Občan má byť iba divákom alebo aj účastníkom života slovenského národa ? Časť V.

Teoretické východiska a praktické kroky k naplneniu politických potrieb občanov.

( pokračovanie v tom, čo je možné zaradiť do dokumentu Platforma občanov SR )

9.3. Teraz je dôležité uviesť poznámky k predslovu a dvom častiam súhrnnej správy o činnosti EÚ v roku 2022. Najprv k predslovu predsedníčky Európskej komisie. Stojí za to citovať hneď z úvodu jej predslovu. Citujem: „Rok 2022 bol pre Európu prelomový. Bol rokom brutálnej invázie Ruska na Ukrajinu. No zároveň bol rokom, keď sa Ukrajinci postavili agresorovi a svojou odvahou inšpirovali celý kontinent. Bol to rok, keď európski občania privítali vojnových utečencov z Ukrajiny vo svojich domovoch, na školách a v srdciach. Práve v tomto roku sa Únia zomkla a postavila za naše európske hodnoty: za slobodu a ľudskú dôstojnosť, ktorých cenu nemožno vyčísliť, a za demokraciu a mier, ktoré sa musia chrániť“.

A tu je ďalší citát: „Rusko nerozpútalo vojnu len proti Ukrajine, ale aj proti európskej energetike a európskemu hospodárstvu. Prostredníctvom plánu REPowerEÚ sa snažíme v rekordnom čase ukončiť našu závislosť od ruských fosílnych palív. Počas prvých ôsmych mesiacov vojny sa nám podarilo nahradiť viac ako 80 % ruského potrubného plynu, zásobníky plynu sme naplnili na rekordnú úroveň ( v novembri na viac ako 95 % ), spotrebu plynu sme od augusta do novembra znížili o 20 % ( v porovnaní s predchádzajúcimi piatimi rokmi ) a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sme sme zvýšili o viac ako 40 %“.

Čo je obsahom časti I. Reakcia EÚ na útočnú vojnu proti Ukrajine.

Svet začal čeliť novej geopolitickej kríze. Takmer osem rokov po protiprávnej anexií Krymu a Sevastopola začalo Rusko útočnú vojnu proti Ukrajine a tým priniesli skazu jej obyvateľstvu. Ruské kroky vyvolali bezprecedentnú humanitárnu krízu, spustili aj najhoršiu energetickú krízu v Európe od 70. rokov 20. storočia. Tá viedla k nárastu cien potravín na celom svete….27 členských štátov a ich partneri na celom svete odsúdili túto nevyprovokovanú a neodôvodnenú útočnú vojnu, pričom rýchlo konali s cieľom Rusko hospodársky izolovať a prostredníctvom tvrdých sankcií mariť jeho schopnosť vojnu financovať.

EÚ preukázala svoju neochvejnú podporu Ukrajine a zintenzívnila poskytovanie politickej, humanitárnej a finančnej pomoci. EÚ poskytla okamžitú ochranu miliónom Ukrajincov, ktorí boli nútení utiecť zo svojich domovov. EÚ zmobilizovala svoje prostriedky na podporu členských krajín v ich reakcií na dôsledky útočnej vojny proti Ukrajine. EÚ v marci prijala Strategický kompas pre oblasť bezpečnosti a obrany. Vypracovala prelomový plán REPowerEÚ s cieľom pomôcť ukončiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív. Európska rada v júni rozhodla udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny.

Reakcia na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajina sa uberala tromi smermi: a) izolácia Ruska za jeho správanie sa, b) prijatie bezprecedentného súboru sankcií, ktoré mali za úlohu vážne poškodiť ruské hospodárstvo, c) rozsiahla podpora pre Ukrajinu.

V apríli sa svet spojil a v mene solidarity vyzbieral sumu 9,1 miliard eur pre ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou. V rámci prístupu „Tím Európa“ zmobilizovali spoločne EÚ, členské štáty a finančné inštitúcie do konca roka 2022 takmer 50 miliard na celkovú podporu pre Ukrajinu, vraj v duchu solidarity s ukrajinským ľudom. To zahŕňa balík podpory ukrajinského hospodárstva vo výške 18 miliard eur vo forme zvýhodnených úverov, ktoré si Komisia požičala v mene EÚ na kapitálových trhoch. Ďalej 3,1 miliard eur vo forme vojenskej pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja a 7,- miliard priamo od členských štátov. Ďalej je to 19,7 miliard eur vo forme finančnej pomoci, rozpočtovej podpory a humanitárnej pomoci z rozpočtu EÚ a priamo od členských štátov.

Kľúčové opatrenia prijaté v roku 2022 s cieľom využívať výhody jednotného trhu EÚ:

1. Koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou s cieľom vytvoriť logistické trasy na prepojenie Ukrajiny s globálnymi obchodnými partnermi.

2. Platforma pre odolnosť dodávateľského reťazca a platforma venovaná sprostredkovaniu obchodných partnerstiev v rámci koridorov solidarity.

3. Zlepšenie dopravnej prepojenosti s EÚ o Moldavsko a Ukrajinu.

4. Prijatie pravidiel, že všetok tovar z Ukrajiny mohol vstúpiť do EÚ úplne bez ciel a kvót.

5. Usmernenie pre členské štáty EÚ, aby rýchlo, spravodlivo a flexibilne uznávali odborné kvalifikácie osôb, ktoré utekali z Ukrajiny.

6. Nové pravidlá umožnili Ukrajincom, ktorí zutekali do EÚ, naďalej používať ich ukrajinské vodičské preukazy a zmiernili požiadavky na profesionálnych vodičov.

7. Elektrizačné sústavy Moldavska a Ukrajiny sa zosynchronizovali s európskou kontinentálnou elektrizačnou sústavou. Ukrajina sa pripojí k EÚ k spoločnému nákupu plynu, skvapalneného zemného plynu a vodíka.

8. Operátori z EÚ a Ukrajiny poskytli utečencom cenovo dostupné alebo bezplatné hovory, ako aj bezplatné SIM karty s mobilnými službami pre Ukrajincov v Európe.

Podľa rýchleho prieskumu Eurobarometra z decembra 2022 občania členských štátov podporujú reakciu EÚ na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine: a) poskytnutie finančnej pomoci Ukrajine – 70 % občanov, b) uloženie ekonomických sankcií proti Rusku – 71 % občanov, c) poskytnutie humanitárnej pomoci – 88 % občanov EÚ.

EÚ ďalej zakázala: ruským médiám vo vlastníctve štátu vysielať v EÚ, uzavrela vzdušný priestor pre ruské lietadla a svoje prístavy pre ruské plavidlá, uložila zákaz ruským prevádzkovateľom cestnej dopravy, zákaz dovozu ropy z Ruska po mori, zákaz dovozu všetkých foriem ruského uhlia. Ďalej išlo o zákazy na úseku rôznych finančných opatrení, a diplomatické opatrenia.

V novembri Rada EÚ súhlasila s rozšírením zoznamu unijných trestných činov, stanoveného podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ tak, aby tento zoznam zahŕňal porušenie sankcií EÚ. V náväznosti na uvedené rozhodnutie Komisia navrhla smernicu o vymedzení trestných činov a sankcií v súvislosti s porušením reštrikčných opatrení EÚ.

EÚ sa silno zamerala na boj proti dezinformáciám. Činnosť Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zahŕňala monitorovanie, analýzu a odhaľovanie manipulácie s informáciami a dezinformácií ruskej vlády prostredníctvom posilnenej komunikácie a webového sídla EÚvsdisinfo. EÚ rozšírila priamu podporu Ukrajine v oblasti strategickej komunikácie a úzko spolupracovala najmä so skupinou G 7 a NATO s cieľom potlačiť vojnovú propagandu. EÚ spolupracuje s online platformami v boji proti šíreniu dezinformácií. K tomu slúži aj Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. V júni 2022 podpísalo rozšírené znenie kódexu 34 signatárov, ktorého cieľom bolo obmedziť finančné stimuly pre tých, čo šíria dezinformácie, zabezpečiť transparentnosť politickej reklamy a posilniť postavenie komunity overovateľov faktov.

EÚ riešila humanitárnu krízu na Ukrajine, samozrejme nie všade. Do konca roka 2022 humanitárnu pomoc dostalo viac ako 13 miliónov ľudí, ktorá tvorila celkom 485 miliónov eur. Ďalších 200,- miliónov eur bolo poskytnutých na podporu vysídlených osôb na Ukrajine. Prioritou EÚ bola ochrana ukrajinských civilistov. Do konca roka 2022 nepeňažná pomoc dosiahla hodnotu takmer 78,- tisíc ton pomoci, ktorú poskytli členské štáty EÚ i krajiny mimo EÚ. Pomoc Ukrajine na záchranu životov: 185 sanitných vozidiel, 125 kusov hasičskej techniky, 1260 generátorov na výrobu elektrickej energie, 1105 transformátorov, 129 vozidiel ťažkej techniky, 33 pontónových mostov. V rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany boli koordinované zdravotnícke odsuny ukrajinských civilistov a pacientov z radov vojakov do krajín EÚ a Nórska.

Útočná vojna Ruska vyvíja tlak na systémy zdravotnej starostlivosti členských štátov, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť Ukrajincom. Medzinárodná federácia Červeného kríža poskytovala pomoc Ukrajincom v oblasti duševného zdravia. Európska agentúra pre lieky a Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie monitorovali dodávky liekov a zdravotníckeho vybavenia.

EÚ 4.marca aktivovala smernicu o dočasnej ochrane, aby ponúkla rýchlu a účinnú pomoc Ukrajincom. EÚ poskytla utečencom jasné právne postavenie a povolenie pobytu v EÚ, poskytla prístup k vzdelávaniu, sociálnemu zabezpečeniu, pracovným miestam, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Komisia zriadila Platformu solidarity EÚ, ktorú slúži ako centrum na monitorovanie potrieb. Do konca roka 2022 sa v členských štátoch oficiálne zaregistrovalo približne 4,5 milióna ľudí. Podľa odhadov jednú tretinu utečencov tvorili školopovinné deti. Do školských systémov v rámci 20 členských štátov bolo začlenených približne pol milióna deti.

Komisia podporila vnútroštátne vzdelávacie systémy praktickou príručkou pre školský rok 2022/2023. Komisia vyzvala členské štáty, aby preskúmali svoje žiadosti o pomoc na uvedený školský rok v rámci školského programu EÚ, ktorý podporuje distribúciu ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov a mlieka školákom od MŠ až po stredné školy. Týmto krajinám sa prerozdelilo 2,9 milióna eur. Komisia spustila program s rozpočtom 25 miliónov eur pre podporu výskumných pracovníkov, utekajúcich pred vojnou. V roku 2022 EÚ vyčlenila 100,- miliónov eur na obnovu poškodených ukrajinských škôl a darovala 14 miliónov na nákup autobusov pre prepravu deti. Mimo toho bolo pre potreby Ukrajiny darovaných ďalších 240 školských autobusov.

EÚ okamžite uvoľnila 3,5 miliardy eur na pomoc členským štátom, ktoré riešili poskytovanie útočiska a hľadanie ubytovania pre utečencov z nástroja určeného na riešenie krízy spôsobenej pandémiou. Bola prijatá zjednodušená podpora vo výške 100 eur na utečenca na týždeň a počas 26 týždňov.

EÚ sa začala zaoberať aj otázkou podpory pri vyšetrovaní a stíhaní vojnových zločinov, samozrejme z ruskej strany. Už v marci 2022 sa všetky členské štáty EÚ rozhodli postúpiť situáciu na Ukrajine Medzinárodnému trestnému súdu. EÚ vyjadrila ochotu spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na zriadení ad hoc medzinárodného tribunálu na vyšetrenie a stíhanie ruského trestného činu agresie. Do konca roka 2022 začala EÚ a 14 členských štátov vyšetrovanie medzinárodných trestných činov spáchaných Ruskom na Ukrajine. Niektoré členské štáty priamo spolupracujú s Agentúrou európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach.

Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) zriadila špecializovanú pracovnú skupinu na zber a analýzu verejne dostupných informácií v snahe pomôcť Ukrajine Medzinárodnému trestnému tribunálu pri monitorovaní online obsahu. V novembri 2022 Komisia predstavila členským štátom rôzne možnosti, ako zabezpečiť, aby Rusko zaplatilo za zverstva spáchané počas jeho nevyprovokovanej agresie proti Ukrajine.

EÚ zaujíma otázka obnovy Ukrajiny. Komisia a predsedníctvo G7 v októbri 2022 spoločne zorganizovali medzinárodnú odbornú konferenciu o obnove, rekonštrukcií a modernizácií Ukrajiny. V decembri 2022 sa predstavitelia skupiny G7 dohodli na zriadení multiagentúrnej platformy na koordináciu darcov pre Ukrajinu. Spolupredsedať tejto multiagentúre bude EÚ, Ukrajina a Spojené štáty a pri práci jej bude pomáhať technický sekretariát v Bruseli.

Čo je obsahom časti II. Zaistenie bezpečnej, cenovo dostupnej a udržateľnej energie ?

Zaujímavý je úvod k tejto časti. Vraj útočná vojna Ruska voči Ukrajine a využívanie vývozu energie ako zbrane ohrozili bezpečnosť a cenovú dostupnosť dodávok energie do EÚ. Z tohto dôvodu EÚ zareagovala svojimi iniciatívami na postupné ukončenie svojej závislosti od ruských fosílnych palív, na podporu občanov, ktorí zápasia s vysokými cenami za energiu a na prechod EÚ na čistú energiu.

EÚ predstavila REPowerEÚ – prelomový plán na úsporu energie, podporu energie z obnoviteľných zdrojov a diverzifikáciu dodávok energie do Európy. V oblasti energetika EÚ núdzový zásah podľa článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ s cieľom zabezpečiť úsporu plynu, urýchliť konania na udeľovanie povolení pre projekty z oblasti obnoviteľných zdrojov a podnietiť solidaritu medzi členskými krajinami. Začala sa realizovať politika ukončenia závislosti EÚ od ruských fosílnych palív. Vojna vraj jasne ukázala nadmernú závislosť EÚ od dovozu fosílnych palív z Ruska, ktorá v roku 2021 predstavovala 44 % dovozu plynu, 46 % dovozu uhlia a 27 % dovozu ropy.

S cieľom nájsť alternatívne dodávky energie EÚ zabezpečila rekordný objem dovozu skvapalneného zemného plynu LNG, ako aj alternatívne dodávky plynu z plynovodov. Na tento účel EÚ už v marci 2022 podpísala prelomovú dohodu so Spojenými štátmi a nasledovali ďalšie dohody s Azerbajdžanom, Egyptom a Izraelom. Prechod na LNG a jeho prepravu uľahčilo niekoľko projektov energetickej infraštruktúry, známej ako projekty spoločného záujmu. Ďalej boli zrealizované projekty ako Baltský plynovod, prepojovací plynovod medzi Gréckom a Bulharskom. EÚ nadviazala spoluprácu s Egyptom, Japonskom, Kazachstanom a Namíbiou s cieľom urýchliť výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktorý má zohrávať kľúčovú úlohu pri eliminácií uhlíka. V roku 2022 EÚ znížila svoj dovoz potrubného plynu z Ruska o 9 %.

Členské štáty EÚ mali návod, ako na národnej úrovni zavádzať opatrenia na riešenie vplyvu rastúcich cien energií v súlade s pravidlami jednotného trhu. Týmto nástrojom je Súbor nástrojov pre ceny energie, ktorý bol schválený v EÚ ešte v októbri 2021. Členské štáty sa dohodli, že v období od 1.augusta 2022 do 31.3.2023 znížia svoj dopyt po plyne o 15 %. Bol zavedený nový právny predpis na skladovanie plynu, na základe ktorého k novembru 2022 boli zásobníky plynu naplnené na 95,5 % ich kapacít. EÚ zriadila platformu EÚ na nákup energie, aby sa uľahčil dobrovoľný spoločný nákup plynu, LNG a vodíka členskými štátmi. Bol zavedený dočasný krízový rámec štátnej pomoci členským štátom. V roku 2022 Komisia schválila 182 vnútroštátnych opatrení v celkovej výške 672,- miliardy eur, ktoré majú členským štátom pomôcť riešiť dôsledky útočnej vojny Ruska voči Ukrajine.

Nariadením Rady o núdzovom zásahu na riešenie vysokých cien energie sa zaviedli opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie. Komisia vypracovala návrhy s cieľom zabezpečiť stabilné a predvídateľné stanovenie cien pre transakcie s LNG. Členské štáty sa dohodli, že zdania neočákavané zisky niektorých energetických spoločnosti. Bol prijatý mechanizmus korekcie trhu s cieľom chrániť podniky a domácnosti pred nadmerne vysokými cenami plynu. Bola prijatá smernica o energetickej hospodárnosti budov. Dôraz sa kladie na obnovu budov v plánoch obnovy a odolnosti členských štátov, napríklad prostredníctvom izolácie a inštalácie tepelných čerpadiel. Počíta sa s digitalizáciou odvetvia energetiky, k čomu Komisia predložila akčný plán.

Podľa prieskumu Eurobarometra z decembra 2022 vraj 82 % respondentov súhlasí s tým, aby EÚ pokračovala v prijímaní opatrení na zníženie svojej závislosti od ruských fosílnych palív. Až 83 % respondentov súhlasí s tým, že v dôsledku ruskej útočnej vojny proti Ukrajine je potrebné investovať do energie z obnoviteľných zdrojov. Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú ústredným bodov plánu EÚ na postupný odklon od ruských fosílnych zdrojov a riešenie klimatickej krízy. Komisia navrhla zvýšiť cieľ EÚ na rok 2030 v oblasti OZE na 45 % celkovej spotreby energie, čo znamená, že do roku 2030 sa má vyrábať 1236 gigawattov. Znamená to, že treba stimulovať výrobnú kapacitu EÚ v oblasti slnečnej energie, veternej energie, biometánu a vodíka z obnoviteľných zdrojov. Občania a montážne firmy môžu otázku zisťovania potenciálu striech riešiť pomocou fotovoltického geografického informačného systému. Členské štáty môžu aktívne využívať Geografické laboratórium pre energetiku a priemysel. Komisia prijala o urýchlení postupov udeľovania povolení na projekty z oblasti OZE a návrh na zmenu smernice o energii z OZE.

Postupné ukončenie závislosti od ruských fosílnych palív je realizované v troch smeroch: ako diverzifikácia zdrojov energie, ako úspory energie a ako urýchlenie prechodu na čistú energiu.

Čo dodať k tomuto stručnému prehľadu ?

Pokiaľ ide o samotné vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie v jej predslove k súhrnnej správe o činnosti EÚ za rok 2022, tak je zbytočné sa jej pohľadom na problémy, ktoré uvádza, znervózňovať. Platí to, čo som už v svojich viacerých článkov jasne rozviedol a pomenoval. EÚ ako celok v sebe nezaprie nacistické korene, ktoré vyrastajú z toho, kto zjednotenú Európu plánoval a z iniciatívy koho EÚ bola založená. Dôkazy týchto koreňov už v tomto storočí celkom jasne boli predstavené: a) v založení ukrajinskej krízy v roku 2014 – v štátnom prevrate, ktorým sa začalo nepriateľstvo k Ruskej federácií šíriť závratnou rýchlosťou, v príprave Ukrajiny zo strany EÚ a NATO na vojnu s Ruskou federáciou, b) v zorganizovaní globálnej politiky organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu.

Ako sám priznal aj generálny tajomník NATO, vojna sa začala v roku 2014. Ale podľa šéfky Európskej komisie sa Únia v roku 2022 zomkla a postavila za naše európske hodnoty: za slobodu a ľudskú dôstojnosť, ktorých cenu nemožno vyčísliť, a za demokraciu a mier, ktoré sa musia chrániť“. Došlo k pravému opaku. EÚ sa nikdy nepostavila za slobodu a ľudskú dôstojnosť nielen v samotných jej členských štátoch, ale ani na Ukrajine. Rovnako platí, že EÚ sa nikdy nemohla postaviť za ochranu demokracie a mieru, pretože sa musela venovať politike, aby Ukrajina si dôsledne plnila úlohu fašistického Nemecka z obdobia druhej svetovej vojny. EÚ nikdy nevadilo, že na Ukrajine je realizovaná vnútroštátna vojna s následnou humanitárnou krízou a že nelegitímna štátna moc predstavuje len kyjevskú diktatúru, regenta, ktorý plni príkazy Spojených štátov, NATO a EÚ.

O čom svedčí množstvo aktivít inštitúcií EÚ v súvislosti s Ukrajinou ? Že Ukrajina sa po štátnom prevrate v roku 2014 postupne dostala pod Koloniálnu správu „demokratického“ Západu na čele s USA. Obrovské množstvo finančných zdrojov, ktoré sú organizované pod vedením EÚ rôznymi aktivitami a usmerneniami, svedčí o tom, že EÚ je za aktívnej účasti členských štátov vykonávateľom Koloniálnej správy nad územím Ukrajiny a nad ukrajinským národom. Demokratický“ Západ si cez Európsku úniu financuje a organizuje vojnu proti Ruskej federácií. O potrebe oslabenia, zničenia a likvidácie ruskej civilizácie sa na Západe vrátane Bruselu, hovorí celkom otvorene. Celkom jasne si obyčajne človek vie postaviť otázku: Ako to, že 27 členských štátov a samotné inštitúcie EÚ vôbec neprejavia žiadny záujem udržiavať s Ruskou federáciou normálne mierové vzťahy, založené na porozumení a vzájomne výhodnej spolupráci ? Ako to, že EÚ svojimi mimoriadnymi opatreniami veľmi okato podporuje a riadi kyjevskú diktatúru, ktorá má veľmi ďaleko od proklamovaného demokratického a právneho štátu ?

V súhrnnej správe o činnosti EÚ za rok 2022 čitateľ nenájde žiadne vyhlásenia, ktoré by súviseli s úsilím EÚ zastaviť vojnu na Ukrajine a s úsilím o presadenie a zorganizovanie mierových rokovaní s predstaviteľmi Ruskej federácie. Je zaujímavé, že EÚ si akosi vôbec nevšimla, že od roku 2014 kyjevská diktatúra vedie vnútroštátnu vojnu proti časti svojho národa na východe Ukrajiny s následnou humanitárnou krízou a z tohto dôvodu táto osem rokov trvajúca vojna predstaviteľov hlavných inštitúcií EÚ vôbec nevyprovokovala k tomu, aby sa ju usilovali zastaviť. Bolo potrebné donútiť kyjevskú diktatúru, aby vojnu proti časti svojho národa definitívne ukončila. Keďže v prevažnej miere išlo a ide o obyvateľstvo ruskej národnosti, bolo potrebné, aby sa EÚ aj so svojimi členskými štátmi dohodla na spoločných krokoch s Ruskou federáciou. Brusel, členské štáty EÚ a Ruská federácie mohli vytvoriť spoločné medzinárodné spoločenstvo, ktoré by rozhodne dokázalo uzemniť kyjevskú diktatúru a prinútiť ju v rámci konceptu o ochrane obyvateľstva k mierovému životu. Práve takýto postup mal byť predmetom skutočnej politiky EÚ, ktorú bolo možné od roku 2014 zrealizovať, ak by EÚ mala skutočnú potrebu upevňovania mieru v Európe. Lenže práve ochrana mieru v Európe a vo svete v skutočnom popise práce nie je zakomponovaná.

EÚ je nastavená tak, aby riešila strategické úlohy Spojených štátov a teda pomáhala presadzovať jeho záujmy aj vo vzťahu k Ukrajine a Ruskej federácií. Záujmom USA slúži aj samotná Severoatlantická aliancia. Z tohto dôvodu nie je potrebné sa čudovať, že EÚ a NATO podpísali dokument o spoločnom strategickom partnerstve. Už v prvom bode tohto dokumentu je zdôraznené, že strategické partnerstvo je založené na spoločných hodnotách, na odhodlaní riešiť spoločné výzvy ( nech si čitateľ všimne, ako pekne sú záujmy oboch strán skryté v slove „výzvy“ ) a na jednoznačnom spoločnom záväzku podporovať a chrániť mier, slobodu a prosperitu v euroatlantickom priestore. V súvislosti so založením ukrajinskej krízy v roku 2014 to nebolo vôbec rešpektované. Bolo to preto, že na hraniciach Slovenskej republiky a Ukrajiny sa podľa, napríklad NATO, končí euroatlantický priestor alebo preto, že zorganizovaním ukrajinskej krízy so štátnym prevratom išlo jej organizátorom postaviť Ukrajinu proti Ruskej federácii,militarizovať Ukrajinu a dôsledne pripraviť jej ozbrojené sily na vojenský stret s Ruskou federáciou ?

EÚ len presne a dôsledne plní úlohy, ktoré je potrebné realizovať v rámci záujmov USA. O tom som celkom konkrétne písal v svojom blogu s názvom „Otvorene a tvrdo o politike USA v Európe a vo svete ústami Američana. Ako má občan rozpoznať pravdu od propagandy ?“ V tomto článku som uviedol, že mám k dispozícií prepis rozhovoru, ktorý sa konal v redakcií týždenníka „Európsky ekonomický vestník“ ( Dolné Sasko, Nemecko ) s výkonným riaditeľom „Inštitútu globálnych perspektív“ pri Columbijskej univerzite, profesorom, doktorom Paulom Christie ešte v júni 2014. Neskôr bol tento rozhovor nazvaný „Ukrajinská pásť. Otvorene a tvrdo o politike USA v Európe a vo svete.“

Výkonný riaditeľ „Inštitútu globálnych perspektív“ z USA v úvode rozhovoru povedal toto: „Pre nájdenie odpovede na ľubovoľnú politickú otázku je vždy potrebné využiť metódu známu ešte zo starého Ríma: Komu je to výhodné ? Komu zo svetových hráčov je výhodná situácia, vzniknutá teraz na Ukrajine ? Co v nej napríklad hľadá Európa, USA, Rusko a možno nejakí ďalší hráči ? Kto z nich je najviac zainteresovaný práve na takom vývoji situácie ? Pre odpoveď na túto otázku musíme presne určiť hlavný svetový problém súčasnosti, ktorého riešenie je neodkladné. Kto zo svetových hráčov je priamo zainteresovaný na vyriešení toho problému, ten bude hrať hlavnú úlohu v udalostiach.“ Na otázku, čo je hlavný svetový problém súčasnosti, ktorý si žiada neodkladné riešenie, výkonný riaditeľ odpovedal: „To je samozrejme vyriešenie finančných otázok, vzniknutých kvôli rýchlemu rozvoju ekonomiky USA za posledné desaťročie. Štátny dlh USA 17 triliónov dolárov visí Damoklovým mečom nad americkou ekonomikou a môže viesť ku globálnej kríze.“

Výkonný riaditeľ sa celkom otvorene priznal a myslí si, že keď si USA uvedomili perspektívu zničenia ľudskej civilizácie na zemi, začali hľadať mierové riešenie tejto ich situácie. Výkonný riaditeľ mierové riešenie situácie USA vysvetlil takto: „Bolo navrhnuté zaujímavé riešenie, ktorého podstatu sa pokúsim vyložiť. Pre riešenie finančných ťažkosti musia USA prijať extrémne opatrenie, zrovnateľné azda so svetovým kataklyzmatom. Problém je v tom, ako vybudovať takéto kataklyzma bez ničivých dôsledkov pre samotné Spojené štáty a ich spojencov. To znamená, že je nutné rozohrať takú kartu, aby bola riešená otázka dlhov a nevyvolať svetové jatka, v ktorých by sme mohli zhorieť i my. Možnosť uhasiť dlhy USA bez radikálneho pádu životnej úrovne je realizovateľná iba na cudzí účet, nech akokoľvek cynický to znie. Je potrebné nájsť toho, s ktorého pomocou by Amerika mohla riešiť svoje finančné problémy. A takéto prirodzené riešenie bolo nájdené – sama história dáva tu šancu“.

Podľa výkonného riaditeľa „Inštitútu globálnych perspektív“ je potrebné organizovať udalosti tak, aby celý svet, každá strana sa zúčastnila na riešení finančných problémov Ameriky. Čiže je potrebná globálna kooperácia, ktorá zachová mier na planéte. V čom môže spočívať takáto globálna kooperácia ? Najprv je potrebné zdôrazniť, že pre riešenie dlhov potrebujú Spojené štáty nové trhy, ktoré budú objemom zrovnateľné s trhom samotných USA. Výkonný riaditeľ za jediný takýto trh pokladá európsky trh. A tu prichádza na program dňa otázka, akým spôsobom je možné zabezpečiť kompletné otvorenie európskeho trhu pre USA. Pre riešenie spoločných finančno-ekonomických problémov je treba jednoducho spojiť obidve hlavné ekonomiky na našej planéte v jednu ekonomiku. Podľa výkonného riaditeľa je potrebné preorientovať ekonomiku Európy k tesnejšej spolupráci so Spojenými štátmi. Stupeň spolupráce medzi Európou a USA sa musí zväčšiť tak, aby sa dve ekonomiky doslova zliali v jednu ekonomiku, vzájomne sa doplňujúc.

V tomto momente bola výkonnému riaditeľovi postavená otázka, čo potom so závislosťou Európy na dodávkach energonosičov z rôznych krajín, v prvej rade z Ruska. Tu je odpoveď na položenú otázku: „Je teda potrebné vytvoriť v Európe takú situáciu, aby sa Európania sami zriekli energetickej spolupráce s Ruskom a s ďalšími dodávateľmi energozdrojov a spojili by svoje ekonomické záujmy s dodávkami energozdrojov z USA“. Táto odpoveď nemohla ostať bez poznámky redaktorky, že podobný krok je pre ekonomiku Európy krajne nevýhodný.

Výkonný riaditeľ uznal, že uvedený krok je krajne nevýhodný pre ekonomiku Európy. Ale v zásade o inom mierovom riešení finančno-ekonomických problémov dvoch prvých ekonomík sveta nevie. Európa sa podľa neho musí ( ! ) podieľať na obnovení americkej ekonomiky, pretože sa musí aj obetovať na znak vďaky Spojeným štátom za desaťročia svojho rozkvetu po druhej svetovej vojne. Len tak si dovolím pripomenúť, že krajiny strednej a východnej Európy určite nebudovali socializmus za výdatnej pomoci USA, ale teraz by z pohľadu výkonného riaditeľa mali mať podiel na obnovení americkej ekonomiky.

Podľa výkonného riaditeľa: „Hlavnou úlohou udalosti na Ukrajine je rozdeliť Európu a Rusko natoľko, aby sa Európania naplno zriekli spolupráce s Ruskom a preorientovali svoju ekonomiku na kompletnú spoluprácu s USA. Hlavným cieľom je pevnejšie pripútať ekonomiku Európy k ekonomike USA a čo sa pritom bude diať na Ukrajine, nikoho nezaujíma. Ukrajina je len prostriedok, s pomocou ktorého je možné riešiť všetky problémy bez toho, aby sme vtiahli svet do ďalšej svetovej vojny. Ukrajine je určená úloha závalu, ktorý pretrhne ekonomickú spoluprácu Európy a Ruska. A aký tam bude systém, forma vlády – to sú celkom vedľajšie otázky. Len národ Ukrajiny môže určiť, nakoľko tragický bude jeho osud pri zavádzaní nového poriadku do Európy.“

Výkonný riaditeľ odpovedal na otázku o tom, prečo práve Ukrajina bola vybraná pre riešenie úlohy úniku svetovej ekonomiky zo situácie krachu americkej valuty. Odpoveď: „To je veľmi prosté. Veď práve cez Ukrajinu vedú produktovody z Ruska do Európy. Pokiaľ sa vytvorí na Ukrajine riadený chaos a ukončia dodávky ropy a plynu z Ruska, potom Európa zahorí rozhorčením. Ostane len obviniť Rusko v neústupnosti a agresívnosti a Európa bude nútená prerušiť s Ruskom ekonomické vzťahy a preorientovať sa na dodávky energonosičov z USA. A my sa vtedy s našim bridlicovým plynom opäť ocitneme v úlohe záchrancov Európy. Keby sa Európa zriekla ruských dodávok, zachovala by si tvar ochrankyne európskych hodnôt práv človeka a zároveň by pomohla Spojeným štátom riešiť problém finančného zadlženia. Áno, zrieknutie sa dodávok z Ruska vytvorí v Európe hromadu ekonomických a sociálnych problémov, ale kto povedal, že Európa nemá platiť za svoje roky prosperity, nachádzajúca sa pod ochranou amerického jaderného dáždnika ? Nech sa Európania tiež podieľajú na záchrane prosperity slobodného sveta.“

Z uvedenej odpovede výkonného riaditeľa vyplýva, že Spojené štáty nemali žiadny úmysel stabilizovať situáciu na Ukrajine. Potvrdzujú to aj jeho ďalšie slová: „Tu môže byť použité široké spektrum krokov. Ale čokoľvek by sa dialo vo sfére politiky na Ukrajine, hlavné musí zostať nemenným – ukončenie širokej spolupráce Ruska a Európy. Nech udalosti na Ukrajine mieria kamkoľvek, ale v každom prípade musia viesť k rozdeleniu Rusov a Európanov.“

Výkonný riaditeľ ďalej vysvetlil, čo Amerika potrebuje na Ukrajine. Citujem: „Amerika potrebuje na Ukrajine taký poriadok, ktorý by pretrhol ekonomickú spoluprácu Ruska a Európy. A americká politika spočíva v tom, aby sa udalosti rozvíjali práve tak. Dnes sa udalosti na Ukrajine iba rozbiehajú a nemá cenu čakať ukľúdnenie – nepokojná Ukrajina sa musí stať neprekonateľnou bariérou medzi Ruskom a Európou. Pochopte jedno. Pre pretrhnutie ekonomických väzieb Európy s Ruskom je treba Európanov tak silne vystrašiť ruským nebezpečenstvom, aby to oni sami chceli urobiť – je treba od základu zmeniť európsku verejnú mienku o spolupráci s Ruskom. Je potrebné stále zdôrazňovať agresivitu a nepredvídanosti Ruska, provokujúceho na eskalácií konfliktu na Ukrajine. Oznamovacie prostriedky musia stále hovoriť o raste napätia na Ukrajine, o násilí a brutalite, ktorú páchajú Rusi, aby Európa dozrela do pred výbušného stavu.“

To je príklad ešte z roku 2014, v ktorom samotný Američan celkom otvorené vysvetľuje podstatu politiky USA vo vzťahu k Európe, k Ukrajine a k Rusku. Zaujímavý je pohľad výkonného riaditeľ na samotné Rusko. Citujem: „Rusko, samozrejme, nebude plne vylúčené zo svetového spoločenstva, ale iba v tom prípade, pokiaľ nebude odporovať americkému úsiliu po prekonaní finančných problémov. Rusko bude musieť zostať samotné so svojimi prírodnými zdrojmi, pokiaľ bude trvať na svojom úsilí k obnoveniu ruskej hegemónie. Potom bude vo vzťahu k Rusku použitá politika izolácie a podpory demokratických procesov vo vnútri Ruska.“ Pripomínam, že 22.4.2014 mal viceprezident USA Joe Biden stretnutie so samozvanými ukrajinskými vládcami. V besede Biden povedal, že prioritu vidí v získaní nezávislosti na ruských energetických dodávkach. Citujem: „Predstavte si, aká by dnes bola situácia, pokiaľ by sme mohli povedať Rusku, nech si svoje prírodné zdroje nechá pre seba.“

Existuje aj iný dokument, ktorý dosvedčuje, čo všetko sa v USA pripravuje, aby to bolo organizované v Európe a s cieľom poškodiť nielen Ukrajinu, Ruskú federáciu, ale aj samotnú EÚ s jej členskými štátmi. V tomto prípade dôležitú úlohu zohral americký neziskový politický think tank RAND Corporation. A tejto politickej organizácií akosi unikol dokument, určený pre americkú vládu o príprave vojny na Ukrajine s cieľom zničiť ekonomiku Nemecka tým, že Rusko bude vyprovokované NATO-m k invázií na Ukrajine, na základe čoho sa použijú sankcie. A na základe toho sa nemecká ekonomika zrúti a s ňou aj v celej EÚ. Toto pomôže americkej ekonomike, doláru a odlivu kapitálu z Európy do USA.

Dokument spoločnosti RAND Corporation – Zhrnutie – má stupeň utajenia „Dôverné“ a je datovaný zo dňa 25.januára 2022. Dokument popisuje a navrhuje plán, ako zachrániť ekonomiku a hospodársku situáciu USA a to prostredníctvom rozvrátenia a kolapsu Nemecka v dôsledku energetickej krízy a následne aj celej Európskej únie. Treba vyprovokovať vojnu na Ukrajine s cieľom ekonomického kolapsu EÚ v čele s Nemeckom. Je zrejme, že v čase, keď bol dokument napísaný, na Ukrajine sa odohrávala vnútroštátna vojna s V dokumente sa zdôrazňuje, že presnými krokmi zo strany Američanov sa podarilo zablokovať uvedenie do prevádzky plynovod Nord Stream 2. Podľa dokumentu Nemecko má byť úplne donútené odmietnuť ruský zemný plyn.

Bez ruského plynu bude bude priemysel nútený zastaviť prevádzku, aby sa vyhol masovému mrznutiu nemeckých občanov počas zimných mesiacov, čo povedie k nedostatku základných produktov, rozpadu logistických reťazcov. Úplná odstávka najväčších podnikov v chemickom, hutnom a strojárskom priemysle je pravdepodobná, pretože tieto závody nemajú žiadnu voľnú kapacitu pre zníženie spotreby energie. RAND predpovedá Nemecku straty v radovo stovkách miliard eur. Dôjde ku kolapsu ekonomiky, zníženiu HDP a nakoniec i celkový kolaps hospodárstva EÚ. Európske meny sa stanú toxickými a preto omnoho menej žiadúcimi ako dolár, čo povedie k posilneniu amerického dolára a americkej ekonomiky, k odlivu kapitálu z EÚ do USA, čo povedie k opätovnému posilneniu USA vo svete. Z uvedeného vyplýva, že zelená agenda, ktorú presadzuje EÚ, pomôže Američanom s likvidáciou Nemecka.

V dokumente – zhrnutí – ide o riadenú krízu. Odmietnutie ruských energetických zdrojov zo strany Nemecka je podľa dokumentu možné zapojením oboch strán do vojenského konfliktu na Ukrajine. Je dôležité, aká bude vojenská reakcia Ruska, keďže Rusi zrejme nebudú môcť nechať bez odozvy masívny tlak ukrajinskej armády na oblasť Donecka. Vojenská reakcia Ruska na Ukrajinu bude znamenať z jeho strany agresiu a z tohto dôvodu sa voči Rusku uplatní celý pripravený balík sankcií. V rámci riadenej krízy sa predpokladá, že v Nemecku rozhodujúcu úlohu musí zohrať strana zelených a že sa musí rýchlo vytvoriť mediálny obraz o Putinovej agresívnej vojne. Nemecko musí byť zapojené do rozsiahlych dodávok zbraní a vojenskej techniky ukrajinskej armáde, čo v Rusku vyvolá silnú nedôveru. Musí sa písať o vojnových zločinoch a ruskej agresií na Ukrajine, aby nemecké politické vedenie nebolo schopné prekonať veto svojich partnerov v EÚ ohľadom pomoci Ukrajine. V konečnom dôsledku vzťahy medzi Nemeckom a Ruskom musia byť rozbité, aby ich vzájomná spolupráca neprinášala Nemecku vysokú konkurencieschopnosť.

Dokument predpokladá určité dôsledky z naznačenej politiky. Má dôjsť ku kumulatívnym stratám nemeckého hospodárstva, k oslabeniu eura, k prudkému poklesu životnej úrovne a rastu nezamestnanosti. Na úpadku v Nemecku a v celej EÚ bude cenné to, že bude konsolidovaná americká spoločnosť. Je zrejme, že americké tajné služby zabezpečili zatiahnutie Ruska a Európy do vojny na Ukrajine, pričom cieľom je záchrana americkej ekonomiky, politiky a dolára. Už teraz jeden dolár stojí viac ako jedno euro. A dôsledkom posilňovania dolára je odliv investícií a kapitálu z EÚ do USA v dôsledku neistej energetickej budúcnosti v EÚ. Bez lacného ruského plynu a lacnej elektriny v EÚ podnikanie a ani kapitálové investície nemajú v EÚ žiadny zmysel. K dnešnému dňu ( 4.júla 2023 ) som si všimol, že podľa americkej tlačovej agentúry Bloomberg investori sťahujú peniaze z Európy do USA, pretože európske fondy už v roku 2023 prišli približne o 27 miliard dolárov.

Toľko k dokumentu RAND Corporation. Čitateľ si môže všimnúť, že medzi tým, čo ešte v roku 2014 hovoril vyššie uvedený výkonný riaditeľ z vyššie uvedeného inštitútu a dokumentom RAND Corporation je jasná súvislosť. V prvom rade ide o záujmy a politiku Spojených štátov. A je priam tragické, že tak ľahko si Spojené štáty získali takého verného spojenca a vykonávateľa ich záujmov a politiky, ako je samotná EÚ aj s jej členskými štátmi. V dokumente RAND Corporation je aj poznámka k politikom EÚ, či si vôbec uvedomujú, že ekonomika nemôže fungovať na subvenciách a dotáciách niečoho, čoho je v EÚ nedostatok.

9.4. Je potrebné nanovo definovať, čo pre slovenský národ predstavuje životný priestor. Ide o to, že formulovanie životného priestoru zo strany politických strán a vládnej moci, je niečo, čo si doteraz tieto minoritné skupiny prisluhovačov globálneho kapitálu prisvojujú ako svoju výlučnú – súkromnú či spoločenskú – prioritu, záležitosť a teda aj povinnosť, aby všetko obyvateľstvo Slovenskej republiky povinne ich predstavu o životnom priestore rešpektovalo. Otázka životného priestoru je tak otázkou filozofickou či sociologickou, geopolitickou a teda celkom politickou otázkou. Ide v nej o vytvorenie všeobecných podmienok života spoločnosti a z tohto dôvodu je otázkou, ktorá patrí do kompetencie všetkého obyvateľstva a teda všetkých občanov, pokiaľ ide o podiel na rozhodovacích procesoch.

Európa neexistuje kvôli Európskej únií, ale je to priestor v rámci našej planéty Zem a tento priestor patrí všetkým národom, ktoré na jej území žijú. V tomto smere byť Európanom neznamená byť a žiť pod vládou EÚ a Bruselu, ale byť aktívny politický a dejinne činný v rámci svojho národa. Skutočná Európa je spoločenstvom národov, ktoré majú svoje jazyky, svoje tradície a svoje hranice a v tomto prípade ide o jednotu v mnohosti. Národný štát predstavuje efektívnu politickú formu, ktorá spája občianstvo so suverenitou. Národný štát je hlavným znakom európskej civilizácie. Práve tento národný štát a hlavný znak európskej civilizácie sa stal, a už dlhodobo, predmetom postupného útoku zo strany tých síl, ktoré v koalícií nacistov a farmaceutického Kartelu vytvorili Európsku úniu. Ako tvrdia signatári Parížskej výzvy, skutočná Európa je a vždy bude spoločenstvom politických národov, zároveň samostatných.

To, čo bolo predmetom hitlerovského režimu, sa stalo skutočnosťou až oveľa neskôr po oficiálnej porážke fašizmu a nacizmu. Fascinácia imperiálnou formou Európy sa stala skutočnosťou. Národné štáty ako členské štáty boli podriadené legislatívnej a politickej moci Bruselu. Takže k čomu bola a je dobrá fascinácia imperiálnou formou Európy ? Nie je to kvôli dobrému životu slovenského národa, rovnako ako kvôli dobrému životu každého iného národa. V prvom rade je to kvôli dobru tých nadnárodných síl a štruktúr organizovaných pod vedením minoritnej triedy kapitalistov, ktoré potrebujú vládnuť nad Európou, oddať sa politike záujmov USA a vôbec a nakoniec politike nastoľovania svetovej vlády. Nevymyšľam si. Dovolím si preto čitateľovi uviesť niečo z prejavu generálneho tajomníka Trilaterálnej komisie na sklonku roka 2020 na pred novoročnom zasadaní všetkých troch skupín Trilaterálnej komisie v Bruseli.

Najprv iba pripomenie, že v úvode bola spomienka venovaná zakladateľovi tejto Komisie, pánovi Davidovi Rockefellerovi. Touto personálnou osobou je čitateľ zorientovaný k tomu, aby pochopil to, o čo sa usiluje Trilaterálna komisia a zároveň aj to, že je to jeden z hlavných nástrojou ovplyvňovania výberu politických elít za predstaviteľov štátnej moci v mnohých národných štátoch. Môj prvý citát je tento: “Európske hnutie, v ktorom bol David po druhej svetovej vojne,  sa teraz stalo plnohodnotnou vládou celého európskeho kontinentu. Naša Európska komisia na čele Európskej únie sa stala skutočnou nadnárodnou vládou nad európskymi národmi, ktorých vplyv sa postupne vytráca, až úplne stratia a budú nahradené populáciou nového typu, ako to navrhuje ďalší z našich veľkých vizionárov grof Coudenhove-Kalergi.” K čomu úsilie EÚ pod vedením Európskej komisie smeruje ? Hneď v druhej vete slávnostného príhovoru je uvedené, že “…stojíme pred konečným cieľom, ktorým je dobudovanie celosvetovej vlády pod našou kontrolou.” 

Na inom mieste prejavu je možné nájsť odpoveď na otázku a úsilie, kedy bude dosiahnutý konečný cieľ. Citujem: “Musíme mať vždy na pamäti, že až keď sa podarí zlomiť odpor v Moskve a na niektorých ďalších miestach, bude naše víťazstvo kompletné. Až keď národné štáty konečne zmiznú, budeme schopní účinne napredovať vo veľkej transformácií ľudstva, aby sme dokončili veľkú transformáciu, ktorej základy položili naši predchodcovia, ktorí boli schopní zorganizovať niekoľko ďalších zmien od francúzskej revolúcie, vrátane oboch svetových vojen, ktoré nás posunuli vpred do sveta humanity a pokroku.”  A čo bolo povedané na adresu Ruska ? Citujem: “Po znovuovládnutí mocenských pák vo Washingtone od januára budúceho roka ( nastúpil Biden, poznámka D. H. ) budeme schopní účinne spojiť naše sily a sústrediť sa na konečné riešenie nášho úhlavného protivníka, Putinovho Ruska.” Je zaujímavé, že v prejave bola vyjadrená spokojnosť s tým, ako dopadli voľby v Bratislave, keď sa k moci dostal Matovič a zároveä bolo vyjadrené presvedčenie, že podobne voľby na ďalší rok dopadnú aj v Prahe, čo sa podarilo nástupom Fialovej vlády.

Stanoviť pre slovenský národ, aby jeho výlučným životným priestorom bola EÚ, znamená, aby v plnej miere bola rešpektovaná jej mocenská štruktúra, jej politika a záujmy všetkých tých síl, ktoré vyrastajú z nacistických koreňov bruselskej EÚ. A z uvedených citátov z prejavu na zasadaní Trilaterálnej komisie koncom roka 2020 jednoznačne vyplýva, že v životnom priestore EÚ pod vedením jej Európskej komisie, to sa v skutočnosti nikdy nezakladalo na slobodnom rozhodnutí slovenského národa, ale na zorganizovaných podvodoch predstaviteľov našej vládnej moci, ktorých výber do štátnych funkcií je v priamej kompetencií práve Trilaterálnej komisie. Minoritná trieda kapitalistov so svojimi privatnými spolkami nám, členským štátom EÚ, skôr ukladá povinnosť žiť a pracovať v tomto určenom životnom priestore. Aký je dôvod tejto povinnosti každého národa ? Dôvod som vlastne už uviedol citátom z uvedeného prejavu. Byť pod nadnárodnou mocou Európskej komisie a EÚ, to je najlepšia cesta ako sa dostať k úplnej kontrole planéty. V prejave bolo jasne uvedené: “Až keď národné štáty zmiznú, budeme schopní účinne napredovať vo veľkej transformácií ľudstva…” 

V prejave bolo zdôraznená kritika tých členov Komisie, ktorí pracujú v rámci stredoeurópskej divízie a v rámci britskej divízie. Konkrétne išlo o neschopnosť zvrhnuť Orbánovu vládu v Budapešti, o odstránenie Kaczynského vo Varšave a o zabránenie odchodu Británie z EÚ. Z tohto dôvodu Komisia musela prijať mimoriadne opatrenia na zomenie odporu reakčných síl. Ako sa zdôraznilo v prejave, opatrenia, ktoré boli spustené už v januári 2020 majú za cieľ urýchliť bližiace sa procesy globálnych zmien. Čo to boli za opatrenia ? Citujem: “Operácia Pandémia vrátila iniciatívu tento rok späť do našich rúk. Okrem politického a ekonomického chaosu, ktoré nám v kombinácií s už sofistikovanými predvolebnými manipuláciámi, ktoré viedli k odstráneniu Donalda Trumpa, nám pomohli upevniť situáciu a urobiť ďalší dôležitý krok k úplnej kontrole planéty.” 

Prejavom imperiálnej formy Európy, založenej na fungovaní EÚ, sú v tomto storočí tri dôležité globálne politiky, ak opomenieme zorganizovanú vojnu proti terorizmu. Prvou globálnou politikou globálneho kapitalizmu na čele s USA, NATO a EÚ bolo zorganizovanie štátneho prevratu na Ukrajine v roku 2014, založenie vnútroštátnej vojny na východe Ukrajiny proti rusko-jazyčnému obyvateľstvu, spojenej s humanitárnou krízou, vstup celého západného kapitálu do militarizácie Ukrajiny a celého východného krídla Európy a príprava ozbrojených síl Ukrajiny a Západu na vojenský stret s RF, ktorý sa vo februári 2022 stal skutočnosťou. Táto globálna politika sa týka už vyššie spomínaného úsilia Trilaterálnej komisie spojiť sa v prospech konečného riešenia  úhlavného nepriateľa globalistov – Putinovho Ruska.

Druhou globálnou politikou bolo zahájenie organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu, spojenej s nastoľovaním totalitných a fašistických praktík pod heslami globálnej ochrany zdravia ľudstva na planéte. V oboch prípadoch je organizovanie globálnych politik v plnom prúde, čo znamená, že z oboch politik vyplývajú obrovské hrozby pre obyvateľstvo Európy a sveta. Na zasadaní Trilaterálnej komisie sa vlastne iba potvrdilo, že operácia Pandémia bola zorganizovaná a v rámci nej sa prijimali všelijaké opatrenia vôbec nesúvisiace ss ochranou zdravia a životov ľudí. Ďalej si dovolím tento citát: “Všetky predchádzajúce operácie, ako je 9/11World Trade Center ( pád dvojičiek ) a arabskej jari budú pôsobiť ako nevinné hry vo svetle začatia Veľkej globál Reset. Úplné označenie a registrácia všetkých obyvateľov bude dôležitým krokom k upevneniu sveta pod našou kontrolou. Týmto spôsobom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto úspechu. Okrem našej zdravotnej komisie ( WHO ) sú to predovšetkým naše súvisiace lekárske korporácie a mladí kreatívci, ktorý uviedli celá problém C-19 do života a spôsobili tak chaos, na ktorom môžeme vybudovať krásny nový svet…Som presvedčený, že rovnako ako s operáciou C-19 bol tento rok pre nás mimoriadne úspešný – aj pokiaľ ide o finančné zisky našich kontrolovaných korporácií – nasledujúci rok bude ešte úspešnejší, čo položí základy konečného zjednotenia.” Mám tu ešte ďalší citát: “Nové oslobodené ľudstvo, ktorého počet sa výrazne zníži v dôsledku našej prebiehajúcej operácie C-19 a jej ďalších, oveľa hlbších procesov, bude znamenať narodenie nového človeka…”

Treťou globálnou politikou, v ktorej rozhodujúcu úlohu zohráva EÚ, je klimatický alarmizmus, ktorým sa ľudstvo má dôkladne vystrašiť a ktorý v mene záchrany planéty vedie k totalitným praktikám vo vytváraní podmienok pre život obyvateľstva.

K podpore životného priestoru pod mocenským patronátom EÚ, NATO a USA bolo u nás ešte v roku 2017 urobené pre potreby indoktrinácie občanov SR propagačné video. Podľa tohto videa si každý občan má osvojiť tieto základné poučky o NATO: 1. V NATO sme preto, že nič lepšie pre našu bezpečnosť na medzinárodnej úrovni neexistuje ! V skutočnosti existuje – je to princíp kolektívnej bezpečnosti, založený na spoločnej ochrane mieru s Ruskou federáciou. 2. Slovenská republika je rovnocenným partnerom pre ostatných členov NATO. Je to iba fáma, pretože v tomto prípade by to potvrdzovalo, že záujmy USA a niektorých ďalších západných krajín sú totožné so záujmami občanov SR, a z tohto dôvodu vývoz vojny do sveta a zločiny s ňou spojené sú v našom záujme. 3. SR do NATO prináša kredibilitu, vernosť, zodpovednosť, stále dobre splnenie úloh. Tomuto tvrdeniu verím, pretože uvedené charakteristiky presne zodpovedajú požiadavkám podriadiť sa. 4. NATO je prostriedok na udržanie mieru. Je to iba fáma, pretože výsledky politiky USA, NATO a EÚ vo svete tomu nezodpovedajú. 5. Keď chceme ochrániť naše rodiny, naše deti, naše vnúčatá, je nutné byť súčasťou NATO. Táto deklarovaná zákonitosť o ochrane životov nám blízkych ľudí je tiež fáma. Pre ochranu životov úplne stačí realizovať mierovú politiku národného štátu, pričom problém je v tom, že o našej zahraničnej politike sa už nerozhoduje na úrovni vládnej moci, ale na úrovni USA, NATO a EÚ. 6. Niekto musí ochraňovať túto krajinu, sloboda je dar, ktorý si musíme chrániť. V skutočnosti slovenský národ by sa mal ochraňovať svojimi vlastnými silami a pod vedením vládnej moci, ktorá k tomu vytvorí príslušné legislatívne, vojenské a politické podmienky.

Slovenský národ sa nachádza v životnom priestore západného kapitalizmu, jeho život je ovplyvňovaný procesom globalizácie, ktorý minoritná trieda kapitalistov pokladá za univerzálny, hoci je založený na unipolárnom princípe pod vedením USA. V rámci západného typu globalizácie si naši predstavitelia vládnej moci doteraz vôbec akosi nevšimli, nezistili a neuvedomili, že minoritná trieda kapitalistov má vybudované rôzne nadnárodné inštitúcie, ktoré sú schopné ovplyvňovať nielen výber politických lídrov, ale aj ich politické priority, vrátane rozvinutia kontrolnej činnosti. Občania SR, rovnako ako občania iných štátov, sa nemôžu spoliehať na to, že nadnárodné inštitúcie a štruktúry pracujú výlučne v ich prospech. Nie sú to iba politické mimovládky, ktoré v skutočnosti s politickými potrebami občanov nemajú nič spoločného. Ako vyplýva z citátov uvedených z prejavu na pred novoročnom zasadaní, význam a vplyv Trilaterálnej komisie je veľký, nesmierný a zničujúci. Európska komisia – je to jej komisia, rovnako to platí napríklad aj o Svetovej zdravotníckej organizácií, ktorá je jej zodpovedná, podobne ako ide o ich kontrolované korporácie. 

Zo strany vládnej moci na Slovensku je potrebné začať meniť svoje správanie sa v prvom rade k samotnej organizácií OSN a jej niektorým programovým dokumentov ako napríklad Agenda 2030 či Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácií, či Globálny digitálny kompakt – otvorená, bezplatná a bezpečná digitálna budúcnosť pre všetkých, či rôzne zaujímavé konferencie ako napríklad Summit svetových vlád 2023 a podobne. Agenda 2030 si žiada, aby vládna moc tento dokument predložila na verejné posúdenie a prehodnotenie. Na samotnom Summite svetových vlád v Dubaji s hlavným prejavom vystúpil Klaus Schwab, ktorý je akýmsi šéfom Svetového ekonomického fóra, ktorý zdôraznil potrebu posilnenia medzinárodnej spolupráce, založenej na vedúcej úlohe nadnárodných korporácií. Z toho vyplýva, že predstavitelia vládnej moci by sa mali vážne zaoberať politikou, ktorá je organizovaná v rámci Svetového ekonomického fóra. V dnešnej dobe má už každá politická strana a každá vládna moc k dispozícií množstvo informácií a dokumentov o tom, čo všetko sa plánuje riešiť v rámci urýchlenia procesu globalizácie podľa západného kapitalizmu.

Pýtam sa celkom otvorene: Akými intelektuálnymi schopnosťami a morálnymi predpokladmi disponujú predstavitelia väčšiny politických strán, keď sa rozhodli uchádzať o dôveru občanov a pritom im nemajú záujem nič zásadného prezradiť o tom, čo sa na nich chystá, ak poslušne ostanú v zajatí predstáv, že ich – našim životným priestorom je Európa pod vedením Európskej komisie a EÚ ? Alebo je to tak, že svoje skutočné intelektuálne neschopnosti a pri absencií politickej statočnosti, politickej odvahy, politickej múdrosti a ďalších, celkom ľudských morálnych kvalít, majú iba jednu dobrú globálnu vlastnosť a potrebu – prisluhovať takým globálnym silám, pred ktorými sa od strachu iba trasú, čakajúc na odmenu ?

10. V celom „demokratickom“ Západe sa finančný systém stal vykorisťovateľom ľudí a príťažou a stratou pre ekonomiku. Budeme veselo bojovať proti nacizmu, holocaustu, fašizmu a podobne, ale myšlienka súkromného bankového sektora nám nie je odporná. Existujú riešenia, ktoré je možné navrhovať a usilovať sa o zmeny. Všímame si, že finančný systém nie je predmetom záujmu žiadnej tzv. štandardnej politickej strany, pričom štátna moc je tu k tomu, aby finančný systém kontrolovala a usmerňovala v prospech obecného blaha. Vládna moc na Slovensku má mať jasnú predstavu o tom, ako finančný systém v prospech obecného blaha má pracovať. Občania sa majú o to zaujímať, pretože v našej dobe sme v takej životnej situácií, že takmer všetci žijeme na dlh. Náš daňový systém je v niečom perverzný. Malo by platiť: získam peniaze a potom dám aj štátu. Nesmie platiť: ak niečo utratím, potom z toho platím daň. Máme sa zaujímať o to, aká je miera ekonomickej kolonizácie Slovenska a prečo je niekoľko tisíc slovenských firiem evidovaných v daňových rajoch. To všetko veľmi súvisí s otázkou, či je záujem usilovať sa o budovanie slovenských podnikov.

Máme prijať opatrenia proti tomu, aby EÚ si začala vymýšľať pre členské štáty svoje vlastné dane, ktoré potrebuje na realizáciu svojich vlastných politik, v skutočnosti nastoľovaných bez politického boja na úrovni národných štátov a teda bez určitých demokratických procedúr. Pripravuje sa zavedenie globálneho systému digitálnej identifikácie pre všetkých, ktorý bude prepojený s bankovými účtami a má sa stať povinným. To znamená, že ktokoľvek, kto sa nezapojí do globálneho systému, nebude môcť nakupovať, predávať, získať prácu, ani mať bankový účet. Bola by to tyrania, ktorú presadzuje OSN, rovnako ako EÚ v rámci zabezpečenia digitálnej Európy. India sa zásluhou vplyvu štátnej administratívy USA stala testovacím príkladom globálnej demonetizácií. Nedávno šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) vyhlásila, že táto globalistická organizácia tvrdo pracuje na globálnej platforme CBDC meny, ktorá bude povinná pre všetkých občanov sveta. Samozrejme, MMF má k tomu svoje dôvody, ktoré je teraz zbytočne rozoberať. Pre náč národný štát je dôležité to, aby sme takéto úsilie jednoducho nerešpektovali a odmietli.

11. Žijeme v dobe, keď bola “odštartovaná” masová ilegálna migrácia, ktorá sa zároveň – postupne mení na legálnu. Povedané slovami Miroslava Lajčáka, niekdajšieho ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, realitou je, že migrácia je už tu a prišla, aby tu zostala, preto ju musíme akceptovať a naučiť sa s tým žiť. Podľa tohto exministra máme hľadať cesty, ako ju lepšie manažovať. Exminister Miroslav Lajčák ako predsedajúci Valnému zhromaždeniu OSN mal za úlohu, aby na jeseň 2018 roku toto zhromaždenie schválilo Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácií. V otázke masovej migrácie predstavuje EÚ pre obyvateľov Európy veľké nebezpečenstvo, pretože majú sa vysať peniaze pre biznis európskych korporácií v Afrike, pretože v migračnom chaose sa plánuje úplné zničenie národných štátov, odstránenie demokracie, európske národy sa musia zmieriť s černochmi a a aziatmi, aby vznikla zmiešaná rasa podľudí.

EÚ pracuje na migračnej politike prinajmenej od roku 1995, keď bola podpísaná dohoda o projekte EURO – MED, v ktorom sa plánovalo riešiť na roky 2010 – 2050 doplnenie počtu obyvateľov v Európe metódou presídľovania. Dohodu podpísali členské štáty EÚ a na strane druhej Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestína, Sýria, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou zmluvou ( z roku 2007 ) jej platnosť automatický prešla i na nových členov EÚ. EÚ uzatvorila zmluvy aj s inštitúciami, ktoré mali za úlohu presadzovať multikultúrne porozumenie, šíriť islamské myslenie a jeho životný štýl vo svete.

Oficiálne dokumenty EÚ nehovoria o rasovom miešaní obyvateľstva v Európe. Dôraz je však položený na to, že OSN a EÚ sa rozhodli nahradiť humanitárnu pomoc v tretích krajinách novým modelom: začleňovaním migrantov do hostiteľských štátov v Európe, pričom vôbec nemusí ísť o utečencov, ale o “zraniteľné” osoby či osoby, ktoré musia byť premiestnené z dôvodov nevhodného klímatu. Za roky 2015 – 2016 do Európy bolo presunutých 2,2 mil. migrantov. Podľa správy OSN z roku 2000 ( ! ) Európa bude potrebovať v roku 2025 159,- mil. migrantov. V skutočnosti pre presídľovanie utečencov neexistuje horná hranica. Dôležitá je však zásada, ktorá sa presadzuje cez dokument Dublin IV, že ústrednou súčasťou azylovej politiky je solidárne rozdeľovanie utečencov ( migrantov ). O tom sa aj teraz diskutuje vo veľkom a dokonca členským štátom je už vydané jasné varovanie, že ak nebudú mať záujme prijať migrantov, tak za každého neprijatého bude potrebné platiť pokutu. Aj toto svedčí o tom, že s takýmto systém EÚ ako organizácie členských štátov nie je niečo v poriadku, pretože v skutočnosti sa Brusel zmenil na hlavné mesto nadnárodného štátu.

Zásadným momentom bolo začlenenie migrácie do Agendy 2030, ktorú schválila OSN. Na najvyššej politickej úrovni bolo uznané, že migrácia umožňuje udržateľný rozvoj a preto musí byť riadená. Dnes už je jasné, že bola vytvorená globálna sieť rôznych programov a organizačných foriem pre migráciu, ktorú spoločnými silami manažujú také nadnárodné organizácie ako OSN a EÚ. Boli vytvorené globálne partnerstva medzi vládami, medzinárodnými organizáciami, neziskovými organizáciami, akademickou obcou a súkromným sektorom pre prácu s migrantmi a pre migrantov. V skutočnosti zo strany globálneho partnerstva ide o sprisahanie proti tým, ktorých sa to týka – proti občanom národných štátov. Teraz je vhodné pripomenúť, ťo o migrácií bolo zdrôraznené na prednovoročnom zasadaní Trilaterálnej komisie v Bruseli. Citujem: “Bohužiaľ, operácia Výmena, ktorá sa začala v plnom rozsahu v roku 2015 s cieľom premiestniť milióny migrántov na európsky kontinent do roku 2030,logistický a finančne zabezpečená Európskou komisiou, európskymi vládami a nadnárodnými inštitúciami, bola narušená nezvládnutou prácou našich kolegov v strednej Európe.

 

Koniec časti V.

Pokračovanie v časti VI.

Dušan Hirjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 236

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 926

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Policajnom zbore realizujú na podporu duševného zdravia rôzne prednášky

  0icon

  Policajný zbor (PZ) sa zaoberá aj duševným zdravím svojich príslušníkov. Na podporu sa realizujú rôzne prednášky a druhy psychologického vzdelávania. Pre policajtov sú k dispozícii…

  SaS odmieta rušenie jedného volebného obvodu, zmenu považuje za účelovú

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Strana SaS nesúhlasí s rušením jedného volebného obvodu. Argumentuje prepadom veľkého počtu hlasov a ich nerovnosťou. Za snahou…

  Cyklistické preteky Okolo Slovenska prinesú čiastočné dopravné obmedzenia

  0icon

  Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, ktoré sa uskutočnia od stredy (26. 6.) do nedele (30. 6.) prinesú čiastočné obmedzenia v doprave. Týkať sa budú prevažne…

  Vláda nekoná vo veci zahraničných agentov dostatočne razantne

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Zurab Tsertsvadze)   Mohli sme mať oproti západu konečne v niečom prvenstvo – konkrétne v prijatí zákona o tzv. „zahraničných agentoch“. Nevydalo, predbehla nás…

  Kaliňák: Drahí liberálni experti, sranda bokom

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/ Facebook/ Foto: Screenshot Facebook video)   Uplynulý týždeň bol zverejnený prieskum dôveryhodnosti slovenských médií a výsledky boli naozaj katastrofálne: dôvera…

  Polícia previezla medzinárodne hľadaného Slováka z USA do väzby

  0icon

  Interpol Bratislava úspešne zrealizoval prepravu odsúdeného slovenského občana z amerického Los Angeles v Kalifornii na Slovensko. Po prevoze bol dodaný do výkonu trestu, kde strávi…

  "Nič len sprosté zastrašovanie?" Naď v spore s rezortom obrany našiel podporu u jedného poslanca

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Poslanec NR SR za hnutie OĽaNO a bývalý minister obrany Ľubomír Galko sa postavil na stranu Jaroslava Naďa…

  Swiateková suverénne na čele rebríčka, Schmiedlová na 77. mieste

  0icon

  Poľská tenistka Iga Swiateková je naďalej suverénne na čele svetového rebríčka WTA. Najlepšia slovenská singlistka Anna Karolína Schmiedlová sa zlepšila o tri priečky na 77.…

  Djokovič poskočil pred Alcaraza na 2. miesto rebríčka ATP, na čele Sinner

  0icon

  Taliansky tenista Jannik Sinner zvýšil po triumfe na turnaji Halle svoj náskok na čele rebríčka ATP. Na druhé miesto sa vrátil Srb Novak Djokovič, ktorý…

  Súdna rada zverejnila majetkové priznania sudcov za minulý rok

  0icon

  Bratislava 24. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Súdna rada SR zverejnila na svojom webe majetkové priznania sudcov za rok 2023. Kancelária Súdnej rady SR prijala…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Ivan Štubňa

  Gustáv Murín

  Andrej Sablič

  Erik Majercak

  Milan Šupa

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA