Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 6.)

 

SPRIEVODCA SVETOM GDPR

 

Sprievodca svetom GDPR má svoje miesto u každého prevádzkovateľa. Táto publikácia môže slúžiť ako prvá pomoc pri vyhľadávaní potrebných informácii o GDPR vo Vašej organizácii, či už sa rozhodnete venovať štúdiu tejto problematiky osobne, alebo poveríte agendou ochrany osobných údajov zamestnanca. Sprievodca svetom GDPR nielenže sumarizuje základnú problematiku ochrany osobných údajov, ale informácie tu publikované rozširujú obzor tematických poznatkov a posúvajú ho na nadštandardnú úroveň. Príručka prináša aj nové, zatiaľ nepublikované informácie a pohľady. Je vhodná nielen pre nových pracovníkov v obore, ale zároveň môže slúžiť aj ako pomôcka pre odborníkov a špecialistov, ktorí sa venujú GDPR dlhodobo.

 

Takto budú vyzerať riadky jednej z úvodných kapitol ePublikácie Sprievodca svetom GDPR, kde popisujem pre koho je príručka o ochrane osobných údajov určená. Hneď na to nasleduje 10 dôvodov a výhod, prečo sa venovať problematike GDPR:

 

1.) Znalosť GDPR. Áno, samotná znalosť problematiky ochrany osobných údajov je obrovská výhoda. Táto príručka Vás prevedie svetom GDPR. Vďaka ePublikácii Sprievodca svetom GDPR získate nielen manuál a vzory pre vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie potrebnej pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov, ale aj nadštandardné vedomosti a poznatky, ktoré využijete ako v pracovnom, tak aj v súkromnom živote. Porozumiete a pochopíte samotné základy a princípy GDPR, pomocou ktorých budete vedieť nastaviť a ochrániť všetky procesy spracúvania osobných údajov, ako aj implementovať technické a organizačné opatrenia pre ochranu osobných údajov. Bez prijatia potrebných bezpečnostných opatrení a zaškolenia zamestnancov, bez podpísania dodatkov k pracovným zmluvám a zmlúv o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľmi (externá účtovníčka, školenia BOZP, IT administrátor, kuriérske služby, …) neviete, a v prípade kontroly, ani nepreukážete súlad s Nariadením GDPR.

 

2.) Vyvarovanie sa vysokým pokutám. Pre dodržiavanie Nariadenia GDPR je vytvorený kontrolný a sankčný mechanizmus, ktorý cez vysoké pokuty núti firmy a inštitúcie, aby brali ochranu osobných údajov fyzických osôb vážne. Za nesplnenie zákonných povinností sú ukladané pokuty, ktoré majú byť účinné, primerané a odrádzajúce. Ich horná hranica môže siahať až do výšky 20 miliónov eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu spoločnosti podľa toho, ktorá suma je vyššia. Nepríjemnosti však môžete očakávať aj priamo zo strany Vašich zákazníkov alebo zamestnancov. Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia Nariadenia GDPR, má totiž právo na náhradu škody od prevádzkovateľa. Žaloby tak môžu siahať do veľkých výšok. Je preto lepšie spracúvať a chrániť osobné údaje plne v súlade s Nariadením GDPR, ako sa stretávať s nepríjemným zákazníkom na súdnych pojednávaniach.

 

3.) Aktualizácia bezpečnostných opatrení a dokumentácie. Každý prevádzkovateľ je povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s Nariadením GDPR. Tieto opatrenia je povinný prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať. Na základe novozískaných poznatkov z tejto príručky budete môcť bezpečnostné opatrenia, ktoré ste už prijali, upraviť, doplniť a aktualizovať.

 

4.) Migrácia zamestnancov. Predstavte si, že zamestnanec, ktorého ste poverili agendou GDPR Vám odíde. Nemusí to byť systematicky vždy zodpovedá osoba (DPO), pretože povinnosť určiť zodpovednú osobu nemá každý prevádzkovateľ. Investovali ste do neho čas, energiu a hlavne peniaze za absolvované školenia a semináre. A zo dňa na deň sú všetky Vaše poznatky o GDPR preč. Aj keď poveríte nového zamestnanca agendou GDPR, resp. určíte zodpovednú osobu, odkiaľ budete vedieť, že sa ochrane osobných údajov skutočne rozumie a či ním navrhované opatrenia sú postačujúce? Ako to budete vedieť posúdiť? Za akékoľvek nedostatky a pochybenia sú sankcie. Nebude to však zamestnanec, ktorý ponesie bremeno pokuty. Za súlad s Nariadením GDPR je zodpovedný prevádzkovateľ, teda majiteľ firmy, resp. štatutár spoločnosti alebo organizácie. Je preto lepšie, aby ste ako majiteľ nebral implementáciu bezpečnostných opatrení na ľahkú váhu a najprv sám spoznal základnú problematiku a povinnosti, ktoré ukladá Nariadenie GDPR. Len tak môžete držať nad spracúvaním osobných údajov ochrannú ruku.

 

5.) Šetrenie peňazí. Vypracovanie dôkladnej bezpečnostnej dokumentácie pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR aj s potrebným implementovaním technických a organizačných opatrení sa pohybuje na úrovni rádovo niekoľko stoviek eur a viac v závislosti od veľkosti Vašej spoločnosti a samozrejme aj od samotnej dodávateľskej spoločnosti, pre ktorú sa rozhodnete. V prípade vypracovania dokumentácie GDPR externou firmou však najstráženejšie poznatky (knowhow) z oblasti ochrany osobných údajov ostávajú väčšinou na strane dodávateľa – vypracovávateľa, resp. školiteľa. Elektronická publikácia Sprievodca svetom GDPR Vám prinesie viac ako len bezpečnostnú dokumentáciu. Spoznáte základné a rozšírené informácie o ochrane osobných údajov. Dodatočným štúdiom navyše môžete získať prehľad o nových informačných technológiách, aplikáciach a všeobecný rozhľad o budúcich trendoch v informačnej, automatizačnej a technologickej sfére. Za informácie tu zhrnuté na jednom mieste by ste museli zaplatiť ďaleko viac, ak by ste ich mali nadobudnúť postupným absolvovaním rôznych školení, seminárov a workshopov. Poznatky a vedomosti, ktoré prináša elektronická príručka Sprievodca svetom GDPR a samotné knowhow pre vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie GDPR totiž niekoľkonásobne prevyšuje obstarávaciu hodnotu tejto publikácie!

 

6.) Reštart firmy. Nariadeniu GDPR sa ako prevádzkovateľ nevyhnete. Ani neustálemu aktualizovaniu prijatých opatrení, vylepšovaniu a zvyšovaniu ochrany osobných údajov. Je to totiž Vaša povinnosť. Ak je to však nevyhnutnosť, prečo to nespojiť s niečím pre obchod užitočným? Ak si máte ako prevádzkovateľ plniť informačnú povinnosť alebo plniť zásadu správnosti, oslovte šikovne klienta v rámci starostlivosti o zákazníka aj s priloženou ponukou z obchodného oddelenia. Ak máte prepracovať webovú stránku a doplniť na ňu GDPR informácie či rozšíriť registračné formuláre, prečo to nespojiť s celkovým redesignom webu a vynoviť tak image spoločnosti. Ak už musíte zaškoliť zamestnancov, školenie môže prebiehať aj vysoko motivačne. V rámci potrebného úvodného auditu GDPR môžete nastaviť nové ciele a vypracovať analýzu pre reštart celej firmy. Vytvoríte tak pre klienta novú firemnú kultúru, ktorá bude v sebe odzrkadľovať čistotu GDPR a prinesie Vám do budúcna ďaleko viac ako len konkurenčnú výhodu…

 

7.) Konkurenčná výhoda. Osobné údaje tvoria veľmi dôležitú a neoddeliteľnú súčasť osobnej identity človeka. Jej súčasťou sú jej fyzické, fyziologické, genetické, psychické, mentálne, ekonomické, kultúrne a sociálne zložky. Výpočet osobných údajov sa tak stáva pomaly nekonečným. Každý deň svojimi činnosťami a správaním vytvárame nové a nové osobné údaje. To, čo povieme a napíšeme je náš osobný údaj. S pokročilými informačnými technológiami je ich šírenie (aj nechcené) priam raketovomožné. Súkromie ľudí bude mať preto čím ďalej väčšiu hodnotu, ktorá bude priamo úmerne súvisieť s bezprostrednou dôverou ľudí. Spoločnosti, ktoré budú vedieť zákazníkovi garantovať ochranu jeho osobných údajov, budú mať obrovskú konkurenčnú výhodu.

 

8.) Investícia do vzdelania. Učený nikto z neba nespadol. A investícia do vlastného vzdelania je tá najlepšia investícia zo všetkých. Múdre knihy vravia, že pre vyriešenie akéhokoľvek problému je dôležité najprv spoznať samotnú podstatu problému. Loď bez kurzu nikdy nepríde do cieľa. Ako chcete teda nastaviť procesy pre ochranu osobných údajov vo Vašej spoločnosti ak ani neviete aké sú základné princípy a ciele GDPR a o čo sa GDPR vlastne snaží?

 

9.) Spoločenská zodpovednosť. V nastávajúcej dobe internetu a globalizácie sú osobné údaje čoraz viac cennejšou obchodnou komoditou. Sú jednoducho obchodovateľné. Na čiernom trhu sa cena za takéto údaje priemerne pohybuje od 20,- do 2.000,- eur a viac v závislosti od druhu, povahy a rozsahu osobných údajov. Pre široké spektrum rôznych subjektov predstavujú totiž veľmi dôležitý a strategicky významný artikel. Ich neoprávnené spracúvanie však predstavuje pre dotknuté osoby vysoké riziká. Ale osobné údaje fyzickej osoby sú len jej vlastníctvo a nepatria nikomu inému. Môžeme to prirovnať k domu alebo bytu, ktorý vlastníme. Tiež by sa nám nepáčilo, ak by ho niekto užíval bez nášho vedomia. Akékoľvek nezákonné nakladanie s osobnými údajmi je preto neakceptovateľné. Naše osobné údaje spracúva mnoho prevádzkovateľov: mobilný operátor, banka, poisťovne, úrady, lekári, internetové obchody, sociálne siete, vernostné systémy… A všade tam očakávame, že budú chránené a v bezpečí. To isté očakávajú ale aj naši zamestnanci a klienti od nás. Mala by byť preto naša celospoločenská a morálna povinnosť zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov všetkých fyzických osôb, čo je aj snaha a cieľ Nariadenia GDPR.

 

10.) Bezpečnostná dokumentácia GDPR-PASS. Ako sa vraví, to najlepšie na záver. Elektronická publikácia Sprievodca svetom GDPR obsahuje rozsiahlu vzorovú bezpečnostnú dokumentáciu, potrebnú pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR, so zameraním predovšetkým na podnikateľské subjekty a tretí sektor.

 

P.S.: Už ste videli obálku ePublikácie Sprievodca svetom GDPR? Tu si ju môžete pozrieť…

 

Čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

~ po úvodných voľnejších plánovacích a motivačných týždňoch v duchu bez správneho kurzu sa žiadna loď do cieľa nedoplaví prechádzam do aktívnejšej pracovnej fázy projektu
~ priebežne pracujem na 50-60 stranovej demo ukážke e-Publikácie Sprievodca svetom GDPR, ktorá už bude čoskoro k dispozícii na stiahnutie
~ robil som úpravy na domovskom webe www.gdpr-pass.sk a postupne dolaďujem všetko potrebné pre spustenie PREDPREDAJA v priebehu mesiaca január 2021 + pripravujem predpredajný marketingový plán a stratégiu
~ rôzne drobné jednohubky, ktoré súvisia s projektom
~ zatiaľ ešte stále nie som rozhodnutý, aká časť 52-dielneho seriálu bude z pripraveného zoznamu nasledovať: ODBORNOSŤ, VYTRVALOSŤ, COPYWRITING, NEWSLETTER, PREDPREDAJ, … hmmm???

 

Musíš dobre vedieť, do ktorého prístavu smeruješ, aby si najprv nastavil ten správny kurz pre priaznivý vietor, ktorý Ťa tam dovedie. Inak bude Tvoj život-bez-cieľa rovnaký ako osud lode bez kormidla a plachiet – tá tiež nikdy do žiadneho prístavu nedorazí…

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 7. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk

 

Kleban.sk

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Pavol Kleban

O AUTOROVI

V súčasnosti sa venujem a skúmam tému, ako sa môže stať človek úspešným a čo môžeme v živote vôbec pokladať za úspech. V rámci môjho výskumu budem priebežne počas jedného roka publikovať prípadovú štúdiu "Ako sa stať milionárom za 1 rok"...

Snažím sa mať základný všeobecný prehľad o udalostiach a spoločnosti. Medzi moje záujmy (je ich veľa) a obľúbené odbory patrí najmä astronómia, kozmonautika a vývojové strojárstvo. Fascinuje ma osídľovanie vesmíru. Sem-tam napíšem nejakú kratšiu, veršovanú prácu. Taktiež sa venujem poznávaniu málo známych slovenských dejín. Okrem našej minulosti sústredím pozornosť aj na našu budúcnosť - proroctvám, ktoré sa viažu na Slovákov a Slovensko. V dnešnej, mravne upadajúcej spoločnosti, vidím Svetlo len v novom hodnotovom prúde Slovenstva...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 16

Celkové hodnotenie: 47.52

Priemerná čítanosť: 739

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii vysokú pokutu zo zaujímavého dôvodu

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii (LTA) pokutu v celkovej výške 1 milión dolárov za zákaz…

  Ukrajinskí vojaci sú demoralizovaní a majú ťažké straty - spoveď dôstojníka

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Novinár z Politico Christopher Miller publikoval na Twitteri príbeh ukrajinského dôstojníka, ktorý bojoval v Luhanskej oblasti Pred niekoľkými…

  Nový spôsob komunikácie? Heger v statuse vyrozprával "rozprávku". Matovič zverejnil báseň Mor ho!

  0icon

  Bratislava 5 júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je okrem iného známy aj svojimi statusmi na sociálnej sieti Facebook. Tým posledným ale…

  Raši reaguje na Hegerove sľuby nových nemocníc: Nepreháňajte to so slnkom. Keď ležíte hodiny na slnku, nevypisujte statusy...

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Richar Raši (Hlas-SD) sa v jednom zo svojich príspevkov pustil do premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Dôvodom sú premiérove výroky…

  Hlavné udalosti z vojny na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP, TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   V tomto článku vás budeme v…

  Na Haďom ostrove je znova vlajka Ukrajiny. Jej príbeh je však trochu bizarný. Nevlaje a ostrov nie je Ukrajinou obsadený

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   O Hadí ostrov sa viedli ťažké boje. Najprv ho obsadili na začiatku špeciálnej operácie ruskí vojaci, no po tom,…

  Príprava na ďalšiu vlnu pandémie? Rezort zdravotníctva posúdi možnosť očkovania v lekárňach

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR posúdi možnosť zmeny legislatívy pre zavedenie očkovania v lekárňach. Ako informuje TASR, rezort tento krok…

  Škandál okolo výrokov ukrajinského veľvyslanca v Nemecku Andrija Melnyka na podporu Banderu pokračuje

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Felix Klein, nemecký vládny komisár pre boj proti antisemitizmu, ostro kritizoval veľvyslanca a navrhol, aby sa o "prípade Melnyk"…

  Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení…

  The Wall Street Journal: Putinova perspektíva je podobná Kataríne Veľkej. Západ ho nevie pochopiť

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube, Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Analytik Russell Mead odporučil západným lídrom, aby si pozreli televízny…

  TopDesať

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0 icon

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

  0 icon

  Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

  Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

  0 icon

  Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

  Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

  0 icon

  Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

  Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

  0 icon

  Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

  Armádny Magazín

  Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

  0 icon

  Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

  The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

  Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

  0 icon

  Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

  "Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

  0 icon

  Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

  Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA