Odchod V. Británie z EÚ ešte neznamená koniec tohto integračného zoskupenia. Ale je to začiatok procesu jeho postupného rozpadu

V súčasnosti sme svedkami toho, ako EÚ stráca schopnosť prijímať rýchle a efektívne riešenia aktuálnych problémov Európy a sveta (stačí spomenúť neschopnosť prijať rýchle a účinné opatrenia na zamedzenie prílivu migrantov pochádzajúcich prevažne z afrických a arabských krajín do Európy) a tým aj schopnosť koordinovať a organizovať vzájomné vzťahy medzi jej členskými štátmi, zachovávajúc a rešpektujúc ich suverenitu, zvrchovanosť, národné povedomie a kultúrne zvláštnosti. Svojimi, v prvom rade mocensky motivovanými rozhodnutiami vážnym spôsobom potláča národný charakter a štátnu suverenitu svojich členov, čím sa pre nich stáva vážnym existenčným ohrozením. Cestu, resp. prostriedky a metódy na dosiahnutie tohto cieľa vládnuce elity EÚ nachádzajú v politike príkazov, zákazov, nariadení a v nejednom prípade aj otvorených vyhrážok a vydieraní. Potvrdzuje to aj vyjadrenie bývalého belgického premiéra a terajšieho predsedu Európskej rady EÚ (niečo ako prezidenta tejto organizácie) CH. Michela, podľa ktorého „Štáty, ktoré prijímajú finančné prostriedky z EÚ a využívajú výhody schengenského priestoru, ale odmietajú solidárnosť štátom, ktoré na migračnú krízu najviac trpia, sú pokrytecké. Ak štáty Vyšehradskej štvorky nezmenia svoj postoj k migrácii, čaká ich možno aj vylúčenie zo schengenského priestoru“. Podobný slovník vyhrážok a zastrašovania voči niektorým členom EÚ použila aj terajšia podpredsedníčka Európskej komisie a jej komisárka pre oblasť Hodnoty a transparentnosť V. Jourová na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii konanej 16.2.202, na ktorej sa nechala počuť, že poskytovanie európskych fondov a dotácií členským štátom EÚ musí byť podmienené ich dodržiavaním princípov právneho štátu. Uvedené vyjadrenie tejto eurokomisárky je namierené nielen, ale hlavne proti reforme justície v Poľsku. Problém je ale v tom, že tým, kto bude rozhodovať o porušení zásad právneho štátu budú inštitúcie EÚ a nikým nevolení európski byrokrati, čo a priori vylučuje objektivitu ich rozhodnutí. Je to ďalší z mnohých pokusov, ako si pod hrozbou sankcií vyžadovať poslušnosť zo strany členských štátov a ich politických reprezentantov. Je možne uviesť lepší príklad otvoreného nátlaku, resp. zastrašovania a vydierania, než aký nám svojimi vyjadreniami ponúkli vyššie uvedení vysokí predstavitelia Európskej únie? So svojimi centralistickými názormi sa netají ani bývalý šéf liberálnej frakcie v Europarlamente, presvedčený eurofederalista Guy Verhofstadt, ktorý v súvislosti s odchodom V. Británie z EÚ prehlásil, že tento krok zaväzuje centrálne orgány tohto integračného zoskupenia ešte viac obmedziť suverenitu členských štátov a Európu federalizovať, t .j. vytvoriť z EÚ jednotný, centrálne riadený superštát, v ktorom jednotlivé jej časti, teda bývalé národné štáty sa rozplynú v jednotnom štátnom útvare a stanú sa len akýmisi jeho regiónmi. Preto, podľa mienky nemeckej kancelárky A. Merkelovej, prezentovanej na konferencii Parlamentarizmus medzi globalizáciou a národnou suverenitou, „Národné štáty dnes musia – alebo povedzme, majú povinnosť – vzdať sa vlastnej suverenity“. Takže liek na riešenie všetkých problémov, vrátane pobrexitového vývoja v EÚ je: ešte viac Európy, ešte viac Bruselu, ešte viac právomocí orgánom a inštitúciám EÚ. Nevyhnutným dôsledkom realizácie takýchto riešení a opatrení, je oslabovanie (strata) štátnej suverenity, potláčanie (likvidácia) národných špecifík, národnej hrdosti, zdravého patriotizmu a v konečnom dôsledku aj strata ekonomickej, hospodárskej a kultúrnej nezávislosti.

Ďalším príkladom neúctivého a arogantného správania čelných funkcionárov Európskeho parlamentu voči poslancom národných štátov a voči členským štátom ako takým, bola reakcia predsedajúcej zasadaniu pléna tejto inštitúcie M. McGinnesovej, ktorá odchádzajúcim poslancom V. Británie autoritatívnym spôsobom prikázala odložiť vlajky ich národného štátu, pretože ich používanie na pôde Európskeho parlamentu je zakázané. A to z tohto dôvodu, že takéto vlajky, symbolizujúce národné štáty sú v tomto zákonodarnom zbore EÚ považované za reklamné predmety. Tento dôvod sa použil aj v prípade zákazu umiestnenia vlajky Slovenskej republiky dvom zástupcom ĽS Naše Slovensko v Európskom parlamente poslancom M. Uhríkovi a M. Radačovskému. Uplatňovanie takéhoto prístupu k symbolom národného štátu, ktorým je, okrem štátneho znaku, štátnej pečate, štátnej hymny aj štátna vlajka, je prejav zasahovania do vnútorných záležitostí jednotlivých členských krajín a zároveň je to aj prejav arogancie mocipotláčanie štátnej suverenityprejav neúcty k obyvateľom členských štátov EÚ, vrátane občanov Slovenskej republiky.

Je pochopiteľné, že proti takýmto praktikám a vyjadreniam politických elít EÚ, ktoré  predstavujú reálnu hrozbu pre národnoštátne záujmy a štátnu suverenitu jej členov, niektorí  národne orientovaní a realisticky uvažujúci politickí predstavitelia, vystupujúci proti narastajúcej hrozbe federalizácie EÚ zaujímajú kritické a odsudzujúce postoje. Jedným z nich je aj maďarský premiér V. Orban, ktorý vo svojom prejave v Európskom parlamente dňa 11.9.2018 uviedol, že „každý členský štát má právo usporiadať podľa seba život vo svojej krajine“. K podobnému názoru prišiel aj bývalý vrcholový politik a bývalý prezident Českej republiky V. Klaus, ktorý vo svojom vystúpení v TA3 dňa 30.1.2020 vyhlásil, že „Silnejúce záujmy EÚ sú v rozpore so záujmami jej členských krajín. Preto si silnejšiu EÚ ani neželám. Európa by mala byť vytvorená a fungovať na základe činnosti jej jednotlivých štátov, nie naopak“. Predseda českej Strany priamej demokracie T. Okamura veľmi správne poukázal (www. hlavnespravy.sk zo dňa 2.2.2020) na určitý rozpor medzi verejne deklarovanými cieľmi na jednej strane, a prijímanými konkrétnymi opatreniami, rozhodnutiami a krokmi bruselských politických elít na strane druhej. Podľa neho, „Európska únia od začiatku presadzovala iné ciele, než o ktorých otvorene hlásala. Avšak realita bola taká, že suverenita štátov bola postupnými krokmi odovzdávaná nadnárodným európskym inštitúciám s cieľom „čoraz užšej únie“ a vytvorenia jedného štátu. Brusel chce postupne uchmatnúť právomoci národných štátov a postupne to tak aj robí“.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí viacero pronárodne orientovaných politických subjektov, medzi ktorými vedúcu pozíciu zaujíma parlamentná ĽS Naše Slovensko ako aj zatiaľ mimoparlamentná a dúfajme, že už čoskoro aj parlamentná strana Vlasť, ktoré na našej politickej scéne predstavujú tých najprísnejších, najdôslednejších a nezmieriteľných kritikov činnosti a smerovania terajšej EÚ, a pre ktoré je obrana a zachovanie národnej zvrchovanosti a štátnej suverenity alfou a omegou ich politickej a verejnej angažovanosti. Preto, povedané slovami lídra strany Vlasť Š. Harabina, vyslovené v jeho publikácii Srdcom a svedomím, sa „EÚ musí vrátiť k svojmu pôvodnému cieľu, ktorým bola hospodárska spolupráca. Nedeklarovala sa žiadna užšia integrácia, ktorá by znižovala úroveň suverenity členských štátov alebo ich o suverenitu oberala“. Do počtu pronárodne vystupujúcich politických subjektov v žiadnom prípade nemôžeme zaradiť vládnu stranu SMER-SD, pre ktorú je ochrana štátnej suverenity a nezávislosti Slovenska len politicky účelovou záležitosťou, pretože doma, pred slovenskou verejnosťou sa jej predstavitelia pasujú do polohy najväčších národovcov, ochrancov našich národných hodnôt a štátnej zvrchovanosti, kdežto v Bruseli sú schopní (ako to aj neraz ich europoslanci a politickí predstavitelia aj urobili) hlasovať za opatrenia a rozhodnutia smerujúce k okliešťovaniu kompetencií národných štátov, vrátane Slovenska. Stačí si spomenúť na kladný postoj ich europoslancov k tzv. Istambulskému dohovoru a tiež vyjadrenie R. Fica o našej snahe byť za každú cenu členom tzv. Európskeho jadra, čo v podstate znamená, úplne sa vzdať našej štátnej nezávislosti a zvrchovanosti. Boli to aj poslanci strany SMER-SD, ktorí v NR SR nepodporili snahu ĽS Naše Slovensko odstrániť z článku 7. bodu 2. Ústavy SR vetu, podľa ktorej „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“. Takto predsa nepostupujú tí, ktorí o sebe tvrdia, že im záleží na nezávislosti a zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Dnešné snahy EÚ a jej centrálnych orgánov a inštitúcií rozširovať proces integrácie na všetky oblasti života národných štátov a život jeho obyvateľov, sú príčinou nárastu nespokojnosti a odstredivých tendencií, reprezentovanými silami, odmietajúcimi aktivity a smerovanie tohto integračného zoskupenia k dosiahnutiu hlavného cieľa, ktorým je vytvorenie jednotného, centrálne riadeného európskeho štátu, čo je v príkrom rozpore s pôvodnými demokratickými princípmi a hodnotami, na ktorých bola táto inštitúcia založená. O nedostatku demokracie v EÚ sa pred časom zmienil aj britský europoslanec M. Farag, podľa ktorého „Európska únia nerešpektuje demokratické princípy“ a v súvislosti s tým vyjadril nádej, že „to je začiatok konca projektu Európskej únie“, ktorý „nie je len nedemokratický, ale je antidemokratický a ako taký, dáva určitým ľuďom moc bez zodpovednosti. A to je neprijateľné“ (www.infovojna. sk. zo dňa 31.1.2020).

Neprijateľným sa to ukázalo aj pre väčšiu časť obyvateľov V. Británie, ktorí si v referende odhlasovali vystúpenie ich krajiny z Európskej únie (tzv. Brexit), a ktorý sa dňom 1.2.2020 stal realitou. Mnoho politikov privítalo odvahu vlády V. Británie uskutočniť tento krok, ktorému sa politické elity EÚ, za aktívnej podpory politických lídrov Nemecka, Francúzka a ďalších západných krajín snažili všetkými prostriedkami zabrániť a takýmto spôsobom odvrátiť vystúpenie jedného z najvýznamnejších členov z tejto aliancie. K politikom, pozitívne hodnotiacim uskutočnenie Brexitu, patrí aj predsedníčka francúzskeho Národného združenia M. LePenová, podľa ktorej „Deň Brexitu by mal znamenať začiatok budovania európskej aliancie nezávislých národov, k čomu vyzývame, a čo chce väčšina Európanov. Európska únia sa zapíše do histórie ako obrovský neúspech“ (www.hlavnespravy.sk, zo dňa 2.2.2020). Preto je vystúpenie V. Británie zo zväzku krajín, združených v  EÚ dobrá správa a nádej pre každého, kto uznáva a rešpektuje právo štátov na ich sebaurčenie, nezávislosť a zvrchovanosť. Zároveň je to aj nádej, že v budúcnosti viacej štátov a ich politických reprezentácií, aj napriek silnejúcemu odporu odnárodnených bruselských politických elít, nájde odvahu odmietnuť diktát EÚ a nasledovať príklad V. Británie.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

Košice

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA