• Ľuboš Ďurfina

  Život po smrti? Žijeme nielen po pozemskej smrti, ale žili sme dokonca už pred naším pozemským zrodením! Fakty, ktoré pozvoľna zaznamenáva i medicína! /časť prvá/

  Publikované 16.10. 2019 o 08:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

  Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

  Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

  Motto:

  „Ľudia, sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

  TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

  Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

  „Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

  Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

  Zo skutočného Ježišovho Posolstva, si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

  Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva, sa nedochovalo v týchto náboženstvách, do dnešných dní, už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí, iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

  Takto a nie inak, spravovali náboženstvá, Ježišove Posolstvo, do dnešných dní!

  Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie, bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život, v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

  Každý jeden z nás, má DNES rovnakú možnosť, načerpať posilu i Poznanie, z tohto Živého Prameňa Pravdy a dozvedieť sa tak, o skutočných súvislostiach života, v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz, ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

  Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe, ešte aspoň trošku odvahy, k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne, prinesie len požehnanie a radosť.

  Je už načase, konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás, za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

  Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu, k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces, s fatálnym koncom, pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie, každého jedného z nás…“

  Poznámka: Pre svoju obsažnosť, je nasledujúci text – jeho dnešná prvá časť, určená len pre vážnych čitateľov, ktorí hľadajú objektívne odpovede, na všetky doteraz nevyriešené otázky, o skutočnom zmysle, ako i podstate nášho života.

  V čom teda spočíva pravý zmysel nášho života?

  V uvedomení si seba samého!

  Tento pojem, resp. obraz, treba ale aj vedieť, správne pochopiť.

  My ľudia, sme tu v tomto Stvorení, ktorého nevyhnutnou súčasťou je i naša Zem preto, aby sme dosiahli uvedomenie si seba samého. Je to proces, vývoj a sprievodným javom tohto procesu, jeho korunou, je trvalá radosť, šťastie, ako i mier a pokoj, ktoré nás vedú až do stavu trvalej blaženosti.

  K tomuto, sa však nemôžeme dopracovať bez námahy!

  Len trvalá a poctivá námaha duchovného, ale i pozemského druhu, nám v tomto úsilí, OKAMŽITE sprístupní cestu k Poznaniu Pravdy, ktorá je už dnes neotrasiteľne zakotvená na Zemi a ktorá každému poctivému človeku, ktorý skutočne Pravdu aj hľadá a túži po Nej, zákonite sprostredkuje i odpovede na všetky, doteraz nevyriešené otázky, o našom pôvode, prečo sme tu, aký je náš cieľ a kam kráčame.

  Jedine pokorné a vedomé čerpanie posily, z tohto Prameňa, nám môže sprostredkovať taký druh Poznania, ktorý je bez medzier a ktorý je zároveň oprostený od každej nezrovnalosti, pochybnosti, či zmätku.

  Keďže Stvoriteľ, je Jediným Tvorcom svojho Diela Stvorenia, jeho Počiatkom a Východiskom, je potom ľahko pochopiteľné, že všetky deje a všetky procesy v celom tomto Stvorení, majú v tvorivej Múdrosti Stvoriteľa, svoj pevný systém, poriadok i logiku.

  Všetky deje v celom Stvorení, je potom možné jasne zadefinovať, od ich prvopočiatku, až po dnešok, ako i výhľady na ďalší vývoj.

  V tejto Múdrosti Stvoriteľa, je zároveň aj predpoklad, že Stvoriteľ nemôže dlhodobo nechať svoje tvorstvo napospas nevedomosti, ako i napospas tápaniu a tak už v dávnych dobách sprístupnil ľuďom Poznanie, až napokon Zjavil, v našej epoche ľudstva, Pravdu celú, bez medzier, v jej jasnom Svetle a Lesku!

  Už z povahy veci samej, je záujmom Stvoriteľa, aby sme boli, ako jeho tvory, skutočne vediacimi, lebo len naplnení pravým Poznaním, môžeme bezpečne kráčať týmto Stvorením, teda nielen tu, na Zemi, v hrubohmotnosti tohto Vesmíru.

  Je to podobné, ako nejaký manuál k zložitému prístroju, bez ktorého by človek nevedel s prístrojom správne pracovať. Prenesené do duchovnej roviny, tým „manuálom“, pre život nielen tu na Zemi, je Pravda Božia, ktorá je Podstatou sveta ako i Zdrojom všetkého Života!

  Preto jedine v Pravde, môžu byť obsiahnuté aj neskreslené, rýdze a objektívne odpovede, na všetky otázky, nielen o našom pôvode a našom cieli, ale i všetky odpovede pre každý aspekt nášho života, ako i vysvetlenie všetkých dejov v celom, rozľahlom Stvorení.

  Všetky medzery, ktoré máme, musia byť vyplnené tým pravým Poznaním a takéto Poznanie je možné načerpať jedine a výhradne z Prameňa Pravdy, pretože iný Zdroj a inej cesty, k dosiahnutiu pravého Poznania, skrátka niet!

  Čo je teda skutočným zmyslom života?

  Mnohí z vás, ktorí sa vážnejšie zaoberáte textami, pojednávajúcimi o Novom poznaní Pravdy, smerujete svoje otázky v podobnom duchu, pričom tieto vyúsťujú do jediného smeru – „Aký je skutočný zmysel nášho života a prečo žijeme tu na Zemi? Jestvuje „niečo potom“, keď bude náš telesný aparát definitívne opotrebovaný, zničený a my prestaneme pozemsky existovať?

  V predchádzajúcich článkoch, sme sa už viac krát, dotkli tejto témy.

  Povedali sme si, že zmyslom nášho života, je dosiahnutie uvedomenia si seba samého. Táto definícia, však v mnohých vyvoláva len neurčitý obraz, pri ktorom mnohým chýba porozumenie podstaty tohto procesu, so všetkými bezprostrednými i širokými súvislosťami.

  Skôr, než sa presunieme k hlbším súvislostiam, pojednávajúcim o pravej podstate nášho života, je potrebné si ujasniť pár základných skutočností, o našom skutočnom a nevyvrátiteľnom pôvode.

  My všetci, všetci ľudia na Zemi, ale i mimo nej, sme tvorovia, ľudské tvory, ktoré sa od ostatných bytostí, líšia zásadnou rozdielnosťou – sme duchovné bytosti, ktorých najvnútornejšiu podstatu, tvorí duchovné jadro, tzv. „iskra ducha“, ktorej počiatok a základ, siaha až k Stvoriteľskému aktu Stvorenia, v pradávnych časoch, teda v časoch tak vzdialených, ktoré sa vymykajú akémukoľvek pojmu o čase, v zmysle jeho pozemského merania a vnímania.

  V tomto našom druhovom uschopnení, sme odlíšení od všetkých ostatných bytostí a tvorov aj tu na Zemi, ktoré radíme zväčša do ríše zvierat.

  Nijaké zviera na Zemi, sa nemôže a ani by sa nikdy nemohlo vyvinúť, na úroveň intelektuálnej a predovšetkým citovej bytosti tak, ako človek, pretože jadro, podstata všetkých ostatných tvorov a bytostí na Zemi, nie je duchovná, ale druhovo z nižšieho stupňa, ktorým je tzv. bytostná podstata. O týchto rozdielnostiach, si podrobnejšie povieme neskôr.

  Nevyhnutnou súčasťou tohto faktu, ktorý nás ľudí, vymedzuje a posúva, v hierarchii Stvorenia, na najvyššiu formu života na Zemi, práve pre našu duchovnú podstatu, je skutočnosť, že naše najvnútornejšie „ja“, náš duch, nie je viazaný vesmírnymi, resp. pozemskými hranicami priestoru a času, ale naše bytie a pôsobenie je nepretržité a súvislé bytie, majúce svoje predurčenie, sledujúc tak Stvoriteľom zavedený systém a poriadok v Jeho Diele Stvorenia. To znamená, že naše terajšie pôsobenie na Zemi, je len malou a opakujúcou sa „zastávkou“, v tejto našej dlhej, vývojovej línii bytia.

  Skutočný účel našich opakovaných pobytov na Zemi, spočíva v našom duchovnom dozrievaní, v získavaní skúseností a prežití, lebo len potom rastieme, učíme sa, resp. dokážeme sa poučiť z rôznych životných situácií, pričom tieto poučenia a prežitia, nás obohacujú o nový druh poznania a skúseností, ktoré nikde inde nemôžeme načerpať a prežiť, len tu, v hrubej matérii Zeme.

  To preto, lebo táto ťažkopádnosť hmoty, nás núti vyvinúť oveľa väčšie úsilie a tlak, na sformovanie svojho chcenia, vôle, svojich túžob i prianí, ale samozrejme aj k dosiahnutiu usporiadaného pozemského života. Toto úsilie a tento boj, prežhavuje naše citové vnímanie, až do rôznych emočných vzplanutí a čím sú tieto pozitívnejšie a radostnejšie, tým istejšie rastieme duchovne, ale i charakterovo navonok.

  Žijeme tu teda opakované životy, za účelom nutného vývoja, pretože nie je možné, aby sa človek, za jeden pozemský život, naučil všetko potrebné k tomu, aby mohol bezpečne stúpať k Svetlým Výšinám.

  Tento „plán“, túto nutnosť vývoja, Stvoriteľ predurčil pre všetko tvorstvo v celom Stvorení, teda i pre tvory a bytosti, stojace druhovo na oveľa vyššom stupni existencie, než je naša duchovná rovina bytia. Sú ale aj bytosti vo Stvorení, ktoré sú Dokonalé od počiatku svojho bytia, od počiatku Stvorenia, pretože boli stvorené ako plne vedomé, dokonalé, už pri tvorivých Slovách Stvoriteľa: „Buď Svetlo!“. I o tomto veľkom Deji, si neskôr povieme viac.

  Sme teda svojou podstatou duchovné bytosti, ktoré sa majú vyvinúť k dokonalosti, v rámci svojho druhu, teda k plnému uvedomeniu si seba samého, pričom náš život na Zemi, je len jednou malou zastávkou, v celkovom našom vývoji, v našej veľkej línii Bytia.

  Na Zemi, naša duchovná podstata, vplyvom neustáleho pôsobenia Dokonalých Božích zákonov, naberá skrze proces počatia a zrodenia, obal, formu, teda telesný aparát, nevyhnutne potrebný k tomu, aby sme sa mohli na Zemi rovnocenne, hrubohmotne pozemsky prejaviť.

  Všetky tieto deje, majú prísne pravidlá a zákonitosti a k tomu, aby sa duchovná podstata, duchovná ľudská bytosť, zachytila na Zemi, v rovnocennej forme, ako všetko pozemské a tým aby sa stala plne zrozumiteľná a akceptovateľná aj hrubohmotne pozemsky, je nutný proces počatia a zrodenia, kde de-facto, pozemským pôrodom ženy, vstupuje ľudský duch na určitý, jemu vymeraný čas, do novej roviny bytia, v ktorej má konkrétne úlohy a ciele.

  Nikto sa na Zemi nenarodil a ani nenarodí zbytočne, každý sem prichádza so svojimi konkrétnymi úlohami a povinnosťami, ktoré nás majú posunúť, v našom celkovom vývoji, o ďalší stupeň Poznania vyššie a tento proces sa nedá nijako zastaviť, odvrátiť, je možné ho len radostne akceptovať, pochopiť súvislosti celého tohto procesu vývoja a tak radostne z neho ťažiť hodnoty, ako i Poznanie, pre blaho naše, i blaho svojho okolia.

  Že sa však svet dnes, neuberá správnym smerom, je evidentné a vidí to každý z nás. Ten Stvoriteľom „prvoplánový“ zámer, sme ako ľudstvo dobrovoľne a hlavne svojvoľne skrivili, zmenili a rúhavo sme sa tak vydali na cestu deštrukcie a nakoniec by sme sa vyhubili úplne, keby nedošlo, v tejto veľkej vývojovej epoche ľudstva, k priamemu Božiemu zásahu, resp. k opakovaným Božím zásahom, do Diania na Zemi, majúce v konečnom dôsledku, svoj enormný presah, až k všetkým ostatným hmotným, ale i jemnohmotným rovinám Bytia.

  Dnes preto žijeme v dobe, keď má byť vo Veľkom očistnom Dianí na Zemi, rozdelené „zrno od pliev“, aby všetko to dobré, čo sa chce vyvíjať a vradiť do veľkej hierarchie Stvorenia, nebolo už nikdy viac rušené a ovplyvňované tými, ktorí sa vo svojej duchovnej neposlušnosti, priklonili na stranu „zla“ a trvale škodia sebe a svojmu okoliu.

  Toto roztriedenie, už nie je v rukách človeka, ale opäť v Moci Stvoriteľa a bude sa diať v neomylnej prísnosti, podľa Božej Spravodlivosti, kde je absolútne vylúčená nejaká „protekcia“, alebo nespravodlivosť!

  Pre ďalší vývoj a zotrvanie v hmotnej, pozemskej rovine bytia, sa môže zachrániť už iba ten človek a iba ten tvor, ktorý sa vedome a plne zodpovedne, ešte včas a v poslednej možnej chvíli, vradí DNES, do súkolesia tohto veľkého Diania vo Stvorení, ktorého hybnou silou, je pohyb a vývoj, vývoj správnym smerom a v tomto veľkom súkolesí Diania, nájde potom zákonite svoje uplatnenie každý tvor, každá bytosť, ktorá bude radostne, tvorivo a v jasavej vďake, akceptovať tieto vysoké pravidlá života, ktoré votkal do celého Diela Stvorenia jeho Majiteľ, skutočný vládca a Pán nad všetkým – BOH Stvoriteľ.

  Vráťme sa ešte, v úvode spomínaným, kľúčovým faktom, ktorých hlbšie pochopenie, je nevyhnutne potrebné k tomu, aby sme v objektívnosti svojich vnemov a úsudkov, precítili pravý zmysel, tohto nášho súčasného pozemského putovania.

  V procese počatia a narodenia sa, do hrubej matérie Zeme, sme na nejaký čas doslova „zviazaní“ s hrubohmotnou matériou, čo v sebe zároveň nesie i odpoveď na otázku, čo bolo s nami „predtým“, resp., kde sme boli a kde sme sa nachádzali, pred našim terajším pozemským zrodením.

  Nedávno, v jednej internetovej náboženskej kázni, jeden nemenovaný kňaz, vyslovil tézu, že „boh“, stvorí dušu človeka, do 24 hodín, od počatia.

  Tak neuveriteľne drzá a falošná sebaistota, tak nehorázny blud, ktorých cirkvi dneška, rozširujú na tisíce!

  Pritom, keby sme sa týchto „fundovaných odborníkov“ spýtali, napr. na jasnú definíciu duše, čo je to duch, odkiaľ pochádza, z akej „substancie“ pozostáva, aký má tvar a formu, keby sme si chceli nechať vysvetliť celú genézu tohto procesu vývoja, ako i to, ako a kde sa v tele človeka zachytáva táto duchovná a duševná podstata, čím je spojená s pozemským telom a ako je napr. možné, že sa od tela nevie odlúčiť v bdelom stave, že sa v ňom vôbec udrží a podobné jednotlivosti.

  Len potom by sme ešte videli a počuli, tú spŕšku bludov a nelogickosti, tie absurdnosti výkladov, nemajúce ani len chabý základ v detsky jednoduchej logike myslenia, nehovoriac už, že tieto ich „vysvetlenia“, sa ani len z ďaleka, neopierajú o Zákonitosti tohto sveta, o tie Božie pravidlá, o ktorých oni, títo falošní kazatelia, neraz, tak bezducho, z piedestálov svojho ega, hlásajú!

  Skrátka, Pravda, reálna overiteľnosť všetkých dejov a faktov, zdá sa, že už nikoho, z týchto „vykladačov písma“, nezaujíma. Lebo ak by tomu bolo naopak, ak by skutočne hľadali Pravdu a túžili po pravdivých odpovediach na všetky kardinálne otázky nášho života a ak by v sebe mali dostatok pravej pokory, nevyhnutne by museli, už vo veľmi krátkom čase, byť privedení k Pravde Božej, ktorá je, zopakované ešte raz – dlhodobo zakotvená na Zemi!

  Zakotvená a prístupná každému pokornému človeku, ktorý Pravdu nielen hľadá, ale v citovosti svojho duchovného srdca, po nej aj bytostne túži.

  Kto je predsa živý v sebe, musí byť zákonite priťahovaný Silou a Žiarom jasného Svetla Pravdy, ktorý práve z našej Zeme, do široka a do Vesmírnych diaľav, žiari ako Drahokam a osvetľuje i všetky správne cesty, ako i všetky jemnohmotné roviny Bytia!

  No ako sa ukazuje, každý z týchto „vyvolených“ služobníkov všetkého možného, len nie Boha, doslova bľačiacich z kazateľníc, na duchovne spiace masy, chce platiť za múdreho a tak „plácajú dve na tri“, čím jeden nezmysel prekrývajú druhým a lenivý a povrchný veriaci, im toto všetko bez premýšľania uverí, bez zjavného pochopenia veci a bez túžby poznať, skutočné vysvetlenia všetkých týchto dejov.

  Lebo je to tak pohodlné a nevyrušuje to z povrchnosti ich života, pretože zaoberať sa vážne niečím tak dôležitým, by predsa vyžadovalo námahu časovú i pozemskú a to si predsa už dnes, takmer nikto nemôže dovoliť, lebo má iné, „dôležitejšie“ povinnosti na práci!

  Jedna skupina, je však rovnako zavrhnutia hodná, ako tá druhá! Falošní kazatelia z kazateľníc rovnako, ako slepí a hluchí „veriaci“!

  Nech si však ide každý svojou cestou, nikomu nemá byť nič ponúkané, alebo nebodaj nanútené!

  Ale pravdivý a svojím obsahom varovnýje výrok: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

  Preto aj ten stratený a v nezodpovednosti premárnený čas, bude všetkým týmto „veriacim“ raz chýbať a to tak zúfalo, že v panike tohto ich blízkeho precitnutia, už nebudú viac schopní zmobilizovať všetky svoje sily k tomu, aby si zachránili svoj duchovný život a aby si udržali svoje bytie, pre pokračovanie ďalšieho života, v tomto veľkom Božom Stvorení.

  Pozemskou smrťou nič nekončí, ale tou duchovnou smrťou, zhasína v človeku úplne všetko, v tých najukrutnejších bolestiach, o akých človek na Zemi, nemá ani len predstavu!

  Presuňme sa ale ďalej, vo výklade témy.

  Naša duchovná podstata, na počiatku svojej cesty, ešte ako úplne nevedomá duchovná iskra, ktorú si je možné predstaviť ako „semienko svetla“, ktoré bolo v procese jeho ďalšieho vývoja, vplyvom pôsobenia vysokého druhu duchovno-magnetickej príťažlivej sily, postupne vnorené do „pôdy“, do hmoty, vo všetkých jej zrelostných rovinách, od tých najjemnejších hmotných svetov, až po tie najhutnejšie, v ktorých môže a musí táto duchovná iskra, toto semienko ducha, prvotne vzklíčiť a neskôr i zosilnieť a dozrieť, v použiteľný plod, teda v plnohodnotnú duchovnú bytosť. Je to časovo veľmi dlhý proces vývoja, ale bezpodmienečne nutný k tomu, aby sa tento duchovný zárodok, nakoniec dostal až sem, na Zem.

  Naša duchovná iskra, sa v tomto procese vývoja, postupne formuje v mohutný plameň ducha, ktorý postupne naberá kontúry a rysy dokonalej duchovnej bytosti, za predpokladu jeho správneho vývoja, vo všetkých rovinách bytia.

  Táto naša duchovná podstata, však bola stvorená nepriamo, ako dôsledok a prirodzený sprievodný jav, druhovo oveľa vyšších Duchovných dejov, odohrávajúcich sa v pradávnych dobách, vo vysokých úrovniach Stvorenia, v časoch tak vzdialených, stojacich mimo akéhokoľvek chápanie pozemského priestoru a času.

  Našim neskorším putovaním a príchodom až sem na Zem, sme vkročili do tej najvzdialenejšej úrovne hmoty, do elektro-mgnetickej substancie viditeľného sveta, inak nazývanej, ako hrubohmotnosť Neskoršieho Stvorenia.

  Neskoršie Stvorenie preto, lebo táto veľká oblasť, zahrňujúca milióny a miliardy rôznych svetov, sa sformovala a vznikla len postupne, teda prešla a prechádza svojim zákonitým vývojom a vo svojej druhovosti, je akousi „ochladenejšou“ a zhutnelejšou napodobeninou, prvotne stvorených Duchovných svetov, ktorých podstatu, tvoria čisté Duchovné energie.

  Prísne vzaté, Neskoršie Stvorenie, je len prirodzeným následkom, sprievodným javom prvotného aktu Stvorenia, v ktorom nakoniec dostali možnosť i naše duchovné zárodky, aby sa mohli vyvinúť k plnohodnotnej duchovnej bytosti, získavajúcej ako korunu svojho úsilia, „status“ druhovej rovnocennosti, so všetkými duchovnými bytosťami, už prebývajúcimi, v našom spoločnom Duchovnom Domove , v Raji.

  Tento hrubohmotný Vesmír, nazývaný presnejšie ako elektro-magnetický Vesmír, je tou najhutnejšou, najviac „ochladenou“ zrazeninou hmotných častí Stvorenia a sme tak zákonite aj najďalej, od Východiska Svetla, od nášho skutočného a vyššie spomenutého Duchovného Domova, v Raji.

  Na Zemi a teda vo Vesmíre, sme v tej najväčšej možnej vzdialenosti od Duchovných svetov a z povahy veci samej, je v tomto deji číhajúce aj určité nebezpečenstvo, pretože tak ďaleko od Domova, môžeme ľahko zblúdiť, vo svojom predurčenom vývoji a postupne aj úplne zabudnúť na to, odkiaľ sme prišli a prečo sme tu.

  Aby sa tak nestalo, veľkú úlohu v tomto Dianí, zohrávali trvalé pomoci zo Svetla, kde však prvotne došlo, zo strany jednej konkrétnej, vysoko rozvinutej bytosti, k jej enormnému zlyhaniu, čo malo za následok prerušenie, dovtedy trvalých pomocí, z vysokých úrovní Stvorenia. Ani táto téma však, nemá byť predmetom dnešných vysvetlení.

  Elektromagnetický vesmír, ktorého základnou stavebnou časticou, sú atómy, tvoriace akési „tehličky“, pre stavbu buniek, resp. ďalších, fyzikálno-chcemických procesov, ktoré sa v procese vývoja dokážu „zhlukovať“ do foriem a tvarov, dávajúce základ pre všetko hmatateľné dianie tohto sveta, kde sa v prísnej dôslednosti napr. miliardy a bilióny buniek, dokážu pospájať spôsobom, ktorého výsledkom môže byť nielen naše telo, ale i telo akéhokoľvek iného živého tvora, tiež v rastliny, alebo v iných chemických väzbách, sú to napríklad horniny, ako i ďalšie formy štyroch základných živlov nášho sveta.

  Svet atómov, tých najmenších hrubohmotných „tehličiek“, správne zaznamenala už aj pozemská veda, i keď práve veda, rovnako i náboženstvá na Zemi, trpia akútnym nedostatkom pravého Poznania v jeho komplexnosti, preto každý tento smer bádania, sa uzavrel v určitých hraniciach, ktoré im nedovoľujú, vidieť oveľa širšie súvislosti, celkového Diania vo Stvorení.

  V tejto svojej uzavretosti, resp. obmedzenosti, ponúkajú len kusé informácie, stojace často na mylných základoch. Toto všetko sa ale onedlho, už od základu zmení!

  K tomu, aby sme sa narodili na Zemi, teda vo svete elektro-magnetickom, kde magnetizmus a elektrina sú základom všetkého jestvovania a formovania sa v hmote, musíme najskôr prejsť svetom, ktorý stojí o stupeň – pri hrubohmotnom delení vesmíru – vyššie, teda cez svet strednej hrubohmotnosti, teda cez svet magneto-kvarkový.

  /Koniec I. časti, pokračovanie/

  Odkaz na predošlý článok, súvisaci s témou:

  https://blog.hlavnespravy.sk/13781/dalsie-dokazy-a-fakty-o-zivote-po-pozemskej-smrti-uryvok-zo-spisu-ktory-zachytava-zivot-v-tzv-zahrobi/

  Z ďalších nasledujúcich tém:

     • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

     • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

     • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

     • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
     • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
     •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

     • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

     • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

     • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

     • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

     • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

     • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

     • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

     • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

     • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

     • a mnohé ďalšie dôležité témy!

  Poznámka:

  Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

  Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

  Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

  Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

  K diskutujúcim: 

  Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem.

  Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia, teda slušne a vecne, lebo sú to práve oni sami, ktorí si, aj keď ZATIAĽ v anonymite, viažu na seba nesmiernu zodpovednosť, za každé svoje slovo i čin. Nikdy sa tejto zodpovednosti človek nemôže vyhnúť, preto pamätajte na to, že sa vám udeje presne to, čo vysielate do sveta vy sami!


  Autor v číslach

  Počet článkov: 83
  Celkové hodnotenie: 5.75
  Priemerná čítanosť: 4758

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Corbyn v prípade zvolenia za premiéra zachová neutralitu ohľadne brexitu

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Peter Byrne)   Líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v piatok povedal, že ak bude zvolený za premiéra, uskutoční druhé referendum o brexite a zaujme v ňom "neutrálny postoj". Informovala o tom stanica Sky News "Po prvé, vyrokujeme s Európskou úniou spoľahlivú dohodu o odchode," povedal…

  U2 sú najúspešnejšou koncertnou kapelou desaťročia

  New York 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Invision-Evan Agostini)   Interpretom, ktorý za posledných desať rokov zarobil najviac na živom hraní, je írska kapela U2. V piatok to oznámila spoločnosť Pollstar, ktorá sa venuje hudobnému biznisu. U2 za obdobie od novembra 2009 do novembra 2019 zarobili na svojich turné spolu 1,03 miliardy…

  Ukrajinka sa pokúsila preniknúť do Kremľa. Kričala, že je Putinovou manželkou

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   V stredu 20. novembra bola na Červenom námestí v Moskve zadržaná žena, ktorá sa pokúsila preniknúť do Kremľa, aby sa stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Svoj čin vysvetľovala tým, že je jeho manželkou. Informoval o tom portál MK Asi o 17. hodine…

  "S vrahmi sa dohody neuzatvárajú?!" Podstatou dohody o vine a treste je niečo iné, ako to zobrazuje film Ctihodný občan, vysvetlil bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:HS)   Ak ste videli film Ctihodný občan, možno to vo vás zanechalo myšlienku, že s vrahmi sa dohoda neuzatvára. Aktuálne však prokurátor uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným Zoltánom Andruskóom, ktorý mal byť pri vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sprostredkovateľom. Prečo sa pristupuje…

  Dočasná vláda podala trestné oznámenie na exprezidenta Moralesa

  La Paz 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita)   Dočasná bolívijská vláda podala trestné oznámenie na bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý je podľa nej podozrivý z "protištátnej činnosti a terorizmu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP "Budeme požadovať najvyšší trest za protištátnu činnosť a terorizmus," uviedol Murillo. Moralesovi, ktorý abdikoval…

  Čaputová v diplomacii pripomína ľudské práva, pre Pellegriniho je dôležitý program vlády

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka Zuzana Čaputová pri rokovaniach so zahraničnými partnermi pripomína aj tému dodržiavania ľudských práv. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa drží programového vyhlásenia vlády. Na otázky agentúry SITA ohľadom zdôrazňovania ľudských práv v diplomacii to uviedli ich hovorcovia. Prezidentka i premiér sa tiež hlásia…

  Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov má k dispozícii dáta z vyšetrovania vraždy Kuciaka. Varuje pred "podplatenými médiami, ktoré budú tvrdiť, že majú prístup k informáciám z prostredia vyšetrovania"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ma k dispozícii 57 terabajtov dát z policajného vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako organizácia informovala na svojej internetovej stránke, počas najbližších mesiacov poskytnú dáta zodpovedným médiám,…

  Hrbatý a Lipták zostávajú kapitánmi reprezentačných tímov

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenské tenisové reprezentačný tímy mužov aj žien povedú v nasledujúcej sezóne rovnakí kapitáni ako doteraz. Dominik Hrbatý zostáva pri daviscupovom družstve a Matej Lipták bude šéfovať lavičke fedcupového tímu. Obaja podpísali v piatok novú zmluvu so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) Štyridsaťjedenročný Hrbatý povedie…

  EÚ nezareagovala na žiadosť o pomoc maloletým utečencom, tvrdí premiér

  Atény 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Členské štáty Európskej únie neodpovedali na žiadosť Grécka o prijatie 3 000 maloletých bez sprievodu, ktorí žijú v utečeneckých táboroch a iných zariadeniach po celej krajine. V piatok to vyhlásil predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis. Premiér v piatok povedal parlamentu, že na žiadosť…

  Merkelová: Nemecko by nemalo od začiatku vylučovať žiadne firmy zo zmlúv na 5G

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecko by nemalo hneď od začiatku vylučovať žiadne spoločnosti zo zmlúv na vybudovanie svojej mobilnej siete 5G. Uviedla to v piatok kancelárka Angela Merkelová na stretnutí svojich kresťanských demokratov Ambície čínskeho technologického gigantu Huawei, ktorý má záujem na dodávky zariadení pre nemecké siete…

  USA uvalili sankcie na iránskeho ministra informácií

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na iránskeho ministra informácií a komunikačných technológií Mohammada Azararího Džahromího v súvislosti s úlohou, ktorú zohral pri zavádzaní cenzúry internetu v Iráne. Informovalo o tom na Twitteri americké ministerstvo financií "Iránski vodcovia vedia, že slobodný a otvorený…

  Gancova strana žiada odchod Netanjahua z ministerských funkcií

  Jeruzalem 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Izraelská opozičná koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) vyzvala v piatok premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa vzdal svojich ministerských funkcií po tom, ako ho generálny prokurátor obžaloval z trestných činov korupcie. Informovala o tom agentúra DPA Koalícia Modrá a biela, vedená Netanjahuovým hlavným…

  Polícia prehľadávala miesto, kde našli v Bratislave zabitú mladú ženu. Našli vražednú pomôcku?

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Bratislavskí policajti pokračujú vo vyšetrovaní prípadu zabitej mladej ženy na Prístavnej ulici v Bratislave. Miesto, kde ju našli, v piatok prehľadávali. Informovali o tom portály Čas.sk a Aktuality.sk Podľa portálov mali policajti na mieste činu nájsť vibrátor. Policajti priebeh vyšetrovania však naďalej…

  Ewan najlepším špurtérom sezóny podľa Cyclingnews.com, Sagan na šiestej priečke

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Špecializovaný cyklistický portál Cyclingnews.com označil Austrálčana Caleba Ewana z tímu Lotto-Soudal (2420 bodov) za najlepšieho špurtéra sezóny 2019. V internom redakčnom bodovaní obsadil prvé miesto s náskokom 463 bodov pred druhým Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep) a 484 bodov pred tretím Nemcom Pascalom Ackermannom…

  Kiskovu veľkú koalíciu opoziční partneri odmietli aj preto, že "už teraz" chcel rozdeľovať ministerské posty. "Strany nemajú stovky ľudí. Preto sme si mali sadnúť a ukázať, tých ktorí by boli najlepší ministri"

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Braninslav Bibel)   Opoziční lídri vo štvrtok oznámili, že ich rokovania o veľkej predvolebnej koalícii stroskotali. Blok zmeny, ktorý navrhoval najmä bývalý prezident Andrej Kiska tak nevznikne. Za ľudí, KDH a SaS deklarovali, že do volieb pôjdu samostatne.  Kiska vo štvrtok na tlačovej konferencii hovoril o tom,…

  Prezident USA uviedol, že obchodná dohoda s Čínou je "veľmi blízko"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda o obchode medzi USA a Čínou, o ktorej sa už dlhodobo vyjednáva, je "potenciálne veľmi blízko". Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril po správach, že dohoda sa možno nedosiahne skôr ako na budúci rok. "Máme veľmi…

  Farage voličom odkázal, že jeho strana nie je len o brexite

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Odkladané vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie odsunuli britské strany dočasne na "vedľajšiu koľaj", keď sa počas predvolebnej kampane snažia získať voličov pre svoje domáce politické opatrenia Týka sa to aj Strany brexitu euroskeptika Nigela Faragea, ktorá v piatok zverejnila svoje politické prísľuby,…

  Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí; oproti októbru stratilo 3,5 percenta

  Praha 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Otestujte si displej svojho Android smartfónu, akú má zobrazovaciu frekvenciu a zároveň si pozrite zoznam zariadení s najvyššou frekvenciou

  0

  Kvalitu displeja môžeme hodnotiť z viacerých uhlov pohľadu. Väčšina z nás delí displeje smartfónov na AMOLED, OLED  a LCD, pričom vo väčšine prípadoch uprednostňujeme práve AMOLED alebo OLED panel. Nie je to však vždy pravidlom, mnohí uprednostňujú aj LCD panely z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli dlhšej životnosti, cene, silnejšiemu podsvieteniu…

  Qualcomm predikuje, že na Slovensku by mohla byť 5G technológia dostupná už od roku 2021

  0

  Výrobca mobilných čipov, spoločnosť Qualcomm, má kľúčovú úlohu v prechode na technológiu 5G. V   nedávnej dobe usporiadali akciu v  New Yorku, kde prezident spoločnosti, Christiano Amon, odhalil mapu celosvetového prechodu na sieť 5G. V  grafike je zaznačená krajina po krajine spolu s jej pripravenosťou na tento cieľ. Uvedené sú v…

  Microsoft obdržal špeciálnu licenciu od vlády USA, vďaka čomu môže obchodovať s Huawei. Otáznik stále visí nad Androidom

  0

  V útrobách spoločnosti Huawei môžu konečne oslavovať aspoň čiastočne pozitívne správy prichádzajúce z USA. Ako sme už informovali včera, vláda, respektíve Ministerstvo obchodu USA začalo s udeľovaním licencií spoločnostiam, ktoré plánujú obchodovať s čínskym technologickým gigantom, spoločnosťou Huawei. Najnovšie správy z agentúry Reuters konečne potvrdzujú, že spoločnosť Huawei môže počítať…

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  6

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  22

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  3

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  3

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  5

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…