Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VII.

Publikované 13.12. 2017 o 20:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

EÚ má byť organizáciou ( Spoločenstvom ) národných členských štátov, ktorá pomáha lepšie zvládnuť kompetencie každého z nich na kvalitatívnej vyššej úrovni, pretože vytvára dostatočne veľký priestor pre súčinnosť, spoluprácu a spolurozhodovanie v ich jednotlivých politikách. EÚ aj so svojimi inštitúciami a organizáciami má mať za úlohu posilňovať autoritu každého členského štátu a aj iných spoločenských inštitúcií v jeho vnútri. Pri takomto chápaní je si možné jasne uvedomiť, že z EÚ sa nemôže stať ( sformovať ) politické teleso so samostatnou zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Napriek tomu sa to deje pred očami obyvateľstva, politických elít a médií a nič oficiálne sa nedeje – nebadať zhrozenie z toho, že každý deň znova a znova podliehame ilúziám, že všetko je v poriadku.

Dnes je už celkom jasné, že vývoj v Európe vo veci EÚ speje k tomu, aby sa zavŕšil proces nového politického telesa, ktoré bude mať všetky znaky nadnárodného telesa ( štruktúry ) a ktorý bude mať všetky nástroje k tomu, aby uplatňoval svoju vlastnú vôľu a to aj bez ohľadu na vôľu a záujmy členských štátov. Z autority členského štátu, o ktorej môžem tvrdiť, že je demokratická, postupne ubúda, pretože jej moc a kompetencie preberá EÚ ako politické teleso, ktoré si vynucuje s tichým súhlasom národných politikov byť rešpektovanou nadnárodnou autoritou. Tichý súhlas národných politikov je postupne formovaný nadnárodnými politickými, ekonomickými a finančnými elitami, z ktorých časť je „zahniezdená“ v inštitucionálnych štruktúrach EÚ a ďalšia časť pôsobí na „zadnom dvore“ politiky Bruselu cez lobing a iné nástroje vplyvu.

Pravý zmysel preberania moci a kompetencií sa zjavne pred obyvateľstvom skrýva. Obyvateľom bola v záujme pokojného procesu preberania moci a kompetencií podhodená jednoduchá návnada, v mene ktorej zástupcovia občanov vraj zanietene a obetavo pracujú. Čo je to za návnada ? Ide o rovnicu ľudského života, ktorá nás má presvedčiť, že ďalší náš blahobyt ( vyššia kvalita života ), ak sme na ňom zainteresovaní, tak potom je to možné len za predpokladu, že svoj osud zveríme do rúk EÚ a necháme sa touto mocenskou autoritou viesť. Dôvod rešpektovania tejto rovnice je tiež veľmi jednoduchý. EÚ ako politické teleso vie vraj lepšie, odbornejšie a spravodlivejšie riešiť náročné úlohy každého spoločenského mechanizmu. Národné štáty už vraj nemajú k tomu dostatočné schopnosti a nástroje.

Uznanie tohto dôvodu je zároveň omylom z hľadiska poznávacích schopnosti človeka, ale nielen ich. Skúsenosti z doterajšej činnosti EÚ ukazujú, že spájať otázku efektívnosti práce štátnej moci len s presunutím ( odovzdaním ) kompetencií na nadnárodnú úroveň je nielen neodborné a nekompetentné, ale priam zradcovské. Každá úroveň spravovania spoločnosti, či je to obec, mesto, okres, vyšší územný celok a národný štát má svoj systém riadiacej práce a má svoje mocenské prostriedky a kompetencie, ktoré ostávajú zachované, respektíve môžu byť upresňované. V prípade EÚ ako politického telesa ide o niečo úplne iné – moc a kompetencie z národnej úrovne vo všetkých zásadných otázkach života spoločnosti sa postupne preberajú ( odovzdávajú ) do Bruselu.

Tento proces preberania moci a kompetencií postupne vedie k strate štátnej suverenity a zvrchovanosti a preto vôbec nemôže a nedokáže riešiť otázku efektívnejšieho spravovania každej národnej spoločnosti. Pravý zmysel preberania moci a kompetencií z členských štátov EÚ spočíva v tom, aby sa národná úroveň spravovania spoločnosti zrušila a aby nad Európou mohla panovať bruselská aristokracia. Aby tento pravý zmysel preberania moci a kompetencií nebol narušený, musí sa diať bez súhlasu občanov a to za každú cenu. Ak by sa do procesu preberania moci a kompetencií z národnej na nadnárodnú úroveň zapojili občania cez príslušné demokratické procedúry, nebolo by možné im argumentovať takou „báchorkou“, že vyššia kvalita života je priamo úmerne spojená s rozhodnutím vzdať sa riadiacich procesov na národnej úrovni.

EÚ ako politická teleso nezískava svoju moc a kompetencie legitímne, pretože: a) má v skutočnosti patriť pod už existujúcu moc každého členského štátu, b) nevzniká z rýdzo demokratických procedúr ( postupov ), základom ktorých je občan ako zdroj štátnej moci. EÚ predstavuje v súčasnosti autoritu, ktorá nemá demokratický charakter. EÚ seba reprezentuje ako autoritu, ktorú občania musia rešpektovať, pretože ak tak neurobia, potom sú extrémisti. Ak občan má nejaké zásadné pripomienky, tak vraj túto autoritu oslabuje či skôr ohrozuje. O ohrozovaní autority EÚ sa v médiách píše a hovorí každý deň. U vôbec ich netrápi to, že sa stráca demokratická autorita národného štátu ako spoluzakladateľa EÚ.

Prečo EÚ ako určitá autorita nemá demokratický charakter ? Lebo o tomto jej charaktere, či bude autorita demokratická alebo nedemokratická , rozhodovali a rozhodujú jej skutoční architekti a tvorcovia, ktorí žijú a plánujú v inej dimenzií ako je národný štát. EÚ sa za dlhé roky nevyprofilovala ako organizácia národných štátov práve preto, že nebolo dovolené občanom členských štátov, aby boli aktívne zapojení do integračných procesov a mohli uplatniť svoje práva ako zdroja štátnej moci. Teda bolo vyškrtnuté kolektívne rozhodovanie v každom členskom štáte, ktoré bolo znížené len na sféru parlamentnej demokracie s výberom skupiny politikov – najvyšších ústavných činiteľov a ešte za absencie ich vyšších morálnych kvalít. Na budovanie nadnárodnej a nedemokratickej autority to stačilo.

Proces preberania moci a kompetencií od jednotlivých členských štátov sa deje v zmysle rozhodnutia, že nepôjde o kolektívne rozhodovanie a teda sa deje bez súhlasu občanov. Politické elity na Slovensku a v Európe sa tvária tak, že všetko je v absolútnom poriadku a je potrebné postupovať ďalej v nastúpenej ceste. Ja som už viackrát zdôrazňoval, že súčasná podoba EÚ je taká, že má mať svoje zavŕšenie v v ustanovení európskeho super štátu.

Aká je potom demokracia v právnom štáte ako je Slovenská republika, keď v tejto najosudovejšej otázke života obyvateľstva vládna moc neumožní vytvoriť podmienky pre účasť občanov na správe vecí verejných – teda k uplatneniu sa v otázke, akú EÚ ako organizáciu chceme mať ? V tomto smere vládna moc, podobne ako EÚ, je ako autorita pre občana jednoznačne nedemokratická, pretože s občanmi nepočíta ako so seberovným partnerom. Takže k majetkovej a spoločenskej nerovnosti je potrebné pripočítať aj politickú nerovnosť. Takúto situáciu v právnom štáte je potrebné riešiť, len je žiaduce pripustiť, že vláda ľudu nemôže ostať len „sladkou“ teóriou, ale sa môže naplniť aj v praxi.

Veľa zaujímavých myšlienok v tomto smere má americký profesor politických vied Róbert A. Dahl. Ak pripomeniem niektoré jeho myšlienky, tak je to z jeho práce. Ktorá vyšla pod názvom „Demokracia v právnom štáte ?“ v roku 1995 v Prahe. Autor tvrdí, že v demokratických krajinách je politický vplyv rozdelený nerovnomerne. Dodávam, že je to veľmi zreteľne vidieť práve v oblasti problematiky nášho členstva v EÚ a jej fungovania. Nerovnomerný vplyv sa dá riešiť len tým, že sa položí dôraz na demokratizáciu autority štátu a teda následne aj autority EÚ. Tvrdím, že nič také sa zatiaľ nedeje a s dôrazom na demokratizáciu autority EÚ nepočíta ani reforma EÚ, ktorá bola odsúhlasená v Európskom parlamente.

Čo je zaujímavé na politickom vplyve ? Že je rozdelený nerovnomerne, čo znamená, že najskôr ide o zámerné konanie, ktorým sa niečo usmerňuje, pretože v politike ide predovšetkým o presadzovanie záujmov. Profesor sformuloval dôležitú myšlienku, ktorá by mala platiť ako poučka pre vládnu moc: žiadna autorita nemôže byť demokratická, pokiaľ nevychádza z nejakej zásady politickej rovnoprávnosti ! Môže existovať také niečo ako politická rovnoprávnosť ? Podľa profesora politická rovnoprávnosť musí existovať, ak chceme, aby autorita bola demokratická. Čo je teda politická rovnoprávnosť ?

Skôr, ako dám odpoveď, treba pripomenúť, že profesor R. Dahl si položil najprv otázku, na akom základe môžeme rozhodnúť, kedy je demokratická autorita lepšia než nedemokratická. Profesor tento základ našiel v troch hlavných kritériách, podľa ktorých je možné prijať rozhodnutie o veciach, ktoré sa týkajú každého osobne, ako platné a správne a preto aj záväzné. Platnosť, správnosť a záväznosť sa najlepšie dosiahne, ak sa použije kritérium osobnej voľby, kritérium kompetencie a kritérium hospodárnosti. Ak sa nám podarí analyzovať tieto kritéria, potom vieme dostať odpoveď na otázku, ktorá autorita je demokratická a ktorá nedemokratická.

Pre politickú činnosť je práca s týmito kritériami veľmi dôležitá. Účasť na riadení štátu je ústavnou kompetenciou, ktorá nikdy nebola dotiahnutá do konkrétnosti. Uplatnenie uvedených kritérií tomu môže veľmi napomôcť. Zároveň sa môže ľahšie hľadať odpoveď na otázku, ako môžu občania uplatniť svoju autoritu nad vládnou mocou. Profesor R. Dahl najprv venoval pozornosť kritériu osobnej voľby, ktorá sa týka prianí a záujmov indivíduá, ktoré môžu kolidovať s názormi iných jednotlivcov a skupín. Profesor došiel k záveru, ktorý sa nemôže spochybňovať: kritérium osobnej voľby musí v spoločnosti platiť pre každého !

V praktickom živote to tak nefunguje a preto tento svoj záver pokladá za predbežnú verziu politickej rovnoprávnosti. V politickej praxi dochádza totiž k redukovaniu kritéria osobnej voľby, napríklad pre jedného ( ústavného činiteľa ), nemnohých ( vládnu moc ), parlamentnú väčšinu ( zákonodarnú moc ). Funkcia zastupiteľskej demokracie potom kritérium osobnej voľby pre všetkých ostatných ruší ako nežiaducu, nepotrebnú, nefunkčnú.

Koniec siedmej časti

Pokračovanie v ôsmej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

Bývalý kongresman: USA majú zbrane na desaťnásobné zničenie sveta, ale stále chcú viac, najmä kvôli Číne

Washington 23. októbra 2018 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Spojené štáty sú plné zbraní a nepotrebujú novú jadrovú výzbroj, povedal bývalý kongresman Ron Paul pre stanicu Russia Today v súvislosti s hrozbou prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpi od ďalšej medzinárodnej dohody - Zmluvy o jadrových silách v Európe (INF) Bývalý republikánsky kongresman…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x Doliva Intenzívny krém ROSÉ denný a nočný krém

1

Vrásky, aj keď si to nepriznávame, sú znakom starnutia, ktorému sa vyhnúť nemôžeme, pokiaľ sa nerozhodneme a neodhodláme ľahnúť si pod nôž či vyskúšať rôzne iné ošetrenia, ako sú chemické peelingy. Síce nepatria medzi najlacnejšie spôsoby odstraňovania vrások, no sú účinné. Ale skúšali ste už aj krémy? Ak nie, tak je načase,…

Rozčúlili ťa? Zisti, ako sa vysporiadať s pocitom hnevu!

2

Poznáš to. Vstala si ľavou nohou, cestou do práce ťa osprchovalo okoloidúce auto čerstvo napršanou vodou z kaluže, šéf si zase raz masíroval ego a ponížil ťa pred všetkými a tým pádom sa po príchode domov nemôže udiať nič iné, než tvoje, obrazne povedané, vzbĺknutie nad neumytým riadom. Zlosť, rozčúlenie, rozzúrenie, hnev – akokoľvek…

Recept na tvarohové palacinky s hubami: Gastro zážitok zaručený

1

Uvažuješ, čo pripraviť rodine na obed či večeru, ale nebaví ťa vyvárať stále to isté dokola? Tak potom si na správnom mieste, pretože máme pre teba vynikajúcu inšpiráciu. Recept na tvarohové palacinky s hubami je nielenže rýchly a jednoduchý na prípravu, ale aj naozaj chutný. Poď si ho pripraviť spolu…

Sebarozvoj s koučkou: Čo s krádežou partnerov?

1

Mnoho žien predpokladá, že väčšina mužov sa neustále obzerá cez rameno a čaká, že za rohom stretne nejakú lepšiu. A hoci sa muži radi obzerajú, veď sľúbili vernosť, nie slepotu, k opusteniu ženy, s ktorou žijú, to nevedie. V mužovej psychike existujú určité faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa…

Kajenské korenie: Je šokujúce, na čo všetko má pozitívny vplyv

2

Kajenské korenie sme si, predovšetkým v poslednej dobe, mimoriadne obľúbili. Niet divu. Veď má množstvo blahodarných účinkov na naše zdravie, čo sa nedá povedať o hociktorom korení. Mimochodom, vedela si, že ono to vlastne ani nie je tak korenie, ako prášok z pomletých čili papričiek? O kajenskom korení sme toho však zistili oveľa viac,…

Využitie gaštanov v domácnosti: Tušíš vôbec, čo všetko dokážu?

1

Už viete, prečo si naši starí rodičia dávali gaštany do postele a ako z gaštanov spraviť úžasnú tinktúru proti artritíde? Tak je načase, aby ste sa dozvedeli aj to, ako využiť gaštany vo svojej domácnosti, pretože je neuveriteľné, čo všetko také obyčajné gaštany, z ktorých sa vytvárajú rôzne postavičky na výtvarnej výchove v škole,…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…