Život po smrti? Žijeme nielen po pozemskej smrti, ale žili sme dokonca už pred naším pozemským zrodením! Fakty, ktoré pozvoľna zaznamenáva i medicína! /časť prvá/

Svetom sa šíri Nové poznanie Pravdy, ktoré sprostredkúva jasné definície a jasné odpovede, na všetky nevyriešené otázky života!

Toto Nové Poznanie, bezpečne a isto vyplňuje všetky medzery, urovnáva všetky nezrovnalosti a sprostredkúva človeku presvedčenie, ktoré mu dáva takú istotu a taký základ, že nijaké dogmy cirkví, nijaké „zaručené informácie“ rôznych skupín a siekt, nemôžu ohroziť silu presvedčenia, ktorú, o všetkých dejoch okolo nás, môže človeku sprostredkovať jedine PRAVDA, ten najvyšší Zákon a Princíp, skrze ktorý vznikol nielen náš Vesmír, ale i celé rozľahlé Božie Stvorenie.

Je to práve a výhradne Pravda, ktorá je Podstatou sveta, ktorá je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Boha Stvoriteľa!

Motto:

„Ľudia, sme súčasníkmi doby pôsobenia Ducha Pravdy, ktorého ľudstvu zasľúbili už proroci v dávnych, biblických dobách a ktorého ľudstvu zasľúbil predovšetkým Ježiš, Syn Boží!

TEN, ktorý má uviesť ľudstvo do celej PRAVDY, túto Pravdu priniesol a táto Pravda má byť DNES šírená a zvestovaná, pre spásu tých, ktorí svojho ducha ešte celkom nezasypali nánosmi rozumu, nevedomosti a nepochopenia!

Každý jeden z vás, ktorý TERAZ čítate tieto riadky, vypočujte si volanie dnešnej doby:

„Keď príde Utešiteľ, ktorého vám Ja pošlem od Otca, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca, On o Mne vydá svedectvo! … Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nerozumeli/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy!… On MŇA oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

Osláviť Ježiša a Jeho Posolstvo i jeho OBEŤ, nemožno iným spôsobom, ako očistiť Jeho učenie vo Svetle Pravdy, teda očistiť ho od všetkého falošného, nevedomého, ale i zámerne prekrúteného, teda od všetkých nánosov, ktorými bolo, sprvoti čisté Ježišovo učenie, až do dnešných dní, takmer celkom zasypané, nánosmi rozumu a náboženských dogiem!

Zo skutočného Ježišovho Posolstva, si náboženstvá po celej Zemi, urobili iba obyčajnú pozemskú firmu, majúcu za cieľ manipulovať a ovládať ľudí, v čo najširšom rozsahu!

Preto z pôvodného, čistého Ježišovho Posolstva, sa nedochovalo v týchto náboženstvách, do dnešných dní, už takmer nič, pretože všetko je tak prekrútené, že z čistého Svetla Pravdy, ktoré Ježiš ľudstvu priniesol, zostala v srdciach ľudí, iba ľudská pokrivenina a temnota, s pachuťou duchovnej smrti!

Takto a nie inak, spravovali náboženstvá, Ježišove Posolstvo, do dnešných dní!

Preto sa prebuďte v poslednej možnej chvíli všetci tí, v ktorých ešte celkom nezhasla túžba po Poznaní Pravdy, lebo len toto Poznanie, bezpečne povedie každého z nás cestami, ako byť lepším človekom, ako pomáhať ostatným podobne usilujúcim a ako sa naučiť žiť život, v zmysle Božích zákonov, ktoré sú tak zjavne prospešné pre všetkých, kto sa ich učí rešpektovať a dodržiavať.

Každý jeden z nás, má DNES rovnakú možnosť, načerpať posilu i Poznanie, z tohto Živého Prameňa Pravdy a dozvedieť sa tak, o skutočných súvislostiach života, v oveľa širšom rozsahu, než je vám predkladané tu a teraz, ako i v ďalších článkoch podobného zamerania.

Preto sa prebuďte všetci, ktorí máte v sebe, ešte aspoň trošku odvahy, k zmene svojho života, do úplne nového rozmeru bytia, ktorý Vám spätne, prinesie len požehnanie a radosť.

Je už načase, konečne vystriedať toto dnešné živorenie drvivej väčšiny z nás, za skutočný, Bohu milý život, plný toho najčinorodejšieho a najradostnejšieho pôsobenia.

Preto sa prebuďte duchom ešte dnes, lebo už zajtra môže byť neskoro. Pretože premeškať túto poslednú hodinu, k pravému prebudeniu sa k životu, predstavuje nezvratný proces, s fatálnym koncom, pre milióny rokov trvajúce duchovné bytie, každého jedného z nás…“

Poznámka: Pre svoju obsažnosť, je nasledujúci text – jeho dnešná prvá časť, určená len pre vážnych čitateľov, ktorí hľadajú objektívne odpovede, na všetky doteraz nevyriešené otázky, o skutočnom zmysle, ako i podstate nášho života.

V čom teda spočíva pravý zmysel nášho života?

V uvedomení si seba samého!

Tento pojem, resp. obraz, treba ale aj vedieť, správne pochopiť.

My ľudia, sme tu v tomto Stvorení, ktorého nevyhnutnou súčasťou je i naša Zem preto, aby sme dosiahli uvedomenie si seba samého. Je to proces, vývoj a sprievodným javom tohto procesu, jeho korunou, je trvalá radosť, šťastie, ako i mier a pokoj, ktoré nás vedú až do stavu trvalej blaženosti.

K tomuto, sa však nemôžeme dopracovať bez námahy!

Len trvalá a poctivá námaha duchovného, ale i pozemského druhu, nám v tomto úsilí, OKAMŽITE sprístupní cestu k Poznaniu Pravdy, ktorá je už dnes neotrasiteľne zakotvená na Zemi a ktorá každému poctivému človeku, ktorý skutočne Pravdu aj hľadá a túži po Nej, zákonite sprostredkuje i odpovede na všetky, doteraz nevyriešené otázky, o našom pôvode, prečo sme tu, aký je náš cieľ a kam kráčame.

Jedine pokorné a vedomé čerpanie posily, z tohto Prameňa, nám môže sprostredkovať taký druh Poznania, ktorý je bez medzier a ktorý je zároveň oprostený od každej nezrovnalosti, pochybnosti, či zmätku.

Keďže Stvoriteľ, je Jediným Tvorcom svojho Diela Stvorenia, jeho Počiatkom a Východiskom, je potom ľahko pochopiteľné, že všetky deje a všetky procesy v celom tomto Stvorení, majú v tvorivej Múdrosti Stvoriteľa, svoj pevný systém, poriadok i logiku.

Všetky deje v celom Stvorení, je potom možné jasne zadefinovať, od ich prvopočiatku, až po dnešok, ako i výhľady na ďalší vývoj.

V tejto Múdrosti Stvoriteľa, je zároveň aj predpoklad, že Stvoriteľ nemôže dlhodobo nechať svoje tvorstvo napospas nevedomosti, ako i napospas tápaniu a tak už v dávnych dobách sprístupnil ľuďom Poznanie, až napokon Zjavil, v našej epoche ľudstva, Pravdu celú, bez medzier, v jej jasnom Svetle a Lesku!

Už z povahy veci samej, je záujmom Stvoriteľa, aby sme boli, ako jeho tvory, skutočne vediacimi, lebo len naplnení pravým Poznaním, môžeme bezpečne kráčať týmto Stvorením, teda nielen tu, na Zemi, v hrubohmotnosti tohto Vesmíru.

Je to podobné, ako nejaký manuál k zložitému prístroju, bez ktorého by človek nevedel s prístrojom správne pracovať. Prenesené do duchovnej roviny, tým „manuálom“, pre život nielen tu na Zemi, je Pravda Božia, ktorá je Podstatou sveta ako i Zdrojom všetkého Života!

Preto jedine v Pravde, môžu byť obsiahnuté aj neskreslené, rýdze a objektívne odpovede, na všetky otázky, nielen o našom pôvode a našom cieli, ale i všetky odpovede pre každý aspekt nášho života, ako i vysvetlenie všetkých dejov v celom, rozľahlom Stvorení.

Všetky medzery, ktoré máme, musia byť vyplnené tým pravým Poznaním a takéto Poznanie je možné načerpať jedine a výhradne z Prameňa Pravdy, pretože iný Zdroj a inej cesty, k dosiahnutiu pravého Poznania, skrátka niet!

Čo je teda skutočným zmyslom života?

Mnohí z vás, ktorí sa vážnejšie zaoberáte textami, pojednávajúcimi o Novom poznaní Pravdy, smerujete svoje otázky v podobnom duchu, pričom tieto vyúsťujú do jediného smeru – „Aký je skutočný zmysel nášho života a prečo žijeme tu na Zemi? Jestvuje „niečo potom“, keď bude náš telesný aparát definitívne opotrebovaný, zničený a my prestaneme pozemsky existovať?

V predchádzajúcich článkoch, sme sa už viac krát, dotkli tejto témy.

Povedali sme si, že zmyslom nášho života, je dosiahnutie uvedomenia si seba samého. Táto definícia, však v mnohých vyvoláva len neurčitý obraz, pri ktorom mnohým chýba porozumenie podstaty tohto procesu, so všetkými bezprostrednými i širokými súvislosťami.

Skôr, než sa presunieme k hlbším súvislostiam, pojednávajúcim o pravej podstate nášho života, je potrebné si ujasniť pár základných skutočností, o našom skutočnom a nevyvrátiteľnom pôvode.

My všetci, všetci ľudia na Zemi, ale i mimo nej, sme tvorovia, ľudské tvory, ktoré sa od ostatných bytostí, líšia zásadnou rozdielnosťou – sme duchovné bytosti, ktorých najvnútornejšiu podstatu, tvorí duchovné jadro, tzv. „iskra ducha“, ktorej počiatok a základ, siaha až k Stvoriteľskému aktu Stvorenia, v pradávnych časoch, teda v časoch tak vzdialených, ktoré sa vymykajú akémukoľvek pojmu o čase, v zmysle jeho pozemského merania a vnímania.

V tomto našom druhovom uschopnení, sme odlíšení od všetkých ostatných bytostí a tvorov aj tu na Zemi, ktoré radíme zväčša do ríše zvierat.

Nijaké zviera na Zemi, sa nemôže a ani by sa nikdy nemohlo vyvinúť, na úroveň intelektuálnej a predovšetkým citovej bytosti tak, ako človek, pretože jadro, podstata všetkých ostatných tvorov a bytostí na Zemi, nie je duchovná, ale druhovo z nižšieho stupňa, ktorým je tzv. bytostná podstata. O týchto rozdielnostiach, si podrobnejšie povieme neskôr.

Nevyhnutnou súčasťou tohto faktu, ktorý nás ľudí, vymedzuje a posúva, v hierarchii Stvorenia, na najvyššiu formu života na Zemi, práve pre našu duchovnú podstatu, je skutočnosť, že naše najvnútornejšie „ja“, náš duch, nie je viazaný vesmírnymi, resp. pozemskými hranicami priestoru a času, ale naše bytie a pôsobenie je nepretržité a súvislé bytie, majúce svoje predurčenie, sledujúc tak Stvoriteľom zavedený systém a poriadok v Jeho Diele Stvorenia. To znamená, že naše terajšie pôsobenie na Zemi, je len malou a opakujúcou sa „zastávkou“, v tejto našej dlhej, vývojovej línii bytia.

Skutočný účel našich opakovaných pobytov na Zemi, spočíva v našom duchovnom dozrievaní, v získavaní skúseností a prežití, lebo len potom rastieme, učíme sa, resp. dokážeme sa poučiť z rôznych životných situácií, pričom tieto poučenia a prežitia, nás obohacujú o nový druh poznania a skúseností, ktoré nikde inde nemôžeme načerpať a prežiť, len tu, v hrubej matérii Zeme.

To preto, lebo táto ťažkopádnosť hmoty, nás núti vyvinúť oveľa väčšie úsilie a tlak, na sformovanie svojho chcenia, vôle, svojich túžob i prianí, ale samozrejme aj k dosiahnutiu usporiadaného pozemského života. Toto úsilie a tento boj, prežhavuje naše citové vnímanie, až do rôznych emočných vzplanutí a čím sú tieto pozitívnejšie a radostnejšie, tým istejšie rastieme duchovne, ale i charakterovo navonok.

Žijeme tu teda opakované životy, za účelom nutného vývoja, pretože nie je možné, aby sa človek, za jeden pozemský život, naučil všetko potrebné k tomu, aby mohol bezpečne stúpať k Svetlým Výšinám.

Tento „plán“, túto nutnosť vývoja, Stvoriteľ predurčil pre všetko tvorstvo v celom Stvorení, teda i pre tvory a bytosti, stojace druhovo na oveľa vyššom stupni existencie, než je naša duchovná rovina bytia. Sú ale aj bytosti vo Stvorení, ktoré sú Dokonalé od počiatku svojho bytia, od počiatku Stvorenia, pretože boli stvorené ako plne vedomé, dokonalé, už pri tvorivých Slovách Stvoriteľa: „Buď Svetlo!“. I o tomto veľkom Deji, si neskôr povieme viac.

Sme teda svojou podstatou duchovné bytosti, ktoré sa majú vyvinúť k dokonalosti, v rámci svojho druhu, teda k plnému uvedomeniu si seba samého, pričom náš život na Zemi, je len jednou malou zastávkou, v celkovom našom vývoji, v našej veľkej línii Bytia.

Na Zemi, naša duchovná podstata, vplyvom neustáleho pôsobenia Dokonalých Božích zákonov, naberá skrze proces počatia a zrodenia, obal, formu, teda telesný aparát, nevyhnutne potrebný k tomu, aby sme sa mohli na Zemi rovnocenne, hrubohmotne pozemsky prejaviť.

Všetky tieto deje, majú prísne pravidlá a zákonitosti a k tomu, aby sa duchovná podstata, duchovná ľudská bytosť, zachytila na Zemi, v rovnocennej forme, ako všetko pozemské a tým aby sa stala plne zrozumiteľná a akceptovateľná aj hrubohmotne pozemsky, je nutný proces počatia a zrodenia, kde de-facto, pozemským pôrodom ženy, vstupuje ľudský duch na určitý, jemu vymeraný čas, do novej roviny bytia, v ktorej má konkrétne úlohy a ciele.

Nikto sa na Zemi nenarodil a ani nenarodí zbytočne, každý sem prichádza so svojimi konkrétnymi úlohami a povinnosťami, ktoré nás majú posunúť, v našom celkovom vývoji, o ďalší stupeň Poznania vyššie a tento proces sa nedá nijako zastaviť, odvrátiť, je možné ho len radostne akceptovať, pochopiť súvislosti celého tohto procesu vývoja a tak radostne z neho ťažiť hodnoty, ako i Poznanie, pre blaho naše, i blaho svojho okolia.

Že sa však svet dnes, neuberá správnym smerom, je evidentné a vidí to každý z nás. Ten Stvoriteľom „prvoplánový“ zámer, sme ako ľudstvo dobrovoľne a hlavne svojvoľne skrivili, zmenili a rúhavo sme sa tak vydali na cestu deštrukcie a nakoniec by sme sa vyhubili úplne, keby nedošlo, v tejto veľkej vývojovej epoche ľudstva, k priamemu Božiemu zásahu, resp. k opakovaným Božím zásahom, do Diania na Zemi, majúce v konečnom dôsledku, svoj enormný presah, až k všetkým ostatným hmotným, ale i jemnohmotným rovinám Bytia.

Dnes preto žijeme v dobe, keď má byť vo Veľkom očistnom Dianí na Zemi, rozdelené „zrno od pliev“, aby všetko to dobré, čo sa chce vyvíjať a vradiť do veľkej hierarchie Stvorenia, nebolo už nikdy viac rušené a ovplyvňované tými, ktorí sa vo svojej duchovnej neposlušnosti, priklonili na stranu „zla“ a trvale škodia sebe a svojmu okoliu.

Toto roztriedenie, už nie je v rukách človeka, ale opäť v Moci Stvoriteľa a bude sa diať v neomylnej prísnosti, podľa Božej Spravodlivosti, kde je absolútne vylúčená nejaká „protekcia“, alebo nespravodlivosť!

Pre ďalší vývoj a zotrvanie v hmotnej, pozemskej rovine bytia, sa môže zachrániť už iba ten človek a iba ten tvor, ktorý sa vedome a plne zodpovedne, ešte včas a v poslednej možnej chvíli, vradí DNES, do súkolesia tohto veľkého Diania vo Stvorení, ktorého hybnou silou, je pohyb a vývoj, vývoj správnym smerom a v tomto veľkom súkolesí Diania, nájde potom zákonite svoje uplatnenie každý tvor, každá bytosť, ktorá bude radostne, tvorivo a v jasavej vďake, akceptovať tieto vysoké pravidlá života, ktoré votkal do celého Diela Stvorenia jeho Majiteľ, skutočný vládca a Pán nad všetkým – BOH Stvoriteľ.

Vráťme sa ešte, v úvode spomínaným, kľúčovým faktom, ktorých hlbšie pochopenie, je nevyhnutne potrebné k tomu, aby sme v objektívnosti svojich vnemov a úsudkov, precítili pravý zmysel, tohto nášho súčasného pozemského putovania.

V procese počatia a narodenia sa, do hrubej matérie Zeme, sme na nejaký čas doslova „zviazaní“ s hrubohmotnou matériou, čo v sebe zároveň nesie i odpoveď na otázku, čo bolo s nami „predtým“, resp., kde sme boli a kde sme sa nachádzali, pred našim terajším pozemským zrodením.

Nedávno, v jednej internetovej náboženskej kázni, jeden nemenovaný kňaz, vyslovil tézu, že „boh“, stvorí dušu človeka, do 24 hodín, od počatia.

Tak neuveriteľne drzá a falošná sebaistota, tak nehorázny blud, ktorých cirkvi dneška, rozširujú na tisíce!

Pritom, keby sme sa týchto „fundovaných odborníkov“ spýtali, napr. na jasnú definíciu duše, čo je to duch, odkiaľ pochádza, z akej „substancie“ pozostáva, aký má tvar a formu, keby sme si chceli nechať vysvetliť celú genézu tohto procesu vývoja, ako i to, ako a kde sa v tele človeka zachytáva táto duchovná a duševná podstata, čím je spojená s pozemským telom a ako je napr. možné, že sa od tela nevie odlúčiť v bdelom stave, že sa v ňom vôbec udrží a podobné jednotlivosti.

Len potom by sme ešte videli a počuli, tú spŕšku bludov a nelogickosti, tie absurdnosti výkladov, nemajúce ani len chabý základ v detsky jednoduchej logike myslenia, nehovoriac už, že tieto ich „vysvetlenia“, sa ani len z ďaleka, neopierajú o Zákonitosti tohto sveta, o tie Božie pravidlá, o ktorých oni, títo falošní kazatelia, neraz, tak bezducho, z piedestálov svojho ega, hlásajú!

Skrátka, Pravda, reálna overiteľnosť všetkých dejov a faktov, zdá sa, že už nikoho, z týchto „vykladačov písma“, nezaujíma. Lebo ak by tomu bolo naopak, ak by skutočne hľadali Pravdu a túžili po pravdivých odpovediach na všetky kardinálne otázky nášho života a ak by v sebe mali dostatok pravej pokory, nevyhnutne by museli, už vo veľmi krátkom čase, byť privedení k Pravde Božej, ktorá je, zopakované ešte raz – dlhodobo zakotvená na Zemi!

Zakotvená a prístupná každému pokornému človeku, ktorý Pravdu nielen hľadá, ale v citovosti svojho duchovného srdca, po nej aj bytostne túži.

Kto je predsa živý v sebe, musí byť zákonite priťahovaný Silou a Žiarom jasného Svetla Pravdy, ktorý práve z našej Zeme, do široka a do Vesmírnych diaľav, žiari ako Drahokam a osvetľuje i všetky správne cesty, ako i všetky jemnohmotné roviny Bytia!

No ako sa ukazuje, každý z týchto „vyvolených“ služobníkov všetkého možného, len nie Boha, doslova bľačiacich z kazateľníc, na duchovne spiace masy, chce platiť za múdreho a tak „plácajú dve na tri“, čím jeden nezmysel prekrývajú druhým a lenivý a povrchný veriaci, im toto všetko bez premýšľania uverí, bez zjavného pochopenia veci a bez túžby poznať, skutočné vysvetlenia všetkých týchto dejov.

Lebo je to tak pohodlné a nevyrušuje to z povrchnosti ich života, pretože zaoberať sa vážne niečím tak dôležitým, by predsa vyžadovalo námahu časovú i pozemskú a to si predsa už dnes, takmer nikto nemôže dovoliť, lebo má iné, „dôležitejšie“ povinnosti na práci!

Jedna skupina, je však rovnako zavrhnutia hodná, ako tá druhá! Falošní kazatelia z kazateľníc rovnako, ako slepí a hluchí „veriaci“!

Nech si však ide každý svojou cestou, nikomu nemá byť nič ponúkané, alebo nebodaj nanútené!

Ale pravdivý a svojím obsahom varovnýje výrok: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“

Preto aj ten stratený a v nezodpovednosti premárnený čas, bude všetkým týmto „veriacim“ raz chýbať a to tak zúfalo, že v panike tohto ich blízkeho precitnutia, už nebudú viac schopní zmobilizovať všetky svoje sily k tomu, aby si zachránili svoj duchovný život a aby si udržali svoje bytie, pre pokračovanie ďalšieho života, v tomto veľkom Božom Stvorení.

Pozemskou smrťou nič nekončí, ale tou duchovnou smrťou, zhasína v človeku úplne všetko, v tých najukrutnejších bolestiach, o akých človek na Zemi, nemá ani len predstavu!

Presuňme sa ale ďalej, vo výklade témy.

Naša duchovná podstata, na počiatku svojej cesty, ešte ako úplne nevedomá duchovná iskra, ktorú si je možné predstaviť ako „semienko svetla“, ktoré bolo v procese jeho ďalšieho vývoja, vplyvom pôsobenia vysokého druhu duchovno-magnetickej príťažlivej sily, postupne vnorené do „pôdy“, do hmoty, vo všetkých jej zrelostných rovinách, od tých najjemnejších hmotných svetov, až po tie najhutnejšie, v ktorých môže a musí táto duchovná iskra, toto semienko ducha, prvotne vzklíčiť a neskôr i zosilnieť a dozrieť, v použiteľný plod, teda v plnohodnotnú duchovnú bytosť. Je to časovo veľmi dlhý proces vývoja, ale bezpodmienečne nutný k tomu, aby sa tento duchovný zárodok, nakoniec dostal až sem, na Zem.

Naša duchovná iskra, sa v tomto procese vývoja, postupne formuje v mohutný plameň ducha, ktorý postupne naberá kontúry a rysy dokonalej duchovnej bytosti, za predpokladu jeho správneho vývoja, vo všetkých rovinách bytia.

Táto naša duchovná podstata, však bola stvorená nepriamo, ako dôsledok a prirodzený sprievodný jav, druhovo oveľa vyšších Duchovných dejov, odohrávajúcich sa v pradávnych dobách, vo vysokých úrovniach Stvorenia, v časoch tak vzdialených, stojacich mimo akéhokoľvek chápanie pozemského priestoru a času.

Našim neskorším putovaním a príchodom až sem na Zem, sme vkročili do tej najvzdialenejšej úrovne hmoty, do elektro-mgnetickej substancie viditeľného sveta, inak nazývanej, ako hrubohmotnosť Neskoršieho Stvorenia.

Neskoršie Stvorenie preto, lebo táto veľká oblasť, zahrňujúca milióny a miliardy rôznych svetov, sa sformovala a vznikla len postupne, teda prešla a prechádza svojim zákonitým vývojom a vo svojej druhovosti, je akousi „ochladenejšou“ a zhutnelejšou napodobeninou, prvotne stvorených Duchovných svetov, ktorých podstatu, tvoria čisté Duchovné energie.

Prísne vzaté, Neskoršie Stvorenie, je len prirodzeným následkom, sprievodným javom prvotného aktu Stvorenia, v ktorom nakoniec dostali možnosť i naše duchovné zárodky, aby sa mohli vyvinúť k plnohodnotnej duchovnej bytosti, získavajúcej ako korunu svojho úsilia, „status“ druhovej rovnocennosti, so všetkými duchovnými bytosťami, už prebývajúcimi, v našom spoločnom Duchovnom Domove , v Raji.

Tento hrubohmotný Vesmír, nazývaný presnejšie ako elektro-magnetický Vesmír, je tou najhutnejšou, najviac „ochladenou“ zrazeninou hmotných častí Stvorenia a sme tak zákonite aj najďalej, od Východiska Svetla, od nášho skutočného a vyššie spomenutého Duchovného Domova, v Raji.

Na Zemi a teda vo Vesmíre, sme v tej najväčšej možnej vzdialenosti od Duchovných svetov a z povahy veci samej, je v tomto deji číhajúce aj určité nebezpečenstvo, pretože tak ďaleko od Domova, môžeme ľahko zblúdiť, vo svojom predurčenom vývoji a postupne aj úplne zabudnúť na to, odkiaľ sme prišli a prečo sme tu.

Aby sa tak nestalo, veľkú úlohu v tomto Dianí, zohrávali trvalé pomoci zo Svetla, kde však prvotne došlo, zo strany jednej konkrétnej, vysoko rozvinutej bytosti, k jej enormnému zlyhaniu, čo malo za následok prerušenie, dovtedy trvalých pomocí, z vysokých úrovní Stvorenia. Ani táto téma však, nemá byť predmetom dnešných vysvetlení.

Elektromagnetický vesmír, ktorého základnou stavebnou časticou, sú atómy, tvoriace akési „tehličky“, pre stavbu buniek, resp. ďalších, fyzikálno-chcemických procesov, ktoré sa v procese vývoja dokážu „zhlukovať“ do foriem a tvarov, dávajúce základ pre všetko hmatateľné dianie tohto sveta, kde sa v prísnej dôslednosti napr. miliardy a bilióny buniek, dokážu pospájať spôsobom, ktorého výsledkom môže byť nielen naše telo, ale i telo akéhokoľvek iného živého tvora, tiež v rastliny, alebo v iných chemických väzbách, sú to napríklad horniny, ako i ďalšie formy štyroch základných živlov nášho sveta.

Svet atómov, tých najmenších hrubohmotných „tehličiek“, správne zaznamenala už aj pozemská veda, i keď práve veda, rovnako i náboženstvá na Zemi, trpia akútnym nedostatkom pravého Poznania v jeho komplexnosti, preto každý tento smer bádania, sa uzavrel v určitých hraniciach, ktoré im nedovoľujú, vidieť oveľa širšie súvislosti, celkového Diania vo Stvorení.

V tejto svojej uzavretosti, resp. obmedzenosti, ponúkajú len kusé informácie, stojace často na mylných základoch. Toto všetko sa ale onedlho, už od základu zmení!

K tomu, aby sme sa narodili na Zemi, teda vo svete elektro-magnetickom, kde magnetizmus a elektrina sú základom všetkého jestvovania a formovania sa v hmote, musíme najskôr prejsť svetom, ktorý stojí o stupeň – pri hrubohmotnom delení vesmíru – vyššie, teda cez svet strednej hrubohmotnosti, teda cez svet magneto-kvarkový.

/Koniec I. časti, pokračovanie/

Odkaz na predošlý článok, súvisaci s témou:

https://blog.hlavnespravy.sk/13781/dalsie-dokazy-a-fakty-o-zivote-po-pozemskej-smrti-uryvok-zo-spisu-ktory-zachytava-zivot-v-tzv-zahrobi/

Z ďalších nasledujúcich tém:

    • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

    • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

    • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

    • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
    • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
    •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

    • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

    • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

    • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

    • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

    • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

    • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

    • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

    • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

    • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

    • a mnohé ďalšie dôležité témy!

Poznámka:

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet.

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

K diskutujúcim: 

Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem.

Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia, teda slušne a vecne, lebo sú to práve oni sami, ktorí si, aj keď ZATIAĽ v anonymite, viažu na seba nesmiernu zodpovednosť, za každé svoje slovo i čin. Nikdy sa tejto zodpovednosti človek nemôže vyhnúť, preto pamätajte na to, že sa vám udeje presne to, čo vysielate do sveta vy sami!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5185

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V talianskom Neapole sa konali protesty proti nočnému zákazu vychádzania

  0icon

  Neapol 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno, Mauro Scrobogna)   Stovky ľudí v juhotalianskom meste Neapol protestovali od piatka večera až do skorých sobotných ranných hodín…

  Tábor bezdomovcov len pár metrov od vchodu na Úrad vlády – scifi? Škandál? Ale kdeže, len celkom normálna slovenská realita. Čo to hovorí o tomto štáte?

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok,Martin Baumann, Pixabay, TASR-Pavol Zachar)   Kam sa dostalo Slovensko za pol roka od volieb? Akú autoritu má táto vláda…

  Volebný tribunál potvrdil za víťaza prezidentských volieb v Bolívii Luisa Arceho

  0icon

  La Paz 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita, SITA/AP-Marcos Brindicci)   Najvyšší volebný tribunál (TSE) v Bolívii potvrdil v piatok miestneho času na základe oficiálnych výsledkov…

  USA a Európska únia naštartovali bilaterálne fórum venované otázkam Číny

  0icon

  Washington 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta, TASR/AP-Francois Lenoir)   Spojené štáty a Európska únia naštartovali v piatok "bilaterálny dialóg" venujúci sa záležitostiam spojeným s…

  Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od soboty až do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do…

  Novinárske organizácie sa obávajú že tridsať televíznych staníc v strednej a východnej Európe bude pod čínskym vplyvom, potom čo ich získal český oligarcha Peter Kellner

  0icon

  Praha 23. októbra 2020 (HSP/Foto:HSP)   Vaša akvizícia bude mať veľký vplyv na mediálne prostredie v piatich štátoch, mali by ste sa preto zaviazať k…

  Figeľ: Niet ľudsky zrozumitelnejšieho obrazu Trojice Boha Otca, Syna a Ducha Svätého spojených v láske, ako je obraz našich rodín - otca, mamy a dieťaťa spojených tiež láskou

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:Ján Figeľ Facebook)   V utorok prekvapil pápež František takmer celý svet. V dokumentárnom filme pod názvom "František" vyjadril podporu registrovaným…

  Kultúrne vojny v koalícii majú za sebou ďalšiu bitku a tá odhalila viaceré politické posuny

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na minulej parlamentnej schôdzi sa vďaka obštrukcii liberálnej časti koalície, a paradoxne aj vďaka poslaneckému klubu Ľudová strana…

  Minister Krajčí ocenil vysokú účasť na piatkovom testovaní

  0icon

  Bardejov 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) na základe piatkových výsledkov verí, že pretestovanie na ochorenie COVID-19 v okresoch na…

  Prezidentka: Spoločný a koordinovaný postup je našou jedinou nádejou

  0icon

  Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Napriek rôznym názorom na vyhlásené opatrenia je potrebné rozhodnutia vlády rešpektovať, lebo iba spoločný a koordinovaný postup…

  TopDesať

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0 icon

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Kráľovská stráž: Môžu ísť títo vojaci na WC?

  0 icon

  Všetci poznáme kožušinový klobúk, červený kabát, nehybnú pózu a vážnu tvár. Ľudia si často myslia, že kráľovská stráž sú skutočné ikony Veľkej Británie. Väčšina z nás však nevie o podrobnostiach a prekvapivých faktoch, ktoré so sebou prináša táto výnimočná funkcia.  1. Nikdy nemajú prestávky na WC

  Tajná uzavretá skupina Bilderberg (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o tajuplnej skupine, ktorá podľa zástancov konšpiračných teórií ovláda svet. Aké sú o nej známe fakty? Aj o tom sa v rámci druhej časti článku budeme rozprávať. Skupina Bilderberg bola založená v roku 1954 a svoj názov dostala podľa holandského hotela, kde sa jej účastníci prvýkrát…

  Lietajúce taniere a mimozemšťania (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o lietajúcich tanieroch a mimozemšťanov. V rámci druhej časti sa pozrieme na mnohým známy Roswellský incident. Poďme na to. Major Jesse Marcel, tamojší informačný dôstojník, dostal rozkaz trosky nájdené v blízkosti amerického mesta Corona v štáte Nové Mexiko, preskúmať. Miestne noviny však medzitým vytlačili článok o…

  Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

  0 icon

  Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

  Vo svete IT

  Bobkeys začal s veľkým výpredajom licenčných kľúčov pre Windows 10

  0 icon

  Windows 10 Pro za 12,45€, či Office 2019 za 34,24€ – znie to ako nedosiahnuteľný kauf roka, ale v e-shope bobkeys.com ide o akciovú ponuku, vďaka ktorej môžete aktualizovať svoj počítač, aby ste mali v ňom ten najnovší software. Windows a Office licencie sú stále medzi najpredávanejšími položkami na digitálnom…

  Planéty, podobné Zemi, môžu mať svojho vesmírneho ochrancu. Čo to znamená?

  0 icon

  Najväčšia planéta v našej Slnečnej sústave, Jupiter, sa často pokladá za najväčšieho pomocníka Zeme. Už dlho pomáha odkláňať nebezpečné asteroidy, ktoré by sa mohli dostať do našej Slnečnej sústavy a ohroziť našu planétu, píše portál Earthsky.org. Aký je prípad iných sústav? Je možné, že by mohli mať potenciálne obývateľné planéty, podobné Zemi,…

  Multifunkčný LED projektor s Full HD rozlíšením VIVIBRIGHT F40UP je momentálne dostupný v neodolateľnej zľave

  0 icon

  Ak nie si denným používateľom televízie a rád si vychutnávaš filmy na naozaj veľkej obrazovke, máme pre teba jeden skvelý tip na kúpu, ktorý by si rozhodne nemal prehliadnuť. LED projektor VIVIBRIGHT F40UP s Full HD rozlíšením je totižto nie len skvelým pomocníkom do kancelárie, ale bohate postačuje aj na…

  Stanú sa masívne vesmírne krížniky realitou? Boj v ďalekej budúcnosti bude prebiehať na obrovské vzdialenosti

  0 icon

  V minulom článku sme sa pozreli na dvojicu vedcov, ktorí nám priblížili podobu vesmírneho konfliktu v blízkej budúcnosti. Podľa ich teórií nás nečaká žiadna dramatická bitka, ktorá by sa podobala na tie zo sci-fi filmov. Vesmírny boj by prebiehal veľmi pomaly a strategicky, s možnou dohrou dole na Zemi. Čo…

  Išlo o planý poplach? Nová štúdia naznačuje, že v atmosfére Venuše nie je prítomný „podpis života“

  0 icon

  15. septembra obletela svet informácia ohľadne nájdenia „podpisu života“ v atmosfére planéty Venuša. Vedci konkrétne objavili plynný fosfín, kde by akýkoľvek fosfor mal byť v oxidovanej forme,  pričom v súčasnosti nie sú známe abiotické výrobné spôsoby v atmosfére, oblakoch, povrchu a podpovrchovej atmosfére Venuše. Inými slovami, podľa našich aktuálnych vedomostí,…

  Armádny Magazín

  Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23. &nbs

  USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O\'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta.

  Ruský analytik Chazin: „Putin začne po voľbách v USA zariaďovať čistky ruských elít“

  0 icon

  Rusko, 24.október 2020 (AM) - Putin usporiada „puč“ medzi elitami, aby zabezpečil ekonomický rast v krajine, uviedol ekonóm Michail Chazin. Čistenie sa podľa neho začne po voľbách v USA. Podľa Khazina je nedostatok ekonomického rastu v Rusku jedným z kľúčových problémov, ktoré sa hlava štátu teraz s ťažkosťami snaží vyriešiť. Existujú

  SÝRIA : Čo urobí prezident Asad s 500 väzňami "made in USA" ktorých zadržiava?

  0 icon

  Sýria, 23.október 2020 (AM) - Východosýrsky odboj zasiahol! Pred dvoma týždňami skupina zverejnila video, ktoré zachytáva reprodukciu raketového útoku na americkú základňu al-Tanf a stále tvrdí, že jej akcie sa budú prelínať s akciami kmeňových armád zložených z tisícov ľudí bojujúci

  Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

  0 icon

  Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

  Svetlo sveta

  Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

  0 icon

  Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

  Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

  0 icon

  Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

  0 icon

  Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

  Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

  0 icon

  Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

 • icon FOTO DŇA