Posúvajte sa od poloprávd a lží k pravde, od nej k polopravdám, lžiam a mediálnej propagande, a kdesi tam sa nájdite…

Publikované 08.02. 2018 o 19:18 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V článku o „úspešnej islamizácii Európy“ (pemzum o islame) je len „malá“ vsuvka, ktorú som nerozviedol jednak z dôvodu nosnej témy a aj beztak veľkého objemu textu…
Urobím tak osobitne v tomto kratšom texte, ako rozvedenému doplnku k zmienenému článku a vsuvke.
V Európskej únii prebieha masívna manipulácia verejnosti proti kresťanstvu, jeho a európskym kresťanským hodnotám, kresťanstvo je sofistikovane vytláčané na okraj spoločnosti, ako sociálne vylúčené spoločenstvá…
Adresátmi diskusie „Stretne sa žid, kresťan a moslim…“, ktorá by zrejme podľa očakávaní, mala vyústiť do vzájomného umývania nôh, podľa vzorovej ukážky pápežom Františkom, sú a majú byť žiaci a študenti stredných a vyšších typov škôl…
Má sa vytvoriť a uvoľniť priestor pre islam, ktorý sa v Európe uchádza o svoje ľudské, občianske, politické a náboženské „práva“ a nadpráva.
Po Slovensku vyštartovali turné diskusií o jednote troch monoteistických náboženstiev a o tom, že všetci máme jedného spoločného Boha:
https://www.hlavnespravy.sk/posunme-sa-od-ciastocnej-k-uplnej-pravde/1304018
Článok nemá chybu! Úžasný článok!
Islamizácia Európy aj pod vplyvom týchto diskusií pokračuje aj „vďaka“ multikulturalistickej a multináboženskej a indiferentistickej ideológii a propagande.
Náboženský indiferentizmus tvrdí, že spásu duše je možné získať cez akékoľvek náboženstvo, to je jedno, či ide o monoteistické alebo polyteistické náboženstvo, ak je vraj zachovaná morálka.
Ale tú indiferentizmus ani jeho príbuzný etický, mravný, morálny a hodnotový relativizmus a ľudský étos (humánna etika) bližšie nevysvetľuje. Jej základom je neo liberalizmus, post liberalizmus a tieň post demokratickej tretej totality…
Článok HS sa odvoláva aj na pápežskú encykliku adresovanú kňazom a biskupom, ktorou je kritika indiferentizmu Mirari Vos 15.8.1832.
Pemzum o islame (pôvod vsuvky zmienenej vyššie):
https://blog.hlavnespravy.sk/2795/islamizacia-europy-pre-islam-uspesne-pokracuje/
Anton Ziolkovský, svojím vyhlásením v závere diskusie, že „všetci máme jedného a jediného boha“ (video) je negramotný kresťanský heretik a falošný prorok!
Svojím výrokom vystúpil proti katolicistickému náboženskému ekumenizmu, čím súčasne potvrdil, že náboženský ekumenizmus je blud!
Aj podľa Ziolkovského, ľudstvo má vraj len jediného spoločného Boha, preto ekumenizácia má už len byrokratické pozadie, ktoré je treba odstrániť rokovaniami a zmluvami…
Iba toho spoločného Boha nedefinoval:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180126033
Post judaistické kresťanstvo vzniklo (počalo) v lone judaizmu a paralelne s judaizmom pokračovalo v Abrahámovej semitskej línii syna Sáry Izáka, Izmael sa z tejto línie vydelil ako syn Hagar a založil arabskú semitskú vetvu islamu až okolo po roku 600 po Kristovi, známu ako arabskí izmaeliti ale s úplne inou eschatológiou, ktorá aj svojou eklektikou oddeľuje islam od dvoch náboženstiev monoteizmu – judaizmu a kresťanstva, ako náboženstvo s úplne iným posolstvom a pravidlami.
Ale pápež František spokojne ekumenicky hlása a zavádza, tiež že:
„Všetci máme jedného spoločného Boha“. Odmeňuje nás  nás alebo trestá.

Naše skutky sú podľa ich povahy samé o sebe odmenou i trestom už za nášho života na Zemi.
Kresťanstvo dodáva: „Už v myšlienke“. Ale už tá (túžba) je trestom. Sekulárny svet potvrdzuje: „Prianie je otcom myšlienky.“ A to sa rovná zhoda etiky „zhora“ s etikou „zdola“.
Takže, ak by naša vôľa bola naozaj slobodná, a svedomie funkčné, naša Zem a svet by sa zaobišiel bez náboženstiev. Hmm…
Ibaže ľudská bytosť ale nedisponuje len telom a telo oživujúcou dušou, ale na rozdiel od nižších živočíšnych druhov, aj duchom, duchovným, tretím, len a výlučne ľudským rozmerom.
Ide o súčasť len a výlučne ľudskej softvérovej výbavy, ktorá nám, ľuďom, umožňuje našu ľudskú duchovnú komunikáciu s vyššími úrovňami a rozmermi sveta a Vesmíru…
Ľudský „šiesty“ zmysel pre duchovno je známy ako spiritualita.

Na tomto mieste mi do klávesnice „podbehla“ otázka (vlastne dve):
Je fenomén ľudskej bytosti prirodzený dôsledok darwinistickej evolučnej teórie v praxi?Šesťdňové Božie „stvorenie“ trvalo týždeň, len ako nádcha, alebo stále pokračuje?
Ak by stvorenie, tvorenie, pokračovalo, pravdu mal Darwin s jeho evolučnou teóriou, ale aj Boh, stvoriteľ.
A tým sa veda stretáva s vierou a spoločne dokazujú existenciu BOHA.
Antagonizmus veda verzus viera je umelý.
Veda a viera sa raz kdesi stretnú, v náručí jediného Boha stvoriteľa. Ale nie židovského ani islamského. Jediného, pravého, kresťanského. ON obetoval svojho Syna za celé ľudstvo. Aj za židov, moslimov, ostatných inovercov aj ateistov…
A ktorého „boha“ uctievate vy, ako toho „pravého“ alebo žiadneho, alebo vášho ateistického, zakladá váš intelekt a slobodná vôľa.
Ateisti sú súčasťou Božieho stvorenia a svojím ateizmom sa z neho nevydelia…

Stvorenie sa začalo kdesi a kedysi v čejsi MYŠLIENKE pred Veľkým Treskom. Myšlienka sa stala SLOVOM. A to SLOVO prebývalo medzi nami.
JEŽIŠ, to Slovo, sa nepýtal na náš pôvod, rasu, etnikum, pohlavie a sexuálnu orientáciu, ani náboženstvo…
Jeho osobná obeta je božou obetou za nás všetkých…
Za oponu Veľkého Tresku vás, milí ateistickí a ostatní, vedci, pri všetkej vašej pýche, Boh nevpustí…
To je len JEHO, Boží a osobný chránený priestor.

Kresťanské náboženstvo je svojou povahou, nie z tohto sveta, najdemokratickejším a najliberálnejším náboženstvom a teokraciou, ktorá na Zemi medzi ľuďmi nemá obdobu a konkurenciu v žiadnom inom náboženstve ani v systémoch svetských vecí…
Rozdiel medzi Božou teokraciou a svetskou demokraciou je zrejmý…
Praví kresťania nie sú z tohto sveta, tak učí kresťanská eschatológia.
Kresťanstvo je založené na plne rozvinutom slobodnom a otvorenom ľudskom intelekte, pravej originálnej, ľudskej slobode a slobodnej vôli, ktorú kresťanský Boh plne rešpektuje aj s konzekvenciami, vyplývajúcimi z dikcie Nového zákona.
Kresťanstvo je založené na viere, účinnej ľútosti, pokání a skutkoch.
Kresťanstvo sa šíri evanjelizáciou, čo znamená dobrá správa, nie násilím…
Pravé kresťanstvo vo svojej „pracovnej náplni“ na rozdiel od pôvodného judaizmu a islamu, násilie nemá…
Pravé kresťanstvo je etický kódex ľudstva a súbor pravých základných a odvodených (akcesorických) ľudských práv, nie pseudo práv ani nadpráv…
Ľudia, muži aj ženy a ostatní, plus deti, sú si v kresťanstve rovní v právach aj povinnostiach.
Kresťanstvo na Zemi je ale nesporne najúžasnejším a najmodernejším zo všetkých svetových náboženstiev, aké ľudstvo pozná a k ktorým sa hlási.
Kresťanstvo je pre záchranu a spásu ľudstva, sveta a Európy, stále aktuálnejšie a naliehavejšie…
Bol vám, nám, do vienka všetkému ľudstvu, daný intelekt, slobodná vôľa a do hláv a sŕdc, vložený božský softvér, známy ako svedomie.
Vyberte si.

Pozorovaním sekulárnych a klerikálnych svetských systémov moci a vládnutia (história, súčasnosť a perspektívy otvorenej budúcnosti) som zistil, že žiadne sekulárne (svetské) štátne zriadenie nebolo, nie je ani nebude spôsobilé zaistiť rovnosť práv a povinností a dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú základom pre tvorbu jadra štátnych ústav…
Štát založený na akomkoľvek type demokratického zriadenia na sekulárnom princípe toho nie je schopný…

Mám víziu sekulárneho (svetského) štátneho zriadenia, založeného na kresťanských princípoch štátu a práva, predstavu vlády duchovnej (nie náboženskej!) aristokracie.
Takou minulý ani súčasný vládnuci establishment v jeho personálnom politickom zložení a rozložení, nedisponuje.
Nebudú ním disponovať ani budúce nové persóny v politike, nebude takým ani budúci slovenský prezident. Ide o nadštandardné nároky. Musia ich u mňa spĺňať všetci politici aj prezident. Z tých nárokov za seba nepoľavím.

Slovensko a jeho odborná aj laická verejnosť, by malo, mala prejsť zásadnou otvorenou spoločenskou a občianskou diskusiou, ktorá by mala vyústiť do artikulácie definície pojmu, čo je ľudská, občianska elita (otázky psychológie, štruktúry a výbavy osobnosti, osoby).
Pojem elita je možné preddefinovať hypotézou pojmu múdrosť.
Inteligencia sama o sebe nerovná sa múdrosť.
Inteligencia plus intelekt nerovná sa ešte múdrosť.
Inteligencia plus intelekt a vzdelanie tiež ešte nezakladajú múdrosť.
Múdrosť zakladá inteligencia plus intelekt plus vzdelanie plus osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť…
Jednoodborové, hoc aj najvyššie akademické vzdelanie, nie je zárukou múdrosti (omyl).
Nie je ešte predpokladom vhľadu do diachrónno-synchrónneho kontinua totality ľudského vedomia a bytia.
Múdre nie je už to, že vedomie a bytie je od seba umelo oddelené filozofiou dualizmu (ekonomika je postavená nad nehmotné, duchovné veci ľudských bytostí, čím ich odľudšťuje a odcudzuje im samým…).
V rámci kapitalizmu pre ne mám názov zombie (kto ma čítal, vie…). Ide o otroctvo a službu hmote a konzumu. Sme konzumná spoločnosť, konzumujúca vlastné recyklované exkrementy. A to je koprofágia!
Monizmus ale potvrdzuje už aj kvantová fyzika (hmota a energia svetla).

Poznámka k inteligencii: Delíme ju na to, čo poznáme ako IQ a EQ.
IQ (inteligenčný kvocient) zakladá schopnosti a mohutnosti intelektu, ten schopnosť správne a rýchlo spracovať a vyhodnocovať bezprostredné podnety, úlohy, problémové a záťažové situácie, mieru vzdelávateľnosti a učenia…
EQ (emočný kvocient) zakladá ľudskú schopnosť emočného a citového prežívania, schopnosť empatie (vcítenia sa do vnútorného stavu iných ľudských bytostí, osôb)…
Múdrosť rovná sa zovšeobecnená ľudská skúsenosť.
A tento stav zakladá hodnosť, titul ľudská elita.
Nemá nič spoločné s pojmom celebrita.
Aj múdre ale pre nás „primitívne“ kmene kdesi v džungli majú svojich starších alebo rady starších…
Na pojem múdrosť aplikujte na persónu českého prezidentského kandidáta akademika Jiří Drahoš a máte to.

Od nostalgie za klerikálnym Slovenským štátom sa dištancujem.
Od klerikálneho štátu, kde by mala vládnuť cirkev, sa dištancujem.
Som za rozumné oddelenie cirkví od štátu.
Nábožensky veriaci kresťania sú ale riadnymi občanmi štátu a majú právo podieľať sa na správe vecí verejných.
Kresťanstvo je na Slovensku nosným náboženstvom, je základným ľudským právom a zmieňuje ho Preambula Ústavy SR.

Mám víziu občianskej spoločnosti založenej na občianskej a stavovskej demokracii. Tá predpokladá a vyžaduje nie systémovú (len kozmetické zmeny) ale komplexnú, úplnú a hĺbkovú, esenciálnu a fundamentálnu zmenu SYSTÉMU.
Taká demokracia by nebola odkázaná na protištátnu a podvratnú činnosť treťo sektorových mimovládok, zvaných „neziskovky“.
Taká demokracia nebude potrebovať poznať pojem „politická strana“ ani hnutie, lebo hnutím bude sama demokracia zdola. Všetky záujmové skupiny (dôchodcovia, invalidi…) by mali mať možnosť pre konštitúciu stavov.
K poznámke diskutéra (upravené a vložené 9.2.2018 o 10,38) ako správna pripomienka: „V rámci obvodu by mali voliť už len osobnosti“ mi pripomína systém voliteľov v USA. Súhlas.
Tradičné politické strany by sa pretransformovali cez občianske spolky do stavov a ich zástupcov…
Systém „neziskoviek“ by zanikol.
Bol by súčasťou vnútorných štruktúr jednotlivých spoločenských a profesijných stavov (aj s príslušenstvom – financovanie, kontrola…).
Česi si vo svojom parlamente schválili zákon zvaný „kĺzačka“.
Návrhy zákonov sa posúvajú hore-dole medzi hornou a dolnou snemovňou, čím dochádza k ich „čisteniu“ precizácii a generálnemu konsenzu.
Poznámka: Slovenská parlamentná demokracia je najprimitívnejšia parlamentná demokracia akú poznám. Zodpovedá mentálnej výbave slovenských politikov. Česi sa v nej posúvajú dopredu, Slovensko uviazlo a nevyvíja sa. Rečičky o posilňovaní slovenskej demokracie sú len prázdne kecy.
Každý zákon pred jeho prijatím by mal byť poistený vše spoločenským verejným záujmom.
Výhrada: S referendom opatrne posunovať.
Platilo by taxatívne vymenovanie toho, čo je možné-nemožné a prípustné riešiť referendom.
Predmetom referenda nikdy nesmú byť základné ľudské práva a slobody. O nich sa nediskutuje ani nerozhoduje.
Viac k referendu o zotrvaní v EÚ
https://www.hlavnespravy.sk/mainstreamova-novinarka-ludia-nemozu-rozhodovat-v-referende-o-vystupeni-z-eu-mnohi-su-blbci-ignoranti-s-fasistickymi-sklonmi-mozgove-trosky/1307016
Ak boli SYSTÉMU dobrí ľudia, hlasujúci v referende za vstup do EÚ, musia (tautológia) byť dobrí aj v referende o vystúpení z nej…
Ako cesta dnu, tak i von. Ak nie, ide o akt totality.
Ak (ústava) moc pochádza od občanov platí v jednom prípade, musí to platiť aj v prípade druhom…
Inak je ústava len dekoračný zdrap papiera.
Ak takým je, čo správanie politických „elít“ naznačuje, mali by reagovať občania a dožadovať sa plnenia kľúčovej dikcie ústavy.
Inak dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, a tie tvoria jadro každej ústavy, vzťahujúcej sa na každé demokratické štátne zriadenie.
Dikcia politických elít, odmietajúcich ústavné zakotvenie referenda aj vo veci členstva v EÚ sú vedome – nevedome ľudsko-právne a ústavnoprávne negramotní…
Ak by „elity“ mimo vôľu ľudu a občanov ústavným zákonom zakotvili zákaz referenda o členstve v EÚ, obmedzili by tým základné slobody a práva občanov…
O takom ústavnom zákone by mal vydať nález s konzekvenciami ústavný súd.
Ak aj sú Poľsko (aj Maďarsko) a politický boj o referendum v Česku tŕňom v oku Bruselu (EK), je to aj preto, že svojimi vnútornými ústavnými politikami prejavujú svoju suverenitu a zvrchovanosť…
Moc ľudu a občanov nemôže byť totálna.
Ale ani moc a vôľa ľudu svojou totálnou mocou nesmie nastoliť totalitu moci ľudu.
Občania nemôžu a nesmú v referende hlasovať o obmedzení svojich vlastných základných ľudských, občianskych, politických, náboženských a iných práv, odvodených od základných ľudských práv…
Referendum o zotrvaní v EÚ je odvodeným právom od základných ľudských práv…
(odsek vložený 10.2.2018, o 8,10 hod.)
Tým, ktorí by hlasovali za slovaxit odporúčam, aby vyhodnotili a zvážili všetky dôsledky a konzekvencie svojho rozhodnutia, najmä status a hĺbku integrácie Slovenska do európskych štruktúr, ktorú svojím hlasovaním za vstup do EÚ spôsobili bez toho, aby boli osobne, ľudsky a občiansky aktívni vo veciach Slovensko zväzujúcej Lisabonskej zmluvy s príslušenstvom…
Čakaním na nečinnosť svojich volených zástupcov ste svoje šance prepásli…
Znášajte konzekvencie a užívajte si.

Možnosti straníckeho politického systému partokracie sa vyčerpali, koaličné vlády nemajú čo ponúknuť, ich potenciál je impotentný a neplodný, to, čo ponúkajú (a to sa dnes deje aj v Nemecku), ale aj v Česku, je už len kamufláž a prácne vymýšľanie tém a hľadanie konsenzu…
Ale viacerí politici to vedome-podvedome cítia a tušia…
Politický systém Európskej únie je v rozklade, hlbokú vnútornú politickú krízu prežívajú v USA (liberálni demokrati a republikáni verzus neokoni a Deep States).
Do verejných politík sa dnes dostane bársaká persóna ad hoc, ktorej sa podarí oklamať hlúpych a dôverčivých voličov…
A tých je (občianska a politická negramotnosť) stále viac…

Dočasný prechodový medzi stav vypĺňajú takzvané „neštandardné“ politické subjekty. Tým lepším prípadom je Babišovo Hnutie ANO.
Potom sú strany ad hoc (OĽaNO) alebo „populistické“ (reprezentujúce vôľu a hlas ľudu a režimom a systémom preto neakceptovateľné a ostrakizované!) strany ako Okamurova SPD a extrémistické (ĽSNS). Ostatok je „čosi v medzi  priestore“ o nič lepší…
Výsledkami českých parlamentných voľbami došlo k vážnemu narušeniu systému vládnutia tradičných (štandardných) politických strán a výsledkom prezidentských volieb k škandalóznemu fiasku českej (pražskej) kaviarenskej „proeurópskej“ (prozápadnej) demokracie.
K správaniu sa porazených „štandardných“ strán s ich „nepriestrelnou“ politickou etikou: „Nechceme vo vláde trestne stíhaného politika!“:
Jednanie Babiša a ČSSD vo vnútornej kríze naznačuje, že po zjazde sa ČSSD zachová ako nemecký Schulz a jeho SPD. A nechá sa slávnostne „ukecať“ pre vstup do vládnej koalície, lebo chce mať podiel na koláči moci…
Aktuálna správa: Martin Schulz šéfom nemeckej diplomacie nebude. Končí aj ako predseda SPD.  Podobnosť s českou ČSSD. Vložené 9.2.2017 o 15,12
Lebo všetci porazenci vedia, že v predčasných parlamentných voľbách by im to múdri voliči definitívne zrátali, a oni by prišli aj o posledné ponožky.
Parlamentná demokracia a politika nepozná etiku ale len pragmatiku.
Etika v politike a politikmi je len hraná, navonok, a to je ten pravý populizmus.
Túžba po politickej moci je prejav patickej poruchy osobnosti v časti ego.
Príznačná pre väčšinu politikov.
Tento systém získavania moci a vlády nad osudmi ľudí a spoločnosti je príčinou násilia a tragédií, o čom svedčia dejiny a história ľudstva a totalitných režimov.
Treba ho zastaviť, úplne zrušiť a nahradiť zmenou systému, vyjsť z toho systémového matrixu von, nielen systémovými zmenami, ale vládou osobnostne zdravých, vyrovnaných a eticky nepriestrelných ľudských a občianskych elít.
PSYCHOPATI sa budú brániť.
SYSTÉM je možné položiť zhruba do 14 dní aj s cestou. Pokojne, bez násilia, bez jedinej kvapky krvi.
On sa ale rozpadáva aj sám. Tak mu treba „pomôcť“. Otvorená otázka ale je, čo s tým potom? Odpovede sú na nás, na vás. Nečakajte, že vám všetko bude doručené až domov, ako pizza. Skúste potrápiť svoje hlavinky. A sa uvidí…
Zároveň došlo k masívnemu samo poškodeniu povesti a kreditu „pražskej kaviarenskej“ časti opozičných anti Zemanovských novinárov…
A pokračuje – Miloš Zeman je údajne hospitalizovaný na ARO po vážnej mozgovej príhode. Práve ho sviežeho a veselého po rekreačnej dovolenke sledujem na TV Barrandov v relácii „Týden s panem prezidentem“. 🙂
A mimo iné, práve hovorí elitách a pseudo elitách
A o tom, že správna spoločnosť vždy bola, je a bude rozdelená, inak nemá svoju správnu a žiaducu vývojovú dynamiku…
Diskusia o novele zákona o politických stranách, ktorú otvorili „štandardné“ politické strany, vec nevyrieši…
Lebo SYSTÉM, globálny Matrix, nepustí nikoho zo svojej bubliny von…
Chce to zmenu systému, nie systémové zmeny.

Čas na zmenu a postavenie partokratického systému vládnutia a prechod do reálnej demokracie a zmeny volebného systému už dozrel, otázkou je, kedy sa ho domôže a presadí si ho občan, a zdvihne svoj ctený lenivý zadok od fejzbúku a médií a začne sa aktívne „starať“ o svoju reálnu slobodu a spoločnú reálnu demokraciu moci a vládnutia.

Sympatickou mi je pôvodná antická eklézia a agora. Tieto typy verejných zhromaždení môže mať každá komunita, spoločenský stav obec, mesto…
Vrcholovým orgánom je snem.
Kto by sa nezúčastňoval verejných zhromaždení, sám by sa vylúčil zo svojho spoločenstva…
Súčasná parlamentná demokracia vylučuje občana z legislatívnych procesov, občan je živený tým, že jeho účasť na demokracii začína a končí voľbami jeho zástupcov a mimo volieb sa na demokracii nezúčastňuje (lebo prekáža „demokracii“).
Samozrejme, inštitút ústavného a najvyššieho súdu a oddelenej súdnej moci by ostali nedotknuté, ale vláda, teda Rada starších, by vertikálne podliehala priamej kontrole a vôli ľudu „zdola“.
Ak si jeho volený zástupca nepočína v súlade s vôľou voliča, občan, volič to svojmu „zradcovi“ môže „spočítať“ až v nasledujúcich voľbách…
Do toho času môžu naši volení zástupcovia napáchať mnohé hmotné a nehmotné škody na spoločnom záujme a majetku vedome (osobný záujem a obohatenie) nevedomky (neznalosť veci).

Spoločnosť by si mala ujasniť aj, kto z jej členov má-nemá právo a je spôsobilý a kvalifikovaný pre vstup do verejných politík a vôbec, či má čo hľadať v médiách…
Je trebárs Michal Havran slovenská celebrita alebo elita po tom, čo štúrovca Vajanského nazval „zaprdeným hlupákom“..? (vylúčiť zo spoločnosti, zamknúť ho v jeho „kaviarni“). A so svojimi kumpánmi bude odtiaľ kvičať a trieskať do dverí:
Slobodáááaa!
Demokraciááa!
Zmrdíííííiii!
Progresívne Slovenskóóóoo!
Ale zablokoval ma on, nie ja jeho, smrad jeden, po Vajanského prde!
S radosťóóu, pán HAVRAN!
Či bola Magda Vášáryová lepšou herečkou, než je dnes političkou a koľko osohu a škody narobila ako politička „pod Dzurindom“ aj s ním, pre Slovensko..? Beztrestne tára kade chodí…
Či nám má byť vzorom Breiner a Šimečka, lebo ich vyznamenal sám prezident, a nik nevie, za čo…
Fedor Gál a Milan Šimečka spolu s Vašáryovou, a tieto persóny, vysedávajú exkluzívne v ČT24-ke a osierajú Slovensko, z ktorého zbabelo ušli a odtiaľ nás, čo sme tu doma, a ostali „školia a poúčajú“ o demokracii a ako sa má a ako by oni robili slovenskú politiku… a nik ich za to nenakope do ich zadkov alebo predkov…
Fedor Gál sústavne kvičí: Holocáááaaust! To je jeho pas a vízum do spoločnosti? Poliaci mu to, aj jemu, vysvetlili zákonom o holocauste.
Mediálny cirkus okolo vyznamenaní sa utišuje a postupne sa naň zabúda…
Ja už len, že do jedného radu s nimi „náš“ prezident postavil Gabrielu Beňačkovú a Ilju Zeljenku, pre ich nesporné zásluhy o rozvoj slovenského hudobného operného a skladateľského umenia a Slovensko… (v prítomnosti týchto persón sa mohli cítiť všeliako…).
Alebo, či stačí byť javiskový pajác, mať televízne šou, a mať tým zároveň právo tárať do politiky a vykrikovať sprostosti o ľudských právach, korupcii a Istanbulských dohovoroch..?
Papaláši znehodnotili titul Biela Vrana (Ján Levoslav Benčík) a prezident aj výročie samostatného Slovenska (Breiner a Šimečka boli proti samostatnému Slovensku…).
Ale vznik Československa sa na Slovensku neoslavuje…

Už ostro nebezpečným sa stáva rozmáhajúce sa nálepkovanie, ako rakety typu vzduch-vzduch, lietajú nálepky typu: fašista, neonacista, extrémista, rasista, antisemita, xenofób, homofób…
Pozor, vážení/né, toto pripomína obdobie pred zrodom Norimberských zákonov v roku 1935! Ak to dovolíme/dovolíte, tí, čo ich budete voliť, vám po voľbách 2020 napíšu nové…
Vydávajú sa za liberálnych demokratov…
Už dnes vám ale neumožnia na svojich stránkach iný názor, než majú oni…
Zablokovaných „mŕtvych“ v tejto už riadne besnejúcej infovojne na fejzbúku pribúda…
Tamtá, hore zmienená diskusia, má pozadie v EK a pokynoch pre médiá…
Nastupuje reštrikcia obsahu médií a verejného mediálneho priestoru, a sociálnych sietí, už blízka cenzúre…
Naša „verejnoprávna“ to robí aktívne a smutné je, že do médií a novinárskych radov prenikla autocenzúra…
Zväčša mladšia novinárska obec má mladé rodiny a systém si ich zaviazal dlhoročnými hypotékami (byt, zariadenie…)
Neradi by stratili prácu…

Na čele „môjho“ nového štátu by stála zdola, nie horizontálne (súčasná parlamentná demokracia) ale vertikálne delegovaná intelektuálna a duchovná aristokracia (spojenie duševnej, duchovnej a intelektovej zložky ako jednota troch zložiek vnútornej výbavy osobnosti ľudskej osoby), jednotlivými spoločenskými inštitucionalizovanými stavmi (namiesto ministerstiev, komôr a asociácií…) zdola, členskými základňami jednotlivých stavov delegovaných, svoje stavy zastupujúcich a reprezentujúcich osôb.
Jednotlivé persóny, osoby, delegované ako špičkové elity, osoby, stavmi a občianskou spoločnosťou, by netvorili vládu ale Radu starších štátu.
Každý spoločenský profesijný a občiansky (občianske komunity, municipality) by mali mať svoje snemy a elity, volené do svojho stredu a vedenia ich radou starších…
Malo by ísť nie o horizontálnu (plocha, územie, volebné obvody) ale vertikálnu demokraciu zdola nahor; žiadne volebné obvody, okrsky.

Navrhovateľom, tvorcom a spolutvorcom štátnej ústavy a legislatívy by bol stavovský a občiansky snem.
Zákony (ich riadne konsenzuálne prejednané a spracované návrhy, sledujúce verejný celospoločenský, nielen stavovský záujem a záujem jednotlivcov, skupiniek a skupín) by schvaľovala a prijímala rada starších štátu.

Politológia by nadobudla úplne iné parametre a bola by nahradená inou, post politickou vedou…
A možno by vôbec nebola potrebná…
Ani predvolebné, volebné, povolebné a medzivolebné manipulované, objednané a zaplatené prieskumy…
A dobrú teoretickú intuíciu, že ubudne korupcie, lebo jednotlivé stavy si ju vo svojich vnútorných štruktúrach ustrážia v záujme vlastného prežitia…
Lebo korupcia je ako incest. Vedie k degenerácii a zániku rodu.

Zatiaľ moja utópia. Prestane ňou byť, ak ľudsky, mentálne a občiansky všetci dozrieme.
A budeme zajedno. Ale na to nepotrebujeme „zjednocujúceho a spájajúceho“ prezidenta.
Proti komu? Čomu? Proti nám? Proti sebe? Zrejme tiež utópia.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

To, čo som zverejnil som zverejnil z môjho pohľadu predčasne, aby som to „stihol“.
Lebo už mi „letí guľka do hlavy“ a dozvedel som sa aj, že: „ZOMRI!“ (diskusie). 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Národná koalícia: Chyby vo vyšetrovaní vraždy novinára môžu zmariť snahu polície postaviť vinníka pred súd

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová)   Hlboké znepokojenie nad nedostatkami pri prvotných úkonoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vyjadruje politická strana Národná koalícia (NK). Zbabraná obhliadka miesta činu zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, čo potvrdila aj prokuratúra, môže zmariť snahu polície…

Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Viedeň/Teherán 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť. Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody…

Orbán: Organizovanie ilegálnej migrácie bude Maďarsko trestať

Budapešť 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs)   Organizovanie ilegálnej migrácie je trestný čin, pretože znamená pre Maďarsko národnobezpečnostné riziko. Štát je povinný voči takejto činnosti zakročiť: musí ju zakázať a trestať, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov práve tieto…

Európania sú rozhorčení organizáciou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Kyjev 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Európski futbaloví fanúšikovia, ktorí chcú uvidieť zápas Realu a Liverpoolu, narazili na veľa problémov, a to už dlho pred stretnutím, píše RT. Jedným z nich sú zvýšené ceny leteniek v deň finále. RT uvádza, že letenka z Londýna do Kyjeva pred stretnutím bude stáť…

Plénum zasadne aj v pondelok, rokovať bude bez obedňajšej prestávky

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33. V piatok…

Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Honolulu 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-George F. Lee/Honolulu Star-Advertiser via AP)   Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP. Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov,…

V Nemecku vyhostia azylanta až keď sa dopustí 50 kriminálnych činov

Berlín 25. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Spolková krajina Bádensko-Württembersko odsunula v stredu do Afganistanu 19-ročného delikventa, ktorý sa dopustil v Nemecku až 50 trestných činov. Včera to oznámilo Ministerstvo vnútra v Stuttgarte. O aké trestné činy išlo, to hovorca ministerstva odmietol špecifikovať. Je to neskutočným škandálom a zároveň…

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v Nitre: „Bulharsko spája so Slovenskom 1155-ročná história bratov Cyrila a Metoda“

Nitra 25. mája 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)   Do mesta pod Zoborom na pracovnú návštevu prišla viceprezidentka Bulharska Iliana Jotová. Sprevádzala ju mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Chobanová.  Delegáciu na mestskom úrade prijal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý hosťom predstavil mesto Nitra a jeho bohatý kultúrno-spoločenský…

Bulharsko špekuluje o reanimácii „Južného prúdu“ pod názvom „Bulharský prúd“

Sofia 25. mája 2018 (HSP/politikus.ru/Foto:TASR/AP-Valentina Petrova)   Krátko po prijatí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej u ruského prezidenta Vladimíra Putina v jeho čiernomorskej rezidencii v Soči sa do Ruska pomerne nečakane unúval aj bulharský prezident Rumen Radev. Okrem rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom v Moskve (21. mája) ho taktiež v Soči prijal prezident Putin (22. mája), pričom…

Fico nebude hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, výhovorku našiel v ústave

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupcovia vládneho Smeru-SD avizovali, že nebudú hlasovať za opozičný návrh z dielne ĽSNS o sprísnení zákona o interupciách. Líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti bližšie vysvetlil dôvody, prečo Smer nesúhlasí s takýmto návrhom. Niekdajší premiér argumentuje najmä ľudskými právami a…

Izrael vyzval EÚ, aby nefinancovala skupiny presadzujúce bojkot židovského štátu

Jeruzalem 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael v piatok apeloval na Európsku úniu, aby zastavila financovanie vyše desiatky európskych a palestínskych mimovládnych organizácií, ktoré podľa názoru židovského štátu podporujú jeho bojkot, píše agentúra AP. Izrael tvrdí, že finančná podpora porušuje vyhlásenú politiku Európskej únie, podľa ktorej sa euroblok postavil…

Adela Vinczeová: Všetkým ste fuk

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Adela Vinczeová priniesla vo svojom novom blogu pohľad na to, ako by sa mal človek sám posudzovať. Známa moderátorka tvrdí, že človek by to nemal s vážnosťou a tlakom na svoju osobu preháňať. Čo považuje za čaro skutočnej existencie?   "Hovorí sa, že…

Cirkev v Rakúsku chystá v krajine na budúci mesiac "Týždeň za život"

Viedeň 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/KAP/Foto:TK KBS)   Aké miesto v spoločnosti majú deti, ľudia s postihnutím starší a zomierajúci či nenarodené deti? Takúto otázku si kladie „Týždeň za život“, ktorý od 1. do 7. júna slávi Katolícka cirkev v celom Rakúsku i za jeho hranicami formou farských podujatí. Sväté omše a slávnosti pre rodiny, stretnutia…

Na sýrske letisko pri Homse útočili rakety

Homs 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   Systémy protivzdušnej obrany ho zneškodnili Informuje o tom Sýrska štátna agentúra SANA s odkazom na zdroj. Podľa údajov jej vojenského zdroja na jedno z vojenských letísk zaútočili rakety, ale boli zostrelené, bez toho aby zasiahli cieľ. O tom, kto stojí za útokom na vojenský…

V Česku je okolo Marrakešskej deklarácie poprask – u nás podozrivé ticho

Praha 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V poslaneckej snemovni Parlamentu ČR vystúpil jej podpredseda Tomio Okamura s návrhom hlasovať za jednovetné a jednoznačné uznesenie v tomto znení: „Migračná a azylová politika Českej republiky musí zostať v plnej rozhodovacej kompetencii Českej republiky.“ „Nie je to nič komplikované, myslím že je…

Nové nariadenie GDPR poskytne zamestnancom možnosť vyžiadať svoje údaje od šéfa

Brusel 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Piatok 25. mája 2018 je z hľadiska ochrany osobných údajov na internete "Dňom D". Do platnosti totiž vstúpilo všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych…

Piatková Noc kostolov otvorí desiatky chrámov na celom Slovensku

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Peter Kollár)   Desiatky chrámov, kostolov a modlitební na celom Slovensku sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok o 18. h pri príležitosti podujatia Noc kostolov. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska. Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách, ide predovšetkým o kostoly a kláštory…

V Kanade dvaja muži odpálili bombu v indickej reštaurácii

Toronto 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Galit Rodan/The Canadian Press via AP)   Výbuch v indickej reštaurácii v kanadskom meste Mississauga, ktorý si vyžiadal najmenej 15 zranených, majú na svedomí dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí odpálili bombu a vzápätí z miesta ušli. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne…

TopSpeed

Hamburg zakáže dieselové autá už od konca mája

0

Zákaz dieselových áut v nemeckých mestách postupne príde do platnosti a prvým mestom bude prístavný Hamburg. Tam sa rozhodli pre zákaz už od budúceho štvrtka, teda od 31. mája. Hamburg zakáže dieselové autá od emisnej normy Euro 5, vjazd budú mať povolené len najnovšie Euro 6.

BMW s manuálom? Čoraz vzácnejšia kombinácia

2

Aby som nekrivdil iným značkám, u nich je to obdobná situácia a veľkých motorov s manuálom sa zbavujú. I keď u takého konkurenčného Mercedesu ste si V8 s manuálnou prevodovkou nemohli kúpiť už dobrých 30 rokov dozadu a aj viac, u BMW to bolo ešte nedávno možné. Časy sa však menia a tak je BMW s manuálom čoraz menej v obľube. Až…

11 bezpečnostných systémov štandardne pre nové autá od r. 2021

9

Európska únia chce do roku 2050 dosiahnúť optimistický cieľ. Žiadne úmrtia alebo vážne zranenia pri dopravných nehodách. K tomu má dopomôcť aj aktívna a pasívna bezpečnosť áut. Podľa Európskej komisie a magazínu motor1.com, od roku 2021 budú mať všetky novopredané autá v EÚ 11 bezpečnostných systémov v štandardnej výbave. 

Slovensko je v hre o 5. automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

22

Minister financií Kažimír včera naznačil v brandži dlhšie verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na…

BMW X5 novej generácie už testujú po celom svete

1

I keď je súčasná X5-ka na trhu len necelých 5 rokov, miesto faceliftu si BMW pripravilo novú generáciu. Je to aj kvôli väčšiemu X7, ktoré bude z novej X5-ky vychádzať. BMW X5 novej generácie tak už musia testovať v najrôznejších kútoch sveta, veď oficiálne predstavenie je plánované už na tento rok.

Ford Mach 1 oživia vo veľmi netradičnom štýle

0

Určite vám nemusím predstaviť verzie slávneho Fordu Mustang s prívlastkom Mach 1. Objavoval sa v niektorých starších generáciách, ktoré sú dnes vyhľadávanými youngtimermi. Ford sa však rozhodol oprášiť tento názov a veľmi netradične. Ford Mach 1 budeme totiž stretávať nie s rýdzim športiakom, ale elektrickým „športovým“ SUV.

KAMzaKRÁSOU

Lucia Súkeníková: Recepty našich starých mám (recenzia kuchárky)

0

Ak vezmeme do úvahy nadčasovú múdrosť predchádzajúcich generácií nielen pri riešení zdravotných problémov, ale aj pri kulinárskych schopnostiach, tak môžeme povedať, že sa nám do rúk dostalo bohatstvo. Bohatstvo v podobe tých najlepších receptov na zákusky, múčniky, sviatočné koláčiky, slané pečivo, ovocné múčniky, drobné pečivo, ale aj klasických receptov na halušky, palacinky, lievance…

Vieš, ako sa robí Buddha miska? Máme pre teba podrobný návod

0

Hýria farbami, živinami a keď sa na ne pozriete, potečú vám slinky. Reč je o zdravej Buddha miske, alias Buddha bowl, ktorá prišla do „módy“, alebo skôr jedálničkov po celom svete, vlani. Tento rok však táto nutričná bomba nikde neodchádza a my sme sa rozhodli vás naučiť, ako sa robí Buddha miska v piatich…

Prečo je basmati ryža taká výnimočná? Povieme ti, ako ju pripraviť

0

Ryžu môžeme v našej oblasti považovať za jednu z klasických príloh k jedlu. Hodí sa ku kuracine i bravčovine alebo do chutného zeleninového rizota. V obchodoch si v dnešnej dobe už môžeme vyberať z veľkého množstva rozličných druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom i chuťou. Dnes vám predstavíme basmati ryžu. Tá patrí k najušľachtilejším odrodám ryže vôbec. Povieme vám, ako sa…

Kombucha: Liečivý zázrak alebo len marketingový ťah?

0

Čajová huba, zázračná huba, tibetská huba, kombuča, nápoj nesmrteľnosti alebo elixír mladosti  – pomenovaní má niekoľko. Kombucha spôsobila, ako mnoho iných „superpotravín“, doslova ošiaľ aj v našich končinách. Vyskúšala si ju niekedy? Ak áno, presvedčila si sa o jej avizovaných jedinečných schopnostiach alebo ťa nijako neoslovila? V každom prípade, my sme sa pozreli…

Plánovanie tehotenstva a strava: Tieto živiny ti nesmú chýbať!

0

Plánovanie tehotenstva a strava spolu veľmi úzko súvisia. Prečo? Stravovať sa zdravo a vyvážene nie je dôležité len v tehotenstve, ale aj pred ním. Počas tehotenstva je už strava budúcej mamičky do značnej miery ovplyvnená jej, častokrát nevysvetliteľnými, chuťami. Preto dostatočne vyživ svoje telo ešte predtým, než sa v tebe uhniezdi ten malý…

Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn a ako ich odstrániť?

0

Postupom času sa objavia takmer u každého človeka. Máte už teraz obavy z hyperpigmentácie kože alebo inak povedané, z pigmentových škvŕn? Ako isto viete, tak ľudská koža je náchylná na veľké množstvo problémov. Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn? Od genetiky až po zlú hygienu môže zohrávať hlavnú úlohu v zdravý našej pokožky množstvo faktorov.

TopDesať

10+ fotografií, ktoré posúvajú absurditu na úplne nový level

0

Slovník definuje "absurditu" ako nezmyselnosť, nelogickosť, či rozporuplnosť. Využíva sa v literatúre na dokázanie pointy alebo na vytvorenie určitej atmosféry. No niekedy vidíme absurdity vo svete okolo nás a nemusíme ani utiekať k literatúre. Samozrejme, takýto zoznam absurdných fotografií sme si nemohli nechať iba pre seba a s radosťou sa o…

Takto to môže vyzerať, ak si rozum vezme jeden deň voľno

0

Dnes ti znova dokážeme, že ľudia vedia byť občas naozaj poriadne divní. Niekedy to, čo robíme, stojí naozaj za zamyslenie - napríklad, používať vložky ako papuče, to chce teda poriadnu dávku odvahy (a zrejme aj hlúposti). Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií sa chytíš za hlavu a povieš si, kde len títo…

10 vecí, ktoré by sme rozhodne nemali robiť pred spaním

0

Podľa štatistík má takmer 27 % ľudí trvalé problémy so zaspávaním a 73 % ľudí sa s týmto problémom stretáva občas. Príčiny zlého spánku však nie sú vždy spojené so zdravotnými problémami. Niektoré večerné návyky, ktoré sa nám zdajú celkom normálne, môžu skutočne negatívne ovplyvniť spánok a dokonca spôsobovať nespavosť.…

10+ raritných fotografií, ktoré nám ukazujú svet v úplne inom svetle

0

Časom môže monotónna každodenná rutina otupiť aj tých najrkeatívnejších ľudí. Svet je však krásne miesto, plné vzrušenia v každom kúte. V tomto článku sa pozrieme na fotografie  každodenných objektov, aby sme spolu znova objavili ich krásu a možno dokonca rozšírili tvoje obzory. :) Od pohľadu na divadlo z opačnej strany, ako sme zvyknutí, cez pohľad zvnútra gitary…

10+ dôkazov, že nemáme tušenie, odkiaľ v skutočnosti pochádza naše jedlo

0

Istý otec sa raz spýtal svojej dcérky, či vie, odkiaľ pochádza káva. Jeho dievčatko múdro odpovedalo: "Z plechovky samozrejme!" No vedel by si, odkiaľ pochádza ostatné jedlo? :) Ak sa nad tým zamyslíme, existuje množstvo rôznych potravín s jedinečným pôvodom, ktoré považujeme za samozrejmosť takmer každý deň. Či už je to korenie z inej oblasti…

Rodičia vedia byť niekedy naozaj zvláštni. Tieto fotografie ti zlepšia deň

0

Mamičky a oteckovia sú zdrojom nekonečnej lásky, trpezlivosti, vedomostí, pozornosti a v neposlednom rade aj neuveriteľného množstva vtipov a žartov. Práve vďaka ním bolo naše detstvo také úžasné. Na internete sa objavila séria fotografií, na ktorých sú hlavnými postavami práve rodičia. Tí sa tak trocha odlišujú od priemerných rodičov. A…