lepšia než nedemokratická. Profesor tento základ našiel v troch hlavných kritériách, podľa ktorých je možné prijať rozhodnutie o veciach, ktoré sa týkajú každého osobne, ako platné a správne a preto aj záväzné. Platnosť, správnosť a záväznosť sa najlepšie dosiahne, ak sa použije kritérium osobnej voľby, kritérium kompetencie a kritérium hospodárnosti. Ak sa nám podarí analyzovať tieto kritéria, potom vieme dostať odpoveď na otázku, ktorá autorita je demokratická a ktorá nedemokratická.

Pre politickú činnosť je práca s týmito kritériami veľmi dôležitá. Účasť na riadení štátu je ústavnou kompetenciou, ktorá nikdy nebola dotiahnutá do konkrétnosti. Uplatnenie uvedených kritérií tomu môže veľmi napomôcť. Zároveň sa môže ľahšie hľadať odpoveď na otázku, ako môžu občania uplatniť svoju autoritu nad vládnou mocou. Profesor R. Dahl najprv venoval pozornosť kritériu osobnej voľby, ktorá sa týka prianí a záujmov indivíduá, ktoré môžu kolidovať s názormi iných jednotlivcov a skupín. Profesor došiel k záveru, ktorý sa nemôže spochybňovať: kritérium osobnej voľby musí v spoločnosti platiť pre každého !

V praktickom živote to tak nefunguje a preto tento svoj záver pokladá za predbežnú verziu politickej rovnoprávnosti. V politickej praxi dochádza totiž k redukovaniu kritéria osobnej voľby, napríklad pre jedného ( ústavného činiteľa ), nemnohých ( vládnu moc ), parlamentnú väčšinu ( zákonodarnú moc ). Funkcia zastupiteľskej demokracie potom kritérium osobnej voľby pre všetkých ostatných ruší ako nežiaducu, nepotrebnú, nefunkčnú.

Koniec siedmej časti

Pokračovanie v ôsmej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

Trump povedal, prečo nechce Rusko nazývať nepriateľom

Washington 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Americký prezident Donald Trump uviedol, že aj keď má Rusko silnú armádu, jeho ekonomika je relatívne neveľká a nechce ho nazývať nepriateľom. „Majú silnú armádu, ale ich ekonomika, ako viete, je oveľa menšia než v Číne. Nechcem ani použiť slovo nepriateľ (adversary). Môžeme…

Valerij Pjakin: „Trump je americký prezident, ktorý pracuje na úrovni globálnej politiky a je predstaviteľom globálnej elity“

Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Valerij Pjakin v najnovšej relácii tvrdil, že globálny prediktor sa miešal do majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku, že Chruščov bol jasný trockista, šport sa už dávno zmenil na  politiku, Trump je zástupcom globálnej elity a je naladený protirusky, Komunistická strana je hlavným zradcom,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

0

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

7

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…