• Ľuboš Ďurfina

  Život po smrti? Žijeme nielen po pozemskej smrti, ale žili sme dokonca už pred naším pozemským zrodením! Fakty, ktoré pozvoľna zaznamenáva i medicína! /časť prvá/

  Publikované 16.10. 2019 o 08:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

  Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

  Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

  Motto:

  „Ľudia, sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

  TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

  Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

  „Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

  Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

  Zo skutočného Ježišovho Posolstva, si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

  Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva, sa nedochovalo v týchto náboženstvách, do dnešných dní, už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí, iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

  Takto a nie inak, spravovali náboženstvá, Ježišove Posolstvo, do dnešných dní!

  Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie, bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život, v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

  Každý jeden z nás, má DNES rovnakú možnosť, načerpať posilu i Poznanie, z tohto Živého Prameňa Pravdy a dozvedieť sa tak, o skutočných súvislostiach života, v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz, ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

  Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe, ešte aspoň trošku odvahy, k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne, prinesie len požehnanie a radosť.

  Je už načase, konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás, za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

  Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu, k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces, s fatálnym koncom, pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie, každého jedného z nás…“

  Poznámka: Pre svoju obsažnosť, je nasledujúci text – jeho dnešná prvá časť, určená len pre vážnych čitateľov, ktorí hľadajú objektívne odpovede, na všetky doteraz nevyriešené otázky, o skutočnom zmysle, ako i podstate nášho života.

  V čom teda spočíva pravý zmysel nášho života?

  V uvedomení si seba samého!

  Tento pojem, resp. obraz, treba ale aj vedieť, správne pochopiť.

  My ľudia, sme tu v tomto Stvorení, ktorého nevyhnutnou súčasťou je i naša Zem preto, aby sme dosiahli uvedomenie si seba samého. Je to proces, vývoj a sprievodným javom tohto procesu, jeho korunou, je trvalá radosť, šťastie, ako i mier a pokoj, ktoré nás vedú až do stavu trvalej blaženosti.

  K tomuto, sa však nemôžeme dopracovať bez námahy!

  Len trvalá a poctivá námaha duchovného, ale i pozemského druhu, nám v tomto úsilí, OKAMŽITE sprístupní cestu k Poznaniu Pravdy, ktorá je už dnes neotrasiteľne zakotvená na Zemi a ktorá každému poctivému človeku, ktorý skutočne Pravdu aj hľadá a túži po Nej, zákonite sprostredkuje i odpovede na všetky, doteraz nevyriešené otázky, o našom pôvode, prečo sme tu, aký je náš cieľ a kam kráčame.

  Jedine pokorné a vedomé čerpanie posily, z tohto Prameňa, nám môže sprostredkovať taký druh Poznania, ktorý je bez medzier a ktorý je zároveň oprostený od každej nezrovnalosti, pochybnosti, či zmätku.

  Keďže Stvoriteľ, je Jediným Tvorcom svojho Diela Stvorenia, jeho Počiatkom a Východiskom, je potom ľahko pochopiteľné, že všetky deje a všetky procesy v celom tomto Stvorení, majú v tvorivej Múdrosti Stvoriteľa, svoj pevný systém, poriadok i logiku.

  Všetky deje v celom Stvorení, je potom možné jasne zadefinovať, od ich prvopočiatku, až po dnešok, ako i výhľady na ďalší vývoj.

  V tejto Múdrosti Stvoriteľa, je zároveň aj predpoklad, že Stvoriteľ nemôže dlhodobo nechať svoje tvorstvo napospas nevedomosti, ako i napospas tápaniu a tak už v dávnych dobách sprístupnil ľuďom Poznanie, až napokon Zjavil, v našej epoche ľudstva, Pravdu celú, bez medzier, v jej jasnom Svetle a Lesku!

  Už z povahy veci samej, je záujmom Stvoriteľa, aby sme boli, ako jeho tvory, skutočne vediacimi, lebo len naplnení pravým Poznaním, môžeme bezpečne kráčať týmto Stvorením, teda nielen tu, na Zemi, v hrubohmotnosti tohto Vesmíru.

  Je to podobné, ako nejaký manuál k zložitému prístroju, bez ktorého by človek nevedel s prístrojom správne pracovať. Prenesené do duchovnej roviny, tým „manuálom“, pre život nielen tu na Zemi, je Pravda Božia, ktorá je Podstatou sveta ako i Zdrojom všetkého Života!

  Preto jedine v Pravde, môžu byť obsiahnuté aj neskreslené, rýdze a objektívne odpovede, na všetky otázky, nielen o našom pôvode a našom cieli, ale i všetky odpovede pre každý aspekt nášho života, ako i vysvetlenie všetkých dejov v celom, rozľahlom Stvorení.

  Všetky medzery, ktoré máme, musia byť vyplnené tým pravým Poznaním a takéto Poznanie je možné načerpať jedine a výhradne z Prameňa Pravdy, pretože iný Zdroj a inej cesty, k dosiahnutiu pravého Poznania, skrátka niet!

  Čo je teda skutočným zmyslom života?

  Mnohí z vás, ktorí sa vážnejšie zaoberáte textami, pojednávajúcimi o Novom poznaní Pravdy, smerujete svoje otázky v podobnom duchu, pričom tieto vyúsťujú do jediného smeru – „Aký je skutočný zmysel nášho života a prečo žijeme tu na Zemi? Jestvuje „niečo potom“, keď bude náš telesný aparát definitívne opotrebovaný, zničený a my prestaneme pozemsky existovať?

  V predchádzajúcich článkoch, sme sa už viac krát, dotkli tejto témy.

  Povedali sme si, že zmyslom nášho života, je dosiahnutie uvedomenia si seba samého. Táto definícia, však v mnohých vyvoláva len neurčitý obraz, pri ktorom mnohým chýba porozumenie podstaty tohto procesu, so všetkými bezprostrednými i širokými súvislosťami.

  Skôr, než sa presunieme k hlbším súvislostiam, pojednávajúcim o pravej podstate nášho života, je potrebné si ujasniť pár základných skutočností, o našom skutočnom a nevyvrátiteľnom pôvode.

  My všetci, všetci ľudia na Zemi, ale i mimo nej, sme tvorovia, ľudské tvory, ktoré sa od ostatných bytostí, líšia zásadnou rozdielnosťou – sme duchovné bytosti, ktorých najvnútornejšiu podstatu, tvorí duchovné jadro, tzv. „iskra ducha“, ktorej počiatok a základ, siaha až k Stvoriteľskému aktu Stvorenia, v pradávnych časoch, teda v časoch tak vzdialených, ktoré sa vymykajú akémukoľvek pojmu o čase, v zmysle jeho pozemského merania a vnímania.

  V tomto našom druhovom uschopnení, sme odlíšení od všetkých ostatných bytostí a tvorov aj tu na Zemi, ktoré radíme zväčša do ríše zvierat.

  Nijaké zviera na Zemi, sa nemôže a ani by sa nikdy nemohlo vyvinúť, na úroveň intelektuálnej a predovšetkým citovej bytosti tak, ako človek, pretože jadro, podstata všetkých ostatných tvorov a bytostí na Zemi, nie je duchovná, ale druhovo z nižšieho stupňa, ktorým je tzv. bytostná podstata. O týchto rozdielnostiach, si podrobnejšie povieme neskôr.

  Nevyhnutnou súčasťou tohto faktu, ktorý nás ľudí, vymedzuje a posúva, v hierarchii Stvorenia, na najvyššiu formu života na Zemi, práve pre našu duchovnú podstatu, je skutočnosť, že naše najvnútornejšie „ja“, náš duch, nie je viazaný vesmírnymi, resp. pozemskými hranicami priestoru a času, ale naše bytie a pôsobenie je nepretržité a súvislé bytie, majúce svoje predurčenie, sledujúc tak Stvoriteľom zavedený systém a poriadok v Jeho Diele Stvorenia. To znamená, že naše terajšie pôsobenie na Zemi, je len malou a opakujúcou sa „zastávkou“, v tejto našej dlhej, vývojovej línii bytia.

  Skutočný účel našich opakovaných pobytov na Zemi, spočíva v našom duchovnom dozrievaní, v získavaní skúseností a prežití, lebo len potom rastieme, učíme sa, resp. dokážeme sa poučiť z rôznych životných situácií, pričom tieto poučenia a prežitia, nás obohacujú o nový druh poznania a skúseností, ktoré nikde inde nemôžeme načerpať a prežiť, len tu, v hrubej matérii Zeme.

  To preto, lebo táto ťažkopádnosť hmoty, nás núti vyvinúť oveľa väčšie úsilie a tlak, na sformovanie svojho chcenia, vôle, svojich túžob i prianí, ale samozrejme aj k dosiahnutiu usporiadaného pozemského života. Toto úsilie a tento boj, prežhavuje naše citové vnímanie, až do rôznych emočných vzplanutí a čím sú tieto pozitívnejšie a radostnejšie, tým istejšie rastieme duchovne, ale i charakterovo navonok.

  Žijeme tu teda opakované životy, za účelom nutného vývoja, pretože nie je možné, aby sa človek, za jeden pozemský život, naučil všetko potrebné k tomu, aby mohol bezpečne stúpať k Svetlým Výšinám.

  Tento „plán“, túto nutnosť vývoja, Stvoriteľ predurčil pre všetko tvorstvo v celom Stvorení, teda i pre tvory a bytosti, stojace druhovo na oveľa vyššom stupni existencie, než je naša duchovná rovina bytia. Sú ale aj bytosti vo Stvorení, ktoré sú Dokonalé od počiatku svojho bytia, od počiatku Stvorenia, pretože boli stvorené ako plne vedomé, dokonalé, už pri tvorivých Slovách Stvoriteľa: „Buď Svetlo!“. I o tomto veľkom Deji, si neskôr povieme viac.

  Sme teda svojou podstatou duchovné bytosti, ktoré sa majú vyvinúť k dokonalosti, v rámci svojho druhu, teda k plnému uvedomeniu si seba samého, pričom náš život na Zemi, je len jednou malou zastávkou, v celkovom našom vývoji, v našej veľkej línii Bytia.

  Na Zemi, naša duchovná podstata, vplyvom neustáleho pôsobenia Dokonalých Božích zákonov, naberá skrze proces počatia a zrodenia, obal, formu, teda telesný aparát, nevyhnutne potrebný k tomu, aby sme sa mohli na Zemi rovnocenne, hrubohmotne pozemsky prejaviť.

  Všetky tieto deje, majú prísne pravidlá a zákonitosti a k tomu, aby sa duchovná podstata, duchovná ľudská bytosť, zachytila na Zemi, v rovnocennej forme, ako všetko pozemské a tým aby sa stala plne zrozumiteľná a akceptovateľná aj hrubohmotne pozemsky, je nutný proces počatia a zrodenia, kde de-facto, pozemským pôrodom ženy, vstupuje ľudský duch na určitý, jemu vymeraný čas, do novej roviny bytia, v ktorej má konkrétne úlohy a ciele.

  Nikto sa na Zemi nenarodil a ani nenarodí zbytočne, každý sem prichádza so svojimi konkrétnymi úlohami a povinnosťami, ktoré nás majú posunúť, v našom celkovom vývoji, o ďalší stupeň Poznania vyššie a tento proces sa nedá nijako zastaviť, odvrátiť, je možné ho len radostne akceptovať, pochopiť súvislosti celého tohto procesu vývoja a tak radostne z neho ťažiť hodnoty, ako i Poznanie, pre blaho naše, i blaho svojho okolia.

  Že sa však svet dnes, neuberá správnym smerom, je evidentné a vidí to každý z nás. Ten Stvoriteľom „prvoplánový“ zámer, sme ako ľudstvo dobrovoľne a hlavne svojvoľne skrivili, zmenili a rúhavo sme sa tak vydali na cestu deštrukcie a nakoniec by sme sa vyhubili úplne, keby nedošlo, v tejto veľkej vývojovej epoche ľudstva, k priamemu Božiemu zásahu, resp. k opakovaným Božím zásahom, do Diania na Zemi, majúce v konečnom dôsledku, svoj enormný presah, až k všetkým ostatným hmotným, ale i jemnohmotným rovinám Bytia.

  Dnes preto žijeme v dobe, keď má byť vo Veľkom očistnom Dianí na Zemi, rozdelené „zrno od pliev“, aby všetko to dobré, čo sa chce vyvíjať a vradiť do veľkej hierarchie Stvorenia, nebolo už nikdy viac rušené a ovplyvňované tými, ktorí sa vo svojej duchovnej neposlušnosti, priklonili na stranu „zla“ a trvale škodia sebe a svojmu okoliu.

  Toto roztriedenie, už nie je v rukách človeka, ale opäť v Moci Stvoriteľa a bude sa diať v neomylnej prísnosti, podľa Božej Spravodlivosti, kde je absolútne vylúčená nejaká „protekcia“, alebo nespravodlivosť!

  Pre ďalší vývoj a zotrvanie v hmotnej, pozemskej rovine bytia, sa môže zachrániť už iba ten človek a iba ten tvor, ktorý sa vedome a plne zodpovedne, ešte včas a v poslednej možnej chvíli, vradí DNES, do súkolesia tohto veľkého Diania vo Stvorení, ktorého hybnou silou, je pohyb a vývoj, vývoj správnym smerom a v tomto veľkom súkolesí Diania, nájde potom zákonite svoje uplatnenie každý tvor, každá bytosť, ktorá bude radostne, tvorivo a v jasavej vďake, akceptovať tieto vysoké pravidlá života, ktoré votkal do celého Diela Stvorenia jeho Majiteľ, skutočný vládca a Pán nad všetkým – BOH Stvoriteľ.

  Vráťme sa ešte, v úvode spomínaným, kľúčovým faktom, ktorých hlbšie pochopenie, je nevyhnutne potrebné k tomu, aby sme v objektívnosti svojich vnemov a úsudkov, precítili pravý zmysel, tohto nášho súčasného pozemského putovania.

  V procese počatia a narodenia sa, do hrubej matérie Zeme, sme na nejaký čas doslova „zviazaní“ s hrubohmotnou matériou, čo v sebe zároveň nesie i odpoveď na otázku, čo bolo s nami „predtým“, resp., kde sme boli a kde sme sa nachádzali, pred našim terajším pozemským zrodením.

  Nedávno, v jednej internetovej náboženskej kázni, jeden nemenovaný kňaz, vyslovil tézu, že „boh“, stvorí dušu človeka, do 24 hodín, od počatia.

  Tak neuveriteľne drzá a falošná sebaistota, tak nehorázny blud, ktorých cirkvi dneška, rozširujú na tisíce!

  Pritom, keby sme sa týchto „fundovaných odborníkov“ spýtali, napr. na jasnú definíciu duše, čo je to duch, odkiaľ pochádza, z akej „substancie“ pozostáva, aký má tvar a formu, keby sme si chceli nechať vysvetliť celú genézu tohto procesu vývoja, ako i to, ako a kde sa v tele človeka zachytáva táto duchovná a duševná podstata, čím je spojená s pozemským telom a ako je napr. možné, že sa od tela nevie odlúčiť v bdelom stave, že sa v ňom vôbec udrží a podobné jednotlivosti.

  Len potom by sme ešte videli a počuli, tú spŕšku bludov a nelogickosti, tie absurdnosti výkladov, nemajúce ani len chabý základ v detsky jednoduchej logike myslenia, nehovoriac už, že tieto ich „vysvetlenia“, sa ani len z ďaleka, neopierajú o Zákonitosti tohto sveta, o tie Božie pravidlá, o ktorých oni, títo falošní kazatelia, neraz, tak bezducho, z piedestálov svojho ega, hlásajú!

  Skrátka, Pravda, reálna overiteľnosť všetkých dejov a faktov, zdá sa, že už nikoho, z týchto „vykladačov písma“, nezaujíma. Lebo ak by tomu bolo naopak, ak by skutočne hľadali Pravdu a túžili po pravdivých odpovediach na všetky kardinálne otázky nášho života a ak by v sebe mali dostatok pravej pokory, nevyhnutne by museli, už vo veľmi krátkom čase, byť privedení k Pravde Božej, ktorá je, zopakované ešte raz – dlhodobo zakotvená na Zemi!

  Zakotvená a prístupná každému pokornému človeku, ktorý Pravdu nielen hľadá, ale v citovosti svojho duchovného srdca, po nej aj bytostne túži.

  Kto je predsa živý v sebe, musí byť zákonite priťahovaný Silou a Žiarom jasného Svetla Pravdy, ktorý práve z našej Zeme, do široka a do Vesmírnych diaľav, žiari ako Drahokam a osvetľuje i všetky správne cesty, ako i všetky jemnohmotné roviny Bytia!

  No ako sa ukazuje, každý z týchto „vyvolených“ služobníkov všetkého možného, len nie Boha, doslova bľačiacich z kazateľníc, na duchovne spiace masy, chce platiť za múdreho a tak „plácajú dve na tri“, čím jeden nezmysel prekrývajú druhým a lenivý a povrchný veriaci, im toto všetko bez premýšľania uverí, bez zjavného pochopenia veci a bez túžby poznať, skutočné vysvetlenia všetkých týchto dejov.

  Lebo je to tak pohodlné a nevyrušuje to z povrchnosti ich života, pretože zaoberať sa vážne niečím tak dôležitým, by predsa vyžadovalo námahu časovú i pozemskú a to si predsa už dnes, takmer nikto nemôže dovoliť, lebo má iné, „dôležitejšie“ povinnosti na práci!

  Jedna skupina, je však rovnako zavrhnutia hodná, ako tá druhá! Falošní kazatelia z kazateľníc rovnako, ako slepí a hluchí „veriaci“!

  Nech si však ide každý svojou cestou, nikomu nemá byť nič ponúkané, alebo nebodaj nanútené!

  Ale pravdivý a svojím obsahom varovnýje výrok: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

  Preto aj ten stratený a v nezodpovednosti premárnený čas, bude všetkým týmto „veriacim“ raz chýbať a to tak zúfalo, že v panike tohto ich blízkeho precitnutia, už nebudú viac schopní zmobilizovať všetky svoje sily k tomu, aby si zachránili svoj duchovný život a aby si udržali svoje bytie, pre pokračovanie ďalšieho života, v tomto veľkom Božom Stvorení.

  Pozemskou smrťou nič nekončí, ale tou duchovnou smrťou, zhasína v človeku úplne všetko, v tých najukrutnejších bolestiach, o akých človek na Zemi, nemá ani len predstavu!

  Presuňme sa ale ďalej, vo výklade témy.

  Naša duchovná podstata, na počiatku svojej cesty, ešte ako úplne nevedomá duchovná iskra, ktorú si je možné predstaviť ako „semienko svetla“, ktoré bolo v procese jeho ďalšieho vývoja, vplyvom pôsobenia vysokého druhu duchovno-magnetickej príťažlivej sily, postupne vnorené do „pôdy“, do hmoty, vo všetkých jej zrelostných rovinách, od tých najjemnejších hmotných svetov, až po tie najhutnejšie, v ktorých môže a musí táto duchovná iskra, toto semienko ducha, prvotne vzklíčiť a neskôr i zosilnieť a dozrieť, v použiteľný plod, teda v plnohodnotnú duchovnú bytosť. Je to časovo veľmi dlhý proces vývoja, ale bezpodmienečne nutný k tomu, aby sa tento duchovný zárodok, nakoniec dostal až sem, na Zem.

  Naša duchovná iskra, sa v tomto procese vývoja, postupne formuje v mohutný plameň ducha, ktorý postupne naberá kontúry a rysy dokonalej duchovnej bytosti, za predpokladu jeho správneho vývoja, vo všetkých rovinách bytia.

  Táto naša duchovná podstata, však bola stvorená nepriamo, ako dôsledok a prirodzený sprievodný jav, druhovo oveľa vyšších Duchovných dejov, odohrávajúcich sa v pradávnych dobách, vo vysokých úrovniach Stvorenia, v časoch tak vzdialených, stojacich mimo akéhokoľvek chápanie pozemského priestoru a času.

  Našim neskorším putovaním a príchodom až sem na Zem, sme vkročili do tej najvzdialenejšej úrovne hmoty, do elektro-mgnetickej substancie viditeľného sveta, inak nazývanej, ako hrubohmotnosť Neskoršieho Stvorenia.

  Neskoršie Stvorenie preto, lebo táto veľká oblasť, zahrňujúca milióny a miliardy rôznych svetov, sa sformovala a vznikla len postupne, teda prešla a prechádza svojim zákonitým vývojom a vo svojej druhovosti, je akousi „ochladenejšou“ a zhutnelejšou napodobeninou, prvotne stvorených Duchovných svetov, ktorých podstatu, tvoria čisté Duchovné energie.

  Prísne vzaté, Neskoršie Stvorenie, je len prirodzeným následkom, sprievodným javom prvotného aktu Stvorenia, v ktorom nakoniec dostali možnosť i naše duchovné zárodky, aby sa mohli vyvinúť k plnohodnotnej duchovnej bytosti, získavajúcej ako korunu svojho úsilia, „status“ druhovej rovnocennosti, so všetkými duchovnými bytosťami, už prebývajúcimi, v našom spoločnom Duchovnom Domove , v Raji.

  Tento hrubohmotný Vesmír, nazývaný presnejšie ako elektro-magnetický Vesmír, je tou najhutnejšou, najviac „ochladenou“ zrazeninou hmotných častí Stvorenia a sme tak zákonite aj najďalej, od Východiska Svetla, od nášho skutočného a vyššie spomenutého Duchovného Domova, v Raji.

  Na Zemi a teda vo Vesmíre, sme v tej najväčšej možnej vzdialenosti od Duchovných svetov a z povahy veci samej, je v tomto deji číhajúce aj určité nebezpečenstvo, pretože tak ďaleko od Domova, môžeme ľahko zblúdiť, vo svojom predurčenom vývoji a postupne aj úplne zabudnúť na to, odkiaľ sme prišli a prečo sme tu.

  Aby sa tak nestalo, veľkú úlohu v tomto Dianí, zohrávali trvalé pomoci zo Svetla, kde však prvotne došlo, zo strany jednej konkrétnej, vysoko rozvinutej bytosti, k jej enormnému zlyhaniu, čo malo za následok prerušenie, dovtedy trvalých pomocí, z vysokých úrovní Stvorenia. Ani táto téma však, nemá byť predmetom dnešných vysvetlení.

  Elektromagnetický vesmír, ktorého základnou stavebnou časticou, sú atómy, tvoriace akési „tehličky“, pre stavbu buniek, resp. ďalších, fyzikálno-chcemických procesov, ktoré sa v procese vývoja dokážu „zhlukovať“ do foriem a tvarov, dávajúce základ pre všetko hmatateľné dianie tohto sveta, kde sa v prísnej dôslednosti napr. miliardy a bilióny buniek, dokážu pospájať spôsobom, ktorého výsledkom môže byť nielen naše telo, ale i telo akéhokoľvek iného živého tvora, tiež v rastliny, alebo v iných chemických väzbách, sú to napríklad horniny, ako i ďalšie formy štyroch základných živlov nášho sveta.

  Svet atómov, tých najmenších hrubohmotných „tehličiek“, správne zaznamenala už aj pozemská veda, i keď práve veda, rovnako i náboženstvá na Zemi, trpia akútnym nedostatkom pravého Poznania v jeho komplexnosti, preto každý tento smer bádania, sa uzavrel v určitých hraniciach, ktoré im nedovoľujú, vidieť oveľa širšie súvislosti, celkového Diania vo Stvorení.

  V tejto svojej uzavretosti, resp. obmedzenosti, ponúkajú len kusé informácie, stojace často na mylných základoch. Toto všetko sa ale onedlho, už od základu zmení!

  K tomu, aby sme sa narodili na Zemi, teda vo svete elektro-magnetickom, kde magnetizmus a elektrina sú základom všetkého jestvovania a formovania sa v hmote, musíme najskôr prejsť svetom, ktorý stojí o stupeň – pri hrubohmotnom delení vesmíru – vyššie, teda cez svet strednej hrubohmotnosti, teda cez svet magneto-kvarkový.

  /Koniec I. časti, pokračovanie/

  Odkaz na predošlý článok, súvisaci s témou:

  https://blog.hlavnespravy.sk/13781/dalsie-dokazy-a-fakty-o-zivote-po-pozemskej-smrti-uryvok-zo-spisu-ktory-zachytava-zivot-v-tzv-zahrobi/

  Z ďalších nasledujúcich tém:

     • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

     • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

     • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

     • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
     • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
     •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

     • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

     • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

     • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

     • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

     • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

     • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

     • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

     • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

     • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

     • a mnohé ďalšie dôležité témy!

  Poznámka:

  Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

  Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

  Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

  Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

  K diskutujúcim: 

  Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem.

  Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia, teda slušne a vecne, lebo sú to práve oni sami, ktorí si, aj keď ZATIAĽ v anonymite, viažu na seba nesmiernu zodpovednosť, za každé svoje slovo i čin. Nikdy sa tejto zodpovednosti človek nemôže vyhnúť, preto pamätajte na to, že sa vám udeje presne to, čo vysielate do sveta vy sami!


  Autor v číslach

  Počet článkov: 91
  Celkové hodnotenie: 5.82
  Priemerná čítanosť: 5124

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  OĽaNO do volieb povie, či nominuje Matoviča za kandidáta na premiéra. Budaj: "Tieto voľby nie sú o zvolení premiéra"

  Bratislava 22 februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ešte do parlamentných volieb oznámi, kto bude jeho kandidátom na post predsedu vlády v prípade, že by bolo najsilnejšou stranou zoskupenia, ktoré bude zostavovať novú vládnu koalíciu. Agentúre SITA to povedal šéf OĽaNO Igor Matovič „Ľudia…

  Branislav Fábry: Prejav Zuzany Čaputovej v Mníchove a právny štát

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V dňoch 14. - 16. februára sa v Mníchove uskutočnila tradičná bezpečnostná konferencia Münchner Sicherheitskonferenz, ktorá bola tento raz venovaná téme „Westlessness“ (Menej Západu). Na konferencii zaznelo veľa podnetov a myšlienok, ktoré v slovenskom mainstreame zostali opomenuté, avšak zaujímavé boli najmä nekritické pozitívne hodnotenia vystúpenia prezidentky. V skutočnosti prejav…

  USA stratili v Sýrii zbrane v hodnote 715 miliónov dolárov, píšu médiá

  Washington 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Hikmet Durgun)   Tisíce zbraní, ktoré Spojené štáty dodali svojim spojencom v Sýrii, mohli byť stratené alebo ukradnuté. Informovali o tom noviny Military Times s odvolaním sa na správu generálneho inšpektora Pentagónu. Z finančného hľadiska boli straty odhadnuté na 715 miliónov dolárov. Podľa údajov úradu bolo…

  Gutová-Behramiová dosiahla v Crans Montane zjazdárske double, Vlhová v sobotu na 14. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu Svetového pohára v domácom stredisku Crans Montana. Dvadsaťosemročná zjazdárka nadviazala na svoj piatkový triumf a v prestížnom seriáli pretekov si pripísala na konto 26. víťazstvo, z toho deviate v zjazde Rodáčka z Sorenga opäť zarmútila…

  Problémom nie je počet škôl, ale ich kvalita, zhodli sa viaceré politické strany

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Problém nie je v počte stredných a vysokých škôl, ale v ich kvalite. Tvrdia to viaceré politické strany, ktoré majú nad päť percent v poslednom zverejnenom prieskume. Agentúra SITA ich oslovila s otázkou či sú za redukciu škôl Napríklad strana Sloboda a Solidarita…

  Polícia v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove zadržala ďalšie dve osoby

  Prešov 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s decembrovým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove vzniesol uplynulý piatok obvinenie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia voči ďalším dvom osobám. Ako informovalo prešovské krajské policajné riaditeľstvo v sobotu na sociálnej sieti, obaja obvinení…

  Akí slušní sú „Slušní ľudia“? Ako sa líšia od obyčajných fašistov?

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vraj oni sú tí slušní. Vraj oni sú tí, ktorí bojujú proti zlu, agresivite a klamstvu. Noví politici, ktorí prinášajú novú, lepšiu kultúru a víziu spoločenskej zmeny v duchu pravdy a lásky. Ako sa to prejavuje v praxi? Akú zmenu ich správanie naznačuje…

  Draxler: Nevidím, kde by nová koalícia mala manažérske kompetencie, aby to zvládala, ich „odborníci“ sú plní naivity, a ich lídri nemajú nejakú jednotiacu víziu, s ktorou by sa ľudia stotožnili

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler vo svojom príspevku na sociálnej sieti trochu načrtol, ako by  mohla vyzerať situácia po blížiacich sa parlamentných voľbách V prvom kole vládnutia nastanú podľa jeho názoru typické problémy a noví "páni" budú zavalení bežnou agendou vládnutia. "Zrazu namiesto…

  OĽaNO: Finančná skupina Penta zasahuje do volieb. Hnutie tvrdí, že mu cenzuruje inzeráty

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na dnešnom tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj finančná skupina…

  Podľa Hrabka parlamentní rebeli s tortou sadli na lep Dankovi s Ficom

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého svojou tortovou obštrukciou podľa publicistu Juraja Hrabka sadli na lep predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) a lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. „Smer-SD a SNS sa rozhodli naťahovať čas, vychutnať si to. Ak by im to nevyhovovalo, nechal by Andrej…

  Tusk: Ak národné vlády nedokážu ochrániť slobodu slova, tak nemôže pomôcť ani EÚ

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ak národné vlády s políciou a súdnictvom nedokážu ochrániť slobodu slova, tak ju nemáte šancu ochrániť na európskej úrovni. Myslí si to predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Donald Tusk, ktorý reagoval na otázku TASR, ako môže EÚ zlepšiť ochranu novinárov a slobody slova.…

  V ženskej štafete triumf Nórok, Slovenky na 17. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Reprezentantky Nórska triumfovali v sobotňajšej štafete na 4 x 6 km na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. Kvarteto v zložení Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová bolo dlho mimo medailových pozícií, ale v záverečných dvoch úsekoch si vytvorilo…

  Britská polícia obžalovala muža, ktorý v mešite pobodal muezína

  Londýn 22. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty O'Connor/PA via AP)   Britská polícia obžalovala 29-ročného muža v súvislosti so štvrtkovým pobodaním muezína v jednej z londýnskych mešít. Daniel Horton čelí obvineniam z vážneho ublíženia na zdraví a držby bodnej zbrane. V sobotu by sa mal postaviť pred súd Horton čelí obvineniam pre…

  Fico: Predčasné voľby sú pravdepodobné. Všetci si budú musieť na pár dní strčiť hlavy do chladničky a až potom sa stretnúť a hovoriť aká bude spolupráca

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)     Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo veľkom rozhovore pre denník Pravda povedal, ako vníma súčasné rozloženie politických síl a aké sú podľa neho šance na zostavenie vlády po budúcotýždňových voľbách. Podľa bývalého predsedu vlády začiatkom marca môže vzniknúť množstvo rôznych scenárov. „Pravdepodobnosť predčasných…

  Chorvátska speváčka čelí obvineniam pre údajné zosmiešnenie hymny

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátska speváčka Josipa Lisac, ktorá v utorok vystúpila na inaugurácii prezidenta Zorana Milanoviča, čelí obvineniam pre jej prednes štátnej hymny. Na interpretku totiž podal trestné oznámenie istý právnik, ktorý tvrdí, že hymnu úmyselne zosmiešnila. Za prejavovanie neúcty voči hymne hrozí podľa chorvátskych zákonov ročný…

  Osud sporných zákonov bude mať v rukách prezidentka, hovorí ústavný právnik

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných známok či zvyšovaní rodinných prídavkov, ich osud bude mať v rukách prezidentka Zuzana Čaputová. Pre agentúru SITA to uviedol šéf katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba…

  Beblavý tvrdí, že schôdza NR SR nie je zákonná, Erik Tomáš tieto tvrdenia odmieta

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,Jakub Kotian)   Mimoriadna schôdza Národnej rady SR bola zvolaná a otvorená nezákonne. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy Miroslav Beblavý z koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia. Erik Tomáš (Smer-SD) tieto tvrdenia odmieta, podľa jeho názoru stranu Smer - sociálna…

  Čarnogurský prezradil, čoho sa treba obávať, pokiaľ sa bude Progresívne Slovensko podieľať na vláde

  Bratislava/Praha 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Niekdajší slovenský predseda vlády, minister vnútra a minister spravodlivosti Ján Čarnogurský poskytol rozhovor portálu Parlamentné listy, v ktorom okomentoval súčasnú slovenskú politiku. Prehovoril tak o tom, ako podľa neho pravdepodobne dopadnú a zmienil sa aj o stranách PS, Spolu či ĽSNS. V rozhovore prišla…

  TopDesat

  10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

  0

  Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

  Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

  0

  Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

  Zvláštnosti prírody: Obrie vlny 3. Časť

  0

  Obrie vlny – alebo ak chcete – tsunami, vznikajú po celom svete. Námorníci o nich hovoria už od čias, odkedy človek vstúpil do vôd oceánov. Obrím vlnám sa v minulosti nekládla pozornosť. Prvé seriózne výskumy sa začali v 20. storočí a pokračujú do dnes. Vedci sa snažia vysvetliť pôvod týchto obrích vĺn viacerými teóriami.…

  Prečo je prospešný spánok s dieťaťom?

  0

  Niektorí rodičia sa domnievajú, že spoločný spánok vytvára zlý zvyk a obávajú sa, že si deti zvyknú, že sú blízko svojho rodiča, takže nedokážu zaspať samé. Iní nesúhlasia a myslia si, že je to skvelý spôsob, ako sa spojiť so svojimi deťmi. Každá mama vie, čo je pre jej dieťa najlepšie. A tu…

  Úchvatné mrakodrapy, ktoré vyrazili dych celému svetu

  0

  Stavebné technológie napredujú, a preto nie je ničím výnimočným, že v mestách vyrastajú nové mrakodrapy. Mrakodrapy sú spájané najmä s veľkomestami. Dotvárajú nádhernú panorámu mnohých miest, ktoré sa medzi sebou predbiehajú v najrôznejších výstavbách. Ten kto má najvyšší a technologicky najnáročnejší  mrakodrap, tak ten vyhráva. Problém je však v tom, že…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

  0

  Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

  Vo svete IT

  V tomto roku má dôjsť k rapídnemu zvýšeniu predaja 5G smartfónov

  0

  Zatiaľ čo trh s 5G smartfónmi v minulom roku tvoril necelých 20 miliónov predaných zariadení, tak v tomto by malo byť predaných výrazne viac smartfónov. Podľa odhadov spoločnosti by malo byť v priebehu tohto roka predaných 10-krát viac smartfónov tohto typu, ako tomu bolo v minulom. Hovoríme konkrétne o 200 miliónoch zariadení. „Globálne dodávky 5G smartfónov…

  Google: Používanie rozšírení v novom prehliadači Microsoft Edge nemusí byť bezpečné

  0

  Microsoft nie tak dávno predstavil novú verziu internetového prehliadača Microsoft Edge, ktorá je založená na jadre Chromium. Táto zmena priniesla viacero vylepšení prehliadača vrátane možnosti inštalácie rozšírení, ktoré boli určené pre prehliadač Google Chrome. Najnovšie v prípade, ak navštívite obchod s rozšíreniami pre prehliadač Google Chrome prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge,…

  Zem sa podľa nových analýz stihla vytvoriť za oveľa menší čas, než sa predpokladalo

  0

  V ranných dňoch Slnečnej sústavy sa Zem stihla vyformovať za oveľa menší čas, než vedci prvotne predpokladali. Podľa najnovšej analýzy izotopov železa, ktoré sa našli v meteoritoch, Zem sa stihla dať „dokopy“ len za 5 miliárd rokov. Ide o niekoľkokrát menši čas, než tvrdia súčasné modely. Táto informácia je výnimočným…

  Google: Smartfóny Huawei predstavené po 16. máji 2019 nepodporujeme. Preto sa vystavujete riziku

  0

  Rok 2019 bol pre spoločnosť Huawei bezpochyby nezabudnuteľným. Dôvodom je prebiehajúci konflikt s americkou garnitúrou, ktorý jej zakázal využívať americké technológie vrátane služieb. To bol aj jeden z dôvodov, prečo spoločnosť bola nútená akcelerovať vývoj Mobilných služieb Huawei. Zákaz zo strany americkej vlády sa dokonca sťahuje aj na služby ako sú…

  Inštitút pre hľadanie mimozemských civilizácií vyzýva verejnosť, aby sa zapojili do hľadania

  0

  Minulý týždeň, v piatok 14. februára, vypustila organizácia SETI (pozn. redakcie: Search for Extra Terrestrial Intelligence) okolo 2 petabajtov (pozn. redakcie: 2 milióny GB) optických a rádiových dát, ktoré nazbierali za posledné štyri roky. Ide o druhé takéto vypustenie a verejnosť má opäť možnosť pridať sa ku hľadaniu mimozemského života. Oznámenie…

  Život na Marse by sa mohol ukrývať hlboko pod povrchom planéty

  0

  Toto leto plánuje americká vesmírna spoločnosť NASA vyslať na povrch Marsu ich najsofistikovanejší rover. Ak pôjde misia podľa plánov, stroj pošle vzorky z červenej planéty späť na Zem. Vedci dúfajú, že sa roveru podarí nájsť nové stopy, týkajúce sa života na planéte, či už toho vymretého, alebo prinajlepšom ešte stále…

  TopSpeed

  Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom.Pohon 4x4 nečakajte

  2

  Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

  Video Audi e-tron 4x4 test

  5

  Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

  Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

  2

  Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

  Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

  2

  Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

  Volvo Cars vyzýva OSN riešiť nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky

  7

  Volvo Cars vyzýva regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť v bezpečnosti medzi rozvinutými a rozvojovými ekonomikami. Napriek pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma kategóriami krajín. Vo svete ročne zahynie pri autonehodách…

  Zberateľská Honda Civic Type R je tu. Limitka bez klímy a izolácií

  4

  Honda Civic Type R je bezpochyby zaujímavé auto. Fabrika sa však rozhodla jej originalitu ešte vylepšiť zberateľskou edíciou. Dostala názov Honda Civic Type R Limited Edition, zbavila ju klimatizácie, stredového dotykového displeja a konštruktéri z auta vyhodili aj zvukové izolácie strechy, motorovej kapoty a palubnej dosky. Táto legálna pouličná stíhačka príde…

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

  0

  Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

  Zázračné účinky zubnej pasty: Ako ju využiť v domácnosti?

  0

  Vedeli ste, že zubná paste nie je určená len na čistenie zubov? Ak nepoznáte účinky zubnej pasty, tak sa nechajte inšpirovať, ako ju využiť v domácnosti.

  Kto má nábeh na depresiu? Odpoveďou môže byť i znamenie zverokruhu

  0

  Asi každého z času na čas prepadnú stavy blízke depresii a pochmúrna nálada. A platí to aj pre jednotlivé znamenia zverokruhu, pričom Achillova päta, teda oblasť, v rámci ktorej ich smútok stiahne dole rýchlejšie, je prípad od prípadu rozdielna. Niektoré znamenia to k melanchólii, smútku až depresii ťahá viac ako iné. Ktoré to sú? Kto…

  TEST: Dlhotrvajúci tekutý rúž Naj Oleari Lasting Embrace Lip Colour

  0

  Značka Naj Oleari prináša Lasting Embrace Lip Colour, dvanásť dlhotrvajúcich rúžov, ktoré sú buď matné, alebo sú perleťové s kovovým odleskom (odtiene číslo 11 a 12). Charakteristické sú svojou krémovou až zamatovou textúrou. Na perách rýchlo zasychajú, nepôsobia lepivo a vysušujúco a pery naopak vďaka kyseline hyalurónovej hydratujú. Tieto rúže sú odolné a…

  67-ročná blogerka Linda Malys Yore: Žije si svoj cestovateľský sen

  3

  Linda Malys Yore je 67-ročná babička, ktorá sa nevzdáva a žije si svoj vlastný cestovateľský sen. Každý deň žije akoby bol posledný. Zoberte si od nej príklad!

  Šikovný pomocník v domácnosti: Ako využiť soľ pri upratovaní?

  2

  Jej zázračné účinky vás určite prekvapia! Ak ste ju doposiaľ v domácnosti nepoužívali, tak je načase ju vyskúšať. Ako využiť soľ pri upratovaní?

  Svetlo sveta

  100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

  0

  Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

  Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

  0

  Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

  0

  Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

  Armádny Magazín

  USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

  0

    USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

  Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

  Koniec vojny je na dohľad? USA sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára

  0

  Afganistan, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára, uvádza sa vo vyhlásení ministra zahraničia USA Michaela Pompea.   Spojené štáty predtým prerokovali s 

  Dokonalá zbraň. Prečo raketa R-36M dostala prezývku Satan

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Dnes má narodeniny najsilnejšia zbraň na svete - pred 47 rokmi prvýkrát vyletela k oblohe prvá ťažká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v predstihu o viac ako pol storočia - bolo v ňom ako v prvom použitých mnoho technológií, ktoré sú aj dnes…

  Štyri zásahy. Na fotografii bol zachytený zasiahnutý tank T-72M1 Adra sýrskej armády

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Sýrski vojaci odtiahli jeden z poškodených tankov T-72M1 Adra, ktorý bojoval v posledných bojoch neďaleko Aleppa. Tank na fotografii bol hneď štyrikrát zasiahnutý.  

  Video: Výzbroj ruského letectva. Najnovšie bombardéry absolvovali prvý let zo závodu až na stálu základňu

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Útočné letectvo ruského Južného vojenského okruhu bolo vyzbrojené novými lietadlami. Tri najnovšie modernizované lietadlá Su-25SM3 absolvovali prvý let z výrobného závodu na stálu základňu.   Po prekonaní viac ako 800 kilome

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  3

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  3

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  3

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  2

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  6

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

  0

  Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…