Kráľovná podsvetia a Kráľ času! Fantastické nepoznané skutočnosti!

Názov ako z rozprávky, avšak touto rozprávkou je naše univerzum, o ktorého dejoch a skutočnostiach ľudia dneška vôbec nič netušia. Minulé generácie, ktoré neboli tak technicky orientované, ale oveľa viac spojené s prostou, prírodnou prirodzenosťou života, o týchto veciach niečo tušili. A svoje tušenie, že za vonkajšou realitou sa skrýva ďalšia, priam rozprávková realita, prezentovali v rôznych bájkach, povestiach a rozprávkach. Do nich zakódovali svoje posolstvo pre budúce generácie a v ňom nám zanechali vedomosť o mnohých mocných bytostiach, riadiacich prírodné deje, alebo vykonávajúcich iné činnosti zásadného významu vo vzťahu k našej vonkajšej realite.

No a my dnes budeme podrobnejšie hovoriť o dvoch z nich. O Kráľovnej podsvetia a o Kráľovi času.

Skôr ale ako začneme, musíme si uvedomiť, že v skutočnosti existuje len jediný Stvoriteľ, avšak pod ním sa nachádza v hierarchickom členení veľké množstvo najrozličnejších vedomých bytostí, pričom až na samom konci tejto hierarchie stojí človek. Všetky bytosti, stojace hierarchicky nad ním plnia Vôľu Stvoriteľa, pretože dávno pochopili, že jedine v tom spočíva skutočné dobro. Iba ľudia vo svojej svojvoľnosti vybočili z tohto rámca. Ľudia si žijú po svojom tak, ako sa oni sami domnievajú, že je to správne. Ľudia sa riadia iba svojou vlastnou vôľou a nie Vôľou Stvoriteľa, a tak to s nimi a s ich svetom aj vyzerá.

Zastavme sa ale na chvíľu pri vyššie spomínanej hierarchii. Hovorí sa, že vo stvorení vládne Vôľa Stvoriteľa. Ale aby v ňom vládla a naplňovala sa až do najmenších detailov, až do takej miery, že ani len lístoček zo stromu nespadne bez Vôle Pána, musí niekto Jeho Vôľou až do tých najmenších detailov uskutočňovať. To nerobí Stvoriteľ sám, ale na to slúži hierarchia bytostí, stojacich pod ním. Práve ony sú na rôznych stupňoch a úrovniach vykonávateľmi Jeho Vôle.

Je to presne tak, ako to funguje v každom podniku. Príkaz riaditeľa je tlmočený zástupcom, zástupcovia riaditeľa ho sprostredkujú vedúcim prevádzok, vedúci prevádzok majstrom a majstri pracovníkom. A rovnako to funguje aj v armáde, kde sa rozkaz generála dostane k plukovníkom, potom k podplukovníkom, majorom, kapitánom, a tak ďalej, až k obyčajným vojakom.

Vôľu Stvoriteľa vo stvorení teda nevykonáva Stvoriteľ sám, ale vykonáva ju hierarchia pod ním stojacich vedomých bytostí, z ktorých každá ju naplňuje na svojej vlastnej úrovni a sebe vlastným spôsobom.

Uveďme si konkrétny príklad. Príklad židovského národa, prenasledovaného faraónovým vojskom, ktorý prešiel morom suchou nohou. V Biblii sa o tom píše, že „more stálo po ich ľavej i pravej strane ako múr“. Stalo sa tak z Vôle Stvoriteľa, ale túto Vôľu prakticky zrealizovala vysoká bytosť, majúca na starosti správu vodného živlu, spolu so svojimi podriadenými. O existencii a činnosti tejto vysokej bytosti dávne národy vedeli a nazvali ju Neptúnom.

No a do kategórie týchto bytostí, spravujúcich konkrétne oblasti života v našom univerze, patrí aj vysoká bytosť, nazývaná Kráľovnou podsvetia, a vysoká bytosť, nazvaná Kráľ času.

Kráľovná podsvetia, alebo Strážkyňa podsvetia! Čo jej úlohou?

Táto bytosť stojí na druhej strane bytia, na takzvanom druhom svete. Stojí na jeho hraniciach, pri prechode ľudských duší zo sveta hrubej hmoty, v ktorom žijeme teraz, do sveta hmoty jemnejšej.

Na hraniciach sveta hrubej hmoty a jemnejšej hmoty tečie rieka dvomi smermi, jedným nahor a druhým nadol. Modernému človeku bude možno bližšie prirovnanie k diaľnici, ktorá ako každá diaľnica má dva prúdy, pričom jeden smeruje nadol a druhý nahor. To nadol znamená do nízkych úrovní jemnej hmoty, a to nahor znamená do vysokých úrovní jemnej hmoty.

No a úlohou Kráľovnej podsvetia je dohliadať na to, aby ľudské duše, ktoré sa na zemi snažili o dobro, čistou, ušľachtilosť, spravodlivosť a o lásku k blížnym, k Stvoriteľovi i k jeho stvoreniu boli zaradené do prúdu rieky, smerujúceho nahor. A aby ľudské duše, podliehajúce na zemi zlu, nerestiam, vášniam, nečistote, nespravodlivosti, neláske voči blížnym, ignorancii voči Stvoriteľovi a jeho stvoreniu boli zaradené do prúdu rieky, smerujúcej nadol.

Prúd rieky, smerujúci nahor, nesie duše k prežívaniu radosti, šťastia, mieru, a k čoraz väčšiemu zdokonaľovaniu v cnostiach. A po maximálnom ľudskom zdokonalení, po vybielení svojho rúcha budú môcť takéto ľudské osobnosti nakoniec opustiť i vysoké úrovne jemnej hmotnosti a vojsť do nehmotného, duchovného a večného kráľovstva nebeského. Jeho dosiahnutie je cieľom každého z nás.

Prúd rieky, smerujúcej nadol, nesie ľudské duše k prežívaniu bolesti, utrpenia, úzkosti, hrôzy a desu, pretože sa dostanú do blízkosti iných duší, ktoré holdovali tým istým nerestiam. Zlodeji sa dostanú medzi zlodejov, klamári medzi klamárov, zvrhlíci medzi zvrhlíkov, chamtivci medzi chamtivcov, násilníci medzi násilníkov, a tak ďalej.

Týmto spôsobom, v rovnorodom prostredí, si duše v nízkych úrovniach jemnej hmotnosti sami sebe vytvárajú peklo. Vytvárajú si životný priestor, v ktorom žiť je utrpenie, a z ktorého uniknúť smerom nahor je možné jedine vtedy, ak sa človeku zhnusí jeho vlastná nízkosť, ak v nej nechce už ďalej pokračovať a túži sa polepšiť. Jedine potom môže začať pomaličky stúpať nahor, a intenzita jeho snahy o dobro sa premietne do intenzity a výšky jeho vzostupu smerom nahor.

Kráľovná podsvetia prísne dbá o to, aby každá duša po opustení pozemského tela smerovala podľa svojej skutočnej hodnoty presne tam, kam má. Vylúčený je akýkoľvek omyl a akákoľvek „protekcia“. Kráľovná podsvetia stojí vo Vôli Stvoriteľa a neochvejne a prísne ju naplňuje. Každý z nás raz bude musieť sledovať smer, ukázaný jej žezlom, a to aj tí, ktorí sa v tejto chvíli tomu smejú a dobre sa bavia. Potom nikomu nepomôže ani jeho humor, ani jeho zľahčovanie, ani jeho ateizmus, ani jeho rozumové mudrovanie, ani jeho spoločenské postavenie, ani jeho sláva, moc, alebo peniaze. Potom, posúdený prísnym pohľadom Kráľovnej podsvetia, bude poslaný tam, kam náleží podľa svojej skutočnej vnútornej hodnoty. Čiže podľa miery svojej spravodlivosti, lásky, čistoty a úcty k ľuďom, k Stvoriteľovi a k jeho stvoreniu.

Kráľ času! Ide o vznešenú bytosť, spravujúcu v hmotnom univerze plynutie času. Či už ide o najhrubšiu, hmotnú časť univerza, kde sa nachádzame teraz, alebo o jeho jemnejšiu časť, kam odídeme po svojej smrti.

Prečo spomíname práve Kráľa času? Nemáte dojem, že v poslednej dobe akoby sa všetko zrýchľovalo? Akoby čas plynul oveľa rýchlejšie, než pred tým?

To nie je len dojem, ale skutočnosť! Žijeme totiž v dobe, v ktorej sa všetko zrýchľuje, aby to bolo nútené, ako rastliny rýchlené teplom v skleníku, vydať svoje plody. Aby to ukázalo, aké to v skutočnosti je. Aby to dobré zrýchlene dospelo k svojmu vrcholu a rozkvitlo v cnostiach, a aby aj to zlé, falošné, nesprávne, pokrivené, nečisté, ľahostajné a zvrátené tiež dospelo k svojmu vrcholu, ukázalo svoju pravú tvár, a vo svojom vrcholnom kulminačnom bode sa zrútilo samo v sebe. Aby sa na vrchole svojej zloby obrátilo samo proti sebe a zničilo sa. Lebo len dobro je schopné trvalého a nepretržitého rozvoja, zatiaľ čo osudom zla, dotlačeného k jeho vrcholu je seba deštrukcia.

Kráľ času z Vôle Stvoriteľa zrýchľuje čas, aby sa všetko toto ukázalo. Aby sa ukázalo, čo je v ľuďoch dobré a plne sa to rozvinulo, a aby sa ukázalo aj to, čo je v nich zlé, tiež sa plne rozvinulo, a tým dospelo k zničeniu.

V zrýchlenom plynutí času, ktorý mnohí cítia, bude preto musieť každý z nás ukázať, kam ho to ťahá. Či viac k tomu dobrému, spravodlivému, ušľachtilému, láskavému a duchovnému, alebo viac k tomu zlému, nespravodlivému, neušľachtilému, nečistému, neduchovnému a čisto materiálnemu. V zrýchlenom čase tak bude musieť každý vyniesť rozsudok sám nad sebou. Bude musieť ukázať, kým vlastne je a kam sa chce zaradiť. Bude musieť ukázať, aké hodnoty sú pre neho prvoradé a aké druhoradé.

Ľuďom, ktorí budú usilovať k dobru a k duchovným hodnotám, môže Kráľ času čas subjektívne predĺžiť, aby ho mali dostatok na plné rozvinutie dobra v sebe, a tým, ktorí sú voči všetkému tomuto ľahostajní, posmievační a ignorantskí subjektívne čas skráti, alebo im ho úplne zoberie, pretože vo vzťahu k skutočným hodnotám by ho aj tak ako doposiaľ, vždy iba premrhali. Lebo ako sa píše: „Ten kto má, tomu sa pridá, a ten kto nemá, tomu sa zoberie aj to málo, čo má“.

Vinou ľudí, vinou zla v nich a medzi nimi, a pod tlakom zrýchleného plynutia času nespeje náš set k ničomu dobrému. Avšak tí dobrí v ňom môžu prejsť nevyhnutným negatívnym dianím subjektívne akoby časovo zrýchleným spôsobom tak, že sa ich to takmer nedotkne. Že to bude trvať len ako chvíľka, zatiaľ čo tí ostatní budú musieť prežívať v neskrátenej miere všetky jedovaté plody svojho vlastného chcenia, svojej vlastnej vôle a svojich vlastných činov. Budú musieť v neskrátenej mier poznať a prežiť zlyhanie ich racionálno materialistického pohľadu na svet a ich racionálno materialistických hodnôt, ktoré im úplne zastreli citovo duchovný rozmer ich osobnosti, nedali mu rozvinúť sa, a preto v súčasnosti stoja pred všetkými týmito skutočnosťami úplne bez porozumenia.

Kto nad všetkým vyššie uvedeným hlbšie popremýšľa pochopí, že vznešené bytosti o ktorých sme hovorili, sú v skutočnosti bytosťami mytológií dávnych národov. Mytológie gréckej, rímskej, germánskej, keltskej, alebo slovanskej, kde sa o nich hovorí ako o „bohoch“. My ale už vieme, že to nie sú žiadni „bohovia“, ale verní služobníci jediného Boha, ktorého Vôľu naplňujú v hmotnom svete. A to či už v jeho hrubo hmotnej časti, alebo v jeho jemno hmotnej časti.

Každopádne však, dávne národy dokázali tieto bytosti vnímať a podali nám o nich zvesť. Zánikom dávnych civilizácií však ich „bohovia“ nezanikli spolu s nimi, ale stále sú tu a verne naplňujú Vôľu Najvyššieho vo všetkých hmotných svetoch. V súčasnosti nastáva doba, kedy má vyjsť toto dávne poznanie postupne opäť na povrch, ale má byť už vnímané a chápané správne. Je už totiž najvyšší čas, aby človek stál vo stvorení znalý a vedomý, a nie neznalý a nevedomý tak, ako doposiaľ.

PS. Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili. Milan Rúfus

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 195

Celkové hodnotenie: -4.04

Priemerná čítanosť: 1673

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Česku pribudlo rekordných 15 252 nakazených

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   České laboratória v piatok odhalili 15 252 nových prípadov nákazy koronavírusom. Počet nových nakazených tak prvýkrát prekonal hranicu 15-tisíc…

  Dvojicu zadržaných v rámci akcií Terra a Zemepán zobrala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku do väzby

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb -…

  V talianskom Neapole sa konali protesty proti nočnému zákazu vychádzania

  0icon

  Neapol 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno, Mauro Scrobogna)   Stovky ľudí v juhotalianskom meste Neapol protestovali od piatka večera až do skorých sobotných ranných hodín…

  Tábor bezdomovcov len pár metrov od vchodu na Úrad vlády – scifi? Škandál? Ale kdeže, len celkom normálna slovenská realita. Čo to hovorí o tomto štáte?

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok,Martin Baumann, Pixabay, TASR-Pavol Zachar)   Kam sa dostalo Slovensko za pol roka od volieb? Akú autoritu má táto vláda…

  Volebný tribunál potvrdil za víťaza prezidentských volieb v Bolívii Luisa Arceho

  0icon

  La Paz 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita, SITA/AP-Marcos Brindicci)   Najvyšší volebný tribunál (TSE) v Bolívii potvrdil v piatok miestneho času na základe oficiálnych výsledkov…

  USA a Európska únia naštartovali bilaterálne fórum venované otázkam Číny

  0icon

  Washington 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta, TASR/AP-Francois Lenoir)   Spojené štáty a Európska únia naštartovali v piatok "bilaterálny dialóg" venujúci sa záležitostiam spojeným s…

  Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od soboty až do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do…

  Novinárske organizácie sa obávajú že tridsať televíznych staníc v strednej a východnej Európe bude pod čínskym vplyvom, potom čo ich získal český oligarcha Peter Kellner

  0icon

  Praha 23. októbra 2020 (HSP/Foto:HSP)   Vaša akvizícia bude mať veľký vplyv na mediálne prostredie v piatich štátoch, mali by ste sa preto zaviazať k…

  Figeľ: Niet ľudsky zrozumitelnejšieho obrazu Trojice Boha Otca, Syna a Ducha Svätého spojených v láske, ako je obraz našich rodín - otca, mamy a dieťaťa spojených tiež láskou

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:Ján Figeľ Facebook)   V utorok prekvapil pápež František takmer celý svet. V dokumentárnom filme pod názvom "František" vyjadril podporu registrovaným…

  Kultúrne vojny v koalícii majú za sebou ďalšiu bitku a tá odhalila viaceré politické posuny

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na minulej parlamentnej schôdzi sa vďaka obštrukcii liberálnej časti koalície, a paradoxne aj vďaka poslaneckému klubu Ľudová strana…

  TopDesať

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0 icon

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Kráľovská stráž: Môžu ísť títo vojaci na WC?

  0 icon

  Všetci poznáme kožušinový klobúk, červený kabát, nehybnú pózu a vážnu tvár. Ľudia si často myslia, že kráľovská stráž sú skutočné ikony Veľkej Británie. Väčšina z nás však nevie o podrobnostiach a prekvapivých faktoch, ktoré so sebou prináša táto výnimočná funkcia.  1. Nikdy nemajú prestávky na WC

  Tajná uzavretá skupina Bilderberg (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o tajuplnej skupine, ktorá podľa zástancov konšpiračných teórií ovláda svet. Aké sú o nej známe fakty? Aj o tom sa v rámci druhej časti článku budeme rozprávať. Skupina Bilderberg bola založená v roku 1954 a svoj názov dostala podľa holandského hotela, kde sa jej účastníci prvýkrát…

  Lietajúce taniere a mimozemšťania (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o lietajúcich tanieroch a mimozemšťanov. V rámci druhej časti sa pozrieme na mnohým známy Roswellský incident. Poďme na to. Major Jesse Marcel, tamojší informačný dôstojník, dostal rozkaz trosky nájdené v blízkosti amerického mesta Corona v štáte Nové Mexiko, preskúmať. Miestne noviny však medzitým vytlačili článok o…

  Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

  0 icon

  Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

  Vo svete IT

  Bobkeys začal s veľkým výpredajom licenčných kľúčov pre Windows 10

  0 icon

  Windows 10 Pro za 12,45€, či Office 2019 za 34,24€ – znie to ako nedosiahnuteľný kauf roka, ale v e-shope bobkeys.com ide o akciovú ponuku, vďaka ktorej môžete aktualizovať svoj počítač, aby ste mali v ňom ten najnovší software. Windows a Office licencie sú stále medzi najpredávanejšími položkami na digitálnom…

  Planéty, podobné Zemi, môžu mať svojho vesmírneho ochrancu. Čo to znamená?

  0 icon

  Najväčšia planéta v našej Slnečnej sústave, Jupiter, sa často pokladá za najväčšieho pomocníka Zeme. Už dlho pomáha odkláňať nebezpečné asteroidy, ktoré by sa mohli dostať do našej Slnečnej sústavy a ohroziť našu planétu, píše portál Earthsky.org. Aký je prípad iných sústav? Je možné, že by mohli mať potenciálne obývateľné planéty, podobné Zemi,…

  Multifunkčný LED projektor s Full HD rozlíšením VIVIBRIGHT F40UP je momentálne dostupný v neodolateľnej zľave

  0 icon

  Ak nie si denným používateľom televízie a rád si vychutnávaš filmy na naozaj veľkej obrazovke, máme pre teba jeden skvelý tip na kúpu, ktorý by si rozhodne nemal prehliadnuť. LED projektor VIVIBRIGHT F40UP s Full HD rozlíšením je totižto nie len skvelým pomocníkom do kancelárie, ale bohate postačuje aj na…

  Stanú sa masívne vesmírne krížniky realitou? Boj v ďalekej budúcnosti bude prebiehať na obrovské vzdialenosti

  0 icon

  V minulom článku sme sa pozreli na dvojicu vedcov, ktorí nám priblížili podobu vesmírneho konfliktu v blízkej budúcnosti. Podľa ich teórií nás nečaká žiadna dramatická bitka, ktorá by sa podobala na tie zo sci-fi filmov. Vesmírny boj by prebiehal veľmi pomaly a strategicky, s možnou dohrou dole na Zemi. Čo…

  Išlo o planý poplach? Nová štúdia naznačuje, že v atmosfére Venuše nie je prítomný „podpis života“

  0 icon

  15. septembra obletela svet informácia ohľadne nájdenia „podpisu života“ v atmosfére planéty Venuša. Vedci konkrétne objavili plynný fosfín, kde by akýkoľvek fosfor mal byť v oxidovanej forme,  pričom v súčasnosti nie sú známe abiotické výrobné spôsoby v atmosfére, oblakoch, povrchu a podpovrchovej atmosfére Venuše. Inými slovami, podľa našich aktuálnych vedomostí,…

  Armádny Magazín

  Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23. &nbs

  USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta.

  Ruský analytik Chazin: „Putin začne po voľbách v USA zariaďovať čistky ruských elít“

  0 icon

  Rusko, 24.október 2020 (AM) - Putin usporiada „puč“ medzi elitami, aby zabezpečil ekonomický rast v krajine, uviedol ekonóm Michail Chazin. Čistenie sa podľa neho začne po voľbách v USA. Podľa Khazina je nedostatok ekonomického rastu v Rusku jedným z kľúčových problémov, ktoré sa hlava štátu teraz s ťažkosťami snaží vyriešiť. Existujú

  SÝRIA : Čo urobí prezident Asad s 500 väzňami "made in USA" ktorých zadržiava?

  0 icon

  Sýria, 23.október 2020 (AM) - Východosýrsky odboj zasiahol! Pred dvoma týždňami skupina zverejnila video, ktoré zachytáva reprodukciu raketového útoku na americkú základňu al-Tanf a stále tvrdí, že jej akcie sa budú prelínať s akciami kmeňových armád zložených z tisícov ľudí bojujúci

  Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

  0 icon

  Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

  Svetlo sveta

  Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

  0 icon

  Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

  Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

  0 icon

  Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

  0 icon

  Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

  Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

  0 icon

  Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

 • icon FOTO DŇA