• Verejnoprávnosť a útok na RTVS zvonka aj zvnútra, spravodajstvo, publicistika a tretí sektor

  Publikované 08.05. 2018 o 20:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  RTVS sa riadi sa Zákonom č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorý upravuje jej postavenie, úlohy a činnosť vo verejnom mediálnom priestore, spôsob financovania a hospodárenia a štatútom, ktorý v Článku 1 uvádza: „Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.“
  RTVS nie je príspevkovou ani rozpočtovou organizáciou, nepodlieha vláde ani ministerstvu kultúry (!) ale ani parlamentu, až do momentu potreby a politickej vôle (návrh) otvoriť zákon o RTVS alebo zákon o koncesionárskych poplatkoch (340/2012) alebo vo veci zmien a úpravy spôsobu financovania RTVS, pričom parlament sa môže uzniesť dokonca aj na zrušení tejto inštitúcie ako zbytočnej, a to bez akéhokoľvek konfliktu s Ústavou SR, lebo RTVS nie je zriadená ústavou, len zákonom.
  Ústavný súd by sa ale mal a mohol na podnet zaoberať ústavnosťou povinných koncesionárskych poplatkov („zástrčkový zákon“).
  A parlament zákonom o financovaní RTVS. Podobné systémy verejnoprávnych médií v zahraničí nie sú žiadnym meritom a podmienkou pre to, aby verejnoprávnu, ibaže „chorú“ RTVS s jej osobitným ale trvale (chronicky) nezvládnutým postavením malo aj Slovensko.
  Alebo práve naopak, v možnosti je aj otvorenie ústavy a RTVS zriadiť osobitným ústavným zákonom a tým posilniť a stabilizovať jej postavenie. Súčasťou ústavného zákona by mal byť aj spôsob financovania RTVS, ktorého základom by mala byť percentuálne vyjadrená časť HDP, určená pre RTVS. Ak by to malo mať zmysel, vyžadovalo by nutné rozobratie RTVS na súčiastky, a jej úplne nové poskladanie, inak sa s tým i bez toho RTVS nepohne nikam…

  Ak Fico v roku 2012 Zemkovej vytýkal nízku sledovanosť tv spravodajstva, má na to právo ako „radový koncesionár“ až potom politik. „Nás personálne otázky televízie a rozhlasu nezaujímajú, máme za dôležité, aby spravodajstvo verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu boli mienkotvorné a mienkotvorné môžu byť len vtedy, keď majú určitú mieru sledovanosti a počúvanosti.“ Vyhlásil „radový koncesionár“ minister kultúry Maďarič. Zemková Maďaričovi (Ficovi): „Je to samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom a plní zákonné úlohy, nie úlohy vlády ani ministerstva kultúry.“
  No, sledovanosť RTVS aj dnes (2018) závisí od ponuky a od koncesionárov. Ak nemá sledovanosť, stráca svoj zmysel. Jej ponuka je mienkotvorná, a výsledok je nezáujem a šomranie koncesionárov.
  Pozor, koncesionári, Zemková s Ficom a Maďaričom sa v danom čase (2012) bavili o pojme mienkotvornosť televízneho a rozhlasového spravodajstva a zrejme aj s ním paralelnej publicistiky. Pojem mienkotvornosť média má rôzne konotácie, nielen vo význame názoru na jeho kvalitu, ale, do akej miery je médium schopné ovplyvniť verejnú mienku. A ovplyvňovanie verejnej mienky znamená mediálnu manipuláciu verejnosti.
  Spomienka na minulosť (alebo, kde je problém dnes?):
  https://ekonomika.sme.sk/c/6340093/fico-sa-pustil-do-zemkovej-od-rtvs-ziada-kvalitu-ct.html
  RTVS v časti spravodajstvo a publicistika nezodpovedá kritériám komplexnosti a objektivity, nereflektuje objektívnu realitu v jej komplexnosti, a nie je objektívna, pravdivá, a komplexnosti RTVS, ktorú nezaujíma pravda o novičoku, ani pravda o údajnom chemickom útoku v sýrskom Dúmá, ani pravda o „sólo“ akcii lídrov USA, Francúzska a Británie a ich „trestnej výprave“ bez dôkazov, preventívne, vopred, lebo prezumpcia viny, a mimo mandát BR OSN, tobôž pravda o pozadí úmrtia Alfieho Evansa, jeho systémom vynútenej eutanázii, o ľudských právach rodičov a dieťaťa, ani o stave zdravotníctva a súdneho systému UK…
  Problematika inštitútu a inštitúcie verejnoprávneho média nemá vecnú oporu o Ústavu SR, preto aj definícia pojmu verejnoprávne médium, je vecou zákona a štatútu RTVS.
  V tomto článku sa nevenujem celkovej programovej skladbe a ponuke RTVS, prednostne ma zaujíma verejnoprávnosť RTVS v časti spravodajstvo a publicistika.
  Spravodajstvo informuje o udalosti, jej čase a mieste. Základom správy je informácia. Má byť apolitická, neosobná, emočne a citovo neutrálna, na linke expedient-kód-recipient nesmie ani podprahovo prezentovať osobný vzťah vysielateľa (expedient) spravodajcu (editora) k udalosti, správe (kód) smerom k príjemcovi správy (koncesionári). Ak takou je, potom je „mienkotvorná“ a manipulatívna. Inak – „predžutá“ s imanentne do nej vsunutým „návodom na použitie“.
  Pojem verejnoprávne spravodajstvo a publicistika RTVS je inštitucionalizovaný druh všeobecne verejne dostupnej služby, v opore o ľudské právo na pravdivé a objektívne informácie a v časti verejnoprávnosť sa tento pojem rovná pojmu rovnosť práv plus rovnaké zaobchádzanie.
  Ak ale v spravodajstve splýva správa s návodom na jej použitie, napríklad ruso a putinofóbia vo vzťahu k ruským prezidentským voľbám, také spravodajstvo a správa prestávajú byť neosobné, objektívne, neutrálne a verejnoprávne.
  RTVS má byť zhmotnením ľudských, občianskych a politických práv na verejne dostupný príjem pravdivých, objektívnych informácií o dianí doma a vo svete v rámci televíznych novín.
  Pojem verejnoprávnosť je odvodený od pojmu verejné a rovné právo. Rovnosť práv je vyjadrená aj rovnosťou povinností vo výmere výšky koncesionárskych poplatkov (zákon). Keďže ale ide o pravidelnú platenú službu, vzťah divák a poslucháč je s RTVS RTVS v „obchodnom vzťahu“ a platí v ňom aj pravidlo má dať-dal.
  Ak má byť spravodajstvo verejnoprávne, objektívne a nezávislé, nesmie byť
  a/ priamo ani skryto tendenčné, a tým „mienkotvorné“,
  b/ poznačené osobným vzťahom spravodajcu k správe,
  c/ zo správ nesmie vyžarovať iné politikum, než to, ktoré nesie správa sama o sebe…
  Spravodajstvo z domova a zahraničia nesmie byť poznačené osobným vzťahom spravodajcu, redaktora, ani RTVS, k správe, trebárs ruso a putinofóbiou…
  Je to ťažké, ale RTVS by nemala podliehať ani vplyvu mimovládneho sektora, ktorý preberá moc v štáte, ani USA a EÚ vyžadovanej povinnej („spojenci“) oficiálnej zahraničnej politike krajín V-4 artikulovanej len ako „naše spoločné národnoštátne záujmy“ premietnuté do zahraničných politík, akou boli aféra novičok, údajný (!) chemický útok v Dúmá a trestná výprava proti Sýrii len z rozhodnutia lídrov USA (Trump bez súhlasu kongresu), Francúzsky Macron (bez súhlasu francúzskeho parlamentu) a Británie (T. May bez súhlasu parlamentu) a všetkých troch „spojencov“ bez súhlasu BR OSN, čím bolo porušené medzinárodné právo tak, ako v prípade Dzurindovcov a spol. vo veci súhlasu s preletmi USA a NATO nad naším územím s cieľom „humanitárneho“ bombardovania bývalej Juhoslávie bez mandátu parlamentu a BR OSN.
  RTVS by nemala nekriticky „súznieť“ a takzvanou proeurópskou a transatlantickou orientáciou,  okrem toho, RTVS je v časti programovej služby spravodajstvo a publicistika povinná dodržiavať preambulu Ústavy SR a jej Čl. 1 odsek 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“

  Súkromné printové a elektronické médiá vo vlastníctve, médiá, známe ako mainstream typu SME alebo Denník N, ale už na úpadku záujmu a čítanosti, lebo možnosti webu a jeho ponuky sa rozširujú, saturácia internetom rastie, bárs si nechajú za svoj „exkluzívny“ obsah platiť, zrejme im aj preto klesá ich čítanosť, rady miešajú správu s komentárom a názorom autora v jednom, čím príjemcov manipulujú a formujú ich mienku, názor, postoj.
  Ak má RTVS vo svojej definícii (zákon a štatút) označenie, že je verejnoprávna a nezávislá, čo vyhlasuje v medzičasoch na kameru a zvuk, obrazovkách, že je nezávislá, tak takou v mediálnom priestore nie je jedinou, toto o sebe vyhlasujú Denník N a SME, čím kladú na stôl koncesionárov RTVS otázku: Čo je nezávislosť a v čom spočíva exkluzivita nezávislosti „nezávislej RTVS?“  Alebo – V čom, na čom a na kom je naopak RTVS na rozdiel od Denníkov N, SME a mimovládneho „neziskového“ sektora ruka v ruke s nimi a v jednom „nezávislom“ šíku, až príliš nezávislom a neriadenom a nikým nekontrolovanom „závislá“?“  Má byť nezávislosť RTVS postavená na svojvôli údajnej slobody slova niektorých, najmä mladých a odborne nedovzdelaných typu Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorej sa vo svojom vyhlásení zastali mladí, lebo „mladým by v RTVS mal byť umožnený ich slobodný rozvoj…“ Nie! V RTVS nemajú čo hľadať mladí a neskúsení, tí by mali „zrieť a rásť“  v médiách mimo RTVS a tá je na to, aby stabilizovala svoje personálie a skvalitňovala ich internými zmluvami s riadnou skúšobnou dobou, pod vedením služobne starších a skúsenejších a tým priebežne budovala svoje vlastné personálne a silnejúce zázemie.
  Ak si redaktor alebo editori či šéf editori neplnia svoje povinnosti, aké im ukladá zákon a štatút RTVS, teda nezvládajú tie najvyššie vysoké nároky na novinársku, redaktorskú a editorskú robotu, nemajú v RTVS čo hľadať!
  Tiež som koncesionár, ktorý chce mať o RTVS tú najvyššiu mienku.
  Ibaže na RTVS a proti RTVS je vedený útok zvonka aj zvnútra. Mimo iné, ak si Rezníka „pozve“ na Večeru, aby mu ako najvyššiemu nadriadenému Havran s prísediacimi vysvetľoval, čo je to verejnoprávnosť, vnímam to ako niečo, čo je u mňa nepredstaviteľné! Večera mala byť už dávno zrušená, a trójsky kôň liberálov z MNO a Progresívneho Slovenska, denníkov N a SME, ktoré sú tou piatou kolónou, Michal Havran, či je externistom alebo internistom, mal byť už dávno preč, alebo vo výpovednej lehote…
  Riaditeľ RTVS by mal otvoriť výberové konanie na redaktorov a moderátorov spravodajstva a publicistiky.
  Výberovú komisiu by nemali zaujímať odpovede uchádzačov na otázky typu vzťah novinára k EÚ, USA a Rusku, ale, ako zbiera, hodnotí, triedi a spracúva informácie, ako overuje zdroje a ako s informáciami nakladá…
  Tak, ako reláciu Reportéri by mal prehodnotiť Večeru s Havranom a Havrana. Podobne aj Silnú zostavu.
  Obávam sa, že RTVS „padne“ na tom, že jej  generálny riaditeľ je slaboch. Načo má RTVS generálneho riaditeľa a ostatný riaditeľský manažment?

  Budovanie takzvanej otvorenej, slobodnej, demokratickej a názorovo pluralitnej spoločnosti sa v mediálnom priestore a mediálnom diskurze ocitá mimo slobodu a demokraciu. Nachádza vo vnútorne stále viac do seba zacyklenom stave post slobody a post demokracie pod vlajkou ideológie liberalizmu a pod americkým vplyvom.
  Za horizontom mohutnejúceho informačného chaosa, zmätku a Babylona, sa stále viac rysuje post liberálna, post demokratická, tretia, totalitná, centrálne riadená a ovládaná spoločnosť.
  Slovenská spoločnosť je prostredníctvom týchto médií a skupiny mimovládok tretieho sektora infikovaná západným liberalizmom, ktorý prechádza do klinickej fázy. Útok na RTVS je fázou pokusu o zmenu vlády. Na Slovensku nastáva situácia, Európska komisia pritvrdzuje, inštitucionalizuje a centralizuje boj proti falošným správam vo verejnom mediálnom priestore.
  Cenzúra typu SÚTI neexistuje, ale už len málo chýba, a na pôde EÚ vznikne centrálne ministerstvo pravdy (Orwell).
  Cesta k pravde je blokovaná agresívnym aktivizmom proti slovenských a pro západne orientovaných MNO (neziskovky) a liberálnych médií typu Denník N a SME.
  Kritické myslenie a hodnotenie založené na pochybnostiach voči „povinnému“ názoru ale aj voči „alternatívnej“ pravde je potláčané.
  Z médií mainstreamu sa stali politické subjekty, tvoriace a dotvárajúce verejné politiky. Kto teda tvorí politiku, sú to alternatívne a konšpiračné médiá, alebo tvorcovia politík?

  Konšpirácie vznikajú informačnou entropiou (neurčitosťou), za ich vznik je zodpovedné utajovanie a zahmlievanie skutočnosti a teda pravdy. Ibaže takzvaná alternatívna pravda neexistuje, len pravda, polopravda a lož. Konšpiračná teória prestáva byť konšpiráciou vtedy, ak sa potvrdí, že nejde o konšpiráciu ale o pravdu a realitu.

  Príklad za mnohé, reprezentatívna a referenčná vzorka: Už stačí len vyhlásenie o vysokej pravdepodobnosti (Salisbury, novičok a Rusi, chemický útok na sýrsku Gútu) a „nepriestrelná“ pravda je na svete. Máme ju príkazom ako povinnú. Kto nie je za, je proti – a ide sa po ňom.
  Vláda ľudu a jeho zvolených zástupcov verzus vláda nikým nevolených médií je ohrozená médiami typu SME, Denník N a časťou MNO typu nadácií OSF a pod.
  Tieto médiá vedú útok už aj na RTVS a jej údajnú snahu o objektivitu, pluralitu a vyváženosť spravodajstva.  Útok proti RTVS je vedený z jej vnútra aj zvonka, s masívnou podporou denníkov N a SME.

  Je RTVS v časti televízne a rozhlasové spravodajstvo a publicistika reálne objektívna, ponúka pravdu, nič len pravdu a je takou, za akú sa vydáva?
  Názory sa rôznia. Patrím do skupiny, ktorá tvrdí, že takou zďaleka nie je, iba sa tak tvári, inak by nebola by odkázaná na také seba hodnotenie. RTVS to ale vie a robí to preto, lebo nemá čisté svedomie.
  V RTVS prebieha údajná mečiarizácia, pretláčajú sa konšpirácie a ruský názor na svet, prepúšťanie nepohodlných, ich nahrádzanie údajne neodborníkmi, a o čo sa v RTVS vlastne bojuje?
  Ajhľa, čítajte a počúvajte, ako situáciu vo vnútri RTVS hodnotí denník SME:
  https://domov.sme.sk/c/20814284/podcast-v-rtvs-zuri-vojna-reznik-vyhadzuje-ludi.html
  Ak by sa Rezník rozlúčil s viac, než len štyrmi externistami, čo zrejme urobí, je to oveľa menej, než prepustila Zemková a Mika… a sú dnes pre to aj zrejme dobré ekonomické dôvody (ide aj o neprimerane vysoké platy a odmeny, rovnajúce sa alebo prekračujúce výšku platových náležitostí ústavných činiteľov, ale aj riadne narušenú cenotvorbu internej a externej tvorby a produkcie takzvanej ľudskej a vecnej hodnoty za peniaze…).

  Protesty opozície proti Orbánovej vláde v Maďarsku, pražskej kaviarne proti Babišovi a Zemanovi, slovenskej „nezávislej“ verejnosti proti slovenskej vláde, Navaľného stúpencov proti Putinovi, majú spoločného menovateľa, a to „demokratizáciu a liberalizáciu“ štátov strednej a východnej Európy na obraz západných spoločností…
  Všade cítiť vplyv tretieho sektora. Infiltroval sa aj do RTVS. Žiadna mečiarizácia. Nezmysel. Sorosizácia!

  Ak má byť RTVS verejnoprávnou, teda našou, spoločnou, nech takou je, ale ak nie, nech nás už neťahá medzi zdroje svojho financovania a nech sa otvorí všeobecnému liberálnemu mediálnemu trhu ako hocktorá iná neštátna televízia. Ak na trhu obstojí, nech žije. Ak nie, nech padne. To si ale neprajem.

  SMER ani vládnu koalíciu jednotlivo a ako celok vo všetkom a vždy nemusím, Ľuboša Blahu detto (ľavičiar) nie som totiž ani pravičiar, ale s názorom Blahu súhlasím:
  https://www.hlavnespravy.sk/blaha-fico-je-spat-konecne-prechadzame-ofenzivy/1387060
  Dôkaz nezmieriteľného rozkolu spoločnosti je možné identifikovať v súboji Klus verzus Blaha:
  https://www.hlavnespravy.sk/blaha-chce-v-mediach-viac-nazorov-m-klus-vylucenie-konspiratorov/1388896
  Povinná pravda (1): V Dúme bol vedený chemický útok. Povinná pravda (2): Za chemický útok v Dúme je zodpovedný sýrsky režim. Povinná pravda (3): USA, Briti a Francúzi zničili náletmi centrá výroby chemických zbraní. Povinná pravda (4): Útok na Skripaľa a jeho dcéru v britskom Salisbury bol vedený Rusmi a ich novičokom.
  Pochybnosti o útoku novičokom v britskom Salisbury nie sú len konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
  Pochybnosti o ostatnom chemickom útoku v Sýrii nie sú konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
  V mene týchto „právd“ sa nesú obsahy denníkov N a SME, ale aj spravodajstva a publicistiky „verejnoprávnej“ RTVS a podobne aj súkromnej TA3. V slovenskom mediálnom priestore niet úniku inam, než na „voľný web“ do zatiaľ ešte slobodného sveta toku a výmeny informácií. Pôvodne Smatanove zoznamy sú kontraproduktívne.
  Označenie konšpirácia, konšpirátor a konšpiračné médiá sú nálepky pre iné názory na pravdu v tom istom predmete veci. Takéto nálepkovanie odmieta prirodzené pochybnosti kriticky premýšľajúcich adresátov a príjemcov správ, podľa: „Pod pätou pravdy vždy klíči pochybnosť.“
  Mediálny mainstream, sám seba vydávajúci za liberálny, každý deň od rána do večera dokazuje, že jeho liberalizmus (sloboda a pluralita) je domnelý. Svojou agresívnou propagandou násilnícky presadzuje len jeho pravdy, deštruktívne preniká už aj do prostredia RTVS s cieľom zvnútra ju rozvrátiť.

  RTVS je už od čias Zemkovej a Miku, v pokročilom všestrannom vnútornom úpadku a rozklade. Nepomôže jej už nič, ani sedem nových riaditeľov, len ju rozobrať na súčiastky a poskladať znova. Alebo zrušiť. A v časti spravodajstvo a publicistika sa prestať sa hrať na verejnoprávnosť a otvoriť sa pravde.
  Tá, ktorú tvorí a kreuje a prezentuje RTVS je mediálna pravda, pravda systému, závislá na systéme a jeho pravde.
  RTVS (Rezník, ak to zvládne) má voľbu: Alebo sa „postaviť na zadné“ proti systému, zastaviť vnútornú „revolúciu“ alebo odísť.
  Situácia v RTVS je už „na hlavu“.
  Ešte aj ten, ktorý si svojho chlebodarcu Rezníka pozval na ostatnú večeru, v skutočnosti pracuje proti Rezníkovi.
  Alebo zrušiť liberálov. Koledujú si o to. Správajú sa ako „teplí“ lebo sú lepkaví, priľnaví, únavní, vytrvalí, neodbytní a nezničiteľní salámisti, odkrajujúci si stále viac slobôd, moci a oprávnení pre seba, na úkor normálnych ľudí, so zvyškami svedomia a zmyslu pre mieru vecí.
  Liberalizmus nerovná sa sloboda. Liberalizmus je nová post komunistická a post fašistická totalitná ideológia s neo fašistickými prvkami. Treba ju zastaviť a označiť za nežiaducu nebezpečnú ideológiu, ktorú popísal George Orwell vo svojom románe 1984 (lož je pravda a pravda je lož) a je  v rozpore s reálnou slobodou a demokraciou, preambulou ústavy a samotnou Ústavou SR.
  Prísaha – vravieť a písať pravdu, nič len pravdu, platí pre všetkých.
  Prestaňme riešiť jednotlivé persóny kade-tade, riešme systém. Za stav vecí je zodpovedný systém. A za systém my. Ak sa uspokojíme len s čiastkovými a personálnymi zmenami, systém, ktorý podporujeme a legitimizujeme v každých voľbách, ostane tým istým systémom.
  Garantujem, že stav vecí, tobôž systém nezmeníme k lepšiemu personálnymi výmenami ale ani riadnymi alebo predčasnými voľbami. Zrútenie systému, už sotva sa držiaceho na nohách, je možné, stačí doň čo len drgnúť predčasnými voľbami, a na Slovensku nastane situácia podobná tej, povolebnej, v Česku…
  Otázka platí najmä na adresu aktivistov petície za referendum o predčasných voľbách: Čo po nich? Budete vedieť ako a eko ďalej, a s kým? Čo o tom môžu vedieť Šeliga, Farská, Nagy, plus aktivistickí herci aj s ich racionálne a odborne  vyprázdneným a hlúpym „revolučným“ pátosom, a spol.?

  RTVS je zrkadlom stavu spoločnosti. Ak v nej prebieha vážny vnútorný rozvrat, je znakom rozvratu „štandardného“ systému. Ide o spojené nádoby. Veci treba riešiť komplexne a neštandardne. Zmenou systému. Toto je kríza všetkého. Pod hlavičkou rozkladajúceho a rozpadávajúceho sa systému. Už takmer nič nefunguje. Odmietam iniciatívy za predčasné voľby, mimo iné aj preto, že môžu dopadnúť úplne inak, než ich naivisti očakávajú. Tá takzvaná „slušná ulica“ vlastne nerobí nič, lebo „na viac“ nemá, lebo jej chýba intelekt, a ak ho nemajú „vodcovia“ stáda, tak len odvoláva.
  Predčasnými alebo riadnymi parlamentnými voľbami sa nezmení systém, len vládnuca moc. A tá môže Slovensko stiahnuť až na dno. Nezachránia ho USA, EÚ ani Putin.
  Slovensko musí samé. Obávam sa ale, že na to nemá. Nedozrelo mentálne ani intelektovo.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  1

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…