Žakovské vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru

Publikované 27.04. 2018 o 16:48 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V Žakovciach v zariadení pre týrané ženy prevádzkovanom Inštitútom Krista veľkňaza sa uskutočnila v dňoch 19.-20. apríla 2018 Medzinárodná panelová diskusia o Istanbulskom dohovore a gender ideológii (International Panel Discussion about Istanbul Convention and Gender Ideology (IPDICGI).
Zúčastnili sa jej viacerí účastníci zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Rumunska, Poľska a Litvy. Vydali toto spoločné vyhlásenie:
„My, účastníci IPDICGI sme presvedčení, že rodina založená na trvalom manželstve muža a ženy je základom spoločnosti, lebo deti si zaslúžia otca a mamu a deti sú našou budúcnosťou.
Muži a ženy majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, ktorá nezávisí na ich sociálnej role alebo sociálnom vyjadrení. Sme presvedčení, že vzťahy medzi mužmi a ženami sú založené na vzájomnom dopĺňaní sa a láske.
Z týchto dôvodov odmietame Istanbulský dohovor.
Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili a nie preto, lebo sa takými cítia.
Odmietame zavádzanie rodovej ideológie do škôl. Odmietame, aby sa naše deti učili tzv. nestereotypným rodovým roliam a tiež odmietame odstraňovanie tzv. „stereotypných rodových rolí“.
Naše tradície, folklóry našich krajín sú našim národným bohatstvom. Odmietame kontrolovanie našich krajín výborom GREVIO a nemienime s výborom GREVIO debatovať o tom, čo je stereotyp a čo stereotyp nie je.
Problém násilia nemôže byť zúžený na rodovo podmienené násilie, ale zaslúži si komplexný vedecký prístup. Výchova k rodinným hodnotám je najlepšou prevenciou násilia.“
https://www.hlavnespravy.sk/ipdicgi-istanbulsky-dohovor-nema-nasu-podporu/1385554
Rodové scitlivovanie už malých detí v ich predškolskom a ranom školskom veku je porušením prirodzeného ale aj ústavou a zákonom chráneného tabu integrity osoby a osobností detí, prekračovaním hraníc kompetencií zo strany nevládnych  „mimovládok“ vstupujúcich do procesov vzdelávania a výchovy,  a tým aj Listinou a Ústavou SR chránených základných ľudských práv rodičov maloletých detí, primárne, nezameniteľne a neodňateľne zodpovedných za ich zdravý telesný a duševný vývoj…
Zodpovednosť za deti môže zmeniť len súd na základe ústavy a zákona.
zatiaľ nie je známy prípad, kedy by súd zveril dieťa do opatery a starostlivosti Iniciatíve Inakosť-LGBTI Slovakia, alebo Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí MPSVaR či výboru na ochranu a podporu práv LGBTI pri ministerstve spravodlivosti…
Kam má viesť rodové scitlivovanie:
Činnosť MNO „neziskoviek“ platených západným zahraničím, ktoré sa dožadujú ratifikácie Istanbulského dohovoru s tým, že je v spoločenskom záujme ako nároková časť základných ľudských práv, možno ako rodovú ideológiu v opore o Ústavu SR a Listinu označiť ako proti ústavnú a proti vnútorným a vonkajším národno-štátnym a životným (existenčným a existenciálnym) záujmom Slovenska…

Ratifikácia Istanbulského dohovoru s jeho konzekvenciami otvára Pandorinu skrinku deštrukcie ľudskej civilizácie a spoločnosti v jej biologicky a historicky daných a nemenných sociálnych a kultúrnych vrstvách a extenzívne liberálne myslenie skazonosne prekračuje ich hranice…
…ID je proti násiliu a pácha násilie!
Je reálne aj potenciálne v rozpore so základnými ľudskými právami!

Ak sa žena necíti byť ženou a muž mužom, to nie je primárne ľudsko-právny ale medicínsky problém možností a kompetencií lekárskej vedy medicínskej vedy vo veciach telesného a duševného zdravia a komplexnej ľudskej normality.
Ľudským právom, odvodeným od základného ľudského práva na život od počatia po prirodzenú smrť je právo na telesné a duševné zdravie, aplikované na dostupnosť špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v súlade s jej možnosťami.
Také právo ale nezakladá osobitné práva alebo nadpráva pre osoby dotknuté problémom homosexuality, lesbicity alebo inými poruchami jednoty pohlavia, rodu, sexuality a jej prejavov (sexuálna orientácia a preferencie).
Medicínska kompatibilizácia pohlavia s osobne vnímaným a prežívaným rodom v ojedinelých prípadoch týchto zriedkavých medicínskych  a genetických porúch štatisticky nezvýznamného počtu prípadov, nie je základné ľudské právo.
Cluster (strapec) odchýliek (deviácií) označovaných skratkami LGBTI (dúha) od hetero normálu svojou heterogenitou (rôznosťou) z pohľadu filozofie a teórie ľudských práv nezakladá pre ne dôvod pre prijatie štatútu „sexuálna menšina“.
Menšina vykazuje znaky homogenity, a takou „dúha“ s jej inakosťami a variantmi nie je!
Snahy diverzifikovať pohlavia a rody tiež nie sú základným ľudským právom, nemajú ani žiadnu oporu o filozofiu, biológiu, sociológiu pojmu ľudská bytosť ako osoba a nie sú v súlade s ľudskou antropológiou (komplex vied o človeku).
Cieľom a účelom medicínskej vedy a genetiky je odhaliť a odstraňovať príčiny zvratných mechanizmov vo vývoji ľudského plodu, v časti pohlavie a rod a tým chrániť a zveľaďovať ľudský genotyp tak, ako bol naprogramovaný na počiatku jeho vzniku a vývoja…
Odlišný hardvér (telo) vnútorne a navonok predurčené byť mužským alebo ženským, a s ním nekompatibilný softvér (psychika, duša, psýché, néfeš) si vyžaduje citlivé empatívne porozumenie a podporu v hľadaní riešení a návratov k normálu, do stavu ľudskej normality, ktorou je jednota pohlavia a rodu ľudskej osoby…
Diverzifikácia pohlaví a rodov v ostatnej živej prírode na viac a iné než samčie a samičie pohlavie , je zanedbateľná, vyskytuje sa oveľa menej často, než ako  na svoju obranu uvádzajú LGBTI aktivisti aj s poukazom na údajnú homosexualitu alebo lesbicitu zvierat, lebo je v kľúčovom rozpore s reprodukčným princípom a mechanizmom zachovania druhu (zvieracieho, ľudského)!
Trans a inter sexualita sú zložitejšie medicínske diagnózy, než len jednoduchá, za „normálnu“ APA a WHO pod tlakom LGBTI loby uznaná homosexualita, lesbicita alebo bisexualita, komplikovanejšia v prejavoch, správaní a prežívaní vlastnej sexuality takto odlišných „inakostí“…
Na týchto a im podobných odchýlkach od hetero normálu a štandardu nie je možné postaviť všeobecne platnú filozofiu a teóriu rodovej ideológie, tobôž, základných ľudských práv a na takom základe nie je možné prijať a ratifikovať Istanbulský dohovor!

Sloboda ľudskej bytosti liberálno-demokratického západného civilizačného a kultúrneho okruhu 21. storočia, ktorá znamená mať a môcť „fšetko“ a nemusieť nič, naopak, pre jej existenčnú a existenciálnu udržateľnosť by sa mala riadiť ľudským zmyslom pre mieru vecí, svedomie a zodpovednosť viac, než kedykoľvek predtým…

Podpis a ratifikácia ID je prezidentská kompetencia, prenesená v r. 2011 na ministerstvo spravodlivosti, podpísala ho ministerka Žitňanská za Radičovej vlády.
Istanbulský dohovor bol podpísaný v rozpore s Ústavou SR, jej preambulou a Článkom 1 odsek 1 (v časti ideológia)!
Istanbulský dohovor treba odmietnuť vyhlásením: „Slovensko sa necíti byť podpisom ID byť viazané, od jeho podpisu odstupuje a ratifikovať ho nebude!“

Slovenská vláda sa zdráha odstúpiť od podpisu pod Istanbulským dohovorom zrejme preto (hypotéza) lebo nosnou ideológiou EÚ je liberálna demokracia…
Liberálna demokracia ale stavia proti sebe záujmy jednotlivcov a skupín pravice aj ľavice a zostruje politický boj (krajná pravica verzus krajná ľavica).
SMER by si s vládnou koalíciou mal definovať najlepší záujem spoločnosti. S odkazom na preambulu ústavy a jej Článok 1 odsek 1 by násilie na ženách, definované ID, mal riešiť v prostredí vládnych inštitúcií vnútra, spravodlivosti a OČTK a tak sa vyhnúť ďalšiemu zužovaniu suverenity a zvrchovanosti Slovenska, ktorým je nadnárodný monitorovací, kontrolný a sankčný inštitút GREVIO.
Odstúpením Slovenska od podpisu Istanbulského dohovoru sa nestane nič, vôbec nič. Podmienkou ale je, že oznámené násilie a nebezpečné vyhrážanie v dôsledku nečinnosti PZ a jeho zložiek prvého kontaktu neskončí ujmou na zdraví alebo živote obetí násilia!

Slovensko má trestný zákon a trestný poriadok, možnosti ochrany, podpory a pomoci obetiam násilia, úplne stačí, ak budú riadne uvádzané do života…
Ide najmä o preukázanú nečinnosť alebo pomalosť v reakciách a konaní OČTK s fatálnymi následkami pre obete násilia a nebezpečného vyhrážania. OČTK už nesmú podnety odkladať, ani ich riešiť len ako priestupky proti občianskemu spolužitiu, hoc by sa akokoľvek zdali malicherné, bezvýznamné a neškodné…
Čierneho Petra má v rukách nielen ministerstvo vnútra ale najmä Policajný zbor SR. Ministerstvo vnútra na prácu PZ „svietiť“ nemôže a ani nesmie, ale môže a má, a musí, reálne hodnotiť jeho prácu a výsledky…
K dobrej viere a k dobru policajnému zboru:
https://www.pnky.sk/aktuality/nasilie-pachane-na-zenach-sa-tyka-vsetkych-nezatvarajte-pred-nim-oci/
Ak pribudne čo len jedna k údajne už 40-tim obetiam násilia na ženách od roku 2010, a preukáže sa znova  a znova, že policajný zbor vo veci (vyhrážanie, skutky) vedel ale nekonal, vec odložil alebo konal pomaly a bez efektu, svoj aktivizmus vo veci Istanbulského dohovoru a názor, že Slovensko si problém násilia dokáže legislatívne a v praxi ošetriť  bez jeho ratifikácie, v opore o dnes dobrú vieru, aktívne prehodnotím.
A kontrolu nad Slovenskom, jeho neschopným ministerstvom vnútra a policajným zborom, po ratifikácii Istanbulského dohovoru, prevezme nadnárodný inštitút GREVIO.
A to znamená nútenú správu.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Polícia vykonáva najdlhšiu obhliadku miesta činu vo svojej histórii

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:Facebook PZ)   Polícia Slovenskej republiky realizuje v blízkosti mesta Hlohovec najdlhšiu obhliadku miesta činu vo svojej histórii. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s pracovníkmi kontrolných chemických laboratórií sekcie krízového…

Kočner sa môže dostať na slobodu!? Vo vyšetrovacom spise sa objavil záhadný znalecký posudok

ZnaBratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podnikateľ Marian Kočner je stále vo väzbe v súvislosti s údajným falšovaním zmeniek TV Markíza. Je otázne, či v nej pobudne aj naďalej, keďže vo vyšetrovacom spise sa záhadným spôsobom objavil znalecký posudok, ktorý tam údajne predtým nebol. Tento fakt môže zvrátiť vyšetrovanie…

Vodič, ktorý prežil pád mosta v Janove, sa vrátil na miesto tragédie

Janov 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Taliansky vodič kamióna Luciano Goccia, ktorý pád z rútiaceho sa diaľničného mosta v Janove prežil s vykĺbeným ramenom a pomliaždeným bokom, vo štvrtok uviedol, že sa stále nemôže pozerať na most, cez ktorý jazdieval každý deň. Goccia sa vo štvrtok vrátil na miesto…

Zadosťučinenie? Tibor Gašpar sa stal novým poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Tibor Gašpar je od 1. augusta tohto roka poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej Po vynútení si odchodu Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta k 1. máju tohto roka, ktorý zorganizovalo hnutie Za slušné Slovensko, sa dostáva Gašparovi zadosťučinenia. Podľa informácií, ktoré potvrdil tlačový…

Čo bude nasledovať po výstavbe polygonu NATO v Litve?

Moskva 16. augusta 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Steven Governo)   Vedľa leteckého polygonu NATO, ktorý sa stavia v litovskom meste Kazlų Rūda 60 km od hranice s Ruskom, čoskoro vznikne i nová letecká základňa aliancie, myslí si vojenský spravodajca Sputnika Alexandr Chrolenko. Len 4 kilometre od Kazlų Rūda se nachádza letisko s pristávacou…

Kia Motors Slovakia otvorila zdravotné stredisko na prevenciu chorôb z povolania

Teplička nad Váhom 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Výrobný závod Kia Motors Slovakia (KMS) vo štvrtok slávnostne otvoril vlastné zdravotné stredisko priamo v areáli závodu v Tepličke nad Váhom. Stredisko má slúžiť na prevenciu chorôb z povolania. TASR informoval vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou KMS Dušan Dvořák.…

Quang Le Hong ku kauze Vietnamca: Počas únosu som bol slovenský štátny úradník. Médiá v súvislosti s mojou osobou šíria xenofóbiu

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/An Dang/Vietnam News Agency via AP)   Aktuálna situácia v slovenskom spoločensko-politickom a mediálnom živote ma núti opätovne reagovať na medializované informácie a tvrdenia o súvise mojej osoby s tzv. „kauzou Vietnamec“ Na rozdiel od predchádzajúceho vyjadrenia pritom sa nebudem vyjadrovať z pozície predstaviteľa SR, keďže…

Mladý pár slniečkarov chcel cestou po svete na bicykloch dokázať, že všetci ľudia sú dobrí. Došli po územie ISIS, kde týchto "neveriacich" zabili islamisti

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mladý americký pár bol zabitý v rámci teroristického útoku, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát minulý mesiac. Mladí Američania sa rozhodli zanechať nudný život, zdolať celý svet na bicykloch a dokázať, že ľudia na celom svete sú len dobrí. Ukázalo sa ale, že…

Mimovládkam sa nepáči, akým spôsobom chce Saková vyberať prezidenta Policajného zboru

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť vo štvrtok rokovali s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) o zmenách v polícii. Kritizovali novelu zákona o Policajnom zbore (PZ) SR, ktorá podľa nich nevedie k odpolitizovaniu polície. V kľúčových bodoch sa so Sakovou nezhodli. TASR o tom informoval…

Laci Strike si zmeral sily s profesionálnym fotografom. Takto to dopadlo

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:Laci Strike)   Tanečník a choreograf Laci Strike prepadol pred dvoma rokmi fotografii a toto leto prijal výzvu profesionálneho fotografa Eduarda Gensereka, aby zmerali svoje sily. Jeden deň strávili v romantickej Banskej Štiavnici s podmienkou, že všetko nafotia rovnakým smartfónom. Komu to šlo lepšie, posúďte sami. Obaja fotografi sa tento…

"Čína ako protivník USA". Čína vyjadrila nesúhlas s novým obranným rozpočtom USA

Peking 16. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Charles Dharapak)   Čína vyjadruje silnú nespokojnosť s prijatím rozpočtu USA na obranu na rok 2019, ktorý obsahuje negatívny kontext pre Čínu, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lu Kang podľa ruskej agentúry Ria Novosti "Čína opakovane vyjadrila svoj postoj k tejto otázke a predstavila ho…

Po zrútení časti mosta v Janove môže byť nezvestných ešte 20 ľudí

Janov 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Až 20 ľudí môže byť ešte nezvestných po utorkovom zrútení časti diaľničného mosta v talianskom prístavnom meste Janov. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Talianski záchranári od utorka prehľadávajú trosky betónového mosta na mieste…

Pamiatke našich predkov – 1944! Spomienka na SNP v Hermanovciach nad Topľou

Hermanovce nad Topľou 16. august 2018 (HSP/Foto:Matica slovenská)   Pamätník SNP, Hermanovce nad Topľou, 24. august 2018 o 16.30 h V dňoch 24. a 25. augusta 2018 organizuje Matica slovenská, obec Hermanovce nad Topľou a partneri už 4. ročník spomienkového podujatia na udalosti Slovenského národného povstania v okolí Hermanoviec nad Topľou s názvom Pamiatke našich predkov…

20% vo voľbách? Kisku už vidia na čele opozície. Dopadne podobne ako Procházka?

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Aj keď riadne parlamentné voľby sú ešte pomerne ďaleko, viacero opozičných strán si už mydlí ruky a obsadzuje vládne posty či už v súvislosti s rokom 2020, alebo v prípade vysnívaných predčasných volieb, ešte skôr. Na mieste je však otázka, či ambiciózne pravicové…

Zdravotnícki záchranári od začiatku augusta riešili 1117 kolapsov z tepla

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Počet výjazdov k pacientom, ktorí majú zdravotné ťažkosti v dôsledku horúčav, považujú zdravotní záchranári stále za vysoký. Počas stredy (15.8.) ošetrili na Slovensku v dôsledku vysokých teplôt 47 ľudí. Od začiatku augusta evidujú 1117 takýchto prípadov. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska…

Pomsta slniečkarov? Pred kanceláriou Salviniho strany explodovalo výbušné zariadenie

Rím 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto: Matteo Salvini Twitter)   Pred kanceláriou talianskej vládnucej strany Liga v meste Treviso, ležiacom severne od Benátok, explodovalo v noci na štvrtok výbušné zariadenie. Ďalšie sa našlo neskôr priamo v kancelárii a pyrotechnici ho zneškodnili. K zraneniam nedošlo, informovala agentúra DPA. "Snažia sa nás zastaviť,…

EÚ odmieta tvrdenia, že brzdila práce na talianskej infraštruktúre

Brusel 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Európska únia vo štvrtok rázne zareagovala na tvrdenia talianskych politikov, že zrútenie diaľničného mosta v prístavnom meste Janov do určitej miery súvisí s rozpočtovými obmedzeniami, uvalenými úradmi mimo Talianska. Hovorca Európskej komisie Christian Spahr sa vyjadril po tom, čo taliansky minister vnútra Matteo…

Aj Kočner má právo na prezumpciu neviny

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Novinári nemusia mať radi podnikateľa Mariana Kočnera, ale v ich vlastnom záujme je, aby rešpektovali jeho zákonné práva a zo všetkého najviac slovne toľko omieľanú, ale skutkami brutálne pošliapavanú prezumpciu neviny. Raz sa im ich neúcta k základným princípom právneho štátu môže vypomstiť. Potom už bude…

TopSpeed

Rumunský elektromobil do 15 000 €? Inšpiroval ich Elon Musk

0

Znie to tak nepravdepodobne, ako sa len dá. No snáď nie nemožne. Ak hovoríme o Rumunských osobných autách, každý si spomenie na Daciu. Tí zbehlejší a starší aj na terénne ARO a Olcit. Málokto by uveril, že tu môžu vznikať elektromobily. Laicky povedané, krajina na to veľmi nemá predpoklady. No…

Rišo Gonda sa predstaví na domácej VC Slovenska

0

Deviata Veľká Cena Slovenska na SlovakiaRingu prinesie množstvo zábavy na trati aj v zákulisí. O hlavné trofeje a body do národných šampionátov, do Stredoeurópskej trofeje FIA (FIA CEZ) a do ESET V4 CUP sa pobije až 77 jazdcov v šprintoch rôznych divízií, vrátane formulovej a 22 tímov v sobotňajších dvojhodinových…

Vďaka Polestar pohon Volvo AWD preferuje zadnú nápravu

0

Značka Polestar bola donedávna dvorným úpravcom vozidiel Volvo, dnes je to už samostatná automobilka. To však nič nemení na fakte, že je s Volvom stále previazaná. Príkladom je úprava softvéru pre štvorkolky Volvo AWD tak, aby priniesli vodičom lepšiu radosť z jazdy. Ako je to možné?

Nové BMW Z4 G29 je odhalené týždeň pred oficiálnym debutom

0

V BMW naplánovali premiériu dlho očakávaného športového roadstera vyvinutého v úzkej spolupráci s Toyotou na budúcotýždňovú luxusnú akciu v Pebble Beach. Tu pred rokom ukázali Z4 koncept (obrázky sú dole). Niekoľko nepochybne oficiálnych obrázkov novinky uniklo už dnes. Nové BMW Z4 má pre nás stále mnoho tajomstiev, no pár vecí je…

Alfa Romeo Mito končí. Príde nástupca?

3

Možno si to neuvedomujete, no Alfa Romeo Mito je na trhu už riadny deduško. Má 10 rokov, čo z dnešného pohľadu na jednu generáciu ozaj veľa. Obzvlášť ak dnes niektorí výrobcovia robia novú generáciu aj po 4 až 5 rokoch. Je zrejmé, že je čas na ukončenie výroby I. generácie. Je v pláne nástupca?…

NDS uzavrie Einsteinovú od piatka na 12 dní

10

V piatok 17.08. v neskorých večerných hodinách NDS uzavrie Einsteinovú pre opravu vozovky diaľnice D1 v Bratislave na úseku Prístavný most – most Lafranconi, ľavý jazdný pás, v km 3,300 – 0,800 v smere na most Lafranconi. Doprava v smere opravy vozovky bude presmerovaná na Einsteinovú ulicu, ktorá je v súbehu…

KAMzaKRÁSOU

Video Test: BALEA STICK - Čistiaca pleťová tyčinka s čajom Matcha

0

BALEA STICK čistiaca pleťová tyčinka s osviežujúcou vôňa čaju matcha je určená pre jemné a dôkladné čistenie pleti. A tá vôňa! Tá nás jednoducho dostala! Tyčinka sa pri kontakte s vodou premení na jemnú čistiacu penu, čo z nej robí super parťáka na rýchle a praktické čistenie. Odstránila však všetky…

Video Súťaž s HERMÉS: Vyhraj pánsky a dámsky parfum v hodnote 200 €!

2

ĎAKUJEME! 500 odberateľov je pre niekoho možno malý míľnik, no my sme sa ho nevedeli dočkať. Každý deň tvrdo pracujeme a prinášame vám novinky zo sveta krásy, zdravia či domácnosti a tak nás nesmierne teší, že naša veľká rodina neustále rastie a že nám fanúšikovia pribúdajú aj tu na YouTube.…

Dámy, pozor - kvasinková mykóza útočí! Ako sa jej ubrániť?

1

Jednou z najbežnejších letných ženských ochorení je vaginálna mykóza. Bazén či jazero, vlhké plavky, cestovanie do cudzích krajín, to sú všetko ideálne podmienky, za ktorých môže k tomuto ochoreniu dôjsť. Mnohé ženy ju však podceňujú a tak sa im mykóza neustále vracia a vracia. Leto je ideálnym ročným obdobím pre rôzne ženské problémy, akými…

Dosť bolo trápenia! Skús triky, ako sa zbaviť kruhov pod očami

3

Budíte sa každé ráno s hnedými kruhmi pod očami a neviete, ako to zmeniť? Kruhy pod očami – najhlavnejší znak toho, že sme mali rušnú noc. Občas sa nám stane, že sa ráno po náročnej noci zobudíme a v zrkadle namiesto krásnej ružovej tváre vidíme vyblednutú, s opuchnutými očami. Existuje mnoho pomocníkov, ktorí…

Trápi ťa nedostatok tekutín? Tieto varovné signály naznačujú, že áno!

6

Pre správnu funkciu ľudského organizmu nie sú dôležité len živiny či rozličné vitamíny a minerálne látky, ale i dostatok tekutín. Naše telo pritom najviac ocení dostatočné množstvo čistej vody, no pitný režim tiež môžeme obohatiť napríklad o minerálne vody či bylinné čaje. Práve počas horúcich letných dní, ktoré môžu predstavovať pre organizmus veľkú…

Ovocie jackfruit: Pozri sa, čím je absolútne fascinujúce!

5

Keď si človek myslí, že už ho v kuchyni nemá čo prekvapiť, zrazu sa spustí lavína nových a nových potravín, valiacich sa z rôznych exotických zemí. Nuž, musíme sa zmieriť s tým, že časy, kedy boli mandarínky na prídel a nálepku tej najväčšej exotiky nosil ananás, sú dávno preč. A nevieme, ako ty, ale my sa…

TopDesať

Diabetes: 10 príznakov ochorenia, ktoré zabíja

0

Diabetes je jedna z najrozšírenejších civilizačných chorôb. Odhaduje sa, že na ňu trpí až 10 % populácie a u mnohých ďalších zostáva diabetes nediagnostikovaný. Pri nevčasnom diagnostikovaní môže nastať u človeka aj smrť. Preto je veľmi dôležité v dnešnej dobe o tomto stále vážnejšom ochorení rozprávať. Keď Slovenskom otriasla smrť…

Tieto nevysvetliteľné fotografie nedokážeš vysvetliť ani ty

0

Na svete existuje obrovské množstvo neuveriteľných udalostí, ktoré sa dejú všade okolo nás, ale dôvody, ktoré sú za nimi sú občas nepochopiteľné a niekedy ani nevysvetliteľné. Nasledujúce fotografie sú toho jasným dôkazom. Niektoré takéto situácie sa nedajú vysvetliť ani logicky. Veď prečo by niekto šiel na krave do McDonaldu? Prípadne…

V púšti Gobi bola nájdená prapodivná vojenská základňa

0

Neznámy objekt, ktorý vyzerá ako záhadná vojenská základňa, bol objavený na Google Earth v púšti Gobi. Nachádza sa na hraniciach Číny a Mongolska. Na videu, ktoré zverejnili vedci na YouTube, možno vidieť podrobne tajomný "technický objekt". Podľa autorov YouTube kanála je táto stavba tajná vojenská základňa, ktorá sa nikdy nepoužívala.…

Takto pred takmer 20 rokmi testovali prvú Škodu Fabia!

0

Škoda Fabia 1. generácie je tu s nami už veľmi dlhú dobu. Po Škode Felicia, ktorá napriek veku stále dokáže vyčariť úsmev, bola technicky Fabia veľkým skokom dopredu. A po prvej Škode Octavia, ktorá sa vie najmä s motorom 1,9 TDI dožiť astronomických nájazdov, ide o druhú modernú Škodovku postavenú na platforme…

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…