Supresia a ostrakizácia kresťanstva v Európe sa začala…

V rámci prehľadu dennej tlače mi podbehla správa, že Francúzsko je dôsledný sekulárny štát, a aby potvrdil svoj štatút v praxi, v opore o platný zákon z roku 1905, zakazuje náboženské symboly na verejných miestach.
https://sk.radiovaticana.va/news/2015/05/06/v_bret%C3%B3nsku_nariadili_odstr%C3%A1nenie_pam%C3%A4tn%C3%ADka_j%C3%A1na_pavla_ii/1142255
https://dennikn.sk/blog/v-bretonsku-nariadili-odstranenie-pamatnika-sv-jana-pavla-ii-chce-tym-sekularizmus-vytlacit-krestanstvo/
Ide o členský štát EÚ, ktorý je spolutvorcom myšlienky „jadra“ EÚ, ktoré sa tvorí najmä z vôle jej otcov zakladateľov a v tejto slobodnej a demokratickej krajine budúceho „jadra“ EÚ sa k nemu hlási už domáci, francúzsky, politický islam.
Aktivistický najvyšší francúzsky správny súd v Rennes nariadil v stredu 25.10. odstrániť kríž zo sedem a pol metrového pamätníka bývalého pápeža Jána Pavla II., na námestí v Bretónsku, v meste Ploërmel, v departemente Morbihan regiónu Bretónsko, ktoré je tradičnou baštou katolíckej kresťanskej cirkvi.
Tento deň bude, a nech je, pamätným dňom pre Francúzov a celú pôvodne kresťanskú Európu.
Info zdroje sa líšia len v tom, či má ísť preč celá socha alebo len kríž na hornom oblúku sochy.
Ide o aféru, podobnú s aférou nemeckého nadnárodného reťazca Lidl, a ním odstránené kríže zo sakrálnych stavieb v Grécku na obaloch tovarov, v rámci gréckeho týždňa a nielen toho (stalo sa znova).

Tieto kroky a opatrenia majú ideologické a politické pozadie, ktorého skutočným dôvodom je prevencia, aby kresťania nedráždili a „nevyrušovali“ moslimov v ich “pokojných” integačných snahách “udomácniť sa” v Európe, aby sa neradikalizovali politicky ani inak (islamistický terorizmus). Hmm…
Politický islam je viazaný doktrínou džihádu, a čo iniciátorom opatrení a budovateľom multicivilizačnej, multikultúrnej a multináboženskej Európy “uniká” je, že islam nepozná a neuznáva pojem seklárny štát, len islamský chalífát, teda politickú vládu islamu, čo platí (príklady) pre šiitsky Irán a sunnitskú Saudskú Arábiu, a bude to platiť aj pre sunnitské Turecko.
Doktrína islamu znamená, že Allahove zákony sú nadradené svetským zákonom, a tie sú artikulované v islamskom práve šaría.
Integrácia islamu do Európy je orwellizmus. Po preklade do slovenčiny ide o islamizáciu Európy.
Tieto politické procesy sa dejú a budú pokračovať na pozadí ochrany a podpory ľudských práv:
https://blog.hlavnespravy.sk/2263/aproximacia-a-negociacia-islamskeho-prava-saria-s-europskym-pravom-a-nalez-europskeho-sudu-pre-ludske-prava/
Multikulturalizmus je najzvodnejšou ale najnebezpečnejšou, xenofilmi a slniečkármi zromantizovanou ideológiou od čias komunizmu.

K veci a Ústava SR Čl.1 odsek 1 (konzekvencie pre Slovensko):
„Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
Preglejkové kosáky a kladivá, ktoré odstraňoval Kalmus, neboli súčasťou pôvodnej výbavy pamätníkov oslobodenia. Boli na ne pridané chronickými iniciatívnymi blbcami aj proti vôli a nesúhlasu autorov pamätníkov a teoretikov umenia.
Kalmus ako páchateľ len napĺňal dikciu slovenskej ústavy v časti ideológia.
Ibaže ministerstvo spravodlivosti, prokuratúra, OČTK nedisponujú vo veci odborným znaleckým aparátom.
Rodová ideológia ale nie sú už dnes úplne bezvýznamné preglejkové kosáky a kladivá, rodová ideológia je dnes, medzi nami, tu a teraz.
Toto “ľudsko-právne” svinstvo, ktoré sa skrýva za ľudské práva, nevzniklo v komunistickom ZSSR, ale v budúcom “jadre” EÚ, dávno pred jeho myšlienkou, v Nemecku, dávno predtým, než vznikol nadnárodný reťazec Lidl, a odtiaľ sa táto memetická infekcia rozšírila za oceán do USA, a dnes ju máme na Slovensku, lebo sme “hrdou” súčasťou euro a transatlantických štruktúr, so všetkým dobrým ale aj zlým, a preto:
Slovenská vláda by mala vydať pokyn „svojmu“ MPSVaR na zrušenie Odboru rodových rovností a rodových príležitostí (vedúca odboru: Ing. Oľga Pietruchová), ktoré ako Goebelsovo ministerstvo propagandy šíri nebezpečnú rodovú ideológiu a spolu s ministerstvom spravodlivosti „tvorivo kreovalo“ a naďalej „ošetruje“ a chráni
a/ Štátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv, ktorá je kontaminovaná rodovou ideológiou,
b/ Akčný plán ochrany a podpory práv osôb LGBTIQ (…) známej ako dúha, je výslovne rodovo ideologický dokument,
c/ Istanbulský dohovor je plesnivejúcou a hnijúcou čerešňou na rodovo ideologickej torte Slovenska.
Slovenská vláda by mala bezodkladne konať: Stiahnuť dokumenty z obehu a z verejného priestoru a nariadiť ich prepracovanie v zmysle dikcie teórie ľudských práv:
Všetci ľudia sú si rovní v právach a príležitostiach a neposúvať práva osôb a skupín dúhy nad práva ostatných, trebárs rôzne a inak telesne alebo mentálne postihnutých, ktorým sa stratégia venuje len okrajovo.
Udeľovanie štátnych dotácií mimovládnym subjektom, venujúcim sa nielen deklaratórnej a papierovej ale reálnej ochrane, podpore, vecnej pomoci a poradenstvu týraným osobám  s už dlhoročnými praktickými výsledkami, bolo diskriminačné, lebo dotácie automaticky nedostali tie, ktoré podporili februárové referendum 2015 o rodine, ústavný zákon o manželstve, a sú proti ratifikácii Istanbulského dohovoru.
Osoby a skupinky LGBTI (…) známe ako dúha sú „novým revolučným proletariátom“ ideológie neomarxistickej novej ľavice v časti rodová idedológia.
Druhou časťou ideológie neomarxistov je pre pôvodnú Európu nebezpečná genocídna ideológia multikulturalizmu.
Slovensko podľa dikcie svojej vlastnej ústavy, ktorú si hlboko ctí a váži a bezvýhradne rešpektuje, je povinné bezodkladne odstúpiť aj od ratifikácie Istanbulského dohovoru a vydať verejné vyhlásenie, že podpisom dokumentu sa necíti byť viazané.
Rodová (gender) ideológia je had na hrudi a srdci jadra slovanského a kresťanského Slovenska.
Kresťanská cirkev je dostatočne oddelená od štátu, o jej ďalšom odelení (financovanie, starostlivosť o cirkevné umelecké pamiatky a budovy, pastoračná duchovná činnosť a ostatné…) je ochotná korektne a pokojne diskutovať aj Konferencia biskupov Slovenska (katolícke klérum). Slovensko je v pokračovaní podpisov ostatných súčastí Vatikánskej zmluvy zdržanlivé vo veci uznania základného ľudského práva v časti výhrada vo svedomí, čím porušuje významnú súčasť súboru základných ľudských, občianskych politických a náboženských práv všetkých, nielen veriacich občanov Slovenska.
Pri chúťkach podľa vzoru „sekulárneho“ islamského Francúzska, na ceste do „jadra“ EÚ by si Slovensko nemalo osvojovať cudzie ale trvať na svojich hodnotách a národno-štátnych záujmoch podľa odporúčania Donalda Trumpa v OSN: First Slovakia!
Ak sa aj naďalej Slovensko bude naďalej vzďaľovať od svojho národno-štátneho záujmu, excentricky od svojho vlastného jadra, a opúšťať svoje vlastné, pôvodné slovanské a slovenské hodnoty, ktorých sa postupne vzdáva už od Veľkého Novembra 1989, po odtrhnutí sa od bratského Česka, po vzniku samostatného Slovenska, vstupom do NATO, EÚ a eurozóny, a nechá sa svojím establishmentom a „tromi kráľmi“ zavliecť do „jadra“ EÚ, stratí svoju ešte akú-takú suverenitu a napokon aj národno-štátnu identitu, akú ešte, už ale značne oklieštenú, má…
Vytláčanie kresťanstva z verejného európskeho (!) priestoru sa začalo v samotnom údajnom “jadre” Európy!
Kresťanstvo vzniklo pred dvetisíc rokmi, po tom, čo už existovala antická kultúra a spolu s oveľa starším judaizmom mali obe monoteistické náboženstvá nepopierateľný vplyv na  konštitúciu charakteru európskej civilizácie a kultúry…
Rozmach islamskej vedy od 7. stor. mal zasa vplyv na európsku vedu. Bola to ale veda, nie islam. Rozmach a význam islamskej vedy a kultúry pre európsku vzdelanosť začal slabnúť v 12. storočí…
Naopak, žezlo rozvoja vedy (umenie, kultúra) prevzali a zväčša držia židia a Izrael.
Sú laureátmi väčšiny Nobelových cien.
Detto kresťania (aj ateisti).
Otázka: A čo na tom chce zmeniť „jadro“ EÚ?
Islam, kde sa vzal, tu sa vzal, vznikol až 600 rokov po kresťanstve, a ako opozičné náboženstvo voči judaizmu, kresťanom a nevercom, ktorým sa stal až v 7. stor. ako medinský islam, vytlačil až do 11. storočia kresťanstvo z jeho pôvodných území Blízkeho východu a obsadil Jeruzalem…
Slobodná a demokratická, post liberálna Európa môže byť ako súštátie svetského systému vecí spoločne sekulárna aj s krížmi, ale nesmie mať “jadro”.
Po zákaze a odstránení náboženských symbolov z verejného priestoru ostane islam islamom, kresťanstvo kresťanstvom a židovstvo židovstvom.
Za seba nemám námietky proti burkinám moslimiek s podmienkou a výhradou: Moslimky v burkinách si nimi smú zahaľovať hlavy, nie tváre. Ženu v burkine, že je ženou, poznáte aj na kilometer. Dodatok: Ak ale pôjde oproti mne v Európe tajuplná bytosť v nikábe, dokonca v burke, v tom momente “islamofóbne” migám preč a skáčem do najbližšieho kanála…
Aktivistom “sekularizácie” (predbežne “len” Najvyššiemu správnemu súdu Francúzska): Nože, skúste súdnym nariadením odstrániť symboly islamu na moslimských mešitách, a uvidíme, ako to dopadne…
Praví kresťania na rozdiel od pravých moslimov nemajú svetské mocenské politické ambície, a anektovať Mekku a Medinu sa nechystajú…
Kresťanské hodnoty a kresťanská etika nie sú kompatibilné s európskymi hodnotami a hodnotami “jadra” Európskej únie. Pre EÚ sú nežiaduce…
Spolitizované UNESCO škandalóznou rezolúciou potvrdilo anexiu Chrámovej hory v Jeruzaleme islamom, s tromi islamskými objektmi, na mieste pôvodného Dávidovho, Šalamúnovho a Herodesovho Veľkého židovského chrámu. Neskôr si k trom mešitám moslimovia pridali aj islamské múzeum.
Izrael uvažuje o výstavbe nového, ešte väčšieho židovského chrámu, než bol Veľký Herodesov chrám, v roku 70. n.l. zničený Rimanmi. No, spánombohom…
Chrámová hora ani kresťanské kostoly nemajú pre kresťanov taký význam ako pre moslimov mešity a židov synagógy, o čom svedčí Ježišovo (ide o pominuteľné pozemské stavby svetského systému vecí) o sebe, vediac, prečo sa narodil, ako zomrie a čo sa sním stane po jeho pozemskej smrti: “Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.”
Zdroj: https://svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn+2%2C13-25
Veriaci židia Ježiša ako spasiteľa odmietli, čakajú vlastného mesiáša, ideou svetských židov je politický sionizmus, v kombinácii obrazu biblického Siona (hora v Jeruzaleme) a Veľkého a mocného, pozemského Izraela. Orto a ultra ortodoxní židia svetský politický sionizmus odmietajú. Ostatným židom je to jedno, Izrael je ich bezpečnostnou zárukou.
Islam sa sťahuje do Európy.
Doma nemajú takmer nič, len ropu, o ktorú sa žerú sunniti so šiitmi a radi by Izrael korporatívne zniesli zo sveta, ale nevedia sa dohodnúť ani na tom.
Ropa Arabom a moslimským klanom prináša rozprávkové bohatstvá, nepotrebujú vedu ani prácu.
Vedia vôbec, čo je hrubý domáci produkt okrem množstva barelov vyťaženej a predanej ropy? 🙂
Slovensko nie je treba premiestňovať ďalej na západ, je mu dobre tam, kde je. Lebo je v strede Európy.
Jednotná a spoločná európska identita neexistuje, rasové, etnické a národné identity v ich diverzite nemožno vymazať z genetického ani fenotypálneho kódu nikoho z dotknutých procesmi naivnej európskej integrácie (orwellizmus).
Do jedného priestoru nemožno vtesnať všetky možné, aj vzájomne nekompatibilné a protichodné civilizačné, kultúrne a náboženské okruhy. Európa čaká na svoje bum-bum.

Existencia Európskej únie nie je istá, lebo eurozóna nie je fiškálnou úniou, schengenský priestor nie je chránený zvonka (nechce byť chránený).
Bezpečnosť Európskej únie garantovanej len NATO je fiktívna, nestoja o ňu ani USA, aliancia je najmä ich bezpečnostná záruka.
A na tom Rusko nenesie žiadnu, ani zdieľanú vinu.
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.18

Priemerná čítanosť: 1134

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ferratu Kyseľ opäť otvorili, v Prielome Hornádu uzavreli dva mostíky

  0icon

  Spišská Nová Ves 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Daniel Stehlík)   Počas uplynulého víkendu opätovne otvorili Ferratu Horskej záchrannej služby Kyseľ v Slovenskom raji. Správa Národného parku…

  Deň otvorených dverí priblížil život na mliečnej farme

  0icon

  Oponice 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Priblížiť deťom a rodinám život na mliečnej farme, priviesť najmenších k záujmu o živočíšnu výrobu a zvýšiť spotrebu mlieka…

  "Denník N potvrdil, že proti nám vedie totálnu vojnu: Už stačilo!" Odkazuje Blaha

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Facebook/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Určite ste počuli, čo spáchal Denník N – v novom podcaste sa politický marketér Adam Znášik aj so…

  Denník N sa svojsky "ospravedlnil"

  0icon

  Bratislava 17. júla 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   Denník N opäť prekročil všetky čiary. V jednom zo svojich podcastov moderátori dourážali predstaviteľov Smeru len preto, že sa…

  Predpoveď počasia na pondelok

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR – Jana Vodnáková)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Bude slnečno. Teploty vystúpia na 23 až 28…

  O drsných hračkách

  0icon

  Praha 17. júna 2024 (HSP/petrhampl/Foto:Pixabay)   Preferují ženy mužné muže? Jak kdy. Dva skotští psychologové provedli studii, kdy vybrali několik set uživatelek internetu z různých zemí,…

  Rekviem za Čaputovú a čo možno očakávať od nového prezidenta Pellegriniho?

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Mandát prezidentky Čaputovej je naplnený a môžeme ho teda hodnotiť. Jej mandát bol poznačený váhavosťou, neschopnosťou prijať dôležité,…

  O konferenci poražených mocností

  0icon

  Praha 17. júna 2024 (HSP/petrhampl/Foto:TASR/AP-Laurent Cipriani)   V rozhovoru pro neČT24 jsem se vyjádřil taky o nadcházejícím mírovém jednání ve Švýcarsku „On to totiž není žádný…

  Angličania mali úspešný vstup do turnaja, rozhodol Bellingham

  0icon

  Futbalisti Anglicka zvládli svoj úvodný zápas na ME v Nemecku. Jeden z topfavoritov šampionátu vyhral v nedeľnom dueli C-skupiny v Gelsenkirchene nad Srbskom 1:0. Triumf…

  Idioti, idioti a úplní debili

  0icon

  Bratislava 17. júna 2024 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   (Prepáčte mi ten nevkusný nadpis – pri čítaní sa vám odhalí, prečo som zvolil práve túto cestu...) Rešpektovať…

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA