Zopár ad hoc poznámok k voľbe – etika alebo náboženstvo?

Publikované 10.10. 2017 o 12:50 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Téma dňa (TA3 9.10.) sa venovala otázkam: Etika a náboženstvo ako voliteľná alternatíva alebo viac etiky? Z info správ vkladám tento zdroj:
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/444300-viac-etiky-a-menej-nabozenstva-na-skolach/
Potešilo ma, že téma sa konečne dostala na stôl a do verejného mediálneho priestoru, lebo ľudské práva a etika sú parketou môjho záujmu.
Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku a mravnosť, alebo morálne a mravné relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie…
Toľko „len“ minimálna všeobecná webová definícia.
Akým spôsobom a kedy sa stane 26O stranový elaborát v stave, v akom sa nachádzal v čase večernej Témy dňa s ministerkou školstva je vecou ministerky školstva, vlády a v akej podobe a kedy začne byť uvádzaný do života školy, je vecou kompetentných…
Ponúkam svoje odpovede plus názor v opore o osobné poznanie a vzdelanie vo veciach a oblastiach rozličných pedagogík, psychológie, etiky a estetiky a in medias res odpovedám:
Prvá možnosť – zle. Ak si pamätám, v minulosti som o tejto voľbe písal a mal výhrady (nebudem dohľadávať v SME ani na Blogovisku).
Druhá správne, teda: etika všeobecne povinná a náboženstvo ako možnosť. 
Dôvod – etika má dva aspekty: etika zdola (sekulárna) a etika zhora (nábožensko-kresťanská). Obe sú súčasťou jednej etiky a vychádza z nej aj prirodzené a pozitívne právo (na pozadí ústavy a tej v opore o Listinu základných ľudských práv a slobôd), teda, právny poriadok a legislatíva Slovenskej republiky, aproximovaná a negociovaná s právom Európskej únie…
Súčasťou etiky je morálka a mravnosť. Súbor pravidiel správania (zakladá spoločnosť) ktoré zakladajú jeho hodnotenie (dôsledky správania) ako etické alebo neetické (mravné-nemravné, morálne-nemorálne) a tie zakladajú ľudský étos.
Pri takomto posudzovaní mravov a morálky (etika) je potrebné etiku, mravy a morálku posudzovať z pohľadu danej civilizácie, kultúry a náboženstva. Ide o zemepisné, geopolitické a historické aspekty, ktoré sú premennou ale, nad nimi sú všeľudské paradigmy (vzorce správania) vyšších etických princípov a noriem, v súlade so spoločnou a nemennou a totožnou antropológiou ľudských bytostí, danou ľudským genotypom a pre takéto posudzovanie nevýznamnými rozdielmi v ľudskom fenotype…
Podmienkou súžitia v susedstve alebo splynutím (zmiešaná občianska spoločnosť) je miera kompatibility dotknutých civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov…
Etika funguje na báze sloboda-slobodná vôľa-voľba-rozhodnutie verzus svedomie, ktoré, ak je zdravé a funkčné, pracuje bezprostredne pred, počas a ihneď po vykonanom skutku, ktorému predchádzala myšlienka, prianie, vôľa, rozhodovanie, voľba a výkon rozhodnutia (čin, skutok). Svedomie naše skutky hodnotí ako dobré, správne alebo opačne – zlé, nesprávne. S možnosťou spytovania si svedomia a nápravy.
Už samotný „nález“ svedomia ako svetského súdu, je odmenou alebo trestom s príslušným a primeraným príjemným alebo nepríjemným (trýznivým) emočným a citovým prežívaním dobrého alebo zlého skutku…
Súčasťou etiky musí byť kapitola o pojme svedomie teda, čo to je a ako svedomie funguje (nefunguje), či je – nie je prítomé, jeho zmysel a význam ako sústavne monitorujúceho a kontrolného prvku ľudskej „softvérovej“ výbavy, v konaní ľudských bytostí z aspektu etiky: stav a hlas svedomia v súbehu s myšlienkou (prianie je otcom myšlienky) ľudskou slobodou, slobodnou vôľou, voľbou, rozhoddovaním sa a rozhodnutím, ďalej význam a obsah pojmu ľudský zmysel pre mieru vecí vo vzťahu k ľudským právam a slobodám (ľudské svedomie ako brzda)…
Softvérom (aplikáciou) svedomia je vybavená jediná živá bytosť a to je ľudská osoba. Aktivuje sa nadobúdaním a zjasňovaním vedomia dieťaťa po narodení a v súbehu s kognitívnymi schopnosťami príjmu a uvedomovania si zmyslových zážitkov, rozvojom komunikatívnych schopností a spôsobilostí v bezprostrednom kontakte, domácom vzdelávaní a výchove matkou, rodičmi, v rodine a blízkom okolí, v procese predškolského a školského vzdelávania. Samozrejme, v prostredí danej civilizácie, kultúry, prípadne náboženskej viery (konfesie) alebo bez nej. Dieťa sa postupne učí rozlišovať dobré od zlého, správne od nesprávneho, prospešného alebo škodlivého. Učí sa etike medziľudskej komunikácie, ktorá zjavne chýba aj vo verejnom mediálnom priestore sociálnych sietí a na webe v diskusiách. Zjavne v nich cítiť deficit vzdelania v etike.
Etika je obsiahnutá aj v predmete Občianska náuka, v oboch predmetoch dochádza k vzájomným presahom: súčasťou základných ľudských práv sú občianske a politické práva, nad ktorými bdie etický aspekt a vyšší princíp morálky a mravnosti ruka v ruke so svedomím…
Etika je priestor pre objasnenie pojmu ľudský étos.
Každá ľudská bytosť má svoju osobnosť rozvíjať podľa zásad etiky: rodičia, rodina a škola v jednote triády rodič-žiak-škola a učiteľ plus vplyv mimoškolského prostredia vo verejnom priestore, a budovať svoj osobný osobnostný ľudský étos.
Aplikovanú etiku možno včleniť do prírodovedných aj spoločenskovedných vyučovacích predmetov, je inherentne včlenená do celého obsahu štátneho programu vzdelávania, treba ju len vedieť (pedagogické majstrovstvo) vyhmatať, vytiahnuť a pracovať s ňou…
Z aplikovaných etík je humánna bioetika (príklad) nad medicínou a Hipokratovou prísahou, zároveň ako súčasť Charty práv pacienta, rovnako potratárstvom, umelým oplodnením, surogátnym materstvom a eutanáziou a potenciálnym (reálnym) biznisom,  v spojení s princípom ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, čo je najzákladnejšie, prirodzené neodňateľné, nezamentiteľné, neodňateľné ľudské právo…
Etika je filter, monitorovací a kontrolný aj sankčný mechanizmus (softvér), regulujúci všetko ľudské správanie, vo vzťahu nielen k vzdelávaciemu a výchovnému procesu v škole na ktorom koľvek stupni a odbore, ale aj mimo školu, teda v praktickom živote každého z nás počnúc naším predškolským, pokračujúc školským a post školským vekom až do konca života a dní každej ľudskej bytosti.
Vyjadrujem plný súhlas so zmenou – som za povinné všeobecné vyučovanie predmetu Etika na I. a II. stupni školského vzdelávania. a na stredných školách.
Voliteľné riešenie odmietam, pretože tlačiť rodičov a deti do alebo – alebo (založené na Vatikánskej zmluve) je obmedzením plnej slobody voľby a ak ústava (Čl.1) odsek 1 deklaruje, že: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ a je slobodným a demokratickým zriadením, tobôž najmä sekulárny štát, v ktorom sa katolícke klérum neusiluje o politickú moc… ale drží sa postavenia, a pôsobí na mieste, ktoré katolíckej cirkvi určuje princíp sekulárneho štátu, pričom zmysel Vartikánskej zmluvy sa neoslabí tým, že deti, žiactvo a študentstvo bude oslobodené od alternatívnej voľby, ale popri vzdelávaní sa v odbore etika deťom a ich rodičom ostane v plnom význame a obsahu slova slobodná voľba (možnosť pridanej návštevy náboženstva).
Pravé kresťanstvo svetské mocenské ambície nemá (odkaz na klérofašistický Slovenský štát a katolíckeho prezidenta Dr. Tisa ako hrubú chybu! Katolicistický Vatikán ale z obáv z Hitlera neprotestoval!).
V etike a vo vzťahu k nej alternatíva neexistuje.
Poznámka k islamu (musí byť, islam sa stáva súčasťou Európy): Toto náboženstvo je ideológiou a pseudo náboženstvom v jednom, pretože nepozná pojem sekulárny štát. O tom sú islamské kalifáty, o tom je sunnitská Saudská Arábia, šiitsky Irán, o tom je islamský štát (Daiš či Daeš) a o tom chce byť Turecko…
Najmä sunnitský radikálny islam kladie silný dôraz na džihád, v ktorom je obsiahnutý rovnako silný imperatívny politický aspekt, a ak je pravdivý predpoklad a tvrdenie, že islam je len jeden a Korán je len jeden, z toho vychádza, islam všeobecne vykazuje mocenské politické ambície. Tie sú silnejšie alebo slabšie, v závislosti či ide o sunnitský alebo šiitsky islam, pričom vieme, že oba sú vo vzájomnom, nezmieriteľnom až apokalyptickom konflikte a vedú boj nielen proti nevercom, odpadlíkom vyznavačom iných náboženstiev (tiež neverci) ale aj proti sebe.
A toto „dovážame“ do Európy? Chceme tu občiansku vojnu kresťania verzus ateisti, šiiti verzus sunniti a medzi sebou krížom krážom proti sebe? Naprieč všetkou občianskou spoločnosťou?! O tom má byť multikultúrna spoločnosť spolužitia vzájomne nekompatibilných civilizácií, kultúr a náboženstiev?
O tom  sníva neomarxistická nová ľavica? Islam má v sebe silný politický aspekt. Vôľa Allaha je nadradená všetkým ľuďom s vyznaním či bez vyznania, má v sebe politický aspekt, ktorý je nad sekulárnym zriadením, kde vôľa Allaha a islamské právo šaría sú nadradené štátu a svetským zákonom a nad nad svetskou vôľou…
Inherentnou súčasťou výuky a vzdelávania v predmete etika by mal byť aj exkurz do dejín a komparácie svetových náboženstiev, čo zakladá voľbu v možnosti návštevy vyučovania náboženstva alebo jej ukončenie (tvorba a korekcia svetonázoru detí, žiakov a študentov na pozadí osobnej alebo sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti, kognitívnych činností v rámci procesu vzdelávania a výchovy…).
Vzdelávanie je
a/ vštepovanie systému poznatkov do vedomia vzdelávaných,
b/ vštepovanie systému hodnôt do vedomia vychovávaných.
Súčasťou vzdelávania je výchova.

Na hodine etiky hypoteticky otváram voľnú debatu na tému Európske hodnoty.
Čerpám a synkretizujem poznatky z predmetu Občianska náuka s postulátom, že európska civilizácia a kultúra sú založené na hodnotách židovsko-antickej a kresťanskej civilizácie, kultúry a náboženskej viery a tradícií, a že demokratické myslenie a cítenie vzniklo v antike (zmieňujem a vysvetľujem inštitút agory).
Neskôr, na ďalších hodinách pridávam tému etiky Európskej únie a európskej integrácie vo vzťahu euroatlantickým štruktúram…
Bez násilia ponechávam komunikáciu so žiakmi a študentmi samú hneď tu a teraz, alebo neskôr, v dobrej viere pozitívneho synergického efektu.
Dodávam, že súčasťou školského vzdelávania by mala byť estetika a estetická výchova, náuka o estetike v živote a umení, pretože:
Estetika ako náuka o krásne verzus šeredno (Baumgarten a Rosenkranz) a estetických kategóriách je všeľudskou morálkou (etikou) budúcnosti.
Súčasťou a hraničným odborom estetiky vo vzájomnej inklúzii je s ňou sa prelínajúca a s ňou participujúca a na výsledku hodnotenia umenia je teória a dejiny umenia. Obe vedy majú s umením spoločný etický aspekt.
Žiakom a študentom treba vysvetľovať podstatu pravého umenia v priamom kontakte s ním (po „oslobodzujúcom Veľkom Novembri“ už neexistujú „výchovné“ koncerty, cesty na výstavy, za hudbou a umením). Nemám rád pojem výchovný koncert. S nevôľou ho vnímali aj žiaci. Len priamy kontakt s pravým umením je naplnením duálneho princípu vzdelávania v dualite teória-prax pri poznávaní a odlíšení pseudo a falošného umenia najmä pojmu gýč (z nemeckécho Kitch) a čo je lacná masová a satanistická popkultúra (techno a pod.) od skutočného umenia. Do hláv poddajnej a ľahko indoktrinovateľnej a manipulovateľnej mládeže ju tlačia najmä neomarxisti. Nová ľavica je bezprostredne zodpovedná za boom drogových závislostí v 60-tych rokoch minulého storočia, v súbehu s verejným manifestačným a demonštratívnym otvoreným homosexualizmom a expanzie LGBTIQ dúhy v opore o falošný boom ľudských práv a otázka – to je nádejný proletariát novej ľavice neomarxistov), ktorý rozbíja staré poriadky a hodnotový systém? Štatistický nárast HIV pozitivity najmä u gayov?
A to sme kde, ak zamestnanci Liekovej agentúry EMA z Londýna po brexite odmietajú Slovensko, lebo nepozná manželstvá homosexuálov ani registrované partnerstvá..?!
Ľudstvo západného a transatlantického civilizačného a kultúrnych okruhov pod vplyvom gýčovej masovej pseudo kultúry (Kalmus, Lorenz… pseudo antifa a pseudo antikomunisti, rap a zakomplexovaný, sám seba nenávidiaci Rytmus, rovnako hip-hop a podobný humus a smog) mentálne a duchovne zakrnieva a degeneruje…
Oikofóbia je už za hranicou xenofílie: ničím nepodmienený strach z vlastného národa, domáceho, slovenského. To iné – cudzie, kozmopolitné, inonárodné – je vždy lepšie.
V Amerike sa karty obracajú a menia z rasizmu „bielych“ voči „čiernym“ naopak (líc sa otáča na rub). Ameriku netvorí jednoliaty národ, ale kompozitum rás, etník, národností, kultúr a v rámci nich zvykov a tradícií. Vnútro občiansky konflikt vo vnútri tohto pseudo národa a na tejto báze je stále intenzívnejší…
Ak Trump káže o „spájaní, zjednotení a jednote amerického národa“ tak tára.
Toto všetko musí riešiť občianska náuka a etika vo vzájomnej jednote aj v prevencii a boji proti pravicovému a ľavicovému a islamskému extrémizmu.
Ešte raz – navrhujem všeobecne povinné vzdelávanie v oblasti etika, pretože alternatívna voľba spôsobuje výpadok etického myslenia a cítenia detí a mládeže a ten sa prejavuje v deficitoch etického správania celej spoločnosti. Samozrejme, že korupcia má svoj zjavný etický aspekt. Je mimo základnú etiku ľudskej komunikácie pri získavaní výhod…
Bez intenzívnej výuky a vzdelávania v odbore etika verzus politika je a bude boj proti korupcii márny.
Poznatok 1 – vyučovanie islamu na západe má byť povinné (tlaky imámov) a vyučovanie kresťanstva len dobrovoľné?
Poznatok 2 – kresťanstvo je postupne vytláčané z verejného života veriacich Európanov.
Ide o uvolňovanie miesta a „čistenie“ priestoru pre nástup a obsadenie spoločného európskeho verejného priestoru islamom?
(Poukaz na aféru Lidl a retuš kresťanských krížov z kostolov na obale tovarov v rámci Gréckeho týždňa. Zjavná politická korektnosť najmä voči islamu.)
Etika má na racionálnom základe reflektovať aj fakt boom („big-bang“) ľudských práv a liberálnych slobôd hlava-nehlava, pripomínajúci  sopku, ktorá svojou erupciou už nebezpečne zasypáva samú seba…
V Európe hrozí druhý Černobyľ, čím bude zrážka „jadrového“ paliva na báze násilne  zhora presadzovaného, obohacovaného plutónia v reaktoroch nielen no-go-zones.
V Európskych štátoch západnej únie dochádza k narážaniu práv a slobôd jedných do práv a slobôd druhých…
Nastupuje etapa post liberalizmu.
Ak má naďalej platiť okrídlená hlúposť, že práva a slobody končia tam, kde začínajú práva a slobody druhých, dôjde k vzájomnému konfliktu práv a slobôd všetkých a to bude znamenať explóziu (občianska vojna v strete civilizácií, kultúr a náboženstiev), majúcu ničivé následky pre euro atlantickú civilizáciu.
Tá multikulturalizmom (ideológia) a gender mainstreamingom (ideológia) usiluje o svoje zničenie a smrť.
Slovensko sa vraj (údajne) neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo (Čl.1 odsek 1 Ústavy SR). Naozaj? Nie je to len deklaratórne? Hmm…
Posuniem tému ďalej ale ostanem na parkete etiky.
V utorok večer bola v interaktívnom spravodajstve ČT24 debata na tému: Končí demokracia v Európe?
Má TA3 a najmä STV (RTVS) odvahu na vlastnú revolučnú zmenu a vie-nevie, alebo: chce-nechce vedieť, čo je interaktivita vo verejnom mediálnom priestore „verejnoprávnej“ televízie a rozhlasu?
Deficit demokracie a verejnoprávnosti v RTVS (spravodajstvo a publicistika) je významný aj z pohľadu, že tak veľmi a „úprimne“ chceme naučiť mládež samostatne kriticky myslieť, tvoriť a dotvárať svoj názor na veci verejné…
Dôveryhodnosť toho, čo chceme v rámci občianskej náuky a etiky učiť a vzdelávať naše deti a mládež, je práve na charaktere, správaní sa a etike RTVS, ktorá sa odráža v jej programovej ponuke RTVS a spôsoboch prezentácie hodnôt, ktoré majú naše deti a mládež preberať, prijímať a zvnútorňovať si ich…
Ide o etiku verejnoprávnej RTVS.
Nech si z toho „guláša“ vyberie kto chce a čo chce (hoc aj po odsekoch alebo vôbec nič).
O tieto témy spravidla nie je čitateľský záujem. Teraz je na programe dňa, prečo vražedný incident v Blave vyvolal vo verejnom priestore a na sociálnych sieťach negatívne konotácie vo vzťahu k faktu, že zabijakom a vrahom nášho „nevinného Slováka“ nebol Slovák, ale občan SR indického pôvodu (lebo imigranti, azylanti a tí ostatní… a islamský terorizmus).
Islamu a cudzincom z iných civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov nedôverujem tiež. Dôveru k nim si budujem postupne a v závislosti na ich správaní.
Ale to nie je xenofóbia ani islamofóbia a ani nedôvodný predsudok. Prvotný predsudok je normálny a prirodzený. je dôležitý a správny.
Zo strany najmä liberálnych „demokratov“ a slniečkárskych ľudsko-právnych organizácií a aktivistov, ide o manipulatívne a odstrašujúce zneužívanie pojmov xenofóbia, rasizmus a homofóbia ako nálepky.
Podľa Cyrila Höschla ide o prirodzenú, zdravú a úplne normálnu reakciu na prijatú a prevzatú osobnú a sprostredkovanú zážitkovú skúsenosť na racionálnom základe (predseda Českej psychiatrickej spoločnosti Cyril Höschl a výsledky vedeckého výskumu na tému xenofóbia). Takzvaná xenofóbia má ale súvis s reálnym atavizmom, ochrannými a obrannými prvkami voči neznámemu, cudziemu, príznačnými pre celú živočíšnu ríšu, v rámci ich druhov… (prinajmenej ako prvotná prevencia…).
Tu je možnosť prejsť na inú tému:
http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/cyril-hoschl-vedci-dokazali-ze-ti-kteri-uprchliky-nechteji-nejsou-xenofobove–1757401
Ibaže – označiť len-tak kohokoľvek nálepkou xenofób, rasista, islamofób a nevedieť o týchto pojmoch nič, alebo len povrchne, a zároveň ich zneužívať, rovnako ako Weisenbacherovci značku, nálepku a stigmu homofób, je neetické!
Rovnako neetická je aj Anketa Homofób roka (pripomína Norimberské zákony v praxi, a vykazuje znaky neo fašizmu… ten sa skrýva za liberalizmus).
Homosexuálna a LGBTIQ (…) loby nenávidí heterosexuálov. To nie sú liberáli. Oni sa za liberálov len vydávajú. Neetické!
Ak nemajú argumenty, vystačia si s nálepkou „HOMOFÓB!“ Ľudia sa ich už začínajú báť. A toto ONI chcú. A pseudo homofóbia alebo pseudo xenofóbia sa mení zo strachu na nenávisť. Opakom je homofília a xenofília (neštandardná až chorobná strata osobných ochranných a obranných prvkov reakcií, porucha softvérovej výbavy ľudského jednotlivca s možnými následkami, až hrozbou ujmy na zdraví a živote…).
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Mimochodom – jeden verejne mediálne známy slovenský psychiater (tiež bloger) sa rozhodol, ale to je už aj pre mňa „navyše“, že ľudí Boh nestvoril ako muža a ženu… Mediálny priestor mu poskytuje „nezávislý a slobodný“ (liberálny) Denník N):
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/?ref=box
Poznámka k Patarákovmu blogu – už prvá veta je nezmysel. Babylonské zmätenie jazykov pokračuje a mohutnie. Do procesu koncom 40-tych rokov minulého storočia vstúpil s odhalením existencie newspeak a double speak George Orwell…
Každý etablovaný jazyk sa stále vyvíja. Umelé esperanto tiež, ale je okrajový.
Orwellovský jazyk ale vniká a preniká každým živým jazykom. Ako nástroj komunikácie Satana, reálneho alebo imaginárneho majstra poloprávd a lží…
S pojmom „sexuálna menšina“ako s infekčným mémom operuje v mediálnom priestore kde-kto: redaktori, publicisti, odborníci a pseudo odborníci na ľudské práva a pojem sa k radosti LGBTI loby pomaly etabluje v jazykovej praxi…
Ale o tom je memetika, indoktrinácia, mediálna manipulácia a Overtonovo okno.
Dicis et non facis si diabolus non esset mendax et homicida je Ten, čo sa tvári, že nie je ale je najväčší klamár a vrah.
Aj lebo a preto zúri informačná vojna.
No, skúste aj z tohto prídavku vytesniť etický aspekt. 🙂
Bez intenzívneho  vzdelávania a výchovy k etike a etickému správaniu v rámci predškolskej a školskej výchovy nie je možná terapia aj chorej slovenskej spoločnosti na scestí, v mravnom a morálnom rozklade…
Ekonomický aspekt a rast ekonomiky nie sú jediným nástrojom kvality života.
Ozdravenie spoločnosti je možné len návratom k rovnováhe hmotnej (existenčnej) a nehmotnej (existenciálnej) zložky ľudského bytia.
Len taká rovnováha je podmienkou dobre udržateľného života a dobre spravovanej spoločnosti.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Najstaršie Porsche 911 boli 901. Prečo?

0

Keďže sme tu mali veľa informácií o autonómnych autách a nejasnej budúcnosti šoférovania, čo tak si zaspomínať na niečo klasické? Niečo, čo dalo miliónom ľudí radosť a potešenie z jazdy, a nemuselo to mať nič z novodobých prvkov výbavy? Reč je o Porsche 911 v najstaršej generácii a jednom z najstarších kusov z…

Podľa Mazdy až 2/3 vodičov chcú šoférovať autá v budúcnosti

24

Každú chvíľu sú tu novinky o autonómnych autách. Budúcnosť sa blíži, avšak aký je názor väčšiny vodičov? Chcú naďalej šoférovať autá v budúcnosti alebo budú radšej len sedieť a užívať si bezstarostnú cestu do/z práce? Mazda nedávno publikovala prieskum, v ktorom na vzorke viac ako 11 000 respondentov prezentovala voľbu…

Fiat Punto s 0 hviezdami?! Je to až tak zlé?

20

V posledných dňoch svetom automédií obletela správa o katastrofálnom výsledku Fiat Punto v nárazovom teste Euro NCAP. Konkrétne malého Taliana ohodnotili na 0 hviezd! Má sa Punto za výsledok hanbiť alebo je to inak? Samozrejme, nechcem znevažovať výsledky Euro NCAP, to vôbec nie. Posledné hodnotenie však z Fiatu Punto nerobí rakvu na kolesách...

Jazdenky na Slovensku v inzerátoch sú mladšie ako EU priemer

8

Vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky klesla v minulom mesiaci ponuka inzerovaných jazdeniek, na Slovensku a Maďarsku o 3 000 vozidiel, v Čechách a Poľsku o 12 000. Jazdenky na Slovensku sú mladšie. Priemerný vek jazdeniek ponúkaných na Slovensku klesol oproti septembru a októbru na 9,1 a je pod európskym priemerom,…

Volvo vyvíja autonómne auto spolu so švédskymi rodinami

3

Švédi to s autonómnymi autami myslia vážne. Akoby aj nie, keďže boli jedným z prvých pionierov tejto technológie. Volvo teraz dáva priestor švédskym rodinám. Dodal im špeciálne upravené prototypy XC90 s pokročilým systémom samostatnej jazdy. Každé autonómne auto vybavili „mozgom“, ktorý zachytáva a vyhodnocuje správanie rodín za volantom. Následné dáta…

V Nemecku možno zvýšia daň za naftu

10

Už roky sú na svete, ale aj v Európe krajiny, kde je nafta podstatne drahšia, ako benzín. Okrem iného za to môže aj napr. vyššia daň za naftu. Nie len v strednej Európe, ale globálne, sa tešia naftové autá veľkej obľube. Málo žerú, nafta stojí menej, ale produkujú viac škodlivých látok pre…

KAMzaKRÁSOU

Kardamom: Korenie, ktoré ťa vylieči. Prečítaj si ako!

1

Toto orientálne korenie je pre svoje užitočné vlastnosti využívané už niekoľko storočí. Jeho pôvod siaha až do ďalekej Indie, kde ho používajú, mimo iného, aj pri liečení a rôznych obradoch. V našich končinách, napriek tomu stále nepatrí medzi populárne korenie. Kardamom sa dá využívať v kuchyni ale aj v prírodnej medicíne…

Ako sa zbaviť bradavíc? O tomto si ešte nepočula!

7

Ako sa zbaviť bradavíc raz a navždy? Existuje niekoľko tipov a trikov ako na to. Prvou možnosťou je odstránenie pomocou lasera alebo tekutého dusíka, čo patrí k veľmi bolestivým a často, bohužiaľ, neúčinným spôsobom. Ďalšie možnosti sú z domácej lekárne a väčšina z nich účinkuje celkom dobre. My vám ponúkame…

Video Máš ráno problém s tvrdým a neroztierateľným maslom? Máme riešnie!

8

Máte každé ráno problém s tvrdým a neroztierateľným maslom? Všetci dobre vieme, že s tvrdým maslom sa natierať skutočne nedá. Ráno sa každý ponáhľa do práce a teda nemáme čas čakať, kým vám maslo zmäkne. Našli sme pre vás skvelé riešenie, ktoré určite často využijete! Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej. 

Najhorší sabotéri diéty: Zdravé potraviny, z ktorých sa priberá!

4

Keď držíme diétu, alebo sa jednoducho snažíme zhodiť nejaké to kilo, ktoré máme navyše, zväčša z jedálnička odstránime vysoko kalorické jedlá, fast foody a sladkosti a nahradíme ich zdravšími alternatívami. Aj keď je to skvelý začiatok diétovania, aj pri zdravých potravinách si musíme dávať pozor na to, koľko ich skonzumujeme. Zdravé potraviny, z ktorých sa…

Miluješ ich, alebo nenávidíš? Bláznivé vianočné svetre ťa pobavia!

12

Sú tak škaredé, až sú pekné a milé... Bláznivé vianočné svetre už dávno nie sú nedostatkový tovar a dostupné sú nielen v ďalekom zámorí, ale aj u nás na Slovensku. Ľudia si ich obliekajú v predvianočnom období, darovávajú ich blízkym a niekedy v nich dokonca pózujú rodinne pred fotoaparátom. 

Badián nie je obyčajná korenina. Priprav si z neho tento úžasný čaj!

15

Badián, známy aj pod pojmom hviezdicový alebo čínsky aníz, je aromatický plod anízovca pravého. Tento strom dorastajúci do výšky 7 až 11 metrov pochádza z Ázie a do Európy sa dostal pravdepodobne v 16. alebo 17. storočí. Jeho plody už vtedy využívali do džemov či ovocných sirupov. Anízovec pravý obľubuje priemernú teplotu okolo…

TopDesať

Tieto čarovné 3D tetovania ti vyrazia dych!

0

Niektorí ľudia veria, že tetovanie vedie k zmene života, prípadne, že človeku pridá nejaké dobré vlastnosti alebo v živote dokáže zohrať aj ochrannú úlohu. Ostatní však tetovanie odcudzujú a spájajú si ho s niečim zlým. Áno, aj v dnešnom modernom a vyspelom svete nájdeme ľudí, ktorí dokážu človeka odcudziť na…

Autobus ho pripravil o exkluzívne zábery z demolácie štadióna

0

The Georgia Dome - štadión v Atlante, ktorý bol dlhé roky domovom pre klub Atlanta Falcons. Rovnako hostil v rokoch 1994 a 2000 veľkolepé finále amerického futbalu - Super Bowl. Štadión sa majitelia rozhodli vyhodiť do vzduchu, keďže v jeho blízkosti stojí nový domovský stánok Atlanty Falcons. Autor videa, James…

6 jedinečných vínnych oblastí, ktoré na Slovensku máme

0

Vianoce sú za rohom a za každým druhým rohom sú vianočné trhy. Voňavé, nezdravé a pre každý kraj svojské a typické. V Bratislave rozvoniavajú bratislavské rožky, v Nitre podpecníky. Košický med lepí zuby a v Poprade si ľudia pochutnávajú na domácich lokšiach. Vo všetkých našich mestách je plno a ľudia stoja…

Filmové zručnosti, ktoré sa ti môžu zísť

0

Žijeme v čase, keď je všetko možné, kde sa jedného dňa ocitneme v scenári z nejakého akčného filmu. Najlepšia a zároveň aj najhoršia vec je tá, že nikdy nevieme, kedy nás takéto nečakané situácie zastihnú. V takom prípade sa ti určite zídu filmové zručnosti, ktoré ťa dnes naučíme. Obľúbená webová…

Zábavné momentky z ranného vstávania

0

Ako často sa okolo seba rozhliadneš a sleduješ, čo sa deje? Niektorí ľudia si nevšimnú žiadnu zvláštnosť, ktorá ich obklopuje. Pozrime sa teda na to, čo sa môže stať ihneď ráno po tom, čo otvoríš svoje oči. Niektoré veci autorov fotografií naozaj prekvapili, iné zasa pobavili a podobne. Skús aj…

10 šokujúcich lekárskych experimentov, ktoré boli vykonané na ľuďoch

0

Dejiny skrývajú veľa faktov týkajúcich sa hrôzostrašných a tajných experimentov na ľuďoch, ktoré sa konali "v mene" medicíny. O niektorých z nich sa verejnosť predsa len dozvedela.   1. Spôsoby, ako "vliezť" človeku do hlavy