Verejnoprávnosť a útok na RTVS zvonka aj zvnútra, spravodajstvo, publicistika a tretí sektor

Publikované 08.05. 2018 o 20:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

RTVS sa riadi sa Zákonom č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorý upravuje jej postavenie, úlohy a činnosť vo verejnom mediálnom priestore, spôsob financovania a hospodárenia a štatútom, ktorý v Článku 1 uvádza: „Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.“
RTVS nie je príspevkovou ani rozpočtovou organizáciou, nepodlieha vláde ani ministerstvu kultúry (!) ale ani parlamentu, až do momentu potreby a politickej vôle (návrh) otvoriť zákon o RTVS alebo zákon o koncesionárskych poplatkoch (340/2012) alebo vo veci zmien a úpravy spôsobu financovania RTVS, pričom parlament sa môže uzniesť dokonca aj na zrušení tejto inštitúcie ako zbytočnej, a to bez akéhokoľvek konfliktu s Ústavou SR, lebo RTVS nie je zriadená ústavou, len zákonom.
Ústavný súd by sa ale mal a mohol na podnet zaoberať ústavnosťou povinných koncesionárskych poplatkov („zástrčkový zákon“).
A parlament zákonom o financovaní RTVS. Podobné systémy verejnoprávnych médií v zahraničí nie sú žiadnym meritom a podmienkou pre to, aby verejnoprávnu, ibaže „chorú“ RTVS s jej osobitným ale trvale (chronicky) nezvládnutým postavením malo aj Slovensko.
Alebo práve naopak, v možnosti je aj otvorenie ústavy a RTVS zriadiť osobitným ústavným zákonom a tým posilniť a stabilizovať jej postavenie. Súčasťou ústavného zákona by mal byť aj spôsob financovania RTVS, ktorého základom by mala byť percentuálne vyjadrená časť HDP, určená pre RTVS. Ak by to malo mať zmysel, vyžadovalo by nutné rozobratie RTVS na súčiastky, a jej úplne nové poskladanie, inak sa s tým i bez toho RTVS nepohne nikam…

Ak Fico v roku 2012 Zemkovej vytýkal nízku sledovanosť tv spravodajstva, má na to právo ako „radový koncesionár“ až potom politik. „Nás personálne otázky televízie a rozhlasu nezaujímajú, máme za dôležité, aby spravodajstvo verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu boli mienkotvorné a mienkotvorné môžu byť len vtedy, keď majú určitú mieru sledovanosti a počúvanosti.“ Vyhlásil „radový koncesionár“ minister kultúry Maďarič. Zemková Maďaričovi (Ficovi): „Je to samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom a plní zákonné úlohy, nie úlohy vlády ani ministerstva kultúry.“
No, sledovanosť RTVS aj dnes (2018) závisí od ponuky a od koncesionárov. Ak nemá sledovanosť, stráca svoj zmysel. Jej ponuka je mienkotvorná, a výsledok je nezáujem a šomranie koncesionárov.
Pozor, koncesionári, Zemková s Ficom a Maďaričom sa v danom čase (2012) bavili o pojme mienkotvornosť televízneho a rozhlasového spravodajstva a zrejme aj s ním paralelnej publicistiky. Pojem mienkotvornosť média má rôzne konotácie, nielen vo význame názoru na jeho kvalitu, ale, do akej miery je médium schopné ovplyvniť verejnú mienku. A ovplyvňovanie verejnej mienky znamená mediálnu manipuláciu verejnosti.
Spomienka na minulosť (alebo, kde je problém dnes?):
https://ekonomika.sme.sk/c/6340093/fico-sa-pustil-do-zemkovej-od-rtvs-ziada-kvalitu-ct.html
RTVS v časti spravodajstvo a publicistika nezodpovedá kritériám komplexnosti a objektivity, nereflektuje objektívnu realitu v jej komplexnosti, a nie je objektívna, pravdivá, a komplexnosti RTVS, ktorú nezaujíma pravda o novičoku, ani pravda o údajnom chemickom útoku v sýrskom Dúmá, ani pravda o „sólo“ akcii lídrov USA, Francúzska a Británie a ich „trestnej výprave“ bez dôkazov, preventívne, vopred, lebo prezumpcia viny, a mimo mandát BR OSN, tobôž pravda o pozadí úmrtia Alfieho Evansa, jeho systémom vynútenej eutanázii, o ľudských právach rodičov a dieťaťa, ani o stave zdravotníctva a súdneho systému UK…
Problematika inštitútu a inštitúcie verejnoprávneho média nemá vecnú oporu o Ústavu SR, preto aj definícia pojmu verejnoprávne médium, je vecou zákona a štatútu RTVS.
V tomto článku sa nevenujem celkovej programovej skladbe a ponuke RTVS, prednostne ma zaujíma verejnoprávnosť RTVS v časti spravodajstvo a publicistika.
Spravodajstvo informuje o udalosti, jej čase a mieste. Základom správy je informácia. Má byť apolitická, neosobná, emočne a citovo neutrálna, na linke expedient-kód-recipient nesmie ani podprahovo prezentovať osobný vzťah vysielateľa (expedient) spravodajcu (editora) k udalosti, správe (kód) smerom k príjemcovi správy (koncesionári). Ak takou je, potom je „mienkotvorná“ a manipulatívna. Inak – „predžutá“ s imanentne do nej vsunutým „návodom na použitie“.
Pojem verejnoprávne spravodajstvo a publicistika RTVS je inštitucionalizovaný druh všeobecne verejne dostupnej služby, v opore o ľudské právo na pravdivé a objektívne informácie a v časti verejnoprávnosť sa tento pojem rovná pojmu rovnosť práv plus rovnaké zaobchádzanie.
Ak ale v spravodajstve splýva správa s návodom na jej použitie, napríklad ruso a putinofóbia vo vzťahu k ruským prezidentským voľbám, také spravodajstvo a správa prestávajú byť neosobné, objektívne, neutrálne a verejnoprávne.
RTVS má byť zhmotnením ľudských, občianskych a politických práv na verejne dostupný príjem pravdivých, objektívnych informácií o dianí doma a vo svete v rámci televíznych novín.
Pojem verejnoprávnosť je odvodený od pojmu verejné a rovné právo. Rovnosť práv je vyjadrená aj rovnosťou povinností vo výmere výšky koncesionárskych poplatkov (zákon). Keďže ale ide o pravidelnú platenú službu, vzťah divák a poslucháč je s RTVS RTVS v „obchodnom vzťahu“ a platí v ňom aj pravidlo má dať-dal.
Ak má byť spravodajstvo verejnoprávne, objektívne a nezávislé, nesmie byť
a/ priamo ani skryto tendenčné, a tým „mienkotvorné“,
b/ poznačené osobným vzťahom spravodajcu k správe,
c/ zo správ nesmie vyžarovať iné politikum, než to, ktoré nesie správa sama o sebe…
Spravodajstvo z domova a zahraničia nesmie byť poznačené osobným vzťahom spravodajcu, redaktora, ani RTVS, k správe, trebárs ruso a putinofóbiou…
Je to ťažké, ale RTVS by nemala podliehať ani vplyvu mimovládneho sektora, ktorý preberá moc v štáte, ani USA a EÚ vyžadovanej povinnej („spojenci“) oficiálnej zahraničnej politike krajín V-4 artikulovanej len ako „naše spoločné národnoštátne záujmy“ premietnuté do zahraničných politík, akou boli aféra novičok, údajný (!) chemický útok v Dúmá a trestná výprava proti Sýrii len z rozhodnutia lídrov USA (Trump bez súhlasu kongresu), Francúzsky Macron (bez súhlasu francúzskeho parlamentu) a Británie (T. May bez súhlasu parlamentu) a všetkých troch „spojencov“ bez súhlasu BR OSN, čím bolo porušené medzinárodné právo tak, ako v prípade Dzurindovcov a spol. vo veci súhlasu s preletmi USA a NATO nad naším územím s cieľom „humanitárneho“ bombardovania bývalej Juhoslávie bez mandátu parlamentu a BR OSN.
RTVS by nemala nekriticky „súznieť“ a takzvanou proeurópskou a transatlantickou orientáciou,  okrem toho, RTVS je v časti programovej služby spravodajstvo a publicistika povinná dodržiavať preambulu Ústavy SR a jej Čl. 1 odsek 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“

Súkromné printové a elektronické médiá vo vlastníctve, médiá, známe ako mainstream typu SME alebo Denník N, ale už na úpadku záujmu a čítanosti, lebo možnosti webu a jeho ponuky sa rozširujú, saturácia internetom rastie, bárs si nechajú za svoj „exkluzívny“ obsah platiť, zrejme im aj preto klesá ich čítanosť, rady miešajú správu s komentárom a názorom autora v jednom, čím príjemcov manipulujú a formujú ich mienku, názor, postoj.
Ak má RTVS vo svojej definícii (zákon a štatút) označenie, že je verejnoprávna a nezávislá, čo vyhlasuje v medzičasoch na kameru a zvuk, obrazovkách, že je nezávislá, tak takou v mediálnom priestore nie je jedinou, toto o sebe vyhlasujú Denník N a SME, čím kladú na stôl koncesionárov RTVS otázku: Čo je nezávislosť a v čom spočíva exkluzivita nezávislosti „nezávislej RTVS?“  Alebo – V čom, na čom a na kom je naopak RTVS na rozdiel od Denníkov N, SME a mimovládneho „neziskového“ sektora ruka v ruke s nimi a v jednom „nezávislom“ šíku, až príliš nezávislom a neriadenom a nikým nekontrolovanom „závislá“?“  Má byť nezávislosť RTVS postavená na svojvôli údajnej slobody slova niektorých, najmä mladých a odborne nedovzdelaných typu Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorej sa vo svojom vyhlásení zastali mladí, lebo „mladým by v RTVS mal byť umožnený ich slobodný rozvoj…“ Nie! V RTVS nemajú čo hľadať mladí a neskúsení, tí by mali „zrieť a rásť“  v médiách mimo RTVS a tá je na to, aby stabilizovala svoje personálie a skvalitňovala ich internými zmluvami s riadnou skúšobnou dobou, pod vedením služobne starších a skúsenejších a tým priebežne budovala svoje vlastné personálne a silnejúce zázemie.
Ak si redaktor alebo editori či šéf editori neplnia svoje povinnosti, aké im ukladá zákon a štatút RTVS, teda nezvládajú tie najvyššie vysoké nároky na novinársku, redaktorskú a editorskú robotu, nemajú v RTVS čo hľadať!
Tiež som koncesionár, ktorý chce mať o RTVS tú najvyššiu mienku.
Ibaže na RTVS a proti RTVS je vedený útok zvonka aj zvnútra. Mimo iné, ak si Rezníka „pozve“ na Večeru, aby mu ako najvyššiemu nadriadenému Havran s prísediacimi vysvetľoval, čo je to verejnoprávnosť, vnímam to ako niečo, čo je u mňa nepredstaviteľné! Večera mala byť už dávno zrušená, a trójsky kôň liberálov z MNO a Progresívneho Slovenska, denníkov N a SME, ktoré sú tou piatou kolónou, Michal Havran, či je externistom alebo internistom, mal byť už dávno preč, alebo vo výpovednej lehote…
Riaditeľ RTVS by mal otvoriť výberové konanie na redaktorov a moderátorov spravodajstva a publicistiky.
Výberovú komisiu by nemali zaujímať odpovede uchádzačov na otázky typu vzťah novinára k EÚ, USA a Rusku, ale, ako zbiera, hodnotí, triedi a spracúva informácie, ako overuje zdroje a ako s informáciami nakladá…
Tak, ako reláciu Reportéri by mal prehodnotiť Večeru s Havranom a Havrana. Podobne aj Silnú zostavu.
Obávam sa, že RTVS „padne“ na tom, že jej  generálny riaditeľ je slaboch. Načo má RTVS generálneho riaditeľa a ostatný riaditeľský manažment?

Budovanie takzvanej otvorenej, slobodnej, demokratickej a názorovo pluralitnej spoločnosti sa v mediálnom priestore a mediálnom diskurze ocitá mimo slobodu a demokraciu. Nachádza vo vnútorne stále viac do seba zacyklenom stave post slobody a post demokracie pod vlajkou ideológie liberalizmu a pod americkým vplyvom.
Za horizontom mohutnejúceho informačného chaosa, zmätku a Babylona, sa stále viac rysuje post liberálna, post demokratická, tretia, totalitná, centrálne riadená a ovládaná spoločnosť.
Slovenská spoločnosť je prostredníctvom týchto médií a skupiny mimovládok tretieho sektora infikovaná západným liberalizmom, ktorý prechádza do klinickej fázy. Útok na RTVS je fázou pokusu o zmenu vlády. Na Slovensku nastáva situácia, Európska komisia pritvrdzuje, inštitucionalizuje a centralizuje boj proti falošným správam vo verejnom mediálnom priestore.
Cenzúra typu SÚTI neexistuje, ale už len málo chýba, a na pôde EÚ vznikne centrálne ministerstvo pravdy (Orwell).
Cesta k pravde je blokovaná agresívnym aktivizmom proti slovenských a pro západne orientovaných MNO (neziskovky) a liberálnych médií typu Denník N a SME.
Kritické myslenie a hodnotenie založené na pochybnostiach voči „povinnému“ názoru ale aj voči „alternatívnej“ pravde je potláčané.
Z médií mainstreamu sa stali politické subjekty, tvoriace a dotvárajúce verejné politiky. Kto teda tvorí politiku, sú to alternatívne a konšpiračné médiá, alebo tvorcovia politík?

Konšpirácie vznikajú informačnou entropiou (neurčitosťou), za ich vznik je zodpovedné utajovanie a zahmlievanie skutočnosti a teda pravdy. Ibaže takzvaná alternatívna pravda neexistuje, len pravda, polopravda a lož. Konšpiračná teória prestáva byť konšpiráciou vtedy, ak sa potvrdí, že nejde o konšpiráciu ale o pravdu a realitu.

Príklad za mnohé, reprezentatívna a referenčná vzorka: Už stačí len vyhlásenie o vysokej pravdepodobnosti (Salisbury, novičok a Rusi, chemický útok na sýrsku Gútu) a „nepriestrelná“ pravda je na svete. Máme ju príkazom ako povinnú. Kto nie je za, je proti – a ide sa po ňom.
Vláda ľudu a jeho zvolených zástupcov verzus vláda nikým nevolených médií je ohrozená médiami typu SME, Denník N a časťou MNO typu nadácií OSF a pod.
Tieto médiá vedú útok už aj na RTVS a jej údajnú snahu o objektivitu, pluralitu a vyváženosť spravodajstva.  Útok proti RTVS je vedený z jej vnútra aj zvonka, s masívnou podporou denníkov N a SME.

Je RTVS v časti televízne a rozhlasové spravodajstvo a publicistika reálne objektívna, ponúka pravdu, nič len pravdu a je takou, za akú sa vydáva?
Názory sa rôznia. Patrím do skupiny, ktorá tvrdí, že takou zďaleka nie je, iba sa tak tvári, inak by nebola by odkázaná na také seba hodnotenie. RTVS to ale vie a robí to preto, lebo nemá čisté svedomie.
V RTVS prebieha údajná mečiarizácia, pretláčajú sa konšpirácie a ruský názor na svet, prepúšťanie nepohodlných, ich nahrádzanie údajne neodborníkmi, a o čo sa v RTVS vlastne bojuje?
Ajhľa, čítajte a počúvajte, ako situáciu vo vnútri RTVS hodnotí denník SME:
https://domov.sme.sk/c/20814284/podcast-v-rtvs-zuri-vojna-reznik-vyhadzuje-ludi.html
Ak by sa Rezník rozlúčil s viac, než len štyrmi externistami, čo zrejme urobí, je to oveľa menej, než prepustila Zemková a Mika… a sú dnes pre to aj zrejme dobré ekonomické dôvody (ide aj o neprimerane vysoké platy a odmeny, rovnajúce sa alebo prekračujúce výšku platových náležitostí ústavných činiteľov, ale aj riadne narušenú cenotvorbu internej a externej tvorby a produkcie takzvanej ľudskej a vecnej hodnoty za peniaze…).

Protesty opozície proti Orbánovej vláde v Maďarsku, pražskej kaviarne proti Babišovi a Zemanovi, slovenskej „nezávislej“ verejnosti proti slovenskej vláde, Navaľného stúpencov proti Putinovi, majú spoločného menovateľa, a to „demokratizáciu a liberalizáciu“ štátov strednej a východnej Európy na obraz západných spoločností…
Všade cítiť vplyv tretieho sektora. Infiltroval sa aj do RTVS. Žiadna mečiarizácia. Nezmysel. Sorosizácia!

Ak má byť RTVS verejnoprávnou, teda našou, spoločnou, nech takou je, ale ak nie, nech nás už neťahá medzi zdroje svojho financovania a nech sa otvorí všeobecnému liberálnemu mediálnemu trhu ako hocktorá iná neštátna televízia. Ak na trhu obstojí, nech žije. Ak nie, nech padne. To si ale neprajem.

SMER ani vládnu koalíciu jednotlivo a ako celok vo všetkom a vždy nemusím, Ľuboša Blahu detto (ľavičiar) nie som totiž ani pravičiar, ale s názorom Blahu súhlasím:
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-fico-je-spat-konecne-prechadzame-ofenzivy/1387060
Dôkaz nezmieriteľného rozkolu spoločnosti je možné identifikovať v súboji Klus verzus Blaha:
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-chce-v-mediach-viac-nazorov-m-klus-vylucenie-konspiratorov/1388896
Povinná pravda (1): V Dúme bol vedený chemický útok. Povinná pravda (2): Za chemický útok v Dúme je zodpovedný sýrsky režim. Povinná pravda (3): USA, Briti a Francúzi zničili náletmi centrá výroby chemických zbraní. Povinná pravda (4): Útok na Skripaľa a jeho dcéru v britskom Salisbury bol vedený Rusmi a ich novičokom.
Pochybnosti o útoku novičokom v britskom Salisbury nie sú len konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
Pochybnosti o ostatnom chemickom útoku v Sýrii nie sú konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
V mene týchto „právd“ sa nesú obsahy denníkov N a SME, ale aj spravodajstva a publicistiky „verejnoprávnej“ RTVS a podobne aj súkromnej TA3. V slovenskom mediálnom priestore niet úniku inam, než na „voľný web“ do zatiaľ ešte slobodného sveta toku a výmeny informácií. Pôvodne Smatanove zoznamy sú kontraproduktívne.
Označenie konšpirácia, konšpirátor a konšpiračné médiá sú nálepky pre iné názory na pravdu v tom istom predmete veci. Takéto nálepkovanie odmieta prirodzené pochybnosti kriticky premýšľajúcich adresátov a príjemcov správ, podľa: „Pod pätou pravdy vždy klíči pochybnosť.“
Mediálny mainstream, sám seba vydávajúci za liberálny, každý deň od rána do večera dokazuje, že jeho liberalizmus (sloboda a pluralita) je domnelý. Svojou agresívnou propagandou násilnícky presadzuje len jeho pravdy, deštruktívne preniká už aj do prostredia RTVS s cieľom zvnútra ju rozvrátiť.

RTVS je už od čias Zemkovej a Miku, v pokročilom všestrannom vnútornom úpadku a rozklade. Nepomôže jej už nič, ani sedem nových riaditeľov, len ju rozobrať na súčiastky a poskladať znova. Alebo zrušiť. A v časti spravodajstvo a publicistika sa prestať sa hrať na verejnoprávnosť a otvoriť sa pravde.
Tá, ktorú tvorí a kreuje a prezentuje RTVS je mediálna pravda, pravda systému, závislá na systéme a jeho pravde.
RTVS (Rezník, ak to zvládne) má voľbu: Alebo sa „postaviť na zadné“ proti systému, zastaviť vnútornú „revolúciu“ alebo odísť.
Situácia v RTVS je už „na hlavu“.
Ešte aj ten, ktorý si svojho chlebodarcu Rezníka pozval na ostatnú večeru, v skutočnosti pracuje proti Rezníkovi.
Alebo zrušiť liberálov. Koledujú si o to. Správajú sa ako „teplí“ lebo sú lepkaví, priľnaví, únavní, vytrvalí, neodbytní a nezničiteľní salámisti, odkrajujúci si stále viac slobôd, moci a oprávnení pre seba, na úkor normálnych ľudí, so zvyškami svedomia a zmyslu pre mieru vecí.
Liberalizmus nerovná sa sloboda. Liberalizmus je nová post komunistická a post fašistická totalitná ideológia s neo fašistickými prvkami. Treba ju zastaviť a označiť za nežiaducu nebezpečnú ideológiu, ktorú popísal George Orwell vo svojom románe 1984 (lož je pravda a pravda je lož) a je  v rozpore s reálnou slobodou a demokraciou, preambulou ústavy a samotnou Ústavou SR.
Prísaha – vravieť a písať pravdu, nič len pravdu, platí pre všetkých.
Prestaňme riešiť jednotlivé persóny kade-tade, riešme systém. Za stav vecí je zodpovedný systém. A za systém my. Ak sa uspokojíme len s čiastkovými a personálnymi zmenami, systém, ktorý podporujeme a legitimizujeme v každých voľbách, ostane tým istým systémom.
Garantujem, že stav vecí, tobôž systém nezmeníme k lepšiemu personálnymi výmenami ale ani riadnymi alebo predčasnými voľbami. Zrútenie systému, už sotva sa držiaceho na nohách, je možné, stačí doň čo len drgnúť predčasnými voľbami, a na Slovensku nastane situácia podobná tej, povolebnej, v Česku…
Otázka platí najmä na adresu aktivistov petície za referendum o predčasných voľbách: Čo po nich? Budete vedieť ako a eko ďalej, a s kým? Čo o tom môžu vedieť Šeliga, Farská, Nagy, plus aktivistickí herci aj s ich racionálne a odborne  vyprázdneným a hlúpym „revolučným“ pátosom, a spol.?

RTVS je zrkadlom stavu spoločnosti. Ak v nej prebieha vážny vnútorný rozvrat, je znakom rozvratu „štandardného“ systému. Ide o spojené nádoby. Veci treba riešiť komplexne a neštandardne. Zmenou systému. Toto je kríza všetkého. Pod hlavičkou rozkladajúceho a rozpadávajúceho sa systému. Už takmer nič nefunguje. Odmietam iniciatívy za predčasné voľby, mimo iné aj preto, že môžu dopadnúť úplne inak, než ich naivisti očakávajú. Tá takzvaná „slušná ulica“ vlastne nerobí nič, lebo „na viac“ nemá, lebo jej chýba intelekt, a ak ho nemajú „vodcovia“ stáda, tak len odvoláva.
Predčasnými alebo riadnymi parlamentnými voľbami sa nezmení systém, len vládnuca moc. A tá môže Slovensko stiahnuť až na dno. Nezachránia ho USA, EÚ ani Putin.
Slovensko musí samé. Obávam sa ale, že na to nemá. Nedozrelo mentálne ani intelektovo.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Národná koalícia: Chyby vo vyšetrovaní vraždy novinára môžu zmariť snahu polície postaviť vinníka pred súd

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová)   Hlboké znepokojenie nad nedostatkami pri prvotných úkonoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vyjadruje politická strana Národná koalícia (NK). Zbabraná obhliadka miesta činu zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, čo potvrdila aj prokuratúra, môže zmariť snahu polície…

Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Viedeň/Teherán 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť. Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody…

Orbán: Organizovanie ilegálnej migrácie bude Maďarsko trestať

Budapešť 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs)   Organizovanie ilegálnej migrácie je trestný čin, pretože znamená pre Maďarsko národnobezpečnostné riziko. Štát je povinný voči takejto činnosti zakročiť: musí ju zakázať a trestať, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov práve tieto…

Európania sú rozhorčení organizáciou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Kyjev 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Európski futbaloví fanúšikovia, ktorí chcú uvidieť zápas Realu a Liverpoolu, narazili na veľa problémov, a to už dlho pred stretnutím, píše RT. Jedným z nich sú zvýšené ceny leteniek v deň finále. RT uvádza, že letenka z Londýna do Kyjeva pred stretnutím bude stáť…

Plénum zasadne aj v pondelok, rokovať bude bez obedňajšej prestávky

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33. V piatok…

Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Honolulu 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-George F. Lee/Honolulu Star-Advertiser via AP)   Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP. Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov,…

V Nemecku vyhostia azylanta až keď sa dopustí 50 kriminálnych činov

Berlín 25. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Spolková krajina Bádensko-Württembersko odsunula v stredu do Afganistanu 19-ročného delikventa, ktorý sa dopustil v Nemecku až 50 trestných činov. Včera to oznámilo Ministerstvo vnútra v Stuttgarte. O aké trestné činy išlo, to hovorca ministerstva odmietol špecifikovať. Je to neskutočným škandálom a zároveň…

Fico nebude hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, výhovorku našiel v ústave

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupcovia vládneho Smeru-SD avizovali, že nebudú hlasovať za opozičný návrh z dielne ĽSNS o sprísnení zákona o interupciách. Líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti bližšie vysvetlil dôvody, prečo Smer nesúhlasí s takýmto návrhom. Niekdajší premiér argumentuje najmä ľudskými právami a…

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v Nitre: „Bulharsko spája so Slovenskom 1155-ročná história bratov Cyrila a Metoda“

Nitra 25. mája 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)   Do mesta pod Zoborom na pracovnú návštevu prišla viceprezidentka Bulharska Iliana Jotová. Sprevádzala ju mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Chobanová.  Delegáciu na mestskom úrade prijal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý hosťom predstavil mesto Nitra a jeho bohatý kultúrno-spoločenský…

Bulharsko špekuluje o reanimácii „Južného prúdu“ pod názvom „Bulharský prúd“

Sofia 25. mája 2018 (HSP/politikus.ru/Foto:TASR/AP-Valentina Petrova)   Krátko po prijatí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej u ruského prezidenta Vladimíra Putina v jeho čiernomorskej rezidencii v Soči sa do Ruska pomerne nečakane unúval aj bulharský prezident Rumen Radev. Okrem rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom v Moskve (21. mája) ho taktiež v Soči prijal prezident Putin (22. mája), pričom…

Izrael vyzval EÚ, aby nefinancovala skupiny presadzujúce bojkot židovského štátu

Jeruzalem 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael v piatok apeloval na Európsku úniu, aby zastavila financovanie vyše desiatky európskych a palestínskych mimovládnych organizácií, ktoré podľa názoru židovského štátu podporujú jeho bojkot, píše agentúra AP. Izrael tvrdí, že finančná podpora porušuje vyhlásenú politiku Európskej únie, podľa ktorej sa euroblok postavil…

Cirkev v Rakúsku chystá v krajine na budúci mesiac "Týždeň za život"

Viedeň 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/KAP/Foto:TK KBS)   Aké miesto v spoločnosti majú deti, ľudia s postihnutím starší a zomierajúci či nenarodené deti? Takúto otázku si kladie „Týždeň za život“, ktorý od 1. do 7. júna slávi Katolícka cirkev v celom Rakúsku i za jeho hranicami formou farských podujatí. Sväté omše a slávnosti pre rodiny, stretnutia…

Na sýrske letisko pri Homse útočili rakety

Homs 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   Systémy protivzdušnej obrany ho zneškodnili Informuje o tom Sýrska štátna agentúra SANA s odkazom na zdroj. Podľa údajov jej vojenského zdroja na jedno z vojenských letísk zaútočili rakety, ale boli zostrelené, bez toho aby zasiahli cieľ. O tom, kto stojí za útokom na vojenský…

Nové nariadenie GDPR poskytne zamestnancom možnosť vyžiadať svoje údaje od šéfa

Brusel 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Piatok 25. mája 2018 je z hľadiska ochrany osobných údajov na internete "Dňom D". Do platnosti totiž vstúpilo všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych…

Piatková Noc kostolov otvorí desiatky chrámov na celom Slovensku

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Peter Kollár)   Desiatky chrámov, kostolov a modlitební na celom Slovensku sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok o 18. h pri príležitosti podujatia Noc kostolov. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska. Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách, ide predovšetkým o kostoly a kláštory…

V Kanade dvaja muži odpálili bombu v indickej reštaurácii

Toronto 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Galit Rodan/The Canadian Press via AP)   Výbuch v indickej reštaurácii v kanadskom meste Mississauga, ktorý si vyžiadal najmenej 15 zranených, majú na svedomí dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí odpálili bombu a vzápätí z miesta ušli. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne…

Americkí vojaci strážiaci jadrové zbrane užívali drogy

Wyoming 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:defense.gov)   Skupina amerických vojakov, strážiacich jadrové rakety na leteckej základni Warren v štáte Wyoming, si po dobu niekoľkých mesiacov obstarávala, predávala a užívala drogy vrátane LSD, uvádza agentúra The Associated Press s odkazom na vojenské dokumenty, ktoré má k dispozícii. Agentúra upresňuje, že ide o…

Sto dní pred blahorečením Anny Kolesárovej zverejnili program slávnosti

Košice 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   O 100 dní sa uskutoční slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. Koordinačný tím pre prípravu blahorečenia pri tejto príležitosti zverejnil trojdňový program. K dispozícii je na webstránke annakolesarova.sk. Ďalšou novinkou je spustenie účtu na Instagrame.   PROGRAM SLÁVNOSTI BLAHOREČENIA ANNY KOLESÁROVEJ PIATOK…

TopSpeed

Hamburg zakáže dieselové autá už od konca mája

0

Zákaz dieselových áut v nemeckých mestách postupne príde do platnosti a prvým mestom bude prístavný Hamburg. Tam sa rozhodli pre zákaz už od budúceho štvrtka, teda od 31. mája. Hamburg zakáže dieselové autá od emisnej normy Euro 5, vjazd budú mať povolené len najnovšie Euro 6.

BMW s manuálom? Čoraz vzácnejšia kombinácia

2

Aby som nekrivdil iným značkám, u nich je to obdobná situácia a veľkých motorov s manuálom sa zbavujú. I keď u takého konkurenčného Mercedesu ste si V8 s manuálnou prevodovkou nemohli kúpiť už dobrých 30 rokov dozadu a aj viac, u BMW to bolo ešte nedávno možné. Časy sa však menia a tak je BMW s manuálom čoraz menej v obľube. Až…

11 bezpečnostných systémov štandardne pre nové autá od r. 2021

9

Európska únia chce do roku 2050 dosiahnúť optimistický cieľ. Žiadne úmrtia alebo vážne zranenia pri dopravných nehodách. K tomu má dopomôcť aj aktívna a pasívna bezpečnosť áut. Podľa Európskej komisie a magazínu motor1.com, od roku 2021 budú mať všetky novopredané autá v EÚ 11 bezpečnostných systémov v štandardnej výbave. 

Slovensko je v hre o 5. automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

22

Minister financií Kažimír včera naznačil v brandži dlhšie verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na…

BMW X5 novej generácie už testujú po celom svete

1

I keď je súčasná X5-ka na trhu len necelých 5 rokov, miesto faceliftu si BMW pripravilo novú generáciu. Je to aj kvôli väčšiemu X7, ktoré bude z novej X5-ky vychádzať. BMW X5 novej generácie tak už musia testovať v najrôznejších kútoch sveta, veď oficiálne predstavenie je plánované už na tento rok.

Ford Mach 1 oživia vo veľmi netradičnom štýle

0

Určite vám nemusím predstaviť verzie slávneho Fordu Mustang s prívlastkom Mach 1. Objavoval sa v niektorých starších generáciách, ktoré sú dnes vyhľadávanými youngtimermi. Ford sa však rozhodol oprášiť tento názov a veľmi netradične. Ford Mach 1 budeme totiž stretávať nie s rýdzim športiakom, ale elektrickým „športovým“ SUV.

KAMzaKRÁSOU

Lucia Súkeníková: Recepty našich starých mám (recenzia kuchárky)

0

Ak vezmeme do úvahy nadčasovú múdrosť predchádzajúcich generácií nielen pri riešení zdravotných problémov, ale aj pri kulinárskych schopnostiach, tak môžeme povedať, že sa nám do rúk dostalo bohatstvo. Bohatstvo v podobe tých najlepších receptov na zákusky, múčniky, sviatočné koláčiky, slané pečivo, ovocné múčniky, drobné pečivo, ale aj klasických receptov na halušky, palacinky, lievance…

Vieš, ako sa robí Buddha miska? Máme pre teba podrobný návod

0

Hýria farbami, živinami a keď sa na ne pozriete, potečú vám slinky. Reč je o zdravej Buddha miske, alias Buddha bowl, ktorá prišla do „módy“, alebo skôr jedálničkov po celom svete, vlani. Tento rok však táto nutričná bomba nikde neodchádza a my sme sa rozhodli vás naučiť, ako sa robí Buddha miska v piatich…

Prečo je basmati ryža taká výnimočná? Povieme ti, ako ju pripraviť

0

Ryžu môžeme v našej oblasti považovať za jednu z klasických príloh k jedlu. Hodí sa ku kuracine i bravčovine alebo do chutného zeleninového rizota. V obchodoch si v dnešnej dobe už môžeme vyberať z veľkého množstva rozličných druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom i chuťou. Dnes vám predstavíme basmati ryžu. Tá patrí k najušľachtilejším odrodám ryže vôbec. Povieme vám, ako sa…

Kombucha: Liečivý zázrak alebo len marketingový ťah?

0

Čajová huba, zázračná huba, tibetská huba, kombuča, nápoj nesmrteľnosti alebo elixír mladosti  – pomenovaní má niekoľko. Kombucha spôsobila, ako mnoho iných „superpotravín“, doslova ošiaľ aj v našich končinách. Vyskúšala si ju niekedy? Ak áno, presvedčila si sa o jej avizovaných jedinečných schopnostiach alebo ťa nijako neoslovila? V každom prípade, my sme sa pozreli…

Plánovanie tehotenstva a strava: Tieto živiny ti nesmú chýbať!

0

Plánovanie tehotenstva a strava spolu veľmi úzko súvisia. Prečo? Stravovať sa zdravo a vyvážene nie je dôležité len v tehotenstve, ale aj pred ním. Počas tehotenstva je už strava budúcej mamičky do značnej miery ovplyvnená jej, častokrát nevysvetliteľnými, chuťami. Preto dostatočne vyživ svoje telo ešte predtým, než sa v tebe uhniezdi ten malý…

Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn a ako ich odstrániť?

0

Postupom času sa objavia takmer u každého človeka. Máte už teraz obavy z hyperpigmentácie kože alebo inak povedané, z pigmentových škvŕn? Ako isto viete, tak ľudská koža je náchylná na veľké množstvo problémov. Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn? Od genetiky až po zlú hygienu môže zohrávať hlavnú úlohu v zdravý našej pokožky množstvo faktorov.

TopDesať

10+ fotografií, ktoré posúvajú absurditu na úplne nový level

0

Slovník definuje "absurditu" ako nezmyselnosť, nelogickosť, či rozporuplnosť. Využíva sa v literatúre na dokázanie pointy alebo na vytvorenie určitej atmosféry. No niekedy vidíme absurdity vo svete okolo nás a nemusíme ani utiekať k literatúre. Samozrejme, takýto zoznam absurdných fotografií sme si nemohli nechať iba pre seba a s radosťou sa o…

Takto to môže vyzerať, ak si rozum vezme jeden deň voľno

0

Dnes ti znova dokážeme, že ľudia vedia byť občas naozaj poriadne divní. Niekedy to, čo robíme, stojí naozaj za zamyslenie - napríklad, používať vložky ako papuče, to chce teda poriadnu dávku odvahy (a zrejme aj hlúposti). Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií sa chytíš za hlavu a povieš si, kde len títo…

10 vecí, ktoré by sme rozhodne nemali robiť pred spaním

0

Podľa štatistík má takmer 27 % ľudí trvalé problémy so zaspávaním a 73 % ľudí sa s týmto problémom stretáva občas. Príčiny zlého spánku však nie sú vždy spojené so zdravotnými problémami. Niektoré večerné návyky, ktoré sa nám zdajú celkom normálne, môžu skutočne negatívne ovplyvniť spánok a dokonca spôsobovať nespavosť.…

10+ raritných fotografií, ktoré nám ukazujú svet v úplne inom svetle

0

Časom môže monotónna každodenná rutina otupiť aj tých najrkeatívnejších ľudí. Svet je však krásne miesto, plné vzrušenia v každom kúte. V tomto článku sa pozrieme na fotografie  každodenných objektov, aby sme spolu znova objavili ich krásu a možno dokonca rozšírili tvoje obzory. :) Od pohľadu na divadlo z opačnej strany, ako sme zvyknutí, cez pohľad zvnútra gitary…

10+ dôkazov, že nemáme tušenie, odkiaľ v skutočnosti pochádza naše jedlo

0

Istý otec sa raz spýtal svojej dcérky, či vie, odkiaľ pochádza káva. Jeho dievčatko múdro odpovedalo: "Z plechovky samozrejme!" No vedel by si, odkiaľ pochádza ostatné jedlo? :) Ak sa nad tým zamyslíme, existuje množstvo rôznych potravín s jedinečným pôvodom, ktoré považujeme za samozrejmosť takmer každý deň. Či už je to korenie z inej oblasti…

Rodičia vedia byť niekedy naozaj zvláštni. Tieto fotografie ti zlepšia deň

0

Mamičky a oteckovia sú zdrojom nekonečnej lásky, trpezlivosti, vedomostí, pozornosti a v neposlednom rade aj neuveriteľného množstva vtipov a žartov. Práve vďaka ním bolo naše detstvo také úžasné. Na internete sa objavila séria fotografií, na ktorých sú hlavnými postavami práve rodičia. Tí sa tak trocha odlišujú od priemerných rodičov. A…