• Ľuboš Ďurfina

  Dôkazy, o existencii STVORITEĽA! Stvoriteľ, je z pozemského, resp. materialistického vnímania človeka, tá „Najvyššia veda“, „Najvyššia fyzika“ a zároveň „Najvyššia možná forma Inteligencie“!

  Publikované 05.11. 2019 o 16:07 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  „Z hľadiska súčasného, duchovného uvedomenia si seba samých, stojíme dnes, pred Stvoriteľom, nie ako ľudia zo stredoveku, ale ako primáti, až kdesi z praveku, pretože s tým „poznaním“, ktoré o živote, o Pravde a o Stvoriteľovi, dnes máme, sme v prevažnej miere, na úrovni duchovných neandertálcov, nemajúcich vedomosti o tom, kým sme, prečo sme tu a v akej vážnej dobe sa dnes, všetci nachádzame!

  Blíži sa doba, v ktorej sa celkom od základu, zmení vnímanie Boha-Stvoriteľa!Tento prerod, táto „transformácia“ bude zároveň nesmierne bolestivým procesom pre každého človeka, ktorý sa vo svojom živote nikdy doteraz vážne nezaoberal Pravdou Božou! Pre mnohých, bude mať táto transformácia fatálny účinok. Ich vlastnou vinou, budú v nezvratnom procese vymazaní z Knihy života, čo sa rovná definitívnej pozemskej i duchovnej smrti!“

  Pokračovanie minulého článku: „Život existuje nielen po smrti, ale existovali sme už pred naším pozemským zrodením…!“

  https://blog.hlavnespravy.sk/14507/zivot-po-smrti-zijeme-nielen-po-pozemskej-smrti-ale-zili-sme-dokonca-uz-pred-nasim-pozemskym-zrodenim-fakty-ktore-pozvolna-zaznamenava-i-medicina-cast-prva/

  /Poznámka – nasledujúci text, je svojim obsahom, ale i rozsahom, určený pre vážne hľadajúcich, teda pre všetkých, u ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Pravde. Texty tohto druhu, nemajú slúžiť na skrátenie dlhej chvíle, ani pre uhasenie zvedavosti, ale výhradne k vážnemu zamysleniu sa nad ich obsahom a predovšetkým, majú slúžiť ako inšpirácia a pracovná pomôcka, rukoväť, pre každého vážneho hľadača Pravdy…/

  Stvoriteľ v ľudskom, v základnom a viac menej materialistickom ponímaní, predstavuje tú Najvyššiu vedu, Najvyššiu fyziku a Najvyššiu Inteligenciu, s nevyčerpateľnou Silou a absolútnou Dokonalosťou Bytia.

  Tak, ako slnko udržuje život na Zemi z fyzikálneho hľadiska, tak oveľa „väčšie Slnko“, teda Svetlo nekonečných Božských rozmerov, udržuje život Duchovný, resp. Život všetkého, čo je mimo Stvoriteľa. Lebo v celom Bytí platí, „Čo je hore, je aj dole!“ a treba len doplniť, že čo je dole, je skutočne aj Hore, vo Výšinách, no v neporovnateľne vyššej Dokonalosti!

  Keďže Múdrosť a Dokonalosť, sú jedným zo základných atribútov Stvoriteľa, je pochopiteľné, že Stvoriteľ sa zákonite aj usiluje o to, aby sprístupnil Poznanie, ako predvoj Múdrosti, pre všetky svoje tvory, z dôvodu, aby sa vyvinuli k dokonalosti, v rámci svojho druhu.

  Dokonalý a Múdry Stvoriteľ, má teda eminentný záujem na tom, aby boli v rámci svojho druhu dokonalé a múdre aj jeho tvory, pričom tieto bytosti a tvory, budú navždy tvoriť len obraz, odlesk Stvoriteľa, čím aj oni, budú svojim druhom, vyžarovať nadpozemskú krásu a budú pôsobiť v pravej Láske a v neoblomnej Spravodlivosti.

  V tomto vývoji tak máme, ako tvory toho istého Stvoriteľa, jasne zadefinované hranice príslušnosti k druhu, podobne, ako to funguje aj na Zemi vo fyzike, chémii a biológii a tieto hranice druhovosti, nikdy nebudeme môcť prekročiť.

  V každom prípade, nám naše hranice, vymedzujúce druh Duchovných bytostí, umožňujú nepretržitý a večný vývoj a zdokonaľovanie, nemajúce konca, za predpokladu, že sa o túto výsadu sami nepripravíme!

  Iba Stvoriteľ, je tá Najvyššia Sila, to Najčistejšie Svetlo, majúce v sebe Moc a Schopnosti, stvoriť svety Božské, svety Duchovné ale i hmotné…

  Pozemská veda a náboženstvo, sa musia najskôr očistiť a následne nevyhnutne spojiť, na

  podklade jedného celistvého Poznania, ktorého Základom bude Pravda Božia!

  Z tohto spolupôsobenia pravej vedy a pravého náboženstva, vznikne dokonalý systém „moci“, resp. dokonalý systém spravovania štátu a celej Zeme, ktorý bude plne spadať, už z povahy veci samej, pod „taktovku“ Stvoriteľa, ako jediného a zvrchovaného Majiteľa, nielen tejto Zeme a celého Vesmíru, ale celého Stvorenia!

  Keďže Stvoriteľ, je Zdroj všetkého Dobra a Lásky, ako i Spravodlivosti a Čistoty, všetko to nové pozemské snaženie ľudstva, sa bude onedlho nevyhnutne opierať a riadiť týmito vysokými atribútmi Života, čoho sprievodným javom, bude pravá Múdrosť, zakotvená pri spravovaní štátu, čím sa zabezpečí i bezproblémový chod jednotlivých inštitúcií, rodín, na pracoviskách i v človeku samom, pretože všetko sa bude odvíjať, na podklade plného rešpektovania a vradenia sa do zákonitostí sveta, ktoré vyšli z Rúk Dokonalého Stvoriteľa!

  Len takto bude zabezpečené to, aby sa nikdy viac, nezakorenilo temno a zlo na našej Zemi, i v jeho okolí.

  Toto obdobie Božieho Kráľovstva na Zemi, nastane až po Veľkej očiste, no zároveň, sa na túto udalosť, musí človek a celé ľudstvo, aj zodpovedne pripraviť.

  Jedná sa doslova o skladanie skúšky, z celkového nášho pôsobenia v hmotnosti, teda záverečná skúška pred tým, ako môžeme vo svojom vývoji, poskočiť veľkým krokom ďalej, bližšie k Svetu Ducha a tým i k Bohu.

  Pretože všetok vývoj je o približovaní sa, všetko speje a približuje sa k Stvoriteľovi, k Výšinám a nie inak je to aj s človekom, resp. s jeho duchovnou podstatou. Musíme sa navrátiť ako zrelí a plne vedomí ľudskí duchovia, do Duchovného Raja, do nášho skutočného Domova.

  Tak, ako programátor, nemôže vykonávať zodpovedne svoju činnosť bez patričného vzdelania a záverečnej skúšky, tak pochopiteľne i človek, nemôže ísť vo svojom predurčenom vývoji ďalej, ak nezvládne skúšku, ktorá je tesne pred nami!

  Je to skúška z ľudskosti, z charakteru, čestnosti, pestovania cností a mravnosti.

  Súhrnom, skúška z toho, koľko dobra je v nás, koľko dobra sme vytvorili a koľko sme ho rozsiali vo svojom okolí, dnes, včera i vo všetkých svojich životoch…

  –––  –––  –––

  Skôr, než sa presunieme k ďalšiemu pokračovaniu predošlej časti, tohto rozsiahleho pojednania, kde sme si vysvetlili základné myšlienky, spojené s našou existenciou tu na Zemi, so zmyslom nášho života, ale i výhľadmi na to, či sme jestvovali už pred našim pozemským zrodením, je potrebné ešte raz zhrnúť tieto skutočnosti, do úvodu dnešnej, druhej časti cyklu.

  Pochopiť najzákladnejšiu skutočnosť našej existencie, teda odpoveď na otázku, prečo sme tu a aký to má všetko význam, je tým najdôležitejším, čím by sa človek mal zaoberať dovtedy, kým nenájde, na tento kľúčový atribút jeho života, aj uspokojivú odpoveď.

  Aký je teda zmysel našej existencie, prečo sme tu, na Zemi a aký to má všetko význam?

  Svojím pôvodom, vo svojej najvnútornejšej podstate, v jadre, sme duchovné bytosti, teda tvory, nosiace si v sebe duchovný aspekt Bytia.

  Podobne, ako základná stavebná častica hmoty – atóm, má svoje jadro, ktoré je naplnené „hmotnou esenciou života“, tak rovnako i človek, jeho telo, tento jeho obal, obsahuje „v sebe“ iné jadro, jadro duchovné, tvorené „inteligenciou ducha“, ktoré je druhovo tak odlišné, oproti jadru atómu, v ktorom prebiehajú len neživé chemické interakcie, poháňajúce všetku hmotu, k neustálemu pohybu a vývoju.

  Naopak, duchovné jadro v nás, táto iskra ducha, má v sebe dosiaľ netušený a nevyzdvihnutý potenciál, vyvinúť sa a sformovať, do tých najvyšších duchovných vývojových smerov, znamenajúcich možnosť večného života, teda večného pôsobenia vo Stvorení. Opakované pozemské životy, pre nás predstavujú len vývojové stupne, nutné k dosiahnutiu Večnosti a tým aj trvalej účasti na rozvoji a rozkvete, celého Stvorenia.

  Z uvedeného vyplýva, že princíp „obsahu a obalu“, teda princíp jadra a formy, je stále rovnaký a viditeľný úplne vo všetkom, čo nás obklopuje a rovnako tak aj v našej reči. Jeden výraz, jedno slovo, môže byť nabité rôznymi druhmi energií, od tých pomáhajúcich, liečivých, až po tie deštrukčné. Aj preto sa hovorí, „Môžeš povedať čokoľvek, záleží len, ako to povieš…“ Princíp tejto „podstaty a formy“, je teda stále rovnaký a aj o týchto paralelách života, si viac povieme neskôr.

  Na Zemi sme preto, aby sme dosiahli uvedomenie si tohto nášho duchovného pôvodu, teda uvedomenia si seba samého, v rámci hraníc chápania veci, v súčasnej pozemskej rovine. Uvedomiť si seba samého, znamená pochopiť a prežiť skutočnosť, kto sme, kým sme a tým, z povahy veci samej, pochopíme aj to, prečo sme tu a kam smerujeme.

  Čiže odpoveď na otázku, aký to má všetko význam, ten náš terajší pozemský život, tkvie v jasnej definícii:

  „Sme tu na Zemi preto, aby sme dosiahli uvedomenie si seba samého!“

  Toto uvedomenie, ale nemá nič spoločné s rozumovými schopnosťami, pretože uvedomiť si náš pôvod, kto sme, prečo sme tu a kam kráčame, je výhradne vecou duševných a duchovných kvalít človeka, ktoré sú, ako už bolo uvedené vyššie, našou najvlastnejšou podstatou.

  Pochopenie tejto našej podstaty, nám dáva oveľa širší rozhľad o živote, ktorý môžeme potom vnímať tak komplexne, že nás to nutne musí priviesť až k Zdroju, k Podstate Života a tým aj nevyhnutne k Bohu.

  Týmto našim trvalým úsilím a pohybom, pri zdokonaľovaní duševných a duchovných schopností, v nás zatiaľ driemajúcich a nevyzdvihnutých, získavame postupne kredit vedomej duchovnej bytosti, majúcej svoje ciele i svoje konkrétne úlohy a povinnosti, nielen tu, na Zemi.

  K tomuto uvedomeniu, je však možné prepracovať sa jedine skrze poznanie zákonitostí, vďaka ktorým funguje svet. Keďže tieto Univerzálne zákony sú dokonalé, bude vždy rovnako platiť aj ich jasný výklad a vždy rovnako budú prebiehať aj účinky týchto zákonitostí, kdekoľvek vo Vesmíre a pochopiteľne i v celom Stvorení.

  Týmto ich pochopením a ich aplikovaním do života, zároveň získavame Poznanie, pomocou ktorého začneme chápať hlboké a dosiaľ skryté súvislosti života, čím zároveň odhalíme i nezvratné fakty o tom, aké je naše miesto tu, v tejto rovine hmoty, aké máme úlohy a ciele a kam spejeme, po odchode z tejto roviny bytia.

  Stávame sa zároveň vediacimi, čo nám spätne prináša pocity šťastia, radosti, harmónie a spolupatričnosti, skrátka, tento dotyk blaženosti, nás bude sprevádzať každý deň, akonáhle si osvojíme všetko to, čo robí človeka plnohodnotným tvorom vo Stvorení.

  Poznať tieto pravidlá, poznať a dodržiavať Zákonitosti sveta, nás zároveň učí byť lepšími, pretože ako vediaci, vieme aj bezpečne rozlíšiť dobré od zlého, vieme, čo môžeme konať a čo nie a to nám dáva pocit istoty, že kráčame v súlade s celým Stvorením, ktoré Stvoriteľ postavil, ako príbytok pre všetky svoje tvory, z veľkej Lásky k nim.

  Bez tejto Jeho Lásky, by sme nikdy nevznikli, neboli by sme nikdy stvorení, skrátka, nejestvovali by sme!

  Je preto viac ako faktom, že bez Poznania, bez pochopenia toho, ako funguje svet, sa len potácame, ako bezduché tvory sem a tam, pričom stále narážame, udierame sa a trpíme, podobne, ako keby sme, obrazne, muža zo stredoveku, postavili pred veľkú križovatku, dali mu kľúče od auta a požiadali ho, aby po nej bezpečne prešiel.

  Nielen, že by po nej bezpečne neprešiel, ale dokonca by celkom určite, ani nevedel odomknúť dvere automobilu!

  Potácavo by možno vydal zo seba „dajte mi koňa“, ktorý by sa však celkom isto splašil, pokiaľ by to bol rovnako kôň zo stredoveku, z bezpočtu áut na danej križovatke a to určite ešte skôr, než by si tento stredoveký človek, na takéhoto koňa, vôbec vysadol.

  Podobne aj my dnes, stojíme pred svojim Stvoriteľom, iba našou vlastnou vinou, ako nevedomé bytosti, dokonca ako tupé bytosti, nemajúce v drvivej väčšine prípadov šajnu, o svojom skutočnom pôvode!

  Preto z hľadiska súčasného, duchovného uvedomenia si seba samých, stojíme dnes, pred Stvoriteľom, nie ako ľudia zo stredoveku, ale ako primáti, až kdesi z praveku, pretože s tým „poznaním“, ktoré o živote, o Pravde a o Stvoriteľovi, dnes máme, sme v prevažnej miere, na úrovni duchovných neandertálcov, nemajúcich vedomosti o tom, kým sme, prečo sme tu a v akej vážnej dobe sa dnes, všetci nachádzame!

  Pritom už toľko krát v minulosti, od tej pradávnej, až do dnešných dní, nám Stvoriteľ, sem na Zem, vždy v jasnej postupnosti, sprostredkúval poznanie Pravdy, buď skrze prorokov a vediacich, resp. vyvolených služobníkov Božích, ale hlavne, skrze oboch Božích Synov, z čoho jednoznačne vyplýva, že už dnes, by sme museli byť, na úrovni plne vyspelých duchovných bytostí, ak by sme tieto Jeho pokyny, rady a Ním sprístupnenú PRAVDU, rešpektovali a čerpali z Nej!

  No my sme zo všetkého urobili buď zblúdilé náboženstvá na jednej strane, alebo skostnatelú a rýdzo materialisticky orientovanú vedu, na strane druhej, čoho následkom, bol celkový náš úpadok a pád a to do takej miery, že následne i celkové spravovanie štátu a štátov dnes, ako i v bezprostrednej minulosti našej doby, stojí a stálo vždy, prevažne na hlinených nohách, nemajúcich na zreteli, predovšetkým Zákony Boha a už vôbec nie Pravdu Božiu!

  Týmto izolovaním sa štátu, výkonnej a zákonodarnej moci, od najdôležitejších a kľúčových aspektov Života, majúceho svoj pôvod u Boha, sa vytvorila hlboká spoločenská priepasť, na pokraji ktorej, sa dnes nachádzame, pretože viera v „nadprirodzeno“, sa zahalila len do náboženstiev, ešte aj s možnosťou slobodnej voľby typu – kto chce, nech uverí a kto nechce, veriť nemusí.

  No je to podobné bláznovstvo, ako keby sme napr. budúcemu stavebnému inžinierovi-statikovi odporučili, že ak chcete, nech si urobí k tejto profesii školu a ak nechce, môže predsa túto profesiu vykonávať aj bez vzdelania s dovetkom „však sa naučí“!

  Alebo, ako už bolo spomenuté vyššie, je to podobné, ako nasadnúť do auta s vodičským oprávnením na jednej strane a bez neho na strane druhej, len s tým rozdielom, že nahustenou križovatkou hociktorého veľkomesta, by celkom určite bezpečne prešiel iba jeden z týchto dvoch rozdielnych šoférov a každému musí byť jasné, ktorý by celkom určite cez danú križovatku bezpečne neprešiel.

  Rovnako, aj prvá stavba vyššie spomenutého „inžiniera“, ktorý by nemal šajnu o svojej profesii, by sa nám celkom isto zrútila na hlavu ešte skôr, než by bola postavená. Príkladov by sa dalo uviesť bezpočet!

  Prečo teda tzv. „svetská moc“, upiera človeku toto nutné Poznanie a prečo sa ľud nezaujíma s plnou vážnosťou o zmysel toho všetkého, prečo sme tu na Zemi? Odpovedí je niekoľko a základné definície tohto javu, rozšíreného po celej Zemi, boli jasne zadefinované, už v predošlých pojednaniach tohto cyklu prednášok.

  Jeden človek raz povedal: „Nepoznať zmysel života, sa rovná človeku, ktorý pláva s malou loďkou, na otvorenom mori, ale bez kormidla.“ Síce pláva, ale je nechaný napospas rozmarom morskej hladiny a v tomto našom prípade, sa to rovná faktu, že síce ešte živoríme, ale v žiadnom prípade nežijeme!

  Je to trefné prirovnanie, pretože ako ľudstvo dnes, sa plavíme na poriadne rozbúrenom mori, v jednom veľkom Titanicu, ale bez spomínaného kormidla a dokonca i bez kormidelníka!

  Pritom skutočný Titanic, sa potopil i s využitím všetkých dovtedajších technických vymožeností. Plne technicky i ľudsky vybavená loď, a predsa sa potopila, už pri prvej plavbe, s mimoriadne tragickými následkami!

  Aká trefná symbolika doby!

  Čo potom čaká nás, celé ľudstvo, keď sa plavíme, bez kormidla i kormidelníka zároveň?

  Keď sa ako ľudstvo, plavíme životom, bez skutočného poznania Pravdy, ktorá jediná nám sprostredkúva bezpečný návod na život, ako i bezmedzerovité odpovede na všetky, doteraz nevyriešené otázky?

  Ušetrime si odpoveď!

  Preto si všetko ujasnime ešte raz:

  Pochopenie zmyslu života, spočíva v uvedomení si seba samého, čo je totožné s pochopením zákonitostí života a tieto môžeme zasa prežiť a pochopiť, jedine skrze Poznanie Pravdy, ktorá bola zakotvená na Zemi, z Vôle Stvoriteľa, samotným Synom Božím, ako i Synom Človeka! Lebo len priami Vyslanci od Boha, môžu sprostredkovať a zakotviť na Zemi Pravdu Božiu celú a neskreslenú!

  Je preto viac ako žiadúce, aby si tieto základné súvislosti, o pravom zmysle našej existencie, tu na Zemi a tým pádom v celom Stvorení, osvojil každý z nás spôsobom, že ich bude doslova „sypať z rukáva“, teda, že sa nimi bude aj vážne zaoberať a to dovtedy, kým si ich neosvojí, ako niečo samozrejmé, ako potrebu dýchať alebo konzumovať jedlo!

  Musí tak urobiť každý, kto chce prejsť blížiacim sa Očistným dianím na Zemi!

  To, čo sa na našu Zem a hlavne na celé ľudstvo nezadržateľne valí, je veľké, mohutné a nadpozemské  Diane, aké sa na planéte Zem, ešte nikdy doteraz, v ére ľudstva, neudialo a ktorého cieľom, je oddeliť v Zákone Spravodlivosti, duchovne ešte živé ľudské bytosti, od všetkých lenivých a povrchných tvorov, teda od všetkých duchovne polomŕtvych a mŕtvych ľudí, ktorí, do slova a do písmena, zahynú v procese tohto veľkého Očistného diania!

  Stane sa im tak preto, lebo sami a dobrovoľne, sa vybrali na cestu vlastnej sebadeštrukcie a záhuby!

  Tým prídu nezvratne o svoje bytie, ich telo bude nenávratne zničené a ich dosiaľ nadobudnuté duchovné vedomie, bude za dlhotrvajúceho, najhrôzostrašnejšieho utrpenia, bolesti a zúfalstva, postupne rozložené a zbavené ďalšej možnosti jestvovať!

  Milióny rokov bytia v najrozličnejších vývojových premenách, budú v najbližšom čase, zničené u každého tvora, každého človeka, ktorý ešte teraz, DNES, nepozbiera všetky svoje sily k tomu, aby v plnej vážnosti, nastúpil cestu vzostupu, cestu k dosiahnutiu Poznania Pravdy a tým aj získanie odpovedí na otázky, prečo sme tu a kam smerujeme a hlavne, v akej rozhodujúcej dobe, dnes na Zemi žijeme!

  Neoplatí sa preto namáhať sa, s plnou vážnosťou a z posledných síl, ktoré ešte máme, o dosiahnutie našej záchrany, ako i dosiahnutie Cieľa, predurčeného Stvoriteľom?

  Preto odvážne vpred tí, ktorí práve teraz, s prehĺbenou vážnosťou, čítate tieto riadky! Odvážne vpred za Poznaním, za znovuzískaním statusu, pravého človečenstva!

                                                              –––   –––   –––

  V závere predošlého pojednania, sme si povedali, že k tomu, aby sme sa narodili na Zemi, teda vo svete Elektro-magnetickom, kde magnetizmus a elektricky nabité častice, s kladnými hodnotami na jednej strane a zápornými na strane druhej, sú základom všetkého jestvovania a formovania sa v hmote, musíme najskôr prejsť svetom, ktorý stojí o stupeň – pri hrubohmotnom delení Vesmíru – vyššie, teda cez svet strednej hrubohmotnosti, cez svet Magneto-kvarkový. Ten ale zasa nepochopíme bez toho, aby sme pochopili súvislosti nášho sveta, bezprostredne viditeľného a hmatateľného.

  Náš svet, náš Vesmír, sa právom označuje ako svet hrubej hmoty, čiže hrubohmotnosť, s fyzikálne odbornejším názvom Elektro-magnetický vesmír, alebo Elektro-magnetický svet.

  Názov „hrubá hmota“ preto, lebo v hierarchii Stvorenia, je tento náš Vesmírny priestor, tou najhrubšou, najviac ochladenou formou látky, v našom prípade hmoty /pretože jestvujú aj svety nehmotné/ a tým pádom je náš Vesmír, cez všetku živosť a pohyblivosť, na úrovni elementárnych častíc, jednou z najťažkopádnejších a najstrnulejších foriem hmoty.

  Pomenovanie Elektro-magnetický vesmír, resp. E-m/Svet, je zasa preto, lebo v najmenších „stavebných tehličkách hmoty“ okolo nás a v nás /atómy/, prebieha pohyb, ktorého jedným zo základných sprievodných javov, je elektrická sila, čiže elektrina, z dôvodu nepretržitého pohybu v štruktúre atómu, za prítomnosti častíc, s opačnou polaritou.

  Teda zjavne prítomná elektrická sila na jednej strane a magnetizmus na strane druhej, pretože vďaka druhej základnej sile v našom Vesmíre – magnetickej sile, sa táto naša štruktúra hmoty „nerozsype“, ale sa v jej prirodzenom vývoji, práve vďaka všadeprítomnému magnetizmu, zoskupuje, podľa akoby „dokonalého programu“, do substancií a látok, nevyhnutne potrebných, pre finálne formovanie všetkého, čo nás obklopuje.

  Skôr, než sa zastavíme pri „základnej šablóne“ hrubej hmoty, treba ešte spomenúť, že v tomto našom svete, ako i v mnohých ďalších podobných, hmotných svetoch, prebieha nepretržitý proces vzniku, vývoja a zániku, teda proces formovania sa od prvopočiatku, cez vitálne obdobie rastu, až po vysilenie, teda zánik, resp. recykláciu predtým sformovaného obsahu, do pôvodnej pralátky, ktorá po určitom čase nastúpi ďalší, nový kolobeh vývoja a formovania sa, spejúcemu opäť k určitej prezretosti, až k opätovnému zániku a rozkladu.

  Tento proces, neustáleho kolobehu vývoja v hmote, hnaný nepretržitým pohybom a silami, pôsobiacimi z vyšších úrovní Stvorenia, je z pohľadu trvania a oprávnenosti existencie hmoty, trvalý a nezastaviteľný.

  Ako príklad, je možné uviesť vznik, vývoj a zánik svetových telies vo veľkom, trvajúci miliardy rokov, alebo zotletie hmoty v malom, napríklad naše opotrebované telesné aparáty po pozemskej smrti, alebo, hoci aj hroznový list, ktorý vyraší na stonke viniča na jar a v neskorú jeseň, padá do pôdy, na opätovnú recykláciu látky.

  Jedná sa teda o kolobeh vývoja v hmotnostiach, majúci síce svoj začiatok, ale nemajúci konca, pokiaľ aj obyvatelia tohto priestoru, prispejú svojou mierou, k nutnému trvalému pokroku a vývoju hmotných svetov.

  Z tohto dôvodu hmotné svety, resp. Svetové časti, nemusia nikdy zaniknúť, ale môžu sa neustále rozpínať a vyvíjať, čo do veľkosti i kvality formy hmoty, ale predovšetkým, čo do kvality obyvateľov prebývajúcich, resp. učiacich sa, v týchto hmotných svetoch!

  Tento vývojový a hlavne „recyklačný proces“ v hmotných svetoch, bolo potrebné spomenúť aj preto, lebo sú svety, v ktorých tento proces „vzniku-vývoja-zániku“ nejestvuje, lebo život tam, vo svetoch a Sférach, v hierarchii Stvorenia stojacich podstatne bližšie k Východisku Svetla, k Zdroju, je prejavený oveľa vyšším stupňom „bytia“, v ktorom prebieha sústavný a nepretržitý rast, obnovovanie a formovanie, z dôvodu, pri ktorom sa v takýchto „vysoko-vibračných svetoch“, neprejavuje „únava látky“, teda nedochádza nikdy k žiadnemu vysileniu látky tak, ako je to v svetoch hmotných.

  Naopak, v týchto svetoch platí, že čím sú, v časovej línii svojho vývoja, tieto svety staršie, tým sú vitálnejšie, „mladšie“ a žiarivejšie, pretože bezozbytku zachytávajú a vhodne spracúvajú prapôvodné vyžarovanie Svetla, pulzujúceho z ešte vyšších a Čistejších úrovní Stvorenia!

  V týchto svetoch, v svetoch z Čistej energie, niet teda žiadneho zániku, ani recyklácie, ani stagnácie, ani smrti, ale len trvalý pohyb vpred, majúci za následok, nepretržité dozrievanie bytostí, žijúcich tam, ako i bezhraničné rozširovanie a zveľaďovanie okolitého priestoru, v ktorom tieto, vysoko rozvinuté duchovné bytosti, prebývajú.

  Toto spätne vytvára, ako sprievodný jav, tok veľkého množstva pretransformovaných, „zbytkových“ energií, ale schopných ešte stále formovať a podporovať svety ďalšie, no už stojace, v hierarchii Stvorenia nižšie.

  Všetky svety, celé Stvorenie, potrebuje pre svoje udržanie sa, pre svoj vývoj a všetok pohyb v ňom, sústavný príliv Sily, Energie, nepretržite pulzujúcej z Najvyšších oblastí Stvorenia, ktorá sa doslova prelieva z jednej úrovne Stvorenia, do druhej, teda vždy z vyššej úrovne, do tej nižšej.

  Základných úrovní a Sfér v celom našom Stvorení /ktoré sa inak nazýva Stvorenie ľudského ducha/, teda od miesta, kde ako prvé zakotvilo Praduchovné vyžarovanie, bezprostredne po Stvoriteľskom akte Stvorenia, je celkovo 24. Je to 24 základných Úrovní Stvorenia, s množstvom „medziúrovní“, od tých najéterickejších, najžiarivejších, až po tie najhutnejšie, hmotné, o ktorých si viac povieme neskôr.

  Táto Milosť, tento Dar Stvoriteľa, spočívajúci v nepretržitom poskytovaní „Živej Sily“, svojmu tvorstvu, prebieha nepretržite od Stvorenia Sveta, toho Stvorenia sveta, ktoré je, v Starom zákone, len obrazne zachytené.

  Toto systematické odovzdávanie energií, z vyšších svetov, do svetov nižších, slúži pre ich udržiavanie a ďalší rozvoj, lebo len takto môže dôjsť, v Zákone rovnováhy, teda v Zákone Spravodlivosti, k naplneniu nevyhnutnej podmienky pre život, vo všetkých úrovniach a svetoch.

  To znamená, že ani jeden svet, ani jediná Sféra v celom Stvorení, tu nie je sama pre seba, ale všetko je poprepájané v Múdrom riadení Stvoriteľa, v jeden nádherný celok, žiariaci ako Drahokam, do diaľav Bytia /Všehomíra/.

  Brať, je preto možné len tam, kde už predtým, prebehol proces dávania a nijako inak!

  Ale vráťme sa teraz k základnému obrazu, o podstate nášho Elekto-magnetického vesmíru, ako i k základnej štruktúre hmoty.

  Všetka hmota v našom svete, sa rozdeľuje na dve hlavné skupiny, na hmotu živú, organickú a neživú, anorganickú. Pri hlbšom zamyslení sa, nad týmto javom, vystupuje dopopredia fakt, že všetka anorganická hmota, je oveľa hutnejšia a ťažkopádnejšia, ako hmota organická a z povahy veci samej, organická hmota je aj oveľa „výkonnejším nosičom informácií o živote“, než hmota anorganická.

  Ide tu o prísne rozdelenie, ktoré má svoj predobraz a prapôvod v prvotnom rozčlenení Stvorenia, bezprostredne po Stvoriteľskom akte: „Buď Svetlo!“, ktorý si musíme v tejto chvíli ešte stručne priblížiť.

  Bezprostredne po vyslovení Stvoriteľských slov, pri akte Stvorenia, boli Stvorené Bytosti na obraz Boha, tie najčistejšie Praduchovné bytosti, plne vedomé a dokonalé, už od svojho prapočiatku.

  Tento akt, „Buď Svetlo“, si obrazne treba predstaviť, ako obrovský „výron Svetla“, vyvrhnutý Božskou Vôľou, za hranice Božej Ríše, lebo dovtedy, okrem Boha a Jeho nesmierne rozľahlej Božej Ríše, ktorá Ho večne obklopovala a obklopuje, nejestvovalo nič iné.

  Po tomto akte, po tomto mohutnom výrone Svetla, ďaleko za hranicu Božej Sféry, sa najskôr ihneď, z „najvýživnejšej“, najčistejšej časti tohto vyvrhnutého Živého Prasvetla, sformovali tieto Praduchovné, najčistejšie Bytosti „na obraz Boha“ a až následne, z ostatnej, akoby vysilenej časti tohto Prasvetla, sa sformovali krajiny, prostredie, stavby a všetko tam jestvujúce, určené pre pohyb a činnosť týchto Majestátnych bytostí, tam pôsobiacich.

  Súčasne a najskôr, povstal, ako Prvý z Bytostí, predovšetkým Kráľ celého Stvorenia, o ktorom si povieme viac, v neskorších pojednaniach.

  Tu treba ešte spomenúť, že tento Stvoriteľský akt „Buď Svetlo“, tento výron Božského Prasvetla, za hranicu Božej Ríše, niesol v sebe známky nesmierne silnej „odpudivej sily“, teda Svetlo takto vyvrhnuté, bolo zároveň hnané obrovskou silou v nepretržitom pohybe vpred, ale zároveň, bolo aj magneticky priťahované k východisku, k Zdroju tohto Prasvetla, pretože pôvod všetkého magnetizmu, spočíva v Bohu a preto aj všetko, čo sa zachvieva v Božích zákonoch, je automaticky priťahované k tomuto východisku Svetla a Zdroju všetkého života.

  Tento dej, ktorý má i v našom Vesmíre, svoj pevný fyzikálny základ, čo veľmi správne potvrdila i súčasná kozmológia, je prítomný vo všetkých úrovniach a svetoch, práve preto, že je nosným pilierom, pre existenciu života ako takého.

  Tlak a sila na jednej strane, ženúca tento prvotný výron vyžarovania Svetla, smerom od Východiska Prasvetla a súčasne, enormne silná magnetická príťažlivá Sila Prasvetla spôsobila, že bezprostredne po tomto prvotnom výrone Stvoriteľom vyžiareného Svetla, sa prvotne v priamej línii hnaný pohyb svetelných častíc vpred, zmenil na pohyb krúživý, presne na hranici, kde došlo k prvotnému výraznejšiemu ochladeniu a tým aj zahusteniu častíc Svetla, teda k formovaniu prvotných častíc Svetla, do konkrétnych foriem a tvarov všetkého, prvotne Stvoreného.

  No a práve tento dej sa následne opakoval v celom ďalšom vývoji Stvorenia, pre všetky úrovne a Svety rovnako, s tým rozdielom, že vždy zostupujúce, ale už oslabené „zbytkové žiarenie“, malo v sebe ešte stále dostatok Sily k tomu, aby bolo schopné, vplyvom ďalšieho ochladenia tohto zbytkového vyžarovania Svetla, doslova vygenerovať všetky základné stupne i medzistupne vo Stvorení, vrátane nášho Vesmíru, najviac vzdialeného a najviac ochladeného zbytkového, zostatkového Svetla z prvotného aktu Stvorenia.

  /pokračovanie/

  Motto:

  Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

  Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

  Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

  Sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

  TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

  Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

  „Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

  Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

  Zo skutočného Ježišovho Posolstva, si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

  Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva, sa nedochovalo v týchto náboženstvách, do dnešných dní, už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí, iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

  Takto a nie inak, spravovali náboženstvá, Ježišove Posolstvo, do dnešných dní!

  Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie, bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život, v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

  Každý jeden z nás, má DNES rovnakú možnosť, načerpať posilu i Poznanie, z tohto Živého Prameňa Pravdy a dozvedieť sa tak, o skutočných súvislostiach života, v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz, ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

  Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe, ešte aspoň trošku odvahy, k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne, prinesie len požehnanie a radosť.

  Je už načase, konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás, za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

  Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu, k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces, s fatálnym koncom, pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie, každého jedného z nás…“

   

  Poznámka pre všetkých čitateľov:

  Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

  Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

  Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

  Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 83
  Celkové hodnotenie: 5.75
  Priemerná čítanosť: 4758

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Corbyn v prípade zvolenia za premiéra zachová neutralitu ohľadne brexitu

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Peter Byrne)   Líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v piatok povedal, že ak bude zvolený za premiéra, uskutoční druhé referendum o brexite a zaujme v ňom "neutrálny postoj". Informovala o tom stanica Sky News "Po prvé, vyrokujeme s Európskou úniou spoľahlivú dohodu o odchode," povedal…

  U2 sú najúspešnejšou koncertnou kapelou desaťročia

  New York 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Invision-Evan Agostini)   Interpretom, ktorý za posledných desať rokov zarobil najviac na živom hraní, je írska kapela U2. V piatok to oznámila spoločnosť Pollstar, ktorá sa venuje hudobnému biznisu. U2 za obdobie od novembra 2009 do novembra 2019 zarobili na svojich turné spolu 1,03 miliardy…

  Ukrajinka sa pokúsila preniknúť do Kremľa. Kričala, že je Putinovou manželkou

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   V stredu 20. novembra bola na Červenom námestí v Moskve zadržaná žena, ktorá sa pokúsila preniknúť do Kremľa, aby sa stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Svoj čin vysvetľovala tým, že je jeho manželkou. Informoval o tom portál MK Asi o 17. hodine…

  "S vrahmi sa dohody neuzatvárajú?!" Podstatou dohody o vine a treste je niečo iné, ako to zobrazuje film Ctihodný občan, vysvetlil bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:HS)   Ak ste videli film Ctihodný občan, možno to vo vás zanechalo myšlienku, že s vrahmi sa dohoda neuzatvára. Aktuálne však prokurátor uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným Zoltánom Andruskóom, ktorý mal byť pri vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sprostredkovateľom. Prečo sa pristupuje…

  Dočasná vláda podala trestné oznámenie na exprezidenta Moralesa

  La Paz 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita)   Dočasná bolívijská vláda podala trestné oznámenie na bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý je podľa nej podozrivý z "protištátnej činnosti a terorizmu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP "Budeme požadovať najvyšší trest za protištátnu činnosť a terorizmus," uviedol Murillo. Moralesovi, ktorý abdikoval…

  Čaputová v diplomacii pripomína ľudské práva, pre Pellegriniho je dôležitý program vlády

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka Zuzana Čaputová pri rokovaniach so zahraničnými partnermi pripomína aj tému dodržiavania ľudských práv. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa drží programového vyhlásenia vlády. Na otázky agentúry SITA ohľadom zdôrazňovania ľudských práv v diplomacii to uviedli ich hovorcovia. Prezidentka i premiér sa tiež hlásia…

  Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov má k dispozícii dáta z vyšetrovania vraždy Kuciaka. Varuje pred "podplatenými médiami, ktoré budú tvrdiť, že majú prístup k informáciám z prostredia vyšetrovania"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ma k dispozícii 57 terabajtov dát z policajného vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako organizácia informovala na svojej internetovej stránke, počas najbližších mesiacov poskytnú dáta zodpovedným médiám,…

  Hrbatý a Lipták zostávajú kapitánmi reprezentačných tímov

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenské tenisové reprezentačný tímy mužov aj žien povedú v nasledujúcej sezóne rovnakí kapitáni ako doteraz. Dominik Hrbatý zostáva pri daviscupovom družstve a Matej Lipták bude šéfovať lavičke fedcupového tímu. Obaja podpísali v piatok novú zmluvu so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) Štyridsaťjedenročný Hrbatý povedie…

  EÚ nezareagovala na žiadosť o pomoc maloletým utečencom, tvrdí premiér

  Atény 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Členské štáty Európskej únie neodpovedali na žiadosť Grécka o prijatie 3 000 maloletých bez sprievodu, ktorí žijú v utečeneckých táboroch a iných zariadeniach po celej krajine. V piatok to vyhlásil predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis. Premiér v piatok povedal parlamentu, že na žiadosť…

  Merkelová: Nemecko by nemalo od začiatku vylučovať žiadne firmy zo zmlúv na 5G

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecko by nemalo hneď od začiatku vylučovať žiadne spoločnosti zo zmlúv na vybudovanie svojej mobilnej siete 5G. Uviedla to v piatok kancelárka Angela Merkelová na stretnutí svojich kresťanských demokratov Ambície čínskeho technologického gigantu Huawei, ktorý má záujem na dodávky zariadení pre nemecké siete…

  USA uvalili sankcie na iránskeho ministra informácií

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na iránskeho ministra informácií a komunikačných technológií Mohammada Azararího Džahromího v súvislosti s úlohou, ktorú zohral pri zavádzaní cenzúry internetu v Iráne. Informovalo o tom na Twitteri americké ministerstvo financií "Iránski vodcovia vedia, že slobodný a otvorený…

  Gancova strana žiada odchod Netanjahua z ministerských funkcií

  Jeruzalem 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Izraelská opozičná koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) vyzvala v piatok premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa vzdal svojich ministerských funkcií po tom, ako ho generálny prokurátor obžaloval z trestných činov korupcie. Informovala o tom agentúra DPA Koalícia Modrá a biela, vedená Netanjahuovým hlavným…

  Polícia prehľadávala miesto, kde našli v Bratislave zabitú mladú ženu. Našli vražednú pomôcku?

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Bratislavskí policajti pokračujú vo vyšetrovaní prípadu zabitej mladej ženy na Prístavnej ulici v Bratislave. Miesto, kde ju našli, v piatok prehľadávali. Informovali o tom portály Čas.sk a Aktuality.sk Podľa portálov mali policajti na mieste činu nájsť vibrátor. Policajti priebeh vyšetrovania však naďalej…

  Ewan najlepším špurtérom sezóny podľa Cyclingnews.com, Sagan na šiestej priečke

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Špecializovaný cyklistický portál Cyclingnews.com označil Austrálčana Caleba Ewana z tímu Lotto-Soudal (2420 bodov) za najlepšieho špurtéra sezóny 2019. V internom redakčnom bodovaní obsadil prvé miesto s náskokom 463 bodov pred druhým Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep) a 484 bodov pred tretím Nemcom Pascalom Ackermannom…

  Kiskovu veľkú koalíciu opoziční partneri odmietli aj preto, že "už teraz" chcel rozdeľovať ministerské posty. "Strany nemajú stovky ľudí. Preto sme si mali sadnúť a ukázať, tých ktorí by boli najlepší ministri"

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Braninslav Bibel)   Opoziční lídri vo štvrtok oznámili, že ich rokovania o veľkej predvolebnej koalícii stroskotali. Blok zmeny, ktorý navrhoval najmä bývalý prezident Andrej Kiska tak nevznikne. Za ľudí, KDH a SaS deklarovali, že do volieb pôjdu samostatne.  Kiska vo štvrtok na tlačovej konferencii hovoril o tom,…

  Prezident USA uviedol, že obchodná dohoda s Čínou je "veľmi blízko"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda o obchode medzi USA a Čínou, o ktorej sa už dlhodobo vyjednáva, je "potenciálne veľmi blízko". Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril po správach, že dohoda sa možno nedosiahne skôr ako na budúci rok. "Máme veľmi…

  Farage voličom odkázal, že jeho strana nie je len o brexite

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Odkladané vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie odsunuli britské strany dočasne na "vedľajšiu koľaj", keď sa počas predvolebnej kampane snažia získať voličov pre svoje domáce politické opatrenia Týka sa to aj Strany brexitu euroskeptika Nigela Faragea, ktorá v piatok zverejnila svoje politické prísľuby,…

  Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí; oproti októbru stratilo 3,5 percenta

  Praha 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Otestujte si displej svojho Android smartfónu, akú má zobrazovaciu frekvenciu a zároveň si pozrite zoznam zariadení s najvyššou frekvenciou

  0

  Kvalitu displeja môžeme hodnotiť z viacerých uhlov pohľadu. Väčšina z nás delí displeje smartfónov na AMOLED, OLED  a LCD, pričom vo väčšine prípadoch uprednostňujeme práve AMOLED alebo OLED panel. Nie je to však vždy pravidlom, mnohí uprednostňujú aj LCD panely z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli dlhšej životnosti, cene, silnejšiemu podsvieteniu…

  Qualcomm predikuje, že na Slovensku by mohla byť 5G technológia dostupná už od roku 2021

  0

  Výrobca mobilných čipov, spoločnosť Qualcomm, má kľúčovú úlohu v prechode na technológiu 5G. V   nedávnej dobe usporiadali akciu v  New Yorku, kde prezident spoločnosti, Christiano Amon, odhalil mapu celosvetového prechodu na sieť 5G. V  grafike je zaznačená krajina po krajine spolu s jej pripravenosťou na tento cieľ. Uvedené sú v…

  Microsoft obdržal špeciálnu licenciu od vlády USA, vďaka čomu môže obchodovať s Huawei. Otáznik stále visí nad Androidom

  0

  V útrobách spoločnosti Huawei môžu konečne oslavovať aspoň čiastočne pozitívne správy prichádzajúce z USA. Ako sme už informovali včera, vláda, respektíve Ministerstvo obchodu USA začalo s udeľovaním licencií spoločnostiam, ktoré plánujú obchodovať s čínskym technologickým gigantom, spoločnosťou Huawei. Najnovšie správy z agentúry Reuters konečne potvrdzujú, že spoločnosť Huawei môže počítať…

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  6

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  22

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  3

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  3

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  5

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…