• Žakovské vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru

  Publikované 27.04. 2018 o 16:48 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  V Žakovciach v zariadení pre týrané ženy prevádzkovanom Inštitútom Krista veľkňaza sa uskutočnila v dňoch 19.-20. apríla 2018 Medzinárodná panelová diskusia o Istanbulskom dohovore a gender ideológii (International Panel Discussion about Istanbul Convention and Gender Ideology (IPDICGI).
  Zúčastnili sa jej viacerí účastníci zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Rumunska, Poľska a Litvy. Vydali toto spoločné vyhlásenie:
  „My, účastníci IPDICGI sme presvedčení, že rodina založená na trvalom manželstve muža a ženy je základom spoločnosti, lebo deti si zaslúžia otca a mamu a deti sú našou budúcnosťou.
  Muži a ženy majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, ktorá nezávisí na ich sociálnej role alebo sociálnom vyjadrení. Sme presvedčení, že vzťahy medzi mužmi a ženami sú založené na vzájomnom dopĺňaní sa a láske.
  Z týchto dôvodov odmietame Istanbulský dohovor.
  Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili a nie preto, lebo sa takými cítia.
  Odmietame zavádzanie rodovej ideológie do škôl. Odmietame, aby sa naše deti učili tzv. nestereotypným rodovým roliam a tiež odmietame odstraňovanie tzv. „stereotypných rodových rolí“.
  Naše tradície, folklóry našich krajín sú našim národným bohatstvom. Odmietame kontrolovanie našich krajín výborom GREVIO a nemienime s výborom GREVIO debatovať o tom, čo je stereotyp a čo stereotyp nie je.
  Problém násilia nemôže byť zúžený na rodovo podmienené násilie, ale zaslúži si komplexný vedecký prístup. Výchova k rodinným hodnotám je najlepšou prevenciou násilia.“
  https://www.hlavnespravy.sk/ipdicgi-istanbulsky-dohovor-nema-nasu-podporu/1385554
  Rodové scitlivovanie už malých detí v ich predškolskom a ranom školskom veku je porušením prirodzeného ale aj ústavou a zákonom chráneného tabu integrity osoby a osobností detí, prekračovaním hraníc kompetencií zo strany nevládnych  „mimovládok“ vstupujúcich do procesov vzdelávania a výchovy,  a tým aj Listinou a Ústavou SR chránených základných ľudských práv rodičov maloletých detí, primárne, nezameniteľne a neodňateľne zodpovedných za ich zdravý telesný a duševný vývoj…
  Zodpovednosť za deti môže zmeniť len súd na základe ústavy a zákona.
  zatiaľ nie je známy prípad, kedy by súd zveril dieťa do opatery a starostlivosti Iniciatíve Inakosť-LGBTI Slovakia, alebo Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí MPSVaR či výboru na ochranu a podporu práv LGBTI pri ministerstve spravodlivosti…
  Kam má viesť rodové scitlivovanie:
  Činnosť MNO „neziskoviek“ platených západným zahraničím, ktoré sa dožadujú ratifikácie Istanbulského dohovoru s tým, že je v spoločenskom záujme ako nároková časť základných ľudských práv, možno ako rodovú ideológiu v opore o Ústavu SR a Listinu označiť ako proti ústavnú a proti vnútorným a vonkajším národno-štátnym a životným (existenčným a existenciálnym) záujmom Slovenska…

  Ratifikácia Istanbulského dohovoru s jeho konzekvenciami otvára Pandorinu skrinku deštrukcie ľudskej civilizácie a spoločnosti v jej biologicky a historicky daných a nemenných sociálnych a kultúrnych vrstvách a extenzívne liberálne myslenie skazonosne prekračuje ich hranice…
  …ID je proti násiliu a pácha násilie!
  Je reálne aj potenciálne v rozpore so základnými ľudskými právami!

  Ak sa žena necíti byť ženou a muž mužom, to nie je primárne ľudsko-právny ale medicínsky problém možností a kompetencií lekárskej vedy medicínskej vedy vo veciach telesného a duševného zdravia a komplexnej ľudskej normality.
  Ľudským právom, odvodeným od základného ľudského práva na život od počatia po prirodzenú smrť je právo na telesné a duševné zdravie, aplikované na dostupnosť špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v súlade s jej možnosťami.
  Také právo ale nezakladá osobitné práva alebo nadpráva pre osoby dotknuté problémom homosexuality, lesbicity alebo inými poruchami jednoty pohlavia, rodu, sexuality a jej prejavov (sexuálna orientácia a preferencie).
  Medicínska kompatibilizácia pohlavia s osobne vnímaným a prežívaným rodom v ojedinelých prípadoch týchto zriedkavých medicínskych  a genetických porúch štatisticky nezvýznamného počtu prípadov, nie je základné ľudské právo.
  Cluster (strapec) odchýliek (deviácií) označovaných skratkami LGBTI (dúha) od hetero normálu svojou heterogenitou (rôznosťou) z pohľadu filozofie a teórie ľudských práv nezakladá pre ne dôvod pre prijatie štatútu „sexuálna menšina“.
  Menšina vykazuje znaky homogenity, a takou „dúha“ s jej inakosťami a variantmi nie je!
  Snahy diverzifikovať pohlavia a rody tiež nie sú základným ľudským právom, nemajú ani žiadnu oporu o filozofiu, biológiu, sociológiu pojmu ľudská bytosť ako osoba a nie sú v súlade s ľudskou antropológiou (komplex vied o človeku).
  Cieľom a účelom medicínskej vedy a genetiky je odhaliť a odstraňovať príčiny zvratných mechanizmov vo vývoji ľudského plodu, v časti pohlavie a rod a tým chrániť a zveľaďovať ľudský genotyp tak, ako bol naprogramovaný na počiatku jeho vzniku a vývoja…
  Odlišný hardvér (telo) vnútorne a navonok predurčené byť mužským alebo ženským, a s ním nekompatibilný softvér (psychika, duša, psýché, néfeš) si vyžaduje citlivé empatívne porozumenie a podporu v hľadaní riešení a návratov k normálu, do stavu ľudskej normality, ktorou je jednota pohlavia a rodu ľudskej osoby…
  Diverzifikácia pohlaví a rodov v ostatnej živej prírode na viac a iné než samčie a samičie pohlavie , je zanedbateľná, vyskytuje sa oveľa menej často, než ako  na svoju obranu uvádzajú LGBTI aktivisti aj s poukazom na údajnú homosexualitu alebo lesbicitu zvierat, lebo je v kľúčovom rozpore s reprodukčným princípom a mechanizmom zachovania druhu (zvieracieho, ľudského)!
  Trans a inter sexualita sú zložitejšie medicínske diagnózy, než len jednoduchá, za „normálnu“ APA a WHO pod tlakom LGBTI loby uznaná homosexualita, lesbicita alebo bisexualita, komplikovanejšia v prejavoch, správaní a prežívaní vlastnej sexuality takto odlišných „inakostí“…
  Na týchto a im podobných odchýlkach od hetero normálu a štandardu nie je možné postaviť všeobecne platnú filozofiu a teóriu rodovej ideológie, tobôž, základných ľudských práv a na takom základe nie je možné prijať a ratifikovať Istanbulský dohovor!

  Sloboda ľudskej bytosti liberálno-demokratického západného civilizačného a kultúrneho okruhu 21. storočia, ktorá znamená mať a môcť „fšetko“ a nemusieť nič, naopak, pre jej existenčnú a existenciálnu udržateľnosť by sa mala riadiť ľudským zmyslom pre mieru vecí, svedomie a zodpovednosť viac, než kedykoľvek predtým…

  Podpis a ratifikácia ID je prezidentská kompetencia, prenesená v r. 2011 na ministerstvo spravodlivosti, podpísala ho ministerka Žitňanská za Radičovej vlády.
  Istanbulský dohovor bol podpísaný v rozpore s Ústavou SR, jej preambulou a Článkom 1 odsek 1 (v časti ideológia)!
  Istanbulský dohovor treba odmietnuť vyhlásením: „Slovensko sa necíti byť podpisom ID byť viazané, od jeho podpisu odstupuje a ratifikovať ho nebude!“

  Slovenská vláda sa zdráha odstúpiť od podpisu pod Istanbulským dohovorom zrejme preto (hypotéza) lebo nosnou ideológiou EÚ je liberálna demokracia…
  Liberálna demokracia ale stavia proti sebe záujmy jednotlivcov a skupín pravice aj ľavice a zostruje politický boj (krajná pravica verzus krajná ľavica).
  SMER by si s vládnou koalíciou mal definovať najlepší záujem spoločnosti. S odkazom na preambulu ústavy a jej Článok 1 odsek 1 by násilie na ženách, definované ID, mal riešiť v prostredí vládnych inštitúcií vnútra, spravodlivosti a OČTK a tak sa vyhnúť ďalšiemu zužovaniu suverenity a zvrchovanosti Slovenska, ktorým je nadnárodný monitorovací, kontrolný a sankčný inštitút GREVIO.
  Odstúpením Slovenska od podpisu Istanbulského dohovoru sa nestane nič, vôbec nič. Podmienkou ale je, že oznámené násilie a nebezpečné vyhrážanie v dôsledku nečinnosti PZ a jeho zložiek prvého kontaktu neskončí ujmou na zdraví alebo živote obetí násilia!

  Slovensko má trestný zákon a trestný poriadok, možnosti ochrany, podpory a pomoci obetiam násilia, úplne stačí, ak budú riadne uvádzané do života…
  Ide najmä o preukázanú nečinnosť alebo pomalosť v reakciách a konaní OČTK s fatálnymi následkami pre obete násilia a nebezpečného vyhrážania. OČTK už nesmú podnety odkladať, ani ich riešiť len ako priestupky proti občianskemu spolužitiu, hoc by sa akokoľvek zdali malicherné, bezvýznamné a neškodné…
  Čierneho Petra má v rukách nielen ministerstvo vnútra ale najmä Policajný zbor SR. Ministerstvo vnútra na prácu PZ „svietiť“ nemôže a ani nesmie, ale môže a má, a musí, reálne hodnotiť jeho prácu a výsledky…
  K dobrej viere a k dobru policajnému zboru:
  https://www.pnky.sk/aktuality/nasilie-pachane-na-zenach-sa-tyka-vsetkych-nezatvarajte-pred-nim-oci/
  Ak pribudne čo len jedna k údajne už 40-tim obetiam násilia na ženách od roku 2010, a preukáže sa znova  a znova, že policajný zbor vo veci (vyhrážanie, skutky) vedel ale nekonal, vec odložil alebo konal pomaly a bez efektu, svoj aktivizmus vo veci Istanbulského dohovoru a názor, že Slovensko si problém násilia dokáže legislatívne a v praxi ošetriť  bez jeho ratifikácie, v opore o dnes dobrú vieru, aktívne prehodnotím.
  A kontrolu nad Slovenskom, jeho neschopným ministerstvom vnútra a policajným zborom, po ratifikácii Istanbulského dohovoru, prevezme nadnárodný inštitút GREVIO.
  A to znamená nútenú správu.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Diplomati USA a oboch Kóreí sa stretli vo Švédsku, pripravujú summit

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Diplomati Severnej a Južnej Kórey mali vo Švédsku stretnutia s vyslancami Spojených štátov, keďže pripravujú druhý americko-severokórejský summit "Hostiteľom diskusií za okrúhlym stolom s medzinárodnými odborníkmi bolo Švédsko a Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI)," uviedol v pondelok pre tlačovú agentúru DPA…

  Staronový premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

  Štokholm 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/TT-Anders Wiklund)   Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať…

  Porošenko dúfa, že izraelský parlament uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

  Jeruzalem 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Emrah Gurel)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko počas návštevy Izraela vyjadril nádej, že tamojší parlament uzná hladomor na Ukrajine (z 30. rokov 20. storočia) za genocídu ukrajinského národa Porošenko sa v pondelok stretol s predsedom izraelského parlamentu Julim-Joelom Edelsteinom. Ako informovalo Porošenkovo tlačové oddelenie, ktoré citovala…

  Pri Kerčskom prielive sa vznietili dve lode, hlásia deväť mŕtvych

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Daily Express Twitter)   Deväť námorníkov zahynulo pri pondelňajšom požiari na dvoch obchodných plavidlách v blízkosti Kerčského prielivu spájajúceho Čierne a Azovské more, informovali ruské úrady "Je tam deväť mŕtvych," uviedol pre agentúru AFP Alexej Kravčenko, hovorca ruskej Federálnej agentúry námornej a riečnej dopravy (Rosmorrečflot). Lode…

  Mzda pre prezidentovu manželku. Súhlasia kandidáti na prezidenta s platom pre ich polovičku?

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto: Wikipedia, Facebook)   Poľskí poslanci sa opätovne zaoberajú témou platov pre prezidentovu manželku. Združenie, ktoré sa v danej veci angažuje, tvrdí, že prvá dáma republiky, ktorá sa venuje štátnym povinnostiam, by mala mať ako každá verejná osoba právo na odmenu započítanú do penzie Návrhom poľského združenia…

  Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení RE. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník…

  Už aj Beňová pochopila nátlakovosť Denníka N

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová zo Smeru-SD na Facebooku skritizovala článok v kontroverznom Denníku N s tým, že v EP nebude hlasovať tak, ako si želá médium, ktoré je v konflikte so Smerom-SD alebo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Politička na sociálnej sieti…

  Japonský premiér pricestoval do Ruska

  Moskva 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Japonský premiér Šinzó Abe pricestoval v pondelok do Moskvy, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na diplomatické zdroje Stretnutie Abeho s Putinom sa uskutoční v utorok, pričom pôjde už o 25. kolo…

  Pellegrini: Zákony k brexitu chce vláda do NRSR predložiť v polovici februára

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by…

  Mayová odmietla výzvy na odloženie brexitu

  Londýn 21. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Britská premiérka Theresa Mayová odmietla výzvy na odloženie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a uviedla, že jej plánom B je získať zelenú od parlamentu zmenením sporných pravidiel, ktoré sa majú týkať hraníc medzi Írskom a Severným Írskom Takzvaná írska poistka…

  Progresívci vysvetlili, prečo nevoliť kandidátov Smeru a SaS. Mistrík už avizuje koniec spájania

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Po dlhom avizovaní spoločného "demokraticko-opozičného" postupu v prezidentských voľbách a po nedávnom oznámení prezidentského kandidáta vládneho Smeru-SD sa začínajú zákulisné hry medzi liberálmi, progresívcami a ďalšími opozičnými silami. Má niektorý z ich kandidátov vôbec šancu na druhé kolo? Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) prichádza do…

  Za lístočky až 8 rokov. Kováčik ku Kočnerovým motákom: "Kategoricky to odmietam". Generálna prokuratúra: Nezúčastníme sa konšpiračných hier denníkov SME, N a Aktuality.sk

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) rieši lístočky (motáky), ktoré mal údajne posielať z väzenia podnikateľ Marian Kočner s cieľom skontaktovať sa s rôznymi osobami vrátane popredných predstaviteľov špeciálnej a generálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Kováčik ako aj hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) to odmietajú, informuje denník Pravda…

  Le Journal du Dimanche: Macronova popularita opäť stúpla, koniec krízy je však ešte ďaleko

  Paríž 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku naznačujú, že popularita prezidenta Emmanuela Macrona sa opäť mierne zvýšila. Nespokojnosť ľudí so stavom krajiny a spôsobom vládnutia je však stále vysoká, čo sa prejavuje počas celoštátnych diskusií, ktoré Macron inicioval, i počas pretrvávajúcich protivládnych protestov Podľa výskumu…

  Matovič: Mistrík a Čaputová napokon pozvanie prijali, Mikloško účasť ešte nepotvrdil

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa v utorok (22. 1.) stretnú s predstaviteľmi hnutia OĽaNO, ktoré ich zavolalo na pracovný obed. Obaja pozvanie prijali. František Mikloško, s ktorým sa OĽaNO chce tiež stretnúť, zatiaľ účasť nepotvrdil. "Veríme, že František Mikloško napokon príde," povedal…

  Pellegrini: Glváč veľmi podrobne informoval o kontakte so Zsuzsovou, hneď na to, ako k nemu došlo

  Bratislava 21. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) by sa mal k svojej komunikácii s Alenou Zs. obvinenou z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadriť v najbližších dňoch. Keďže však ide o otvorený spis, zatiaľ sa na to snaží získať…

  TV JOJ: Polícia preveruje, či Alena Zsuzsová chodila do parlamentu

  Bratislava 21. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Vyšetrovatelia si vyžiadali od Kancelárie Národnej rady SR informácie o návštevách v parlamente. Televíziu JOJ o tom informovala kancelária národnej rady. Policajti preskúmajú zoznam návštev v parlamente, zaujímajú sa o Alenu Zs., obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka. Informuje o tom portál televízie…

  Švec zvažuje, že nebude kandidovať na prezidenta SR, aby sa do druhého kola nedostali dvaja vyznávači multi-kulti

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec dnes informoval, že zvažuje, že v blížiacich sa prezidentských voľbách nebude kandidovať na prezidenta SR. Vo svojom stanovisku uvádza: „Úlohou nás, slovenských vlastencov je zabrániť tomu, aby Prezidentský palác po Kiskovi okupovali jeho klony:…

  Diplomová práca najlepšieho študenta Matoviča mala byť písaná sestrou kamaráta v Chorvátsku a vlastné závery tvoria štyri strany z 80

  Bratislava 21. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zakladateľ hnutia OĽaNO Igor Matovič patrí k najhlasnejším kritikom vlády a aj v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka sa neraz ostro vyjadroval o neetickosti a podvádzaní šéfa SNS. Matovič by však mohol vysvetliť aj svoju vlastnú záverečnú diplomovú prácu, ktorá vzbudila…

  TopSpeed

  Tím SOOP Racing bude štartovať na Svetovom finále Sodi World Series

  0

  Tím SOOP Racing je na slovenskej indoor kartingovej scéne už nejaký ten rok. Doteraz sme ich registrovali ako pravidelných slovenských reprezentantov na Majstrovstvách sveta v halových motokárach KWC (Kart World Championship). Minulý rok po prvýkrát štartovali aj v Pohári Národov, KWC Nation Cup, kde sa ako prvý slovenský tím prebojovali do…

  NKÚ potvrdil, že NDS nehospodári správne

  0

  Zákazky od štátu? Čistá paráda. Samozrejme, zvyčajne len v prípadoch, keď ste na vrchu potravinového reťazca. Ak ste dole, niekedy nedostanete ani to, na čo máte nárok. NKÚ – Najvyšší kontrolný úrad pred pár dňami zverejnil tlačovú správu, v ktorej NDS nehospodári správne. Akciovka by mohla byť kontrolovaná efektívne, poviete si.…

  Nový Lexus IS F príde o 3 roky. Čo o ňom už vieme?

  0

  Lexus IS to mal v živote ťažké. V každej generácii to bolo a stále je auto, ktoré nesadne každému. Nebolo, nie je a asi nikdy nebude určené masám. Vždy ponúkal veľa, a tiež som mu vedel vyčítať množstvo maličkostí. Superostrý model F nie je výnimkou. Nový Lexus IS F však má prísť a to je skvelá správa. V kuchyni…

  Off-road drag race? Prečo nie

  2

  Bežný šprint z miesta, alebo drag-race môže časom omrzieť (ako pre koho). Chalani z carwow skúsili trocha odlišný šprint. Off-road drag race skúsili s tromi výkonnými off-roadmi, i keď u dvoch z nich by sa dalo skôr spomenúť slovo SUV. Kto teda na krátkej 100 m dráhe na nespevnenom povrchu môže vyhrať? Mercedes-AMG G63, Porsche Cayenne…

  Mick Schumacher sa stal juniorom pre tím Ferrari

  0

  Syn Michaela Schumachera, Mick Schumacher, kráča v otcových stopách. Po minuloročnej výhre v európskej sérii F3 si zaistil miesto vo Formule 2. Odtiaľ je už iba kúsok do Formuly 1. A tento kúsok sa stal ešte menší. Iba pár dní po narodeninách Michaela Schumachera vyšla včera na svet správa, že…

  Vraj Brexit zasiahne výrobu áut tvrdo v GB aj na Slovensku

  5

  Brexit môže prudko zakývať automobilovou výrobou. Slovensko ako automobilová veľmoc to má tiež nahnuté. Aký bude reálny dopad pre zamestnancov a výrobu si zatiaľ nedovolí nikto presne určiť. Niektoré štáty sa pripravujú, niektoré nečinne čakajú. Čo je lepšie? Jednoznačne si myslím, že chystať zadné dvierka by bolo vhodné. Je totiž najvyšší čas.…

  KAMzaKRÁSOU

  Je sa čoho obávať pri materstve? Dámy, takáto je skutočnosť!

  0

  Rovesníčky už kočíkujú, mama hladká kolísku, ktorú má odloženú ešte po nás a demografi dvíhajú varovný prst, že Slovensko vymiera, keďže detí sa rodí, čím ďalej tým menej, a my si uvedomujeme, že ho adresujú tak trochu aj nám. Máme na to vek, partnera aj hypotékou zaplatenú strechou nad hlavou. Lenže... Je sa…

  Ako odstrániť rosenie okien? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

  1

  Teploty sa vonku viac-menej držia pod nulou, vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vám sa vďaka tomu na oknách vytvára rosa. Zo začiatku sa objaví len malá nenápadná rosa na skle alebo na ráme okná, no neskôr sa môže usadiť aj na stenách. Nie je to v podstate žiaden životu ohrozujúci problém,…

  Oman pravý vyrieši mnohé zdravotné ťažkosti. Odhaľ, ktoré!

  0

  Oman pravý obľubuje teplé a slnečné stanovištia. Dokonca i jeho kvet vyzerá ako malé slnko s mnohými žltými lúčmi. Táto bylina však ponúka toho oveľa viac ako len pekné kvety. Ukrýva totiž množstvo cenných látok a hneď v niekoľkých smeroch podporuje ľudské zdravie. Ak sa chcete o tejto bylinke dozviete viac, určite neprehliadnite nasledujúci článok! Prezradíme…

  Chceš byť opäť vo forme? Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok

  2

  Ešte stále tu máme január, ktorý sa nesie u mnohých ľudí v znamení nastolenia životných zmien, ktoré si predsavzali na konci starého roka. Výnimkou nebýva predsavzatie zmeny celkového štýlu, alebo dostanie sa do lepšej formy. Začnite od zadu! Toto sú najlepšie cviky na pevný zadok, ktoré zaručene fungujú.

  Ako si udržať zdravý vzťah? Riaď sa heslom: Bez práce nie sú koláče!

  1

  Keď sa istý americký spisovateľ chystal do chomúta, vypýtal si do manželstva pár dobrých rád od svojich čitateľov. Ako neskôr priznal, najviac mu bodla tá, že bez práce ani vo vzťahu nie sú koláče. Nie náhodou. Ako si udržať zdravý vzťah a žiť v harmónii s opačným pohlavím? 

  Video Túžiš po štíhlych a pevných pažiach? Toto sú TOP cviky na ruky!

  1

  Po nevzhľadných ochabnutých rukách netúži asi žiadna z nás. V dobre padnúcom novom tričko predsa dozaista vyzerajú lepšie štíhle a pekne tvarované paže. Ako sa však k nim dopracovať? Veľkú rolu pri tvarovaní postavy hrá jednoznačne stravovanie. Zdravý jedálniček by mal pozostávať zo zdrojov bielkovín, vitamínov i minerálov. Ak sa k vhodnej strave pridá pohyb, dejú…

  TopDesať

  Najdivnejšie detské ihriská. Kto mohol toto vytvoriť?!

  0

  Detské ihriská by mali rozvíjať detskú fantáziu, takže sa pri ich dizajne kladie veľký dôraz na kreativitu. No aj v tomto odbore existujú lepší a horší dizajnéri. Prácu tých horších môžeš vidieť na fotografiách z dnešného príspevku. Nasledujúce ihriská sú naozaj zvláštne. Niekedy stačia zle umiestnené prvky, aby pokazili celý…

  Austrália je výzvou pre každého: Tieto bláznivé fotografie ťa dostanú

  0

  Austrália je nádherná krajina. Množstvo ľudí túži po tom, aby sa raz do tejto krajiny pozreli, a to aspoň na chvíľu. Austrália si však pre svojich obyvateľov a najmä návštevníkov pripravila niekoľko nemilých prekvapení. A nie sú to iba jedovaté hady, ktoré, mimochodom, v tomto článku vôbec nespomenieme. Pripraviť sa…

  Máša a medveď: Známa rozprávka sa dostala do Guinessovej knihy rekordov!

  0

  Epizóda animovaného seriálu Máša a medveď vstúpila do Guinnessovy knihy rekordov. Máša a medveď: Ružová maska si podmanila srdcia 3 miliárd divákov na YouTube. Celkový počet zhliadnutí epizód animovaného seriálu s Mášou na YouTube presahuje 42 miliárd. "K dnešnému dňu sa 17. časť pod názvom Máša a kaša (v slovenčine Máša a medveď:…

  Zúbožená mačka z ulice dostala druhú šancu na život. Takto vyzerá dnes!

  0

  Carmen Weinbergová je zakladateľkou organizácie Friends Friends Project Inc., ktorá pomáha opusteným zvieratám a hľadá im nový domov. To šťastie mala aj mačka menom Cotton. Keď Carmen uvidela Cotton prvýkrát, zabolelo ju srdce. Cotton totiž nemohola otvoriť oči, pretože ich mala plné roztočov. A to ani zďaleka nebolo všetko... Cotton…

  Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

  0

  Pozná to každý znás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba síce…

  Najroztomilejšie fotografie zvieracích kamarátov PRED a PO

  0

  Fotografie pred a po sú veľmi zábavné a obľúbené na internete. Rodičia často fotografujú svoje deti v detstve a tie sa potom rozhodnú urobiť si rovnakú fotografiu aj v dospelosti. Tieto fotografie sú však trochu iný prípad. Ide o zvieratká, ktoré spolu vyrastali a sú najlepšími kamarátmi od malička až dodnes. Spolu…