Žakovské vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru

Publikované 27.04. 2018 o 16:48 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V Žakovciach v zariadení pre týrané ženy prevádzkovanom Inštitútom Krista veľkňaza sa uskutočnila v dňoch 19.-20. apríla 2018 Medzinárodná panelová diskusia o Istanbulskom dohovore a gender ideológii (International Panel Discussion about Istanbul Convention and Gender Ideology (IPDICGI).
Zúčastnili sa jej viacerí účastníci zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Rumunska, Poľska a Litvy. Vydali toto spoločné vyhlásenie:
„My, účastníci IPDICGI sme presvedčení, že rodina založená na trvalom manželstve muža a ženy je základom spoločnosti, lebo deti si zaslúžia otca a mamu a deti sú našou budúcnosťou.
Muži a ženy majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, ktorá nezávisí na ich sociálnej role alebo sociálnom vyjadrení. Sme presvedčení, že vzťahy medzi mužmi a ženami sú založené na vzájomnom dopĺňaní sa a láske.
Z týchto dôvodov odmietame Istanbulský dohovor.
Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili a nie preto, lebo sa takými cítia.
Odmietame zavádzanie rodovej ideológie do škôl. Odmietame, aby sa naše deti učili tzv. nestereotypným rodovým roliam a tiež odmietame odstraňovanie tzv. „stereotypných rodových rolí“.
Naše tradície, folklóry našich krajín sú našim národným bohatstvom. Odmietame kontrolovanie našich krajín výborom GREVIO a nemienime s výborom GREVIO debatovať o tom, čo je stereotyp a čo stereotyp nie je.
Problém násilia nemôže byť zúžený na rodovo podmienené násilie, ale zaslúži si komplexný vedecký prístup. Výchova k rodinným hodnotám je najlepšou prevenciou násilia.“
https://www.hlavnespravy.sk/ipdicgi-istanbulsky-dohovor-nema-nasu-podporu/1385554
Rodové scitlivovanie už malých detí v ich predškolskom a ranom školskom veku je porušením prirodzeného ale aj ústavou a zákonom chráneného tabu integrity osoby a osobností detí, prekračovaním hraníc kompetencií zo strany nevládnych  „mimovládok“ vstupujúcich do procesov vzdelávania a výchovy,  a tým aj Listinou a Ústavou SR chránených základných ľudských práv rodičov maloletých detí, primárne, nezameniteľne a neodňateľne zodpovedných za ich zdravý telesný a duševný vývoj…
Zodpovednosť za deti môže zmeniť len súd na základe ústavy a zákona.
zatiaľ nie je známy prípad, kedy by súd zveril dieťa do opatery a starostlivosti Iniciatíve Inakosť-LGBTI Slovakia, alebo Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí MPSVaR či výboru na ochranu a podporu práv LGBTI pri ministerstve spravodlivosti…
Kam má viesť rodové scitlivovanie:
Činnosť MNO „neziskoviek“ platených západným zahraničím, ktoré sa dožadujú ratifikácie Istanbulského dohovoru s tým, že je v spoločenskom záujme ako nároková časť základných ľudských práv, možno ako rodovú ideológiu v opore o Ústavu SR a Listinu označiť ako proti ústavnú a proti vnútorným a vonkajším národno-štátnym a životným (existenčným a existenciálnym) záujmom Slovenska…

Ratifikácia Istanbulského dohovoru s jeho konzekvenciami otvára Pandorinu skrinku deštrukcie ľudskej civilizácie a spoločnosti v jej biologicky a historicky daných a nemenných sociálnych a kultúrnych vrstvách a extenzívne liberálne myslenie skazonosne prekračuje ich hranice…
…ID je proti násiliu a pácha násilie!
Je reálne aj potenciálne v rozpore so základnými ľudskými právami!

Ak sa žena necíti byť ženou a muž mužom, to nie je primárne ľudsko-právny ale medicínsky problém možností a kompetencií lekárskej vedy medicínskej vedy vo veciach telesného a duševného zdravia a komplexnej ľudskej normality.
Ľudským právom, odvodeným od základného ľudského práva na život od počatia po prirodzenú smrť je právo na telesné a duševné zdravie, aplikované na dostupnosť špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v súlade s jej možnosťami.
Také právo ale nezakladá osobitné práva alebo nadpráva pre osoby dotknuté problémom homosexuality, lesbicity alebo inými poruchami jednoty pohlavia, rodu, sexuality a jej prejavov (sexuálna orientácia a preferencie).
Medicínska kompatibilizácia pohlavia s osobne vnímaným a prežívaným rodom v ojedinelých prípadoch týchto zriedkavých medicínskych  a genetických porúch štatisticky nezvýznamného počtu prípadov, nie je základné ľudské právo.
Cluster (strapec) odchýliek (deviácií) označovaných skratkami LGBTI (dúha) od hetero normálu svojou heterogenitou (rôznosťou) z pohľadu filozofie a teórie ľudských práv nezakladá pre ne dôvod pre prijatie štatútu „sexuálna menšina“.
Menšina vykazuje znaky homogenity, a takou „dúha“ s jej inakosťami a variantmi nie je!
Snahy diverzifikovať pohlavia a rody tiež nie sú základným ľudským právom, nemajú ani žiadnu oporu o filozofiu, biológiu, sociológiu pojmu ľudská bytosť ako osoba a nie sú v súlade s ľudskou antropológiou (komplex vied o človeku).
Cieľom a účelom medicínskej vedy a genetiky je odhaliť a odstraňovať príčiny zvratných mechanizmov vo vývoji ľudského plodu, v časti pohlavie a rod a tým chrániť a zveľaďovať ľudský genotyp tak, ako bol naprogramovaný na počiatku jeho vzniku a vývoja…
Odlišný hardvér (telo) vnútorne a navonok predurčené byť mužským alebo ženským, a s ním nekompatibilný softvér (psychika, duša, psýché, néfeš) si vyžaduje citlivé empatívne porozumenie a podporu v hľadaní riešení a návratov k normálu, do stavu ľudskej normality, ktorou je jednota pohlavia a rodu ľudskej osoby…
Diverzifikácia pohlaví a rodov v ostatnej živej prírode na viac a iné než samčie a samičie pohlavie , je zanedbateľná, vyskytuje sa oveľa menej často, než ako  na svoju obranu uvádzajú LGBTI aktivisti aj s poukazom na údajnú homosexualitu alebo lesbicitu zvierat, lebo je v kľúčovom rozpore s reprodukčným princípom a mechanizmom zachovania druhu (zvieracieho, ľudského)!
Trans a inter sexualita sú zložitejšie medicínske diagnózy, než len jednoduchá, za „normálnu“ APA a WHO pod tlakom LGBTI loby uznaná homosexualita, lesbicita alebo bisexualita, komplikovanejšia v prejavoch, správaní a prežívaní vlastnej sexuality takto odlišných „inakostí“…
Na týchto a im podobných odchýlkach od hetero normálu a štandardu nie je možné postaviť všeobecne platnú filozofiu a teóriu rodovej ideológie, tobôž, základných ľudských práv a na takom základe nie je možné prijať a ratifikovať Istanbulský dohovor!

Sloboda ľudskej bytosti liberálno-demokratického západného civilizačného a kultúrneho okruhu 21. storočia, ktorá znamená mať a môcť „fšetko“ a nemusieť nič, naopak, pre jej existenčnú a existenciálnu udržateľnosť by sa mala riadiť ľudským zmyslom pre mieru vecí, svedomie a zodpovednosť viac, než kedykoľvek predtým…

Podpis a ratifikácia ID je prezidentská kompetencia, prenesená v r. 2011 na ministerstvo spravodlivosti, podpísala ho ministerka Žitňanská za Radičovej vlády.
Istanbulský dohovor bol podpísaný v rozpore s Ústavou SR, jej preambulou a Článkom 1 odsek 1 (v časti ideológia)!
Istanbulský dohovor treba odmietnuť vyhlásením: „Slovensko sa necíti byť podpisom ID byť viazané, od jeho podpisu odstupuje a ratifikovať ho nebude!“

Slovenská vláda sa zdráha odstúpiť od podpisu pod Istanbulským dohovorom zrejme preto (hypotéza) lebo nosnou ideológiou EÚ je liberálna demokracia…
Liberálna demokracia ale stavia proti sebe záujmy jednotlivcov a skupín pravice aj ľavice a zostruje politický boj (krajná pravica verzus krajná ľavica).
SMER by si s vládnou koalíciou mal definovať najlepší záujem spoločnosti. S odkazom na preambulu ústavy a jej Článok 1 odsek 1 by násilie na ženách, definované ID, mal riešiť v prostredí vládnych inštitúcií vnútra, spravodlivosti a OČTK a tak sa vyhnúť ďalšiemu zužovaniu suverenity a zvrchovanosti Slovenska, ktorým je nadnárodný monitorovací, kontrolný a sankčný inštitút GREVIO.
Odstúpením Slovenska od podpisu Istanbulského dohovoru sa nestane nič, vôbec nič. Podmienkou ale je, že oznámené násilie a nebezpečné vyhrážanie v dôsledku nečinnosti PZ a jeho zložiek prvého kontaktu neskončí ujmou na zdraví alebo živote obetí násilia!

Slovensko má trestný zákon a trestný poriadok, možnosti ochrany, podpory a pomoci obetiam násilia, úplne stačí, ak budú riadne uvádzané do života…
Ide najmä o preukázanú nečinnosť alebo pomalosť v reakciách a konaní OČTK s fatálnymi následkami pre obete násilia a nebezpečného vyhrážania. OČTK už nesmú podnety odkladať, ani ich riešiť len ako priestupky proti občianskemu spolužitiu, hoc by sa akokoľvek zdali malicherné, bezvýznamné a neškodné…
Čierneho Petra má v rukách nielen ministerstvo vnútra ale najmä Policajný zbor SR. Ministerstvo vnútra na prácu PZ „svietiť“ nemôže a ani nesmie, ale môže a má, a musí, reálne hodnotiť jeho prácu a výsledky…
K dobrej viere a k dobru policajnému zboru:
https://www.pnky.sk/aktuality/nasilie-pachane-na-zenach-sa-tyka-vsetkych-nezatvarajte-pred-nim-oci/
Ak pribudne čo len jedna k údajne už 40-tim obetiam násilia na ženách od roku 2010, a preukáže sa znova  a znova, že policajný zbor vo veci (vyhrážanie, skutky) vedel ale nekonal, vec odložil alebo konal pomaly a bez efektu, svoj aktivizmus vo veci Istanbulského dohovoru a názor, že Slovensko si problém násilia dokáže legislatívne a v praxi ošetriť  bez jeho ratifikácie, v opore o dnes dobrú vieru, aktívne prehodnotím.
A kontrolu nad Slovenskom, jeho neschopným ministerstvom vnútra a policajným zborom, po ratifikácii Istanbulského dohovoru, prevezme nadnárodný inštitút GREVIO.
A to znamená nútenú správu.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

V Poľsku havaroval autobus s dôchodcami; dvaja mŕtvi a 27 zranených

Varšava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Slawomir Kowalski)   Dve osoby prišli v pondelok o život a najmenej 27 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo v strednom Poľsku havaroval autobus s dovolenkujúcimi dôchodcami. S oznámením sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AP. Autobus viezol približne 50 ľudí. Išlo o poľských…

V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa Audi Stadlera

Wolfsburg 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   V súvislosti s emisnou kauzou zadržali v Nemecku šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera. Potvrdila to v pondelok spoločnosť Volkswagen, ktorá je materským koncernom Audi. Informácie o Stadlerovom zadržaní prichádzajú len týždeň potom, ako prokuratúra v Mníchove oznámila, že rozšírila vyšetrovanie v emisnej kauze…

Merkelová pristúpila na Seehoferovu lehotu ohľadne hraničných kontrol

Berlín 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová akceptovala dvojtýždňovú lehotu, ktorú stanovil minister vnútra Horst Seehofer vo vzájomnom spore ohľadne azylovej politiky. Agentúra DPA o tom informovala po pondelkových rokovaniach predsedníctiev Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) a sesterskej Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) na čele so Seehoferom.…

Perly z besedy o dezinformačných médiách v podaní komentátora SME Schutza, aktivistu Benčíka, mimovládkarky Masarikovej a novinára z Korzára Vrábeľa

Bratislava 17. júna 2018 (HSP/Foto:Screenshot:Video)   V akom stave sú slovenské médiá? Aký majú vplyv sociálne siete, blogy a youtube, ktoré každému umožňujú stať sa amatérskym novinárom? A aký vplyv majú rôzne "alternatívne médiá", fake news, propaganda, dezinformácie? Ako v dnešnom svete rozoznať pravdu a existuje vôbec? Diskusie na tieto…

V južnom Londýne zahynuli pod vlakom traja ľudia; ich smrť je záhadou

Londýn 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Yui Mok)   Traja ľudia prišli v pondelok ráno v britskej metropole Londýn záhadne o život pod kolesami vlaku. O prípade informovali v pondelok príslušníci britskej dopravnej polície, ktorí po príchode na miesto nešťastia spoločne so záchranármi konštatovali smrť troch ľudí. Incident sa stal v pondelok…

Matica slovenská sa ostro ohradzuje proti nepravdám poslanca Dostála o spolupráci s polovojenskými a extrémistickými skupinami

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nové vedenie Matice slovenskej sa ostro ohradzuje proti nepravdivým tvrdeniam poslanca NR SR Ondreja Dostála, ktorý podľa medializovaných informácií na štvrtkovej Hodine otázok v NR SR vyhlásil, že Matica slovenská na viacerých akciách a aktivitách spolupracuje so Slovenskými brancami. Rovnako je klamstvom, že by…

Novinárka Holcová šíri o vražde Kuciaka domnienku: "Niekedy mi napáda, že polícia už vie, kto to urobil a teraz potrebujú vyšetrovanie nejak rozdrobiť"

Praha 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Česká investigatívna reportérka Pavla Holcová uviedla, že niekedy si myslí, že slovenská polícia pozná vraha jej kolegu Jána Kuciaka, no na prípad môžu byť vyvíjané veľké politické tlaky. Predstavila aj jednu z málo známych vyšetrovacích verzií, že za dvojnásobnou vraždou vo Veľkej Mači stojí mafia…

Časť Rusov nesúhlasí so zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku

Moskva 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)   Viac ako milión Rusov už podpísalo petíciu proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. Ako pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol Oleg Šein, viceprezident odborovej organizácie Ruská konfederácia práce (KTR), argumenty vlády v prospech tohto návrhu zákona "znejú nepresvedčivo". Šein dodal, že v…

Poslanci majú podľa návrhu Kataríny Cséfalvayovej vyjadriť znepokojenie nad rastúcim extrémizmom

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada (NR) SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom. Takýto…

Dostál kritizoval limity pre strany, Bernaťák hovorí o transparentnosti

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Limity na počet členov politických strán nie sú potrebné, myslí si opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Súhlasí, že nie je správne, aby strana mala iba štyroch členov a aby sa strany kupovali, ale nemyslí si, že to treba vynucovať zákonom. Pochybuje…

Mainstremové médiá sa nevedia zmieriť s tým, že Hlavné správy sú dôveryhodnejšie ako oni. Napadol nás ďalší fake newsový plátok

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:HSP)   To, že boli Hlavné správy agentúrou Reuters vyhodnotené ako najdôveryhodnejšie internetové spravodajské médium nedá spať našej mainstreamovej konkurencii. Určite, okrem toho, že si museli ísť nasadiť antidepresíva, sa intenzívne zamýšľajú nad tým, čo ďalej. Ale nemyslite si, že dôjdu k nejakej sebareflexii. Napríklad, že…

Švajčiari sú verní hotovosti

Bern 18. júna 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Pixabay)   Asi 70 % celkového objemu vnútorných platieb pripada na hotovosť, o čom svedčia výsledky prieskumu Švajčiarskej národnej banky. Respondenti to vysvetľujú tým, že hotovosť berú všade, že je to pohodlné, že sa počíta rýchlejšie a úspornejšie (bez zrážok príznačných pre iné spôsoby platieb), informuje portál swissinfo.ch.…

Kalavská: V systéme ambulantnej pohotovosti je pokrytých vyše 80 % bodov

Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Väčšina ambulantných pohotovostí, ktorú začnú od júla fungovať po novom, bude zabezpečená. Pokrytých má byť 80 až 85 percent siete pohotovostí. V pondelok to po stretnutí so zástupcami lekárov a nemocníc deklarovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD). Ministerka vysvetlila, že po tom,…

Popletená Hanzelová by aj chcela aj nemôže odpovedať na otázky Hlavných správ

Bratislava 18. júna 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Redaktorka spravodajstva RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá bola s ďalšími kolegami odídená z verejnoprávnej televízie kvôli svojim jednostranným, nevyváženým reportážam, sa zamotala do svojich úvah po tom, čo ju náš reportér Ivan Lehotský oslovil a požiadal o odpovede na otázky Hanzelovej sa nepáči, že Hlavné…

Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi v júli Švajčiarsko a Rakúsko

Viedeň 18. júna (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Presidency Office, Rouzbeh Jadidoleslam)   Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi začiatkom júla Švajčiarsko a Rakúsko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že jeho cesta prichádza v čase, keď sa Európa usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Rúhání pobudne…

České firmy zúfalo zháňajú "ajťákov," ponúkajú platy vyššie ako bankárom

Praha 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   České firmy zháňajú pracovníkov prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú však aj také oblasti, kde dopyt ide do krajnosti. Týka sa to aj špecialistov na informačné technológie. Tým ponúkajú firmy aj vyššie mzdy, než v priemere poberajú bankári. "Najväčší nedostatok ľudí vládne v…

Do boja proti Matečnej sa zápája aj odsúdený Mikuláš Vareha. Poznáme stanovisko ministerky na jeho obvinenia

Košice 18. júna 2018 (HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Generálna prokuratúra SR sa má zaoberať podaním, ktoré hovorí o podozrení zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podľa denníka Korzár je autorom podania bývalý veľkopodnikateľ Mikuláš Vareha, ktorý si odpykáva trest v Sabinove. Vareha v oznámení uvádza, že zneužitia právomoci verejného činiteľa sa…

Malmströmová v Canberre otvorila obchodné rokovania medzi EÚ a Austráliou

Brusel 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rod McGuirk)   Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová spolu s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom a ministrom obchodu Austrálie Stevenom Ciobom začali oficiálne rokovania o komplexnej obchodnej dohode medzi EÚ a Austráliou. K otvoreniu rokovaní došlo v austrálskom hlavnom meste…

TopSpeed

Máme veľmi zlé cesty, zaostávame aj za krajinami 3. sveta

8

Na zlé cesty na Slovensku sa motoristi sťažujú ešte od čias Československa. Je to už taký motoristický šport. No je plne opodstatnený, nejednému vodičovi totiž zlé cesty zásadne skrátili životnosť auta, či dokonca spôsobili veľmi drahé a oveľa častejšie opravy podvozkových častí. 

Slovenský Okruhový Pohár pokračoval na Pannonia Ringu

3

Slovenský Okruhový Pohár mal po prvých pretekoch dvojmesačnú prestávku. Prestávka ale skončila vo štvrtok 7. júna 2018 kedy pretekári opäť naštartovali motory, aby si zmerali sily na technickom maďarskom okruhu Pannonia Ring. Trať s dĺžkou 4740 m vyhovuje hlavne menším autám, ktoré vďaka charakteru okruhu veľmi nepociťujú nedostatok výkonu.

LMP1 končia, vo WEC ich nahradia hypercars

3

Vytrvalostné pretekanie prototypov pod hlavičkou FIA ide dole vodou. Z najvyššej kategórie LMP1 postupne odišli takmer všetky automobilky, zostala len Toyota. Aby tam Toyota Gazoo Racing nebola sama, dopĺňa ich niekoľko súkromných tímov. Tam to ale nekončí, namiesto dvoch sezón 2018 a 2019 máme jednu supersezónu. Po nej LMP1 končia. 

Aké je vhodné auto pre otca?

13

Ste v situácii, že po rokoch strávených za volantom praktického rodinného MPV či kombi chcete niečo živšie, rýchlejšie a obratnejšie? Prípadne by ste chceli pre terén niečo skutočne chlapské? Aké auto pre otca vám odporúčajú známi a rodina a čo by ste, chceli vy? Pri príležitosti Dňa otcov pripravila medzinárodná sieť autocentier AAA AUTO…

Ako čistiť olejovú vaňu motora zvnútra a prečo?

6

Určite ste už videli niekoľko obrázkov alebo videí, v ktorých je zobrazené zakarbónované vnútro motora. V dnešnej časti AUTOvKELLY sme sa rozhodli zanedbaný motor aspoň trochu mechanicky očistiť. S agresívnymi rozpúšťadlami nikdy neviete, aký kúsok sa dostane do olejového čerpadla a jeho upchatie môže znamenať pre motor fatálne následky. Ako…

Nové BMW 8 predstavili s dvoma motormi. Jeden je dízel

6

O novinke BMW 8 sa už napísalo toľko článkov, že lepšiu reklamu si BMW ani priať nemohlo. Iste, boli tu aj negatívne správy, ako uniknuté foto prototypu s nie práve vkusnými detailmi, aj smrteľná nehoda prototypu. Dizajnovo je to lepšie ako sa zdalo a za nehodu auto nemôže. Nové BMW 8 tak…

KAMzaKRÁSOU

Saturejka záhradná: Pozri, ktoré neduhy ti pomôže rýchlo odstrániť!

1

Saturejka záhradná je liečivá bylinka, ktorá vám pomôže zatočiť s viacerými zdravotnými problémami. Je účinná pri tráviacich ťažkostiach i vysokom krvnom tlaku. Okrem toho je však skvelým pomocníkom i v kuchyni. Drvená saturejka sa používa ako korenina k mäsu či do polievok. V nasledujúcom článku vám prezradíme všetky dôležité informácie o tejto užitočnej rastline.

Toto potrebuješ ovládať: Ako predísť mikrospánku a únave za volantom?

3

Dovolenková sezóna už je v plnom prúde, a to sa ešte oficiálne ani nezačalo leto. Je bežné, že do bližších destinácií, ako Česko, Maďarsko, Taliansko či Chorvátsko, sa vyberáme autom, preto sme sa rozhodli dať dokopy zopár užitočných rád, tipov a inšpirácií, ako sa môžeš udržať v bdelom stave počas šoférovania, ak sa chystáš…

Písanie denníka: Spoznaj blahodarné účinky tohto rituálu!

2

Aj ty si sa pri tejto téme pousmiala s nostalgickou spomienkou na detstvo a skorú mladosť, kedy bolo pre teba všetko také nové, nepoznané, tajomné či emotívne, že si sa s tým všetkým musela bezpodmienečne zveriť svojmu denníčku? A čo tak vrátiť sa k tomu? Písanie denníka totiž odporúča desať z desiatich psychológov – a toto sú…

Samozber marhúľ: Kde na Slovensku kúpiš najlepšie marhule zo sadu?

2

Samozber marhúľ, ako prakticky akéhokoľvek iného ovocia, sa stáva čoraz obľúbenejšou aktivitou Slovákov. Ak patríš medzi nich a rada by si si túto sezónu pripravila domáci marhuľový džem alebo kompót, pozri sa, kde, v rámci Slovenska, si môžeš nazbierať marhule zo sadu a koľko ťa to bude stáť!

Recept na jahodový džem: Keď ho ochutnáš, iný už pripravovať nebudeš!

4

Leto začína vtedy, keď sa v obchodoch alebo na trhoch začnú objavovať jahody. Naozaj, nie je nič lepšie, ako vychutnať si tie sladké červené plody po dlhej zime. Dokonca si ich môžeme nazbierať aj sami na samozberných miestach. Ozaj, boli ste si ich už nazbierať? Ak neviete, čo s nimi, tak…

Vyhrajte morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €

6

Vedeli ste, že kolagén je veľkým pomocníkom v zdraví, ale aj v kráse? Ak nie, tak ste na správnom mieste, kde sa dozvedáte množstvo noviniek a zaujímavostí, ktoré vám denne prinášame. Ak ste doposiaľ nepočuli o jeho účinkoch, tak sa zapojte do súťaže o morský kolagén Inca Collagen v hodnote 45 €! 

TopDesať

10 pesničiek, ktoré ťa rozveselia za každých okolností

0

Každý z nás má občas dni, kedy sa jednoducho nedarí a zdá sa, že už nič nemôže byť horšie. No netreba klesať na duchu a radšej sa počas takých dní sústreď na veci, ktoré ťa rozveselia. Ako napríklad týchto 10 pesničiek. :) Napriek tomu, že každý z nás má v…

TOP 10 skvelých zliav na internete

0

Nákupy na internete sa stávajú čoraz častejšími a niet divu. Prečo sa brodiť preplneným nákupným strediskom alebo čakať v obrovskom rade, aby ste si niečo kúpili? Určite si radšej v pohodlí domova prezriete ponuku svojho najobľúbenejšieho obchodu a nakúpite si pomocou pár klikov. My sme si pre teba na dnes pripravili TOP…

Každý otec je hrdina. A tu je hneď niekoľko dôkazov

0

Otec je svojim spôsobom hrdina. Či už sa jedná o záchranu, alebo o obyčajnú pomoc. dieťa stále vie, že na svojho otca sa môže obrátiť. A to, že otcovia sú hrdinovia ti dnes aj pomocou týchto pohyblivých obrázkov dokážeme. Uvidíš, čo všetko sú ochotní otcovia urobiť pre svoje ratolesti. Neboj sa,…

Príroda to vytvárala 320 miliónov rokov. Partia mladíkov to zničila v priebehu pár sekúnd

0

Vietor, dážď a ľad vytesávali Brimham Rocks v Yorkshire v Spojenom kráľovstve posledných 320 miliónov rokov. No to, čo príroda budovala milióny rokov, zničila partia mladíkov v preiebeho niekoľkých sekúnd. "V piatok 1. júna bola približne o 20:45 hodine videná skupina piatich mladých ľudí, ktorá tlačila skalu na vrchole jedného z útesov," tvrdí…

Dôkaz, že naši starí rodičia robia tento svet krajší

0

Možno to poznáš aj ty zo svojej vlastnej skúsenosti. Starí rodičia vedia byť poriadne zábavní, ale aj zaujímaví, hlavne ak začnú rozprávať o svojich príhodách z detstva. Nie sú tu však iba na zábavu, ale sú tu predovšetkým aj na to, aby nám ukázali, že náš svet môže byť stále…

Neuveriteľné premeny: Títo ľudia dokázali nemožné

0

Zhodenie nadbytočných kilogramov sa môže často zdať ako vopred prehratá bitka. No výsledky takéhoto boja môžu zmeniť život od základov. Dnes sa pozrieme na ľudí, ktorí dokázali neuveriteľné premeny. Ťažké životné obdobia, stres, zaneprázdnenosť: to všetko sú časté výhovorky, prečo sa vyhnúť prvému kroku v dosiahnutí životnej premeny. Minulý rok až 45 % Američanov v prieskume…