Posúvajte sa od poloprávd a lží k pravde, od nej k polopravdám, lžiam a mediálnej propagande, a kdesi tam sa nájdite…

Publikované 08.02. 2018 o 19:18 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V článku o „úspešnej islamizácii Európy“ (pemzum o islame) je len „malá“ vsuvka, ktorú som nerozviedol jednak z dôvodu nosnej témy a aj beztak veľkého objemu textu…
Urobím tak osobitne v tomto kratšom texte, ako rozvedenému doplnku k zmienenému článku a vsuvke.
V Európskej únii prebieha masívna manipulácia verejnosti proti kresťanstvu, jeho a európskym kresťanským hodnotám, kresťanstvo je sofistikovane vytláčané na okraj spoločnosti, ako sociálne vylúčené spoločenstvá…
Adresátmi diskusie „Stretne sa žid, kresťan a moslim…“, ktorá by zrejme podľa očakávaní, mala vyústiť do vzájomného umývania nôh, podľa vzorovej ukážky pápežom Františkom, sú a majú byť žiaci a študenti stredných a vyšších typov škôl…
Má sa vytvoriť a uvoľniť priestor pre islam, ktorý sa v Európe uchádza o svoje ľudské, občianske, politické a náboženské „práva“ a nadpráva.
Po Slovensku vyštartovali turné diskusií o jednote troch monoteistických náboženstiev a o tom, že všetci máme jedného spoločného Boha:
https://www.hlavnespravy.sk/posunme-sa-od-ciastocnej-k-uplnej-pravde/1304018
Článok nemá chybu! Úžasný článok!
Islamizácia Európy aj pod vplyvom týchto diskusií pokračuje aj „vďaka“ multikulturalistickej a multináboženskej a indiferentistickej ideológii a propagande.
Náboženský indiferentizmus tvrdí, že spásu duše je možné získať cez akékoľvek náboženstvo, to je jedno, či ide o monoteistické alebo polyteistické náboženstvo, ak je vraj zachovaná morálka.
Ale tú indiferentizmus ani jeho príbuzný etický, mravný, morálny a hodnotový relativizmus a ľudský étos (humánna etika) bližšie nevysvetľuje. Jej základom je neo liberalizmus, post liberalizmus a tieň post demokratickej tretej totality…
Článok HS sa odvoláva aj na pápežskú encykliku adresovanú kňazom a biskupom, ktorou je kritika indiferentizmu Mirari Vos 15.8.1832.
Pemzum o islame (pôvod vsuvky zmienenej vyššie):
https://blog.hlavnespravy.sk/2795/islamizacia-europy-pre-islam-uspesne-pokracuje/
Anton Ziolkovský, svojím vyhlásením v závere diskusie, že „všetci máme jedného a jediného boha“ (video) je negramotný kresťanský heretik a falošný prorok!
Svojím výrokom vystúpil proti katolicistickému náboženskému ekumenizmu, čím súčasne potvrdil, že náboženský ekumenizmus je blud!
Aj podľa Ziolkovského, ľudstvo má vraj len jediného spoločného Boha, preto ekumenizácia má už len byrokratické pozadie, ktoré je treba odstrániť rokovaniami a zmluvami…
Iba toho spoločného Boha nedefinoval:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180126033
Post judaistické kresťanstvo vzniklo (počalo) v lone judaizmu a paralelne s judaizmom pokračovalo v Abrahámovej semitskej línii syna Sáry Izáka, Izmael sa z tejto línie vydelil ako syn Hagar a založil arabskú semitskú vetvu islamu až okolo po roku 600 po Kristovi, známu ako arabskí izmaeliti ale s úplne inou eschatológiou, ktorá aj svojou eklektikou oddeľuje islam od dvoch náboženstiev monoteizmu – judaizmu a kresťanstva, ako náboženstvo s úplne iným posolstvom a pravidlami.
Ale pápež František spokojne ekumenicky hlása a zavádza, tiež že:
„Všetci máme jedného spoločného Boha“. Odmeňuje nás  nás alebo trestá.

Naše skutky sú podľa ich povahy samé o sebe odmenou i trestom už za nášho života na Zemi.
Kresťanstvo dodáva: „Už v myšlienke“. Ale už tá (túžba) je trestom. Sekulárny svet potvrdzuje: „Prianie je otcom myšlienky.“ A to sa rovná zhoda etiky „zhora“ s etikou „zdola“.
Takže, ak by naša vôľa bola naozaj slobodná, a svedomie funkčné, naša Zem a svet by sa zaobišiel bez náboženstiev. Hmm…
Ibaže ľudská bytosť ale nedisponuje len telom a telo oživujúcou dušou, ale na rozdiel od nižších živočíšnych druhov, aj duchom, duchovným, tretím, len a výlučne ľudským rozmerom.
Ide o súčasť len a výlučne ľudskej softvérovej výbavy, ktorá nám, ľuďom, umožňuje našu ľudskú duchovnú komunikáciu s vyššími úrovňami a rozmermi sveta a Vesmíru…
Ľudský „šiesty“ zmysel pre duchovno je známy ako spiritualita.

Na tomto mieste mi do klávesnice „podbehla“ otázka (vlastne dve):
Je fenomén ľudskej bytosti prirodzený dôsledok darwinistickej evolučnej teórie v praxi?Šesťdňové Božie „stvorenie“ trvalo týždeň, len ako nádcha, alebo stále pokračuje?
Ak by stvorenie, tvorenie, pokračovalo, pravdu mal Darwin s jeho evolučnou teóriou, ale aj Boh, stvoriteľ.
A tým sa veda stretáva s vierou a spoločne dokazujú existenciu BOHA.
Antagonizmus veda verzus viera je umelý.
Veda a viera sa raz kdesi stretnú, v náručí jediného Boha stvoriteľa. Ale nie židovského ani islamského. Jediného, pravého, kresťanského. ON obetoval svojho Syna za celé ľudstvo. Aj za židov, moslimov, ostatných inovercov aj ateistov…
A ktorého „boha“ uctievate vy, ako toho „pravého“ alebo žiadneho, alebo vášho ateistického, zakladá váš intelekt a slobodná vôľa.
Ateisti sú súčasťou Božieho stvorenia a svojím ateizmom sa z neho nevydelia…

Stvorenie sa začalo kdesi a kedysi v čejsi MYŠLIENKE pred Veľkým Treskom. Myšlienka sa stala SLOVOM. A to SLOVO prebývalo medzi nami.
JEŽIŠ, to Slovo, sa nepýtal na náš pôvod, rasu, etnikum, pohlavie a sexuálnu orientáciu, ani náboženstvo…
Jeho osobná obeta je božou obetou za nás všetkých…
Za oponu Veľkého Tresku vás, milí ateistickí a ostatní, vedci, pri všetkej vašej pýche, Boh nevpustí…
To je len JEHO, Boží a osobný chránený priestor.

Kresťanské náboženstvo je svojou povahou, nie z tohto sveta, najdemokratickejším a najliberálnejším náboženstvom a teokraciou, ktorá na Zemi medzi ľuďmi nemá obdobu a konkurenciu v žiadnom inom náboženstve ani v systémoch svetských vecí…
Rozdiel medzi Božou teokraciou a svetskou demokraciou je zrejmý…
Praví kresťania nie sú z tohto sveta, tak učí kresťanská eschatológia.
Kresťanstvo je založené na plne rozvinutom slobodnom a otvorenom ľudskom intelekte, pravej originálnej, ľudskej slobode a slobodnej vôli, ktorú kresťanský Boh plne rešpektuje aj s konzekvenciami, vyplývajúcimi z dikcie Nového zákona.
Kresťanstvo je založené na viere, účinnej ľútosti, pokání a skutkoch.
Kresťanstvo sa šíri evanjelizáciou, čo znamená dobrá správa, nie násilím…
Pravé kresťanstvo vo svojej „pracovnej náplni“ na rozdiel od pôvodného judaizmu a islamu, násilie nemá…
Pravé kresťanstvo je etický kódex ľudstva a súbor pravých základných a odvodených (akcesorických) ľudských práv, nie pseudo práv ani nadpráv…
Ľudia, muži aj ženy a ostatní, plus deti, sú si v kresťanstve rovní v právach aj povinnostiach.
Kresťanstvo na Zemi je ale nesporne najúžasnejším a najmodernejším zo všetkých svetových náboženstiev, aké ľudstvo pozná a k ktorým sa hlási.
Kresťanstvo je pre záchranu a spásu ľudstva, sveta a Európy, stále aktuálnejšie a naliehavejšie…
Bol vám, nám, do vienka všetkému ľudstvu, daný intelekt, slobodná vôľa a do hláv a sŕdc, vložený božský softvér, známy ako svedomie.
Vyberte si.

Pozorovaním sekulárnych a klerikálnych svetských systémov moci a vládnutia (história, súčasnosť a perspektívy otvorenej budúcnosti) som zistil, že žiadne sekulárne (svetské) štátne zriadenie nebolo, nie je ani nebude spôsobilé zaistiť rovnosť práv a povinností a dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú základom pre tvorbu jadra štátnych ústav…
Štát založený na akomkoľvek type demokratického zriadenia na sekulárnom princípe toho nie je schopný…

Mám víziu sekulárneho (svetského) štátneho zriadenia, založeného na kresťanských princípoch štátu a práva, predstavu vlády duchovnej (nie náboženskej!) aristokracie.
Takou minulý ani súčasný vládnuci establishment v jeho personálnom politickom zložení a rozložení, nedisponuje.
Nebudú ním disponovať ani budúce nové persóny v politike, nebude takým ani budúci slovenský prezident. Ide o nadštandardné nároky. Musia ich u mňa spĺňať všetci politici aj prezident. Z tých nárokov za seba nepoľavím.

Slovensko a jeho odborná aj laická verejnosť, by malo, mala prejsť zásadnou otvorenou spoločenskou a občianskou diskusiou, ktorá by mala vyústiť do artikulácie definície pojmu, čo je ľudská, občianska elita (otázky psychológie, štruktúry a výbavy osobnosti, osoby).
Pojem elita je možné preddefinovať hypotézou pojmu múdrosť.
Inteligencia sama o sebe nerovná sa múdrosť.
Inteligencia plus intelekt nerovná sa ešte múdrosť.
Inteligencia plus intelekt a vzdelanie tiež ešte nezakladajú múdrosť.
Múdrosť zakladá inteligencia plus intelekt plus vzdelanie plus osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť…
Jednoodborové, hoc aj najvyššie akademické vzdelanie, nie je zárukou múdrosti (omyl).
Nie je ešte predpokladom vhľadu do diachrónno-synchrónneho kontinua totality ľudského vedomia a bytia.
Múdre nie je už to, že vedomie a bytie je od seba umelo oddelené filozofiou dualizmu (ekonomika je postavená nad nehmotné, duchovné veci ľudských bytostí, čím ich odľudšťuje a odcudzuje im samým…).
V rámci kapitalizmu pre ne mám názov zombie (kto ma čítal, vie…). Ide o otroctvo a službu hmote a konzumu. Sme konzumná spoločnosť, konzumujúca vlastné recyklované exkrementy. A to je koprofágia!
Monizmus ale potvrdzuje už aj kvantová fyzika (hmota a energia svetla).

Poznámka k inteligencii: Delíme ju na to, čo poznáme ako IQ a EQ.
IQ (inteligenčný kvocient) zakladá schopnosti a mohutnosti intelektu, ten schopnosť správne a rýchlo spracovať a vyhodnocovať bezprostredné podnety, úlohy, problémové a záťažové situácie, mieru vzdelávateľnosti a učenia…
EQ (emočný kvocient) zakladá ľudskú schopnosť emočného a citového prežívania, schopnosť empatie (vcítenia sa do vnútorného stavu iných ľudských bytostí, osôb)…
Múdrosť rovná sa zovšeobecnená ľudská skúsenosť.
A tento stav zakladá hodnosť, titul ľudská elita.
Nemá nič spoločné s pojmom celebrita.
Aj múdre ale pre nás „primitívne“ kmene kdesi v džungli majú svojich starších alebo rady starších…
Na pojem múdrosť aplikujte na persónu českého prezidentského kandidáta akademika Jiří Drahoš a máte to.

Od nostalgie za klerikálnym Slovenským štátom sa dištancujem.
Od klerikálneho štátu, kde by mala vládnuť cirkev, sa dištancujem.
Som za rozumné oddelenie cirkví od štátu.
Nábožensky veriaci kresťania sú ale riadnymi občanmi štátu a majú právo podieľať sa na správe vecí verejných.
Kresťanstvo je na Slovensku nosným náboženstvom, je základným ľudským právom a zmieňuje ho Preambula Ústavy SR.

Mám víziu občianskej spoločnosti založenej na občianskej a stavovskej demokracii. Tá predpokladá a vyžaduje nie systémovú (len kozmetické zmeny) ale komplexnú, úplnú a hĺbkovú, esenciálnu a fundamentálnu zmenu SYSTÉMU.
Taká demokracia by nebola odkázaná na protištátnu a podvratnú činnosť treťo sektorových mimovládok, zvaných „neziskovky“.
Taká demokracia nebude potrebovať poznať pojem „politická strana“ ani hnutie, lebo hnutím bude sama demokracia zdola. Všetky záujmové skupiny (dôchodcovia, invalidi…) by mali mať možnosť pre konštitúciu stavov.
K poznámke diskutéra (upravené a vložené 9.2.2018 o 10,38) ako správna pripomienka: „V rámci obvodu by mali voliť už len osobnosti“ mi pripomína systém voliteľov v USA. Súhlas.
Tradičné politické strany by sa pretransformovali cez občianske spolky do stavov a ich zástupcov…
Systém „neziskoviek“ by zanikol.
Bol by súčasťou vnútorných štruktúr jednotlivých spoločenských a profesijných stavov (aj s príslušenstvom – financovanie, kontrola…).
Česi si vo svojom parlamente schválili zákon zvaný „kĺzačka“.
Návrhy zákonov sa posúvajú hore-dole medzi hornou a dolnou snemovňou, čím dochádza k ich „čisteniu“ precizácii a generálnemu konsenzu.
Poznámka: Slovenská parlamentná demokracia je najprimitívnejšia parlamentná demokracia akú poznám. Zodpovedá mentálnej výbave slovenských politikov. Česi sa v nej posúvajú dopredu, Slovensko uviazlo a nevyvíja sa. Rečičky o posilňovaní slovenskej demokracie sú len prázdne kecy.
Každý zákon pred jeho prijatím by mal byť poistený vše spoločenským verejným záujmom.
Výhrada: S referendom opatrne posunovať.
Platilo by taxatívne vymenovanie toho, čo je možné-nemožné a prípustné riešiť referendom.
Predmetom referenda nikdy nesmú byť základné ľudské práva a slobody. O nich sa nediskutuje ani nerozhoduje.
Viac k referendu o zotrvaní v EÚ
https://www.hlavnespravy.sk/mainstreamova-novinarka-ludia-nemozu-rozhodovat-v-referende-o-vystupeni-z-eu-mnohi-su-blbci-ignoranti-s-fasistickymi-sklonmi-mozgove-trosky/1307016
Ak boli SYSTÉMU dobrí ľudia, hlasujúci v referende za vstup do EÚ, musia (tautológia) byť dobrí aj v referende o vystúpení z nej…
Ako cesta dnu, tak i von. Ak nie, ide o akt totality.
Ak (ústava) moc pochádza od občanov platí v jednom prípade, musí to platiť aj v prípade druhom…
Inak je ústava len dekoračný zdrap papiera.
Ak takým je, čo správanie politických „elít“ naznačuje, mali by reagovať občania a dožadovať sa plnenia kľúčovej dikcie ústavy.
Inak dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, a tie tvoria jadro každej ústavy, vzťahujúcej sa na každé demokratické štátne zriadenie.
Dikcia politických elít, odmietajúcich ústavné zakotvenie referenda aj vo veci členstva v EÚ sú vedome – nevedome ľudsko-právne a ústavnoprávne negramotní…
Ak by „elity“ mimo vôľu ľudu a občanov ústavným zákonom zakotvili zákaz referenda o členstve v EÚ, obmedzili by tým základné slobody a práva občanov…
O takom ústavnom zákone by mal vydať nález s konzekvenciami ústavný súd.
Ak aj sú Poľsko (aj Maďarsko) a politický boj o referendum v Česku tŕňom v oku Bruselu (EK), je to aj preto, že svojimi vnútornými ústavnými politikami prejavujú svoju suverenitu a zvrchovanosť…
Moc ľudu a občanov nemôže byť totálna.
Ale ani moc a vôľa ľudu svojou totálnou mocou nesmie nastoliť totalitu moci ľudu.
Občania nemôžu a nesmú v referende hlasovať o obmedzení svojich vlastných základných ľudských, občianskych, politických, náboženských a iných práv, odvodených od základných ľudských práv…
Referendum o zotrvaní v EÚ je odvodeným právom od základných ľudských práv…
(odsek vložený 10.2.2018, o 8,10 hod.)
Tým, ktorí by hlasovali za slovaxit odporúčam, aby vyhodnotili a zvážili všetky dôsledky a konzekvencie svojho rozhodnutia, najmä status a hĺbku integrácie Slovenska do európskych štruktúr, ktorú svojím hlasovaním za vstup do EÚ spôsobili bez toho, aby boli osobne, ľudsky a občiansky aktívni vo veciach Slovensko zväzujúcej Lisabonskej zmluvy s príslušenstvom…
Čakaním na nečinnosť svojich volených zástupcov ste svoje šance prepásli…
Znášajte konzekvencie a užívajte si.

Možnosti straníckeho politického systému partokracie sa vyčerpali, koaličné vlády nemajú čo ponúknuť, ich potenciál je impotentný a neplodný, to, čo ponúkajú (a to sa dnes deje aj v Nemecku), ale aj v Česku, je už len kamufláž a prácne vymýšľanie tém a hľadanie konsenzu…
Ale viacerí politici to vedome-podvedome cítia a tušia…
Politický systém Európskej únie je v rozklade, hlbokú vnútornú politickú krízu prežívajú v USA (liberálni demokrati a republikáni verzus neokoni a Deep States).
Do verejných politík sa dnes dostane bársaká persóna ad hoc, ktorej sa podarí oklamať hlúpych a dôverčivých voličov…
A tých je (občianska a politická negramotnosť) stále viac…

Dočasný prechodový medzi stav vypĺňajú takzvané „neštandardné“ politické subjekty. Tým lepším prípadom je Babišovo Hnutie ANO.
Potom sú strany ad hoc (OĽaNO) alebo „populistické“ (reprezentujúce vôľu a hlas ľudu a režimom a systémom preto neakceptovateľné a ostrakizované!) strany ako Okamurova SPD a extrémistické (ĽSNS). Ostatok je „čosi v medzi  priestore“ o nič lepší…
Výsledkami českých parlamentných voľbami došlo k vážnemu narušeniu systému vládnutia tradičných (štandardných) politických strán a výsledkom prezidentských volieb k škandalóznemu fiasku českej (pražskej) kaviarenskej „proeurópskej“ (prozápadnej) demokracie.
K správaniu sa porazených „štandardných“ strán s ich „nepriestrelnou“ politickou etikou: „Nechceme vo vláde trestne stíhaného politika!“:
Jednanie Babiša a ČSSD vo vnútornej kríze naznačuje, že po zjazde sa ČSSD zachová ako nemecký Schulz a jeho SPD. A nechá sa slávnostne „ukecať“ pre vstup do vládnej koalície, lebo chce mať podiel na koláči moci…
Aktuálna správa: Martin Schulz šéfom nemeckej diplomacie nebude. Končí aj ako predseda SPD.  Podobnosť s českou ČSSD. Vložené 9.2.2017 o 15,12
Lebo všetci porazenci vedia, že v predčasných parlamentných voľbách by im to múdri voliči definitívne zrátali, a oni by prišli aj o posledné ponožky.
Parlamentná demokracia a politika nepozná etiku ale len pragmatiku.
Etika v politike a politikmi je len hraná, navonok, a to je ten pravý populizmus.
Túžba po politickej moci je prejav patickej poruchy osobnosti v časti ego.
Príznačná pre väčšinu politikov.
Tento systém získavania moci a vlády nad osudmi ľudí a spoločnosti je príčinou násilia a tragédií, o čom svedčia dejiny a história ľudstva a totalitných režimov.
Treba ho zastaviť, úplne zrušiť a nahradiť zmenou systému, vyjsť z toho systémového matrixu von, nielen systémovými zmenami, ale vládou osobnostne zdravých, vyrovnaných a eticky nepriestrelných ľudských a občianskych elít.
PSYCHOPATI sa budú brániť.
SYSTÉM je možné položiť zhruba do 14 dní aj s cestou. Pokojne, bez násilia, bez jedinej kvapky krvi.
On sa ale rozpadáva aj sám. Tak mu treba „pomôcť“. Otvorená otázka ale je, čo s tým potom? Odpovede sú na nás, na vás. Nečakajte, že vám všetko bude doručené až domov, ako pizza. Skúste potrápiť svoje hlavinky. A sa uvidí…
Zároveň došlo k masívnemu samo poškodeniu povesti a kreditu „pražskej kaviarenskej“ časti opozičných anti Zemanovských novinárov…
A pokračuje – Miloš Zeman je údajne hospitalizovaný na ARO po vážnej mozgovej príhode. Práve ho sviežeho a veselého po rekreačnej dovolenke sledujem na TV Barrandov v relácii „Týden s panem prezidentem“. 🙂
A mimo iné, práve hovorí elitách a pseudo elitách
A o tom, že správna spoločnosť vždy bola, je a bude rozdelená, inak nemá svoju správnu a žiaducu vývojovú dynamiku…
Diskusia o novele zákona o politických stranách, ktorú otvorili „štandardné“ politické strany, vec nevyrieši…
Lebo SYSTÉM, globálny Matrix, nepustí nikoho zo svojej bubliny von…
Chce to zmenu systému, nie systémové zmeny.

Čas na zmenu a postavenie partokratického systému vládnutia a prechod do reálnej demokracie a zmeny volebného systému už dozrel, otázkou je, kedy sa ho domôže a presadí si ho občan, a zdvihne svoj ctený lenivý zadok od fejzbúku a médií a začne sa aktívne „starať“ o svoju reálnu slobodu a spoločnú reálnu demokraciu moci a vládnutia.

Sympatickou mi je pôvodná antická eklézia a agora. Tieto typy verejných zhromaždení môže mať každá komunita, spoločenský stav obec, mesto…
Vrcholovým orgánom je snem.
Kto by sa nezúčastňoval verejných zhromaždení, sám by sa vylúčil zo svojho spoločenstva…
Súčasná parlamentná demokracia vylučuje občana z legislatívnych procesov, občan je živený tým, že jeho účasť na demokracii začína a končí voľbami jeho zástupcov a mimo volieb sa na demokracii nezúčastňuje (lebo prekáža „demokracii“).
Samozrejme, inštitút ústavného a najvyššieho súdu a oddelenej súdnej moci by ostali nedotknuté, ale vláda, teda Rada starších, by vertikálne podliehala priamej kontrole a vôli ľudu „zdola“.
Ak si jeho volený zástupca nepočína v súlade s vôľou voliča, občan, volič to svojmu „zradcovi“ môže „spočítať“ až v nasledujúcich voľbách…
Do toho času môžu naši volení zástupcovia napáchať mnohé hmotné a nehmotné škody na spoločnom záujme a majetku vedome (osobný záujem a obohatenie) nevedomky (neznalosť veci).

Spoločnosť by si mala ujasniť aj, kto z jej členov má-nemá právo a je spôsobilý a kvalifikovaný pre vstup do verejných politík a vôbec, či má čo hľadať v médiách…
Je trebárs Michal Havran slovenská celebrita alebo elita po tom, čo štúrovca Vajanského nazval „zaprdeným hlupákom“..? (vylúčiť zo spoločnosti, zamknúť ho v jeho „kaviarni“). A so svojimi kumpánmi bude odtiaľ kvičať a trieskať do dverí:
Slobodáááaa!
Demokraciááa!
Zmrdíííííiii!
Progresívne Slovenskóóóoo!
Ale zablokoval ma on, nie ja jeho, smrad jeden, po Vajanského prde!
S radosťóóu, pán HAVRAN!
Či bola Magda Vášáryová lepšou herečkou, než je dnes političkou a koľko osohu a škody narobila ako politička „pod Dzurindom“ aj s ním, pre Slovensko..? Beztrestne tára kade chodí…
Či nám má byť vzorom Breiner a Šimečka, lebo ich vyznamenal sám prezident, a nik nevie, za čo…
Fedor Gál a Milan Šimečka spolu s Vašáryovou, a tieto persóny, vysedávajú exkluzívne v ČT24-ke a osierajú Slovensko, z ktorého zbabelo ušli a odtiaľ nás, čo sme tu doma, a ostali „školia a poúčajú“ o demokracii a ako sa má a ako by oni robili slovenskú politiku… a nik ich za to nenakope do ich zadkov alebo predkov…
Fedor Gál sústavne kvičí: Holocáááaaust! To je jeho pas a vízum do spoločnosti? Poliaci mu to, aj jemu, vysvetlili zákonom o holocauste.
Mediálny cirkus okolo vyznamenaní sa utišuje a postupne sa naň zabúda…
Ja už len, že do jedného radu s nimi „náš“ prezident postavil Gabrielu Beňačkovú a Ilju Zeljenku, pre ich nesporné zásluhy o rozvoj slovenského hudobného operného a skladateľského umenia a Slovensko… (v prítomnosti týchto persón sa mohli cítiť všeliako…).
Alebo, či stačí byť javiskový pajác, mať televízne šou, a mať tým zároveň právo tárať do politiky a vykrikovať sprostosti o ľudských právach, korupcii a Istanbulských dohovoroch..?
Papaláši znehodnotili titul Biela Vrana (Ján Levoslav Benčík) a prezident aj výročie samostatného Slovenska (Breiner a Šimečka boli proti samostatnému Slovensku…).
Ale vznik Československa sa na Slovensku neoslavuje…

Už ostro nebezpečným sa stáva rozmáhajúce sa nálepkovanie, ako rakety typu vzduch-vzduch, lietajú nálepky typu: fašista, neonacista, extrémista, rasista, antisemita, xenofób, homofób…
Pozor, vážení/né, toto pripomína obdobie pred zrodom Norimberských zákonov v roku 1935! Ak to dovolíme/dovolíte, tí, čo ich budete voliť, vám po voľbách 2020 napíšu nové…
Vydávajú sa za liberálnych demokratov…
Už dnes vám ale neumožnia na svojich stránkach iný názor, než majú oni…
Zablokovaných „mŕtvych“ v tejto už riadne besnejúcej infovojne na fejzbúku pribúda…
Tamtá, hore zmienená diskusia, má pozadie v EK a pokynoch pre médiá…
Nastupuje reštrikcia obsahu médií a verejného mediálneho priestoru, a sociálnych sietí, už blízka cenzúre…
Naša „verejnoprávna“ to robí aktívne a smutné je, že do médií a novinárskych radov prenikla autocenzúra…
Zväčša mladšia novinárska obec má mladé rodiny a systém si ich zaviazal dlhoročnými hypotékami (byt, zariadenie…)
Neradi by stratili prácu…

Na čele „môjho“ nového štátu by stála zdola, nie horizontálne (súčasná parlamentná demokracia) ale vertikálne delegovaná intelektuálna a duchovná aristokracia (spojenie duševnej, duchovnej a intelektovej zložky ako jednota troch zložiek vnútornej výbavy osobnosti ľudskej osoby), jednotlivými spoločenskými inštitucionalizovanými stavmi (namiesto ministerstiev, komôr a asociácií…) zdola, členskými základňami jednotlivých stavov delegovaných, svoje stavy zastupujúcich a reprezentujúcich osôb.
Jednotlivé persóny, osoby, delegované ako špičkové elity, osoby, stavmi a občianskou spoločnosťou, by netvorili vládu ale Radu starších štátu.
Každý spoločenský profesijný a občiansky (občianske komunity, municipality) by mali mať svoje snemy a elity, volené do svojho stredu a vedenia ich radou starších…
Malo by ísť nie o horizontálnu (plocha, územie, volebné obvody) ale vertikálnu demokraciu zdola nahor; žiadne volebné obvody, okrsky.

Navrhovateľom, tvorcom a spolutvorcom štátnej ústavy a legislatívy by bol stavovský a občiansky snem.
Zákony (ich riadne konsenzuálne prejednané a spracované návrhy, sledujúce verejný celospoločenský, nielen stavovský záujem a záujem jednotlivcov, skupiniek a skupín) by schvaľovala a prijímala rada starších štátu.

Politológia by nadobudla úplne iné parametre a bola by nahradená inou, post politickou vedou…
A možno by vôbec nebola potrebná…
Ani predvolebné, volebné, povolebné a medzivolebné manipulované, objednané a zaplatené prieskumy…
A dobrú teoretickú intuíciu, že ubudne korupcie, lebo jednotlivé stavy si ju vo svojich vnútorných štruktúrach ustrážia v záujme vlastného prežitia…
Lebo korupcia je ako incest. Vedie k degenerácii a zániku rodu.

Zatiaľ moja utópia. Prestane ňou byť, ak ľudsky, mentálne a občiansky všetci dozrieme.
A budeme zajedno. Ale na to nepotrebujeme „zjednocujúceho a spájajúceho“ prezidenta.
Proti komu? Čomu? Proti nám? Proti sebe? Zrejme tiež utópia.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

To, čo som zverejnil som zverejnil z môjho pohľadu predčasne, aby som to „stihol“.
Lebo už mi „letí guľka do hlavy“ a dozvedel som sa aj, že: „ZOMRI!“ (diskusie). 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

The Huffington Post: Najnebezpečnejšia štvrť na Zemi sa nachádza v Moskve. Zostavený rebríček tvrdí iné

Moskva 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Nedávno portál The Huffington Post vytvoril rebríček najnebezpečnejších oblastí Zeme. Tretie miesto v ňom obsadila štvrť Moskvy Goljanovo. Podľa menovaného portálu je nebezpečnejšia len rómska štvrť Stolipinovo v bulharskom Plovdivu (2. miesto) a hlavné mesto Kolumbie Bogota. Redakcia The Huffington Post dôrazne doporučila,…

Potečie krv? Semifinále Ruska s Českom sa blíži

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Česká hokejová reprezentácia sa v semifinále hokejového turnaja na Olympijských hrách v Pjongčangu stretne s Ruskom, čo pre Rusov bude omnoho ťažší zápas než s Nórskom. Takýto názor pred novinármi vyjadril prezident Federácie hokeja Ruska (FHR) Vladislav Treťjak. V stredu ruskí hokejisti…

Zviera už nemá byť na Slovensku vecou, psy sa budú povinne čipovať

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Novinky prináša novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom…

DĽR: Zákonom o reintegrácii Donbasu sa Ukrajina dostala do slepej uličky

Kyjev 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Predseda "najvyššej rady" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin v stredu vyslovil predpoklad, že zákon o reintegrácii Donbasu neochráni lídrov Ukrajiny od trestu za násilie páchané na civilistoch tohto regiónu. Informovala o tom v stredu proseparatistická tlačová agentúra DAN. Pušilin takto reagoval…

Nadnárodná obchodná spoločnosť kritizuje Facebook a Google, hrozí zastavením inzercie

Svet 21. februára 2018 (HSP/Foto:unilever.sk)   Nadnárodná spoločnosť Unilever, ktorá patrí k najväčším svetovým inzerentom na sociálnych sieťach, pohrozila serverom Facebook a YouTube, že na nich nebude propagovať svoje výrobky, keď nezabezpečia zastavenie šírenia fake news, nenávisti, sexizmu. Ide tak o jeden z prvých prípadov, keď samotní inzerenti dbajú na čistotu…

Juncker zreorganizoval svoj tím, jeho kabinetu bude prvýkrát šéfovať žena

Brusel 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker urobil v stredu zmeny v tíme svojich najbližších spolupracovníkov. Za nového generálneho tajomníka Komisie vymenoval doterajšieho šéfa svojho kabinetu Martina Selmayra, na ktorého miesto nastúpila Clara Martínezová Alberolová. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.…

Z miesta havárie iránskeho dopravného lietadla vyzdvihli prvé telá obetí

Teherán 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Morteza Salehi/Tasnim News Agency via AP)   Záchranári vyzdvihli v stredu prvé telá obetí havárie dopravného lietadla iránskej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube, ktoré sa v nedeľu zrútilo v hornatej oblasti na juhu Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Guvernér provincie Isfahán pre iránsku…

Svetoznámy slovenský mím slávi v Nemecku úspechy s predstavením Krížová cesta

Mníchov 21. februára 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)   Milan Sládek, slovenský mím žijúci v Nemecku, sa svojím pantomimickým predstavením "Krížová cesta (Der Kreuzweg)" sa s veľkých úspechom už aj po minulé roky predstavil vo viacerých nemeckých mestách Sládek sa so svojím výkonom v 14 zastaveniach predstavil už aj v marci…

Lev v čínskej zoo si kvôli hladu odhryzol chvost

Čína 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Namiesto kráľa zvierat uvideli návštevníci v čínskej zoologickej záhrade vyhladnutého leva. Na šokujúcich záberoch je vidieť, že zvieraťu chýba kúsok chvosta. Odhryzol si ho snáď sám? Zvieratá na videu zo zoologickej záhrady Taiyuan v čínskej provincie Šan-si sú skutočne vyhladnuté. Turisti obviňujú zoologickú záhradu…

Predsedníctvo vo V4 je jednou zo slovenských diplomatických priorít

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem iného "ukázať, že členstvo…

SR prispeje na riešenie príčin nelegálnej migrácie vyše 8 miliónmi eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovensko prispeje do Núdzového zvereneckého fondu EÚ na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie prispeje sumou 8,75 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Príspevok V4 v celkovej výške 35 miliónov eur má smerovať najmä do Líbye. Použijú sa na obnovenie…

GBC: Na Gibraltáre zadržali Slovákov podozrivých z podvodu

Gibraltár 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvaja slovenskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku boli obvinení zo sprisahania, uvádza gibraltársky portál GBC. 52-ročný Anton Gorog a 49-ročný Pavel Samson, akcionári aj riaditelia obchodnej spoločnosti v Ocean Village, boli podľa zverejnených informácií zatknutí gibraltárskou políciou na základe sťažnosti sekretariátu vládnych programov…

Vlani bolo na návrat odborníkov zo zahraničia vyčerpaných 476.151 eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vlani bolo na schému na návrat odborníkov zo zahraničia na Slovensko vyčerpaných 476.151 eur. Informoval o tom rezort školstva na stredajšom rokovaní vlády SR. Vláda informatívnu správu vzala na vedomie. V roku 2017 inštitúcie predložili na zaradenie do schémy celkovo 34 pozícií, pričom…

Francúzska vláda rokuje o novom zákone o prisťahovalectve

Paríž 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori, Pool)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a minister vnútra Gérard Collomb predložili v stredu na zasadnutí vlády svoj prvý zákon o prisťahovalectve, ktorý už zožal kritiku od ľudskoprávnych organizácií za to, že je represívny voči žiadateľom o azyl. Zdroje francúzskej vlády podľa agentúry AP…

Kajínek má cestu otvorenú. Môže kandidovať na prezidenta

Česko 21. februára 2018 (HSP/Foto:youtube)   Omilostený väzeň Jiří Kajínek na nedávnej besede v Hodoníne povedal, že pri nasledujúcej voľbe prezidenta bude kandidovať. Potrebných päťdesiat tisíc hlasov mu ponúkali už teraz, no on to odmietol. Nechcel totiž ísť proti Zemanovi. Blesk.cz sa pýtal právnika, či vôbec môže kandidovať Podľa Kajínka…

Polícia stále vyšetruje prípad komunikácie poslanca Borisa Kollára s mladistvou

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Polícia zatiaľ neukončila vyšetrovanie prípadu komunikácie poslanca Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) s mladistvou ženou na sociálnej sieti. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. "V uvedenom prípade vykonáva Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vyšetrovanie v…

Vláda schválila novú právnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovensko by malo mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Pripravilo ju ministerstvo spravodlivosti, ktoré zohľadnilo medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názory odborníkov a rieši i niektoré problémy aplikačnej praxe. Návrh novely Trestného zákona, ktorý v stredu schválila vláda, tiež preberá európske…

Vláda schválila zákon proti byrokracii Petra Pellegriniho

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda dnes schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) z dielne úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho. Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra…

TopSpeed

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

2

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

10

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

Techrules Ren RS je čínsky diesel-elektrický hypercar s 1305 k

3

Čínska spoločnosť Techrules pripravuje na autosalón v Ženeve zaujímavé prekvapenie. Zobrali niečo, čo sa už dlho používa na železnici a preniesli to do sveta rýchlych kolies. Stroj Ren RS, ktorý predstavia na autosalóne má nezvyčajný pohon, ide totiž o diesel-elekrický hypercar. Číňania postavili hypercar len na jazdu na okruhu a len pre jedného,…

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

2

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

5

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

4

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

3

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

TopDesať

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…