• Posúvajte sa od poloprávd a lží k pravde, od nej k polopravdám, lžiam a mediálnej propagande, a kdesi tam sa nájdite…

  Publikované 08.02. 2018 o 19:18 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  V článku o „úspešnej islamizácii Európy“ (pemzum o islame) je len „malá“ vsuvka, ktorú som nerozviedol jednak z dôvodu nosnej témy a aj beztak veľkého objemu textu…
  Urobím tak osobitne v tomto kratšom texte, ako rozvedenému doplnku k zmienenému článku a vsuvke.
  V Európskej únii prebieha masívna manipulácia verejnosti proti kresťanstvu, jeho a európskym kresťanským hodnotám, kresťanstvo je sofistikovane vytláčané na okraj spoločnosti, ako sociálne vylúčené spoločenstvá…
  Adresátmi diskusie „Stretne sa žid, kresťan a moslim…“, ktorá by zrejme podľa očakávaní, mala vyústiť do vzájomného umývania nôh, podľa vzorovej ukážky pápežom Františkom, sú a majú byť žiaci a študenti stredných a vyšších typov škôl…
  Má sa vytvoriť a uvoľniť priestor pre islam, ktorý sa v Európe uchádza o svoje ľudské, občianske, politické a náboženské „práva“ a nadpráva.
  Po Slovensku vyštartovali turné diskusií o jednote troch monoteistických náboženstiev a o tom, že všetci máme jedného spoločného Boha:
  https://www.hlavnespravy.sk/posunme-sa-od-ciastocnej-k-uplnej-pravde/1304018
  Článok nemá chybu! Úžasný článok!
  Islamizácia Európy aj pod vplyvom týchto diskusií pokračuje aj „vďaka“ multikulturalistickej a multináboženskej a indiferentistickej ideológii a propagande.
  Náboženský indiferentizmus tvrdí, že spásu duše je možné získať cez akékoľvek náboženstvo, to je jedno, či ide o monoteistické alebo polyteistické náboženstvo, ak je vraj zachovaná morálka.
  Ale tú indiferentizmus ani jeho príbuzný etický, mravný, morálny a hodnotový relativizmus a ľudský étos (humánna etika) bližšie nevysvetľuje. Jej základom je neo liberalizmus, post liberalizmus a tieň post demokratickej tretej totality…
  Článok HS sa odvoláva aj na pápežskú encykliku adresovanú kňazom a biskupom, ktorou je kritika indiferentizmu Mirari Vos 15.8.1832.
  Pemzum o islame (pôvod vsuvky zmienenej vyššie):
  https://blog.hlavnespravy.sk/2795/islamizacia-europy-pre-islam-uspesne-pokracuje/
  Anton Ziolkovský, svojím vyhlásením v závere diskusie, že „všetci máme jedného a jediného boha“ (video) je negramotný kresťanský heretik a falošný prorok!
  Svojím výrokom vystúpil proti katolicistickému náboženskému ekumenizmu, čím súčasne potvrdil, že náboženský ekumenizmus je blud!
  Aj podľa Ziolkovského, ľudstvo má vraj len jediného spoločného Boha, preto ekumenizácia má už len byrokratické pozadie, ktoré je treba odstrániť rokovaniami a zmluvami…
  Iba toho spoločného Boha nedefinoval:
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180126033
  Post judaistické kresťanstvo vzniklo (počalo) v lone judaizmu a paralelne s judaizmom pokračovalo v Abrahámovej semitskej línii syna Sáry Izáka, Izmael sa z tejto línie vydelil ako syn Hagar a založil arabskú semitskú vetvu islamu až okolo po roku 600 po Kristovi, známu ako arabskí izmaeliti ale s úplne inou eschatológiou, ktorá aj svojou eklektikou oddeľuje islam od dvoch náboženstiev monoteizmu – judaizmu a kresťanstva, ako náboženstvo s úplne iným posolstvom a pravidlami.
  Ale pápež František spokojne ekumenicky hlása a zavádza, tiež že:
  „Všetci máme jedného spoločného Boha“. Odmeňuje nás  nás alebo trestá.

  Naše skutky sú podľa ich povahy samé o sebe odmenou i trestom už za nášho života na Zemi.
  Kresťanstvo dodáva: „Už v myšlienke“. Ale už tá (túžba) je trestom. Sekulárny svet potvrdzuje: „Prianie je otcom myšlienky.“ A to sa rovná zhoda etiky „zhora“ s etikou „zdola“.
  Takže, ak by naša vôľa bola naozaj slobodná, a svedomie funkčné, naša Zem a svet by sa zaobišiel bez náboženstiev. Hmm…
  Ibaže ľudská bytosť ale nedisponuje len telom a telo oživujúcou dušou, ale na rozdiel od nižších živočíšnych druhov, aj duchom, duchovným, tretím, len a výlučne ľudským rozmerom.
  Ide o súčasť len a výlučne ľudskej softvérovej výbavy, ktorá nám, ľuďom, umožňuje našu ľudskú duchovnú komunikáciu s vyššími úrovňami a rozmermi sveta a Vesmíru…
  Ľudský „šiesty“ zmysel pre duchovno je známy ako spiritualita.

  Na tomto mieste mi do klávesnice „podbehla“ otázka (vlastne dve):
  Je fenomén ľudskej bytosti prirodzený dôsledok darwinistickej evolučnej teórie v praxi?Šesťdňové Božie „stvorenie“ trvalo týždeň, len ako nádcha, alebo stále pokračuje?
  Ak by stvorenie, tvorenie, pokračovalo, pravdu mal Darwin s jeho evolučnou teóriou, ale aj Boh, stvoriteľ.
  A tým sa veda stretáva s vierou a spoločne dokazujú existenciu BOHA.
  Antagonizmus veda verzus viera je umelý.
  Veda a viera sa raz kdesi stretnú, v náručí jediného Boha stvoriteľa. Ale nie židovského ani islamského. Jediného, pravého, kresťanského. ON obetoval svojho Syna za celé ľudstvo. Aj za židov, moslimov, ostatných inovercov aj ateistov…
  A ktorého „boha“ uctievate vy, ako toho „pravého“ alebo žiadneho, alebo vášho ateistického, zakladá váš intelekt a slobodná vôľa.
  Ateisti sú súčasťou Božieho stvorenia a svojím ateizmom sa z neho nevydelia…

  Stvorenie sa začalo kdesi a kedysi v čejsi MYŠLIENKE pred Veľkým Treskom. Myšlienka sa stala SLOVOM. A to SLOVO prebývalo medzi nami.
  JEŽIŠ, to Slovo, sa nepýtal na náš pôvod, rasu, etnikum, pohlavie a sexuálnu orientáciu, ani náboženstvo…
  Jeho osobná obeta je božou obetou za nás všetkých…
  Za oponu Veľkého Tresku vás, milí ateistickí a ostatní, vedci, pri všetkej vašej pýche, Boh nevpustí…
  To je len JEHO, Boží a osobný chránený priestor.

  Kresťanské náboženstvo je svojou povahou, nie z tohto sveta, najdemokratickejším a najliberálnejším náboženstvom a teokraciou, ktorá na Zemi medzi ľuďmi nemá obdobu a konkurenciu v žiadnom inom náboženstve ani v systémoch svetských vecí…
  Rozdiel medzi Božou teokraciou a svetskou demokraciou je zrejmý…
  Praví kresťania nie sú z tohto sveta, tak učí kresťanská eschatológia.
  Kresťanstvo je založené na plne rozvinutom slobodnom a otvorenom ľudskom intelekte, pravej originálnej, ľudskej slobode a slobodnej vôli, ktorú kresťanský Boh plne rešpektuje aj s konzekvenciami, vyplývajúcimi z dikcie Nového zákona.
  Kresťanstvo je založené na viere, účinnej ľútosti, pokání a skutkoch.
  Kresťanstvo sa šíri evanjelizáciou, čo znamená dobrá správa, nie násilím…
  Pravé kresťanstvo vo svojej „pracovnej náplni“ na rozdiel od pôvodného judaizmu a islamu, násilie nemá…
  Pravé kresťanstvo je etický kódex ľudstva a súbor pravých základných a odvodených (akcesorických) ľudských práv, nie pseudo práv ani nadpráv…
  Ľudia, muži aj ženy a ostatní, plus deti, sú si v kresťanstve rovní v právach aj povinnostiach.
  Kresťanstvo na Zemi je ale nesporne najúžasnejším a najmodernejším zo všetkých svetových náboženstiev, aké ľudstvo pozná a k ktorým sa hlási.
  Kresťanstvo je pre záchranu a spásu ľudstva, sveta a Európy, stále aktuálnejšie a naliehavejšie…
  Bol vám, nám, do vienka všetkému ľudstvu, daný intelekt, slobodná vôľa a do hláv a sŕdc, vložený božský softvér, známy ako svedomie.
  Vyberte si.

  Pozorovaním sekulárnych a klerikálnych svetských systémov moci a vládnutia (história, súčasnosť a perspektívy otvorenej budúcnosti) som zistil, že žiadne sekulárne (svetské) štátne zriadenie nebolo, nie je ani nebude spôsobilé zaistiť rovnosť práv a povinností a dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú základom pre tvorbu jadra štátnych ústav…
  Štát založený na akomkoľvek type demokratického zriadenia na sekulárnom princípe toho nie je schopný…

  Mám víziu sekulárneho (svetského) štátneho zriadenia, založeného na kresťanských princípoch štátu a práva, predstavu vlády duchovnej (nie náboženskej!) aristokracie.
  Takou minulý ani súčasný vládnuci establishment v jeho personálnom politickom zložení a rozložení, nedisponuje.
  Nebudú ním disponovať ani budúce nové persóny v politike, nebude takým ani budúci slovenský prezident. Ide o nadštandardné nároky. Musia ich u mňa spĺňať všetci politici aj prezident. Z tých nárokov za seba nepoľavím.

  Slovensko a jeho odborná aj laická verejnosť, by malo, mala prejsť zásadnou otvorenou spoločenskou a občianskou diskusiou, ktorá by mala vyústiť do artikulácie definície pojmu, čo je ľudská, občianska elita (otázky psychológie, štruktúry a výbavy osobnosti, osoby).
  Pojem elita je možné preddefinovať hypotézou pojmu múdrosť.
  Inteligencia sama o sebe nerovná sa múdrosť.
  Inteligencia plus intelekt nerovná sa ešte múdrosť.
  Inteligencia plus intelekt a vzdelanie tiež ešte nezakladajú múdrosť.
  Múdrosť zakladá inteligencia plus intelekt plus vzdelanie plus osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť…
  Jednoodborové, hoc aj najvyššie akademické vzdelanie, nie je zárukou múdrosti (omyl).
  Nie je ešte predpokladom vhľadu do diachrónno-synchrónneho kontinua totality ľudského vedomia a bytia.
  Múdre nie je už to, že vedomie a bytie je od seba umelo oddelené filozofiou dualizmu (ekonomika je postavená nad nehmotné, duchovné veci ľudských bytostí, čím ich odľudšťuje a odcudzuje im samým…).
  V rámci kapitalizmu pre ne mám názov zombie (kto ma čítal, vie…). Ide o otroctvo a službu hmote a konzumu. Sme konzumná spoločnosť, konzumujúca vlastné recyklované exkrementy. A to je koprofágia!
  Monizmus ale potvrdzuje už aj kvantová fyzika (hmota a energia svetla).

  Poznámka k inteligencii: Delíme ju na to, čo poznáme ako IQ a EQ.
  IQ (inteligenčný kvocient) zakladá schopnosti a mohutnosti intelektu, ten schopnosť správne a rýchlo spracovať a vyhodnocovať bezprostredné podnety, úlohy, problémové a záťažové situácie, mieru vzdelávateľnosti a učenia…
  EQ (emočný kvocient) zakladá ľudskú schopnosť emočného a citového prežívania, schopnosť empatie (vcítenia sa do vnútorného stavu iných ľudských bytostí, osôb)…
  Múdrosť rovná sa zovšeobecnená ľudská skúsenosť.
  A tento stav zakladá hodnosť, titul ľudská elita.
  Nemá nič spoločné s pojmom celebrita.
  Aj múdre ale pre nás „primitívne“ kmene kdesi v džungli majú svojich starších alebo rady starších…
  Na pojem múdrosť aplikujte na persónu českého prezidentského kandidáta akademika Jiří Drahoš a máte to.

  Od nostalgie za klerikálnym Slovenským štátom sa dištancujem.
  Od klerikálneho štátu, kde by mala vládnuť cirkev, sa dištancujem.
  Som za rozumné oddelenie cirkví od štátu.
  Nábožensky veriaci kresťania sú ale riadnymi občanmi štátu a majú právo podieľať sa na správe vecí verejných.
  Kresťanstvo je na Slovensku nosným náboženstvom, je základným ľudským právom a zmieňuje ho Preambula Ústavy SR.

  Mám víziu občianskej spoločnosti založenej na občianskej a stavovskej demokracii. Tá predpokladá a vyžaduje nie systémovú (len kozmetické zmeny) ale komplexnú, úplnú a hĺbkovú, esenciálnu a fundamentálnu zmenu SYSTÉMU.
  Taká demokracia by nebola odkázaná na protištátnu a podvratnú činnosť treťo sektorových mimovládok, zvaných „neziskovky“.
  Taká demokracia nebude potrebovať poznať pojem „politická strana“ ani hnutie, lebo hnutím bude sama demokracia zdola. Všetky záujmové skupiny (dôchodcovia, invalidi…) by mali mať možnosť pre konštitúciu stavov.
  K poznámke diskutéra (upravené a vložené 9.2.2018 o 10,38) ako správna pripomienka: „V rámci obvodu by mali voliť už len osobnosti“ mi pripomína systém voliteľov v USA. Súhlas.
  Tradičné politické strany by sa pretransformovali cez občianske spolky do stavov a ich zástupcov…
  Systém „neziskoviek“ by zanikol.
  Bol by súčasťou vnútorných štruktúr jednotlivých spoločenských a profesijných stavov (aj s príslušenstvom – financovanie, kontrola…).
  Česi si vo svojom parlamente schválili zákon zvaný „kĺzačka“.
  Návrhy zákonov sa posúvajú hore-dole medzi hornou a dolnou snemovňou, čím dochádza k ich „čisteniu“ precizácii a generálnemu konsenzu.
  Poznámka: Slovenská parlamentná demokracia je najprimitívnejšia parlamentná demokracia akú poznám. Zodpovedá mentálnej výbave slovenských politikov. Česi sa v nej posúvajú dopredu, Slovensko uviazlo a nevyvíja sa. Rečičky o posilňovaní slovenskej demokracie sú len prázdne kecy.
  Každý zákon pred jeho prijatím by mal byť poistený vše spoločenským verejným záujmom.
  Výhrada: S referendom opatrne posunovať.
  Platilo by taxatívne vymenovanie toho, čo je možné-nemožné a prípustné riešiť referendom.
  Predmetom referenda nikdy nesmú byť základné ľudské práva a slobody. O nich sa nediskutuje ani nerozhoduje.
  Viac k referendu o zotrvaní v EÚ
  https://www.hlavnespravy.sk/mainstreamova-novinarka-ludia-nemozu-rozhodovat-v-referende-o-vystupeni-z-eu-mnohi-su-blbci-ignoranti-s-fasistickymi-sklonmi-mozgove-trosky/1307016
  Ak boli SYSTÉMU dobrí ľudia, hlasujúci v referende za vstup do EÚ, musia (tautológia) byť dobrí aj v referende o vystúpení z nej…
  Ako cesta dnu, tak i von. Ak nie, ide o akt totality.
  Ak (ústava) moc pochádza od občanov platí v jednom prípade, musí to platiť aj v prípade druhom…
  Inak je ústava len dekoračný zdrap papiera.
  Ak takým je, čo správanie politických „elít“ naznačuje, mali by reagovať občania a dožadovať sa plnenia kľúčovej dikcie ústavy.
  Inak dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, a tie tvoria jadro každej ústavy, vzťahujúcej sa na každé demokratické štátne zriadenie.
  Dikcia politických elít, odmietajúcich ústavné zakotvenie referenda aj vo veci členstva v EÚ sú vedome – nevedome ľudsko-právne a ústavnoprávne negramotní…
  Ak by „elity“ mimo vôľu ľudu a občanov ústavným zákonom zakotvili zákaz referenda o členstve v EÚ, obmedzili by tým základné slobody a práva občanov…
  O takom ústavnom zákone by mal vydať nález s konzekvenciami ústavný súd.
  Ak aj sú Poľsko (aj Maďarsko) a politický boj o referendum v Česku tŕňom v oku Bruselu (EK), je to aj preto, že svojimi vnútornými ústavnými politikami prejavujú svoju suverenitu a zvrchovanosť…
  Moc ľudu a občanov nemôže byť totálna.
  Ale ani moc a vôľa ľudu svojou totálnou mocou nesmie nastoliť totalitu moci ľudu.
  Občania nemôžu a nesmú v referende hlasovať o obmedzení svojich vlastných základných ľudských, občianskych, politických, náboženských a iných práv, odvodených od základných ľudských práv…
  Referendum o zotrvaní v EÚ je odvodeným právom od základných ľudských práv…
  (odsek vložený 10.2.2018, o 8,10 hod.)
  Tým, ktorí by hlasovali za slovaxit odporúčam, aby vyhodnotili a zvážili všetky dôsledky a konzekvencie svojho rozhodnutia, najmä status a hĺbku integrácie Slovenska do európskych štruktúr, ktorú svojím hlasovaním za vstup do EÚ spôsobili bez toho, aby boli osobne, ľudsky a občiansky aktívni vo veciach Slovensko zväzujúcej Lisabonskej zmluvy s príslušenstvom…
  Čakaním na nečinnosť svojich volených zástupcov ste svoje šance prepásli…
  Znášajte konzekvencie a užívajte si.

  Možnosti straníckeho politického systému partokracie sa vyčerpali, koaličné vlády nemajú čo ponúknuť, ich potenciál je impotentný a neplodný, to, čo ponúkajú (a to sa dnes deje aj v Nemecku), ale aj v Česku, je už len kamufláž a prácne vymýšľanie tém a hľadanie konsenzu…
  Ale viacerí politici to vedome-podvedome cítia a tušia…
  Politický systém Európskej únie je v rozklade, hlbokú vnútornú politickú krízu prežívajú v USA (liberálni demokrati a republikáni verzus neokoni a Deep States).
  Do verejných politík sa dnes dostane bársaká persóna ad hoc, ktorej sa podarí oklamať hlúpych a dôverčivých voličov…
  A tých je (občianska a politická negramotnosť) stále viac…

  Dočasný prechodový medzi stav vypĺňajú takzvané „neštandardné“ politické subjekty. Tým lepším prípadom je Babišovo Hnutie ANO.
  Potom sú strany ad hoc (OĽaNO) alebo „populistické“ (reprezentujúce vôľu a hlas ľudu a režimom a systémom preto neakceptovateľné a ostrakizované!) strany ako Okamurova SPD a extrémistické (ĽSNS). Ostatok je „čosi v medzi  priestore“ o nič lepší…
  Výsledkami českých parlamentných voľbami došlo k vážnemu narušeniu systému vládnutia tradičných (štandardných) politických strán a výsledkom prezidentských volieb k škandalóznemu fiasku českej (pražskej) kaviarenskej „proeurópskej“ (prozápadnej) demokracie.
  K správaniu sa porazených „štandardných“ strán s ich „nepriestrelnou“ politickou etikou: „Nechceme vo vláde trestne stíhaného politika!“:
  Jednanie Babiša a ČSSD vo vnútornej kríze naznačuje, že po zjazde sa ČSSD zachová ako nemecký Schulz a jeho SPD. A nechá sa slávnostne „ukecať“ pre vstup do vládnej koalície, lebo chce mať podiel na koláči moci…
  Aktuálna správa: Martin Schulz šéfom nemeckej diplomacie nebude. Končí aj ako predseda SPD.  Podobnosť s českou ČSSD. Vložené 9.2.2017 o 15,12
  Lebo všetci porazenci vedia, že v predčasných parlamentných voľbách by im to múdri voliči definitívne zrátali, a oni by prišli aj o posledné ponožky.
  Parlamentná demokracia a politika nepozná etiku ale len pragmatiku.
  Etika v politike a politikmi je len hraná, navonok, a to je ten pravý populizmus.
  Túžba po politickej moci je prejav patickej poruchy osobnosti v časti ego.
  Príznačná pre väčšinu politikov.
  Tento systém získavania moci a vlády nad osudmi ľudí a spoločnosti je príčinou násilia a tragédií, o čom svedčia dejiny a história ľudstva a totalitných režimov.
  Treba ho zastaviť, úplne zrušiť a nahradiť zmenou systému, vyjsť z toho systémového matrixu von, nielen systémovými zmenami, ale vládou osobnostne zdravých, vyrovnaných a eticky nepriestrelných ľudských a občianskych elít.
  PSYCHOPATI sa budú brániť.
  SYSTÉM je možné položiť zhruba do 14 dní aj s cestou. Pokojne, bez násilia, bez jedinej kvapky krvi.
  On sa ale rozpadáva aj sám. Tak mu treba „pomôcť“. Otvorená otázka ale je, čo s tým potom? Odpovede sú na nás, na vás. Nečakajte, že vám všetko bude doručené až domov, ako pizza. Skúste potrápiť svoje hlavinky. A sa uvidí…
  Zároveň došlo k masívnemu samo poškodeniu povesti a kreditu „pražskej kaviarenskej“ časti opozičných anti Zemanovských novinárov…
  A pokračuje – Miloš Zeman je údajne hospitalizovaný na ARO po vážnej mozgovej príhode. Práve ho sviežeho a veselého po rekreačnej dovolenke sledujem na TV Barrandov v relácii „Týden s panem prezidentem“. 🙂
  A mimo iné, práve hovorí elitách a pseudo elitách
  A o tom, že správna spoločnosť vždy bola, je a bude rozdelená, inak nemá svoju správnu a žiaducu vývojovú dynamiku…
  Diskusia o novele zákona o politických stranách, ktorú otvorili „štandardné“ politické strany, vec nevyrieši…
  Lebo SYSTÉM, globálny Matrix, nepustí nikoho zo svojej bubliny von…
  Chce to zmenu systému, nie systémové zmeny.

  Čas na zmenu a postavenie partokratického systému vládnutia a prechod do reálnej demokracie a zmeny volebného systému už dozrel, otázkou je, kedy sa ho domôže a presadí si ho občan, a zdvihne svoj ctený lenivý zadok od fejzbúku a médií a začne sa aktívne „starať“ o svoju reálnu slobodu a spoločnú reálnu demokraciu moci a vládnutia.

  Sympatickou mi je pôvodná antická eklézia a agora. Tieto typy verejných zhromaždení môže mať každá komunita, spoločenský stav obec, mesto…
  Vrcholovým orgánom je snem.
  Kto by sa nezúčastňoval verejných zhromaždení, sám by sa vylúčil zo svojho spoločenstva…
  Súčasná parlamentná demokracia vylučuje občana z legislatívnych procesov, občan je živený tým, že jeho účasť na demokracii začína a končí voľbami jeho zástupcov a mimo volieb sa na demokracii nezúčastňuje (lebo prekáža „demokracii“).
  Samozrejme, inštitút ústavného a najvyššieho súdu a oddelenej súdnej moci by ostali nedotknuté, ale vláda, teda Rada starších, by vertikálne podliehala priamej kontrole a vôli ľudu „zdola“.
  Ak si jeho volený zástupca nepočína v súlade s vôľou voliča, občan, volič to svojmu „zradcovi“ môže „spočítať“ až v nasledujúcich voľbách…
  Do toho času môžu naši volení zástupcovia napáchať mnohé hmotné a nehmotné škody na spoločnom záujme a majetku vedome (osobný záujem a obohatenie) nevedomky (neznalosť veci).

  Spoločnosť by si mala ujasniť aj, kto z jej členov má-nemá právo a je spôsobilý a kvalifikovaný pre vstup do verejných politík a vôbec, či má čo hľadať v médiách…
  Je trebárs Michal Havran slovenská celebrita alebo elita po tom, čo štúrovca Vajanského nazval „zaprdeným hlupákom“..? (vylúčiť zo spoločnosti, zamknúť ho v jeho „kaviarni“). A so svojimi kumpánmi bude odtiaľ kvičať a trieskať do dverí:
  Slobodáááaa!
  Demokraciááa!
  Zmrdíííííiii!
  Progresívne Slovenskóóóoo!
  Ale zablokoval ma on, nie ja jeho, smrad jeden, po Vajanského prde!
  S radosťóóu, pán HAVRAN!
  Či bola Magda Vášáryová lepšou herečkou, než je dnes političkou a koľko osohu a škody narobila ako politička „pod Dzurindom“ aj s ním, pre Slovensko..? Beztrestne tára kade chodí…
  Či nám má byť vzorom Breiner a Šimečka, lebo ich vyznamenal sám prezident, a nik nevie, za čo…
  Fedor Gál a Milan Šimečka spolu s Vašáryovou, a tieto persóny, vysedávajú exkluzívne v ČT24-ke a osierajú Slovensko, z ktorého zbabelo ušli a odtiaľ nás, čo sme tu doma, a ostali „školia a poúčajú“ o demokracii a ako sa má a ako by oni robili slovenskú politiku… a nik ich za to nenakope do ich zadkov alebo predkov…
  Fedor Gál sústavne kvičí: Holocáááaaust! To je jeho pas a vízum do spoločnosti? Poliaci mu to, aj jemu, vysvetlili zákonom o holocauste.
  Mediálny cirkus okolo vyznamenaní sa utišuje a postupne sa naň zabúda…
  Ja už len, že do jedného radu s nimi „náš“ prezident postavil Gabrielu Beňačkovú a Ilju Zeljenku, pre ich nesporné zásluhy o rozvoj slovenského hudobného operného a skladateľského umenia a Slovensko… (v prítomnosti týchto persón sa mohli cítiť všeliako…).
  Alebo, či stačí byť javiskový pajác, mať televízne šou, a mať tým zároveň právo tárať do politiky a vykrikovať sprostosti o ľudských právach, korupcii a Istanbulských dohovoroch..?
  Papaláši znehodnotili titul Biela Vrana (Ján Levoslav Benčík) a prezident aj výročie samostatného Slovenska (Breiner a Šimečka boli proti samostatnému Slovensku…).
  Ale vznik Československa sa na Slovensku neoslavuje…

  Už ostro nebezpečným sa stáva rozmáhajúce sa nálepkovanie, ako rakety typu vzduch-vzduch, lietajú nálepky typu: fašista, neonacista, extrémista, rasista, antisemita, xenofób, homofób…
  Pozor, vážení/né, toto pripomína obdobie pred zrodom Norimberských zákonov v roku 1935! Ak to dovolíme/dovolíte, tí, čo ich budete voliť, vám po voľbách 2020 napíšu nové…
  Vydávajú sa za liberálnych demokratov…
  Už dnes vám ale neumožnia na svojich stránkach iný názor, než majú oni…
  Zablokovaných „mŕtvych“ v tejto už riadne besnejúcej infovojne na fejzbúku pribúda…
  Tamtá, hore zmienená diskusia, má pozadie v EK a pokynoch pre médiá…
  Nastupuje reštrikcia obsahu médií a verejného mediálneho priestoru, a sociálnych sietí, už blízka cenzúre…
  Naša „verejnoprávna“ to robí aktívne a smutné je, že do médií a novinárskych radov prenikla autocenzúra…
  Zväčša mladšia novinárska obec má mladé rodiny a systém si ich zaviazal dlhoročnými hypotékami (byt, zariadenie…)
  Neradi by stratili prácu…

  Na čele „môjho“ nového štátu by stála zdola, nie horizontálne (súčasná parlamentná demokracia) ale vertikálne delegovaná intelektuálna a duchovná aristokracia (spojenie duševnej, duchovnej a intelektovej zložky ako jednota troch zložiek vnútornej výbavy osobnosti ľudskej osoby), jednotlivými spoločenskými inštitucionalizovanými stavmi (namiesto ministerstiev, komôr a asociácií…) zdola, členskými základňami jednotlivých stavov delegovaných, svoje stavy zastupujúcich a reprezentujúcich osôb.
  Jednotlivé persóny, osoby, delegované ako špičkové elity, osoby, stavmi a občianskou spoločnosťou, by netvorili vládu ale Radu starších štátu.
  Každý spoločenský profesijný a občiansky (občianske komunity, municipality) by mali mať svoje snemy a elity, volené do svojho stredu a vedenia ich radou starších…
  Malo by ísť nie o horizontálnu (plocha, územie, volebné obvody) ale vertikálnu demokraciu zdola nahor; žiadne volebné obvody, okrsky.

  Navrhovateľom, tvorcom a spolutvorcom štátnej ústavy a legislatívy by bol stavovský a občiansky snem.
  Zákony (ich riadne konsenzuálne prejednané a spracované návrhy, sledujúce verejný celospoločenský, nielen stavovský záujem a záujem jednotlivcov, skupiniek a skupín) by schvaľovala a prijímala rada starších štátu.

  Politológia by nadobudla úplne iné parametre a bola by nahradená inou, post politickou vedou…
  A možno by vôbec nebola potrebná…
  Ani predvolebné, volebné, povolebné a medzivolebné manipulované, objednané a zaplatené prieskumy…
  A dobrú teoretickú intuíciu, že ubudne korupcie, lebo jednotlivé stavy si ju vo svojich vnútorných štruktúrach ustrážia v záujme vlastného prežitia…
  Lebo korupcia je ako incest. Vedie k degenerácii a zániku rodu.

  Zatiaľ moja utópia. Prestane ňou byť, ak ľudsky, mentálne a občiansky všetci dozrieme.
  A budeme zajedno. Ale na to nepotrebujeme „zjednocujúceho a spájajúceho“ prezidenta.
  Proti komu? Čomu? Proti nám? Proti sebe? Zrejme tiež utópia.
  Pekne pozdravujem. 🙂
  Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

  To, čo som zverejnil som zverejnil z môjho pohľadu predčasne, aby som to „stihol“.
  Lebo už mi „letí guľka do hlavy“ a dozvedel som sa aj, že: „ZOMRI!“ (diskusie). 🙂

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Českí politici: Palachov čin zostáva varovaním, jeho odkaz platí aj dnes

  Praha 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:screenshot YouTube)   Česko si v stredu pripomína 50 rokov od upálenia študenta Jana Palacha. Politici oslovení portálom Novinky.cz sa vo všeobecnosti zhodujú, že jeho odkaz platí aj dnes a jeho čin zostáva akýmsi varovaním Čin Jana Palacha je podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) jedným z…

  Ušakov: Trump nie je agentom Kremľa, je to hlúposť

  Moskva 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu označil za "hlúposť" tvrdenia, že americký prezident Donald Trump je agentom Ruska "Je to hlúposť, tu niet čo komentovať," uviedol Ušakov na žiadosť novinárov, aby sa vyjadril k tvrdeniam týkajúcim sa údajných Trumpových…

  Cameron pre BBC: Neľutujem vypísanie referenda o brexite, podporujem Mayovú

  Londýn 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Bývalý britský premiér David Cameron v stredu uviedol, že podporuje snahy premiérky Theresy Mayovej o zaistenie dohody o odchode z EÚ, ktorú Británia dosiahla s Bruselom V rozhovore pre britskú spravodajskú spoločnosť BBC tiež uviedol, že neľutuje vypísanie referenda, v ktorom sa v…

  Mariana Kočnera vypočujú v prípade prípravy likvidácie Šufliarskeho

  Bratislava 16. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Podnikateľa Mariana K., ktorý je v súčasnosti v sprísnenej kolúznej väzbe v tzv. kauze televíznych zmeniek, vypočujú v prípade prípravy fyzickej likvidácie prvého námestníka generálneho prokurátora SR pre trestný úsek Petra Šufliarskeho "S touto osobou som nemal nikdy blízky vzťah, rodinný, priateľský,…

  Ak materské školy pýtajú doplatok na obed od rodičov, porušujú dohodu, tvrdí Tomáš

  Bratislava 16. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Ak sa nájdu materské školy, ktoré pýtajú ešte nejaké centy od rodičov navyše ako doplatok za obed, je to porušenie dohody medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tvrdí to jeden z predkladateľov návrhu o obedoch zadarmo poslanec NR SR za…

  V Juhoafrickej republike chceli uprednostniť zdravotníkov tmavej pleti, projekt zlyhal

  Durban 16. januára 2019 (HSP/Foto: Pixabay)   V Juhoafrickej republike chcú vzdelať a pripraviť do praxe 100 nových lekárov-špecialistov s tým, že nebudú bielej pleti, ale tmavej, aby "napravili historickú rasovú nerovnováhu", ale projekt sa dostal pod paľbu kritiky práve kvôli svojmu rasistickému poňatiu Podľa Daily Mail, oddelenie zdravotníctva v juhoafrickej provincii…

  Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, tvrdí Matečná

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP). Zostávajúce členské krajiny vrátane Slovenska budú musieť počítať so zvýšením národným zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou administratívou Uviedol to Michal…

  Katalóg trestných tabu, alebo ako si polícia vynucuje politickú korektnosť. Na čo sa ešte rodič môže sťažovať a na čo už nie?

  Praha 16. januára 2019 (HSP/Foto: Pixabay)   Jan Vučka na českom portáli Echo24 upozorňuje, že "česká polícia vynucuje politickú korektnosť hrozbou uväznenia". Jeho slová sú reakciou na správu o zamietnutí ústavnej sťažnosti proti podmienenému zastaveniu trestného stíhania s jednoročnou skúšobnou dobou. Istý rodič totiž napísal e-mail riaditeľke materskej škôlky o…

  "Nekúpime si lístok do kina na film, ktorý neuvidíme": Rusko odmietlo zaplatiť príspevok Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Ruská federácia nebude platiť príspevok Rade Európy v roku 2019, vyhlásil to dnes ráno podpredseda Štátnej dumy (dolná komora dolná komora Federálneho zhromaždenia) Petr Tolstoj "Rusko si nebude kupovať lístok do kina na film, ktorý neuvidí, a nebude teda platiť za svoju neúčasť,"…

  Sme čoraz viac chorí? Štát pozná univerzálny liek: Zaviesť novú daň!

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Analytici ministerstiev zdravotníctva a financií usporiadali tlačovú besedu, na ktorej prezentovali štatistiku, že Slovensko sa dostalo na popredné miesta v spotrebe cukru, čo sa prejavuje aj na zdraví populácie. Navrhli aj riešenia – jedným z nich je napríklad zaviesť daň na cukor Na tlačovej…

  S komunikáciou s obvinenou sa podľa Mosta-Híd musí vyrovnať Glváč

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   So záležitosťou týkajúcou sa komunikácie s Alenou Zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa musí podľa Mosta-Híd vyrovnať sám podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD). Informovala o tom hovorkyňa strany Klára Debnár Alena Zs. mala…

  Pápež povzbudil Pochod za život v Paríži o výhrade vo svedomí lekárov

  Paríž 16. januára 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS/marchforlife)   V Paríži sa v nedeľu 20. januára uskutoční už 13. ročník Pochodu za život. Organizátorov, medzi ktorými sú aj rozličné katolícke združenia, povzbudil prostredníctvom apoštolského nuncia vo Francúzsku Mons. Luigiho Venturu v krátkom posolstve pápež František Tohtoročný parížsky pochod za život, ktorý…

  Ukrajinský analytik "upokojil" domácu verejnosť: Do prezidentských volieb na Ukrajine zo strany Ruska nehrozí žiaden útok

  Kyjev 16. januára 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube ZIK)   Ukrajinskí politici a médiá stále strašia verejnosť tým, že Rusko každú chvíľu môže napadnúť Ukrajinu. Tých varovaní bolo neúrekom, ale v priebehu piatich rokov k žiadnemu úroku nedošlo. Občas zaznievajú aj čiastočne odlišné vyhlásenia. Napríklad, ukrajinský analytik Dmitrij Snegirev „upokojil“ domácu verejnosť, keď povedal, že…

  Samovražedný atentátnik zaútočil na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície

  Damask 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Auto naložené výbušninami explodovalo v stredu pri meste Manbidž na severe Sýrie po tom, ako ho samovražedný atentátnik nasmeroval na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície. Na základe informácií mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) o tom napísala agentúra DPA Explóziu…

  Bolsonaro uvoľnil pravidlá držby zbraní

  Rio de Janeiro 16. januára 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Raimundo Pacco)   Nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro podpísal v utorok dekrét, ktorý umožní Brazílčanom dostať sa ľahšie k vlastným strelným zbraniam. Je to prvá z mnohých očakávaných zmien týkajúcich sa vlastníctva strelných zbraní v krajine, ktorá v celkovom počte vrážd zastáva nelichotivé prvé…

  Francúzsko urýchľuje prípravy pre prípad brexitu bez dohody

  Paríž 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Francúzsko urýchli svoje prípravy na vystúpenie Británie z EÚ bez dohody. Pristupuje k tomu po tom, ako britský parlament v utorok veľkou väčšinou hlasov odmietol dohodu o tzv. brexite, ktorú na rokovaniach s EÚ dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej Podľa agentúry AFP to…

  Ukrajinský minister obrany poďakoval Lajčákovi

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto: TASR-Pavel Neubauer)   Ukrajinský minister obrany Stepan Poltorak informoval o stretnutí s predsedom OBSE a hlavou slovenského ministerstva zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Rokovali o situácii na Donbase a o spolupráci medzi ministerstvami obrany oboch krajín "Dnes som mala stretnutie s ministrom zahraničných vecí Slovenska Miroslavom…

  Na ďalšie rokovania o brexite je stále dosť času, tvrdí Merkelová

  Berlín 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/dpa)   Na ďalšie rokovania o spôsobe vystúpenia Británie z EÚ je stále dosť času. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla v stredu po rozhodnutí britského parlamentu odmietnuť dohodu medzi Londýnom a zvyškom EÚ, určujúcu podmienky tzv. brexitu Šéfka nemeckej vlády povedala pred novinármi v Berlíne,…

  TopSpeed

  Dopraváci na Morave vyfasovali zabavené Audi RS6!

  6

  Téma na čom jazdia policajti služobne je pre verejnosť vždy mimoriadne zaujímavá. O to viac, ak sú to perly automobilového priemyslu. U nás medzi elitu niekedy patrila BMW M5 E60, či viaceré Audi S4 B7. Samozrejme, skvostov je v garážach polície oveľa viac. No už dlho neboli obmenené. Dnes podobné…

  Diaľničná patrola mala v r. 2018 najviac práce v okolí Bratislavy

  0

  Diaľničná patrola bola počas celého roka 2018 maximálne vyťažená. Spolu šestnásť vozidiel NDS najazdilo viac ako 2,3 milióna kilometrov. Najviac zásahov zaznamenali v Bratislavskom kraji. Diaľničná patrola len tu za uplynulý rok najazdila takmer 150 tisíc km. Môže za to niekoľko faktorov.

  Saleen S7-R GT1 znie aj po rokoch úžasne

  1

  Nie je to tak dávno, čo plecháčom na okruhoch kraľovali autá GT1. Boli to prekrásne mašiny, kde automobilky a tímy poslali na trať to najlepšie, čo bolo možné. Mohli sme tak obdivovať veľké 12, 10, či 8-valce. Nebola núdza o extrémne drahé stroje ako McLaren F1 GTR, alebo o niekoľko rokov neskôr…

  Nissan Leaf Nismo RC je elektrický pretekár

  2

  Prednedávnom sme priniesli informácie o špeciálnej edícii bežného Leafu, ktorej okrem predĺženia dojazdu zvýšili aj celkový výkon. Nissan Leaf Nismo RC je však z iného súdku. Pretekársky elektromobil totiž skrýva zaujímavé dynamické parametre, ktoré však bohužiaľ na bežnú cestu určené nebudú. Napriek tomu je zaujímavé sledovať, že svet moršportu sa neuberá pozornosťou len už trošku…

  Volkswagen si nedá pokoj. Hrozí zvolávanie motorov VW 1,2 TDI

  1

  Tak sa nám tá situácia s podvodnými emisiami akosi nechce stále upokojiť. Nemecký federálny úrad pre automobilovú dopravu (KBA) po čase zvažuje, že nariadi opätovné zvolávanie motorov VW. Dôvod je stále ten istý - podozrenia s manipulovanými výsledkami emisných kontrol. Nové informácie v nedeľu priniesli noviny Bild am Sonntag. Tentoraz sa…

  Audi RS4 a BMW M3 GTS, kto z koho?

  5

  Kanál carwow má v poslednej dobe vyhradené miesto pre staršie Audi a BMW. Niekoľko za sebou idúcich duelov práve týchto dvoch automobiliek o tom niečo naznačuje. Keďže viacero z týchto áut má svojich hrdých majiteľov aj na Slovensku, je dôvod ukázať vám akciu, ktorú v našich končinách nie je pre viaceré dôvody veľmi reálne zrealizovať,…

  KAMzaKRÁSOU

  Známe osobnosti a Ples v opere 2019: Ako hodnotia 19. ročník?

  3

  Priestory historickej budovy Slovenského národného divadla v sobotu opäť patrili dobročinnému Plesu v opere, ktorý aj tento rok oficiálne otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Počas 19.ročníka tohto významného podujatia nechýbali ani známe osobnosti z oblasti kultúry, umenia, športu a významné mená filantropie. Ako trávili večer plný dobročinnosti, kultúry a umenia? Známe…

  Vieš, čo je laryngitída? Zisti, ako sa prejavuje a lieči!

  1

  Ochorenie zvané laryngitída je pomerne bežné a často sa vyskytuje napríklad u detí. Radíme ho medzi choroby dýchacej sústavy človeka, pričom môže mať infekčný aj neinfekčný pôvod. Medzi symptómy, ktoré toto ochorenie sprevádzajú, radíme okrem iných aj zachrípnutý hlas, suchý kašeľ či sťažené dýchanie. V článku sa dozviete, čo je laryngitída, akými príznakmi…

  Ženský pohľad na: Jeep Compass 2.0 l - SUV vhodné do mesta

  1

  Nový model Jeep Compass patrí do segmentu kompaktných SUV (ako Nissan Qashqai, Škoda Karoq, VW T-Roc...). Ide o druhú generáciu s vylepšeným atraktívnym dizajnom a najnovšími technológiami. Kategória SUV je rýchlo rastúca a predpokladá sa, že do roku 2020 jej podiel na predaji bude takmer 20 percent. Pozrime sa teda bližšie na jeho prednosti.

  Video VIDEOTEST: Vitabrid Scalp Shampoo s technológiou Vitabrid

  3

  Ten nepríjemný pocit, keď si oblečiete čierne tričko, sveter alebo rolák a ten je zrazu posiaty malými bielymi vločkami, ktoré síce pripomínajú snehové vločky, ale ani z ďaleka nimi nie sú. Ten pocti, keď si prehrabnete prstami vo svojej hrive a zrazu vám ostanú dlane plné vlasov. Ten pocit, keď už ani pohľad…

  Pavlovovej torta s mascarpone: Napeč ako ozajstná cukrárka!

  5

  Vyzerá skvele a zvládnu ju pripraviť aj amatérske cukrárky! Homemade Pavlovovej torta s mascarpone krémom vás a vašich blízkych navyše dostane znamenitou chuťou a ľahkou konzistenciou a kreatívnejšie duše ocenia aj možnosť experimentovať pri jej zdobení. Prinášame vám osvedčený recept na Pavlovovej tortu, ako sa tiež tento zákusok zvykne nazývať,…

  Vyhraj 4x ENVY pleťové sérum pre špeciálne potreby pleti

  2

  Pleťové sérum má ľahučkú textúru a vďaka svojim vlastnostiam dokáže preniknúť do hlbších vrstiev pokožky, a tým pôsobí z jej vnútra. Je účinnejšie ako pleťový krém, pretože obsahuje vyššiu koncentráciu aktívnych zložiek. To z pleťového séra robí nástroj na cielené riešene problémov s pleťou. A presne takéto je aj ENVY pleťové sérum, ktoré môžete u nás…

  TopDesať

  Kokaín, či stabilizátory nálady: Vieme, čo všetko sa nachádza v našej strave?

  0

  V dnešnej dobe má človek na výber naozaj z veľkého množstva pochutín. O tom či sú zdravé alebo nezdravé sa dá vyčítať z obalu alebo zistiť na internete. Kedysi však ľudia moc na výber nemali, a tak siahali po tom, čo bolo najznámejšie. Aj za cenu toho, že do tela…

  Smutný rebríček: Tieto krajiny zažívajú najvyššiu mieru vrážd

  0

  Krajiny s najvyššou mierou násilných úmrtí ťa môžu prekvapiť. Je známe, že moderný svet je všetko, len nie bezpečné miesto. Aj napriek tomu je šokujúce názorne vidieť, ako nebezpečný môže byť svet naozaj. V dnešnom zozname sa pozrieme do všetkých kútov sveta cez medzinárodnú štatistiku o vraždách. Na základe počtu vrážd na 100 000 obyvateľov za rok…

  7 geniálnych vecí, ktoré si si vo filme Harry Potter určite nevšimol

  0

  Knihy či filmy o čarodejníkovi menom Harry Potter pozná snáď asi každý. Existuje však 7 skrytých súvislostí, ktoré si vo filme určite prehliadol. A že to nie sú len také obyčajné veci, sa môžeš presvedčiť sám. :) [adrotate skupina = "11"] 1. Zmätená profesorka Trelawneyová Harry Potter sa narodil v

  Jednoduché triky, ktoré fungujú na tých najjednoduchších veciach

  0

  Občas nám dajú zabrať aj obyčajné jednoduché veci. Ak máš chvíľku čas, tak ti ukážeme zopár jednoduchých riešení, ktoré sa ti zídu (raz určite áno). Tieto nenáročné triky totižto väčšinou použiješ pri obyčajných veciach. Práve tieto jednoduché triky ti možno otvoria oči a ty zistíš, že celý život robíš určité…

  10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

  0

  Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

  10+ silných ilustrácií, ktoré ukazujú každodenné utrpenie zvierat

  0

  Človek, ako tvor inteligentný, by mal dbať o zvieratá a ochraňovať tieto slabšie bytosti, ktoré sa o seba možno nedokážu postarať samé. No situácia vo svete je často opačná a ľudia zvieratá hlúpo zneužívajú pre svoj vlastný (finančný) prospech. Na utrpenie zvierat sa v rámci Inktober 2018 rozhodla upozorniť aj…