Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Tento fakt napríklad verejne priznal známy slovenský spisovateľ, textár, dramaturg a scenárista Boris Filan. Zmienil sa o tom, že svojmu synovi povedal, že mu bude stále oporou a môže sa na neho kedykoľvek obrátiť. Iba v otázkach tajomstva života, smrti a Stvoriteľa mu pomôcť nemôže, pretože v nich zostáva i vo svojej sedemdesiatke rovnako neistý a neznalý, ako v mladosti.

Boris Filan prežil bohatý a plodný život. Pohyboval sa medzi intelektuálnou a umeleckou špičkou Slovenska. Precestoval takmer celý svet a predsa v závere svojho života konštatuje, že o jeho najpodstatnejších tajomstvách takmer nič nevie.

A podobných prípadov je veľmi veľa. Spomeňme ešte napríklad významného slovenského básnika, spisovateľa a prekladateľa Ľubomíra Feldeka. Jeho manželka sa v rozhlasovej relácii zdôverila, že mala rakovinu, a tvárou v tvár smrti došlo medzi ňou a jej manželom k rozhovorom, ku ktorým spravidla vždy dochádza v podobných situáciách. Riešili otázku zmyslu života, toho čo bude po smrti, ako i otázku existencie Stvoriteľa.

Pani Feledeková chorobu nakoniec úspešne prekonala a priznala, že pri jej zvládaní jej veľmi pomohla viera v Stvoriteľa. Pán Feldek však zostal pochybovačný. Stvoriteľa a jeho existenciu nevylučuje, ale berie ju s rezervou.

Ako teda vidieť, ani táto významná osobnosť nemá jasno v tom, v čom by mal mať jasno každý človek. A jasno by v tom mal mať už vo svojej mladosti, aby na základe svojho správneho poznania mohol prežiť plnohodnotný život, spočívajúci v orientácii na pravé, vysoké a nehynúce hodnoty. Aby naopak neprežil život v povrchnosti, plytkosti a prázdnote aj napriek tomu, že vo svojom odbore činnosti dosiahne špičkové výsledky.

No a tento text vznikol práve preto, aby tomu tak nebolo. Aby ľudia nemuseli prežiť svoje životy v nevedomosti a nakoniec v nej aj zomrieť.

Hneď na začiatku je treba zdôrazniť, že odpovede na najzásadnejšie otázky ľudského bytia súvisia s existenciou Stvoriteľa. Poznanie skutočnej Pravdy o živote súvisí so Stvoriteľom!

Kto nedokáže akceptovať tento fakt, nikdy skutočnú Pravdu nepozná. Preto žiaľ, musia ľudia materialistickí a ateistickí zostať odrezaní od Pravdy. Musia zostať nevedomí bez ohľadu na to, čo veľkého a významného dokázali. Nech už sú to vedci, filozofi, spisovatelia, politici, herci a mnohí iní. Z hľadiska Pravdy sú to len nevedomé a blúdiace ľudské duše, vzdialené od znalosti toho najdôležitejšieho, ktoré žiaľ, v podstate premrhali svoje životy. A premrhali ich preto, lebo nedokázali akceptovať kľúčovú spojitosť Pravdy bytia s existenciou Stvoriteľa.

Lebo Stvoriteľ, náš dobrotivý Otec nebeský urobil všetko preto, aby sme obdržali Pravdu a mohli stáť a pôsobiť v jeho stvorení ako vedomí. Urobil všetko preto, aby sme nemali nijaké nezodpovedané otázky. Aby sme vedeli čo je po smrti. Aby sme vedeli, aký je zmysel nášho života a mohli ho správne napĺňať.

Stvoriteľ dávkoval skutočnú Pravdu ľudstvu postupne. Najprv k nám poslal svojho služobníka Mojžiša, aby nám sprostredkoval základné princípy správneho života človeka vo stvorení, aby sme sa v ich naplňovaní stávali čoraz lepšími a ušľachtilejšími. Aby sme sa stávali čoraz čistejšími, a tým čoraz otvorenejšími k pochopeniu plnej Pravdy bytia.

Potom, keď už ľudstvo trošku vývojovo dozrelo, k nám poslal svojho Syna, aby nás opäť viac priblížil k Pravde.

Ježiš nám ju mohol sprostredkovať celú už pred 2000 rokmi, ale videl, že pre plnú Pravdu nie sme ešte dostatočne zrelí. Videl, že by sme ju ešte v jej komplexnosti nepochopili. Dal nám však svoje učenie lásky k blížnemu, aby sme jeho napĺňaním ešte intenzívnejšie duchovne dozrievali, a na základe našej zrelosti sa v budúcnosti stali schopní prijatia plnej Pravdy.

Prísľub príchodu tejto Pravdy, ako i skutočnosť, že ju máme očakávať zasľúbil slovami, zaznamenanými v evanjeliách: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“

Ľudstvo malo teda v budúcnosti očakávať Ducha Pravdy a Pravdu Božiu ním zvestovanú. A k tomu napokon i došlo! Duch Pravdy prišiel a odhalil ľudstvu plnú Pravdu, ktorá dáva odpovede na všetky zásadné otázky nášho bytia. Dáva odpovede na otázky o tom, čo je po smrti, aký je zmysel života a zmysel utrpenia. Približuje nám pochopenie Stvoriteľa a ešte mnoho iného.

Tým sa naplnili Ježišove slová, že ľudstvo raz obdrží Pravdu, ktorá ho vyslobodí. Ktorá ho zachráni. Ktorá ho uchráni od nesprávneho života, prežitého v nevedomosti. A táto Pravda je v súčasnosti zakotvená na zemi. To znamená, že absolútne nikto, kto túži po jej poznaní, nemusí zostať neznalý a môže sa plnými dúškami napiť z jej prameňa.

Od doby, kedy bola Pravda zakotvená na zemi to začalo fungovať tak, že každý, kto po nej túžil, bol k nej pritiahnutý nitkami svojho sudu. Túžba človeka po Pravde totiž vytvára osudové vlákna. Tie hľadajú cestu k spojeniu s ňou, nájdu ju a človek, ktorý vo svoje úprimnej túžbe tieto vlákna vytvoril a vyslal, je nimi pritiahnutý k Pravde.

Takto to funguje na základe zákonov Stvoriteľa, pôsobiacich v našom univerze. Celkom konkrétne ide o zákon rovnorodosti. Jeho prostredníctvom je rovnaké priťahované k rovnakému, alebo rovnorodému. Ak teda niekto veľmi úprimne a silno túži po čistej Pravde, jeho čistá túžba po nej sa stane rovnorodou čistote Pravdy, čím nadviaže rovnorodé spojenie.

To teda znamená, že každý človek, ktorý chce v dnešnej dobe nájsť plnú Pravdu, musí splniť podmienky, určené samotnými zákonmi stvorenia. Musí vyvinúť úprimnú snahu a čistú túžbu po plnej Pravde, na základe čoho môže byť k tejto Pravde privedený, alebo pritiahnutý.

Tu ale žiaľ nastáva u väčšiny ľudí našej planéty zásadný problém. Mnohí by síce chceli poznať Pravdu, ale ich túžba po nej nie je ani dostatočne silná, ani dostatočne úprimná, ani dostatočne čistá. Je len vlažná a chvíľková. Pretože sa ozýva len tu a tam, nedokáže utkať dostatočne silné, ani dostatočne dlhé osudové vlákno, ktoré by našlo spojenie so skutočnou Pravdou.

A pretože ľudia vnútorne nespĺňajú kritériá pre nájdenie Pravdy, Pravdu nenachádzajú, aj keď je ukotvená na zemi a oni k tomu majú príležitosť. Ich nemastné a neslané úsilie nieje totiž hodné toho, aby ju našli. A preto bývajú na sklonku svojho života v hlavných otázkach bytia úplne rovnako nevedomí, ako na začiatku. A to bez ohľadu na to, čo vo svojom živote dosiahli. Bez ohľadu na to, ako vysoko sú cenení spoločnosťou. Bez ohľadu na to, akí sú bohatí, alebo slávni.

To všetko je ničotné z hľadiska Pravdy a jej obrovského významu pre celé naše bytie, ktorú však žiaľ nenašli. Nenašli Pravdu, ktorá vyslobodzuje, a preto zostávajú spútaní nevedomosťou. Preto prežívajú celý svoj život v nevedomosti a aj ich životné diela, nech sú z hľadiska ľudí akokoľvek významné, sú poznačené a znehodnotené ich nevedomosťou. Lebo jedine človek znalý Pravdy je schopný naplno rozvinúť a zhodnotiť svoje talenty a schopnosti tak, aby priniesli skutočný prospech ľudskej spoločnosti. Talenty a schopnosti bez znalosti Pravdy sú poznačené nevedomosťou a v spoločnosti šíria nevedomosť a udržujú ju. Ľudské spoločenstvo nevedú hore, ale len k stagnácii, alebo ho dokonca strhávajú nadol.

A preto stojí plná Pravda, prinesená Ježišom zasľúbeným Duchom Pravdy osamotená vo svete ľudskom. Len málo jednotlivcov dokázalo vnútorne splniť podmienky zákonov stvorenia tak, aby ju mohli nájsť. Len málo ľudí bolo schopných hľadať tak vážne, tak intenzívne, tak úprimne a tak čisto, ako to vyžadujú zákony Božie.

A preto žiaľ, mnohé významné osobnosti dnešného sveta zostávajú na sklonku svojho života úplne nevedomé. Z hľadiska duchovného nedosiahli takmer nič, pretože sa počas celého svojho, zdanlivo plodného života, nepriblížili ani krôčik ku skutočnej Pravde. Preto ovládli náš život faloš, lož, nepravda, klamstvo, omyly a pokrivenia. Preto je ich svet plný. To je ale nevyhnutným dôsledkom vzdialenia ľudstva od Pravdy, ktorú svet nepozná a ktorá ho nezaujíma. A preto namiesto vyslobodenia Pravdou prichádza nesloboda a zotročenie. Preto je tiež napríklad boj nevedomých s pandémiou horší, ako pandémia samotná.

Teraz možno použijem trochu tvrdé slová, za ktoré sa vopred ospravedlňujem, ale je to presne tak, ako sa hovorilo už za socializmu, že iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ. To znamená, že iniciatívny nevedomec, ktorý chce dobro, je horší ako ten, kto chce od samého začiatku len škodiť. Viď napríklad vo svete ojedinelé, slovenské celoplošné testovanie proti covidu a mnohé iné precedensy. Najvýznamnejšie osobnosti sveta sa nedajú nazvať múdrymi preto, lebo nemajú oporu v Pravde, ale len vo svojej vlastnej, obmedzenej rozumovej múdrosti. A preto nás tento druh „múdrosti“ vedie od jedného nešťastia k druhému.

Duch Pravdy a ním prinesená plná Pravda! Toto je to najpodstatnejšie, o čom je treba dnes všade hovoriť.

Možno sa však spýtate, prečo teda úplne otvorene nepoviem, kto je ten Duch Pravdy a kde sa nachádza jeho plná Pravda?

Keby som to teraz povedal, nikomu by to nepomohlo, ak je hlavným impulzom k jeho otázke iba zvedavosť. Ak totiž ľudia nespĺňajú podmienky, určené samotnými zákonmi stvorenia, aj tak by všetko okolo nich prešlo pomimo. Aj tak by v tom nič nenašli. A to preto, lebo ich hľadanie nieje opravdivé. Nieje také úprimné, vážne, intenzívne a čisté, aby ich priviedlo k Pravde. A preto si ešte plnú Pravdu nezaslúžia.

Preto hovorím o Duchu Pravdy a jeho plnej Pravde, lebo je o nich treba hovoriť, ale zároveň o nich nehovorím. Kto chce nájsť tento poklad, musí vyvinúť zodpovedajúcu snahu a nitky jeho osudu, neomylne riadené zákonmi stvorenia ho k nej bezpečne privedú. Nemôže ju minúť, a potom si ju bude aj oveľa viac vážiť. Stane sa to tak, že bude privedený k ľuďom, ktorí mu v tom môžu pomôcť. Bude privedený ku knihe, ktorá mu v tom môže pomôcť. Bude privedený k internetovej stránke, k blogu, alebo k facebookovému profilu. Je naozaj veľa spôsobov a možností. Záleží iba na silnom a pravom chcení človeka, ktoré mu prerazí cestu až samotnej Pravde.

Týmto spôsobom sa vo vzťahu k Pravde do posledného písmena napĺňajú slová Ježiša Krista: „Kto správnym spôsobom hľadá, nájde! Kto správnym spôsobom prosí, dostane! A kto správnym spôsobom klope, tomu bude otvorené!“

Kto však správnym spôsobom nehľadá, nič nenájde! Kto správnym spôsobom neprosí, nič nedostane! A kto správnym spôsobom neklope, tomu nebude otvorené! Ten nedokáže otvoriť bránu k Pravde a vnútorne ju správne uchopiť, aj keby mu ju niekto priniesol na zlatom podnose a ona sa nachádzala bezprostredne pred ním.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 250

Celkové hodnotenie: -0.44

Priemerná čítanosť: 1723

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Zverejňuje dáta o očkovaných a nakazených v nemocniciach. Jeho strana sa ho chce preto zbaviť. Mňa neumlčíte, odkazuje

  0icon

  Praha 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook/Ondřej Dostál)   Zdravotnícky expert Pirátov Ondřej Dostál čelí kritike straníkov a môže byť dokonca vylúčený z vládneho tímu. Príčinou je,…

  Epidemiológ Prymula by sa s očkovaním mladších detí neponáhľal: Máme veľmi malú skúsenosť. Na trhu je pre nich bezpečnejšia vakcína ako Pfizer

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Twitter)   Európska lieková agentúra (EMA) odporučila koncom novembra rozšíriť indikáciu vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech na prevenciu ochorenia…

  Slovenská lekárska komora: Viaceré ambulancie mali pre chybu vymazať z obchodného registra

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Pre administratívne chyby došlo zrejme k výmazu viacerých ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov z obchodného registra. Upozornila na…

  Poľský premiér vyzval ľudí na očkovanie, aby mali pokojné Vianoce

  0icon

  Varšava 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Poľský premiér v stredu dostal posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu a pri tejto príležitosti vyzval ľudí, aby sa…

  OS Ukrajiny vyslali k Donbasu 125 tisíc vojakov, čo je polovica celkového počtu príslušníkov armády

  0icon

  Kyjev 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Kyjev vyslal do Donbasu 125 tisíc vojakov a dôstojníkov, čo je polovica celkového počtu osôb ukrajinskej armády. Uviedla to…

  Kolíková: Šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TAR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo kultúry a v spolupráci s rezortom spravodlivosti pripravujú novú legislatívu upravujúcu oblasť médií. Detaily majú predstaviť…

  Ministri zahraničných vecí rokujú o poučeniach z Afganistanu

  0icon

  Riga 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Vesa Moilanen/Lehtikuva)   Ministri zahraničných vecí členských štátov NATO v stredu rokujú o narýchlo vypracovanej správe o poučeniach z 18-ročnej prítomnosti…

  Juraj Blanár prerušil rokovanie do hlasovania o 17.00 h

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) prerušil stredajšie rokovanie parlamentu do hlasovania o 17.00 h Poslanci…

  Kombinácia dvoch známych liekov môže pomôcť pri pacientoch s koronavírusom v ťažkom stave, naznačujú prvé dáta

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Kortikosteroid dexametazón, ktorý sa aj v Českej republike nasadzuje pacientom s covidom napojeným na kyslík, má zaberať účinnejšie, pokiaľ…

  K známym osobnostiam, ktoré pretláčajú povinnú vakcináciu, sa pridal aj expremiér Dzurinda. Prirovnal to k rozhodnutiu povoliť bombardovanie Juhoslávie. "Chceli ma vtedy v parlamente obesiť, aj tak som to urobil. Súčasní politici sa boja"

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ak by bol pri moci dnes, bol by za povinné očkovanie. Bývalý kontroverzný premiér Mikuláš Dzurinda v diskusnej…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Americkí vojaci žiadajú od Pentagonu 100 miliónov dolárov za psychickú ujmu kvôli akciám ruskej armády

  0 icon

  USA, 1. december 2021 (AM, Avia-pro) – Americkí vojaci vyjadrili nespokojnosť s konaním Pentagonu na zabezpečenie ochrany americkej armády a súdnou cestou žiadaj

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA