Posúvajte sa od poloprávd a lží k pravde, od nej k polopravdám, lžiam a mediálnej propagande, a kdesi tam sa nájdite…

Publikované 08.02. 2018 o 19:18 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V článku o „úspešnej islamizácii Európy“ (pemzum o islame) je len „malá“ vsuvka, ktorú som nerozviedol jednak z dôvodu nosnej témy a aj beztak veľkého objemu textu…
Urobím tak osobitne v tomto kratšom texte, ako rozvedenému doplnku k zmienenému článku a vsuvke.
V Európskej únii prebieha masívna manipulácia verejnosti proti kresťanstvu, jeho a európskym kresťanským hodnotám, kresťanstvo je sofistikovane vytláčané na okraj spoločnosti, ako sociálne vylúčené spoločenstvá…
Adresátmi diskusie „Stretne sa žid, kresťan a moslim…“, ktorá by zrejme podľa očakávaní, mala vyústiť do vzájomného umývania nôh, podľa vzorovej ukážky pápežom Františkom, sú a majú byť žiaci a študenti stredných a vyšších typov škôl…
Má sa vytvoriť a uvoľniť priestor pre islam, ktorý sa v Európe uchádza o svoje ľudské, občianske, politické a náboženské „práva“ a nadpráva.
Po Slovensku vyštartovali turné diskusií o jednote troch monoteistických náboženstiev a o tom, že všetci máme jedného spoločného Boha:
https://www.hlavnespravy.sk/posunme-sa-od-ciastocnej-k-uplnej-pravde/1304018
Článok nemá chybu! Úžasný článok!
Islamizácia Európy aj pod vplyvom týchto diskusií pokračuje aj „vďaka“ multikulturalistickej a multináboženskej a indiferentistickej ideológii a propagande.
Náboženský indiferentizmus tvrdí, že spásu duše je možné získať cez akékoľvek náboženstvo, to je jedno, či ide o monoteistické alebo polyteistické náboženstvo, ak je vraj zachovaná morálka.
Ale tú indiferentizmus ani jeho príbuzný etický, mravný, morálny a hodnotový relativizmus a ľudský étos (humánna etika) bližšie nevysvetľuje. Jej základom je neo liberalizmus, post liberalizmus a tieň post demokratickej tretej totality…
Článok HS sa odvoláva aj na pápežskú encykliku adresovanú kňazom a biskupom, ktorou je kritika indiferentizmu Mirari Vos 15.8.1832.
Pemzum o islame (pôvod vsuvky zmienenej vyššie):
https://blog.hlavnespravy.sk/2795/islamizacia-europy-pre-islam-uspesne-pokracuje/
Anton Ziolkovský, svojím vyhlásením v závere diskusie, že „všetci máme jedného a jediného boha“ (video) je negramotný kresťanský heretik a falošný prorok!
Svojím výrokom vystúpil proti katolicistickému náboženskému ekumenizmu, čím súčasne potvrdil, že náboženský ekumenizmus je blud!
Aj podľa Ziolkovského, ľudstvo má vraj len jediného spoločného Boha, preto ekumenizácia má už len byrokratické pozadie, ktoré je treba odstrániť rokovaniami a zmluvami…
Iba toho spoločného Boha nedefinoval:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180126033
Post judaistické kresťanstvo vzniklo (počalo) v lone judaizmu a paralelne s judaizmom pokračovalo v Abrahámovej semitskej línii syna Sáry Izáka, Izmael sa z tejto línie vydelil ako syn Hagar a založil arabskú semitskú vetvu islamu až okolo po roku 600 po Kristovi, známu ako arabskí izmaeliti ale s úplne inou eschatológiou, ktorá aj svojou eklektikou oddeľuje islam od dvoch náboženstiev monoteizmu – judaizmu a kresťanstva, ako náboženstvo s úplne iným posolstvom a pravidlami.
Ale pápež František spokojne ekumenicky hlása a zavádza, tiež že:
„Všetci máme jedného spoločného Boha“. Odmeňuje nás  nás alebo trestá.

Naše skutky sú podľa ich povahy samé o sebe odmenou i trestom už za nášho života na Zemi.
Kresťanstvo dodáva: „Už v myšlienke“. Ale už tá (túžba) je trestom. Sekulárny svet potvrdzuje: „Prianie je otcom myšlienky.“ A to sa rovná zhoda etiky „zhora“ s etikou „zdola“.
Takže, ak by naša vôľa bola naozaj slobodná, a svedomie funkčné, naša Zem a svet by sa zaobišiel bez náboženstiev. Hmm…
Ibaže ľudská bytosť ale nedisponuje len telom a telo oživujúcou dušou, ale na rozdiel od nižších živočíšnych druhov, aj duchom, duchovným, tretím, len a výlučne ľudským rozmerom.
Ide o súčasť len a výlučne ľudskej softvérovej výbavy, ktorá nám, ľuďom, umožňuje našu ľudskú duchovnú komunikáciu s vyššími úrovňami a rozmermi sveta a Vesmíru…
Ľudský „šiesty“ zmysel pre duchovno je známy ako spiritualita.

Na tomto mieste mi do klávesnice „podbehla“ otázka (vlastne dve):
Je fenomén ľudskej bytosti prirodzený dôsledok darwinistickej evolučnej teórie v praxi?Šesťdňové Božie „stvorenie“ trvalo týždeň, len ako nádcha, alebo stále pokračuje?
Ak by stvorenie, tvorenie, pokračovalo, pravdu mal Darwin s jeho evolučnou teóriou, ale aj Boh, stvoriteľ.
A tým sa veda stretáva s vierou a spoločne dokazujú existenciu BOHA.
Antagonizmus veda verzus viera je umelý.
Veda a viera sa raz kdesi stretnú, v náručí jediného Boha stvoriteľa. Ale nie židovského ani islamského. Jediného, pravého, kresťanského. ON obetoval svojho Syna za celé ľudstvo. Aj za židov, moslimov, ostatných inovercov aj ateistov…
A ktorého „boha“ uctievate vy, ako toho „pravého“ alebo žiadneho, alebo vášho ateistického, zakladá váš intelekt a slobodná vôľa.
Ateisti sú súčasťou Božieho stvorenia a svojím ateizmom sa z neho nevydelia…

Stvorenie sa začalo kdesi a kedysi v čejsi MYŠLIENKE pred Veľkým Treskom. Myšlienka sa stala SLOVOM. A to SLOVO prebývalo medzi nami.
JEŽIŠ, to Slovo, sa nepýtal na náš pôvod, rasu, etnikum, pohlavie a sexuálnu orientáciu, ani náboženstvo…
Jeho osobná obeta je božou obetou za nás všetkých…
Za oponu Veľkého Tresku vás, milí ateistickí a ostatní, vedci, pri všetkej vašej pýche, Boh nevpustí…
To je len JEHO, Boží a osobný chránený priestor.

Kresťanské náboženstvo je svojou povahou, nie z tohto sveta, najdemokratickejším a najliberálnejším náboženstvom a teokraciou, ktorá na Zemi medzi ľuďmi nemá obdobu a konkurenciu v žiadnom inom náboženstve ani v systémoch svetských vecí…
Rozdiel medzi Božou teokraciou a svetskou demokraciou je zrejmý…
Praví kresťania nie sú z tohto sveta, tak učí kresťanská eschatológia.
Kresťanstvo je založené na plne rozvinutom slobodnom a otvorenom ľudskom intelekte, pravej originálnej, ľudskej slobode a slobodnej vôli, ktorú kresťanský Boh plne rešpektuje aj s konzekvenciami, vyplývajúcimi z dikcie Nového zákona.
Kresťanstvo je založené na viere, účinnej ľútosti, pokání a skutkoch.
Kresťanstvo sa šíri evanjelizáciou, čo znamená dobrá správa, nie násilím…
Pravé kresťanstvo vo svojej „pracovnej náplni“ na rozdiel od pôvodného judaizmu a islamu, násilie nemá…
Pravé kresťanstvo je etický kódex ľudstva a súbor pravých základných a odvodených (akcesorických) ľudských práv, nie pseudo práv ani nadpráv…
Ľudia, muži aj ženy a ostatní, plus deti, sú si v kresťanstve rovní v právach aj povinnostiach.
Kresťanstvo na Zemi je ale nesporne najúžasnejším a najmodernejším zo všetkých svetových náboženstiev, aké ľudstvo pozná a k ktorým sa hlási.
Kresťanstvo je pre záchranu a spásu ľudstva, sveta a Európy, stále aktuálnejšie a naliehavejšie…
Bol vám, nám, do vienka všetkému ľudstvu, daný intelekt, slobodná vôľa a do hláv a sŕdc, vložený božský softvér, známy ako svedomie.
Vyberte si.

Pozorovaním sekulárnych a klerikálnych svetských systémov moci a vládnutia (história, súčasnosť a perspektívy otvorenej budúcnosti) som zistil, že žiadne sekulárne (svetské) štátne zriadenie nebolo, nie je ani nebude spôsobilé zaistiť rovnosť práv a povinností a dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú základom pre tvorbu jadra štátnych ústav…
Štát založený na akomkoľvek type demokratického zriadenia na sekulárnom princípe toho nie je schopný…

Mám víziu sekulárneho (svetského) štátneho zriadenia, založeného na kresťanských princípoch štátu a práva, predstavu vlády duchovnej (nie náboženskej!) aristokracie.
Takou minulý ani súčasný vládnuci establishment v jeho personálnom politickom zložení a rozložení, nedisponuje.
Nebudú ním disponovať ani budúce nové persóny v politike, nebude takým ani budúci slovenský prezident. Ide o nadštandardné nároky. Musia ich u mňa spĺňať všetci politici aj prezident. Z tých nárokov za seba nepoľavím.

Slovensko a jeho odborná aj laická verejnosť, by malo, mala prejsť zásadnou otvorenou spoločenskou a občianskou diskusiou, ktorá by mala vyústiť do artikulácie definície pojmu, čo je ľudská, občianska elita (otázky psychológie, štruktúry a výbavy osobnosti, osoby).
Pojem elita je možné preddefinovať hypotézou pojmu múdrosť.
Inteligencia sama o sebe nerovná sa múdrosť.
Inteligencia plus intelekt nerovná sa ešte múdrosť.
Inteligencia plus intelekt a vzdelanie tiež ešte nezakladajú múdrosť.
Múdrosť zakladá inteligencia plus intelekt plus vzdelanie plus osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť…
Jednoodborové, hoc aj najvyššie akademické vzdelanie, nie je zárukou múdrosti (omyl).
Nie je ešte predpokladom vhľadu do diachrónno-synchrónneho kontinua totality ľudského vedomia a bytia.
Múdre nie je už to, že vedomie a bytie je od seba umelo oddelené filozofiou dualizmu (ekonomika je postavená nad nehmotné, duchovné veci ľudských bytostí, čím ich odľudšťuje a odcudzuje im samým…).
V rámci kapitalizmu pre ne mám názov zombie (kto ma čítal, vie…). Ide o otroctvo a službu hmote a konzumu. Sme konzumná spoločnosť, konzumujúca vlastné recyklované exkrementy. A to je koprofágia!
Monizmus ale potvrdzuje už aj kvantová fyzika (hmota a energia svetla).

Poznámka k inteligencii: Delíme ju na to, čo poznáme ako IQ a EQ.
IQ (inteligenčný kvocient) zakladá schopnosti a mohutnosti intelektu, ten schopnosť správne a rýchlo spracovať a vyhodnocovať bezprostredné podnety, úlohy, problémové a záťažové situácie, mieru vzdelávateľnosti a učenia…
EQ (emočný kvocient) zakladá ľudskú schopnosť emočného a citového prežívania, schopnosť empatie (vcítenia sa do vnútorného stavu iných ľudských bytostí, osôb)…
Múdrosť rovná sa zovšeobecnená ľudská skúsenosť.
A tento stav zakladá hodnosť, titul ľudská elita.
Nemá nič spoločné s pojmom celebrita.
Aj múdre ale pre nás „primitívne“ kmene kdesi v džungli majú svojich starších alebo rady starších…
Na pojem múdrosť aplikujte na persónu českého prezidentského kandidáta akademika Jiří Drahoš a máte to.

Od nostalgie za klerikálnym Slovenským štátom sa dištancujem.
Od klerikálneho štátu, kde by mala vládnuť cirkev, sa dištancujem.
Som za rozumné oddelenie cirkví od štátu.
Nábožensky veriaci kresťania sú ale riadnymi občanmi štátu a majú právo podieľať sa na správe vecí verejných.
Kresťanstvo je na Slovensku nosným náboženstvom, je základným ľudským právom a zmieňuje ho Preambula Ústavy SR.

Mám víziu občianskej spoločnosti založenej na občianskej a stavovskej demokracii. Tá predpokladá a vyžaduje nie systémovú (len kozmetické zmeny) ale komplexnú, úplnú a hĺbkovú, esenciálnu a fundamentálnu zmenu SYSTÉMU.
Taká demokracia by nebola odkázaná na protištátnu a podvratnú činnosť treťo sektorových mimovládok, zvaných „neziskovky“.
Taká demokracia nebude potrebovať poznať pojem „politická strana“ ani hnutie, lebo hnutím bude sama demokracia zdola. Všetky záujmové skupiny (dôchodcovia, invalidi…) by mali mať možnosť pre konštitúciu stavov.
K poznámke diskutéra (upravené a vložené 9.2.2018 o 10,38) ako správna pripomienka: „V rámci obvodu by mali voliť už len osobnosti“ mi pripomína systém voliteľov v USA. Súhlas.
Tradičné politické strany by sa pretransformovali cez občianske spolky do stavov a ich zástupcov…
Systém „neziskoviek“ by zanikol.
Bol by súčasťou vnútorných štruktúr jednotlivých spoločenských a profesijných stavov (aj s príslušenstvom – financovanie, kontrola…).
Česi si vo svojom parlamente schválili zákon zvaný „kĺzačka“.
Návrhy zákonov sa posúvajú hore-dole medzi hornou a dolnou snemovňou, čím dochádza k ich „čisteniu“ precizácii a generálnemu konsenzu.
Poznámka: Slovenská parlamentná demokracia je najprimitívnejšia parlamentná demokracia akú poznám. Zodpovedá mentálnej výbave slovenských politikov. Česi sa v nej posúvajú dopredu, Slovensko uviazlo a nevyvíja sa. Rečičky o posilňovaní slovenskej demokracie sú len prázdne kecy.
Každý zákon pred jeho prijatím by mal byť poistený vše spoločenským verejným záujmom.
Výhrada: S referendom opatrne posunovať.
Platilo by taxatívne vymenovanie toho, čo je možné-nemožné a prípustné riešiť referendom.
Predmetom referenda nikdy nesmú byť základné ľudské práva a slobody. O nich sa nediskutuje ani nerozhoduje.
Viac k referendu o zotrvaní v EÚ
https://www.hlavnespravy.sk/mainstreamova-novinarka-ludia-nemozu-rozhodovat-v-referende-o-vystupeni-z-eu-mnohi-su-blbci-ignoranti-s-fasistickymi-sklonmi-mozgove-trosky/1307016
Ak boli SYSTÉMU dobrí ľudia, hlasujúci v referende za vstup do EÚ, musia (tautológia) byť dobrí aj v referende o vystúpení z nej…
Ako cesta dnu, tak i von. Ak nie, ide o akt totality.
Ak (ústava) moc pochádza od občanov platí v jednom prípade, musí to platiť aj v prípade druhom…
Inak je ústava len dekoračný zdrap papiera.
Ak takým je, čo správanie politických „elít“ naznačuje, mali by reagovať občania a dožadovať sa plnenia kľúčovej dikcie ústavy.
Inak dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, a tie tvoria jadro každej ústavy, vzťahujúcej sa na každé demokratické štátne zriadenie.
Dikcia politických elít, odmietajúcich ústavné zakotvenie referenda aj vo veci členstva v EÚ sú vedome – nevedome ľudsko-právne a ústavnoprávne negramotní…
Ak by „elity“ mimo vôľu ľudu a občanov ústavným zákonom zakotvili zákaz referenda o členstve v EÚ, obmedzili by tým základné slobody a práva občanov…
O takom ústavnom zákone by mal vydať nález s konzekvenciami ústavný súd.
Ak aj sú Poľsko (aj Maďarsko) a politický boj o referendum v Česku tŕňom v oku Bruselu (EK), je to aj preto, že svojimi vnútornými ústavnými politikami prejavujú svoju suverenitu a zvrchovanosť…
Moc ľudu a občanov nemôže byť totálna.
Ale ani moc a vôľa ľudu svojou totálnou mocou nesmie nastoliť totalitu moci ľudu.
Občania nemôžu a nesmú v referende hlasovať o obmedzení svojich vlastných základných ľudských, občianskych, politických, náboženských a iných práv, odvodených od základných ľudských práv…
Referendum o zotrvaní v EÚ je odvodeným právom od základných ľudských práv…
(odsek vložený 10.2.2018, o 8,10 hod.)
Tým, ktorí by hlasovali za slovaxit odporúčam, aby vyhodnotili a zvážili všetky dôsledky a konzekvencie svojho rozhodnutia, najmä status a hĺbku integrácie Slovenska do európskych štruktúr, ktorú svojím hlasovaním za vstup do EÚ spôsobili bez toho, aby boli osobne, ľudsky a občiansky aktívni vo veciach Slovensko zväzujúcej Lisabonskej zmluvy s príslušenstvom…
Čakaním na nečinnosť svojich volených zástupcov ste svoje šance prepásli…
Znášajte konzekvencie a užívajte si.

Možnosti straníckeho politického systému partokracie sa vyčerpali, koaličné vlády nemajú čo ponúknuť, ich potenciál je impotentný a neplodný, to, čo ponúkajú (a to sa dnes deje aj v Nemecku), ale aj v Česku, je už len kamufláž a prácne vymýšľanie tém a hľadanie konsenzu…
Ale viacerí politici to vedome-podvedome cítia a tušia…
Politický systém Európskej únie je v rozklade, hlbokú vnútornú politickú krízu prežívajú v USA (liberálni demokrati a republikáni verzus neokoni a Deep States).
Do verejných politík sa dnes dostane bársaká persóna ad hoc, ktorej sa podarí oklamať hlúpych a dôverčivých voličov…
A tých je (občianska a politická negramotnosť) stále viac…

Dočasný prechodový medzi stav vypĺňajú takzvané „neštandardné“ politické subjekty. Tým lepším prípadom je Babišovo Hnutie ANO.
Potom sú strany ad hoc (OĽaNO) alebo „populistické“ (reprezentujúce vôľu a hlas ľudu a režimom a systémom preto neakceptovateľné a ostrakizované!) strany ako Okamurova SPD a extrémistické (ĽSNS). Ostatok je „čosi v medzi  priestore“ o nič lepší…
Výsledkami českých parlamentných voľbami došlo k vážnemu narušeniu systému vládnutia tradičných (štandardných) politických strán a výsledkom prezidentských volieb k škandalóznemu fiasku českej (pražskej) kaviarenskej „proeurópskej“ (prozápadnej) demokracie.
K správaniu sa porazených „štandardných“ strán s ich „nepriestrelnou“ politickou etikou: „Nechceme vo vláde trestne stíhaného politika!“:
Jednanie Babiša a ČSSD vo vnútornej kríze naznačuje, že po zjazde sa ČSSD zachová ako nemecký Schulz a jeho SPD. A nechá sa slávnostne „ukecať“ pre vstup do vládnej koalície, lebo chce mať podiel na koláči moci…
Aktuálna správa: Martin Schulz šéfom nemeckej diplomacie nebude. Končí aj ako predseda SPD.  Podobnosť s českou ČSSD. Vložené 9.2.2017 o 15,12
Lebo všetci porazenci vedia, že v predčasných parlamentných voľbách by im to múdri voliči definitívne zrátali, a oni by prišli aj o posledné ponožky.
Parlamentná demokracia a politika nepozná etiku ale len pragmatiku.
Etika v politike a politikmi je len hraná, navonok, a to je ten pravý populizmus.
Túžba po politickej moci je prejav patickej poruchy osobnosti v časti ego.
Príznačná pre väčšinu politikov.
Tento systém získavania moci a vlády nad osudmi ľudí a spoločnosti je príčinou násilia a tragédií, o čom svedčia dejiny a história ľudstva a totalitných režimov.
Treba ho zastaviť, úplne zrušiť a nahradiť zmenou systému, vyjsť z toho systémového matrixu von, nielen systémovými zmenami, ale vládou osobnostne zdravých, vyrovnaných a eticky nepriestrelných ľudských a občianskych elít.
PSYCHOPATI sa budú brániť.
SYSTÉM je možné položiť zhruba do 14 dní aj s cestou. Pokojne, bez násilia, bez jedinej kvapky krvi.
On sa ale rozpadáva aj sám. Tak mu treba „pomôcť“. Otvorená otázka ale je, čo s tým potom? Odpovede sú na nás, na vás. Nečakajte, že vám všetko bude doručené až domov, ako pizza. Skúste potrápiť svoje hlavinky. A sa uvidí…
Zároveň došlo k masívnemu samo poškodeniu povesti a kreditu „pražskej kaviarenskej“ časti opozičných anti Zemanovských novinárov…
A pokračuje – Miloš Zeman je údajne hospitalizovaný na ARO po vážnej mozgovej príhode. Práve ho sviežeho a veselého po rekreačnej dovolenke sledujem na TV Barrandov v relácii „Týden s panem prezidentem“. 🙂
A mimo iné, práve hovorí elitách a pseudo elitách
A o tom, že správna spoločnosť vždy bola, je a bude rozdelená, inak nemá svoju správnu a žiaducu vývojovú dynamiku…
Diskusia o novele zákona o politických stranách, ktorú otvorili „štandardné“ politické strany, vec nevyrieši…
Lebo SYSTÉM, globálny Matrix, nepustí nikoho zo svojej bubliny von…
Chce to zmenu systému, nie systémové zmeny.

Čas na zmenu a postavenie partokratického systému vládnutia a prechod do reálnej demokracie a zmeny volebného systému už dozrel, otázkou je, kedy sa ho domôže a presadí si ho občan, a zdvihne svoj ctený lenivý zadok od fejzbúku a médií a začne sa aktívne „starať“ o svoju reálnu slobodu a spoločnú reálnu demokraciu moci a vládnutia.

Sympatickou mi je pôvodná antická eklézia a agora. Tieto typy verejných zhromaždení môže mať každá komunita, spoločenský stav obec, mesto…
Vrcholovým orgánom je snem.
Kto by sa nezúčastňoval verejných zhromaždení, sám by sa vylúčil zo svojho spoločenstva…
Súčasná parlamentná demokracia vylučuje občana z legislatívnych procesov, občan je živený tým, že jeho účasť na demokracii začína a končí voľbami jeho zástupcov a mimo volieb sa na demokracii nezúčastňuje (lebo prekáža „demokracii“).
Samozrejme, inštitút ústavného a najvyššieho súdu a oddelenej súdnej moci by ostali nedotknuté, ale vláda, teda Rada starších, by vertikálne podliehala priamej kontrole a vôli ľudu „zdola“.
Ak si jeho volený zástupca nepočína v súlade s vôľou voliča, občan, volič to svojmu „zradcovi“ môže „spočítať“ až v nasledujúcich voľbách…
Do toho času môžu naši volení zástupcovia napáchať mnohé hmotné a nehmotné škody na spoločnom záujme a majetku vedome (osobný záujem a obohatenie) nevedomky (neznalosť veci).

Spoločnosť by si mala ujasniť aj, kto z jej členov má-nemá právo a je spôsobilý a kvalifikovaný pre vstup do verejných politík a vôbec, či má čo hľadať v médiách…
Je trebárs Michal Havran slovenská celebrita alebo elita po tom, čo štúrovca Vajanského nazval „zaprdeným hlupákom“..? (vylúčiť zo spoločnosti, zamknúť ho v jeho „kaviarni“). A so svojimi kumpánmi bude odtiaľ kvičať a trieskať do dverí:
Slobodáááaa!
Demokraciááa!
Zmrdíííííiii!
Progresívne Slovenskóóóoo!
Ale zablokoval ma on, nie ja jeho, smrad jeden, po Vajanského prde!
S radosťóóu, pán HAVRAN!
Či bola Magda Vášáryová lepšou herečkou, než je dnes političkou a koľko osohu a škody narobila ako politička „pod Dzurindom“ aj s ním, pre Slovensko..? Beztrestne tára kade chodí…
Či nám má byť vzorom Breiner a Šimečka, lebo ich vyznamenal sám prezident, a nik nevie, za čo…
Fedor Gál a Milan Šimečka spolu s Vašáryovou, a tieto persóny, vysedávajú exkluzívne v ČT24-ke a osierajú Slovensko, z ktorého zbabelo ušli a odtiaľ nás, čo sme tu doma, a ostali „školia a poúčajú“ o demokracii a ako sa má a ako by oni robili slovenskú politiku… a nik ich za to nenakope do ich zadkov alebo predkov…
Fedor Gál sústavne kvičí: Holocáááaaust! To je jeho pas a vízum do spoločnosti? Poliaci mu to, aj jemu, vysvetlili zákonom o holocauste.
Mediálny cirkus okolo vyznamenaní sa utišuje a postupne sa naň zabúda…
Ja už len, že do jedného radu s nimi „náš“ prezident postavil Gabrielu Beňačkovú a Ilju Zeljenku, pre ich nesporné zásluhy o rozvoj slovenského hudobného operného a skladateľského umenia a Slovensko… (v prítomnosti týchto persón sa mohli cítiť všeliako…).
Alebo, či stačí byť javiskový pajác, mať televízne šou, a mať tým zároveň právo tárať do politiky a vykrikovať sprostosti o ľudských právach, korupcii a Istanbulských dohovoroch..?
Papaláši znehodnotili titul Biela Vrana (Ján Levoslav Benčík) a prezident aj výročie samostatného Slovenska (Breiner a Šimečka boli proti samostatnému Slovensku…).
Ale vznik Československa sa na Slovensku neoslavuje…

Už ostro nebezpečným sa stáva rozmáhajúce sa nálepkovanie, ako rakety typu vzduch-vzduch, lietajú nálepky typu: fašista, neonacista, extrémista, rasista, antisemita, xenofób, homofób…
Pozor, vážení/né, toto pripomína obdobie pred zrodom Norimberských zákonov v roku 1935! Ak to dovolíme/dovolíte, tí, čo ich budete voliť, vám po voľbách 2020 napíšu nové…
Vydávajú sa za liberálnych demokratov…
Už dnes vám ale neumožnia na svojich stránkach iný názor, než majú oni…
Zablokovaných „mŕtvych“ v tejto už riadne besnejúcej infovojne na fejzbúku pribúda…
Tamtá, hore zmienená diskusia, má pozadie v EK a pokynoch pre médiá…
Nastupuje reštrikcia obsahu médií a verejného mediálneho priestoru, a sociálnych sietí, už blízka cenzúre…
Naša „verejnoprávna“ to robí aktívne a smutné je, že do médií a novinárskych radov prenikla autocenzúra…
Zväčša mladšia novinárska obec má mladé rodiny a systém si ich zaviazal dlhoročnými hypotékami (byt, zariadenie…)
Neradi by stratili prácu…

Na čele „môjho“ nového štátu by stála zdola, nie horizontálne (súčasná parlamentná demokracia) ale vertikálne delegovaná intelektuálna a duchovná aristokracia (spojenie duševnej, duchovnej a intelektovej zložky ako jednota troch zložiek vnútornej výbavy osobnosti ľudskej osoby), jednotlivými spoločenskými inštitucionalizovanými stavmi (namiesto ministerstiev, komôr a asociácií…) zdola, členskými základňami jednotlivých stavov delegovaných, svoje stavy zastupujúcich a reprezentujúcich osôb.
Jednotlivé persóny, osoby, delegované ako špičkové elity, osoby, stavmi a občianskou spoločnosťou, by netvorili vládu ale Radu starších štátu.
Každý spoločenský profesijný a občiansky (občianske komunity, municipality) by mali mať svoje snemy a elity, volené do svojho stredu a vedenia ich radou starších…
Malo by ísť nie o horizontálnu (plocha, územie, volebné obvody) ale vertikálnu demokraciu zdola nahor; žiadne volebné obvody, okrsky.

Navrhovateľom, tvorcom a spolutvorcom štátnej ústavy a legislatívy by bol stavovský a občiansky snem.
Zákony (ich riadne konsenzuálne prejednané a spracované návrhy, sledujúce verejný celospoločenský, nielen stavovský záujem a záujem jednotlivcov, skupiniek a skupín) by schvaľovala a prijímala rada starších štátu.

Politológia by nadobudla úplne iné parametre a bola by nahradená inou, post politickou vedou…
A možno by vôbec nebola potrebná…
Ani predvolebné, volebné, povolebné a medzivolebné manipulované, objednané a zaplatené prieskumy…
A dobrú teoretickú intuíciu, že ubudne korupcie, lebo jednotlivé stavy si ju vo svojich vnútorných štruktúrach ustrážia v záujme vlastného prežitia…
Lebo korupcia je ako incest. Vedie k degenerácii a zániku rodu.

Zatiaľ moja utópia. Prestane ňou byť, ak ľudsky, mentálne a občiansky všetci dozrieme.
A budeme zajedno. Ale na to nepotrebujeme „zjednocujúceho a spájajúceho“ prezidenta.
Proti komu? Čomu? Proti nám? Proti sebe? Zrejme tiež utópia.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

To, čo som zverejnil som zverejnil z môjho pohľadu predčasne, aby som to „stihol“.
Lebo už mi „letí guľka do hlavy“ a dozvedel som sa aj, že: „ZOMRI!“ (diskusie). 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Polícia vykonáva najdlhšiu obhliadku miesta činu vo svojej histórii

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:Facebook PZ)   Polícia Slovenskej republiky realizuje v blízkosti mesta Hlohovec najdlhšiu obhliadku miesta činu vo svojej histórii. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s pracovníkmi kontrolných chemických laboratórií sekcie krízového…

Kočner sa môže dostať na slobodu!? Vo vyšetrovacom spise sa objavil záhadný znalecký posudok

ZnaBratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podnikateľ Marian Kočner je stále vo väzbe v súvislosti s údajným falšovaním zmeniek TV Markíza. Je otázne, či v nej pobudne aj naďalej, keďže vo vyšetrovacom spise sa záhadným spôsobom objavil znalecký posudok, ktorý tam údajne predtým nebol. Tento fakt môže zvrátiť vyšetrovanie…

Vodič, ktorý prežil pád mosta v Janove, sa vrátil na miesto tragédie

Janov 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Taliansky vodič kamióna Luciano Goccia, ktorý pád z rútiaceho sa diaľničného mosta v Janove prežil s vykĺbeným ramenom a pomliaždeným bokom, vo štvrtok uviedol, že sa stále nemôže pozerať na most, cez ktorý jazdieval každý deň. Goccia sa vo štvrtok vrátil na miesto…

Zadosťučinenie? Tibor Gašpar sa stal novým poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Tibor Gašpar je od 1. augusta tohto roka poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej Po vynútení si odchodu Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta k 1. máju tohto roka, ktorý zorganizovalo hnutie Za slušné Slovensko, sa dostáva Gašparovi zadosťučinenia. Podľa informácií, ktoré potvrdil tlačový…

Čo bude nasledovať po výstavbe polygonu NATO v Litve?

Moskva 16. augusta 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Steven Governo)   Vedľa leteckého polygonu NATO, ktorý sa stavia v litovskom meste Kazlų Rūda 60 km od hranice s Ruskom, čoskoro vznikne i nová letecká základňa aliancie, myslí si vojenský spravodajca Sputnika Alexandr Chrolenko. Len 4 kilometre od Kazlų Rūda se nachádza letisko s pristávacou…

Kia Motors Slovakia otvorila zdravotné stredisko na prevenciu chorôb z povolania

Teplička nad Váhom 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Výrobný závod Kia Motors Slovakia (KMS) vo štvrtok slávnostne otvoril vlastné zdravotné stredisko priamo v areáli závodu v Tepličke nad Váhom. Stredisko má slúžiť na prevenciu chorôb z povolania. TASR informoval vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou KMS Dušan Dvořák.…

Quang Le Hong ku kauze Vietnamca: Počas únosu som bol slovenský štátny úradník. Médiá v súvislosti s mojou osobou šíria xenofóbiu

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/An Dang/Vietnam News Agency via AP)   Aktuálna situácia v slovenskom spoločensko-politickom a mediálnom živote ma núti opätovne reagovať na medializované informácie a tvrdenia o súvise mojej osoby s tzv. „kauzou Vietnamec“ Na rozdiel od predchádzajúceho vyjadrenia pritom sa nebudem vyjadrovať z pozície predstaviteľa SR, keďže…

Mladý pár slniečkarov chcel cestou po svete na bicykloch dokázať, že všetci ľudia sú dobrí. Došli po územie ISIS, kde týchto "neveriacich" zabili islamisti

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mladý americký pár bol zabitý v rámci teroristického útoku, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát minulý mesiac. Mladí Američania sa rozhodli zanechať nudný život, zdolať celý svet na bicykloch a dokázať, že ľudia na celom svete sú len dobrí. Ukázalo sa ale, že…

Mimovládkam sa nepáči, akým spôsobom chce Saková vyberať prezidenta Policajného zboru

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť vo štvrtok rokovali s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) o zmenách v polícii. Kritizovali novelu zákona o Policajnom zbore (PZ) SR, ktorá podľa nich nevedie k odpolitizovaniu polície. V kľúčových bodoch sa so Sakovou nezhodli. TASR o tom informoval…

Laci Strike si zmeral sily s profesionálnym fotografom. Takto to dopadlo

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:Laci Strike)   Tanečník a choreograf Laci Strike prepadol pred dvoma rokmi fotografii a toto leto prijal výzvu profesionálneho fotografa Eduarda Gensereka, aby zmerali svoje sily. Jeden deň strávili v romantickej Banskej Štiavnici s podmienkou, že všetko nafotia rovnakým smartfónom. Komu to šlo lepšie, posúďte sami. Obaja fotografi sa tento…

"Čína ako protivník USA". Čína vyjadrila nesúhlas s novým obranným rozpočtom USA

Peking 16. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Charles Dharapak)   Čína vyjadruje silnú nespokojnosť s prijatím rozpočtu USA na obranu na rok 2019, ktorý obsahuje negatívny kontext pre Čínu, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lu Kang podľa ruskej agentúry Ria Novosti "Čína opakovane vyjadrila svoj postoj k tejto otázke a predstavila ho…

Po zrútení časti mosta v Janove môže byť nezvestných ešte 20 ľudí

Janov 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Až 20 ľudí môže byť ešte nezvestných po utorkovom zrútení časti diaľničného mosta v talianskom prístavnom meste Janov. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Talianski záchranári od utorka prehľadávajú trosky betónového mosta na mieste…

Pamiatke našich predkov – 1944! Spomienka na SNP v Hermanovciach nad Topľou

Hermanovce nad Topľou 16. august 2018 (HSP/Foto:Matica slovenská)   Pamätník SNP, Hermanovce nad Topľou, 24. august 2018 o 16.30 h V dňoch 24. a 25. augusta 2018 organizuje Matica slovenská, obec Hermanovce nad Topľou a partneri už 4. ročník spomienkového podujatia na udalosti Slovenského národného povstania v okolí Hermanoviec nad Topľou s názvom Pamiatke našich predkov…

20% vo voľbách? Kisku už vidia na čele opozície. Dopadne podobne ako Procházka?

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Aj keď riadne parlamentné voľby sú ešte pomerne ďaleko, viacero opozičných strán si už mydlí ruky a obsadzuje vládne posty či už v súvislosti s rokom 2020, alebo v prípade vysnívaných predčasných volieb, ešte skôr. Na mieste je však otázka, či ambiciózne pravicové…

Zdravotnícki záchranári od začiatku augusta riešili 1117 kolapsov z tepla

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Počet výjazdov k pacientom, ktorí majú zdravotné ťažkosti v dôsledku horúčav, považujú zdravotní záchranári stále za vysoký. Počas stredy (15.8.) ošetrili na Slovensku v dôsledku vysokých teplôt 47 ľudí. Od začiatku augusta evidujú 1117 takýchto prípadov. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska…

Pomsta slniečkarov? Pred kanceláriou Salviniho strany explodovalo výbušné zariadenie

Rím 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto: Matteo Salvini Twitter)   Pred kanceláriou talianskej vládnucej strany Liga v meste Treviso, ležiacom severne od Benátok, explodovalo v noci na štvrtok výbušné zariadenie. Ďalšie sa našlo neskôr priamo v kancelárii a pyrotechnici ho zneškodnili. K zraneniam nedošlo, informovala agentúra DPA. "Snažia sa nás zastaviť,…

EÚ odmieta tvrdenia, že brzdila práce na talianskej infraštruktúre

Brusel 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Európska únia vo štvrtok rázne zareagovala na tvrdenia talianskych politikov, že zrútenie diaľničného mosta v prístavnom meste Janov do určitej miery súvisí s rozpočtovými obmedzeniami, uvalenými úradmi mimo Talianska. Hovorca Európskej komisie Christian Spahr sa vyjadril po tom, čo taliansky minister vnútra Matteo…

Aj Kočner má právo na prezumpciu neviny

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Novinári nemusia mať radi podnikateľa Mariana Kočnera, ale v ich vlastnom záujme je, aby rešpektovali jeho zákonné práva a zo všetkého najviac slovne toľko omieľanú, ale skutkami brutálne pošliapavanú prezumpciu neviny. Raz sa im ich neúcta k základným princípom právneho štátu môže vypomstiť. Potom už bude…

TopSpeed

Rumunský elektromobil do 15 000 €? Inšpiroval ich Elon Musk

0

Znie to tak nepravdepodobne, ako sa len dá. No snáď nie nemožne. Ak hovoríme o Rumunských osobných autách, každý si spomenie na Daciu. Tí zbehlejší a starší aj na terénne ARO a Olcit. Málokto by uveril, že tu môžu vznikať elektromobily. Laicky povedané, krajina na to veľmi nemá predpoklady. No…

Rišo Gonda sa predstaví na domácej VC Slovenska

0

Deviata Veľká Cena Slovenska na SlovakiaRingu prinesie množstvo zábavy na trati aj v zákulisí. O hlavné trofeje a body do národných šampionátov, do Stredoeurópskej trofeje FIA (FIA CEZ) a do ESET V4 CUP sa pobije až 77 jazdcov v šprintoch rôznych divízií, vrátane formulovej a 22 tímov v sobotňajších dvojhodinových…

Vďaka Polestar pohon Volvo AWD preferuje zadnú nápravu

0

Značka Polestar bola donedávna dvorným úpravcom vozidiel Volvo, dnes je to už samostatná automobilka. To však nič nemení na fakte, že je s Volvom stále previazaná. Príkladom je úprava softvéru pre štvorkolky Volvo AWD tak, aby priniesli vodičom lepšiu radosť z jazdy. Ako je to možné?

Nové BMW Z4 G29 je odhalené týždeň pred oficiálnym debutom

0

V BMW naplánovali premiériu dlho očakávaného športového roadstera vyvinutého v úzkej spolupráci s Toyotou na budúcotýždňovú luxusnú akciu v Pebble Beach. Tu pred rokom ukázali Z4 koncept (obrázky sú dole). Niekoľko nepochybne oficiálnych obrázkov novinky uniklo už dnes. Nové BMW Z4 má pre nás stále mnoho tajomstiev, no pár vecí je…

Alfa Romeo Mito končí. Príde nástupca?

3

Možno si to neuvedomujete, no Alfa Romeo Mito je na trhu už riadny deduško. Má 10 rokov, čo z dnešného pohľadu na jednu generáciu ozaj veľa. Obzvlášť ak dnes niektorí výrobcovia robia novú generáciu aj po 4 až 5 rokoch. Je zrejmé, že je čas na ukončenie výroby I. generácie. Je v pláne nástupca?…

NDS uzavrie Einsteinovú od piatka na 12 dní

10

V piatok 17.08. v neskorých večerných hodinách NDS uzavrie Einsteinovú pre opravu vozovky diaľnice D1 v Bratislave na úseku Prístavný most – most Lafranconi, ľavý jazdný pás, v km 3,300 – 0,800 v smere na most Lafranconi. Doprava v smere opravy vozovky bude presmerovaná na Einsteinovú ulicu, ktorá je v súbehu…

KAMzaKRÁSOU

Video Test: BALEA STICK - Čistiaca pleťová tyčinka s čajom Matcha

0

BALEA STICK čistiaca pleťová tyčinka s osviežujúcou vôňa čaju matcha je určená pre jemné a dôkladné čistenie pleti. A tá vôňa! Tá nás jednoducho dostala! Tyčinka sa pri kontakte s vodou premení na jemnú čistiacu penu, čo z nej robí super parťáka na rýchle a praktické čistenie. Odstránila však všetky…

Video Súťaž s HERMÉS: Vyhraj pánsky a dámsky parfum v hodnote 200 €!

2

ĎAKUJEME! 500 odberateľov je pre niekoho možno malý míľnik, no my sme sa ho nevedeli dočkať. Každý deň tvrdo pracujeme a prinášame vám novinky zo sveta krásy, zdravia či domácnosti a tak nás nesmierne teší, že naša veľká rodina neustále rastie a že nám fanúšikovia pribúdajú aj tu na YouTube.…

Dámy, pozor - kvasinková mykóza útočí! Ako sa jej ubrániť?

1

Jednou z najbežnejších letných ženských ochorení je vaginálna mykóza. Bazén či jazero, vlhké plavky, cestovanie do cudzích krajín, to sú všetko ideálne podmienky, za ktorých môže k tomuto ochoreniu dôjsť. Mnohé ženy ju však podceňujú a tak sa im mykóza neustále vracia a vracia. Leto je ideálnym ročným obdobím pre rôzne ženské problémy, akými…

Dosť bolo trápenia! Skús triky, ako sa zbaviť kruhov pod očami

3

Budíte sa každé ráno s hnedými kruhmi pod očami a neviete, ako to zmeniť? Kruhy pod očami – najhlavnejší znak toho, že sme mali rušnú noc. Občas sa nám stane, že sa ráno po náročnej noci zobudíme a v zrkadle namiesto krásnej ružovej tváre vidíme vyblednutú, s opuchnutými očami. Existuje mnoho pomocníkov, ktorí…

Trápi ťa nedostatok tekutín? Tieto varovné signály naznačujú, že áno!

6

Pre správnu funkciu ľudského organizmu nie sú dôležité len živiny či rozličné vitamíny a minerálne látky, ale i dostatok tekutín. Naše telo pritom najviac ocení dostatočné množstvo čistej vody, no pitný režim tiež môžeme obohatiť napríklad o minerálne vody či bylinné čaje. Práve počas horúcich letných dní, ktoré môžu predstavovať pre organizmus veľkú…

Ovocie jackfruit: Pozri sa, čím je absolútne fascinujúce!

5

Keď si človek myslí, že už ho v kuchyni nemá čo prekvapiť, zrazu sa spustí lavína nových a nových potravín, valiacich sa z rôznych exotických zemí. Nuž, musíme sa zmieriť s tým, že časy, kedy boli mandarínky na prídel a nálepku tej najväčšej exotiky nosil ananás, sú dávno preč. A nevieme, ako ty, ale my sa…

TopDesať

Diabetes: 10 príznakov ochorenia, ktoré zabíja

0

Diabetes je jedna z najrozšírenejších civilizačných chorôb. Odhaduje sa, že na ňu trpí až 10 % populácie a u mnohých ďalších zostáva diabetes nediagnostikovaný. Pri nevčasnom diagnostikovaní môže nastať u človeka aj smrť. Preto je veľmi dôležité v dnešnej dobe o tomto stále vážnejšom ochorení rozprávať. Keď Slovenskom otriasla smrť…

Tieto nevysvetliteľné fotografie nedokážeš vysvetliť ani ty

0

Na svete existuje obrovské množstvo neuveriteľných udalostí, ktoré sa dejú všade okolo nás, ale dôvody, ktoré sú za nimi sú občas nepochopiteľné a niekedy ani nevysvetliteľné. Nasledujúce fotografie sú toho jasným dôkazom. Niektoré takéto situácie sa nedajú vysvetliť ani logicky. Veď prečo by niekto šiel na krave do McDonaldu? Prípadne…

V púšti Gobi bola nájdená prapodivná vojenská základňa

0

Neznámy objekt, ktorý vyzerá ako záhadná vojenská základňa, bol objavený na Google Earth v púšti Gobi. Nachádza sa na hraniciach Číny a Mongolska. Na videu, ktoré zverejnili vedci na YouTube, možno vidieť podrobne tajomný "technický objekt". Podľa autorov YouTube kanála je táto stavba tajná vojenská základňa, ktorá sa nikdy nepoužívala.…

Takto pred takmer 20 rokmi testovali prvú Škodu Fabia!

0

Škoda Fabia 1. generácie je tu s nami už veľmi dlhú dobu. Po Škode Felicia, ktorá napriek veku stále dokáže vyčariť úsmev, bola technicky Fabia veľkým skokom dopredu. A po prvej Škode Octavia, ktorá sa vie najmä s motorom 1,9 TDI dožiť astronomických nájazdov, ide o druhú modernú Škodovku postavenú na platforme…

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…