Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VII.

Publikované 13.12. 2017 o 20:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

EÚ má byť organizáciou ( Spoločenstvom ) národných členských štátov, ktorá pomáha lepšie zvládnuť kompetencie každého z nich na kvalitatívnej vyššej úrovni, pretože vytvára dostatočne veľký priestor pre súčinnosť, spoluprácu a spolurozhodovanie v ich jednotlivých politikách. EÚ aj so svojimi inštitúciami a organizáciami má mať za úlohu posilňovať autoritu každého členského štátu a aj iných spoločenských inštitúcií v jeho vnútri. Pri takomto chápaní je si možné jasne uvedomiť, že z EÚ sa nemôže stať ( sformovať ) politické teleso so samostatnou zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Napriek tomu sa to deje pred očami obyvateľstva, politických elít a médií a nič oficiálne sa nedeje – nebadať zhrozenie z toho, že každý deň znova a znova podliehame ilúziám, že všetko je v poriadku.

Dnes je už celkom jasné, že vývoj v Európe vo veci EÚ speje k tomu, aby sa zavŕšil proces nového politického telesa, ktoré bude mať všetky znaky nadnárodného telesa ( štruktúry ) a ktorý bude mať všetky nástroje k tomu, aby uplatňoval svoju vlastnú vôľu a to aj bez ohľadu na vôľu a záujmy členských štátov. Z autority členského štátu, o ktorej môžem tvrdiť, že je demokratická, postupne ubúda, pretože jej moc a kompetencie preberá EÚ ako politické teleso, ktoré si vynucuje s tichým súhlasom národných politikov byť rešpektovanou nadnárodnou autoritou. Tichý súhlas národných politikov je postupne formovaný nadnárodnými politickými, ekonomickými a finančnými elitami, z ktorých časť je „zahniezdená“ v inštitucionálnych štruktúrach EÚ a ďalšia časť pôsobí na „zadnom dvore“ politiky Bruselu cez lobing a iné nástroje vplyvu.

Pravý zmysel preberania moci a kompetencií sa zjavne pred obyvateľstvom skrýva. Obyvateľom bola v záujme pokojného procesu preberania moci a kompetencií podhodená jednoduchá návnada, v mene ktorej zástupcovia občanov vraj zanietene a obetavo pracujú. Čo je to za návnada ? Ide o rovnicu ľudského života, ktorá nás má presvedčiť, že ďalší náš blahobyt ( vyššia kvalita života ), ak sme na ňom zainteresovaní, tak potom je to možné len za predpokladu, že svoj osud zveríme do rúk EÚ a necháme sa touto mocenskou autoritou viesť. Dôvod rešpektovania tejto rovnice je tiež veľmi jednoduchý. EÚ ako politické teleso vie vraj lepšie, odbornejšie a spravodlivejšie riešiť náročné úlohy každého spoločenského mechanizmu. Národné štáty už vraj nemajú k tomu dostatočné schopnosti a nástroje.

Uznanie tohto dôvodu je zároveň omylom z hľadiska poznávacích schopnosti človeka, ale nielen ich. Skúsenosti z doterajšej činnosti EÚ ukazujú, že spájať otázku efektívnosti práce štátnej moci len s presunutím ( odovzdaním ) kompetencií na nadnárodnú úroveň je nielen neodborné a nekompetentné, ale priam zradcovské. Každá úroveň spravovania spoločnosti, či je to obec, mesto, okres, vyšší územný celok a národný štát má svoj systém riadiacej práce a má svoje mocenské prostriedky a kompetencie, ktoré ostávajú zachované, respektíve môžu byť upresňované. V prípade EÚ ako politického telesa ide o niečo úplne iné – moc a kompetencie z národnej úrovne vo všetkých zásadných otázkach života spoločnosti sa postupne preberajú ( odovzdávajú ) do Bruselu.

Tento proces preberania moci a kompetencií postupne vedie k strate štátnej suverenity a zvrchovanosti a preto vôbec nemôže a nedokáže riešiť otázku efektívnejšieho spravovania každej národnej spoločnosti. Pravý zmysel preberania moci a kompetencií z členských štátov EÚ spočíva v tom, aby sa národná úroveň spravovania spoločnosti zrušila a aby nad Európou mohla panovať bruselská aristokracia. Aby tento pravý zmysel preberania moci a kompetencií nebol narušený, musí sa diať bez súhlasu občanov a to za každú cenu. Ak by sa do procesu preberania moci a kompetencií z národnej na nadnárodnú úroveň zapojili občania cez príslušné demokratické procedúry, nebolo by možné im argumentovať takou „báchorkou“, že vyššia kvalita života je priamo úmerne spojená s rozhodnutím vzdať sa riadiacich procesov na národnej úrovni.

EÚ ako politická teleso nezískava svoju moc a kompetencie legitímne, pretože: a) má v skutočnosti patriť pod už existujúcu moc každého členského štátu, b) nevzniká z rýdzo demokratických procedúr ( postupov ), základom ktorých je občan ako zdroj štátnej moci. EÚ predstavuje v súčasnosti autoritu, ktorá nemá demokratický charakter. EÚ seba reprezentuje ako autoritu, ktorú občania musia rešpektovať, pretože ak tak neurobia, potom sú extrémisti. Ak občan má nejaké zásadné pripomienky, tak vraj túto autoritu oslabuje či skôr ohrozuje. O ohrozovaní autority EÚ sa v médiách píše a hovorí každý deň. U vôbec ich netrápi to, že sa stráca demokratická autorita národného štátu ako spoluzakladateľa EÚ.

Prečo EÚ ako určitá autorita nemá demokratický charakter ? Lebo o tomto jej charaktere, či bude autorita demokratická alebo nedemokratická , rozhodovali a rozhodujú jej skutoční architekti a tvorcovia, ktorí žijú a plánujú v inej dimenzií ako je národný štát. EÚ sa za dlhé roky nevyprofilovala ako organizácia národných štátov práve preto, že nebolo dovolené občanom členských štátov, aby boli aktívne zapojení do integračných procesov a mohli uplatniť svoje práva ako zdroja štátnej moci. Teda bolo vyškrtnuté kolektívne rozhodovanie v každom členskom štáte, ktoré bolo znížené len na sféru parlamentnej demokracie s výberom skupiny politikov – najvyšších ústavných činiteľov a ešte za absencie ich vyšších morálnych kvalít. Na budovanie nadnárodnej a nedemokratickej autority to stačilo.

Proces preberania moci a kompetencií od jednotlivých členských štátov sa deje v zmysle rozhodnutia, že nepôjde o kolektívne rozhodovanie a teda sa deje bez súhlasu občanov. Politické elity na Slovensku a v Európe sa tvária tak, že všetko je v absolútnom poriadku a je potrebné postupovať ďalej v nastúpenej ceste. Ja som už viackrát zdôrazňoval, že súčasná podoba EÚ je taká, že má mať svoje zavŕšenie v v ustanovení európskeho super štátu.

Aká je potom demokracia v právnom štáte ako je Slovenská republika, keď v tejto najosudovejšej otázke života obyvateľstva vládna moc neumožní vytvoriť podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných – teda k uplatneniu sa v otázke, akú EÚ ako organizáciu chceme mať ? V tomto smere vládna moc, podobne ako EÚ, je ako autorita pre občana jednoznačne nedemokratická, pretože s občanmi nepočíta ako so seberovným partnerom. Takže k majetkovej a spoločenskej nerovnosti je potrebné pripočítať aj politickú nerovnosť. Takúto situáciu v právnom štáte je potrebné riešiť, len je žiaduce pripustiť, že vláda ľudu nemôže ostať len „sladkou“ teóriou, ale sa môže naplniť aj v praxi.

Veľa zaujímavých myšlienok v tomto smere má americký profesor politických vied Róbert A. Dahl. Ak pripomeniem niektoré jeho myšlienky, tak je to z jeho práce. Ktorá vyšla pod názvom „Demokracia v právnom štáte ?“ v roku 1995 v Prahe. Autor tvrdí, že v demokratických krajinách je politický vplyv rozdelený nerovnomerne. Dodávam, že je to veľmi zreteľne vidieť práve v oblasti problematiky nášho členstva v EÚ a jej fungovania. Nerovnomerný vplyv sa dá riešiť len tým, že sa položí dôraz na demokratizáciu autority štátu a teda následne aj autority EÚ. Tvrdím, že nič také sa zatiaľ nedeje a s dôrazom na demokratizáciu autority EÚ nepočíta ani reforma EÚ, ktorá bola odsúhlasená v Európskom parlamente.

Čo je zaujímavé na politickom vplyve ? Že je rozdelený nerovnomerne, čo znamená, že najskôr ide o zámerné konanie, ktorým sa niečo usmerňuje, pretože v politike ide predovšetkým o presadzovanie záujmov. Profesor sformuloval dôležitú myšlienku, ktorá by mala platiť ako poučka pre vládnu moc: žiadna autorita nemôže byť demokratická, pokiaľ nevychádza z nejakej zásady politickej rovnoprávnosti ! Môže existovať také niečo ako politická rovnoprávnosť ? Podľa profesora politická rovnoprávnosť musí existovať, ak chceme, aby autorita bola demokratická. Čo je teda politická rovnoprávnosť ?

Skôr, ako dám odpoveď, treba pripomenúť, že profesor R. Dahl si položil najprv otázku, na akom základe môžeme rozhodnúť, kedy je demokratická autorita lepšia než nedemokratická. Profesor tento základ našiel v troch hlavných kritériách, podľa ktorých je možné prijať rozhodnutie o veciach, ktoré sa týkajú každého osobne, ako platné a správne a preto aj záväzné. Platnosť, správnosť a záväznosť sa najlepšie dosiahne, ak sa použije kritérium osobnej voľby, kritérium kompetencie a kritérium hospodárnosti. Ak sa nám podarí analyzovať tieto kritéria, potom vieme dostať odpoveď na otázku, ktorá autorita je demokratická a ktorá nedemokratická.

Pre politickú činnosť je práca s týmito kritériami veľmi dôležitá. Účasť na riadení štátu je ústavnou kompetenciou, ktorá nikdy nebola dotiahnutá do konkrétnosti. Uplatnenie uvedených kritérií tomu môže veľmi napomôcť. Zároveň sa môže ľahšie hľadať odpoveď na otázku, ako môžu občania uplatniť svoju autoritu nad vládnou mocou. Profesor R. Dahl najprv venoval pozornosť kritériu osobnej voľby, ktorá sa týka prianí a záujmov indivíduá, ktoré môžu kolidovať s názormi iných jednotlivcov a skupín. Profesor došiel k záveru, ktorý sa nemôže spochybňovať: kritérium osobnej voľby musí v spoločnosti platiť pre každého !

V praktickom živote to tak nefunguje a preto tento svoj záver pokladá za predbežnú verziu politickej rovnoprávnosti. V politickej praxi dochádza totiž k redukovaniu kritéria osobnej voľby, napríklad pre jedného ( ústavného činiteľa ), nemnohých ( vládnu moc ), parlamentnú väčšinu ( zákonodarnú moc ). Funkcia zastupiteľskej demokracie potom kritérium osobnej voľby pre všetkých ostatných ruší ako nežiaducu, nepotrebnú, nefunkčnú.

Koniec siedmej časti

Pokračovanie v ôsmej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Erdogan nečakane vyhlásil predčasné voľby

Ankara 20. apríla 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Lefteris Pitarakis)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nečakane vyhlásil, že prezidentské a parlamentné voľby nebudú až v novembri 2019, ale už predčasne 24. júna tohto roku, čo podľa kritikov urýchli presun krajiny na prezidentský systém vlády, uvádza Politico "Aj napriek tomu, že prezident a vláda…

Jaltské fórum má rozprášiť mýtus o izolácii Ruska a Krymu

Jalta 20. apríla 2018 (HSP/ria.ru, srspol.sk/Foto: HSP/Facebook)   Na Jaltské medzinárodné ekonomické fórum (koná sa od 19. po 21. apríl) sa zaregistrovali predstavitelia 71 štátov, čo je viac ako organizátori očakávali, uviedol jeden z nich. Hlava republiky Krym Sergej Axenov vyhlásil, že tým sa rozprášil mýtus o izolácii Ruska a Krymu. "Naši…

Najnovšia varianta Patriotu príde súčasne do výzbroje Poľska a USA

Varšava 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Najnovšia varianta protivzdušného systému Patriot príde súčasne do výzbroje Poľska a USA, oznámil poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak vo štvrtkovom prenose Poľského rozhlasu. Zmluva o dodávke amerických systémov Patriot bola podpísaná vo Varšave koncom tohto marca. Prvá dodávka má mať 16 odpaľovacích…

Predprimárne vzdelávanie v SR je v porovnaní s krajinami EÚ nízke

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Na Slovensku dlhodobo rezonuje otázka nedostatku kapacít v materských školách. Počet detí, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie je v porovnaní s krajinami EÚ veľmi nízky, uviedla to Katarína Vančíková z projektu To dá rozum počas piatkovej tlačovej konferencie. Odborníci z tejto iniciatívy pripravujú analýzu…

Češka Tereza, ktorá pašovala v Pakistane drogy, sa stáva mediálnou hviezdou

Praha 20. apríla 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Prípad mladej Češky zadržanej v Pakistane za pašovanie drog sa výrazne komplikuje. Tereza už viackrát zmenila právneho zástupcu a v prípade sa nebude pojednávať ani tento týždeň, keďže Češka si vyžiadala od štátneho zástupcu ďalšie podkladové dokumenty k prípadu. Portál Blesk.cz k prípadu uvádza aj…

Vláda schválila zmeny v azylovom konaní

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Azylové konanie prejde zmenami. Prináša ich novela azylového konania, ktorú v piatok schválila vláda. Slovensko do svojho právneho poriadku začleňuje európsku smernicu z roku 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a završuje tak druhú etapu budovania spoločného európskeho azylového…

Dušan Kováčik potvrdil, že do konca funkčného obdobia vo funkcii neostane

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik v týchto dňoch nechystá odchod z funkcie. Neplánuje v nej však ani ostať do konca funkčného obdobia. Uviedol to v piatok v rozhovore pre TASR, ktorý sprostredkovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. "Tak, ako som minulý…

Kremeľ vyzval k starostlivému preštudovaniu Putinovho prehlásenia o dodávke systémov S-300 Sýrii

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či sú dodávky protivzdušných systémov S-300 do Sýrie možné, požiadal o starostlivé preštudovanie prehlásenia Vladimíra Putina po útoku Washingtonu, Londýna a Paríža na Damask. „Prečítajte si prezidentské prehlásenie, ktoré bolo urobené niekoľko hodín po útoku…

Pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove, našli funkčné letecké bomby. Polícia začala evakuovať obyvateľov

Štúrovo 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Policajní pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove. Vo štvrtok 19. apríla bolo na operačné stredisko polície nahlásené, že sa na poli v katastrálnom území mesta nachádza munícia. Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá ho do príchodu pyrotechnikov zabezpečila. „Pyrotechnici zaistili…

Matečná: Matovič si nenaštudoval problematiku, Marhulu nepoznám

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder OĽaNO Igor Matovič si opäť nenaštudoval problematiku. Pred rokovaním vlády to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v reakcii na Matoviča, ktorý poukázal na ďalšie problematické pozemky v obci Špačince z čias, keď bola Matečná šéfkou Slovenského pozemkového…

Česká novinárka Spencerová priamo zo Sýrie: Reportér CBS svojím počínaním rozbil všetku oficiálnu americkú rétoriku

Damask 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Česká novinárka Tereza Spencerová priniesla unikátny pohľad na situáciu v Sýrii priamo z miesta činu. Na vlastné oči sa presvedčila o výsledkoch spojeneckého bombardovania zo soboty 14. apríla a svoje poznatky publikovala v blogu Literárních novin. Uvádza, že údajné továrne na výrobu chemických…

Silvia Shahzad: Novela zákona o kompenzáciách prináša veľké sklamanie

Bratislava 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na desiate výročie existencie zákona o kompenzácách sa v ňom prvýkrát objavujú fixné sumy príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie. Je to krok späť a tento fakt iba potvrdzuje, že ľudia so zdravotným postihnutím nie sú prioritou pre súčasnú vládu a ich podporu vníma…

Krajský súd rozhodol o vydávacej väzbe pre Antonina Vadalu

Košice 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd v Košiciach rozhodol v piatok o zmene väzby pre talianskeho podnikateľa Antonina V. z predbežnej na vydávaciu. V Taliansku je Antonino V. trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. "Súd rozhodol o…

Kraje odmietajú, aby o ich školách rozhodovalo ministerstvo

Trnava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič rokoval vo štvrtok (19.4.) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS). Témou bolo posilnenie rozhodovania ministerských úradníkov v novom zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorom aktuálne rokuje vláda. "Zásadne odmietame, aby…

O slovo sa opäť hlási kričiaca menšina: V spravodajstve RTVS vznikajú odbory

Bratislava 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Po tom, ako na verejnosť prenikli správy o napätých vzťahoch v spravodajskom tíme verejnoprávnej RTVS a nezhodách s vedením, ktoré odštartoval spor o nosenie či nenosenie odznakov #AllforJan vo vysielaní, desiatky redaktorov a zamestnancov televízie napísalo otvorený list vedeniu, kde hovorili o údajnom…

Cambridge Analytica chcela pomocou digitálnej meny obchodovať s osobnými údajmi

New York 20. apríla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Britská konzultačná firma v oblasti analýzy údajov Cambridge Analytica predtým, ako sa dostala do škandálu zneužitia osobných údajov spoločnosti Facebook, plánovala získať peniaze cez nový typ digitálnej meny, aby mohla vytvoriť systém obchodovania s osobnými údajmi na internete, uvádza agentúra Reuters Cambridge…

Rusko predloží dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet koalície

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Adam Hunger)   Ruskí vojaci predložia v blízkej dobe dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet vystrelených USA, Britániou a Francúzskom, ruská strana dostávala informácie v režime reálného času, prehlásil v interview pre Sputnik minister zahraničia RF Sergej Lavrov. „Náš Generálny štáb má veľmi…

Baskická ETA verejne požiadala o odpustenie za "škody, ktoré spôsobila"

Bilbao 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bob Edme)   Separatistická militantná organizácia ETA (Baskicko a jeho sloboda) sa verejne ospravedlnila svojim obetiam a priznala k "škodám", ktoré počas svojich ozbrojených operácií "spôsobila". Informoval o tom v piatok denník El País s odvolaním sa na miestne periodiká Gara a Berria. Vo svojom vyhlásení…

TopSpeed

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

2

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

3

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

2

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

12

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

Elektronické diaľničné známky opäť lámu rekordy v predajoch

0

Elektronické diaľničné známky opäť raz lámu rekordy v predajoch. Za prvý štvrťrok 2018 bolo predaných spolu viac ako 1,52 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o vyše 7,1 % oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške takmer 44,6 mil € bez DPH.

Budúci Ford Mustang môže byť hybrid s pohonom 4x4!

3

Ford má dôvod na oslavu. Ford Mustang je už tretí rok po sebe najpredávanejším športový kupé na svete. Súčasná generácia je stále ikonickým Mustangom s 5,0 l V8 motorom. Mustang chcú „globalizovať“, čiastočne sa to podarilo už terajšiemu autu. 2/3 predajov zaberá USA, ostatok pripadá na ostatné časti sveta, čo…

KAMzaKRÁSOU

Jojobový olej: Vyrieši týchto 7 kozmetických a zdravotných problémov!

0

Jojobový olej je taký malý zázrak pre našu pleť, vlasy i nechty. Má silné dezinfekčné aj protizápalové účinky a účinný je pri liečbe mnohých kožných ochorení. Vyskúšať by ho mali osoby, ktoré trápi akné či ekzém. Taktiež pomôže ľuďom s lupinami či jemnými vráskami. Zistite viac o tomto cennom oleji v nasledujúcom článku!

Želatína: Čo všetko ukrýva, napriek svojej priehľadnosti?

1

Želatína, a snáď nám v tom dáš za pravdu, je plná rozporov. Sladké gumové medvedíky a zabíjačková huspenina – také rozdielne, a pritom rovnaké. Túto konzistenciu buď zbožňujeme alebo sa nám priam hnusí. Želatína je síce napohľad priehľadná a človek by povedal, že preto nemá čím prekvapiť. Ale má. Napriek svojej priehľadnosti ukrýva tajomstvá, o ktorých…

Ryšavé vlasy a pehy: Kedysi komplex, dnes vrchol príťažlivosti!

1

Ryšavé vlasy a pehy – kombinácia, ktorá už potrápila nejedno dievča, keď muselo stráviť detstvo s prezývkami typu ryšavka alebo pehaňa. Ale akonáhle prišla dospelosť, z ryšavky sa stala príťažlivá sexy červenovláska a z pehane zaujímavá žena s originálnou a rozhodne nie tuctovou tvárou, za ktorou sa obzrie nejeden muž. Aké to teda v skutočnosti je –…

Súťaž o domácu pedikúru Parasoftin - pre hladké chodidlá

1

Ešte stále ukrývate svoje chodidlá v teniskách? Bojíte sa vytiahnuť sandáliky, šľapky a inú otvorenú obuv? Ak ste zanedbali starostlivosť o svoje chodidlá počas celej zimy, tak chápeme, že vaše obavy sú namieste. Nie každý si môže dovoliť zájsť na pedikúru – či už z dôvodu nedostatku času alebo financií. My však poznáme domáce…

Najlepšie ingrediencie do šalátu: Tejto netradičnej chuti neodoláš!

0

Ľadový šalát, paradajka, paprika a kuracie mäso na prírodno… Je toto aj váš najčastejší šalát, ktorým zaháňate hlad niekoľkokrát do týždňa? Potom musia tieto nudné kombinácie liezť krkom aj vám a je čas na to, aby ste sa naučili svojmu šalátu dodať farbu, šťavu a znamenitú chuť. Pozrite sa, aké…

Poznáš hríby shiitake? Pre toto sa ich oplatí zaradiť do jedálnička!

3

V našich končinách sú najviac rozšírené hríby, ako šampiňóny či dubáky. Obľúbená je i známa hliva ustricová. Počuli ste však niekedy o hríboch, nazývaných shiitake? Pochádzajú z Ázie a v Japonsku ich pokladajú za elixír, ktorý predlžuje život. Ich liečivé účinky poznali pred tisíckami rokov i v Číne. Posilňujú imunitný systém, znižujú hladinu zlého cholesterolu…

TopDesať

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…

Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

0

Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

10 silných NSFW pôrodných fotografií, ktoré dokazujú, že ženy sú úžasné

0

Medzinárodné združenie profesionálnych pôrodných fotografov (IAPBP) oznámilo víťazov svojej tohtoročnej fotografickej súťaže. Výsledkom sú naozaj silné fotografie, ktoré ukazujú, aké silné ženy v skutočnosti sú. Minuloročná súťaž nasadila mimoriadne vysokú latku v kvalite fotografií a emóciách, ktoré priniesli. No ani tento rok konkurencia nesklamala. Každá fotografia rozpráva príbeh o bolesti, vytrvalosti, uvoľnení a následnej radosti.…