Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť IV.

Vo väčšinovej – západnej spoločnosti sa za roky našej novej politickej spoločnosti zásadne zmenil hodnotový svet, zmenili sa politické pomery, zmenili sa politické elity, ubudlo z demokratických princípov a predovšetkým samotný kapitalizmus prerástol do svojho finančného ( možno barbarského ) štádia. Európskou integráciou sa podarilo spojiť štáty do územia vhodného pre veľkú ríšu či impérium a za pomoci NATO začať militarizovať Východ Európy. V súčasnosti ide o to, že všetko obyvateľstvo členských krajín EÚ, teda aj západnej spoločnosti sa musí ( ! ) podriadiť a teda začleniť pod novo formujúcu sa nadnárodnú moc. Tomuto procesu výdatne pomáhajú, až na malé výnimky, predstavitelia národných štátov, mnohé mimovládne organizácie, masmediálna sféra a dostatok prívržencov európskej integrácie ( bez ich schopnosti kritického myslenia ).

Môžem tvrdiť, že idea globalizácie, ktorá bola výrazná v nacistickej ideológií, našla svoje uplatnenie v novodobej Európe a vo svete a k jej ďalšiemu naplneniu bolo potrebné zvoliť taký projekt európskej integrácie, ktorého charakter umožní vybudovať nadnárodnú moc so sídlom v Bruseli, pod ktorou sa ocitnú obyvatelia všetkých členských krajín. Obyvatelia Veľkej Británie sa v minulom roku rozhodli, že spod jarma donucovania začleniť sa pod totalitnú nadnárodnú moc vykĺznu. Je dôležité si uvedomiť, kto prevzal úlohu za každú cenu presadzovať spomínané začleňovanie. Sú to vlády Nemecka a Francúzska. Premiér Róbert Fico bez zaváhania vedie Slovenskú republiku s jej obyvateľmi, aby bola čo najskôr a čo najefektívnejšie začlenená pod politickú moc nového európskeho super štátu.

Podstata jeho politiky je z určitého pohľadu „zradcovská“, pretože sa pasoval do role verného sluhu patrónov globalizácie, bezohľadného kapitalizmu, nadnárodnej moci, ktorá sa vydala na cestu rozbiť Európu ako spoločenstvo národov. Ako predstaviteľ sociálnej demokracie úplne podľahol extrémnej forme neoliberalizmu a zabudol, že liberalizmus v Európe môže mať aj ľudskú tvar, rešpektujúc tak spoločenstvo národov a skutočné ľudské a občianske role ich obyvateľov. Projekt európskej integrácie s cieľom začlenenia obyvateľov Európy pod nadnárodnú moc treba zastaviť. Tento projekt musí prejsť kritickou analýzou všetkých vrstiev spoločnosti a spoločenstiev v Európe a má byť v svojej podstate zredukovaný na projekt takej zmysluplnej integrácie, ktorý nedovolí ustanoviť žiadny európsky super štát, zreformuje EÚ podľa nových pravidiel demokratický posudzovaných a prijatých.

Keď budeme iba počúvať frázy o tom, že naša EÚ je garanciou slobody, demokracie a nezávislosti, tak si vôbec nedokážeme včas uvedomiť, ako je to s projektom európskej integrácie v súčasnosti. A aby sme tomuto projektu ( programu ) porozumeli, je potrebné si všimnúť tieto fakty:

1. Samotná integrácia, teda začlenenie sa do väčšieho celku – západnej spoločnosti vo formáte EÚ bola už zrealizovaná. Slovenská republika predložila žiadosť o členstvo v EÚ ešte v júni 1995 a na základe toho bolo potrebné splniť kodanské kritéria ( politické a ekonomické ), ktoré pokladám za I. etapu prevzatia pravidiel väčšiny.

2. V decembri 1999 Európska komisia konštatovala, že Slovenská republika plní kodanské kritéria a prizvala SR k rokovaniam o vstupe do EÚ. Na základe toho sa vo februári 2000 uskutočnila konferencia o pristúpení, na ktorej sa Slovenská republika zaviazala zosúladiť svoju legislatívu s právom EÚ a vytvoriť podmienky – administratívne kapacity. Zároveň SR súhlasila s akceptáciou Amsterdamskej zmluvy. Prístupové rokovania sa uskutočnili v rokoch 2000, 2001, 2002. Celkové bolo otvorených 31 negociačných kapitol a 31 ich bolo aj uzatvorených. Toto obdobie rokov 2000 až 2002 pokladám za II. etapu prevzatia pravidiel väčšiny.

3. Po podpise Zmluvy o pristúpení v apríli 2003 bolo zrealizované v máji 2003 referendum o vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Na základe referenda vyslovila so Zmluvou o pristúpení súhlas Národná rada SR. Od 1.mája 2004 Slovenská republika sa stala členom EÚ. Zmluva o pristúpení k EÚ sa skladá z dvoch základných častí: a) z úvodnej časti ako Zmluvy medzi členskými a pristupujúcimi krajinami, b )zo záverečného aktu k Zmluve, ktorý definuje podmienky pristúpenia desiatich kandidátskych krajín do EÚ. Potom sú to prílohy, dodatky a protokoly. Od vstupu Slovenskej republiky do EÚ praktický ide o III. etapu prevzatia pravidiel väčšiny – 15 členských štátov EÚ, v ktorej sa začali riešiť ekonomické a sociálne súvislosti rozvoja 25 krajín. Išlo teda o súvislosti týkajúce sa vnútorného trhu, finančných, menových, daňových a colných súvislosti, súvislosti v poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve, o vonkajšie vzťahy, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, o kultúrno – spoločenské súvislosti.

Za obdobie od vstupu Slovenskej republiky do EÚ sa v oblasti ekonomických a sociálnych súvislosti urobil veľmi veľký kus práce. Nepochybujem, že účasť SR na európskom integračnom procese bol v záujme jej posilnenia v rámci Európy a v prospech jej obyvateľov. Ale aj integračný proces musí mať svoje limity. V knihe „Slovensko a EÚ“ je hneď v úvode uvedená veľmi dôležitá veta: „Európska únia je inštitucionálnym vyjadrením integrácie členských krajín do spoločenstva, ktorého prvotným cieľom bolo a zostáva zabezpečenie mierovej spolupráce členských štátov.“ Ekonomická integrácia bola zrealizovaná. Boli predpokladané určité prínosy tejto integrácie a aj určité riziká. Analýzu tejto ekonomickej integrácie by mala zabezpečiť vláda Slovenskej republiky.

Lenže v EÚ došlo po prijatí Lisabonskej zmluvy k obratu v jej politike, pretože sa zmenila na samostatne fungujúce Spoločenstvo, ktoré preberá od svojich „členských rodičov“ moc a chce sa vydať na vlastnú životnú cestu – európsky super štát ako impérium. Začal sa tvrdý boj o politickú integráciu v rámci EÚ. A preto v dokumente „Das neue Európe“ sa pripomína, že je potrebné si všimnúť aj druhý pohľad na problematiku integrácie: integrácia do akých právnych a štrukturálnych pomerov v rámci EÚ ?

V rámci druhého pohľadu chcem upriamiť pozornosť na existenciu dokumentu, o ktorom vládna moc na čele s Róbertom Ficom sa na verejnosti pred občanmi – voličmi vôbec nezmieňuje a o ktorom samotný premiér musí vedieť najmenej rok, ak nie viac. Tento dokument má názov „Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry EÚ“, uverejnenej pod číslom A8 – 0390/2016 s dátumom 20.12.2016. O tomto dokumente sa hlasovalo dňa 16.2.2017 v Európskom parlamente a bol prijatý ! Tento dokument si kladie za úlohu „…odstrániť nedostatky v riadení EÚ prostredníctvom rozsiahlej a hlbokej revízie Lisabonskej zmluvy…“

Európsky parlament „…konštatuje, že reforma Únie by nemala priniesť návrat k zvýšenému vplyvu národných vlád a medzivládnej spolupráce, ale mala by smerovať k modernizácií EÚ prostredníctvom vytvorenia nových nástrojov, účinných nových európskych kapacít a väčšej demokratizácií rozhodovacieho procesu.“ Európsky parlament je presvedčený, že občania EÚ si plne uvedomujú význam skutočných európskych riešení, okrem iného v oblasti bezpečnosti, obrany a migrácie. Európsky parlament je znepokojený tým, že „…rastúci počet podskupín členských štátov spôsobuje nedostatok transparentnosti, čím oslabuje jednotu Únie a znižuje dôveru ľudí.“

Podľa parlamentu vhodným formátom na diskusiu o budúcnosti Únie je EÚ 27, rozdrobené diskusie na rôzne skupiny členských štátov by boli kontraproduktívne. Európsky parlament zdôraznil, že „komplexná demokratická reforma zmlúv sa musí dosiahnuť prostredníctvom úvah o budúcnosti EÚ a dohody o vízií pre súčasné a budúce generácie európskych občanov, čo povedie ku konventu ktorý zaručuje inkluzívnosť, lebo pozostáva zo zástupcov národných parlamentov, vlád členských štátov, Komisie, Európskeho parlamentu a poradných orgánov EÚ…“

Čo vyplýva z uvedených stanovísk Európskeho parlamentu ?

A. Že „hlbšia integrácia“ v skutočnosti nepredstavuje nič iné ako plán reformy EÚ, aby sa odstránili nedostatky v jej riadení prostredníctvom hlbokej a rozsiahlej revízie Lisabonskej zmluvy. Ešte sa dá pamätať na čas Predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej rade v druhom polroku 2016, keď Róbert Fico zdôrazňoval, že nič také ako revízia zmlúv sa nebude otvárať.

B. Lenže hlboká a rozsiahla revízia Lisabonskej zmluvy nebude mať za úlohu posilniť postavenie národných štátov – členských štátov EÚ. Uznesenie európskeho parlamentu je v tomto smere veľmi jasné: reforma EÚ by nemala priniesť návrat k zvýšenému vplyvu národných vlád a medzivládnej spolupráce. Európsky parlament v tomto prípade vystupuje ako nástroj novej nadnárodnej moci. Európsky parlament si neželá, aby národné štáty a ich medzivládna spolupráca mala silný vplyv na politiky a riadenie EÚ, čo je úplne zvláštna pozícia. Je zaujímavé, že Róbert Fico proti takémuto postoju osobne alebo so svojou vládou vôbec neprotestoval.

C. Je potrebné si všimnúť, aký smer má dať reforma EÚ. Smerovanie EÚ ( ako hlbšia integrácia ) Európsky parlament skryl pod dobre znejúci pojem „modernizácia EÚ“. V tomto dokumente sa nepoužívajú také pojmy ako „federálna Európa či Únia“, respektíve „vybudovania európskeho super štátu.“ Proti modernizácií EÚ totiž verejnosť nemôže nič namietať. Ako sa má dosiahnuť modernizácia EÚ ? Európsky parlament najprv konštatuje, že sa majú vytvoriť nové nástroje, nové európske ( nie národné ) kapacity a vraj má dôjsť k väčšej demokratizácií rozhodovacieho procesu v EÚ( nie však od občanov smerom hore ). Do popredia sa dostáva význam „skutočných európskych riešení“ v oblasti bezpečnosti, obrany a migrácie. Európsky parlament je presvedčený, že občania tieto riešenia podporujú, pričom sa opiera o akési prieskumy robené cez Eurobarometer 84 ( jeseň 2015 ) a Eurobarometer EP ( jún 2016 ).

V ďalšej časti článku si dovolím uviesť stručný prehľad o tom, čoho sa má týkať reforma EÚ, respektíve jej modernizácia.

Koniec IV. časti.

Pokračovanie v časti V.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 165

Celkové hodnotenie: 15.76

Priemerná čítanosť: 961

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/vhost/hev/web/blog.hlavnespravy.sk/wp-content/themes/hsp2-blog/includes/hspWidgetClasses/widgetPocasie.php on line 94
 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Politológ Chmelár: "Po dovezení ruskej vakcíny na územie SR sa agenti a dosadení miestodržitelia amerického impéria prestali ovládať a krotiť svoje antiruské šovinistické pudy. Doslova vybuchli"

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa politológa a vysokoškolského pedagóga Eduarda Chmelára, včerajšie manévre predsedu vlády Igora Matoviča s privezením vakcíny Sputnik-V na Slovensko…

  Prymula bude radiť prezidentovi Zemanovi

  0icon

  Praha 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Českého epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu zaradil Hrad na zoznam oficiálnych poradcov prezidenta ČR Miloša Zemana. Prymula…

  Biden virtuálne rokoval s mexickým prezidentom Lópezom Obradorom

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Americký prezident Joe Biden absolvoval v pondelok virtuálny rozhovor so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Lídri…

  Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa…

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  ST. NICOLAUS rozširuje výrobu dezinfekcie o KILLVIR

  0icon

  Liptovský Mikuláš 2. marca 2021 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS od marca 2020 vyrába nepretržite dezinfekčné prostriedky. Pre neutíchajúcu pandémiu sa rozhodla rozšíriť…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  Maďarsko upravilo pravidlá pre vakcínové pasy

  0icon

  Budapešť 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zoltan Balogh/MTI via AP)   Maďarsko zmenilo protokoly pre vydávanie takzvaných „vakcínových pasov“, aby sa tam neuvádzal typ použitej vakcíny proti…

  Republika srbská získala ďalších 20-tisíc ruských vakcín

  0icon

  Banja Luka 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Srbská časť Bosny a Hercegoviny v pondelok získala 20-tisíc kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Republika srbská začala…

  Čína chce do júna zaočkovať 40 % populácie, život by sa mohol vrátiť do normálu v lete 2022

  0icon

  Tchaj-pej 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Zhang Yuwei/Xinhua via AP)   Čína plánuje do júna zaočkovať proti koronavírusu 40 % zo svojej 1,4-miliardovej populácie. Uviedli to v…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

  0 icon

  Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ

  Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

  0 icon

  OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej p

  Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

  0 icon

  Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

  Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

  0 icon

  Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA