Tri domáce úlohy pre kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky.

Predpokladám, že občan – volič bude potrebovať k voľbám prezidenta Slovenskej republiky určité informácie o každom kandidátovi. Základom informácií má byť životopis každého kandidáta. To však nebude stačiť a preto sa predpokladá, že občan – volič môže veľa informácií získať v čase predvolebnej kampane. Ani predvolebná kampaň nedokáže prispieť k tomu, aby o každom kandidátovi na prezidenta SR mal občan – volič dostatok kvalitných a pravdivých informácií, z ktorých získa predstavu o jeho politických a morálnych kvalitách, ktoré sú potrebné k tomu, aby prezident SR bol v prvom rade prezidentom slovenského národa a nie prezidentom cudzích mocnosti a rôznych nadnárodných štruktúr.

Navrhujem občanom – voličom, aby podporili moju myšlienku ( návrh ) rozšíriť zdroj informácií o kandidátoch na prezidenta SR a o ich politických a morálnych kvalitách o nový zdroj, ktorý si dovolím nazvať „Domáca úloha“.

Podstata tohto nového zdroja s názvom „Domáca úloha“ spočíva v tom, aby sa každý kandidát na prezidenta SR slobodne a iniciatívne zaviazal, že postupne splní tri domáce úlohy:

vypracuje písomnú seminárnu prácu na tri témy, ktorých popis je súčasťou tohto článku ( tejto výzvy ) a aby zabezpečil ich uverejnenie v internetovom denníku Hlavné správy a v ďalších médiách podľa vlastného výberu.

Navrhujem, aby seminárne práce každý kandidát postupne spracoval na tieto tri témy „Domácej úlohy“:

Téma č. 1: Návrh vízie politického dobra pre Slovenskú republiku ( slovenský národ ).

Téma č. 2: Parížska výzva „Európa, v ktorú je možné veriť“ – jej analýza a aktuálnosť.

Téma č. 3: Konfrontačná politika „demokratického“ Západu na čele s USA, NATO a EÚ proti Ruskej federácií: akú ju zastaviť, ukončiť vojnový konflikt na Ukrajine a nadviazať vzťahy spolupráce a pomoci s Ruskou federáciou aj zo strany Slovenskej republiky.

Aby bolo možné spracovať tie tri uvedené seminárne práce v pokojnej atmosfére domácnosti každého kandidáta, pokladám za potrebné uviesť ku každej téme akýsi základný, všeobecný popis, ktorým je potrebné zorientovať kandidátov na danú problematiku.

Základný popis k téme č. 1.

Prezident SR má aspoň tušiť, podľa akých princípov sa utvára spoločenské usporiadanie našej spoločnosti, aby sa mohol v celej mnohotvárnosti života obyvateľov krajiny orientovať a mal svoju predstavu, ako ich bude v svojej práci rešpektovať. Prezident SR má niečo vedieť o sociálnych princípoch, z ktorých sú pre oblasť politiky dôležité tri z nich: princíp solidarity, princíp spoločného dobra a princíp subsidiarity.

V rámci témy č. 1 je potrebné orientovať sa na princíp spoločného dobra. Každá spoločnosť a v nej politická a štátna reprezentácia si má za aktívnej účasti občanov vydiskutovať a potvrdiť určitý súhrn hodnôt, ktorým bude venovať pozornosť a bude ich uskutočňovať. Výber hodnôt však nemôže byť záležitosťou úzkej skupiny ľudí ( napríklad oligarchov, politickej strany ), pretože život obyvateľov krajiny sa realizuje vo vzájomnom spolužití a na tom musia byť zainteresovaní všetci a prezident SR v prvom rade. Ide o spoločenský poriadok, ktorý bude dostatočne vyhovovať všetkým. Tento spoločenský poriadok má mať vytvorené určité podmienky, aby ľudia mohli v pokoji nažívať a aby sa tieto podmienky nezneužívali iba v prospech niektorých záujmových skupín v spoločnosti.

V Slovenskej republike zneužívať podmienky spoločenského ( politického ) poriadku pre úzke a sebecké ciele niektorých záujmových skupín patrí k bežnej praxi. Ide teda v prvom rade o fungovanie štátu, ktorému sa ešte aj v súčasnosti hovorí, že je to štát demokratický a právny. Ak politická a štátna reprezentácia svojimi „fintami“ odstavila občanov ako zdroj štátnej moci od účasti na ustanovení súboru hodnôt potrebných pre život spoločnosti, potom princíp spoločného dobra nemôže fungovať. Dostávame sa k tomu, že pod spoločným dobrom môžeme chápať právne regulovaný život obyvateľstva v krajine, ktorá je hodnotovo pluralitná. Dôležité sú teda pravidlá, právne normy, inštitúcie pre život spoločnosti, ktoré budú zohľadňovať potreby a záujmy všetkých zainteresovaných skupín.

Dá sa tvrdiť, že v súčasnej dobe Slovenská republika potrebuje robiť určité reformy k tomu, aby štát a spoločnosť lepšie fungovali a teda aby bolo možné princíp spoločného dobra lepšie naplniť. Mimoriadny význam má preto pre život spoločnosti osobnosť prezidenta SR. Pripraviť návrh reformy znamená v prvom rade spracovať víziu politického dobra, ktorú bude potrebné presadzovať do právne regulovaného vnútorného mieru v spoločnosti a zároveň k zaisteniu aj vonkajšieho mieru.

Vízia politického dobra slovenského národa má byť celkom konkrétnym materiálom, ktorý umožní získať u občana – voliča určitú predstavu o tom, akým politickým otázkam bude kandidát v prípade zvolenia za prezidenta venovať pozornosť a presadzovať to v spoločnosti aj za pomoci občanov.

Základný popis k téme č. 2.

V roku 2017 bola v určitých médiách vrátane Hlavných správ uverejnená Parížska výzva s názvom „Európa, v ktorú je možné veriť“. Signatármi výzvy je skupina intelektuálov zo západnej Európy. Túto výzvu je možné si vyhľadať na internete. Nepostrehol som a nezaregistroval, aby niekto zo Slovenskej republiky reagoval na obsah uvedenej výzvy a mal záujem o celkom konkrétnych problémoch, ktoré výzva obsahuje, aj polemizovať. Išlo a ide totiž o polemiku, ktoré celkom konkrétne súvisí s fungovaním Európskej únie.

Parížska výzva predstavuje veľmi dôležitý dokument, ktorý celkom konkrétne popisuje súčasný stav v Európe a najmä, kto koho ohrozuje. Na konkrétnych príkladoch jasne ukazuje, že Európa v celej svojej veľkosti je ohrozovaná falošným chápaním seba samej. Nás, obyvateľov Európy, ohrozuje falošná Európa, ktorá je utopická a tyranská. Musíme preto brániť skutočnú Európu. Signatári jasne uvádzajú, čo je výsledkom falošnej Európy a čo patrí do skutočnej Európy.

Parížsku výzvu chápem ako dokument, z ktorého je možné celkom jednoznačne usúdiť, že v Európe v súčasnosti prebieha frontová línia politického a spoločenského boja medzi nadnárodným a národným. Táto téma sa bytostne dotýka aj každého prezidenta členského štátu EÚ. Stalo sa bežnou politickou praxou, že politici otázky národného podriaďujú pod nadnárodné, globálne. Čerstvým príkladom už v týchto dvadsiatich rokov bolo nemilosrdne presadzovanie globálnej politiky organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu. Z pohľadu kandidáta na post prezidenta SR je potrebné analyzovať dokument, polemizovať s konkrétnymi problémami a jasne vyjadriť svoj postoj k tomu, k akej Európe potrebujeme byť orientovaní: k falošnej alebo skutočnej. V závere výzvy sa píše, že je potrebné žiť v mieri ako Európa krajín a národov, že je potrebné obnoviť našu politickú národnú suverenitu a dôstojnosť zdieľanej politickej zodpovednosti za budúcnosť Európy.

Dovolím si ešte pripomenúť, že už po uverejnení Parížskej výzvy bola v októbri 2017 našim ústavným činiteľom zaslaná výzva na celospoločenskú diskusiu o smerovaní SR a na konanie celoštátneho referenda z úrovne OZ Spoločenstvo Kresťanské Slovensko. Výzva žiadala ústavných činiteľov o otvorenie celospoločenskej diskusie o cieľoch a účasti SR na prebiehajúcich reformných procesoch EÚ a tiež o vypísanie referenda o otázkach zachovania národnej a štátnej suverenity pri nadchádzajúcich integračných procesoch v EÚ. Táto výzva celkom jasne korešponduje s obsahom Parížskej výzvy. Neviem, či naši ústavní činitelia sa touto výzvou zaoberali, ale predpokladám, že obsah výzvy zobrali len ako celkom nedôležitý, pretože žiadna reakcia z ich strany nenastal.

Základný popis k téme č. 3.

Ak dobre už dlhé roky sledujem, tak nikto z našich politikov, ktorí sa uchádzajú o rôzne štátne funkcie, sa vôbec nedokáže postaviť tvárou k skutočnosti, že Západ na čele s USA, NATO a EÚ organizuje konfrontačnú politiku s Ruskou federáciou. Musí to robiť, pretože má svoje plány na oslabenie, rozvrat a zničenie Ruskej federácie v prospech svojich koristníckych a koloniálnych cieľov. Podľa našich politikov jednoznačne patríme na Západ a preto nie je o čom diskutovať a ani rozhodovať, a to aj za účasti občanov, nech sa deje, čo sa deje. Plány konfrontačnej politiky dozreli do štádia, že v roku 2014 bol podľa nich zorganizovaný štátny prevrat, bola postavená nová nelegitímna kyjevská moc s jasnými znakmi diktatúry a začal sa proces nacifikácie Ukrajiny, ktorý viedol na Donbase k založeniu vnútroštátneho vojenského konfliktu vládnej moci s vlastným rusko jazyčným obyvateľstvom a k následnej humanitárnej kríze.

Vojna na Ukrajina, ktorá začala v roku 2014, prerástla zásluhou kyjevskej diktatúry do štádia, že vo februári 2022 ozbrojené sily RF vstúpili na územie Ukrajiny k splneniu cieľov denacifikácie a demilitarizácie Ukrajiny. USA, NATO a EÚ poskytujú Ukrajine všestrannú pomoc a nútia členské štáty NATO a EÚ k tomu, aby Ukrajine do budúcnosti poskytli bezpečnostné záruky. Z môjho pohľadu kyjevská diktatúra plní v prospech Západu úlohu regenta, pretože na území Ukrajiny sa vedie zástupná vojna Západu proti Ruskej federácií a Ukrajina je povinná viesť vojnu s RF až do posledného ukrajinského vojaka. Ukrajina plní úlohu závalu a mala za úlohu úplne rozvrátiť ekonomické vzťahy s RF, čo sa podarilo. Takže USA, NATO a EÚ sa chcú na Ukrajine „usalašiť“ natrvalo a to tak po vojenskej, ekonomickej ako aj politickej stránke. Tento proces som pomenoval, že ide o Koloniálnu správu Západu nad Ukrajinou.

Tento proces, takéto plány nepovedú k žiadnej mierovej a bezpečnej Európe, pretože ide o silnú konfrontáciu s jadrovou mocnosťou a pretože zabezpečenie mierovej a bezpečnej Európy, či vôbec sveta, nie je možné bez účasti Ruskej federácie. Politika našej každej vládnej moci, založená na slabom argumente, že patríme k Západu, je pre náš národ veľmi nebezpečná, takže je potrebné problém konfrontačnej politiky Západu s RF čo najskôr a čo najzodpovednejšie riešiť. Mrzí má, že pozornosť našich občanov od otázok vojny a mieru sa zásluhou našich politikov a médií vždy zámerne presúva na „druhú koľaj“ a občania sú zabávaní sekundárnymi otázkami, napríklad v súčasnosti organizovaním protestných zhromaždení na našich námestiach.

A zatiaľ sa vojnoví štváči zo Západu celkom kľudne organizujú k tomu, ako pod vedením kyjevskej diktatúry postaviť Ukrajinu na nohy, aby sa ďalej viedla zástupná vojna. Práve v týchto ťažkých chvíľach potrebuje slovenský národ mať prezidenta, ktorý bude mať odvahu zvrátiť proces konfrontačnej politiky Západu s Ruskou federáciou v prospech postupného ukončenia zástupnej vojny a nastolenia normálnych medzinárodných vzťahov medzi národmi v Európe.

Konfrontačná politika „demokratického“ Západu na čele s USA, NATO a EÚ, do ktorej sa nikto z občanov dotknutých západných štátov nesmie miešať, nie je nič iné, len politickými a vojenskými prostriedkami organizovaný nástup západného kapitalizmu na východ proti Ruskej federácií. Podľa Zmluvy Severoatlantickej organizácie z NATO už môžeme celkom jednoducho vystúpiť. Slovenský národ potrebuje, aby sa tejto úlohy ujal nový prezident SR. Nájde sa vôbec taký ? A budú chcieť občania – voliči si zvoliť prezidenta, ktorý svoje záujmy a politické úlohy podriadi svojmu ústavnému sľubu a teda záujmom slovenského národa ?

Tento môj návrh alebo túto moju výzvu na zapojenie sa do akcie „Domáca úloha“ pokladám za dôležitý spôsob ( metódu ), ako u jednotlivých kandidátov na post prezidenta zistiť, či majú predpoklady pre výkon veľmi dôležitej funkcie: ako zmýšľajú, aké majú v politike priority, ako vnímajú štátnu moc, ako vnímajú svojich spoluobčanov, aké majú morálne kvality ( ako statočnosť, múdrosť, odvahu ), v akej Európe chcú, aby sme žili, ako si predstavujú EÚ a jej ďalšie smerovanie, ako chcú docieliť, aby občania sa spolu podieľali na správe vecí verejných, ako si predstavujú politiku mierového spolunažívania v Európe a vo svete a podobne.

Predpokladám, že domáce seminárne práce, ak budú vôbec spracované a zaslané médiám, bude možné využiť aj v samotnej predvolebnej kampani. Z môjho pohľadu bolo by vhodné, aby jednotlivé práce na určené témy bolo možné v médiách uverejniť v priebehu celého obdobia kampane pred voľbami.

Navrhujem kandidátom na post prezidenta SR, aby neváhali a odhodlali sa k písomnému spracovaniu navrhnutých tém a tie cez média predložili občanom – voličom. Za kladné rozhodnutie každého z nich srdečne ďakujem.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 236

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 926

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Deň otvorených dverí priblížil život na mliečnej farme

  0icon

  Oponice 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Priblížiť deťom a rodinám život na mliečnej farme, priviesť najmenších k záujmu o živočíšnu výrobu a zvýšiť spotrebu mlieka…

  "Denník N potvrdil, že proti nám vedie totálnu vojnu: Už stačilo!" Odkazuje Blaha

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Facebook/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   Určite ste počuli, čo spáchal Denník N – v novom podcaste sa politický marketér Adam Znášik aj…

  Denník N sa svojsky "ospravedlnil"

  0icon

  Bratislava 17. júla 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   Denník N opäť prekročil všetky čiary. V jednom zo svojich podcastov moderátori dourážali predstaviteľov Smeru len preto, že sa…

  Predpoveď počasia na pondelok

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR – Jana Vodnáková)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Bude slnečno. Teploty vystúpia na 23 až 28…

  O drsných hračkách

  0icon

  Praha 17. júna 2024 (HSP/petrhampl/Foto:Pixabay)   Preferují ženy mužné muže? Jak kdy. Dva skotští psychologové provedli studii, kdy vybrali několik set uživatelek internetu z různých zemí,…

  Rekviem za Čaputovú a čo možno očakávať od nového prezidenta Pellegriniho?

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Mandát prezidentky Čaputovej je naplnený a môžeme ho teda hodnotiť. Jej mandát bol poznačený váhavosťou, neschopnosťou…

  O konferenci poražených mocností

  0icon

  Praha 17. júna 2024 (HSP/petrhampl/Foto:TASR/AP-Laurent Cipriani)   V rozhovoru pro neČT24 jsem se vyjádřil taky o nadcházejícím mírovém jednání ve Švýcarsku „On to totiž není žádný…

  Angličania mali úspešný vstup do turnaja, rozhodol Bellingham

  0icon

  Futbalisti Anglicka zvládli svoj úvodný zápas na ME v Nemecku. Jeden z topfavoritov šampionátu vyhral v nedeľnom dueli C-skupiny v Gelsenkirchene nad Srbskom 1:0. Triumf…

  Idioti, idioti a úplní debili

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   (Prepáčte mi ten nevkusný nadpis – pri čítaní sa vám odhalí, prečo som zvolil práve túto cestu...) Rešpektovať…

  Associated Press: "Porošenkova línia" sa čoskoro zrúti od Karlovky po Očeretino

  0icon

  Kyjev 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP)   Prielom Avdejevky privádza skupinu Stred k novej operačnej línii od Kurachova po Pokrovsk,…

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA