Prečo, a ako sa môže spoločnosť zbaviť drogy, zvanej ZISK alebo úvaha o celosvetovej revolúcii.

Čo je ZISK?

  • ZISK nie je realita, je to fiktívna veličina, pomocou ktorej sa riedi obraz reality.

  • ZISK sa nedosahuje ľudskou prácou, ale pomocou peňazí, ich bezprácnym rozmnožením, prostredníctvom ideológie zvanej, makroekonómia.

  • ZISK je ekonomická droga, ktorá „prospieva“ jej producentom a škodí spoločnosti ako celku.

 1. Ak je ZISK fiktívny, prečo sa potom používa pojem nadhodnota či pridaná hodnota? Je to najväčší podvod makroekonómie na spoločenskom vedomí. Peniaze sú obrazom reality a nie realita! To znamená, že ZISK vyjadrovaný v peniazoch je v skutočnosti strata reality vyjadrená peniazmi (pančovanie obrazu reality). Skutočná nadhodnota je reálna hodnota vyprodukovaná nad rámec spotreby reálnych hodnôt, vyjadrených peniazmi. Nadhodnota sa tvorí reálnou prácou, preto je súčasťou nákladov a nemôže byť, preto ZISKom. Nadhodnota znižuje výrobnú cenu, a teda peniaze revalvuje, zatiaľ, čo zisk ZISK ich devalvuje!!! Nadhodnotu vidno na sklade (v účtovníctve), kde sa tvorí a nie na trhu, kde sa tvorí bezprácny ZISK.

 2. Prečo potom spoločnosť sa, za ZISKami ženie? Lebo je hlúpa a verí makroekonómom a ich rozprávka o tom, že ZISK prospieva spoločnosti ako celku. Tak spoločnosť inštitucionálne okráda samu seba, čo uľahčuje producentom ZISKu jeho príjem.

 3. Kto je producentom ZISKu? Producentom ZISKu je každý, kto vkladá peniaze do podnikania, aby dosiahol pomocou nich ZISK. Sú to predovšetkým majitelia firiem a bánk (dnes na Slovensku aj stúpenci II. Dôchodkového piliera). Samotné firmy a banky žiaden ZISK neprodukujú a nemajú z neho osoh, teda ani ľudia od vrátnika po riaditeľa. Ak by mali, potom by to bol náklad (mzda, odmena, odvod a daň), ktorý by negoval ZISK.

 4. Čo je reálny zisk? ZISK je rozdiel medzi reálnou hodnotou produktu v čase jeho predaja a jeho predajnou cenou. Touto cestou sa produkt mení na TOVAR – cenu – hieroglyf, ktorému nerozumel K. Marx a doposiaľ mu nerozumie (alebo nechce rozumieť?) ani táto spoločnosť

 5. Pozná spoločnosť reálnu hodnotu produktu? Pozná, ale oficiálne nevie o tom! Reálna, celospoločenská hodnota každého produktu sú úplne vlastné náklady, tak, ako boli vyčíslené v podvojnom účtovníctve, pred jeho predajom. Táto hodnota presne na cent zodpovedá nákladom nielen firmy, ale celej spoločnosti na jeho zhotovenie. Obsahuje a je skrytá za pojmami mzdy, odvody a dane (+ materiály a odpisy, v ktorých sú uložené minulé mzdy, odvody a dane). Žiadne iné náklady na zhotovenie produktu už neexistujú, a preto nie je dôvod na pripočítanie nejakej fiktívnej čiastky k tejto hodnote a premene produktu na TOVAR – cenu – hieroglyf.

 6. Prečo sa to potom robí? Aby sa reálna hodnota produktu zriedila (pančovala), vznikol tak prebytok tovaru na trhu a ten si bezprácne privlastnil majiteľ firmy, banky. Tak vzniká devalvácia peňažnej meny. Je nevyvrátiteľná skutočnosť, že spoločnosť od výrobcu nedostala peniaze na kúpu produktu, ktorý sama spoločnosť vytvorila. Tak vzniká inflácia.

 7. Je ZISK jediným zdrojom inflácie? Nie! ZISK si nárokuje tlačenie inflačných peňazí len do výšky vzniknutého prebytku tovaru, zriedením jeho reálnej hodnoty. Ďalšie peniaze nad tento rámec sa tlačia, preto, aby sa peniaze stali tovarom v podobe pôžičiek a produkovali tak ďalšie ZISKy ich majiteľom. Toto je pointa, ktorá viedla USA k odstúpeniu od krytia peňazí zlatom v 70-tých rokoch a absurdnej inflácii, ktorá dnes vrcholí.

 8. Je potrebné, aby sa vrátilo ku krytiu peňazí zlatom? Nie! Toto bolo potrebné v čase, keď sme nevedeli spočítať reálnu cenu produkcie a stotožniť s ňou jej predajnú cenu. Dnes, keď sa medzinárodný obchod globalizoval a máme k tomu aj technické prostriedky (informačné technológie) nie je to potrebné.

 9. Čo potom by malo byť základom peňazí? No, predsa ich protipóly – tvorca a spotrebiteľ, teda človek ako merná jednotka v konkrétnom čase.

 10. Aký rozdiel potom bude medzi socializmom a touto novou spoločensko-ekonomickou formáciou? Nebudú sa znárodňovať výrobné prostriedky, ale zospoločenšti sa práca, lebo:

 • Výrobné prostriedky (vrátane prírody) bez človeka žiadne hodnoty netvoria, len prenášajú minulú prácu celej spoločnosti na novo tvorené hodnoty.

 • V každom produkte je zahrnutá nielen konkrétna práca jedincov či firiem, ale práca celej spoločnosti od pôrodnej babičky po hrobára.

 • Nebude sa používať makroekonómia, ktorá poskytuje falošný obraz o reálnych hodnotách, ale nová ekonómia poskytne spoločnosti (správcovi vytvorených hodnôt, kontrolným orgánom, vrátane verejnosti) objektívny obraz o hodnotách a nie žiadne hieroglyfy. To umožni nielen dôslednú kontrolu, ale aj ovládanie výrobných procesov, tak povediac priamo na základe presne ocenených hodnôt, bez skreslenia.

 1. Mala by byť predajná cena totožná s cenou výrobnou? Nie! S výrobnou cenou by mala byť totožná len do chvíle, keď opúšťa spoločenské prostredie a preberá ho individuálny subjekt domáci či zahraničný, teda cez človekom riadený TRH. Národný (v budúcnosti globály) správca majetku túto produkciu určenú na subjektívnu (individuálnu) spotrebu ocení podľa ponuky a dopytu tak, aby jej súhrna výrobná a predajná cena sa stotožňovali. To znamená, že občania, ako celok dostanú presne toľko peňazí v podobe miezd, dôchodkov a podpory, aby mohli vykúpiť celú produkciu určenú na individuálnu spotrebu. To, čo sa nepredá v novom cykle sa precení spolu s novou produkciou tak, aby znova súhrna predajná cena zodpovedala objemu peňazí, ktoré vlastnia občania.

 2. Ako bude zabezpečené, aby ľudia boli motivovaní k vyššej a kvalitnejšej produkcii? Objem peňazí, ktorý bude fixný, závislí od počtu členov spoločnosti sa pri prvom kroku rozdelí na:

 • spoločenskú spotrebu (PRODUKTY s výrobnou cenou) a osobnú spotrebu ( TOVARY s predajnou cenou)

 • peniaze určené na subjektívnu (osobnú) spotrebu následne sa rozdelia pre:

  ° výrobných (práce schopných) členov spoločnosti podľa zásluh. Za ich motivačný spôsob užitia ponesú zodpovednosť jednotlivé stupne riadenia na princípe „nožníc“)

  ° odkázaných členov spoločnosti podľa uznaných potrieb či zásluh v čase, keď pracovali.

Rekapitulácia

Spoločnosť nepodlieha človeku ani trhu, ale makroekonomickej ideológii. Spoločnosť (ČLOVEK) je len jej otrokom. Makroekonómia tvorí v spoločnosti pevný skelet, ktorý neguje ľudskú snahu po spolupráci, rozumnom hospodárení a svojim princípom konkurencie ju atomizuje. Ovláda takto nielen ekonomiku, ale aj zákonodarstvo politiku a morálku.

Medzi ľudské vzťahy, preto nie sú založené na základe zákona „o jednote a boji protikladov“, teda na vzájomnej spolupráci a vzájomnej inšpirácii k nej, ale na základe zákona „o premene kvantity na kvalitu a obrátene“, čo spôsobuje entropiu (chaos neporiadok a odlúčenie či kolaps spoločnosti po exponenciálnej trajektórii). Základom entropie je nerovnováha medzi výrobnou a predajnou cenou celospoločenskej produkcie spôsobenej, voľným radikálom ZISK a jeho nárastom po exponenciálnej trajektórii.

Tieto procesy začínajú konkurenciou namiesto spolupráce a končia vojnovými ťaženiami, ktoré nemožno nazvať ináč ako „vojny volov“, lebo v nich končí akákoľvek snaha človeka po rozumnom hospodárení s ľudskou prácou či s prírodnými zdrojmi.

Falošné zobrazovania reality v ekonomike prostredníctvom monoteistického videnia sa šíri aj do ostatnej spoločenskej oblasti a spôsobuje odcudzenie sa človeka samému sebe i prírode. Typickým príkladom je potieranie svojej genetickej podstaty a vyhlasovanie sa za niečo čím človek reálne nie je. Potom už o človeku nemožno hovoriť ako o HOMO SAPIENS, ale pomätencovi. Nuž a spoločnosť ako celok, ktorá toto právo na nezmysly aj uzákoní a vychováva k nemu, aj mládež je prestarla, schizofrenická a dementná, strácajúca už, aj prirodzený pud sebazáchovy ľudstva. Preto dnes už sa búrajú aj červené čiary, ktorých snahou je zabrániť III. Svetovej vojne.

Je možné tento stav zmeniť na Slovensku?

Hrozba III. Svetovej vojny a krach celosvetovej menovej politiky si žiada radikálnu zmenu súčasného stavu. Digitálne peniaze ani návrat k zlatému štandardu nedokážu verne zobrazovať realitu, a preto ČLOVEK naďalej nedokáže realitu ovládať a predchádzať neželaným javom. Naviac to, že ZISK je voľný radikál, ktorý rozkladá spoločnosť na bohatých a chudobných sa nedá logicky vyvrátiť!!! Je, teda logické, že sa žiada nový typ jednotnej ekonómie, a teda aj jej experimentálne overenie. Najvýraznejšie to prejavili Švajčiari, v platnom celonárodnom referende, aby peniaze, verne zobrazovali realitu.

Za takejto celosvetovej situácie, v prípade vzniku proslovenskej vlády, je možno spracovať projekt:

Aplikácia novej exaktnej ekonomickej vedy založenej na pevnej mernej jednotke, odvodenej od človeka a času“.

Samozrejme tomuto účelu sa potom dopracuje aj nový typ politickej nadstavby a organizačnej štruktúry spoločnosti na báze dialektického myslenia.

Takýto projekt predložiť do OSN, Bezpečnostnej rade OSN, ako aj EÚ a požiadať ich, aby Slovensko uznali za „Chránenú krajinu z dôvodu prebiehajúceho experimentu“.

Predmetom projektu samozrejme bude doriešený aj spôsob ochrany majetkov zahraničných subjektov a záujmov právoplatných občanov Slovenska pracujúcich v zahraničí.

Túto úvahu predkladám spoločnosti predovšetkým, preto aby sa začalo diskutovať o tom ako sa zbaviť pre človeka nevhodných spoločensko-ekonomických formácii, založených na makroekonomickej ideológii!!! Táto spoločnosť je ako princezná zakliata na ovcu, ktorá len hľadí do zeme a žerie trávu!!!

Zovšeobecnenie

Vývoj celosvetovej spoločnosti, ktorý započal spoločnosťou otrokárskou doposiaľ nebol ukončený. Stále sa nachádza pod kuratelou zákona „o premene kvantity na kvalitu a naopak“. Je to stav, ktorý vo fyzike nesie pomenovanie entropia a u človeka puberta. Spoločnosť sa nachádza, preto v neustálom chaose, neurčitosti, a preto je človekom neovládateľná.

Ako napísal Pápeža Ján Pavl II. vo svojej Encyklike CENTESIMUS ANNUS, citujem: “Napriek veľkým zmenám, ktoré sa udiali v najvyspelejších spoločnostiach, neľudskosť kapitalizmu a z neho vyplývajúce panstvo vecí nad ľuďmi vôbec neboli prekonané.” str.63 Videli sme, aké neprijateľné je tvrdenie, že po porážke takzvaného reálneho socializmu” ostáva kapitalizmus ako jediný model hospodárskej organizácie.” str.67; Vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1992

V zmysle všeobecne platných zákonov vo vesmíre, prírode i spoločnosti, teda je načase uskutočniť „negáciu negácie“, teda revolučnú zmenu tak, ako to definoval K. Marx v celosvetovom priestore a prechod pod kuratelu zákona „o jednote boji protikladov“, ktorý umožňuje cieľavedomí, evolučný vývoj.

Samozrejme nie násilím, ako sa uskutočňovali revolučné zmeny doposiaľ, ale cieľavedome pod patronátom človeka, na vedeckej báze a podľa v nej známych postupov:

 • ustanovenie centra, ktoré celý proces bude mať pod patronátom, ktorým by mala byť OSN

 • rozsiahla, ale cielená diskusia

 • experiment(y)

 • projekt postupnej realizácie podľa jednotlivých štátov

Znie to jednoducho a ono to nie je dnes ani náročné, pretože ľudstvo už má všetky k tomu potrebné technické prostriedky. Dôležité je prekonať dogmatické ľpenie na minulosti a jej praxi v spoločenskom myslení, monoteizme a subjektivizme.

S pozdravom „Za svetový mier a spravodlivosť medzi ľuďmi i národmi!“

Andrej Sablič

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Andrej Sablič

O AUTOROVI

Akadémiu spoločenských vied v Moskve som ukončil v roku 1979 pred skúšobnou komisiou prehlásením a obhajobou, že „politická ekonómia socializmu nie je veda ale kniha rozprávok o socializme“. O dnešnej ekonómii a teóriách ktoré ju obhajujú, a „vylepšujú“ to platí dvojnásobne. Žiaľ nechceme vyzerať hlúpo pred súčasníkmi a tak ostaneme hlúpi pre našich potomkov. Ja to odmietam a spravím všetko preto aby tomu tak nebolo!!!

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 106

Celkové hodnotenie: 15.17

Priemerná čítanosť: 955

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Sobotné parlamentné voľby budú deviate od vzniku SR a štvrté predčasné

  0icon

  V sobotu 30. septembra sa od 07.00 h do 22.00 h. uskutočnia v poradí štvrté predčasné a celkovo deviate parlamentné voľby od vzniku samostatnej SR.…

  Generálna prokurátora by mala prejsť podľa SaS a SNS pod správu MS SR

  0icon

  Generálna prokuratúra by mala prejsť pod správu Ministerstva spravodlivosti SR. V predvolebnej diskusnej relácii RTVS sa na tom zhodli šéf SNS Andrej Danko a Branislav…

  Adam Lučanský pre HS: Všetci už čakajú, keď bude po voľbách. Mnohé veci potom vyjdú najavo

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2023 (HSP/Foto:screenshot)   Jednou zo zaujímavých osobností, ktoré pred týmito voľbami obohatili kandidátku SNS, je Adam Lučanský, syn generála Milana Lučanského. Odpovedal…

  Orbán: Lampedusa ukazuje, že Európa má do činenia so "skutočnou inváznou armádou”

  0icon

  Štrasburg 27. septembra 2023 (HSP/REMIX News/Foto:Twitter)   V čase, keď imigračná kríza v Európe dosahuje nové rozmery, Viktor Orbán vystúpil v parlamente s ostrým prejavom,…

  Hraničné kontroly považujú lídri strán za reálny scenár

  0icon

  Opatrenia proti nelegálnej migrácii, schopnosť riadiť krajinu i konsolidácia verejných financií boli témami v poslednej predvolebnej debate televízie TA3 pred sobotňajšími (30. 9.) parlamentnými voľbami.

  "Vitajte v Európe" - mimovládne organizácie pripravili príručku pre žiadateľov o azyl

  0icon

  Brusel 27. septembra 2023 (HSP/europeanconservative/Foto:TASR/AP-Cecilia Fabiano/LaPresse)   Príručka "Vitajte v Európe" nepriamo naznačuje, že migranti by mali zatajiť svoj vek a skutočné miesto pôvodu, píše…

  Mainstreamové médiá vyprodukovali PS snehovú guľu. My máme už iba jednu možnosť

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2023 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Progresívne Slovensko neustále rastie. V niektorých posledných prieskumoch dokonca už predbieha Smer, ktorý bol doteraz suverénne…

  9-ročná žiačka pokarhaná po tom, čo sa sťažovala, že sa musí prezliekať pred biologickým chlapcom v dievčenskej šatni

  0icon

  Amsterdam 27. septembra 2023 (HSP/rmx.news/Foto:Pixabay)   Rodičia dievčaťa boli obvinení z "podkopávania školskej politiky rodovej inklúzie", keď riaditeľovi povedali, že ich dcéra sa bojí ísť…

  Švajčiarsko pred vlnou migrantov uzavrelo talianske hranice

  0icon

  Zurich 27. septembra 2023 (HSP/europeanconservative/Foto:Pixabay)   Parlament EÚ navrhuje obmedziť práva členských štátov na kontrolu vlastných hraníc, píše Tamás Orbán pre The European Conservative Švajčiarsko…

  Predvolebná diskusia rádia Expres a Sme neprekvapila. V hlavnej úlohe aktivistickí moderátori

  0icon

  Bratislava 26. septembra 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   Pod záštitou Rádia Expres a denníka Sme práve prebieha finálna predvolebná diskusia lídrov politických strán. Robert Fico a…

  Vášeň v Tebe

  V socialistickom Československu ho mal takmer každý. Dajte si ho do spálne a nebudete ľutovať. Zvlhčuje a čistí vzduch

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Myrta obyčajná je nádherný ker pozoruhodnej krásy. Na Slovensku sa pestuje najmä v kvetináčoch. Všetko kvôli nízkej odolnosti kríka voči mrazu. Kedysi zdobila mnohé okenné parapety, ale v súčasnosti je opäť v obľube. Ako sa o ňu starať?

  Ak sa nelieči, vedie k vredom a rakovine žalúdka. Helikobaktera môžete odhaliť bez návštevy lekára

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Helicobacter pyroli je baktéria, ktorá vedie k vzniku zápalu žalúdočnej sliznice, žalúdočných a dvanástnikových vredov a dokonca rakoviny žalúdka. Odhaduje sa, že jej nositeľom je približne 70 % obyvateľov našej krajiny. Infekcia však často prebieha bez príznakov. Z tohto dôvodu k odhaleniu lézií spôsobených…

  Stará mama ho dáva do smaženej cibule. Chutí to skvele

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Smažená cibuľa okolo seba šíri výraznú arómu a je chutným doplnkom napríklad do pirohov, knedlí alebo slaných koláčov. Možno ju pridať aj k mäsu, rybám alebo zemiakom, aby sa zvýraznila ich chuť a pokrm bol ešte chutnejší. Aby však cibuľa pekne zosklovatenela a neprihorela,…

  Bez hesla alebo zrkadla vie, čo si jej priateľ prezerá na svojom telefóne. Jej spôsob prekvapí

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Tiktokerka ukázala nezvyčajný trik, ako získať náhľad na to, čo robí iná osoba na svojom telefóne. A to bez hesla, akýchkoľvek ďalších predmetov alebo nahliadania cez rameno. Jej nápad, hoci nezvyčajný, sa ukázal ako celkom účinný a vyvolal aj lavínu komentárov. O čom to…

  Vyťahujete špinavý riad z umývačky? Problém môže byť v doske na krájanie. Ako to napravíte?

  0 icon

  27.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Čo robiť, ak sa vám z umývačky riadu stále vyťahuje neumytý riad? Ukázalo sa, že vinníkom nie je vždy špinavý spotrebič alebo zvyšky jedla. Čomu ďalšiemu by ste mali venovať pozornosť, aby sa problém neopakoval?

  Armádny Magazín

  Poľsko - 1981: skúška odolnosti socialistického tábora

  0 icon

  Rusko, 27.september 2023 - Pred niečo vyše 41 rokmi, v decembri 1981, na pozadí hospodárskych otrasov a ideologickej expanzie zo strany Západu a Vatikánu viedla akútna vnútropolitická kríza v Poľskej ľudovej republike k zavedeniu stanného práva v tejto krajine. V historickej literatúre je rozšírený názor, že rozhodujúci krok predsedu vl

  Najpravdepodobnejšia verzia budúcnosti. Čo predstavuje Koščejova ihla organizátorov svetovej hry

  0 icon

  Rusko, 27.september 2023 - Možno sa globálna finančná oligarchia, ktorá si narobila vo svetovej kríze poriadnu šarapatu, pokúsi z nej dostať nastolením akéhosi globálneho fašizmu. S mocou najvyššej kasty vyvolených, so sofistikovanými prostriedkami kontroly a potláčania, systematického ničenia "nadbytočného obyvateľstva". Pre mňa ako historika je fašizmus veľmi špecifický jav sp

  Pasca pre Západ. Môže sa konflikt na Ukrajine skončiť rozpadom EÚ a NATO?

  0 icon

  USA, 27.september 2023 - Ukrajinská armáda robí pokroky v protiofenzíve, zdôraznil koordinátor strategickej komunikácie Bieleho domu Kirby počas nedávneho brífingu pre médiá. Klame , o takýchto vyhláseniach sme sa už dávno dozvedeli. Jednému aj druhému Kirby určite dobre vie, aký je skutočný stav vecí na ukrajinskom fronte NATO - Rusko,…

  Pogrom pri Ottawe: prečo Kanada kryje starých nacistov

  0 icon

  Kanada, 27. september 2023 - A boli časy, keď celý západný demokratický a antifašistický svet poľoval na Ukrajinca Ivana Demjanjuka. Ešte známy ako John, Američan. Slúžil vo viacerých koncentračných táboroch vrátane Sobiboru, - nuž, to sa nikomu nestane, doba bola taká, ľudia sa zariadili, ako sa dalo. Nuž, spoluvinník na…

  Henry Kissinger sa stal lobistom Ukrajiny v NATO

  0 icon

  Ukrajina, 26. september 2023 - Prečo vlastne Zelenskyj vycestoval do USA? Hlava kyjevského režimu sa na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku sťažovala a opäť prosila. Stretol sa s Bidenom a americkou politickou elitou. A doko

  TopDesať

  Ako ohrozuje špáranie v nose tvoje zdravie?

  0 icon

  Špárame sa v nose, pretože sa nudíme, sme nervózni, alebo máme alergie, alebo to pre niektorých býva zlozvykom. Či už si to chceš pripustiť alebo nie, väčšina z nás si aspoň raz špárala prstom v nose. Väčšina z nás, našťastie, vie, že tento zvyk je na verejnosti neprípustný, takže sa nemusíme pozerať…

  Tieto geniálne dizajnové nápady premenili na realitu!

  0 icon

  Dnes vám s neskrývaným nadšením predstavíme niektoré dizajnové nápady, ktoré nám tentoraz skrížili cestu. Možno vás napadne, aké návrhy máme na mysli... ale dobre, kde je zábava, keď všetko hneď pokazíme, čo? Napriek tomu by sme vám však možno mohli trochu priblížiť, čo vás čaká, keď budete rolovať dole. Keď…

  Fotografie dokazujúce, že deti vždy vedia, ako vás rozosmiať!

  0 icon

  Deti vždy vyvádzajú rôzne neplechy alebo robia veci, ktoré vás rozosmejú. Málokedy sa aspoň na sekundu zamyslia nad dôsledkami toho, čo robia, alebo si uvedomia, ako smiešne vyzerajú. Niekedy neviete, či sa máte smiať alebo plakať. Ich nevinná spontaneita nás však často prinúti pousmiať sa a pripomenúť si, že život…

  Ženy sú pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami

  0 icon

  Psychologička Linda Nielsen vysvetľuje, prečo sú ženy pri vyberaní partnera ovplyvňované ich otcami. Vzťah medzi každým otcom a dcérou je jedinečný. Dobré alebo zlé, odkaz tam bude vždy. To, čo upútava pozornosť psychológov, je to, ako všetci otcovia, prítomní aj neprítomní, majú vplyv na výchovu svojich dcér. Rodičovstvo zahŕňa správanie, mechanizmy…

  Toto je dôvod, prečo má vaše vajíčko natvrdo zelený žĺtok

  0 icon

  Ak sa čudujete, prečo má vaše vajíčko natvrdo niekedy zelený žĺtok, tu je návod, ako ho vyšperkovať. Či už pripravujete diabolské vajíčka na letný piknik alebo šľaháte vaječný šalát na sendviče, je mimoriadne znepokojujúce, keď rozkrojíte prvé vajce a objavíte obávaný zelený vaječný žĺtok uvarený natvrdo. Čo sa deje? Mnohí z…

  FOTO DŇA