Cesta k slobode alebo do záhuby?

Publikované 12.11. 2017 o 17:20 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

O slobode sa toho nahovorilo a popísalo neúrekom, avšak napriek tomu otázka slobody neustále rezonuje v našich mysliach, či už uvažujeme o osobnej alebo spoločenskej slobode. Jednoducho by sa dalo povedať, že slobodný som vtedy, keď si môžem robiť čo chcem. A práve v tom je pes zakopaný. Vzniká otázka, či ozaj to, čo chcem ma privedie ku skutočnej alebo iba zdanlivej falošnej slobode, ktorá v skutočnosti žiadnou slobodou nie je, ale len otrockým naháňaním sa za pochybnými cieľmi a duchovne prázdnymi a bezcennými hodnotami.

Zo svojho kresťanského pohľadu rozlišujem dva druhy slobody – pravú slobodu, ktorú ponúka a dáva Boh a falošnú slobodu, ktorú ponúka Satan a ktorá v skutočnosti vedie do záhuby. Cesta k pravej slobode vedie aj cez poznanie podstaty bytia a zmyslu života, ktorý spočíva v ceste k Bohu: „Ja som cesta, pravda a život“. Nakopenie obrovského množstva užitočných vedeckých poznatkov ani zďaleka neznamená, že sme dosiahli pravdivé poznanie podstaty nášho bytia. S pomocou vedy sme spoznali iba mnohé javy objektívneho sveta, nie však jeho podstatu, čiže vedomý subjekt, ktorý predstavuje jadro tohto objektívneho sveta a ktorým je Boh.  Človek by si mal uvedomiť, že je vo svojej podstate individuálnym vedomým subjektom a ako taký bezprostredne vyrastá z univerzálneho subjektu bytia – Boha, a preto má cez svoje individuálne vedomie bezprostredný priamy vzťah k univerzálnemu vedomiu – Bohu. Riešenie otázky o Bohu a jeho existencii teda spočíva v tom, či akceptujeme, že objektívny svet má svoju subjektívnu (zjednocujúcu a tvorivú) stránku – Boha, alebo ju nemá, či akceptujeme, že tvorivá subjektivita Boha (prejavujúce sa bytie) sa objektivizuje vo vonkajšom svete (prejavenom bytí – vesmíre, prírode) alebo objektívne prejavené bytie existuje len samo o sebe bez svojej subjektivity, čiže bez bytia pre seba samé. To posledné tvrdia ateisti. Hoci to nie sú schopní dokázať, považujú tento svoj naivný svetonázor za racionálny, kým nás, ktorí máme opačný názor, považujú za naivné ovce, ktoré „neopodstatnene“ veria v existenciu Boha neuvedomujúc si, že naša viera v Boha a viera (dôvera) Bohu má oveľa hlbšie korene ako ich neviera a že sa zakladá na skutočne racionálnom poznaní podstaty Bytia ako aj na osobnom vzťahu k Bohu. Veď aký je to kresťan, ktorý nepozná Boha, nepočuje jeho jemné a tiché volanie  a nemá s ním osobný vzťah? Ako môže veriť a dôverovať tomu, koho nepozná? Avšak aby človek Boha spoznal, musí sa vydať na namáhavú cestu za Pravdou, lebo Boh odhalí svoju tvár len tým, ktorí po ňom skutočne túžia a úporne hľadajú Pravdu, pričom toto hľadanie a nachádzanie je zároveň cestou ku pravému šťastiu a skutočnej slobode –  slobode ducha. Nechápem postoj ateistov, ktorí svoj ateizmus odôvodňujú frázou „lebo veda“. Lenže veda nevie dať odpovede ani na najjednoduchšie a základné otázky Bytia! Tak napríklad samozvaná kráľovná vied – teoretická fyzika nevie dať odpoveď ani len na to, čo je to priestor a z čoho je tvorený či na to, aká je podstata svetla, atď., atď…  Takže odvolávanie sa na vedu vo vzťahu k zamietnutiu existencie Boha a možnosti poznania jeho podstaty je doslova trápne. Korektnejšie by bolo konštatovanie, že v Boha neveria, lebo buď sú necitliví voči jeho jemnému volaniu alebo ho nechcú, nehľadajú, nepoznajú a pre realizáciu svojich zámerov ani nepotrebujú, lebo by im v nich iba prekážal. Ale otĺkať kresťanom o hlavu ich zaostalosť tým, že veria v Boha a Bohu napriek vede, nie je ničím iným ako bezcharakternou nadutosťou a povýšenectvom. Skutočným kresťanom môže byť takýchto ateistov nanajvýš ľúto, lebo si dobrovoľne a úmyselne navždy zahatávajú cestu k Pravde a Bohu. Pravda, sú medzi ateistami, neveriacimi alebo agnostikmi aj takí, ktorí hľadajú a zatiaľ neveria, lebo nenachádzajú, napriek tomu však žijú v súlade so svojím svedomím (v podstate počujú hlas Boží v sebe), sú skromnými a obetavými ľuďmi. Takí si skutočne zaslúžia našu úctu a určite sú Bohu milí. Moja otázka na ateistov ale znie: „Ako by sa mal prejavovať Boh, aby akceptovali jeho existenciu majúc na mysli, že Boh predstavuje jednotu celého bytia – vesmíru na všetkých jeho viditeľných aj neviditeľných úrovniach – čiže viditeľných aj neviditeľných vibračných kvantových štruktúrach.

Žiaľ, aj medzi kresťanmi je dosť takých, ktorí Boha nepoznajú a ani nehľadajú, necítia jeho prítomnosť a jemné volanie, iba dodržujú náboženské pravidlá a rituály, a to je pre nich dostatočným dôvodom na povýšenectvo nad neveriacimi. Pritom pýcha je tým najväčším hriechom – najväčšou prekážkou na ceste k Bohu.

Považujem za takmer nemožné, aby človek, ktorý úprimne a úporne hľadá Pravdu nakoniec nedospel k poznaniu Boha či už rozumom alebo citom (najlepšie jedným aj druhým), lebo Boh neustále dáva o sebe vedieť, a kto klope na jeho dvere, tomu určite otvorí. Kto očistí svoj duchovný zrak, ten ho dokonca aj uzrie v podobe Ježiša Krista: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“.

Človek je pre Boha jeho najmilším a najdokonalejším Stvorením, a preto neustále vysiela k nemu lúče svojej bezbrehej lásky. Záleží len na človeku, či ich dokáže prijímať alebo uzavrie pred nimi svoju dušu. Ateisti sa hrdia tým, že oni nepotrebujú barličku v podobe Boha a spoliehajú sa len na seba zamlčiavajúc, že sú takisto závislí od objektívnych prírodných zákonov (dodávam Božích) a že nemajú dokonca vo svojej réžii ani množstvo situácií a okolností, ktoré ich kedykoľvek môžu pripraviť o pokoj, zdravie či dokonca život. Hlavná vec, že sa „oslobodili“ od viery v Boha tým, že ho odmietli, lebo ho nechcú. Ak človek nerešpektuje prírodné zákony, dopláca na to. To isté sa deje, ak narúša duchovné zákony. Ateisti a materialisti, ale aj mnohí tzv. kresťania si myslia, že sú slobodní, kým v skutočnosti sú zotročení vonkajším svetom a jeho nenásytnými požiadavkami na to, ako si zabezpečiť tzv. „dobrý život“ na tejto zemi, lebo je to pre nich to najdôležitejšie. Sú závislí od pozemských zážitkov a pôžitkov, za ktorými sa ženú, aby zahnali duchovné vzduchoprázdno a vzbudili v sebe ilúziu „dobrého života – bonum vitae“. Orientovaní iba navonok k zmyslami vnímanému objektívnemu svetu sú vo svojej vnútornej intímnej subjektivite necitliví voči tichému hlasu Boha. Vraj kresťania svojou vierou ponúkajú ľuďom v ťažkých situáciách a pri blížiacej sa smrti „planú nádej“. A čo im ponúkajú ateisti? Beznádej. Samozrejme nádej, ktorú kresťan čerpá z Boha nie je planou nádejou, ale istotou, ktorá ho nielen povzbudzuje, ale aj duchovne oslobodzuje.

Praví kresťania sa na vonkajší svet pozerajú z nadhľadu, nenechajú sa ním zotročovať, lebo pre nich je najdôležitejším svet ich tvorivého ducha, v ktorom nachádzajú pravý pokoj, sebarealizáciu a slobodu a sú povznesení nad materialistickým svetom naháňania sa za prchavými zmyslovými pôžitkami a zážitkami – svetom, ktorý človeka v skutočnosti oslepuje a zotročuje.  Ak človek nemá zastretý duchovný zrak a sluch, nemôže neregistrovať, že Boh sa k nemu neustále prihovára. Buď priamo počuje vo svojom vedomí (svedomí – najhlbšej intimite svojho vnútra) jeho hlas alebo si všíma pozorne životné situácie a okolnosti, ktoré pred neho Boh predkladá pri neustálom vedomom a podvedomom dialógu (vnútornej modlitbe). Boh človeku vždy ponúka len to, čo je preň najlepšie. Podstata učenia Ježiša Krista ako viditeľnej stelesnenej podoby Boha spočíva v tom, že dáva človeku návod, ako sa stať skutočným človekom a božím dieťaťom znovuzrodeným z Ducha, a tak dospieť k pravej radosti a slobode. Ježiš Kristus kladie pred človeka vysoké nároky, ktoré sformuloval do dvoch prikázaní: „Milovať budeš Pána, svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“. Druhé je mu podobné: „Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého“. To znamená, že hlavný dôraz je kladený na dušu človeka, na jeho duchovnú stránku, aby človek duchovne dozrel a stal sa vnútorne šľachetným, dobrým a obetavým, skromným, dobroprajného čistého srdca, činorodým a duchovne tvorivým, láskavým a milosrdným. Ateistickí humanisti hlásajú, že aj oni kladú dôraz na morálne zásady a princípy, avšak neuvedomujú si, že kresťanstvo je oveľa viac ako len o morálke a etike. Kresťanstvo je o ľudskej duši a ceste k duchovnej slobode! Človek môže byť navonok morálny a slušný – nekradne, nevraždí, úmyselne neubližuje druhým, dodržuje manželskú vernosť, ale vo svojej duši môže prechovávať pýchu, závisť, nenávisť, zlobu, zatrpknutosť, zlomyseľnosť, márnomyseľnosť, požívačnosť, chamtivosť, žiarlivosť,… Boh človeku dáva sám seba ako liek a cestu, ako sa z týchto zotročujúcich duševných hriechov (zranení, závislostí) vyliečiť a oslobodiť.

Áno, kresťanstvo sa vo svojich rôznych vonkajších formách obradov a rituálov líši   – katolíci, protestanti, pravoslávni, atď. majú odlišné od seba formy slávenia a vyznávania Boha. Podstatné však je to, nakoľko sa učenie Ježiša Krista stáva živým pokrmom ľudskej duše formujúcim skutočne ľudskú psychiku odpovedajúcu najvyšším duchovným ideálom kresťanstva. To, či je niekto katolík, evanjelik, pravoslávny alebo niekto celkom iný je pred tvárou Boha druhoradé – prvoradým je duchovná úroda duše, ktorú človek prekladá Bohu a s ktorou odchádza do večnosti, kde jeho osud závisí od toho, či tam odišiel so slobodnou ľudskou dušou alebo nevyzretou dušou zvieracieho či dokonca démonického charakteru.

Pokánie znamená, že človek uvidel a spoznal svoju dušu v jej pravom svetle duchovnej biedy, čo mu slúži na to, aby sa vydal na zložitú cestu svojho duchovného prerodu až do duchovného znovuzrodenia a nadobudnutia pravej duchovnej slobody. Šťastie majú tí, čo už v detstve aj s pomocou rodičov a blízkeho okolia sformovali vo svojej duši vysoké duchovné ideály, ktoré im pomohli preniesť sa aj cez zložité obdobie puberty a prebúdzajúcej sa sexuality bez ujmy duchovného svetla žiariaceho v ich duši. Väčšina však podľahla stádovitej zvieracej psychológii a dostala sa do otrockej závislosti od požiadaviek vonkajšieho sveta – diktát módy, závislosť od nezriadeného sexu, pornografie, jedla, alkoholu, drog, povrchnej zábavy, deštrukčnej hudby, hromadenia majetku, práci (workholici), spoločenského úspechu či uznania, atď. Prehnanou aktivitou či balastom každodennej všednosti zapĺňajú prázdnotu vo svojej duši. Stratili kompas, ktorý by im pomohol rozlišovať medzi Pravdou a Lžou, a tak sa v dôležitých momentoch osobného a spoločenského života prikláňajú na stranu lákavo naservírovanej Lži. Žiaľ, do tohto stáda oslepeného lživým leskom vonkajšieho sveta sa okrem ateistov a materialistov zaradzujú aj mnohí povrchní kresťania a takisto tí, ktorí pociťujú duchovný hlad, a tak sa vydali na nebezpečnú cestu hľadania duchovna cez ezoteriku, kde hlavne cez mnohé meditačné techniky otvárajú brány do nadzmyslového sveta, odkiaľ sa vystavujú pôsobeniu neznámych síl a bytostí, predovšetkým démonického razenia. Sú pyšní na to, ako vysoko duchovne vyrástli, v skutočnosti sa však zaplietli so silami a bytosťami, ktoré ich dušu zotročujú a zničia. Táto ezoterika je pre človeka nebezpečnejšia než ateizmus. Je to novodobé pohanstvo a šamanizmus. Kým starí Slovania, ktorí kedysi boli taktiež pohanmi, žili slobodne v súlade s prírodou a vo svojom vnútri intenzívne vnímali hlas Boží, ktorý ich usmerňoval a snažili sa odlišovať pozitívne vplyvy „zhora“ od negatívnych, súčasný civilizovaný človek už tieto schopnosti nadobro stratil a jedinou spásonosnou cestou preň je vedomý dialóg so samotným Bohom v osobe Ježiša Krista. Áno, Boh si vyvolil Slovanov vďaka ich bohatej a vnímavej duši, aby splnili svoju historickú misiu spasenia civilizácie, ktorá sa ocitla na hrane totálneho zničenia, avšak nie cestou návratu k pohanstvu, ale cestou, ktorou nás povedie Ježiš Kristus.

Najväčším nešťastím pre ľudstvo sú však ľudia s démonickou dušou, ktorí sa vedome alebo nevedome klaňajú démonovi moci a mamonu – Satanovi, sú posadnutí honbou za čoraz väčšou mocou a bohatstvom. Oni stoja na vrcholných stupňoch pyramídy mocenských a politických štruktúr a vo svojej nenásytnosti, pažravosti a parazitizme vedú ľudstvo do záhuby, lebo svojou demagógiou a manipuláciou vedenou aj cez masovokomunikačné prostriedky, ktoré vlastnia, usmerňujú slepé stádo tam, kam chcú. Nie je ťažké vidieť aj na čele nášho štátu týchto satanových služobníkov, ktorí súc sami zotročení vedú do otroctva celý národ.

Na rozdiel od Boha Satan vedie človeka a ľudstvo do záhuby cez svojich služobníkov či už vedomých alebo nevedomých. Predkladá falošnú slobodu, ktorá je v súčasnosti reprezentovaná ideológiou liberalizmu či dokonca neomarxizmu, ktorého základom je filozofia tzv. Frankfurtskej školy a súčasnej postmoderny hlásajúca diktát banality všednosti, chaos, deštrukciu, zrelativizovanie hodnôt, anarchiu, morálny a duchovný rozvrat, zničenie rodiny a ľudskej identity (sociálne inžinierstvo – diktát feminizmu, LGBTI, genderovej ideológie rodového scitlivovania). Táto falošná liberálna sloboda je cestou k nastoleniu totálnej fašistickej diktatúry mocenských elít, tzv. NWO (Nový svetový poriadok) a úplnému ekonomickému a duchovnému zotročenie človeka. Súčasný liberalizmus so svojím neustále sa stupňujúcim kapitalistickým vykorisťovaním človeka človekom dospel v ničení ľudskej duše oveľa ďalej než socializmus, ktorý v porovnaní s ním bol vlastne rajom na zemi.

Kresťanstvo, ktoré v prvých storočiach bolo živou vierou začalo na západe odumierať, keď bolo deformované a zneužívané pri budovaní a upevňovaní mocenských pozícií mocnárov, vladárov a cirkevnej hierarchie, neskôr vytláčané ateizmom osvietenstva a materializmom, čo viedlo ku krvavým revolúciám a neskôr kapitalistickým liberalizmom, ktorý viedol pred 2. svetovou vojnou a aj v súčasnosti vedie zákonite k nastoleniu fašistickej totality. V súčasnosti je v Západnej Európe kresťanstvo už prakticky mŕtve a vládne tu sekulárny ateizmus v podobe ideológie liberalizmu, resp. neomarxizmu, ktorého démonický smrad a jedovaté výpary sú natoľko odpudivé, že dokonca satanistický Islam vyzerá morálnejšie. Jedine živá kresťanská viera by bola schopná účinne vzdorovať démonickému zámeru genocídy a výmeny európskeho obyvateľstva a nastolenia fašizmu s islamskou príchuťou.

Nepriatelia kresťanstva sa ho snažia úplne vytlačiť zo spoločenského života hlásajúc, že viera má byť len intímnou záležitosťou veriaceho a v súčasnej sekulárnej spoločnosti nie je pre ňu žiadne miesto. Kresťania sa žiaľ nechali nachytať na túto návnadu aj vďaka tomu, že Ježiš Kristus hlásal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jeho zámerom bolo predovšetkým duchovné pozdvihnutie a oslobodenie človeka, ktoré je podmienkou, aby neskôr nastalo aj spoločenské oslobodenie a ľudstvo pristúpilo k budovaniu Kráľovstva Božieho aj na tejto zemi. Ježiš bol jednoznačne proti povstaniu Židov proti Rimanom („Dávajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie“), lebo videl, že to bude mať pre ne tragické následky. Vedel totiž, aký morálny kredit majú tzv. židovskí vodcovia, ktorých nazval hadím plemenom. Nakoniec Židia povstali a dopadlo to pre nich tragicky – Šalamúnov chrám bol zničený a oni vyhnaní zo svojej zeme.

Lenže Ježiš nikde nehlásal, že máme byť zbabelí a nenazývať veci pravými menami či pasívne a odovzdane čakať zápecnícky a mlčky na svoju spásu, lebo takýto postoj je cestou do záhuby. Žiaľ, biedou súčasného kresťanstva je to, že sa stalo zbabelým a neburcuje ľudí k zápasu o svoju vlastnú, ale aj spoločenskú slobodu. Tento boj sa musí vybojovať predovšetkým na najvyššej úrovni – teda na úrovni duchovnej a informačnej, čo sa občas nazýva aj vytváraním informačného poľa či informačnou vojnou. Služobníci Satana na tejto úrovni bojujú veľmi intenzívne a žiaľ aj úspešne, kým my kresťania nielenže driememe, ale aj hlceme ich lži a necháme sa ako slepé stádo nimi manipulovať a zotročovať.  A ani kresťanská hierarchia nechce byť rušená vo svojom spánku a mlčky toleruje satanistické zlo, ktoré sa na nás valí zo všetkých strán miesto toho, aby naň jasne poukazovala a odhaľovala jeho skutočnú tvár. Skutočný kresťan je bojovníkom za Pravdu a Spravodlivosť, a nie bezmyšlienkovitou zautomatizovanou poslušnou pobožnou bytosťou. Nečudo, že takéto kresťanstvo odumiera a je nepríťažlivé, lebo v ňom neznie živé burcujúce Slovo Ježiša Krista. Pritom útoky aj na takéto mľandravé kresťanstvo sa vedú naň zo všetkých strán, lebo keby skutočne ožilo, ohrozilo by satanistické zámery mocenských elít na zotročenie ľudstva. Ale ono ožije a už aj ožíva a my Slovania na čele s Ruskom sme Bohom predurčení na to, aby sme vyviedli ľudstvo zo súčasného marazmu a priviedli k budovaniu skutočne slobodnej a ľudskej spoločnosti – Kráľovstva Božieho na Zemi. Bude to vo svojej podstate spoločnosť socialistická (spočiatku dôjde k znárodneniu strategických odvetví a bankovníctva) avšak bez nenávistnej ateistickej ideológie, budovaná na duchovných a morálnych princípoch odvodených z učenia Ježiša Krista. Kresťania, ktorí sme živí vo svojej viere ako aj všetci ľudia dobrej vôle pozdvihnime svoj hlas a vyzbrojme sa duchovnými zbraňami a hlavne zbraňami poznania Pravdy do ťažkého duchovného zápasu za skutočnú slobodu a za náš národ, lebo pravý kresťan je aj vlastencom, ktorý miluje svoj národ a nezrádza ho v jeho ťažkých chvíľach.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

The Huffington Post: Najnebezpečnejšia štvrť na Zemi sa nachádza v Moskve. Zostavený rebríček tvrdí iné

Moskva 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Nedávno portál The Huffington Post vytvoril rebríček najnebezpečnejších oblastí Zeme. Tretie miesto v ňom obsadila štvrť Moskvy Goljanovo. Podľa menovaného portálu je nebezpečnejšia len rómska štvrť Stolipinovo v bulharskom Plovdivu (2. miesto) a hlavné mesto Kolumbie Bogota. Redakcia The Huffington Post dôrazne doporučila,…

Potečie krv? Semifinále Ruska s Českom sa blíži

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Česká hokejová reprezentácia sa v semifinále hokejového turnaja na Olympijských hrách v Pjongčangu stretne s Ruskom, čo pre Rusov bude omnoho ťažší zápas než s Nórskom. Takýto názor pred novinármi vyjadril prezident Federácie hokeja Ruska (FHR) Vladislav Treťjak. V stredu ruskí hokejisti…

Zviera už nemá byť na Slovensku vecou, psy sa budú povinne čipovať

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Novinky prináša novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom…

DĽR: Zákonom o reintegrácii Donbasu sa Ukrajina dostala do slepej uličky

Kyjev 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Predseda "najvyššej rady" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin v stredu vyslovil predpoklad, že zákon o reintegrácii Donbasu neochráni lídrov Ukrajiny od trestu za násilie páchané na civilistoch tohto regiónu. Informovala o tom v stredu proseparatistická tlačová agentúra DAN. Pušilin takto reagoval…

Nadnárodná obchodná spoločnosť kritizuje Facebook a Google, hrozí zastavením inzercie

Svet 21. februára 2018 (HSP/Foto:unilever.sk)   Nadnárodná spoločnosť Unilever, ktorá patrí k najväčším svetovým inzerentom na sociálnych sieťach, pohrozila serverom Facebook a YouTube, že na nich nebude propagovať svoje výrobky, keď nezabezpečia zastavenie šírenia fake news, nenávisti, sexizmu. Ide tak o jeden z prvých prípadov, keď samotní inzerenti dbajú na čistotu…

Juncker zreorganizoval svoj tím, jeho kabinetu bude prvýkrát šéfovať žena

Brusel 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker urobil v stredu zmeny v tíme svojich najbližších spolupracovníkov. Za nového generálneho tajomníka Komisie vymenoval doterajšieho šéfa svojho kabinetu Martina Selmayra, na ktorého miesto nastúpila Clara Martínezová Alberolová. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.…

Z miesta havárie iránskeho dopravného lietadla vyzdvihli prvé telá obetí

Teherán 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Morteza Salehi/Tasnim News Agency via AP)   Záchranári vyzdvihli v stredu prvé telá obetí havárie dopravného lietadla iránskej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube, ktoré sa v nedeľu zrútilo v hornatej oblasti na juhu Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Guvernér provincie Isfahán pre iránsku…

Svetoznámy slovenský mím slávi v Nemecku úspechy s predstavením Krížová cesta

Mníchov 21. februára 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)   Milan Sládek, slovenský mím žijúci v Nemecku, sa svojím pantomimickým predstavením "Krížová cesta (Der Kreuzweg)" sa s veľkých úspechom už aj po minulé roky predstavil vo viacerých nemeckých mestách Sládek sa so svojím výkonom v 14 zastaveniach predstavil už aj v marci…

Lev v čínskej zoo si kvôli hladu odhryzol chvost

Čína 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Namiesto kráľa zvierat uvideli návštevníci v čínskej zoologickej záhrade vyhladnutého leva. Na šokujúcich záberoch je vidieť, že zvieraťu chýba kúsok chvosta. Odhryzol si ho snáď sám? Zvieratá na videu zo zoologickej záhrady Taiyuan v čínskej provincie Šan-si sú skutočne vyhladnuté. Turisti obviňujú zoologickú záhradu…

Predsedníctvo vo V4 je jednou zo slovenských diplomatických priorít

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem iného "ukázať, že členstvo…

SR prispeje na riešenie príčin nelegálnej migrácie vyše 8 miliónmi eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovensko prispeje do Núdzového zvereneckého fondu EÚ na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie prispeje sumou 8,75 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Príspevok V4 v celkovej výške 35 miliónov eur má smerovať najmä do Líbye. Použijú sa na obnovenie…

GBC: Na Gibraltáre zadržali Slovákov podozrivých z podvodu

Gibraltár 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvaja slovenskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku boli obvinení zo sprisahania, uvádza gibraltársky portál GBC. 52-ročný Anton Gorog a 49-ročný Pavel Samson, akcionári aj riaditelia obchodnej spoločnosti v Ocean Village, boli podľa zverejnených informácií zatknutí gibraltárskou políciou na základe sťažnosti sekretariátu vládnych programov…

Vlani bolo na návrat odborníkov zo zahraničia vyčerpaných 476.151 eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vlani bolo na schému na návrat odborníkov zo zahraničia na Slovensko vyčerpaných 476.151 eur. Informoval o tom rezort školstva na stredajšom rokovaní vlády SR. Vláda informatívnu správu vzala na vedomie. V roku 2017 inštitúcie predložili na zaradenie do schémy celkovo 34 pozícií, pričom…

Francúzska vláda rokuje o novom zákone o prisťahovalectve

Paríž 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori, Pool)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a minister vnútra Gérard Collomb predložili v stredu na zasadnutí vlády svoj prvý zákon o prisťahovalectve, ktorý už zožal kritiku od ľudskoprávnych organizácií za to, že je represívny voči žiadateľom o azyl. Zdroje francúzskej vlády podľa agentúry AP…

Kajínek má cestu otvorenú. Môže kandidovať na prezidenta

Česko 21. februára 2018 (HSP/Foto:youtube)   Omilostený väzeň Jiří Kajínek na nedávnej besede v Hodoníne povedal, že pri nasledujúcej voľbe prezidenta bude kandidovať. Potrebných päťdesiat tisíc hlasov mu ponúkali už teraz, no on to odmietol. Nechcel totiž ísť proti Zemanovi. Blesk.cz sa pýtal právnika, či vôbec môže kandidovať Podľa Kajínka…

Polícia stále vyšetruje prípad komunikácie poslanca Borisa Kollára s mladistvou

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Polícia zatiaľ neukončila vyšetrovanie prípadu komunikácie poslanca Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) s mladistvou ženou na sociálnej sieti. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. "V uvedenom prípade vykonáva Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vyšetrovanie v…

Vláda schválila novú právnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovensko by malo mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Pripravilo ju ministerstvo spravodlivosti, ktoré zohľadnilo medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názory odborníkov a rieši i niektoré problémy aplikačnej praxe. Návrh novely Trestného zákona, ktorý v stredu schválila vláda, tiež preberá európske…

Vláda schválila zákon proti byrokracii Petra Pellegriniho

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda dnes schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) z dielne úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho. Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra…

TopSpeed

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

2

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

10

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

Techrules Ren RS je čínsky diesel-elektrický hypercar s 1305 k

3

Čínska spoločnosť Techrules pripravuje na autosalón v Ženeve zaujímavé prekvapenie. Zobrali niečo, čo sa už dlho používa na železnici a preniesli to do sveta rýchlych kolies. Stroj Ren RS, ktorý predstavia na autosalóne má nezvyčajný pohon, ide totiž o diesel-elekrický hypercar. Číňania postavili hypercar len na jazdu na okruhu a len pre jedného,…

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

2

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

5

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

4

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

3

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

TopDesať

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…