Posúvajte sa od poloprávd a lží k pravde, od nej k polopravdám, lžiam a mediálnej propagande, a kdesi tam sa nájdite…

Publikované 08.02. 2018 o 19:18 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

V článku o „úspešnej islamizácii Európy“ (pemzum o islame) je len „malá“ vsuvka, ktorú som nerozviedol jednak z dôvodu nosnej témy a aj beztak veľkého objemu textu…
Urobím tak osobitne v tomto kratšom texte, ako rozvedenému doplnku k zmienenému článku a vsuvke.
V Európskej únii prebieha masívna manipulácia verejnosti proti kresťanstvu, jeho a európskym kresťanským hodnotám, kresťanstvo je sofistikovane vytláčané na okraj spoločnosti, ako sociálne vylúčené spoločenstvá…
Adresátmi diskusie „Stretne sa žid, kresťan a moslim…“, ktorá by zrejme podľa očakávaní, mala vyústiť do vzájomného umývania nôh, podľa vzorovej ukážky pápežom Františkom, sú a majú byť žiaci a študenti stredných a vyšších typov škôl…
Má sa vytvoriť a uvoľniť priestor pre islam, ktorý sa v Európe uchádza o svoje ľudské, občianske, politické a náboženské „práva“ a nadpráva.
Po Slovensku vyštartovali turné diskusií o jednote troch monoteistických náboženstiev a o tom, že všetci máme jedného spoločného Boha:
https://www.hlavnespravy.sk/posunme-sa-od-ciastocnej-k-uplnej-pravde/1304018
Článok nemá chybu! Úžasný článok!
Islamizácia Európy aj pod vplyvom týchto diskusií pokračuje aj „vďaka“ multikulturalistickej a multináboženskej a indiferentistickej ideológii a propagande.
Náboženský indiferentizmus tvrdí, že spásu duše je možné získať cez akékoľvek náboženstvo, to je jedno, či ide o monoteistické alebo polyteistické náboženstvo, ak je vraj zachovaná morálka.
Ale tú indiferentizmus ani jeho príbuzný etický, mravný, morálny a hodnotový relativizmus a ľudský étos (humánna etika) bližšie nevysvetľuje. Jej základom je neo liberalizmus, post liberalizmus a tieň post demokratickej tretej totality…
Článok HS sa odvoláva aj na pápežskú encykliku adresovanú kňazom a biskupom, ktorou je kritika indiferentizmu Mirari Vos 15.8.1832.
Pemzum o islame (pôvod vsuvky zmienenej vyššie):
https://blog.hlavnespravy.sk/2795/islamizacia-europy-pre-islam-uspesne-pokracuje/
Anton Ziolkovský, svojím vyhlásením v závere diskusie, že „všetci máme jedného a jediného boha“ (video) je negramotný kresťanský heretik a falošný prorok!
Svojím výrokom vystúpil proti katolicistickému náboženskému ekumenizmu, čím súčasne potvrdil, že náboženský ekumenizmus je blud!
Aj podľa Ziolkovského, ľudstvo má vraj len jediného spoločného Boha, preto ekumenizácia má už len byrokratické pozadie, ktoré je treba odstrániť rokovaniami a zmluvami…
Iba toho spoločného Boha nedefinoval:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180126033
Post judaistické kresťanstvo vzniklo (počalo) v lone judaizmu a paralelne s judaizmom pokračovalo v Abrahámovej semitskej línii syna Sáry Izáka, Izmael sa z tejto línie vydelil ako syn Hagar a založil arabskú semitskú vetvu islamu až okolo po roku 600 po Kristovi, známu ako arabskí izmaeliti ale s úplne inou eschatológiou, ktorá aj svojou eklektikou oddeľuje islam od dvoch náboženstiev monoteizmu – judaizmu a kresťanstva, ako náboženstvo s úplne iným posolstvom a pravidlami.
Ale pápež František spokojne ekumenicky hlása a zavádza, tiež že:
„Všetci máme jedného spoločného Boha“. Odmeňuje nás  nás alebo trestá.

Naše skutky sú podľa ich povahy samé o sebe odmenou i trestom už za nášho života na Zemi.
Kresťanstvo dodáva: „Už v myšlienke“. Ale už tá (túžba) je trestom. Sekulárny svet potvrdzuje: „Prianie je otcom myšlienky.“ A to sa rovná zhoda etiky „zhora“ s etikou „zdola“.
Takže, ak by naša vôľa bola naozaj slobodná, a svedomie funkčné, naša Zem a svet by sa zaobišiel bez náboženstiev. Hmm…
Ibaže ľudská bytosť ale nedisponuje len telom a telo oživujúcou dušou, ale na rozdiel od nižších živočíšnych druhov, aj duchom, duchovným, tretím, len a výlučne ľudským rozmerom.
Ide o súčasť len a výlučne ľudskej softvérovej výbavy, ktorá nám, ľuďom, umožňuje našu ľudskú duchovnú komunikáciu s vyššími úrovňami a rozmermi sveta a Vesmíru…
Ľudský „šiesty“ zmysel pre duchovno je známy ako spiritualita.

Na tomto mieste mi do klávesnice „podbehla“ otázka (vlastne dve):
Je fenomén ľudskej bytosti prirodzený dôsledok darwinistickej evolučnej teórie v praxi?Šesťdňové Božie „stvorenie“ trvalo týždeň, len ako nádcha, alebo stále pokračuje?
Ak by stvorenie, tvorenie, pokračovalo, pravdu mal Darwin s jeho evolučnou teóriou, ale aj Boh, stvoriteľ.
A tým sa veda stretáva s vierou a spoločne dokazujú existenciu BOHA.
Antagonizmus veda verzus viera je umelý.
Veda a viera sa raz kdesi stretnú, v náručí jediného Boha stvoriteľa. Ale nie židovského ani islamského. Jediného, pravého, kresťanského. ON obetoval svojho Syna za celé ľudstvo. Aj za židov, moslimov, ostatných inovercov aj ateistov…
A ktorého „boha“ uctievate vy, ako toho „pravého“ alebo žiadneho, alebo vášho ateistického, zakladá váš intelekt a slobodná vôľa.
Ateisti sú súčasťou Božieho stvorenia a svojím ateizmom sa z neho nevydelia…

Stvorenie sa začalo kdesi a kedysi v čejsi MYŠLIENKE pred Veľkým Treskom. Myšlienka sa stala SLOVOM. A to SLOVO prebývalo medzi nami.
JEŽIŠ, to Slovo, sa nepýtal na náš pôvod, rasu, etnikum, pohlavie a sexuálnu orientáciu, ani náboženstvo…
Jeho osobná obeta je božou obetou za nás všetkých…
Za oponu Veľkého Tresku vás, milí ateistickí a ostatní, vedci, pri všetkej vašej pýche, Boh nevpustí…
To je len JEHO, Boží a osobný chránený priestor.

Kresťanské náboženstvo je svojou povahou, nie z tohto sveta, najdemokratickejším a najliberálnejším náboženstvom a teokraciou, ktorá na Zemi medzi ľuďmi nemá obdobu a konkurenciu v žiadnom inom náboženstve ani v systémoch svetských vecí…
Rozdiel medzi Božou teokraciou a svetskou demokraciou je zrejmý…
Praví kresťania nie sú z tohto sveta, tak učí kresťanská eschatológia.
Kresťanstvo je založené na plne rozvinutom slobodnom a otvorenom ľudskom intelekte, pravej originálnej, ľudskej slobode a slobodnej vôli, ktorú kresťanský Boh plne rešpektuje aj s konzekvenciami, vyplývajúcimi z dikcie Nového zákona.
Kresťanstvo je založené na viere, účinnej ľútosti, pokání a skutkoch.
Kresťanstvo sa šíri evanjelizáciou, čo znamená dobrá správa, nie násilím…
Pravé kresťanstvo vo svojej „pracovnej náplni“ na rozdiel od pôvodného judaizmu a islamu, násilie nemá…
Pravé kresťanstvo je etický kódex ľudstva a súbor pravých základných a odvodených (akcesorických) ľudských práv, nie pseudo práv ani nadpráv…
Ľudia, muži aj ženy a ostatní, plus deti, sú si v kresťanstve rovní v právach aj povinnostiach.
Kresťanstvo na Zemi je ale nesporne najúžasnejším a najmodernejším zo všetkých svetových náboženstiev, aké ľudstvo pozná a k ktorým sa hlási.
Kresťanstvo je pre záchranu a spásu ľudstva, sveta a Európy, stále aktuálnejšie a naliehavejšie…
Bol vám, nám, do vienka všetkému ľudstvu, daný intelekt, slobodná vôľa a do hláv a sŕdc, vložený božský softvér, známy ako svedomie.
Vyberte si.

Pozorovaním sekulárnych a klerikálnych svetských systémov moci a vládnutia (história, súčasnosť a perspektívy otvorenej budúcnosti) som zistil, že žiadne sekulárne (svetské) štátne zriadenie nebolo, nie je ani nebude spôsobilé zaistiť rovnosť práv a povinností a dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú základom pre tvorbu jadra štátnych ústav…
Štát založený na akomkoľvek type demokratického zriadenia na sekulárnom princípe toho nie je schopný…

Mám víziu sekulárneho (svetského) štátneho zriadenia, založeného na kresťanských princípoch štátu a práva, predstavu vlády duchovnej (nie náboženskej!) aristokracie.
Takou minulý ani súčasný vládnuci establishment v jeho personálnom politickom zložení a rozložení, nedisponuje.
Nebudú ním disponovať ani budúce nové persóny v politike, nebude takým ani budúci slovenský prezident. Ide o nadštandardné nároky. Musia ich u mňa spĺňať všetci politici aj prezident. Z tých nárokov za seba nepoľavím.

Slovensko a jeho odborná aj laická verejnosť, by malo, mala prejsť zásadnou otvorenou spoločenskou a občianskou diskusiou, ktorá by mala vyústiť do artikulácie definície pojmu, čo je ľudská, občianska elita (otázky psychológie, štruktúry a výbavy osobnosti, osoby).
Pojem elita je možné preddefinovať hypotézou pojmu múdrosť.
Inteligencia sama o sebe nerovná sa múdrosť.
Inteligencia plus intelekt nerovná sa ešte múdrosť.
Inteligencia plus intelekt a vzdelanie tiež ešte nezakladajú múdrosť.
Múdrosť zakladá inteligencia plus intelekt plus vzdelanie plus osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť…
Jednoodborové, hoc aj najvyššie akademické vzdelanie, nie je zárukou múdrosti (omyl).
Nie je ešte predpokladom vhľadu do diachrónno-synchrónneho kontinua totality ľudského vedomia a bytia.
Múdre nie je už to, že vedomie a bytie je od seba umelo oddelené filozofiou dualizmu (ekonomika je postavená nad nehmotné, duchovné veci ľudských bytostí, čím ich odľudšťuje a odcudzuje im samým…).
V rámci kapitalizmu pre ne mám názov zombie (kto ma čítal, vie…). Ide o otroctvo a službu hmote a konzumu. Sme konzumná spoločnosť, konzumujúca vlastné recyklované exkrementy. A to je koprofágia!
Monizmus ale potvrdzuje už aj kvantová fyzika (hmota a energia svetla).

Poznámka k inteligencii: Delíme ju na to, čo poznáme ako IQ a EQ.
IQ (inteligenčný kvocient) zakladá schopnosti a mohutnosti intelektu, ten schopnosť správne a rýchlo spracovať a vyhodnocovať bezprostredné podnety, úlohy, problémové a záťažové situácie, mieru vzdelávateľnosti a učenia…
EQ (emočný kvocient) zakladá ľudskú schopnosť emočného a citového prežívania, schopnosť empatie (vcítenia sa do vnútorného stavu iných ľudských bytostí, osôb)…
Múdrosť rovná sa zovšeobecnená ľudská skúsenosť.
A tento stav zakladá hodnosť, titul ľudská elita.
Nemá nič spoločné s pojmom celebrita.
Aj múdre ale pre nás „primitívne“ kmene kdesi v džungli majú svojich starších alebo rady starších…
Na pojem múdrosť aplikujte na persónu českého prezidentského kandidáta akademika Jiří Drahoš a máte to.

Od nostalgie za klerikálnym Slovenským štátom sa dištancujem.
Od klerikálneho štátu, kde by mala vládnuť cirkev, sa dištancujem.
Som za rozumné oddelenie cirkví od štátu.
Nábožensky veriaci kresťania sú ale riadnymi občanmi štátu a majú právo podieľať sa na správe vecí verejných.
Kresťanstvo je na Slovensku nosným náboženstvom, je základným ľudským právom a zmieňuje ho Preambula Ústavy SR.

Mám víziu občianskej spoločnosti založenej na občianskej a stavovskej demokracii. Tá predpokladá a vyžaduje nie systémovú (len kozmetické zmeny) ale komplexnú, úplnú a hĺbkovú, esenciálnu a fundamentálnu zmenu SYSTÉMU.
Taká demokracia by nebola odkázaná na protištátnu a podvratnú činnosť treťo sektorových mimovládok, zvaných „neziskovky“.
Taká demokracia nebude potrebovať poznať pojem „politická strana“ ani hnutie, lebo hnutím bude sama demokracia zdola. Všetky záujmové skupiny (dôchodcovia, invalidi…) by mali mať možnosť pre konštitúciu stavov.
K poznámke diskutéra (upravené a vložené 9.2.2018 o 10,38) ako správna pripomienka: „V rámci obvodu by mali voliť už len osobnosti“ mi pripomína systém voliteľov v USA. Súhlas.
Tradičné politické strany by sa pretransformovali cez občianske spolky do stavov a ich zástupcov…
Systém „neziskoviek“ by zanikol.
Bol by súčasťou vnútorných štruktúr jednotlivých spoločenských a profesijných stavov (aj s príslušenstvom – financovanie, kontrola…).
Česi si vo svojom parlamente schválili zákon zvaný „kĺzačka“.
Návrhy zákonov sa posúvajú hore-dole medzi hornou a dolnou snemovňou, čím dochádza k ich „čisteniu“ precizácii a generálnemu konsenzu.
Poznámka: Slovenská parlamentná demokracia je najprimitívnejšia parlamentná demokracia akú poznám. Zodpovedá mentálnej výbave slovenských politikov. Česi sa v nej posúvajú dopredu, Slovensko uviazlo a nevyvíja sa. Rečičky o posilňovaní slovenskej demokracie sú len prázdne kecy.
Každý zákon pred jeho prijatím by mal byť poistený vše spoločenským verejným záujmom.
Výhrada: S referendom opatrne posunovať.
Platilo by taxatívne vymenovanie toho, čo je možné-nemožné a prípustné riešiť referendom.
Predmetom referenda nikdy nesmú byť základné ľudské práva a slobody. O nich sa nediskutuje ani nerozhoduje.
Viac k referendu o zotrvaní v EÚ
https://www.hlavnespravy.sk/mainstreamova-novinarka-ludia-nemozu-rozhodovat-v-referende-o-vystupeni-z-eu-mnohi-su-blbci-ignoranti-s-fasistickymi-sklonmi-mozgove-trosky/1307016
Ak boli SYSTÉMU dobrí ľudia, hlasujúci v referende za vstup do EÚ, musia (tautológia) byť dobrí aj v referende o vystúpení z nej…
Ako cesta dnu, tak i von. Ak nie, ide o akt totality.
Ak (ústava) moc pochádza od občanov platí v jednom prípade, musí to platiť aj v prípade druhom…
Inak je ústava len dekoračný zdrap papiera.
Ak takým je, čo správanie politických „elít“ naznačuje, mali by reagovať občania a dožadovať sa plnenia kľúčovej dikcie ústavy.
Inak dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, a tie tvoria jadro každej ústavy, vzťahujúcej sa na každé demokratické štátne zriadenie.
Dikcia politických elít, odmietajúcich ústavné zakotvenie referenda aj vo veci členstva v EÚ sú vedome – nevedome ľudsko-právne a ústavnoprávne negramotní…
Ak by „elity“ mimo vôľu ľudu a občanov ústavným zákonom zakotvili zákaz referenda o členstve v EÚ, obmedzili by tým základné slobody a práva občanov…
O takom ústavnom zákone by mal vydať nález s konzekvenciami ústavný súd.
Ak aj sú Poľsko (aj Maďarsko) a politický boj o referendum v Česku tŕňom v oku Bruselu (EK), je to aj preto, že svojimi vnútornými ústavnými politikami prejavujú svoju suverenitu a zvrchovanosť…
Moc ľudu a občanov nemôže byť totálna.
Ale ani moc a vôľa ľudu svojou totálnou mocou nesmie nastoliť totalitu moci ľudu.
Občania nemôžu a nesmú v referende hlasovať o obmedzení svojich vlastných základných ľudských, občianskych, politických, náboženských a iných práv, odvodených od základných ľudských práv…
Referendum o zotrvaní v EÚ je odvodeným právom od základných ľudských práv…
(odsek vložený 10.2.2018, o 8,10 hod.)
Tým, ktorí by hlasovali za slovaxit odporúčam, aby vyhodnotili a zvážili všetky dôsledky a konzekvencie svojho rozhodnutia, najmä status a hĺbku integrácie Slovenska do európskych štruktúr, ktorú svojím hlasovaním za vstup do EÚ spôsobili bez toho, aby boli osobne, ľudsky a občiansky aktívni vo veciach Slovensko zväzujúcej Lisabonskej zmluvy s príslušenstvom…
Čakaním na nečinnosť svojich volených zástupcov ste svoje šance prepásli…
Znášajte konzekvencie a užívajte si.

Možnosti straníckeho politického systému partokracie sa vyčerpali, koaličné vlády nemajú čo ponúknuť, ich potenciál je impotentný a neplodný, to, čo ponúkajú (a to sa dnes deje aj v Nemecku), ale aj v Česku, je už len kamufláž a prácne vymýšľanie tém a hľadanie konsenzu…
Ale viacerí politici to vedome-podvedome cítia a tušia…
Politický systém Európskej únie je v rozklade, hlbokú vnútornú politickú krízu prežívajú v USA (liberálni demokrati a republikáni verzus neokoni a Deep States).
Do verejných politík sa dnes dostane bársaká persóna ad hoc, ktorej sa podarí oklamať hlúpych a dôverčivých voličov…
A tých je (občianska a politická negramotnosť) stále viac…

Dočasný prechodový medzi stav vypĺňajú takzvané „neštandardné“ politické subjekty. Tým lepším prípadom je Babišovo Hnutie ANO.
Potom sú strany ad hoc (OĽaNO) alebo „populistické“ (reprezentujúce vôľu a hlas ľudu a režimom a systémom preto neakceptovateľné a ostrakizované!) strany ako Okamurova SPD a extrémistické (ĽSNS). Ostatok je „čosi v medzi  priestore“ o nič lepší…
Výsledkami českých parlamentných voľbami došlo k vážnemu narušeniu systému vládnutia tradičných (štandardných) politických strán a výsledkom prezidentských volieb k škandalóznemu fiasku českej (pražskej) kaviarenskej „proeurópskej“ (prozápadnej) demokracie.
K správaniu sa porazených „štandardných“ strán s ich „nepriestrelnou“ politickou etikou: „Nechceme vo vláde trestne stíhaného politika!“:
Jednanie Babiša a ČSSD vo vnútornej kríze naznačuje, že po zjazde sa ČSSD zachová ako nemecký Schulz a jeho SPD. A nechá sa slávnostne „ukecať“ pre vstup do vládnej koalície, lebo chce mať podiel na koláči moci…
Aktuálna správa: Martin Schulz šéfom nemeckej diplomacie nebude. Končí aj ako predseda SPD.  Podobnosť s českou ČSSD. Vložené 9.2.2017 o 15,12
Lebo všetci porazenci vedia, že v predčasných parlamentných voľbách by im to múdri voliči definitívne zrátali, a oni by prišli aj o posledné ponožky.
Parlamentná demokracia a politika nepozná etiku ale len pragmatiku.
Etika v politike a politikmi je len hraná, navonok, a to je ten pravý populizmus.
Túžba po politickej moci je prejav patickej poruchy osobnosti v časti ego.
Príznačná pre väčšinu politikov.
Tento systém získavania moci a vlády nad osudmi ľudí a spoločnosti je príčinou násilia a tragédií, o čom svedčia dejiny a história ľudstva a totalitných režimov.
Treba ho zastaviť, úplne zrušiť a nahradiť zmenou systému, vyjsť z toho systémového matrixu von, nielen systémovými zmenami, ale vládou osobnostne zdravých, vyrovnaných a eticky nepriestrelných ľudských a občianskych elít.
PSYCHOPATI sa budú brániť.
SYSTÉM je možné položiť zhruba do 14 dní aj s cestou. Pokojne, bez násilia, bez jedinej kvapky krvi.
On sa ale rozpadáva aj sám. Tak mu treba „pomôcť“. Otvorená otázka ale je, čo s tým potom? Odpovede sú na nás, na vás. Nečakajte, že vám všetko bude doručené až domov, ako pizza. Skúste potrápiť svoje hlavinky. A sa uvidí…
Zároveň došlo k masívnemu samo poškodeniu povesti a kreditu „pražskej kaviarenskej“ časti opozičných anti Zemanovských novinárov…
A pokračuje – Miloš Zeman je údajne hospitalizovaný na ARO po vážnej mozgovej príhode. Práve ho sviežeho a veselého po rekreačnej dovolenke sledujem na TV Barrandov v relácii „Týden s panem prezidentem“. 🙂
A mimo iné, práve hovorí elitách a pseudo elitách
A o tom, že správna spoločnosť vždy bola, je a bude rozdelená, inak nemá svoju správnu a žiaducu vývojovú dynamiku…
Diskusia o novele zákona o politických stranách, ktorú otvorili „štandardné“ politické strany, vec nevyrieši…
Lebo SYSTÉM, globálny Matrix, nepustí nikoho zo svojej bubliny von…
Chce to zmenu systému, nie systémové zmeny.

Čas na zmenu a postavenie partokratického systému vládnutia a prechod do reálnej demokracie a zmeny volebného systému už dozrel, otázkou je, kedy sa ho domôže a presadí si ho občan, a zdvihne svoj ctený lenivý zadok od fejzbúku a médií a začne sa aktívne „starať“ o svoju reálnu slobodu a spoločnú reálnu demokraciu moci a vládnutia.

Sympatickou mi je pôvodná antická eklézia a agora. Tieto typy verejných zhromaždení môže mať každá komunita, spoločenský stav obec, mesto…
Vrcholovým orgánom je snem.
Kto by sa nezúčastňoval verejných zhromaždení, sám by sa vylúčil zo svojho spoločenstva…
Súčasná parlamentná demokracia vylučuje občana z legislatívnych procesov, občan je živený tým, že jeho účasť na demokracii začína a končí voľbami jeho zástupcov a mimo volieb sa na demokracii nezúčastňuje (lebo prekáža „demokracii“).
Samozrejme, inštitút ústavného a najvyššieho súdu a oddelenej súdnej moci by ostali nedotknuté, ale vláda, teda Rada starších, by vertikálne podliehala priamej kontrole a vôli ľudu „zdola“.
Ak si jeho volený zástupca nepočína v súlade s vôľou voliča, občan, volič to svojmu „zradcovi“ môže „spočítať“ až v nasledujúcich voľbách…
Do toho času môžu naši volení zástupcovia napáchať mnohé hmotné a nehmotné škody na spoločnom záujme a majetku vedome (osobný záujem a obohatenie) nevedomky (neznalosť veci).

Spoločnosť by si mala ujasniť aj, kto z jej členov má-nemá právo a je spôsobilý a kvalifikovaný pre vstup do verejných politík a vôbec, či má čo hľadať v médiách…
Je trebárs Michal Havran slovenská celebrita alebo elita po tom, čo štúrovca Vajanského nazval „zaprdeným hlupákom“..? (vylúčiť zo spoločnosti, zamknúť ho v jeho „kaviarni“). A so svojimi kumpánmi bude odtiaľ kvičať a trieskať do dverí:
Slobodáááaa!
Demokraciááa!
Zmrdíííííiii!
Progresívne Slovenskóóóoo!
Ale zablokoval ma on, nie ja jeho, smrad jeden, po Vajanského prde!
S radosťóóu, pán HAVRAN!
Či bola Magda Vášáryová lepšou herečkou, než je dnes političkou a koľko osohu a škody narobila ako politička „pod Dzurindom“ aj s ním, pre Slovensko..? Beztrestne tára kade chodí…
Či nám má byť vzorom Breiner a Šimečka, lebo ich vyznamenal sám prezident, a nik nevie, za čo…
Fedor Gál a Milan Šimečka spolu s Vašáryovou, a tieto persóny, vysedávajú exkluzívne v ČT24-ke a osierajú Slovensko, z ktorého zbabelo ušli a odtiaľ nás, čo sme tu doma, a ostali „školia a poúčajú“ o demokracii a ako sa má a ako by oni robili slovenskú politiku… a nik ich za to nenakope do ich zadkov alebo predkov…
Fedor Gál sústavne kvičí: Holocáááaaust! To je jeho pas a vízum do spoločnosti? Poliaci mu to, aj jemu, vysvetlili zákonom o holocauste.
Mediálny cirkus okolo vyznamenaní sa utišuje a postupne sa naň zabúda…
Ja už len, že do jedného radu s nimi „náš“ prezident postavil Gabrielu Beňačkovú a Ilju Zeljenku, pre ich nesporné zásluhy o rozvoj slovenského hudobného operného a skladateľského umenia a Slovensko… (v prítomnosti týchto persón sa mohli cítiť všeliako…).
Alebo, či stačí byť javiskový pajác, mať televízne šou, a mať tým zároveň právo tárať do politiky a vykrikovať sprostosti o ľudských právach, korupcii a Istanbulských dohovoroch..?
Papaláši znehodnotili titul Biela Vrana (Ján Levoslav Benčík) a prezident aj výročie samostatného Slovenska (Breiner a Šimečka boli proti samostatnému Slovensku…).
Ale vznik Československa sa na Slovensku neoslavuje…

Už ostro nebezpečným sa stáva rozmáhajúce sa nálepkovanie, ako rakety typu vzduch-vzduch, lietajú nálepky typu: fašista, neonacista, extrémista, rasista, antisemita, xenofób, homofób…
Pozor, vážení/né, toto pripomína obdobie pred zrodom Norimberských zákonov v roku 1935! Ak to dovolíme/dovolíte, tí, čo ich budete voliť, vám po voľbách 2020 napíšu nové…
Vydávajú sa za liberálnych demokratov…
Už dnes vám ale neumožnia na svojich stránkach iný názor, než majú oni…
Zablokovaných „mŕtvych“ v tejto už riadne besnejúcej infovojne na fejzbúku pribúda…
Tamtá, hore zmienená diskusia, má pozadie v EK a pokynoch pre médiá…
Nastupuje reštrikcia obsahu médií a verejného mediálneho priestoru, a sociálnych sietí, už blízka cenzúre…
Naša „verejnoprávna“ to robí aktívne a smutné je, že do médií a novinárskych radov prenikla autocenzúra…
Zväčša mladšia novinárska obec má mladé rodiny a systém si ich zaviazal dlhoročnými hypotékami (byt, zariadenie…)
Neradi by stratili prácu…

Na čele „môjho“ nového štátu by stála zdola, nie horizontálne (súčasná parlamentná demokracia) ale vertikálne delegovaná intelektuálna a duchovná aristokracia (spojenie duševnej, duchovnej a intelektovej zložky ako jednota troch zložiek vnútornej výbavy osobnosti ľudskej osoby), jednotlivými spoločenskými inštitucionalizovanými stavmi (namiesto ministerstiev, komôr a asociácií…) zdola, členskými základňami jednotlivých stavov delegovaných, svoje stavy zastupujúcich a reprezentujúcich osôb.
Jednotlivé persóny, osoby, delegované ako špičkové elity, osoby, stavmi a občianskou spoločnosťou, by netvorili vládu ale Radu starších štátu.
Každý spoločenský profesijný a občiansky (občianske komunity, municipality) by mali mať svoje snemy a elity, volené do svojho stredu a vedenia ich radou starších…
Malo by ísť nie o horizontálnu (plocha, územie, volebné obvody) ale vertikálnu demokraciu zdola nahor; žiadne volebné obvody, okrsky.

Navrhovateľom, tvorcom a spolutvorcom štátnej ústavy a legislatívy by bol stavovský a občiansky snem.
Zákony (ich riadne konsenzuálne prejednané a spracované návrhy, sledujúce verejný celospoločenský, nielen stavovský záujem a záujem jednotlivcov, skupiniek a skupín) by schvaľovala a prijímala rada starších štátu.

Politológia by nadobudla úplne iné parametre a bola by nahradená inou, post politickou vedou…
A možno by vôbec nebola potrebná…
Ani predvolebné, volebné, povolebné a medzivolebné manipulované, objednané a zaplatené prieskumy…
A dobrú teoretickú intuíciu, že ubudne korupcie, lebo jednotlivé stavy si ju vo svojich vnútorných štruktúrach ustrážia v záujme vlastného prežitia…
Lebo korupcia je ako incest. Vedie k degenerácii a zániku rodu.

Zatiaľ moja utópia. Prestane ňou byť, ak ľudsky, mentálne a občiansky všetci dozrieme.
A budeme zajedno. Ale na to nepotrebujeme „zjednocujúceho a spájajúceho“ prezidenta.
Proti komu? Čomu? Proti nám? Proti sebe? Zrejme tiež utópia.
Pekne pozdravujem. 🙂
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

To, čo som zverejnil som zverejnil z môjho pohľadu predčasne, aby som to „stihol“.
Lebo už mi „letí guľka do hlavy“ a dozvedel som sa aj, že: „ZOMRI!“ (diskusie). 🙂

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Slováci vyhrali v hokejovom zápase legiend nad Českom 8:7, rozhodol Kroták

Poprad 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Oliver Ondráš)   Víťazstvom tímu Slovenska nad Českom 8:7 sa skončil sobotňajší zápas hokejových legiend v Poprade. O víťazný gól sa postaral domáci Arne Kroták Tímy sa stretli pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky. V slovenskom výbere nechýbali majstri sveta z Göteborgu 20O2 Miroslav…

OĽANO na odbornej konferencii predstavilo riešenia pre Žilinský kraj

Žilina 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Pavol Ďurčo)   Hnutie OĽaNO predstavilo na odbornej konferencii "Riešenia pre Slovensko: za lepší život v Žilinskom kraji" riešenia v oblasti dopravy, ale aj zdravotníctva, zamestnanosti a rodiny Dopravná situácia je v Žilinskom kraji neúnosná. Každodenné kolóny a zápchy výrazne komplikujú život jeho obyvateľom. To však má negatívny…

Strašné sršne dobývajú Európu. Ako sa pred nimi chrániť?

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR- František Iván)   V poslednej dobe sa v mediách objavili desivé správy o náraste populácie nebezpečného druhu sršňa - ázijského sršňa, inak osy čínskej. Sputnik sa spýtal známeho ruského zootechnika včelára, doktora poľnohospodárskych vied, profesora Ivana Nikolakeviča Madebejkina, nakoľko sršeň ohrozuje ľudí a ako sa…

Čepelová postúpila do finále turnaja v čínskom Su-čou

Su-čou 20. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR/AP- The Canadian Press, Jacques Boissinot)   Slovenská tenistka Jana Čepelová postúpila do finále dvojhry na turnaji ITF v čínskom meste Su-čou (dotácia 100 000 USD, tvrdý povrch vonku) 25-ročná Košičanka si v sobotnom semifinále poradila s ukrajinskou sedmičkou "pavúka" Angelinou Kalininovou 6:7 (5), 6:1, 7:6 (2).…

Koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA?

Washington 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR-Lukáš Grinaj)   Z výsledkov prieskumu vydavateľstva Economist a inštitútu verejnej mienky YouGov vyplýva odpoveď na otázku, koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA.  Prieskum (14. – 16. 10.) medzi 1500 Američanmi ukázal, že 34 % Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA a 2 % za spojenca USA,…

Parlament Moldavska odmietol zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do EÚ

Kišiňov 20. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-John McConnico)   Poslanci moldavského parlamentu nepodporili iniciatívu Demokratickej strany a odmietli zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do Európskej únii. V prvom a druhom čítaní za európskú integráciu hlasovalo iba 54 poslancov, ale na zavedenie zmien do ústavy krajiny je potrebných 67 hlasov Svoje sklamanie…

Námestník šéfa ruskej diplomacie Riabkov kritizuje USA v kauze Chusiajnovová

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Obvinenie Spojených štátov, že Ruska Jelena Chusiajnovová pomáhala v sociálnych médiách ovplyvňovať kampaň pred blížiacimi sa voľbami v USA, je hanebné, vyhlásil v sobotu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov Proti Chusiajnovovej vzniesla v piatok žalobu americká prokuratúra, ktorá tvrdí, že táto…

Grécky premiér víta súhlas macedónskeho parlamentu so zmenou názvu krajiny

Atény 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petros Giannakouris)   Grécky premiér Alexis Tsipras v sobotu privítal súhlas macedónskeho parlamentu s navrhovanou zmenou názvu krajiny a označil to za rozhodujúci krok smerom k ukončeniu desaťročí sporov medzi dvoma susediacimi štátmi. Informovala o tom agentúra Reuters Tsipras komentoval najnovší vývoj v Macedónsku, kde…

Polícia uskutočnila nočnú raziu v nemeckom meste Marl a jeho okolí

Marl/Berlín 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/DPA/Bildfunk- Paul Zinken)   Nemecké bezpečnostné zložky uskutočnili v noci na sobotu za účasti kolegov z finančnej a colnej stráže veľkú raziu zameranú proti zločineckým klanom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, počas ktorej sa sústredili na shisha bary, čajovne a stávkové kancelárie Informovali o tom Západonemecký…

Radnica Moskvy zrušila povolenie na akciu na pamiatku obetí stalinských represií

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Public domain) Moskovské úrady odvolali svoje povolenie pre tohtoročné zhromaždenie na pamiatku obetí stalinistických represií, ktoré sa na Lubianskom námestí v blízkosti sídla bývalej tajnej služby KGB malo konať 29. októbra Ako náhradné miesto moskovská radnica ponúkla organizátorom námestie pri Kameni smútku na Triede Andreja…

Ústredný výkonný výbor ČSSD vyjadril dôveru lídrovi strany Janovi Hamáčkovi

Hradec Králové/Praha 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) vyjadril v sobotu na zasadaní v meste Hradec Králové veľkou väčšinou hlasov dôveru predsedovi strany, českému vicepremiérovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi. O dôvere prvému podpredsedovi strany Jiřímu Zimolovi sa napokon nehlasovalo. Informácie priniesol…

Mečiar: Danko pracuje len na sebe, iba pre vlastný prospech a kariéru a neštíti sa preto vykonať aj špinavé veci

Bratislava 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Radovan Stoklasa; Jana Birošová)   Prvé augustové týždne sa médiá predháňali, kto skôr prinesie prevratnú správu v súvislosti s rozhodnutím bývalého trojnásobného premiéra a zakladateľa Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara o jeho opätovnom návrate do veľkej politiky Expredseda vlády začal riešiť stav slovenských politických strán ešte v decembri minulého roka,…

V Bostone vydražili raritný meteorit z Mesiaca

Boston 20. októbra 2018 (SITA/AP/Foto: screenshot z YouTube)   Istý zberateľ z Vietnamu sa stal novým majiteľom raritného meteoritu pochádzajúceho z Mesiaca, ktorý v piatok dražili v americkom Bostone Ako informovala aukčná spoločnosť RR Auction, meteorit nakoniec vydražili za 612 500 amerických dolárov (v prepočte okolo 530 000 eur). Pôvodne pritom…

Na mieste pádu ruského cvičného vojenského lietadla sa našli dva fragmenty tela

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Dmitry Lovetsky)   Na mieste pádu cvičného vojenského lietadla typu L-39 Albatros ruských vzdušných síl, ktoré sa vo štvrtok zrútilo do Azovského mora, boli nájdené dva fragmenty tela Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj v ruskom vojenskom letectve, podľa ktorého pátranie…

Ako sa zmenil internet? Zabezpečuje vám súkromie?

Svet 20. októbra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)   Sir Tim Berners-Lee, britský vedec, programátor a vizionár, ktorý dostal rytiersky titul za svoje „zásluhy o celosvetové rozšírenie a rozvoj internetu“, zasvätil posledných 30 rokov rozvoju internetových štandardov. Bol to práve on, kto v roku 1989 ako zamestnanec CERN-u vytvoril protokol HTTP a je…

Voľby v Afganistane majú prvých ranených, hlasovanie sa predlžuje

Kábul 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Dvaja policajti utrpeli zranenia, keď sa pokúšali zneškodniť podomácky vyrobené výbušné zariadenie, nájdené neďaleko hlasovacej miestnosti v severozápadnej časti afganského hlavného mesta Kábul. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie šéfa obvodnej polície Obyvatelia Afganistanu začali v sobotu hlasovať…

Hrabko: Marian Kočner tvrdil, že na Kollára má aj iné veci, ako zverejnil

Bratislava 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Pavel Neubauer)   Kontroverzný podnikateľ Marian K., ktorý v minulosti obviňoval Borisa Kollára z kontaktov s mafiánmi, tvrdil, že má proti nemu aj veci, ktoré zatiaľ nezverejnil. V diskusii na TABLET.TV to povedal publicista Juraj Hrabko "Ja poznám Mariana K. z kauzy Gamatex. Jediný raz…

Pedologovia búrajú mýty. Ľudia si vlastnou činnosťou privodili ekologickú katastrofu

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- TANJUG)   Dokonca aj počas života rastliny a ich bunky drevnatejú a v tejto forme sa zachovávajú tisíce rokov. Chemická analýza ukazuje, akému vplyvu podliehala pôda a o čo sa zaujímali kmene, ktoré tu žili. O tom, ako pedologovia pomáhajú obnoviť životné prostredie a porozumieť…

TopSpeed

Porovnanie konfigurátorov: BMW

0

Máme tu ďalšiu časť v seriáli o porovnávaní konfigurátorov. Tentokrát sa zameriame na značku BMW, trocha exkluzívne Bentley alebo Aston Martin som skutočne preskočil. Porovnanie konfigurátorov v tomto prípade nemá reálnu odozvu, málokto na Slovensku si pôjde kúpiť nové Bentley a bude riešiť konfigurátor. BMW je v dnešnej dobe už naozaj tak veľkosériová značka, že…

Hennessey Jeep Grand Cherokee má byť najrýchlejšie šprintujúce SUV

5

Jeep Grand Cherokee Trackhawk je jedno z najbláznivejších SUV na svete. 6,2l V8 ponúka bláznivých 527 kW (707 k) a 873 Nm, ktoré poháňajú všetky štyri kolesá. Na 96 km/h (60 mph) vystrelí za 3,5 sekundy a ručička tachometra sa zastaví na 289 km/h. Ako vám iste z týchto čísel…

Ako sa stavia sen. Peugeot 405 Mi16. Časť 9

3

Peugeot 405 Mi16 svoju pozornosť pravidelne dostáva. Je na ňom stále dosť práce. Veľké veci išli rýchlo, nasledujú piplačky. Pomaly sa však chystá odstrojenie karosérie a smer klampiar. Aby bol na to Peugeot pripravený, čaká nás ešte pár spoločných hodín. 

AAA AUTO čaká historické predaje, budúci rok chce mať 50 pobočiek

18

Sieť autocentier AAA AUTO, prevádzkovaná skupinou AURES Holdings, za prvé tri kvartály tohto roka predala 64 000 vozidiel a s celkovými tohtoročnými predajmi plánovanými na úrovni 84 000 áut by mala bez problémov prekonať svoj desať rokov starý rekord. V budúcom roku bude predajný cieľ ešte ambicióznejší. Pomôcť by k…

Rišo Gonda ukončí sezónu International GT Open v Barcelone

0

Rišo Gonda naposledy potešil slovenských fanúšikov na Veľkej Cene Slovenska. Ešte pred ňou sa však spoločne s pretekárom DTM, Joelom Erikssonom, zúčastnil zastávky International GT Open v belgickom SPA. Podujatie v Monze Rišo a jeho tím vynechal, no teraz sa spoločne s tímom Šenkýř Motorsport zúčastní na veľkom finále v…

BMW X7 skutočne prichádza s nevkusne veľkými ľadvinkami

14

Keď sme pred niekoľkými mesiacmi videli prvé neoficiálne foto najväčšieho SUV od BMW, tajne sme verili, že tie predné ľadvinky sú len vtip. BMW ide cestou ich zväčšovania na každom type, no toto je priveľký skok. Ako je už niekoľko týždňov zrejmé, BMW X7 vpred iné nebude. Zvýrazňujú ich v…

KAMzaKRÁSOU

Rast mliečnych zubov: Zisti, ako uľaviť drobcovi od bolesti!

0

Bolesť zubov je jedna z najhorších bolestí, to vie každý. A všetko to začína s prvým prerezávaním mliečnych zubov. Pamätáte si na bolesť, ktorú vám spôsoboval rast zubov múdrosti, poprípade vám ešte spôsobuje? Tak si predstavte aké to bolo, keď sa vám prerezávalo niekoľko zubov naraz. Ako zvládnuť túto bolesť u vášho dieťaťa, keď…

Nevieš, ako sa zbaviť jesennej depresie? Zajedz ju týmito jedlami!

1

Jesenná depresia patrí k nenápadným nepriateľom, ktorí sú zákernejší, než chrípka a to hneď z niekoľkých dôvodov. Nielenže nás dokáže nenápadne a rýchlo chytiť, ale aj pomerne dlho sa nás drží. Málo slnka, daždivé dni a chladné počasie dokážu pokaziť náladu oveľa viac, než hocičo iné. Viete, ako sa voči nej brániť? Poradíme vám skvelé…

Chémia ide bokom: Skús tieto domáce pleťové masky z avokáda!

2

Zdá sa, že nebyť našej pohodlnosti, kozmetický priemysel by vôbec nemusel existovať. :-) Myslíme to, samozrejme, s veľkou dávkou nadhľadu, avšak pravdou zostáva, že veľa prípravkov na starostlivosť o pokožku, tvár, vlasy či nechty, si vieme pripraviť aj samy, podomácky, z bežne používaných potravín a surovín. A výnimkou nie je ani avokádo. To sa nám…

Vredy predkolenia: Prečo sa nespoliehať na babské rady a mastičky?

2

Vzniku tejto nepríjemnosti predchádza hromadenie krvi v žilách dolných končatín a z toho prameniace bolestivé opuchy, ktoré poznáme ako vredy predkolenia. Dnes ti preto prezradíme, kto patrí do rizikovej skupiny, ako sa toto ochorenie prejavuje, ako sa lieči a aj to, čo môžeš ty sama spraviť pre to, aby si mu predišla. Vredy predkolenia…

Vieš, že kruhy sú už OUT? Povieme ti, aké náušnice sú v móde ​

2

Keď hovoríme o doplnkoch, my ženy ich nemáme nikdy dosť, podobne ako topánok a kabeliek... a všeličoho iného. Ako ste na tom s náušnicami? Ak aj vám vypadávajú zo zásuviek a rôznych iných skrýš, ste na pravom mieste. Len tu sa totiž dozviete, aké náušnice sú v móde túto jeseň…

Súťaž o darčekový poukaz na thajskú orientálnu masáž Aroma oil

1

Doľahla už aj na vás? Únava, vďaka ktorej vaša produktivita klesá a nálada tiež? Alebo na vás pôsobí stres z práce alebo okolia? Tak v tom prípade máte skvelý dôvod na to, aby ste „vypli“ a užili si relax a ničnerobenie, vďaka ktorému si takpovediac dobijete baterky a prídete na iné myšlienky. Nepochybujeme o tom, že každý…

TopDesať

Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

0

Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. [adrotate group="11"] Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho…

Vizitky pre kreatívnych: Vďaka týmto vizitkám budeš vyčnievať z davu

0

Prvé vizitky sa objavili v 15. storočí v Číne. Obsahovali informácie o ich majiteľovi. Dnešné vizitky sa však premenili na také malé umelecké diela. Ich majitelia sa predbiehajú v tom, kto z nich vytvorí čo najkreatívnejšiu vizitku. Možno nám neuveríš, no dokonca existuje aj súťaž o tú najkreatívnejšiu vizitku na…

Neobyčajný príbeh o chlapcovi, ktorý si ako 17-ročný postavil nukleárny reaktor

0

Príbeh Davida Charlesa Hahna (1976 - 2016) nepatrí do kategórie obyčajných. David bol od svojho raného detstva fascinovaný chémiou a vedou. Uskutočňoval množstvo chemických experimentov len tak, pre zábavu. Nikto však v skutočnosti neočakával, že jedného dňa postaví na záhrade svojich rodičov plne funkčný nukleárny reaktor. V roku 1994 v kôlni vedľa domu svojej…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Fotografie pred a po čistení: Výsledok je úžasný!

0

Čistenie môže byť niekedy poriadna zábava! Tieto fotografie sú toho jasným dôkazom. Práve pomocou vody a rôznych saponátov môžeš zistiť, že tvoj záhradný stôl v skutočnosti nie je zelený, prípadne zistíš, že tvoja izba je dostatočné veľká - stačí si v nej občas upratať. Tieto fotografie ti ukážu, ako vyzerali…

Veľká mapa jedla: Toto sú typické jedlá v krajinách sveta

0

Jedlo je jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré môžeš spoznávať na potulkách svetom. Niektorí ľudia cestujú práve s cieľom vyskúšať nové a nezvyčajné chute. Ak máš podobné ambície, možno ti pomôže táto mapa jedla, ktorá ukazuje typické jedlá v krajinách alebo regiónoch celého sveta. Inšpiruj sa! Každý vie, že tie pravé cestoviny by si mal…