Cirkev nemlčí!

 

Mlčí cirkev keď ide o právne uznanie zväzkov medzi osobami s homosexuálnou príťažlivosťou. Naozaj sú katolícki politici a veriaci ponechaní bez argumentácie a podpory cirkvi?

Nie je to pravda. Kongregácia pre náuku viery krátko,  jasne a prehľadne v Úvahách k návrhom na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami v roku 2003 (ďalej len „Úvahy“) zhrnula učenie katolíckej cirkvi. V tom čase na čele Kongregácie stál  budúci pápež Benedikt XVI. a  Úvahy boli schválené pápežom Jánom Pavlom II a dané na uverejnenie.

Sme schopní ešte počúvať? Alebo ohlušení  propagandou tohto sveta, postavíme pravdu do kútika, kde bude nepovšimnutá  a nepoužitá v našich činoch čakať na deň nášho posledného súdu?

Tento text je pomerne rozsiahlym výberom myšlienok z Úvah, ktoré v úplnosti je možné nájsť v českom preklade TU. Úvahy začínajú nádherným vysvetlením povahy manželstva a dôvodov, pre ktoré je výnimočné. Byť za rodinu a manželstvo je hlavný motív Úvah. Rodina, prirodzenosť, stvorenie, obraz Boha na zemi. Výber je však sústredený na praktické oblasti kvôli snahe o krátkosť.

Úvahy hovoria, že samotné homosexuálne vzťahy sú vo sv. Písme odsudzované ako ťažké poklesky. Homosexuálne akty „odlučujú pohlavný úkon od odovzdávania života“ Nie sú plodom skutočného citového a pohlavného dopĺňania sa. V žiadnom prípade nemôžu byť schvaľované. Podľa náuky cirkvi majú byť muži a ženy s homosexuálnymi sklonmi „prijímaní s úctou, súcitom a jemnocitom. Je potrebné sa voči nim vyhnúť akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie“. Okrem toho, sú takéto osoby rovnako ako iní kresťania povolaní k životu v čistote. Ale homosexuálne sklony sú „objektívne nezriadené“ a homosexuálne úkony „patria k hriechom, ktoré odporujú čistote“.

Mravné svedomie vyžaduje svedectvo o celej mravnej pravde, ktorej odporuje rovnako schvaľovanie homosexuálnych vzťahov ako aj nespravodlivá diskriminácia voči homosexuálnym osobám. Úvahy hovoria, že tolerancia sa dá ideologicky zneužívať. Za užitočné považuje diskrétne a rozvážne prehlásenia, ktoré jasne ukazujú nemorálnu povahu zväzkov takéhoto druhu; pripomínanie štátu, že tento jav je nevyhnutné držať v medziach, aby sa tkanivo spoločenskej mravnosti nedostávalo do nebezpečenstva a predovšetkým, aby mladé generácie neboli vystavované nesprávnemu chápaniu sexuality a manželstva; to by ich zbavovalo nevyhnutných prvkov obrany a naviac by prispievalo k šíreniu takého javu.

Tým, ktorí vychádzajúc z takej tolerancie chcú postupovať ďalej k uzákoneniu istých práv pre homosexuálne osoby, ktoré spolu žijú, je potrebné pripomínať, že tolerancia voči zlu je niečo úplne iné ako  schvaľovanie a legalizácia zla.

Tam, kde sú homosexuálne zväzky právne uznávané je jasný a zreteľný protest záväzne potrebný.

Podľa Úvah je nevyhnutné zdržať sa akéhokoľvek formálneho (výslovného) spolupôsobenia na promulgácii alebo na uplatňovaní takýchto zákonov tak ťažko nespravodlivých a tiež, ak je to možné aj materiálnej (faktickej) súčinnosti pri ich uplatňovaní. V tejto matérii každý môže uplatniť námietku svedomia.

Úvahy ďalej rozoberajú racionálne argumenty proti právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov.

Argumenty založené na zdravom rozume

 

Úvahy odpovedajú na otázku, ako môže byť s všeobecným dobrom v rozpore zákon, ktorý nikomu neukladá určitý spôsob správania, iba sa obmedzuje na to, že legalizuje faktickú danosť, ktorá zdanlivo nikomu nespôsobuje žiadne bezprávie.

Odpoveď Kongregácie je jasná. Je nevyhnutné vziať v úvahu predovšetkým rozdiel medzi homosexuálnym správaním ako súkromným javom a na druhej strane týmto správaním ako sociálnym vzťahom, ktorý zákon predvída a schvaľuje až tak, že sa z neho stane jedna z inštitúcií právneho poriadku.

Tento druhý jav je nielen že závažnejší, ale má veľmi široký a hlboký dosah a nakoniec by privodil v celej sociálnej organizácii zmeny, ktoré by sa ukázali ako škodlivé pre spoločné dobro. Civilné zákony sú štrukturálnymi princípmi ľudského života v spoločnosti a vedú k dobrému alebo k zlému. Hrajú veľmi dôležitú a niekedy rozhodujúcu rolu v podpore určitej mentality a určitej zvyklosti. Životné formy a modely, ktoré sa nimi vyjadrujú utvárajú spoločenský život nielen zvonka, ale majú tendenciu meniť u mladých generácií chápanie a hodnotenie spôsobu správania. Legalizácia homosexuálnych zväzkov by preto viedla k tomu, že by sa zatemnilo vnímanie niektorých základných mravných hodnôt a hodnotenia inštitúcie manželstva by bolo oslabené.

Biologické a antropologické argumenty

 

Homosexuálnym zväzkom úplne chýbajú biologické a antropologické prvky manželstva a rodiny, ktoré by mohli rozumne odôvodniť ich právne uznanie. Prípadné využitie prostriedkov …v oblasti umelého oplodňovania, okrem toho, že so sebou nesie závažné nedostatky rešpektu k ľudskej dôstojnosti by túto ich nedostatočnosť vôbec nezmenilo.

V homosexuálnych vzťahoch  tiež úplne chýba  tá dimenzia manželstva, ktorá predstavuje ľudskú a usporiadanú formu sexuálnych vzťahov. Sexuálne vzťahy sú totiž ľudské vtedy  a potiaľ, kým vyjadrujú vzájomnú pomoc oboch pohlaví v manželstve a ostávajú otvorené odovzdávaniu života.

Ako ukazuje skúsenosť, absencia sexuálnej bipolarity vytvára prekážky normálneho rozvoja detí, ak sú prípadne do takýchto zväzkov včlenené. Chýba im skúsenosť materstva alebo otcovstva. Umiestňovanie detí do homosexuálnych zväzkov adopciou znamená faktické násilie na týchto deťoch, tak že  sa využíva ich stav slabosti…

Argumenty sociálnej povahy

 

Spoločnosť vďačí za prežitie a trvanie rodine, ktorá je založená na manželstve. Nevyhnutným následkom právneho uznania homosexuálnych zväzkov je predefinovanie manželstva, z ktorého sa stáva inštitúcia, ktorá vo svoje právne uznanej forme stráca podstatný vzťah k faktorom spojeným s heterosexualitou, ako je napríklad úloha plodenia a výchovy.

Ak štát stavia homosexuálne zväzky na právnu úroveň analogickú úrovni manželstva, správa sa svojvoľne a dostáva sa do rozporu s vlastnými povinnosťami.

Diskriminácia?

Na podporu legalizácie nie je možné dovolávať sa princípu úcty ku každej osobe a vylúčenie ich diskriminácie. Rozlišovanie medzi osobami alebo odmietnutie určitého sociálneho uznania alebo výkonu je totiž neprijateľné iba vtedy, ak to prináša nespravodlivosť. Nepriznať sociálny a právny status manželstva formám, ktoré manželské nie sú a ani také byť nemôžu spravodlivosti neodporuje, ale naopak je to požiadavka spravodlivosti.

Osobná autonómia?

Ani na princíp oprávnenej osobnej autonómie sa nedá rozumne odvolávať. Niečo iného je, ak môžu jednotliví občania slobodne vykonávať činnosti, ktoré zodpovedajú ich záujmom a ktoré majú miesto v rámci všeobecných občianskych práv na slobodu a niečo úplne iné je, ak sa zo strany štátu dostane špecifického a kvalifikovaného uznania činnostiam, ktoré nepredstavujú žiadny významný pozitívny prínos k rozvoju osoby a spoločnosti. Homosexuálne zväzky neplnia ani v širšom analogickom zmysle úlohy, kvôli ktorým si manželstvo a rodina zasluhujú špecifické a kvalifikované právne uznanie. Existujú však dobré dôvody vedúce k presvedčeniu, že pre zdravý vývoj ľudskej spoločnosti sú tieto zväzky škodlivé, pokiaľ by ich účinný dopad na sociálne tkanivo spoločnosti vzrastal.

Argumenty právnej povahy

 

Keďže manželské dvojice plnia rolu pri zaisťovaní pokračovania generácií a predstavujú prvoradý  verejný záujem poskytuje im občianske právo isté inštitucionálne uznanie. Naopak, homosexuálne zväzky nevyžadujú špecifickú pozornosť právneho poriadku, pretože im uvedená rola v prospech spoločného dobra neprináleží.

Nie je správna argumentácia, že právne uznanie homosexuálnych zväzkov je nevyhnutné, aby sa zabránilo situácii, v ktorej by tí, ktorí žijú v homosexuálnom zväzku stratili v dôsledku svojho súžitia účinné uznanie všeobecných práv, ktoré majú ako osoby a občania. V skutočnosti sa vždy môžu odvolať – rovnako ako všetci občania- na základe svojej občianskej autonómie na všeobecné právo, aby ochránili svoje právne záležitosti vzájomných záujmov.  Naopak bolo by závažnou nespravodlivosťou obetovať spoločné dobro a oprávnené práva rodiny na to, aby sa dosiahlo dobier, ktoré je možné a nevyhnutné zaistiť inými spôsobmi, ktoré nie sú škodlivé pre celé sociálne teleso.

Kongregácia poznamenáva, že okrem toho existuje nebezpečenstvo a na to nesmieme zabúdať, že „zákon, ktorý robí z homosexuality základ pre získavanie práv, môže fakticky povzbudiť osobu s určitými homosexuálnymi sklonmi, aby sa vyhlásila za homosexuálnu alebo dokonca hľadala partnera, aby mohla zákonné ustanovenia využívať.

Prístupy katolíckych politikov k zákonodarstvu priaznivému homosexuálnym zväzkom

 

Ak sú všetci veriaci povinní stavať sa proti právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov, platí to zvlášť pre katolíckych politikov v oblasti ich zodpovednosti, ktorá je im vlastná.

Ak sa stretnú s návrhmi zákonov priaznivých homosexuálnym zväzkom, je potrebné, aby prihliadali k nasledujúcim etickým doporučeniam.

Ak je nejaký návrh zákon na právne uznanie homosexuálnych zväzkov predložený zákonodarnému zhromaždeniu po prvý raz, má katolícky zákonodarca mravnú povinnosť vyjadriť jasne a verejne svoj nesúhlas a hlasovať proti tomu návrhu. Poskytnúť vlastný hlas zákonodarnému textu, ktorá je pre všeobecné dobro spoločnosti tak škodlivý je čin závažne nemorálny.

V prípade, ak sa katolícky člen parlamentu stretne už s platným zákonom, ktorý je priaznivý homosexuálnym zväzkom, musí sa proti nemu postaviť spôsobom, ktorý je pre neho možný, a dať svoj nesúhlas verejne najavo: je to pre neho povinný akt svedectvu pravde.

Keby nebolo možné zákon toho druhu úplne zrušiť, mohol by s odvolaním na pokyny uvedené v encyklike Evangelium vitae „dovolene podporovať návrhy zákonov smerujúce k obmedzeniu škôd z takého zákona a zmenšenie jeho negatívnych účinkov v oblasti kultúry  a verejnej morálky“, za predpokladu, že bude jeho „absolútny odpor“ proti takým zákonom „jasne vyjadrený a všeobecne známy“ a že bude vylúčené nebezpečenstvo pohoršenia. To neznamená, že by bolo možné zákon v týchto otázkach reštriktívnejší pokladať za spravodlivý alebo aspoň čiastočne prijateľný; ide samozrejme skôr o legitímny a náležitý pokus prinajmenšom sčasti zrušiť nespravodlivý zákon, keď momentálne nie je úplne zrušenie možné.

Záver

 

Podľa náuky cirkvi nemôže rešpekt voči homosexuálnym osobám žiadnym spôsobom viesť k schvaľovaniu homosexuálneho správania alebo k právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov.

 

PS:

Katolíci vedia, že pri vyznaní viery sa vyžaduje nielen formálny, ale úprimný postoj a čin. Mravný zákon a svedomie vyžaduje vykonať všetko a naplniť slová „stavať sa proti“ do plnej miery možností  a to  býva v drvivej väčšine prípadov spojené s obetou, napríklad s rizikom straty politickej moci alebo „priateľov“ tohto sveta.  Pre katolíckeho politika je však znášanie rizika pre vieru prirodzené. Preto ich máme tak málo.

Blog je citáciou Úvah Kongregácie pre náuku viery (uverejnených v originále v L`Osservatore Romano 1. 8. 2003, p. 4; Communicationes 35 (2003), 214-223; AAS 96 (2004), 41-49; EV 22, 371-387) a preto v rámci zásady Roma locuta, causa finita est  nebude diskusia k tomuto článku.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Anton Chromík

O AUTOROVI

manžel najúžasnejšej manželky na svete a otec piatich synov tu na svete

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 20

Celkové hodnotenie: 18.67

Priemerná čítanosť: 1904

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Reakcie na nákup vakcíny Sputnik V: Smer oceňuje stopnutie geopolitických hier; SaS je šokovaná, akým spôsobom premiér vakcínu dopravil

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/SITA/Foto:TASR-Martin Baumann, SITA-Branislav Bibel, TASR-Michal Svítok, Jaroslav Novák, Radovan Stoklasa)   Politici reagujú na veľkolepý dovoz vakcíny Sputnik V do…

  Politológ Chmelár: "Po dovezení ruskej vakcíny na územie SR sa agenti a dosadení miestodržitelia amerického impéria prestali ovládať a krotiť svoje antiruské šovinistické pudy. Doslova vybuchli"

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa politológa a vysokoškolského pedagóga Eduarda Chmelára, včerajšie manévre predsedu vlády Igora Matoviča s privezením vakcíny Sputnik-V na Slovensko…

  Prymula bude radiť prezidentovi Zemanovi

  0icon

  Praha 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Českého epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu zaradil Hrad na zoznam oficiálnych poradcov prezidenta ČR Miloša Zemana. Prymula…

  Biden virtuálne rokoval s mexickým prezidentom Lópezom Obradorom

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Americký prezident Joe Biden absolvoval v pondelok virtuálny rozhovor so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Lídri…

  Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa…

  Milan Lasica: K ruskej vakcíne mám prirodzenú nedôveru. Nie som prívržencom sovietskeho tovaru. Ľudia sa majú dobre a sú nespokojní. Demokracia? Áno, ale niektoré názory sú neprípustné

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Známy slovenský herec a zabávač Milan Lasica sa pochválil, že už absolvoval prvé očkovanie západnou vakcínou proti Covidu-19.…

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  ST. NICOLAUS rozširuje výrobu dezinfekcie o KILLVIR

  0icon

  Liptovský Mikuláš 2. marca 2021 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS od marca 2020 vyrába nepretržite dezinfekčné prostriedky. Pre neutíchajúcu pandémiu sa rozhodla rozšíriť…

  Návratu kresťanov na Ninivskú pláň pomáha vydražené pápežovo Lamborghini

  0icon

  Vatikán 2. marca 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)   Zatiaľ čo kresťanská komunita v Iraku očakáva s netrpezlivosťou príchod pápeža Františka, pokračuje dielo Pápežskej nadácie ACN…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

  0 icon

  Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ

  Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

  0 icon

  OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej p

  Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

  0 icon

  Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

  Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

  0 icon

  Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA