Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Tento fakt napríklad verejne priznal známy slovenský spisovateľ, textár, dramaturg a scenárista Boris Filan. Zmienil sa o tom, že svojmu synovi povedal, že mu bude stále oporou a môže sa na neho kedykoľvek obrátiť. Iba v otázkach tajomstva života, smrti a Stvoriteľa mu pomôcť nemôže, pretože v nich zostáva i vo svojej sedemdesiatke rovnako neistý a neznalý, ako v mladosti.

Boris Filan prežil bohatý a plodný život. Pohyboval sa medzi intelektuálnou a umeleckou špičkou Slovenska. Precestoval takmer celý svet a predsa v závere svojho života konštatuje, že o jeho najpodstatnejších tajomstvách takmer nič nevie.

A podobných prípadov je veľmi veľa. Spomeňme ešte napríklad významného slovenského básnika, spisovateľa a prekladateľa Ľubomíra Feldeka. Jeho manželka sa v rozhlasovej relácii zdôverila, že mala rakovinu, a tvárou v tvár smrti došlo medzi ňou a jej manželom k rozhovorom, ku ktorým spravidla vždy dochádza v podobných situáciách. Riešili otázku zmyslu života, toho čo bude po smrti, ako i otázku existencie Stvoriteľa.

Pani Feledeková chorobu nakoniec úspešne prekonala a priznala, že pri jej zvládaní jej veľmi pomohla viera v Stvoriteľa. Pán Feldek však zostal pochybovačný. Stvoriteľa a jeho existenciu nevylučuje, ale berie ju s rezervou.

Ako teda vidieť, ani táto významná osobnosť nemá jasno v tom, v čom by mal mať jasno každý človek. A jasno by v tom mal mať už vo svojej mladosti, aby na základe svojho správneho poznania mohol prežiť plnohodnotný život, spočívajúci v orientácii na pravé, vysoké a nehynúce hodnoty. Aby naopak neprežil život v povrchnosti, plytkosti a prázdnote aj napriek tomu, že vo svojom odbore činnosti dosiahne špičkové výsledky.

No a tento text vznikol práve preto, aby tomu tak nebolo. Aby ľudia nemuseli prežiť svoje životy v nevedomosti a nakoniec v nej aj zomrieť.

Hneď na začiatku je treba zdôrazniť, že odpovede na najzásadnejšie otázky ľudského bytia súvisia s existenciou Stvoriteľa. Poznanie skutočnej Pravdy o živote súvisí so Stvoriteľom!

Kto nedokáže akceptovať tento fakt, nikdy skutočnú Pravdu nepozná. Preto žiaľ, musia ľudia materialistickí a ateistickí zostať odrezaní od Pravdy. Musia zostať nevedomí bez ohľadu na to, čo veľkého a významného dokázali. Nech už sú to vedci, filozofi, spisovatelia, politici, herci a mnohí iní. Z hľadiska Pravdy sú to len nevedomé a blúdiace ľudské duše, vzdialené od znalosti toho najdôležitejšieho, ktoré žiaľ, v podstate premrhali svoje životy. A premrhali ich preto, lebo nedokázali akceptovať kľúčovú spojitosť Pravdy bytia s existenciou Stvoriteľa.

Lebo Stvoriteľ, náš dobrotivý Otec nebeský urobil všetko preto, aby sme obdržali Pravdu a mohli stáť a pôsobiť v jeho stvorení ako vedomí. Urobil všetko preto, aby sme nemali nijaké nezodpovedané otázky. Aby sme vedeli čo je po smrti. Aby sme vedeli, aký je zmysel nášho života a mohli ho správne napĺňať.

Stvoriteľ dávkoval skutočnú Pravdu ľudstvu postupne. Najprv k nám poslal svojho služobníka Mojžiša, aby nám sprostredkoval základné princípy správneho života človeka vo stvorení, aby sme sa v ich naplňovaní stávali čoraz lepšími a ušľachtilejšími. Aby sme sa stávali čoraz čistejšími, a tým čoraz otvorenejšími k pochopeniu plnej Pravdy bytia.

Potom, keď už ľudstvo trošku vývojovo dozrelo, k nám poslal svojho Syna, aby nás opäť viac priblížil k Pravde.

Ježiš nám ju mohol sprostredkovať celú už pred 2000 rokmi, ale videl, že pre plnú Pravdu nie sme ešte dostatočne zrelí. Videl, že by sme ju ešte v jej komplexnosti nepochopili. Dal nám však svoje učenie lásky k blížnemu, aby sme jeho napĺňaním ešte intenzívnejšie duchovne dozrievali, a na základe našej zrelosti sa v budúcnosti stali schopní prijatia plnej Pravdy.

Prísľub príchodu tejto Pravdy, ako i skutočnosť, že ju máme očakávať zasľúbil slovami, zaznamenanými v evanjeliách: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“

Ľudstvo malo teda v budúcnosti očakávať Ducha Pravdy a Pravdu Božiu ním zvestovanú. A k tomu napokon i došlo! Duch Pravdy prišiel a odhalil ľudstvu plnú Pravdu, ktorá dáva odpovede na všetky zásadné otázky nášho bytia. Dáva odpovede na otázky o tom, čo je po smrti, aký je zmysel života a zmysel utrpenia. Približuje nám pochopenie Stvoriteľa a ešte mnoho iného.

Tým sa naplnili Ježišove slová, že ľudstvo raz obdrží Pravdu, ktorá ho vyslobodí. Ktorá ho zachráni. Ktorá ho uchráni od nesprávneho života, prežitého v nevedomosti. A táto Pravda je v súčasnosti zakotvená na zemi. To znamená, že absolútne nikto, kto túži po jej poznaní, nemusí zostať neznalý a môže sa plnými dúškami napiť z jej prameňa.

Od doby, kedy bola Pravda zakotvená na zemi to začalo fungovať tak, že každý, kto po nej túžil, bol k nej pritiahnutý nitkami svojho sudu. Túžba človeka po Pravde totiž vytvára osudové vlákna. Tie hľadajú cestu k spojeniu s ňou, nájdu ju a človek, ktorý vo svoje úprimnej túžbe tieto vlákna vytvoril a vyslal, je nimi pritiahnutý k Pravde.

Takto to funguje na základe zákonov Stvoriteľa, pôsobiacich v našom univerze. Celkom konkrétne ide o zákon rovnorodosti. Jeho prostredníctvom je rovnaké priťahované k rovnakému, alebo rovnorodému. Ak teda niekto veľmi úprimne a silno túži po čistej Pravde, jeho čistá túžba po nej sa stane rovnorodou čistote Pravdy, čím nadviaže rovnorodé spojenie.

To teda znamená, že každý človek, ktorý chce v dnešnej dobe nájsť plnú Pravdu, musí splniť podmienky, určené samotnými zákonmi stvorenia. Musí vyvinúť úprimnú snahu a čistú túžbu po plnej Pravde, na základe čoho môže byť k tejto Pravde privedený, alebo pritiahnutý.

Tu ale žiaľ nastáva u väčšiny ľudí našej planéty zásadný problém. Mnohí by síce chceli poznať Pravdu, ale ich túžba po nej nie je ani dostatočne silná, ani dostatočne úprimná, ani dostatočne čistá. Je len vlažná a chvíľková. Pretože sa ozýva len tu a tam, nedokáže utkať dostatočne silné, ani dostatočne dlhé osudové vlákno, ktoré by našlo spojenie so skutočnou Pravdou.

A pretože ľudia vnútorne nespĺňajú kritériá pre nájdenie Pravdy, Pravdu nenachádzajú, aj keď je ukotvená na zemi a oni k tomu majú príležitosť. Ich nemastné a neslané úsilie nieje totiž hodné toho, aby ju našli. A preto bývajú na sklonku svojho života v hlavných otázkach bytia úplne rovnako nevedomí, ako na začiatku. A to bez ohľadu na to, čo vo svojom živote dosiahli. Bez ohľadu na to, ako vysoko sú cenení spoločnosťou. Bez ohľadu na to, akí sú bohatí, alebo slávni.

To všetko je ničotné z hľadiska Pravdy a jej obrovského významu pre celé naše bytie, ktorú však žiaľ nenašli. Nenašli Pravdu, ktorá vyslobodzuje, a preto zostávajú spútaní nevedomosťou. Preto prežívajú celý svoj život v nevedomosti a aj ich životné diela, nech sú z hľadiska ľudí akokoľvek významné, sú poznačené a znehodnotené ich nevedomosťou. Lebo jedine človek znalý Pravdy je schopný naplno rozvinúť a zhodnotiť svoje talenty a schopnosti tak, aby priniesli skutočný prospech ľudskej spoločnosti. Talenty a schopnosti bez znalosti Pravdy sú poznačené nevedomosťou a v spoločnosti šíria nevedomosť a udržujú ju. Ľudské spoločenstvo nevedú hore, ale len k stagnácii, alebo ho dokonca strhávajú nadol.

A preto stojí plná Pravda, prinesená Ježišom zasľúbeným Duchom Pravdy osamotená vo svete ľudskom. Len málo jednotlivcov dokázalo vnútorne splniť podmienky zákonov stvorenia tak, aby ju mohli nájsť. Len málo ľudí bolo schopných hľadať tak vážne, tak intenzívne, tak úprimne a tak čisto, ako to vyžadujú zákony Božie.

A preto žiaľ, mnohé významné osobnosti dnešného sveta zostávajú na sklonku svojho života úplne nevedomé. Z hľadiska duchovného nedosiahli takmer nič, pretože sa počas celého svojho, zdanlivo plodného života, nepriblížili ani krôčik ku skutočnej Pravde. Preto ovládli náš život faloš, lož, nepravda, klamstvo, omyly a pokrivenia. Preto je ich svet plný. To je ale nevyhnutným dôsledkom vzdialenia ľudstva od Pravdy, ktorú svet nepozná a ktorá ho nezaujíma. A preto namiesto vyslobodenia Pravdou prichádza nesloboda a zotročenie. Preto je tiež napríklad boj nevedomých s pandémiou horší, ako pandémia samotná.

Teraz možno použijem trochu tvrdé slová, za ktoré sa vopred ospravedlňujem, ale je to presne tak, ako sa hovorilo už za socializmu, že iniciatívny hlupák je horší ako triedny nepriateľ. To znamená, že iniciatívny nevedomec, ktorý chce dobro, je horší ako ten, kto chce od samého začiatku len škodiť. Viď napríklad vo svete ojedinelé, slovenské celoplošné testovanie proti covidu a mnohé iné precedensy. Najvýznamnejšie osobnosti sveta sa nedajú nazvať múdrymi preto, lebo nemajú oporu v Pravde, ale len vo svojej vlastnej, obmedzenej rozumovej múdrosti. A preto nás tento druh „múdrosti“ vedie od jedného nešťastia k druhému.

Duch Pravdy a ním prinesená plná Pravda! Toto je to najpodstatnejšie, o čom je treba dnes všade hovoriť.

Možno sa však spýtate, prečo teda úplne otvorene nepoviem, kto je ten Duch Pravdy a kde sa nachádza jeho plná Pravda?

Keby som to teraz povedal, nikomu by to nepomohlo, ak je hlavným impulzom k jeho otázke iba zvedavosť. Ak totiž ľudia nespĺňajú podmienky, určené samotnými zákonmi stvorenia, aj tak by všetko okolo nich prešlo pomimo. Aj tak by v tom nič nenašli. A to preto, lebo ich hľadanie nieje opravdivé. Nieje také úprimné, vážne, intenzívne a čisté, aby ich priviedlo k Pravde. A preto si ešte plnú Pravdu nezaslúžia.

Preto hovorím o Duchu Pravdy a jeho plnej Pravde, lebo je o nich treba hovoriť, ale zároveň o nich nehovorím. Kto chce nájsť tento poklad, musí vyvinúť zodpovedajúcu snahu a nitky jeho osudu, neomylne riadené zákonmi stvorenia ho k nej bezpečne privedú. Nemôže ju minúť, a potom si ju bude aj oveľa viac vážiť. Stane sa to tak, že bude privedený k ľuďom, ktorí mu v tom môžu pomôcť. Bude privedený ku knihe, ktorá mu v tom môže pomôcť. Bude privedený k internetovej stránke, k blogu, alebo k facebookovému profilu. Je naozaj veľa spôsobov a možností. Záleží iba na silnom a pravom chcení človeka, ktoré mu prerazí cestu až samotnej Pravde.

Týmto spôsobom sa vo vzťahu k Pravde do posledného písmena napĺňajú slová Ježiša Krista: „Kto správnym spôsobom hľadá, nájde! Kto správnym spôsobom prosí, dostane! A kto správnym spôsobom klope, tomu bude otvorené!“

Kto však správnym spôsobom nehľadá, nič nenájde! Kto správnym spôsobom neprosí, nič nedostane! A kto správnym spôsobom neklope, tomu nebude otvorené! Ten nedokáže otvoriť bránu k Pravde a vnútorne ju správne uchopiť, aj keby mu ju niekto priniesol na zlatom podnose a ona sa nachádzala bezprostredne pred ním.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 261

Celkové hodnotenie: 1.11

Priemerná čítanosť: 1739

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii vysokú pokutu zo zaujímavého dôvodu

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii (LTA) pokutu v celkovej výške 1 milión dolárov za zákaz…

  Ukrajinskí vojaci sú demoralizovaní a majú ťažké straty - spoveď dôstojníka

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Novinár z Politico Christopher Miller publikoval na Twitteri príbeh ukrajinského dôstojníka, ktorý bojoval v Luhanskej oblasti Pred niekoľkými…

  Nový spôsob komunikácie? Heger v statuse vyrozprával "rozprávku". Matovič zverejnil báseň Mor ho!

  0icon

  Bratislava 5 júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je okrem iného známy aj svojimi statusmi na sociálnej sieti Facebook. Tým posledným ale…

  Raši reaguje na Hegerove sľuby nových nemocníc: Nepreháňajte to so slnkom. Keď ležíte hodiny na slnku, nevypisujte statusy...

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Richar Raši (Hlas-SD) sa v jednom zo svojich príspevkov pustil do premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Dôvodom sú premiérove výroky…

  Hlavné udalosti z vojny na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP, TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   V tomto článku vás budeme v…

  Na Haďom ostrove je znova vlajka Ukrajiny. Jej príbeh je však trochu bizarný. Nevlaje a ostrov nie je Ukrajinou obsadený

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   O Hadí ostrov sa viedli ťažké boje. Najprv ho obsadili na začiatku špeciálnej operácie ruskí vojaci, no po tom,…

  Príprava na ďalšiu vlnu pandémie? Rezort zdravotníctva posúdi možnosť očkovania v lekárňach

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR posúdi možnosť zmeny legislatívy pre zavedenie očkovania v lekárňach. Ako informuje TASR, rezort tento krok…

  Škandál okolo výrokov ukrajinského veľvyslanca v Nemecku Andrija Melnyka na podporu Banderu pokračuje

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Felix Klein, nemecký vládny komisár pre boj proti antisemitizmu, ostro kritizoval veľvyslanca a navrhol, aby sa o "prípade Melnyk"…

  Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení…

  The Wall Street Journal: Putinova perspektíva je podobná Kataríne Veľkej. Západ ho nevie pochopiť

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube, Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Analytik Russell Mead odporučil západným lídrom, aby si pozreli televízny…

  TopDesať

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0 icon

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

  0 icon

  Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

  Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

  0 icon

  Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

  Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

  0 icon

  Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

  Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

  0 icon

  Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

  Armádny Magazín

  Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

  0 icon

  Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

  The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

  Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

  0 icon

  Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

  "Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

  0 icon

  Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

  Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA