Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť V.

Podľa materiálu z Európskeho parlamentu ( viď Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry EÚ ) sa postupne majú udiať zásadné zmeny v modernizácií EÚ, nie však v prospech členských štátov. Uvediem iba stručný a heslovitý výber z obsahu schválenej správy tak, ako je uvedený v dokumente „Das neue Európe“:

1. Európska komisia sa stane vládou Európskej únie.

2. Pomoc „utečencom“.

3. Plná zamestnanosť, spravodlivé a spoločné riadenie migrácie a azylu, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť.

4. Integrácia obranných kapacít.

5. Komplexná revízia Lisabonskej zmluvy.

6. Ukončenie dohodnutých výnimiek členských krajín.

7. Vznik ministerstva financií a zaistenie „vlastných zdrojov“ EÚ ( to je zavedenie európskych daní ), minister financií by bol jediným vonkajším predstaviteľom eurozóny v medzinárodných organizáciach, predovšetkým vo finančnom sektore.

8. Premena Európskej centrálnej banky vo federálnu centrálnu banku.

9. Jednotné vnútroštátne kritéria pre azyl. Národná bezpečnosť nemôže byť dôvodom pre odmietanie. Zrušenie článku 79, ods. 5 Zmluvy o fungovaní EÚ.

10. Prevedenie otázky národnej bezpečnosti do režimu zdieľanej právomoci.

11. Vznik ministerstva zahraničných vecí EÚ ( z úradu Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku ). Minister bude hlavným vonkajším predstaviteľom na medzinárodnej scéne.

12. Vznik ministerstva obrany. Európsky parlament by mal mať právo udeľovať súhlas s prípadnými operáciami v zahraničí.

13. Zníženie možnosti, keď Rada hlasuje jednomyseľne a zavedenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou – v zahraničných veciach, obrana, rozpočtové veci a sociálna politika.

14. Ratifikácia zmlúv v rámci EÚ na základe európskeho referenda ( nie však odsúhlasenie národným parlamentom a národným referendom ).

15. Európsky súdny dvor ziska plnú jurisdikciu ( súdnu právomoc ) nad všetkými politikami EÚ.

S podrobným výkladom k jednotlivým bodom je možné zoznámiť sa v dokumente „Das neue Europe“, ktorý je možné nájsť na serveri ObcaneCR.cz.

Predpokladám, že predseda vlády SR Róbert Fico vie o dokumente Európskeho parlamentu minimálne od jesne 2016 a zároveň, že vláda SR má tento dokument k dispozícií oficiálne po jeho schválení. Dokument o reforme EÚ je veľmi dôležitý, pretože otvorene navrhuje riešenia, ako posilniť právomoci a tým politickú moc EÚ ako samostatného subjektu – štátneho telesa na úkor národných členských štátov EÚ a oslabenia ich štátnej suverenity a zvrchovanosti. Podobne, ako v prípade Lisabonskej zmluvy, aj v tomto prípade sa potvrdzuje, že pre Róberta Fica občania neznamenajú vôbec nič, pretože ich ignoruje ako tých, čo v zmysle Ústavy sa majú podieľať na správe vecí verejných. V prípade Lisabonskej zmluvy, ktorá bola podpísaná v decembri 2007 a v Národnej rade SR bola schválená v apríli 2008, vládna moc nemala záujem do jej posúdenia zapojiť občanov.

V prípade „Správy…“, ktorá pojednáva o úpravách inštitucionálnej štruktúry EÚ, sa podobná politická situácia opakuje. Politické strany, ktoré si hovoria, že sú systémové, či vládna moc tento dokument nepredložila na otvorenú verejnú diskusiu, ktorá má viesť k rozhodnutiu, či je možné ďalej pokračovať takýmto štýlom v začleňovaní Slovenskej republiky pod politickú moc EÚ a teda Bruselu. Dokázali sme minúť na zabezpečenie Predsedníctva SR v druhom polroku 2016 množstvo miliónov eur, len aby sme dokumentovali Európe a svetu, akí sme dobrí ( ako sluhovia ) v EÚ. Pritom nedokážeme ( nie pre neschopnosť, ale zo zámeru ) zoznámiť svojich občanov ako nositeľov štátnej moci s problematikou postavenia, možnosti a potrieb Slovenskej republiky v rámci EÚ, dať im dostatočné množstvo argumentov za či proti, na základe ktorých sa rozhodne, na aké právne akty bude vláda SR splnomocnená spolupracovať s Bruselom. Je treba rozlišovať, že výsledok referenda o vstupe SR do EÚ automatický sa nekryje a nesúvisí s politikou „hlbšej integrácie“ do EÚ, do jadra EÚ, teda s politikou úplného začlenenia sa pod politickú moc Bruselu či európskeho super štátu.

Správa o úpravách inštitucionálnej štruktúry EÚ je už tak jasným dokumentom, že keby bol zverejnený pre každú domácnosť, tak určite vyvolá pohoršenie a nesúhlas. Naši politici aj bez zverejnenia tejto správy pochopili, že sa nemôžu spoliehať na verejnú mienku a preto sa odhodlali konať tak, ako skutoční zástupcovia ľudu konať nemali – stretli sa, aby deklarovali vernosť EÚ a NATO. A to urobili v dobe, keď je už jasné, že Brusel začal „šliapať na plyn“, aby urýchlil politickú integráciu do európskeho super štátu Únia. Z tohto dôvodu, podľa Správy, jedným z dôležitých krokov EÚ a jej reformy je objasniť ústavnú povahu EÚ. Všetci občania EÚ majú pochopiť, že politická integrácia, hoci pod inými heslami, musí byť zrealizovaná.

Tlak je jasný: buď prijmeme navrhovanú reformu EÚ alebo stroskotáme a budeme mať budúcnosť stratenú ! Do takejto politiky, do takéhoto jadra EÚ, ktoré chce, má schopnosť pohltiť každý členský štát, sa zapojila naša vládna moc na čele s Róbertom Ficom. Prečo nepotrebuje Róbert Fico, aby sa o jeho podstate politiky , ktorú presadzuje, diskutovalo s občanmi – voličmi ? Pretože ak by bola otvorená celonárodná diskusia o reforme EÚ v prospech politickej moci Bruselu, bolo by potrebné diskutovať o tom, aké alternatívy sú možné k „Správe…“, ktorú schválil Európsky parlament.

Alternatívy vždy existujú, len stačí prijať zásadu, že EÚ ako organizácia národných štátov sa nemôže zmeniť na samostatný super štát. Treba si všímať, ako na politickej scéne manévruje Róbert Fico. Nemá záujem, aby sa občania SR zaujímali o dokument „Správa…“ a teda o návrhoch reformy EÚ, ale má záujem, aby sa hovorilo iba o výhodách členstva SR v EÚ. On vie, že to nie je o tom istom, ale napriek tomu očakáva či požaduje, aby uvedomovanie si výhod členstva v EÚ bolo jediným kritériom postoja občana k „hlbšej integrácií“ do EÚ. Cez metódu výhod, ktorá sa presadzuje z úrovne vládnej moci, Róbert Fico chce dosiahnuť podporu svojej politiky byť pri Nemecku, byť pri Francúzsku, pretože „agitačnou prácou“ o výhodách nie je možné pochopiť proces, ktorý je programovaný ako reforma EÚ, keďže s týmto procesom súvisia predovšetkým politické a právne otázky.

Aktuálne, kde sa hovorí o výhodách členstva SR v EÚ ? Na besedách so študentami vysokých škôl ako úbohej náhrade za absenciu celonárodnej diskusie o reforme EÚ. Ak vládna moc bude aj naďalej pokračovať v absolutizovaní výhod z členstva v EÚ, potom nebude veľký problém dokončiť proces „výpredaja“ štátu a štátnosti v prospech Bruselu. Grécky štát nebol zničený z vôle jeho občanov, ale z vôle koristníckej skupiny sformovanej z národných a nadnárodných ekonomických a politických štruktúr.

V každom prípade je potrebné, aby vládna moc verejne vedela zdôvodniť svoju politiku podpory dokumentu „Správa…“ a teda reformy EÚ. Rovnako je potrebné, aby verejne prezentovala svoje stanovisko či stanoviska aj opozícia či politické strany samostatne. A nejde iba o účastníkov parlamentnej demokracie. Témy reformy EÚ sa výsostne dotýkajú aj odborných pracovísk Slovenskej akadémie vied či predstaviteľov akademickej pôdy. Téma reformy EÚ je témou, ktorá má zaujímať filozofov, politológov, právnikov, ekonómov, predstaviteľov verejnej správy a samotných občanov. Táto téma má byť v súčasnosti prioritou pre prezidenta SR. A tak je priam šokujúcim poznatok, že rok 2017 sa pomaly končí a žiadne takéto aktivity v politickom priestore ( živote ) Slovenskej republiky neboli pripravené a verejne prezentované.

Kto na tom nesie hlavnú vinu ? Predovšetkým vládna moc na čele s Róbertom Ficom. Lenže svoju úlohu si neplní hlavne zákonodarný zbor, ktorý sa mal témou ohlásenej reformy EÚ veľmi podrobne zaoberať a žiadať od vlády, aby k tomu prijala príslušné opatrenia a návrhy. Lenže ak v našom prípade zlyháva vláda SR a rovnako aj zákonodarný zbor, potom je tu ešte prezident SR, pre ktorého téma reformy EÚ sa mala v tomto roku stať kľúčovou politickou aktivitou. Občanom SR mal prezident republiky svojimi činmi dokázať, že je ich skutočným predstaviteľom, ktorý dbá, aby do procesu posudzovania toho, ako ďalej s členstvom v EÚ, boli zapojení a aby sa prihliadalo na ich názory a návrhy. V tomto smere prezident SR nepodniká žiadne kroky. Namiesto toho urobil iba jeden jediný krok: zvolal stretnutie ústavných činiteľov SR, aby spoločne deklarovali vernosť EÚ a NATO.

Takže sa pýtam: je to znak lenivosti našich najvyšších predstaviteľov či zákonodarcov, je to znak hlúposti a neschopnosti robiť politiku tak, ako sa má alebo je to zámer, aby naša verejnosť sa v otázke „urýchlenej integrácie“ do EÚ, teda v otázke toho, ako Brusel chce robiť reformu EÚ, neosvietila natoľko, že pochopí skutočné zámery plánovačov novej Európy ?

Ak vychádzam z dokumentu „Správa…“, tak ide o jasný zámer, pretože podľa Európskeho parlamentu vhodným formátom na diskusiu o reforme EÚ je EÚ – 27. Dokonca sa v správe uvádza, že rozdrobené diskusie na rôzne skupiny členských štátov by boli kontraproduktívne. Rozhodujúcu úlohu pri komplexnej, vraj demokratickej reforme zmlúv má zohrať európsky konvent, ktorý bude mať zastúpenie aj z členských krajín EÚ. To je v zásade všetko ! Dokument nepredpokladá, aby základným formátom k diskusií o reforme EÚ boli občania – voliči ako zdroj štátnej moci v každom suverénnom národe. Im sa nesmie dať skutočný priestor pre získanie informácií, posúdenie zdôvodnení súvisiacich s „hlbšou integráciou“ a predkladanie iniciatívnych návrhov či alternatívnych riešení.

To všetko znamená, že reforma má prebehnúť v čo najpokojnejšom a najutajovanejšom režime politiky. Ako sa to dá dosiahnuť ? Pod vedením Róberta Fica a za aktívnej účasti ďalších zainteresovaných sú v roku 2017 organizované rôzne „odpútavacie akcie“, ktoré majú pozornosť a myseľ občanov zamerať na iné „frontové“ politiky. Rozhorel sa boj proti korupcií, ktorý pod vedením študentov bol organizovaný na spôsob vraj veľkých protikorupčných pochodov. Podarilo sa odhaliť nekalé podnikateľské praktiky prezidenta SR. Andreja Kisku. Bola otvorená a uzatvorená kríza vládnej koalície. Rozhorel sa boj proti extrémizmu.

Koniec piatej časti.

Pokračovanie v šiestej časti.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 165

Celkové hodnotenie: 15.76

Priemerná čítanosť: 961

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  Maďarsko upravilo pravidlá pre vakcínové pasy

  0icon

  Budapešť 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Balogh/MTI via AP)   Maďarsko zmenilo protokoly pre vydávanie takzvaných „vakcínových pasov“, aby sa tam neuvádzal typ použitej vakcíny proti…

  Republika srbská získala ďalších 20-tisíc ruských vakcín

  0icon

  Banja Luka 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Srbská časť Bosny a Hercegoviny v pondelok získala 20-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Republika srbská začala…

  Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022

  0icon

  Tchaj-pej 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua via AP)   Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v…

  "Tajné vojenské lety. Neoverené ruské vakcíny. Záhadný sprostredkovateľ blízky Vladimírovi Putinovi." Valášek odchádza z koalície, dôvodom sú okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu…

  Komisárka žiada RTVS, aby nevymáhala od zdravotne postihnutých staré pohľadávky

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzvala verejnoprávny RTVS na okamžité zastavenie vymáhania niekoľkoročných pohľadávok z…

  Korčok: Účasť Matoviča pri prílete Sputniku V na Slovensko bola nevhodná. "Nikto z nás americkú vakcínu tak nevítal"

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nepovažuje účasť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri prílete Sputniku V na…

  Johnson: Vláda zvažuje prísnejšie tresty pre pašerákov migrantov

  0icon

  Londýn 1. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Stefan Rousseau)   Britská vláda zvažuje, že zavedie oveľa prísnejšie tresty pre pašerákov, ktorí cez Lamanšský prieliv prevážajú migrantov bez potrebných…

  Vedenie Slovan Bratislava poprelo, že je blízko dohody s Hamšíkom. Viceprezidenta klubu Kmotríka taká špekulácia prekvapila

  0icon

  Bratislava 1. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik,SITA-Alexandra Čunderlíková)   Vedenie futbalového Slovana Bratislava poprelo dohady o tom, že na spadnutie je dohoda obhajcu slovenského titulu a…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Ruské ministerstvo obrany: Vrtuľník ruských vzdušných síl pristál núdzovo v Sýrii

  0 icon

  Sýria, 1.marca 2021 (AM) - Vrtuľník ruských vzdušných síl Mi-35 musel núdzovo pristáť v Sýrii. Informáciu uviedlo ruské ministerstvo obrany, príčinou boli technické problémy. "28. februára 2021 musel núdzovo pristáť z technických dôvodov vrtuľník Mi-35

  Plukovník Švec: Útok ohňom bol vždy dôležitá súčasť vojenskej stratégie

  0 icon

  Slovensko, 1.marec 2021 (AM) - Pokračujem 12. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetk

  Viete, že Američania po prvýkrát zaútočili proti Sovietom už 7. 11. 1944? A že z Červenej armády cez vojnu dezertovalo 1 220 224 vojakov?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...na otázku, koho vojenská prilba je lepšia, nemecká alebo sovietska, dala odpoveď správa sovietskej intendantskej komisie už v januári-februári 1943? Na začiatku vojny na východe mala sovietska armáda jeden druh prilby, nemecká ni

  Prečo Rusi automat Kalašnikova "prispôsobujú" pre muníciu NATO?

  0 icon

  Rusko, 1.marec 2021 (AM) - Jeden odiózny politík (Vladimir Žirinovskij) hovoril, že nemáme učiť deti hovoriť po anglicky, ale zaobchádzať s automatom Kalašnikova, potom začne celý svet čoskoro hovoriť po rusky. Dá sa povedať, že je to neohrabaný militarizmus. Dá sa ale tiež poved

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA