Verejnoprávnosť a útok na RTVS zvonka aj zvnútra, spravodajstvo, publicistika a tretí sektor

Publikované 08.05. 2018 o 20:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

RTVS sa riadi sa Zákonom č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorý upravuje jej postavenie, úlohy a činnosť vo verejnom mediálnom priestore, spôsob financovania a hospodárenia a štatútom, ktorý v Článku 1 uvádza: „Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.“
RTVS nie je príspevkovou ani rozpočtovou organizáciou, nepodlieha vláde ani ministerstvu kultúry (!) ale ani parlamentu, až do momentu potreby a politickej vôle (návrh) otvoriť zákon o RTVS alebo zákon o koncesionárskych poplatkoch (340/2012) alebo vo veci zmien a úpravy spôsobu financovania RTVS, pričom parlament sa môže uzniesť dokonca aj na zrušení tejto inštitúcie ako zbytočnej, a to bez akéhokoľvek konfliktu s Ústavou SR, lebo RTVS nie je zriadená ústavou, len zákonom.
Ústavný súd by sa ale mal a mohol na podnet zaoberať ústavnosťou povinných koncesionárskych poplatkov („zástrčkový zákon“).
A parlament zákonom o financovaní RTVS. Podobné systémy verejnoprávnych médií v zahraničí nie sú žiadnym meritom a podmienkou pre to, aby verejnoprávnu, ibaže „chorú“ RTVS s jej osobitným ale trvale (chronicky) nezvládnutým postavením malo aj Slovensko.
Alebo práve naopak, v možnosti je aj otvorenie ústavy a RTVS zriadiť osobitným ústavným zákonom a tým posilniť a stabilizovať jej postavenie. Súčasťou ústavného zákona by mal byť aj spôsob financovania RTVS, ktorého základom by mala byť percentuálne vyjadrená časť HDP, určená pre RTVS. Ak by to malo mať zmysel, vyžadovalo by nutné rozobratie RTVS na súčiastky, a jej úplne nové poskladanie, inak sa s tým i bez toho RTVS nepohne nikam…

Ak Fico v roku 2012 Zemkovej vytýkal nízku sledovanosť tv spravodajstva, má na to právo ako „radový koncesionár“ až potom politik. „Nás personálne otázky televízie a rozhlasu nezaujímajú, máme za dôležité, aby spravodajstvo verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu boli mienkotvorné a mienkotvorné môžu byť len vtedy, keď majú určitú mieru sledovanosti a počúvanosti.“ Vyhlásil „radový koncesionár“ minister kultúry Maďarič. Zemková Maďaričovi (Ficovi): „Je to samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom a plní zákonné úlohy, nie úlohy vlády ani ministerstva kultúry.“
No, sledovanosť RTVS aj dnes (2018) závisí od ponuky a od koncesionárov. Ak nemá sledovanosť, stráca svoj zmysel. Jej ponuka je mienkotvorná, a výsledok je nezáujem a šomranie koncesionárov.
Pozor, koncesionári, Zemková s Ficom a Maďaričom sa v danom čase (2012) bavili o pojme mienkotvornosť televízneho a rozhlasového spravodajstva a zrejme aj s ním paralelnej publicistiky. Pojem mienkotvornosť média má rôzne konotácie, nielen vo význame názoru na jeho kvalitu, ale, do akej miery je médium schopné ovplyvniť verejnú mienku. A ovplyvňovanie verejnej mienky znamená mediálnu manipuláciu verejnosti.
Spomienka na minulosť (alebo, kde je problém dnes?):
https://ekonomika.sme.sk/c/6340093/fico-sa-pustil-do-zemkovej-od-rtvs-ziada-kvalitu-ct.html
RTVS v časti spravodajstvo a publicistika nezodpovedá kritériám komplexnosti a objektivity, nereflektuje objektívnu realitu v jej komplexnosti, a nie je objektívna, pravdivá, a komplexnosti RTVS, ktorú nezaujíma pravda o novičoku, ani pravda o údajnom chemickom útoku v sýrskom Dúmá, ani pravda o „sólo“ akcii lídrov USA, Francúzska a Británie a ich „trestnej výprave“ bez dôkazov, preventívne, vopred, lebo prezumpcia viny, a mimo mandát BR OSN, tobôž pravda o pozadí úmrtia Alfieho Evansa, jeho systémom vynútenej eutanázii, o ľudských právach rodičov a dieťaťa, ani o stave zdravotníctva a súdneho systému UK…
Problematika inštitútu a inštitúcie verejnoprávneho média nemá vecnú oporu o Ústavu SR, preto aj definícia pojmu verejnoprávne médium, je vecou zákona a štatútu RTVS.
V tomto článku sa nevenujem celkovej programovej skladbe a ponuke RTVS, prednostne ma zaujíma verejnoprávnosť RTVS v časti spravodajstvo a publicistika.
Spravodajstvo informuje o udalosti, jej čase a mieste. Základom správy je informácia. Má byť apolitická, neosobná, emočne a citovo neutrálna, na linke expedient-kód-recipient nesmie ani podprahovo prezentovať osobný vzťah vysielateľa (expedient) spravodajcu (editora) k udalosti, správe (kód) smerom k príjemcovi správy (koncesionári). Ak takou je, potom je „mienkotvorná“ a manipulatívna. Inak – „predžutá“ s imanentne do nej vsunutým „návodom na použitie“.
Pojem verejnoprávne spravodajstvo a publicistika RTVS je inštitucionalizovaný druh všeobecne verejne dostupnej služby, v opore o ľudské právo na pravdivé a objektívne informácie a v časti verejnoprávnosť sa tento pojem rovná pojmu rovnosť práv plus rovnaké zaobchádzanie.
Ak ale v spravodajstve splýva správa s návodom na jej použitie, napríklad ruso a putinofóbia vo vzťahu k ruským prezidentským voľbám, také spravodajstvo a správa prestávajú byť neosobné, objektívne, neutrálne a verejnoprávne.
RTVS má byť zhmotnením ľudských, občianskych a politických práv na verejne dostupný príjem pravdivých, objektívnych informácií o dianí doma a vo svete v rámci televíznych novín.
Pojem verejnoprávnosť je odvodený od pojmu verejné a rovné právo. Rovnosť práv je vyjadrená aj rovnosťou povinností vo výmere výšky koncesionárskych poplatkov (zákon). Keďže ale ide o pravidelnú platenú službu, vzťah divák a poslucháč je s RTVS RTVS v „obchodnom vzťahu“ a platí v ňom aj pravidlo má dať-dal.
Ak má byť spravodajstvo verejnoprávne, objektívne a nezávislé, nesmie byť
a/ priamo ani skryto tendenčné, a tým „mienkotvorné“,
b/ poznačené osobným vzťahom spravodajcu k správe,
c/ zo správ nesmie vyžarovať iné politikum, než to, ktoré nesie správa sama o sebe…
Spravodajstvo z domova a zahraničia nesmie byť poznačené osobným vzťahom spravodajcu, redaktora, ani RTVS, k správe, trebárs ruso a putinofóbiou…
Je to ťažké, ale RTVS by nemala podliehať ani vplyvu mimovládneho sektora, ktorý preberá moc v štáte, ani USA a EÚ vyžadovanej povinnej („spojenci“) oficiálnej zahraničnej politike krajín V-4 artikulovanej len ako „naše spoločné národnoštátne záujmy“ premietnuté do zahraničných politík, akou boli aféra novičok, údajný (!) chemický útok v Dúmá a trestná výprava proti Sýrii len z rozhodnutia lídrov USA (Trump bez súhlasu kongresu), Francúzsky Macron (bez súhlasu francúzskeho parlamentu) a Británie (T. May bez súhlasu parlamentu) a všetkých troch „spojencov“ bez súhlasu BR OSN, čím bolo porušené medzinárodné právo tak, ako v prípade Dzurindovcov a spol. vo veci súhlasu s preletmi USA a NATO nad naším územím s cieľom „humanitárneho“ bombardovania bývalej Juhoslávie bez mandátu parlamentu a BR OSN.
RTVS by nemala nekriticky „súznieť“ a takzvanou proeurópskou a transatlantickou orientáciou,  okrem toho, RTVS je v časti programovej služby spravodajstvo a publicistika povinná dodržiavať preambulu Ústavy SR a jej Čl. 1 odsek 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“

Súkromné printové a elektronické médiá vo vlastníctve, médiá, známe ako mainstream typu SME alebo Denník N, ale už na úpadku záujmu a čítanosti, lebo možnosti webu a jeho ponuky sa rozširujú, saturácia internetom rastie, bárs si nechajú za svoj „exkluzívny“ obsah platiť, zrejme im aj preto klesá ich čítanosť, rady miešajú správu s komentárom a názorom autora v jednom, čím príjemcov manipulujú a formujú ich mienku, názor, postoj.
Ak má RTVS vo svojej definícii (zákon a štatút) označenie, že je verejnoprávna a nezávislá, čo vyhlasuje v medzičasoch na kameru a zvuk, obrazovkách, že je nezávislá, tak takou v mediálnom priestore nie je jedinou, toto o sebe vyhlasujú Denník N a SME, čím kladú na stôl koncesionárov RTVS otázku: Čo je nezávislosť a v čom spočíva exkluzivita nezávislosti „nezávislej RTVS?“  Alebo – V čom, na čom a na kom je naopak RTVS na rozdiel od Denníkov N, SME a mimovládneho „neziskového“ sektora ruka v ruke s nimi a v jednom „nezávislom“ šíku, až príliš nezávislom a neriadenom a nikým nekontrolovanom „závislá“?“  Má byť nezávislosť RTVS postavená na svojvôli údajnej slobody slova niektorých, najmä mladých a odborne nedovzdelaných typu Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorej sa vo svojom vyhlásení zastali mladí, lebo „mladým by v RTVS mal byť umožnený ich slobodný rozvoj…“ Nie! V RTVS nemajú čo hľadať mladí a neskúsení, tí by mali „zrieť a rásť“  v médiách mimo RTVS a tá je na to, aby stabilizovala svoje personálie a skvalitňovala ich internými zmluvami s riadnou skúšobnou dobou, pod vedením služobne starších a skúsenejších a tým priebežne budovala svoje vlastné personálne a silnejúce zázemie.
Ak si redaktor alebo editori či šéf editori neplnia svoje povinnosti, aké im ukladá zákon a štatút RTVS, teda nezvládajú tie najvyššie vysoké nároky na novinársku, redaktorskú a editorskú robotu, nemajú v RTVS čo hľadať!
Tiež som koncesionár, ktorý chce mať o RTVS tú najvyššiu mienku.
Ibaže na RTVS a proti RTVS je vedený útok zvonka aj zvnútra. Mimo iné, ak si Rezníka „pozve“ na Večeru, aby mu ako najvyššiemu nadriadenému Havran s prísediacimi vysvetľoval, čo je to verejnoprávnosť, vnímam to ako niečo, čo je u mňa nepredstaviteľné! Večera mala byť už dávno zrušená, a trójsky kôň liberálov z MNO a Progresívneho Slovenska, denníkov N a SME, ktoré sú tou piatou kolónou, Michal Havran, či je externistom alebo internistom, mal byť už dávno preč, alebo vo výpovednej lehote…
Riaditeľ RTVS by mal otvoriť výberové konanie na redaktorov a moderátorov spravodajstva a publicistiky.
Výberovú komisiu by nemali zaujímať odpovede uchádzačov na otázky typu vzťah novinára k EÚ, USA a Rusku, ale, ako zbiera, hodnotí, triedi a spracúva informácie, ako overuje zdroje a ako s informáciami nakladá…
Tak, ako reláciu Reportéri by mal prehodnotiť Večeru s Havranom a Havrana. Podobne aj Silnú zostavu.
Obávam sa, že RTVS „padne“ na tom, že jej  generálny riaditeľ je slaboch. Načo má RTVS generálneho riaditeľa a ostatný riaditeľský manažment?

Budovanie takzvanej otvorenej, slobodnej, demokratickej a názorovo pluralitnej spoločnosti sa v mediálnom priestore a mediálnom diskurze ocitá mimo slobodu a demokraciu. Nachádza vo vnútorne stále viac do seba zacyklenom stave post slobody a post demokracie pod vlajkou ideológie liberalizmu a pod americkým vplyvom.
Za horizontom mohutnejúceho informačného chaosa, zmätku a Babylona, sa stále viac rysuje post liberálna, post demokratická, tretia, totalitná, centrálne riadená a ovládaná spoločnosť.
Slovenská spoločnosť je prostredníctvom týchto médií a skupiny mimovládok tretieho sektora infikovaná západným liberalizmom, ktorý prechádza do klinickej fázy. Útok na RTVS je fázou pokusu o zmenu vlády. Na Slovensku nastáva situácia, Európska komisia pritvrdzuje, inštitucionalizuje a centralizuje boj proti falošným správam vo verejnom mediálnom priestore.
Cenzúra typu SÚTI neexistuje, ale už len málo chýba, a na pôde EÚ vznikne centrálne ministerstvo pravdy (Orwell).
Cesta k pravde je blokovaná agresívnym aktivizmom proti slovenských a pro západne orientovaných MNO (neziskovky) a liberálnych médií typu Denník N a SME.
Kritické myslenie a hodnotenie založené na pochybnostiach voči „povinnému“ názoru ale aj voči „alternatívnej“ pravde je potláčané.
Z médií mainstreamu sa stali politické subjekty, tvoriace a dotvárajúce verejné politiky. Kto teda tvorí politiku, sú to alternatívne a konšpiračné médiá, alebo tvorcovia politík?

Konšpirácie vznikajú informačnou entropiou (neurčitosťou), za ich vznik je zodpovedné utajovanie a zahmlievanie skutočnosti a teda pravdy. Ibaže takzvaná alternatívna pravda neexistuje, len pravda, polopravda a lož. Konšpiračná teória prestáva byť konšpiráciou vtedy, ak sa potvrdí, že nejde o konšpiráciu ale o pravdu a realitu.

Príklad za mnohé, reprezentatívna a referenčná vzorka: Už stačí len vyhlásenie o vysokej pravdepodobnosti (Salisbury, novičok a Rusi, chemický útok na sýrsku Gútu) a „nepriestrelná“ pravda je na svete. Máme ju príkazom ako povinnú. Kto nie je za, je proti – a ide sa po ňom.
Vláda ľudu a jeho zvolených zástupcov verzus vláda nikým nevolených médií je ohrozená médiami typu SME, Denník N a časťou MNO typu nadácií OSF a pod.
Tieto médiá vedú útok už aj na RTVS a jej údajnú snahu o objektivitu, pluralitu a vyváženosť spravodajstva.  Útok proti RTVS je vedený z jej vnútra aj zvonka, s masívnou podporou denníkov N a SME.

Je RTVS v časti televízne a rozhlasové spravodajstvo a publicistika reálne objektívna, ponúka pravdu, nič len pravdu a je takou, za akú sa vydáva?
Názory sa rôznia. Patrím do skupiny, ktorá tvrdí, že takou zďaleka nie je, iba sa tak tvári, inak by nebola by odkázaná na také seba hodnotenie. RTVS to ale vie a robí to preto, lebo nemá čisté svedomie.
V RTVS prebieha údajná mečiarizácia, pretláčajú sa konšpirácie a ruský názor na svet, prepúšťanie nepohodlných, ich nahrádzanie údajne neodborníkmi, a o čo sa v RTVS vlastne bojuje?
Ajhľa, čítajte a počúvajte, ako situáciu vo vnútri RTVS hodnotí denník SME:
https://domov.sme.sk/c/20814284/podcast-v-rtvs-zuri-vojna-reznik-vyhadzuje-ludi.html
Ak by sa Rezník rozlúčil s viac, než len štyrmi externistami, čo zrejme urobí, je to oveľa menej, než prepustila Zemková a Mika… a sú dnes pre to aj zrejme dobré ekonomické dôvody (ide aj o neprimerane vysoké platy a odmeny, rovnajúce sa alebo prekračujúce výšku platových náležitostí ústavných činiteľov, ale aj riadne narušenú cenotvorbu internej a externej tvorby a produkcie takzvanej ľudskej a vecnej hodnoty za peniaze…).

Protesty opozície proti Orbánovej vláde v Maďarsku, pražskej kaviarne proti Babišovi a Zemanovi, slovenskej „nezávislej“ verejnosti proti slovenskej vláde, Navaľného stúpencov proti Putinovi, majú spoločného menovateľa, a to „demokratizáciu a liberalizáciu“ štátov strednej a východnej Európy na obraz západných spoločností…
Všade cítiť vplyv tretieho sektora. Infiltroval sa aj do RTVS. Žiadna mečiarizácia. Nezmysel. Sorosizácia!

Ak má byť RTVS verejnoprávnou, teda našou, spoločnou, nech takou je, ale ak nie, nech nás už neťahá medzi zdroje svojho financovania a nech sa otvorí všeobecnému liberálnemu mediálnemu trhu ako hocktorá iná neštátna televízia. Ak na trhu obstojí, nech žije. Ak nie, nech padne. To si ale neprajem.

SMER ani vládnu koalíciu jednotlivo a ako celok vo všetkom a vždy nemusím, Ľuboša Blahu detto (ľavičiar) nie som totiž ani pravičiar, ale s názorom Blahu súhlasím:
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-fico-je-spat-konecne-prechadzame-ofenzivy/1387060
Dôkaz nezmieriteľného rozkolu spoločnosti je možné identifikovať v súboji Klus verzus Blaha:
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-chce-v-mediach-viac-nazorov-m-klus-vylucenie-konspiratorov/1388896
Povinná pravda (1): V Dúme bol vedený chemický útok. Povinná pravda (2): Za chemický útok v Dúme je zodpovedný sýrsky režim. Povinná pravda (3): USA, Briti a Francúzi zničili náletmi centrá výroby chemických zbraní. Povinná pravda (4): Útok na Skripaľa a jeho dcéru v britskom Salisbury bol vedený Rusmi a ich novičokom.
Pochybnosti o útoku novičokom v britskom Salisbury nie sú len konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
Pochybnosti o ostatnom chemickom útoku v Sýrii nie sú konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
V mene týchto „právd“ sa nesú obsahy denníkov N a SME, ale aj spravodajstva a publicistiky „verejnoprávnej“ RTVS a podobne aj súkromnej TA3. V slovenskom mediálnom priestore niet úniku inam, než na „voľný web“ do zatiaľ ešte slobodného sveta toku a výmeny informácií. Pôvodne Smatanove zoznamy sú kontraproduktívne.
Označenie konšpirácia, konšpirátor a konšpiračné médiá sú nálepky pre iné názory na pravdu v tom istom predmete veci. Takéto nálepkovanie odmieta prirodzené pochybnosti kriticky premýšľajúcich adresátov a príjemcov správ, podľa: „Pod pätou pravdy vždy klíči pochybnosť.“
Mediálny mainstream, sám seba vydávajúci za liberálny, každý deň od rána do večera dokazuje, že jeho liberalizmus (sloboda a pluralita) je domnelý. Svojou agresívnou propagandou násilnícky presadzuje len jeho pravdy, deštruktívne preniká už aj do prostredia RTVS s cieľom zvnútra ju rozvrátiť.

RTVS je už od čias Zemkovej a Miku, v pokročilom všestrannom vnútornom úpadku a rozklade. Nepomôže jej už nič, ani sedem nových riaditeľov, len ju rozobrať na súčiastky a poskladať znova. Alebo zrušiť. A v časti spravodajstvo a publicistika sa prestať sa hrať na verejnoprávnosť a otvoriť sa pravde.
Tá, ktorú tvorí a kreuje a prezentuje RTVS je mediálna pravda, pravda systému, závislá na systéme a jeho pravde.
RTVS (Rezník, ak to zvládne) má voľbu: Alebo sa „postaviť na zadné“ proti systému, zastaviť vnútornú „revolúciu“ alebo odísť.
Situácia v RTVS je už „na hlavu“.
Ešte aj ten, ktorý si svojho chlebodarcu Rezníka pozval na ostatnú večeru, v skutočnosti pracuje proti Rezníkovi.
Alebo zrušiť liberálov. Koledujú si o to. Správajú sa ako „teplí“ lebo sú lepkaví, priľnaví, únavní, vytrvalí, neodbytní a nezničiteľní salámisti, odkrajujúci si stále viac slobôd, moci a oprávnení pre seba, na úkor normálnych ľudí, so zvyškami svedomia a zmyslu pre mieru vecí.
Liberalizmus nerovná sa sloboda. Liberalizmus je nová post komunistická a post fašistická totalitná ideológia s neo fašistickými prvkami. Treba ju zastaviť a označiť za nežiaducu nebezpečnú ideológiu, ktorú popísal George Orwell vo svojom románe 1984 (lož je pravda a pravda je lož) a je  v rozpore s reálnou slobodou a demokraciou, preambulou ústavy a samotnou Ústavou SR.
Prísaha – vravieť a písať pravdu, nič len pravdu, platí pre všetkých.
Prestaňme riešiť jednotlivé persóny kade-tade, riešme systém. Za stav vecí je zodpovedný systém. A za systém my. Ak sa uspokojíme len s čiastkovými a personálnymi zmenami, systém, ktorý podporujeme a legitimizujeme v každých voľbách, ostane tým istým systémom.
Garantujem, že stav vecí, tobôž systém nezmeníme k lepšiemu personálnymi výmenami ale ani riadnymi alebo predčasnými voľbami. Zrútenie systému, už sotva sa držiaceho na nohách, je možné, stačí doň čo len drgnúť predčasnými voľbami, a na Slovensku nastane situácia podobná tej, povolebnej, v Česku…
Otázka platí najmä na adresu aktivistov petície za referendum o predčasných voľbách: Čo po nich? Budete vedieť ako a eko ďalej, a s kým? Čo o tom môžu vedieť Šeliga, Farská, Nagy, plus aktivistickí herci aj s ich racionálne a odborne  vyprázdneným a hlúpym „revolučným“ pátosom, a spol.?

RTVS je zrkadlom stavu spoločnosti. Ak v nej prebieha vážny vnútorný rozvrat, je znakom rozvratu „štandardného“ systému. Ide o spojené nádoby. Veci treba riešiť komplexne a neštandardne. Zmenou systému. Toto je kríza všetkého. Pod hlavičkou rozkladajúceho a rozpadávajúceho sa systému. Už takmer nič nefunguje. Odmietam iniciatívy za predčasné voľby, mimo iné aj preto, že môžu dopadnúť úplne inak, než ich naivisti očakávajú. Tá takzvaná „slušná ulica“ vlastne nerobí nič, lebo „na viac“ nemá, lebo jej chýba intelekt, a ak ho nemajú „vodcovia“ stáda, tak len odvoláva.
Predčasnými alebo riadnymi parlamentnými voľbami sa nezmení systém, len vládnuca moc. A tá môže Slovensko stiahnuť až na dno. Nezachránia ho USA, EÚ ani Putin.
Slovensko musí samé. Obávam sa ale, že na to nemá. Nedozrelo mentálne ani intelektovo.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Pohľad do minulosti: 24. októbra sa narodil Jožo Ráž a zomrel zakladateľ svetoznámej módnej značky Christian Dior

Bratislava 24. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš, Dior Facebook)   24. októbra Deň OSN - v roku 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, oslavuje sa od roku 1948 Narodenia 1882 - narodil sa maďarský skladateľ Imre (Emmerich) Kálmán, jeden zo zakladateľov viedenskej operety. Žil v Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku a USA. Medzi…

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vieš, aké sú účinky biotínu? Doplň si cenný vitamín krásy aj ty!

0

Vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa, okrem iného, starajú aj o krásu človeka, poznáme veľké množstvo. Jedným z nich je i biotín, ktorý je súčasťou vitamínov skupiny B. Stará sa o pokožku, vlasy i nechty. Nie nadarmo sa mu hovorí aj vitamín krásy. Nedostatok tejto látky sa, naopak, môže prejaviť niekoľkými zdravotnými ťažkosťami. V dnešnom článku sa…

Urodilo sa ho viac, než dosť? Skús recept na hroznovú marmeládu!

0

Nepovieme nič nové, keď skonštatujeme, že tento rok nám príroda dopriala takú bohatú úrodu v každej oblasti, ako už dávno nie. A neochudobnila nás ani o úrodu hrozna. Ak teda hrozno pestuješ aj ty a nevieš, ako s toľkými strapcami naložiť, máme pre teba výborný tip. Inšpiruj sa a vyskúšaj tento netradičný recept na hroznovú marmeládu,…

Poznáš pravidlá žehlenia? S týmito trikmi to pôjde ako po masle!

0

Dlhoročné skúsené „žehliarky“ sa teraz zrejme len pousmiali, veď čo už len môže byť žehlenie za vedu?! Súhlasíme – stačí si osvojiť pár správnych ťahov a žehlenie môže ísť doslova odruky a hladko. Na druhej strane, nikdy nemôže byť na škodu zopakovať alebo osvojiť si triky a grify, ktoré dokážu zjednodušiť a zefektívniť…

Vieš, čo pomáha na vredy a nádory? Skoncuj s nimi vďaka prírode!

0

Za celú svoju doterajšiu existenciu prišlo ľudstvo na neuveriteľné množstvo liečivých schopností rastlín. V lekárňach nechávame často aj viac, než pol výplaty za lieky, ktoré sa v mnohých prípadoch dajú ľahko, lacno a častokrát oveľa efektívnejšie nahradiť tým, čo nám ponúka príroda. Jednou takou bylinou je aj tá, ktorú sme sa rozhodli ti dnes…

Podceňujeme ho, no nemali by sme. Pozri sa, aké účinky má kaleráb!

0

Zelenina, ktorá pochádza z Európy, vydrží aj v chladnejších podmienkach a je často prirovnávaná ku kvake? Odpoveď na túto hádanku je kaleráb. Kaleráb často akosi podceňujeme a berieme ho len ako doplnok, ktorý hodíme na vyvarenie v polievke a neskôr vyhodíme. Poďme sa pozrieť na to, aké účinky má kaleráb…

Chceš byť krásna ako nikdy? Pomôže ti domáca maska z tekvice

0

Máte suchú pleť, ktorá potrebuje vzpružiť alebo sa vám nadmerne lámu končeky vlasov a padajú vám snáď každý deň? Tak potom máme pre vás jednu jedinú odpoveď – tekvica! Prestaňte nakupovať zbytočne predražené krémy, pleťové masky či vlasové kondicionéry, ktoré vaše telo zbytočne zaťažujú a výsledný efekt je minimálny. Zistite, ako sa dá…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…