Verejnoprávnosť a útok na RTVS zvonka aj zvnútra, spravodajstvo, publicistika a tretí sektor

Publikované 08.05. 2018 o 20:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

RTVS sa riadi sa Zákonom č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorý upravuje jej postavenie, úlohy a činnosť vo verejnom mediálnom priestore, spôsob financovania a hospodárenia a štatútom, ktorý v Článku 1 uvádza: „Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.“
RTVS nie je príspevkovou ani rozpočtovou organizáciou, nepodlieha vláde ani ministerstvu kultúry (!) ale ani parlamentu, až do momentu potreby a politickej vôle (návrh) otvoriť zákon o RTVS alebo zákon o koncesionárskych poplatkoch (340/2012) alebo vo veci zmien a úpravy spôsobu financovania RTVS, pričom parlament sa môže uzniesť dokonca aj na zrušení tejto inštitúcie ako zbytočnej, a to bez akéhokoľvek konfliktu s Ústavou SR, lebo RTVS nie je zriadená ústavou, len zákonom.
Ústavný súd by sa ale mal a mohol na podnet zaoberať ústavnosťou povinných koncesionárskych poplatkov („zástrčkový zákon“).
A parlament zákonom o financovaní RTVS. Podobné systémy verejnoprávnych médií v zahraničí nie sú žiadnym meritom a podmienkou pre to, aby verejnoprávnu, ibaže „chorú“ RTVS s jej osobitným ale trvale (chronicky) nezvládnutým postavením malo aj Slovensko.
Alebo práve naopak, v možnosti je aj otvorenie ústavy a RTVS zriadiť osobitným ústavným zákonom a tým posilniť a stabilizovať jej postavenie. Súčasťou ústavného zákona by mal byť aj spôsob financovania RTVS, ktorého základom by mala byť percentuálne vyjadrená časť HDP, určená pre RTVS. Ak by to malo mať zmysel, vyžadovalo by nutné rozobratie RTVS na súčiastky, a jej úplne nové poskladanie, inak sa s tým i bez toho RTVS nepohne nikam…

Ak Fico v roku 2012 Zemkovej vytýkal nízku sledovanosť tv spravodajstva, má na to právo ako „radový koncesionár“ až potom politik. „Nás personálne otázky televízie a rozhlasu nezaujímajú, máme za dôležité, aby spravodajstvo verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu boli mienkotvorné a mienkotvorné môžu byť len vtedy, keď majú určitú mieru sledovanosti a počúvanosti.“ Vyhlásil „radový koncesionár“ minister kultúry Maďarič. Zemková Maďaričovi (Ficovi): „Je to samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom a plní zákonné úlohy, nie úlohy vlády ani ministerstva kultúry.“
No, sledovanosť RTVS aj dnes (2018) závisí od ponuky a od koncesionárov. Ak nemá sledovanosť, stráca svoj zmysel. Jej ponuka je mienkotvorná, a výsledok je nezáujem a šomranie koncesionárov.
Pozor, koncesionári, Zemková s Ficom a Maďaričom sa v danom čase (2012) bavili o pojme mienkotvornosť televízneho a rozhlasového spravodajstva a zrejme aj s ním paralelnej publicistiky. Pojem mienkotvornosť média má rôzne konotácie, nielen vo význame názoru na jeho kvalitu, ale, do akej miery je médium schopné ovplyvniť verejnú mienku. A ovplyvňovanie verejnej mienky znamená mediálnu manipuláciu verejnosti.
Spomienka na minulosť (alebo, kde je problém dnes?):
https://ekonomika.sme.sk/c/6340093/fico-sa-pustil-do-zemkovej-od-rtvs-ziada-kvalitu-ct.html
RTVS v časti spravodajstvo a publicistika nezodpovedá kritériám komplexnosti a objektivity, nereflektuje objektívnu realitu v jej komplexnosti, a nie je objektívna, pravdivá, a komplexnosti RTVS, ktorú nezaujíma pravda o novičoku, ani pravda o údajnom chemickom útoku v sýrskom Dúmá, ani pravda o „sólo“ akcii lídrov USA, Francúzska a Británie a ich „trestnej výprave“ bez dôkazov, preventívne, vopred, lebo prezumpcia viny, a mimo mandát BR OSN, tobôž pravda o pozadí úmrtia Alfieho Evansa, jeho systémom vynútenej eutanázii, o ľudských právach rodičov a dieťaťa, ani o stave zdravotníctva a súdneho systému UK…
Problematika inštitútu a inštitúcie verejnoprávneho média nemá vecnú oporu o Ústavu SR, preto aj definícia pojmu verejnoprávne médium, je vecou zákona a štatútu RTVS.
V tomto článku sa nevenujem celkovej programovej skladbe a ponuke RTVS, prednostne ma zaujíma verejnoprávnosť RTVS v časti spravodajstvo a publicistika.
Spravodajstvo informuje o udalosti, jej čase a mieste. Základom správy je informácia. Má byť apolitická, neosobná, emočne a citovo neutrálna, na linke expedient-kód-recipient nesmie ani podprahovo prezentovať osobný vzťah vysielateľa (expedient) spravodajcu (editora) k udalosti, správe (kód) smerom k príjemcovi správy (koncesionári). Ak takou je, potom je „mienkotvorná“ a manipulatívna. Inak – „predžutá“ s imanentne do nej vsunutým „návodom na použitie“.
Pojem verejnoprávne spravodajstvo a publicistika RTVS je inštitucionalizovaný druh všeobecne verejne dostupnej služby, v opore o ľudské právo na pravdivé a objektívne informácie a v časti verejnoprávnosť sa tento pojem rovná pojmu rovnosť práv plus rovnaké zaobchádzanie.
Ak ale v spravodajstve splýva správa s návodom na jej použitie, napríklad ruso a putinofóbia vo vzťahu k ruským prezidentským voľbám, také spravodajstvo a správa prestávajú byť neosobné, objektívne, neutrálne a verejnoprávne.
RTVS má byť zhmotnením ľudských, občianskych a politických práv na verejne dostupný príjem pravdivých, objektívnych informácií o dianí doma a vo svete v rámci televíznych novín.
Pojem verejnoprávnosť je odvodený od pojmu verejné a rovné právo. Rovnosť práv je vyjadrená aj rovnosťou povinností vo výmere výšky koncesionárskych poplatkov (zákon). Keďže ale ide o pravidelnú platenú službu, vzťah divák a poslucháč je s RTVS RTVS v „obchodnom vzťahu“ a platí v ňom aj pravidlo má dať-dal.
Ak má byť spravodajstvo verejnoprávne, objektívne a nezávislé, nesmie byť
a/ priamo ani skryto tendenčné, a tým „mienkotvorné“,
b/ poznačené osobným vzťahom spravodajcu k správe,
c/ zo správ nesmie vyžarovať iné politikum, než to, ktoré nesie správa sama o sebe…
Spravodajstvo z domova a zahraničia nesmie byť poznačené osobným vzťahom spravodajcu, redaktora, ani RTVS, k správe, trebárs ruso a putinofóbiou…
Je to ťažké, ale RTVS by nemala podliehať ani vplyvu mimovládneho sektora, ktorý preberá moc v štáte, ani USA a EÚ vyžadovanej povinnej („spojenci“) oficiálnej zahraničnej politike krajín V-4 artikulovanej len ako „naše spoločné národnoštátne záujmy“ premietnuté do zahraničných politík, akou boli aféra novičok, údajný (!) chemický útok v Dúmá a trestná výprava proti Sýrii len z rozhodnutia lídrov USA (Trump bez súhlasu kongresu), Francúzsky Macron (bez súhlasu francúzskeho parlamentu) a Británie (T. May bez súhlasu parlamentu) a všetkých troch „spojencov“ bez súhlasu BR OSN, čím bolo porušené medzinárodné právo tak, ako v prípade Dzurindovcov a spol. vo veci súhlasu s preletmi USA a NATO nad naším územím s cieľom „humanitárneho“ bombardovania bývalej Juhoslávie bez mandátu parlamentu a BR OSN.
RTVS by nemala nekriticky „súznieť“ a takzvanou proeurópskou a transatlantickou orientáciou,  okrem toho, RTVS je v časti programovej služby spravodajstvo a publicistika povinná dodržiavať preambulu Ústavy SR a jej Čl. 1 odsek 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“

Súkromné printové a elektronické médiá vo vlastníctve, médiá, známe ako mainstream typu SME alebo Denník N, ale už na úpadku záujmu a čítanosti, lebo možnosti webu a jeho ponuky sa rozširujú, saturácia internetom rastie, bárs si nechajú za svoj „exkluzívny“ obsah platiť, zrejme im aj preto klesá ich čítanosť, rady miešajú správu s komentárom a názorom autora v jednom, čím príjemcov manipulujú a formujú ich mienku, názor, postoj.
Ak má RTVS vo svojej definícii (zákon a štatút) označenie, že je verejnoprávna a nezávislá, čo vyhlasuje v medzičasoch na kameru a zvuk, obrazovkách, že je nezávislá, tak takou v mediálnom priestore nie je jedinou, toto o sebe vyhlasujú Denník N a SME, čím kladú na stôl koncesionárov RTVS otázku: Čo je nezávislosť a v čom spočíva exkluzivita nezávislosti „nezávislej RTVS?“  Alebo – V čom, na čom a na kom je naopak RTVS na rozdiel od Denníkov N, SME a mimovládneho „neziskového“ sektora ruka v ruke s nimi a v jednom „nezávislom“ šíku, až príliš nezávislom a neriadenom a nikým nekontrolovanom „závislá“?“  Má byť nezávislosť RTVS postavená na svojvôli údajnej slobody slova niektorých, najmä mladých a odborne nedovzdelaných typu Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorej sa vo svojom vyhlásení zastali mladí, lebo „mladým by v RTVS mal byť umožnený ich slobodný rozvoj…“ Nie! V RTVS nemajú čo hľadať mladí a neskúsení, tí by mali „zrieť a rásť“  v médiách mimo RTVS a tá je na to, aby stabilizovala svoje personálie a skvalitňovala ich internými zmluvami s riadnou skúšobnou dobou, pod vedením služobne starších a skúsenejších a tým priebežne budovala svoje vlastné personálne a silnejúce zázemie.
Ak si redaktor alebo editori či šéf editori neplnia svoje povinnosti, aké im ukladá zákon a štatút RTVS, teda nezvládajú tie najvyššie vysoké nároky na novinársku, redaktorskú a editorskú robotu, nemajú v RTVS čo hľadať!
Tiež som koncesionár, ktorý chce mať o RTVS tú najvyššiu mienku.
Ibaže na RTVS a proti RTVS je vedený útok zvonka aj zvnútra. Mimo iné, ak si Rezníka „pozve“ na Večeru, aby mu ako najvyššiemu nadriadenému Havran s prísediacimi vysvetľoval, čo je to verejnoprávnosť, vnímam to ako niečo, čo je u mňa nepredstaviteľné! Večera mala byť už dávno zrušená, a trójsky kôň liberálov z MNO a Progresívneho Slovenska, denníkov N a SME, ktoré sú tou piatou kolónou, Michal Havran, či je externistom alebo internistom, mal byť už dávno preč, alebo vo výpovednej lehote…
Riaditeľ RTVS by mal otvoriť výberové konanie na redaktorov a moderátorov spravodajstva a publicistiky.
Výberovú komisiu by nemali zaujímať odpovede uchádzačov na otázky typu vzťah novinára k EÚ, USA a Rusku, ale, ako zbiera, hodnotí, triedi a spracúva informácie, ako overuje zdroje a ako s informáciami nakladá…
Tak, ako reláciu Reportéri by mal prehodnotiť Večeru s Havranom a Havrana. Podobne aj Silnú zostavu.
Obávam sa, že RTVS „padne“ na tom, že jej  generálny riaditeľ je slaboch. Načo má RTVS generálneho riaditeľa a ostatný riaditeľský manažment?

Budovanie takzvanej otvorenej, slobodnej, demokratickej a názorovo pluralitnej spoločnosti sa v mediálnom priestore a mediálnom diskurze ocitá mimo slobodu a demokraciu. Nachádza vo vnútorne stále viac do seba zacyklenom stave post slobody a post demokracie pod vlajkou ideológie liberalizmu a pod americkým vplyvom.
Za horizontom mohutnejúceho informačného chaosa, zmätku a Babylona, sa stále viac rysuje post liberálna, post demokratická, tretia, totalitná, centrálne riadená a ovládaná spoločnosť.
Slovenská spoločnosť je prostredníctvom týchto médií a skupiny mimovládok tretieho sektora infikovaná západným liberalizmom, ktorý prechádza do klinickej fázy. Útok na RTVS je fázou pokusu o zmenu vlády. Na Slovensku nastáva situácia, Európska komisia pritvrdzuje, inštitucionalizuje a centralizuje boj proti falošným správam vo verejnom mediálnom priestore.
Cenzúra typu SÚTI neexistuje, ale už len málo chýba, a na pôde EÚ vznikne centrálne ministerstvo pravdy (Orwell).
Cesta k pravde je blokovaná agresívnym aktivizmom proti slovenských a pro západne orientovaných MNO (neziskovky) a liberálnych médií typu Denník N a SME.
Kritické myslenie a hodnotenie založené na pochybnostiach voči „povinnému“ názoru ale aj voči „alternatívnej“ pravde je potláčané.
Z médií mainstreamu sa stali politické subjekty, tvoriace a dotvárajúce verejné politiky. Kto teda tvorí politiku, sú to alternatívne a konšpiračné médiá, alebo tvorcovia politík?

Konšpirácie vznikajú informačnou entropiou (neurčitosťou), za ich vznik je zodpovedné utajovanie a zahmlievanie skutočnosti a teda pravdy. Ibaže takzvaná alternatívna pravda neexistuje, len pravda, polopravda a lož. Konšpiračná teória prestáva byť konšpiráciou vtedy, ak sa potvrdí, že nejde o konšpiráciu ale o pravdu a realitu.

Príklad za mnohé, reprezentatívna a referenčná vzorka: Už stačí len vyhlásenie o vysokej pravdepodobnosti (Salisbury, novičok a Rusi, chemický útok na sýrsku Gútu) a „nepriestrelná“ pravda je na svete. Máme ju príkazom ako povinnú. Kto nie je za, je proti – a ide sa po ňom.
Vláda ľudu a jeho zvolených zástupcov verzus vláda nikým nevolených médií je ohrozená médiami typu SME, Denník N a časťou MNO typu nadácií OSF a pod.
Tieto médiá vedú útok už aj na RTVS a jej údajnú snahu o objektivitu, pluralitu a vyváženosť spravodajstva.  Útok proti RTVS je vedený z jej vnútra aj zvonka, s masívnou podporou denníkov N a SME.

Je RTVS v časti televízne a rozhlasové spravodajstvo a publicistika reálne objektívna, ponúka pravdu, nič len pravdu a je takou, za akú sa vydáva?
Názory sa rôznia. Patrím do skupiny, ktorá tvrdí, že takou zďaleka nie je, iba sa tak tvári, inak by nebola by odkázaná na také seba hodnotenie. RTVS to ale vie a robí to preto, lebo nemá čisté svedomie.
V RTVS prebieha údajná mečiarizácia, pretláčajú sa konšpirácie a ruský názor na svet, prepúšťanie nepohodlných, ich nahrádzanie údajne neodborníkmi, a o čo sa v RTVS vlastne bojuje?
Ajhľa, čítajte a počúvajte, ako situáciu vo vnútri RTVS hodnotí denník SME:
https://domov.sme.sk/c/20814284/podcast-v-rtvs-zuri-vojna-reznik-vyhadzuje-ludi.html
Ak by sa Rezník rozlúčil s viac, než len štyrmi externistami, čo zrejme urobí, je to oveľa menej, než prepustila Zemková a Mika… a sú dnes pre to aj zrejme dobré ekonomické dôvody (ide aj o neprimerane vysoké platy a odmeny, rovnajúce sa alebo prekračujúce výšku platových náležitostí ústavných činiteľov, ale aj riadne narušenú cenotvorbu internej a externej tvorby a produkcie takzvanej ľudskej a vecnej hodnoty za peniaze…).

Protesty opozície proti Orbánovej vláde v Maďarsku, pražskej kaviarne proti Babišovi a Zemanovi, slovenskej „nezávislej“ verejnosti proti slovenskej vláde, Navaľného stúpencov proti Putinovi, majú spoločného menovateľa, a to „demokratizáciu a liberalizáciu“ štátov strednej a východnej Európy na obraz západných spoločností…
Všade cítiť vplyv tretieho sektora. Infiltroval sa aj do RTVS. Žiadna mečiarizácia. Nezmysel. Sorosizácia!

Ak má byť RTVS verejnoprávnou, teda našou, spoločnou, nech takou je, ale ak nie, nech nás už neťahá medzi zdroje svojho financovania a nech sa otvorí všeobecnému liberálnemu mediálnemu trhu ako hocktorá iná neštátna televízia. Ak na trhu obstojí, nech žije. Ak nie, nech padne. To si ale neprajem.

SMER ani vládnu koalíciu jednotlivo a ako celok vo všetkom a vždy nemusím, Ľuboša Blahu detto (ľavičiar) nie som totiž ani pravičiar, ale s názorom Blahu súhlasím:
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-fico-je-spat-konecne-prechadzame-ofenzivy/1387060
Dôkaz nezmieriteľného rozkolu spoločnosti je možné identifikovať v súboji Klus verzus Blaha:
https://www.hlavnespravy.sk/blaha-chce-v-mediach-viac-nazorov-m-klus-vylucenie-konspiratorov/1388896
Povinná pravda (1): V Dúme bol vedený chemický útok. Povinná pravda (2): Za chemický útok v Dúme je zodpovedný sýrsky režim. Povinná pravda (3): USA, Briti a Francúzi zničili náletmi centrá výroby chemických zbraní. Povinná pravda (4): Útok na Skripaľa a jeho dcéru v britskom Salisbury bol vedený Rusmi a ich novičokom.
Pochybnosti o útoku novičokom v britskom Salisbury nie sú len konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
Pochybnosti o ostatnom chemickom útoku v Sýrii nie sú konšpirácie. Nič z toho, čo bolo medializované, nebolo doložené priamymi dôkazmi.
V mene týchto „právd“ sa nesú obsahy denníkov N a SME, ale aj spravodajstva a publicistiky „verejnoprávnej“ RTVS a podobne aj súkromnej TA3. V slovenskom mediálnom priestore niet úniku inam, než na „voľný web“ do zatiaľ ešte slobodného sveta toku a výmeny informácií. Pôvodne Smatanove zoznamy sú kontraproduktívne.
Označenie konšpirácia, konšpirátor a konšpiračné médiá sú nálepky pre iné názory na pravdu v tom istom predmete veci. Takéto nálepkovanie odmieta prirodzené pochybnosti kriticky premýšľajúcich adresátov a príjemcov správ, podľa: „Pod pätou pravdy vždy klíči pochybnosť.“
Mediálny mainstream, sám seba vydávajúci za liberálny, každý deň od rána do večera dokazuje, že jeho liberalizmus (sloboda a pluralita) je domnelý. Svojou agresívnou propagandou násilnícky presadzuje len jeho pravdy, deštruktívne preniká už aj do prostredia RTVS s cieľom zvnútra ju rozvrátiť.

RTVS je už od čias Zemkovej a Miku, v pokročilom všestrannom vnútornom úpadku a rozklade. Nepomôže jej už nič, ani sedem nových riaditeľov, len ju rozobrať na súčiastky a poskladať znova. Alebo zrušiť. A v časti spravodajstvo a publicistika sa prestať sa hrať na verejnoprávnosť a otvoriť sa pravde.
Tá, ktorú tvorí a kreuje a prezentuje RTVS je mediálna pravda, pravda systému, závislá na systéme a jeho pravde.
RTVS (Rezník, ak to zvládne) má voľbu: Alebo sa „postaviť na zadné“ proti systému, zastaviť vnútornú „revolúciu“ alebo odísť.
Situácia v RTVS je už „na hlavu“.
Ešte aj ten, ktorý si svojho chlebodarcu Rezníka pozval na ostatnú večeru, v skutočnosti pracuje proti Rezníkovi.
Alebo zrušiť liberálov. Koledujú si o to. Správajú sa ako „teplí“ lebo sú lepkaví, priľnaví, únavní, vytrvalí, neodbytní a nezničiteľní salámisti, odkrajujúci si stále viac slobôd, moci a oprávnení pre seba, na úkor normálnych ľudí, so zvyškami svedomia a zmyslu pre mieru vecí.
Liberalizmus nerovná sa sloboda. Liberalizmus je nová post komunistická a post fašistická totalitná ideológia s neo fašistickými prvkami. Treba ju zastaviť a označiť za nežiaducu nebezpečnú ideológiu, ktorú popísal George Orwell vo svojom románe 1984 (lož je pravda a pravda je lož) a je  v rozpore s reálnou slobodou a demokraciou, preambulou ústavy a samotnou Ústavou SR.
Prísaha – vravieť a písať pravdu, nič len pravdu, platí pre všetkých.
Prestaňme riešiť jednotlivé persóny kade-tade, riešme systém. Za stav vecí je zodpovedný systém. A za systém my. Ak sa uspokojíme len s čiastkovými a personálnymi zmenami, systém, ktorý podporujeme a legitimizujeme v každých voľbách, ostane tým istým systémom.
Garantujem, že stav vecí, tobôž systém nezmeníme k lepšiemu personálnymi výmenami ale ani riadnymi alebo predčasnými voľbami. Zrútenie systému, už sotva sa držiaceho na nohách, je možné, stačí doň čo len drgnúť predčasnými voľbami, a na Slovensku nastane situácia podobná tej, povolebnej, v Česku…
Otázka platí najmä na adresu aktivistov petície za referendum o predčasných voľbách: Čo po nich? Budete vedieť ako a eko ďalej, a s kým? Čo o tom môžu vedieť Šeliga, Farská, Nagy, plus aktivistickí herci aj s ich racionálne a odborne  vyprázdneným a hlúpym „revolučným“ pátosom, a spol.?

RTVS je zrkadlom stavu spoločnosti. Ak v nej prebieha vážny vnútorný rozvrat, je znakom rozvratu „štandardného“ systému. Ide o spojené nádoby. Veci treba riešiť komplexne a neštandardne. Zmenou systému. Toto je kríza všetkého. Pod hlavičkou rozkladajúceho a rozpadávajúceho sa systému. Už takmer nič nefunguje. Odmietam iniciatívy za predčasné voľby, mimo iné aj preto, že môžu dopadnúť úplne inak, než ich naivisti očakávajú. Tá takzvaná „slušná ulica“ vlastne nerobí nič, lebo „na viac“ nemá, lebo jej chýba intelekt, a ak ho nemajú „vodcovia“ stáda, tak len odvoláva.
Predčasnými alebo riadnymi parlamentnými voľbami sa nezmení systém, len vládnuca moc. A tá môže Slovensko stiahnuť až na dno. Nezachránia ho USA, EÚ ani Putin.
Slovensko musí samé. Obávam sa ale, že na to nemá. Nedozrelo mentálne ani intelektovo.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Počet obetí zemetrasenia na ostrove Lombok dosiahol 460

Jakarta 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fauzy Chaniago)   Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré začiatkom mesiaca zasiahlo turistami vyhľadávaný indonézsky ostrov Lombok, sa zvýšil na najmenej 460 mŕtvych. Škody spôsobené touto prírodnou pohromou podľa očakávaní presiahnu 450 miliónov eur, informovala v stredu Národná agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB). Zranenia utrpelo takmer…

Nový Zéland prijal zákon o zákaze nákupu bytov cudzincami

Wellington 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nick Perry)   Novozélandský parlament prijal v stredu zákon, ktorý zakazuje mnohým cudzincom bez trvalého pobytu kupovať v krajine existujúce domy. Vláda pod vedením labouristov tak zavŕšila svoj predvolebný sľub, informovala agentúra Reuters. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová pred vlaňajšími septembrovými voľbami viedla kampaň za zastavenie rastu…

V trebišovskej nemocnici pomáhajú rómskym mamičkám asistentky osvety zdravia

Trebišov 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   V trebišovskej nemocnici pracujú od polovice apríla tohto roka dve rómske asistentky osvety zdravia, ktoré ovládajú rómsky jazyk. Na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení pomáhajú rómskym mamičkám. Učia ich, ako sa starať o novorodenca, edukujú o hygiene, riešia problémové situácie a ak treba, prekladajú.…

Nahlásenú bombu na súdoch v Bratislave policajti nenašli

Bratislava 15. augusta 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Neznámy páchateľ nahlásil predpoludním na súdoch v Bratislave bombu. Polícia momentálne toto oznámenie preveruje priamo na súdoch. Týka sa to aj Najvyššieho súdu SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.   Nahlásenú bombu na súdoch…

Svitko víťazom Hungarian Baja 2018

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:Hungarian Baja)   Polovica augusta je v rally komunite pevne spojená so špičkovou súťažou u našich južných susedov. Hungarian Baja s dlhoročnou tradíciou a patrí do svetového seriálu Bajas. Výborne zorganizovaná akcia má na dôstojný priebeh jeden dôležitý predpoklad: vhodnú lokalitu. Vojenský výcvikový priestor, ležiaci nad mestom Veszprém…

Gröhling: Ministerka Lubyová vnáša do situácie so SAV iba chaos

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka situáciu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo. „Ministerstvo…

Americké firmy odmietli poskytnúť služby bielym nacionalistom

Washington 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Eric Risberg)   Americké médiá oznámili, že veľké technologické spoločnosti Airbnb, Lyft a Uber sa rozhodli odmietnuť poskytovanie služieb bielym nacionalistom. Vyjadrili sa tak pred začiatkom nedeľňajšieho stretnutia členov  Unite the Right 2 (Spojte pravicu) v americkej metropole Washingtone. Napriek proklamovanej vysokej miere slobody v USA viacero internetových…

Katolíci na Slovensku i v zahraničí slávia Nanebovzatie Panny Márie. Bola telom i dušou vzatá do neba

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Katolícka cirkev na Slovensku i v zahraničí slávi 15. augusta mariánsky sviatok, ide o Nanebovzatie Panny Márie. Sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. (687-701). V Jeruzaleme sa tento deň vyvinul od 5. storočia ako sviatok Zosnutia Matky Božej, a…

Čech prežil nešťastie v Janove: 14. august 2018 je pre neho druhý dátum narodenia. Konateľ firmy prezradil, čo vodiča kamióna asi zachránilo

Janov/Praha 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   České médiá po páde diaľničného mosta v talianskom meste Janov informovali o tom, že pri páde sa nachádzal aj český občan. Akoby zázrakom prežil, a o včerajšku hovorí ako o druhom dátume narodenia. "Zrazu predo mnou zmizla cesta. A nebolo nič, len pád.…

Slovensko poskytne Iraku humanitárnu pomoc vo výške 212.000 eur

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Konvoj s humanitárnou pomocou, v hodnote 212.000 eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ). Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to…

Taliban odstúpil od ochrany Červeného kríža

Kábul 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Radikálne hnutie Taliban vyhlásilo, že už nebude poskytovať ochranu pracovníkom Červeného kríža v Afganistane. Militanti obviňujú túto neutrálnu humanitárnu organizáciu z toho, že nepomáha talibanským väzňom v Kábule, informovala v stredu stanica BBC. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) monitoruje väzenské podmienky a poskytuje…

Jedinečný zásah: Britský snajper guľometom zasiahol afganského veliteľa IS

Kábul 14. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Zdá sa, že snajperovi britskej elitnej jednotky SAS sa vydaril najlepší zásah z veľkej vzdialenosti, keď z 2,5 km trafil teroristu v severnom Afganistane, píše Daily Star Spomínaný snajper je seržantom a veteránom z bojov v Iraku a v Sýrii. V júni…

Prelomová zmena daňovej legislatívy!? Štát bude kontrolovať účty všetkým podnikateľom a živnostníkom

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR)   Štát plánuje rázne zasiahnuť proti nepoctivým podnikateľom a je pripravený obmedziť bankové tajomstvo tak, ako ho poznáme dnes. Pripravovaná reforma daňových zákonov má umožniť finančnej správe či polícii kontrolovať finančné toky na účtoch všetkých firiem a živnostníkov vo všetkých bankových subjektoch pôsobiacich na našom…

Galko: Fico a Danko by mali konečne povedať, čo vedia o únose Vietnamca

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štátna mašinéria pod taktovkou Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd nedokáže občanom vysvetliť ani to, ktorého ústavného činiteľa Slovenská informačná služba (SIS) informovala o svojich poznatkoch, týkajúcich sa únosu vietnamského podnikateľa, uvádzajú predstavitelia strany Sloboda a Solidarita. „Pritom občania sa od riaditeľa SIS Antona Šafárika dozvedeli, že SIS…

Predseda NR SR Danko poslal do Talianska sústrastné telegramy

Bratislava 15. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) poslal v stredu v súvislosti s utorkovým (14.8.) pádom mosta v Janove sústrastné listy predsedovi talianskej Poslaneckej snemovne Robertovi Ficovi a predsedníčke Senátu Marii Elisabette Albertiovej Casellatiovej. TASR o tom informovala šéfka tlačového odboru Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková. V listoch vyjadril Danko…

Expert Andrej Suzdaľcev o Konvencii o Kaspickom mori

Aktau 15. augusta 2018 (HSP/ria.ru/srspol.sk/Foto: Facebook)   Podpis Konvencie o štatúte Kaspického mora je obrovským prínosom do medzinárodného práva, nazdáva sa zástupca dekana fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky Národnej výskumnej univerzity „Vysoká škola ekonomiky“ Andrej Suzdaľcev. V nedeľu, 12. augusta, bol v kazachstanskom Aktau podpísaný (Ruskom, Azerbajdžanom, Kazachstanom, Turkménskom a Ruskom) historický dokument –…

Britská kaviareň obvinená z rasizmu

Londýn 15. augusta 2018 (HSP/Mirror/Foto:TASR/AP-Matt Dunham) - V poslednej dobe sa však na Facebooku množia obvinenia z rasizmu a problémy má aj s niektorými zákazníkmi.…

Vyjadrenie Únie autodopravcov Slovenska k situácii ČESMAD v oblasti ochrany práv autodopravcov

Bratislava 15. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Svoju činnosť zameranú na ochranu oprávnených záujmov autodopravcov vyvíja už od 10.12. 2010 Po celý čas svojej existencie sme predkladali návrhy na zlepšenie postavenia autodopravcov, ale aj bežných vodičov na Slovensku. Za ostatné dva roky sme…

TopSpeed

Minister dopravy podpísal s Poľskom stavbu R4 a nik o tom nevie

0

Pod nedávno zverejneným článkom o začatí razenia tunela Prešov sa objavil komentár od anonymného prispievateľa. Uviedol, že v jednom z posledných čísel regionálnych Podduklianských novín je článok o podpise dohody slovenskej a poľskej strany, ktorá má zaručiť stavbu Via Carphatia. U nás mala tento úsek predstavovať rýchlostná cesta R4. 

V Trenčíne padol rekord na 1/4 míle v kategórii Street. Je hlboko pod 10 s

3

Každý fanúšik seriálu Power fest tušil, že finále sezóny 2018 bude husté. Trenčianske kolo započítané aj do českého šampionátu každý rok priláka mnoho extrémnych mašín z domova aj od západných a severných susedov. Tentokrát to bol asi najväčší ohňostroj aký si nadšenec štyroch a dvoch kolies môže v našich končinách môže želať.…

Autonómne systémy sú stále nedokonalé, deklaruje americká IIHS

0

Také tvrdenie určite nepovažujete za žiadnu novinku. Americká inštitúcia poisťovateľov pre bezpečnosť na cestách IIHS spravila štúdiu, v ktorej preverili 5 automobilov od 4 rôznych výrobcov. Výsledky sú zaujímavé, obe autá od Tesly obstáli v rámci poloautonómneho systému udržiavania v pruhu najlepšie. Autonómne systémy teda nefungujú všade rovnako dobre.

BMW zvoláva do servisu autá kvôli EGR

2

Zvolávačky, respektíve zvolávacie akcie na nové výrobky tu boli aj budú. Nevyhnú sa im ani autá. Najnovší prípad zvolávacej akcie prichádza z Mníchova. BMW zvoláva do servisu autá pre možnosť požiaru. Príčina je pritom naozaj málo očakávaná, môže za ňu ventil EGR, ktorý vracia výfukové plyny späť do sania.

Katastrofa: V Janove padol diaľničný most v plnej premávke

5

Dnes o 11:50 sa padol diaľničný most v talianskom prístavnom meste Janov počas plnej prevádzky. Podľa posledných informácii je na mieste 35 mŕtvych a číslo sa môže zväčšovať. Podľa svedectiev sa najskôr zrútil nosný pilier, ktorý so sebou k zemi zobral samotnú vozovku. Morandiniho most otvorili v roku 1967. Navrhol…

Na diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť

16

Pred nedávnom sme informovali, že Francúzi znížili maximálnu povolenú rýchlosť na cestách mimo obce. Rakúšania sa, naopak, vybrali iným smerom. Na vybraných diaľniciach v Rakúsku zvýšili rýchlosť a na 140 km/h. Tento pokus je však len na dobu určitú. Začalo to 1.8.2018 a trvať to bude rok. Následne to majú vyhodnotiť a…

KAMzaKRÁSOU

Stále nevieš, ako zaspať čo najrýchlejšie? Skús techniku 4-7-8!

1

Téma, ako zaspať čo najrýchlejšie, je stále veľmi aktuálna, hlavne počas týchto tropických nocí. Niektorí nemajú problém do pár minút po ľahnutí si zaspať, no nájde sa veľa takých ľudí, ktorí s tým problém majú. Pokiaľ patríte k tej druhej skupine, zbystrite svoju pozornosť! Poradíme vám, ako zaspať čo najrýchlejšie vďaka tejto…

Anton Kuruc radí: Vieš, ako dať do poriadku vlasy po dovolenke?

1

Povedzme si pravdu. Keď sa vrátime z letnej dovolenky, prvé, na čo myslíme, je spánkový deficit a celková regenerácia. Nie raz by sa nám hodilo ešte pár dní navyše na celkový oddych a prípravu do nového pracovného kolotoča. A tak to je aj v prípade našej pokožky a vlasov. Hoci…

Patizón: Zisti, ako táto chutná letná zelenina podporí tvoje zdravie!

2

Patizón patrí do rodiny tekvíc. Sezónou tejto chutnej zeleniny je práve letné obdobie a tak je ideálny čas naservírovať si ho na tanier. Očarí vás svojím netradičným tvarom, skvelou chuťou aj blahodarným vplyvom, ktorý má na ľudský organizmus. Podporuje trávenie a telu doplní mnoho dôležitých látok. Okrem toho má len minimum kalórií, takže…

Vieš, čo nerobiť po jedle? Na tieto veci musíš rýchlo zabudnúť!

1

A čo robíte po dobrom obede vy? Dáte si pohár vody, cigaretku alebo si dobre pospíte? A záleží na tom vôbec? Tak či onak, prezradíme vám, aké sú najčastejšie zlozvyky ľudí, ktoré robia po jedle. Niektoré z nich sú totiž nebezpečné a mali by ste sa im vyhýbať míľovými krokmi. Robíte ich aj…

Modrý čaj: Vieš o tom, že elixír mladosti naozaj existuje?

2

Kto z nás by nechcel začať deň s chutnými výdatnými raňajkami a elixírom mladosti namiesto kávy? Nie, nezbláznili sme sa, ani nemáme v pláne zbytočne fantazírovať. Naopak, elixír mladosti skutočne existuje a dokázali to aj vedci. Modrý čaj je to, čomu môžeme vďačiť za značné spomalenie starnutia a nielen za to. Počula si už o ňom? Že…

Zbav sa chybičiek krásy: Toto sú najlepšie bylinky proti bradaviciam!

1

Niekto má nimi posiatu celú tvár, čo mu spôsobuje nemalé komplexy a frustráciu. Inému vznikla len jedna - drobná, nepatrná a je s ňou absolútne zžitý. Či už patríš do jednej alebo druhej skupiny, isto nám dáš za pravdu, že bradavice ako také nie sú práve lichotivou súčasťou nášho tela. Ak aj nie…

TopDesať

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…

TOP 10: Toto sú tie najzvláštnejšie páry sveta

0

Láska si občas nevyberá. A nevybrala si ani v týchto prípadoch. Nevedno, či zhoda náhod, alebo osud spojil tieto dvojice. S istotou však vieme povedať, že ide o tie najzvláštnejšie páry, aké sa na našej planéte nachádzajú... A možno aj v priľahlom vesmíre [adrotate group="11"] 1. Jolison Fernández da Silva a…

TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

0

Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

Tragédia v Janove: Kolaps mosta na videu!

0

Kolaps mosta v talianskom Janove nastal vo včerajších obedňajších hodinách. Príčina zatiaľ nie je známa, no ráta sa s viacerými verziami. Diaľničný most sa nachádza na frekventovanej diaľnici v talianskom Janove. Včera sa však stala obrovská tragédia a počas obrovskej premávky sa časť mosta zrútila. Kolaps mosta nastal práve vtedy,…

Vo Veľkej Británii sa objavilo nebezpečné ohnivé tornádo

0

Hasiči, ktorí hasili požiar v britskom grófstve Derbyshire, sa stali svedkami neobvyklého atmosférického javu - prekvapilo ich ohnivé tornádo. Vír sa objavil vedľa horiacej továrne na výrobu plastových debien pre supermarkety. Jeden z hasičov stihol ohnivé tornádo natočiť na video, ktoré následne zverejnil na internete. Tento atmosférický jav vzniká, keď sa spojí…