Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Tento fakt napríklad verejne priznal známy slovenský spisovateľ, textár, dramaturg a scenárista Boris Filan. Zmienil sa o tom, že svojmu synovi povedal, že mu bude stále oporou a môže sa na neho kedykoľvek obrátiť. Iba v otázkach tajomstva života, smrti a Stvoriteľa mu pomôcť nemôže, pretože v nich zostáva i vo svojej sedemdesiatke rovnako neistý a neznalý, ako v mladosti.

Boris Filan prežil bohatý a plodný život. Pohyboval sa medzi intelektuálnou a umeleckou špičkou Slovenska. Precestoval takmer celý svet a predsa v závere svojho života konštatuje, že o jeho najpodstatnejších tajomstvách takmer nič nevie.

A podobných prípadov je veľmi veľa. Spomeňme ešte napríklad významného slovenského básnika, spisovateľa a prekladateľa Ľubomíra Feldeka. Jeho manželka sa v rozhlasovej relácii zdôverila, že mala rakovinu, a tvárou v tvár smrti došlo medzi ňou a jej manželom k rozhovorom, ku ktorým spravidla vždy dochádza v podobných situáciách. Riešili otázku zmyslu života, toho čo bude po smrti, ako i otázku existencie Stvoriteľa.

Pani Feledeková chorobu nakoniec úspešne prekonala a priznala, že pri jej zvládaní jej veľmi pomohla viera v Stvoriteľa. Pán Feldek však zostal pochybovačný. Stvoriteľa a jeho existenciu nevylučuje, ale berie ju s rezervou.

Ako teda vidieť, ani táto významná osobnosť nemá jasno v tom, v čom by mal mať jasno každý človek. A jasno by v tom mal mať už vo svojej mladosti, aby na základe svojho správneho poznania mohol prežiť plnohodnotný život, spočívajúci v orientácii na pravé, vysoké a nehynúce hodnoty. Aby naopak neprežil život v povrchnosti, plytkosti a prázdnote aj napriek tomu, že vo svojom odbore činnosti dosiahne špičkové výsledky.

No a tento text vznikol práve preto, aby tomu tak nebolo. Aby ľudia nemuseli prežiť svoje životy v nevedomosti a nakoniec v nej aj zomrieť.

Hneď na začiatku je treba zdôrazniť, že odpovede na najzásadnejšie otázky ľudského bytia súvisia s existenciou Stvoriteľa. Poznanie skutočnej Pravdy o živote súvisí so Stvoriteľom!

Kto nedokáže akceptovať tento fakt, nikdy skutočnú Pravdu nepozná. Preto žiaľ, musia ľudia materialistickí a ateistickí zostať odrezaní od Pravdy. Musia zostať nevedomí bez ohľadu na to, čo veľkého a významného dokázali. Nech už sú to vedci, filozofi, spisovatelia, politici, herci a mnohí iní. Z hľadiska Pravdy sú to len nevedomé a blúdiace ľudské duše, vzdialené od znalosti toho najdôležitejšieho, ktoré žiaľ, v podstate premrhali svoje životy. A premrhali ich preto, lebo nedokázali akceptovať kľúčovú spojitosť Pravdy bytia s existenciou Stvoriteľa.

Lebo Stvoriteľ, náš dobrotivý Otec nebeský urobil všetko preto, aby sme obdržali Pravdu a mohli stáť a pôsobiť v jeho stvorení ako vedomí. Urobil všetko preto, aby sme nemali nijaké nezodpovedané otázky. Aby sme vedeli čo je po smrti. Aby sme vedeli, aký je zmysel nášho života a mohli ho správne napĺňať.

Stvoriteľ dávkoval skutočnú Pravdu ľudstvu postupne. Najprv k nám poslal svojho služobníka Mojžiša, aby nám sprostredkoval základné princípy správneho života človeka vo stvorení, aby sme sa v ich naplňovaní stávali čoraz lepšími a ušľachtilejšími. Aby sme sa stávali čoraz čistejšími, a tým čoraz otvorenejšími k pochopeniu plnej Pravdy bytia.

Potom, keď už ľudstvo trošku vývojovo dozrelo, k nám poslal svojho Syna, aby nás opäť viac priblížil k Pravde.

Ježiš nám ju mohol sprostredkovať celú už pred 2000 rokmi, ale videl, že pre plnú Pravdu nie sme ešte dostatočne zrelí. Videl, že by sme ju ešte v jej komplexnosti nepochopili. Dal nám však svoje učenie lásky k blížnemu, aby sme jeho napĺňaním ešte intenzívnejšie duchovne dozrievali, a na základe našej zrelosti sa v budúcnosti stali schopní prijatia plnej Pravdy.

Prísľub príchodu tejto Pravdy, ako i skutočnosť, že ju máme očakávať zasľúbil slovami, zaznamenanými v evanjeliách: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“

Ľudstvo malo teda v budúcnosti očakávať Ducha Pravdy a Pravdu Božiu ním zvestovanú. A k tomu napokon i došlo! Duch Pravdy prišiel a odhalil ľudstvu plnú Pravdu, ktorá dáva odpovede na všetky zásadné otázky nášho bytia. Dáva odpovede na otázky o tom, čo je po smrti, aký je zmysel života a zmysel utrpenia. Približuje nám pochopenie Stvoriteľa a ešte mnoho iného.

Tým sa naplnili Ježišove slová, že ľudstvo raz obdrží Pravdu, ktorá ho vyslobodí. Ktorá ho zachráni. Ktorá ho uchráni od nesprávneho života, prežitého v nevedomosti. A táto Pravda je v súčasnosti zakotvená na zemi. To znamená, že absolútne nikto, kto túži po jej poznaní, nemusí zostať neznalý a môže sa plnými dúškami napiť z jej prameňa.

Od doby, kedy bola Pravda zakotvená na zemi to začalo fungovať tak, že každý, kto po nej túžil, bol k nej pritiahnutý nitkami svojho sudu. Túžba človeka po Pravde totiž vytvára osudové vlákna. Tie hľadajú cestu k spojeniu s ňou, nájdu ju a človek, ktorý vo svoje úprimnej túžbe tieto vlákna vytvoril a vyslal, je nimi pritiahnutý k Pravde.

Takto to funguje na základe zákonov Stvoriteľa, pôsobiacich v našom univerze. Celkom konkrétne ide o zákon rovnorodosti. Jeho prostredníctvom je rovnaké priťahované k rovnakému, alebo rovnorodému. Ak teda niekto veľmi úprimne a silno túži po čistej Pravde, jeho čistá túžba po nej sa stane rovnorodou čistote Pravdy, čím nadviaže rovnorodé spojenie.

To teda znamená, že každý človek, ktorý chce v dnešnej dobe nájsť plnú Pravdu, musí splniť podmienky, určené samotnými zákonmi stvorenia. Musí vyvinúť úprimnú snahu a čistú túžbu po plnej Pravde, na základe čoho môže byť k tejto Pravde privedený, alebo pritiahnutý.

Tu ale žiaľ nastáva u väčšiny ľudí našej planéty zásadný problém. Mnohí by síce chceli poznať Pravdu, ale ich túžba po nej nie je ani dostatočne silná, ani dostatočne úprimná, ani dostatočne čistá. Je len vlažná a chvíľková. Pretože sa ozýva len tu a tam, nedokáže utkať dostatočne silné, ani dostatočne dlhé osudové vlákno, ktoré by našlo spojenie so skutočnou Pravdou.

A pretože ľudia vnútorne nespĺňajú kritériá pre nájdenie Pravdy, Pravdu nenachádzajú, aj keď je ukotvená na zemi a oni k tomu majú príležitosť. Ich nemastné a neslané úsilie nieje totiž hodné toho, aby ju našli. A preto bývajú na sklonku svojho života v hlavných otázkach bytia úplne rovnako nevedomí, ako na začiatku. A to bez ohľadu na to, čo vo svojom živote dosiahli. Bez ohľadu na to, ako vysoko sú cenení spoločnosťou. Bez ohľadu na to, akí sú bohatí, alebo slávni.

To všetko je ničotné z hľadiska Pravdy a jej obrovského významu pre celé naše bytie, ktorú však žiaľ nenašli. Nenašli Pravdu, ktorá vyslobodzuje, a preto zostávajú spútaní nevedomosťou. Preto prežívajú celý svoj život v nevedomosti a aj ich životné diela, nech sú z hľadiska ľudí akokoľvek významné, sú poznačené a znehodnotené ich nevedomosťou. Lebo jedine človek znalý Pravdy je schopný naplno rozvinúť a zhodnotiť svoje talenty a schopnosti tak, aby priniesli skutočný prospech ľudskej spoločnosti. Talenty a schopnosti bez znalosti Pravdy sú poznačené nevedomosťou a v spoločnosti šíria nevedomosť a udržujú ju. Ľudské spoločenstvo nevedú hore, ale len k stagnácii, alebo ho dokonca strhávajú nadol.

A preto stojí plná Pravda, prinesená Ježišom zasľúbeným Duchom Pravdy osamotená vo svete ľudskom. Len málo jednotlivcov dokázalo vnútorne splniť podmienky zákonov stvorenia tak, aby ju mohli nájsť. Len málo ľudí bolo schopných hľadať tak vážne, tak intenzívne, tak úprimne a tak čisto, ako to vyžadujú zákony Božie.

A preto žiaľ, mnohé významné osobnosti dnešného sveta zostávajú na sklonku svojho života úplne nevedomé. Z hľadiska duchovného nedosiahli takmer nič, pretože sa počas celého svojho, zdanlivo plodného života, nepriblížili ani krôčik ku skutočnej Pravde. Preto ovládli náš život faloš, lož, nepravda, klamstvo, omyly a pokrivenia. Preto je ich svet plný. To je ale nevyhnutným dôsledkom vzdialenia ľudstva od Pravdy, ktorú svet nepozná a ktorá ho nezaujíma. A preto namiesto vyslobodenia Pravdou prichádza nesloboda a zotročenie. Preto je tiež napríklad boj nevedomých s pandémiou horší, ako pandémia samotná.

Teraz možno použijem trochu tvrdé slová, za ktoré sa vopred ospravedlňujem, ale je to presne tak, ako sa hovorilo už za socializmu, že iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ. To znamená, že iniciatívny nevedomec, ktorý chce dobro, je horší ako ten, kto chce od samého začiatku len škodiť. Viď napríklad vo svete ojedinelé, slovenské celoplošné testovanie proti covidu a mnohé iné precedensy. Najvýznamnejšie osobnosti sveta sa nedajú nazvať múdrymi preto, lebo nemajú oporu v Pravde, ale len vo svojej vlastnej, obmedzenej rozumovej múdrosti. A preto nás tento druh „múdrosti“ vedie od jedného nešťastia k druhému.

Duch Pravdy a ním prinesená plná Pravda! Toto je to najpodstatnejšie, o čom je treba dnes všade hovoriť.

Možno sa však spýtate, prečo teda úplne otvorene nepoviem, kto je ten Duch Pravdy a kde sa nachádza jeho plná Pravda?

Keby som to teraz povedal, nikomu by to nepomohlo, ak je hlavným impulzom k jeho otázke iba zvedavosť. Ak totiž ľudia nespĺňajú podmienky, určené samotnými zákonmi stvorenia, aj tak by všetko okolo nich prešlo pomimo. Aj tak by v tom nič nenašli. A to preto, lebo ich hľadanie nieje opravdivé. Nieje také úprimné, vážne, intenzívne a čisté, aby ich priviedlo k Pravde. A preto si ešte plnú Pravdu nezaslúžia.

Preto hovorím o Duchu Pravdy a jeho plnej Pravde, lebo je o nich treba hovoriť, ale zároveň o nich nehovorím. Kto chce nájsť tento poklad, musí vyvinúť zodpovedajúcu snahu a nitky jeho osudu, neomylne riadené zákonmi stvorenia ho k nej bezpečne privedú. Nemôže ju minúť, a potom si ju bude aj oveľa viac vážiť. Stane sa to tak, že bude privedený k ľuďom, ktorí mu v tom môžu pomôcť. Bude privedený ku knihe, ktorá mu v tom môže pomôcť. Bude privedený k internetovej stránke, k blogu, alebo k facebookovému profilu. Je naozaj veľa spôsobov a možností. Záleží iba na silnom a pravom chcení človeka, ktoré mu prerazí cestu až samotnej Pravde.

Týmto spôsobom sa vo vzťahu k Pravde do posledného písmena napĺňajú slová Ježiša Krista: „Kto správnym spôsobom hľadá, nájde! Kto správnym spôsobom prosí, dostane! A kto správnym spôsobom klope, tomu bude otvorené!“

Kto však správnym spôsobom nehľadá, nič nenájde! Kto správnym spôsobom neprosí, nič nedostane! A kto správnym spôsobom neklope, tomu nebude otvorené! Ten nedokáže otvoriť bránu k Pravde a vnútorne ju správne uchopiť, aj keby mu ju niekto priniesol na zlatom podnose a ona sa nachádzala bezprostredne pred ním.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 261

Celkové hodnotenie: 1.1

Priemerná čítanosť: 1741

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  MZVEZ SR potvrdilo úmrtie Slováka v Kirgizsku

  0icon

  Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo úmrtie Slováka v Kirgizsku. Podľa správy agentúry AFP zomrel Slovák na severovýchode Kirgizska pri páde lavíny. Ďalšie tri obete boli z…

  MZ: Štát nehodil ambulantný sektor cez palubu

  0icon

  Štát v žiadnom prípade nehodil ambulantný sektor cez palubu. Deklarovalo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na kritiku pre financovanie ambulantného sektora. Pripomenulo, že…

  KDH víta možný zákaz a obmedzenie mobilných telefónov na základných školách

  0icon

  KDH víta možný zákaz a obmedzenie mobilných telefónov. Zdôraznilo ich negatívny vplyv na vývin žiakov.

  MŠVVaM má stratégiu na zlepšenie duševného zdravia detí a mládeže

  0icon

  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce zlepšiť duševné zdravie detí a mládeže. V rámci stratégie sa najskôr zameria na krátkodobé opatrenia. Pristúpi…

  Pre električku budú na Romanovej do konca júla dopravné obmedzenia

  0icon

  Výstavba električkového priecestia a novej križovatky v rámci výstavby novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke si vyžiada dopravné obmedzenia na Romanovej ulici. Od marca do…

  Švihorík pred odvetou s Lotyškami: "Nehovoríme iba o doklepnutí"

  0icon

  Slovenské futbalové reprezentantky čaká v utorok (18.00 h) odvetný zápas baráže Ligy národov o udržanie sa v B-divízii proti Lotyšsku. Družstvo trénera Petra Kopúňa si…

  Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia, chrípku a CHPO klesla

  0icon

  Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v ôsmom kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 14,3 percenta. Klesla aj chorobnosť na…

  Prezidentka odobrila novelu, ktorá rieši vozidlá s právom prednostnej jazdy

  0icon

  Vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 bude môcť viesť aj vodič s jednoročnou praxou vo vedení tohto typu vozidla. V súčasnosti sú to dva…

  Žiak základnej školy sa spolužiakovi vyhrážal nožom

  0icon

  Polícia prešetruje prípad nebezpečného vyhrážania, ku ktorému došlo na základnej škole v obci Dubník v Novozámockom okrese. Ako informovala, 13-ročný chlapec vytiahol v triede počas…

  Opozícia adresuje výzvu Petrovi Pellegrinimu

  0icon

  Opozičné strany PS, KDH a SaS vyzývajú predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD), aby si plnil svoje ústavné povinnosti a nezdržiaval proces zverejnenia…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Milan Šupa

  Marek Brna

  Ivan Štubňa

  Gustáv Murín

  Marian Kotleba

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA