Nepoučiteľní…

Nepozerajúc sa na to, v ktorom meste, resp. obci nášho regiónu sa nachádzajú cigánske štvrte pripomínajúce Luník IX., jedno majú spoločné: pôvodne bezplatne prideľované nové byty sa v relatívne krátkom čase zmenili na úplne zdevastované (v cigánskom žargóne – vybývané) obydlia a domovým odpadom znečistené okolité lokality. Na neslávne známom cigánskom sídlisku Luník IX., sa 13.6.2020 z dôvodu narušenej statiky začalo s búraním ďalšej „vybývanej“ bytovky, t. j. samotnými jej cigánskymi obyvateľmi natoľko zdevastovaného a zničeného obytného domu, že tento sa stal život ohrozujúcim a neobývateľným objektom. Cena búracích prác, ktorú zaplatí mesto zo svojho rozpočtu, presnejšie povedané z daní a poplatkov obyvateľov mesta bola vyčíslená na 95 tisíc eur. Uhradiť túto čiastku bude z čoho, veď dnes sme svedkami toho, ako mesto zvýšilo daň z nehnuteľností a platby za odpad obyvateľom Košíc, čo sa však netýka tých, ktorí zničenú bytovku obývali a následne ju aj „vybývali“.

Primátor mesta Košíc J. Poláček, prítomný na začatí búracích prác sa vyjadril v tom zmysle, že „ľudia, ktorí tu bývali v minulosti, to jednoducho „vybývali“. Nevážili si majetok, ktorí zadarmo dostali“. Napriek zlým skúsenostiam s politikou „darovania“ a bezprácneho poskytovania početných výhod a služieb neprispôsobivým cigánskym rodinám, takáto prax naďalej pokračuje. Potvrdzujú to aj slová primátora mesta Košíc, ktorý sa pochválil tým, že pre obyvateľov zbúranej bytovky na Luníku IX., ale aj pre tých, pochádzajúcich z blízkych cigánskych osád (Mašličkovo a iné) sme v spolupráci s príslušnou mestskou časťou a neziskovou organizáciou ETP-Slovensko (o nezískovosti ktorej mám vážne pochybnosti) pripravili projekt svojpomocnej výstavby jednoduchých rodinných domov, na ktorej sa budú finančne spolupodieľať aj samotní obyvatelia „vybývanej“ bytovky. Ako vidieť, vedúci predstavitelia mesta sa nepoučili z chýb minulosti a naďalej pokračujú s neefektívnou politikou bezplatného „darovania“ bytov tým, ktorí si takúto pomoc ani nevážia a k získaným nehnuteľnostiam neprejavujú žiadny zodpovedný a ochranársky vzťah. To si skutočne niekto z kompetentných myslí, že cigánski obyvatelia zbúranej bytovky a ďalší osadníci, ktorí (snáď okrem zberu kovového šrotu a vyberania kontajnerov) už dávno stratili pracovné návyky a akýkoľvek pozitívny vzťahu k pravidelnej pracovnej činnosti, živoriaci na hrane zachovania holého života a disponujúci zanedbateľnými finančnými čiastkami sa budú masovo zapájať do stavebných prác a navyše výstavbu svojich domov podporia aj vlastnými finančnými zdrojmi? Odkiaľ získajú tieto zdroje, azda len nie formou bankových úverov? Skutočne, veľmi naivná a nereálna predstava. Veď prečo by to aj robili, keď všetci veľmi dobre vedia, že štát a mesto sa skôr či neskôr o nich postarajú a tak ako doteraz a aj bez ich pracovného pričinenia a finančného príspevku sa nakoniec dočkajú nového a hlavne, bez akejkoľvek námahy z ich strany získaného obydlia. Na túto črtu správania sa veľkej časti cigánskeho obyvateľstva, konkrétne na ich nezodpovedný vzťah k poskytovaným (darovaným) bytom poukázal aj rómsky aktivista a bývalý poradca splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a sám príslušník cigánskeho etnika Marek Baláž, ktorý vo svojom príspevku v mesačníku Zem a Vek (november 2018) napísal: „Rómovia podobne ako ani indiáni a iní kočovníci nemajú v sebe vypestovaný vzťah k pôde, vode, vzduchu, slnku, domu, nábytku, lesu, zvieratám, vnímame voči nim len svoje užívateľské právo. Tento náš takmer vrodený stav ponímania matérie je aj jedným z hlavných faktorov, prečo dokážeme tak nezodpovedne zdemolovať byty a celé sídliská. Najmä, ak sme všetko dostali takmer bez vlastného pričinenia a námahy či financií. Rómovia si však dokážu udržať všetko, na čo vynaložili svoju námahu a financie“. V tomto svojom vyjadrení M. Baláž poukázal jednak na príčinu devastácie bytov ich cigánskymi užívateľmi, spočívajúcu v stáročiami sa formujúcom uvažovaní, tradíciách, zvyklostiach, vyznávaných hodnotách, špecifických črtách ich uvažovania a charaktere spôsobu ich života, a jednak aj na riešenie tohto problému, ktoré, podľa jeho mienky spočíva v odmietnutí doterajšej politiky „pozitívnej diskriminácie“ a nutnosti skoncovať s praxou bezprácneho a bezplatného prideľovania bytov tzv. marginalizovaným skupinám obyvateľstva. Túto úvahu M. Baláža potvrdzujú stovky prípadov, kedy v podstate darované byty cigánskym obyvateľom boli v relatívne krátkom čase úplne zničené, pričom na nich ostalo bremeno nezaplatených poplatkov za ich užívanie. A netýka sa to len sídliska Luník IX. Z celého množstva takýchto prípadov spomeniem len dva. Ten prvý sa týkal osady Strelníky, nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Letanovce, kde v roku 2015 boli postavené byty pre cigánskych osadníkov pochádzajúcich z osady Letanovský mlyn v celkovej hodnote 400 000 eur, ktoré si obec požičala zo Štátneho fondu bývania a ktoré občania tejto obce budú splácať 30 rokov. Presnejšie povedané, splácať to budú tí občania obce, ktorí sú platcami daní a miestnych poplatkov, ku ktorým s určitosťou nemôžme zaradiť cigánskych osadníkov, ktorí prostredníctvom platenia daní a poplatkov ako pravidlo neprispievajú do obecnej kasy. Tieto byty boli v priebehu niekoľkých rokov úplne zdevastované, čím zo strany ich užívateľov došlo k porušeniu nájomných zmlúv. Na výzvu starostu obce S. Záhoranského, ako aj na neskoršie súdne rozhodnutie o vyprázdnení bytov ich užívatelia nereagovali a odmietli sa vysťahovať. A ako je to u nich zvykom, starostu obce a celú spoločnosť obvinili z etnickej nenávisti, rasizmu a diskriminácie. Druhý prípad sa týkal výstavby bytov pre cigánskych obyvateľov v obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie, v ktorej v roku 2013 odovzdali do užívania trinásť bytových jednotiek, ktoré podľa vyjadrenia starostu obce J. Beluscáka boli za tri mesiace v dezolátnom stave. A takýchto a im podobných prípadov by som mohol uviesť stovky. Je smutné, že aj napriek týmto zlým skúsenostiam sa naďalej realizuje výstavba bytov a ich bezplatné prideľovanie neprispôsobivým skupinám obyvateľstva, ktorí si už v minulosti získané byty stihli zdemolovať, potvrdením čoho sú novopostavené byty a domy pre tieto skupiny obyvateľstva napr. v obciach Čaklov, Soľ a najnovšie aj plánovaná výstavba domov na sídlisku Luník IX. Aj v tomto prípade sa potvrdzuje platnosť stáročiami overenej pravdy, podľa ktorej darované, nie vlastnou iniciatívou a pracovnou aktivitou nadobudnuté statky si ich majitelia nevážia, nesnažia sa ich udržiavať a odmietajú sa podieľať na ich prevádzke a ďalšom zveľaďovaní. Zvlášť, ak si za celé desaťročia zvykli na to, že štát sa o ich základné životné potreby postará. Nie je mi známe, že by obce, mestá alebo štát vo veľkom (tých niekoľko prípadov nemôžeme považovať za všeobecne rozšírenú prax) budovali nájomné byty a domy pre svojich obyvateľov necigánskeho pôvodu, čím by sa dalo, aspoň sčasti zabrániť odchodu mladých, vzdelaných a pracovitých ľudí do zahraničia. Budovanie nájomných bytov a ich prideľovanie mladým pracujúcim rodinám je jedným z najlepších a najefektívnejších spôsobov riešenia zlej demografickej situácie na Slovensku a zároveň je to aj spôsob, ako udržať množstvo ľudí v jednotlivých regiónoch štátu a zabrániť tzv. „odlivu mozgov“ zo Slovenska.

Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky človek nevstúpi. Platí to, ak ide o ľudí múdrych, skúsených a racionálne konajúcich, ktorí sú schopní a ochotní poučiť sa zo svojich chýb a neopakovať ich. Neopakovať tieto chyby znamená zmeniť spôsob štátnej sociálnej pomoci marginalizovaným skupinám obyvateľstva, vrátane bezplatného poskytovania bytov tým, ktorí takúto pomoc zneužívajú a ani si ju nevážia, o čom svedčí množstvo zdevastovaných obydlí a znečisteného okolia obývaných neprispôsobivými cigánskymi komunitami, pripominajúcich sídlisko Luník IX. Vyhýbať sa chybným rozhodnutiam v oblasti riešenia bytovej situácii neprispôsobivých obyvateľov znamená zmeniť doterajšie pravidlá poskytovania štátnej sociálnej pomoci a sprísniť kritéria prideľovania obecných a štátnych nájomných bytov tak, aby boli prideľované len tým jednotlivcom, u ktorých je predpoklad a záruka toho, že k prideleným bytom budú pristupovať zodpovedne, t. j. budú ich udržiavať v dobrom stave a budú uhrádzať všetky poplatky za ich užívanie. Inak povedané, nájomné byty by sa nemali prideľovať tým rodinám (a nemusí ísť len o cigánske rodiny), ktorým už v minulosti boli pridelené a ktoré svojim nezodpovedným správaním zdevastovali (vybývali), neuhrádzali poplatky za ich užívanie alebo o ne prišli v dôsledku nedodržiavania podmienok nájomných zmlúv. Predsa nie je možné z obecných a štátnych zdrojov donekonečna dotovať nezodpovedne sa správajúce indivíduá, zneužívajúce dôverčivosť a naivitu mnohých verejných činiteľov a veľkej časti verejnosti a prezentujúcich sa na verejnosti ako obete systému, obete chudoby, obete útlaku, obete nepochopenia, intolerancie a diskriminácie. Obava zo straty bytu v dôsledku jeho devastácie, resp. neplatenia poplatkov a porušovania nájomnej zmluvy je tým najúčinnejším spôsobom ako prinútiť užívateľov nájomných bytov aby plnili podmienky nájomných zmlúv, udržiavali byty v dobrom stave a uhrádzali všetky poplatky za ich užívanie.

Je zaujímavé a podnetné sledovať ako tento problém riešia v iných krajinách, napríklad vo Švajčiarsku, kde občan, ktorý zničí obecný byt alebo štátny majetok musí uhradiť náklady na jeho opravu, v opačnom prípade sa to klasifikuje ako trestný čin a takýto nezodpovedne sa správajúci človek ide do väzenia, v ktorom pracuje a takouto formou spláca náklady za ním spôsobenú škodu. Pričom nikto vo svete nehovorí o Švajčiarsku ako o rasistickej krajine, v ktorej dochádza k masovej diskriminácii jeho obyvateľstva. Je ťažko si predstaviť takéto riešenie na Slovensku a to jednak z dôvodu nášho členstva v EÚ a pre nás záväzných a veľmi „humánnych“ noriem európskeho práva, jednak z nedostatočnej kapacity našich väzenských zariadení a jednak, a to hlavne, z dôvodu chýbajúcej politickej odvahy našich držiteľov vládnej a samosprávnej moci prijímať a realizovať opatrenia, ktoré by v očiach Bruselu ale aj v očiach predstaviteľov našich mimovládnych organizácii typu Ľudia proti rasizmu a podobných inštitúcií mohli vyzývať odsúdenie a obvinenie z diskriminácie a rasistického prístupu ku konkrétnej etnickej skupine nášho obyvateľstva.

Je naivné a nereálne očakávať od terajších držiteľov moci v štáte, že prestanú s realizáciou a ďalším rozširovaním sociálnych služieb a prehlbovaním politiky „pozitívnej diskriminácie“ voči neprispôsobivým obyvateľom nášho štátu a že v praxi naplnia princíp právneho štátu, ako aj článok Ústavy SR, deklarujúce rovnosť všetkých občanov Slovenska pred zákonom. Veď ako môžeme od terajšej vlády SR na čele s jej predsedom I. Matovičom očakávať spravodlivé, realistické a efektívne riešenie problému devastácie obecných a štátnych bytov časťou cigánskeho obyvateľstva, keď jej predseda sa v súvislosti s odznením epidémie koronavírusu v obci Bystrany vyjadril (uverejnené na hlavnespravy.sk dňa 18.6.2020), že „Obyčajná rómska osada Bystrany sa dnešným dňom stáva vzorom pre celé Slovensko. A som na týchto Rómov mimoriadne hrdý“. Avšak len niekoľko týždňov po svojom  vyznaní lásky a vyjadrení obdivu na adresu cigánskych osadníkov v Bystranoch, niekoľko výrastkov z danej osady vo veku 10 až 12 rokov vniklo na súkromný pozemok v obci, kde sa pokúsili vykopať zasadené zemiaky. A na takýchto obyvateľov je náš predseda vlády hrdý. Navyše, pán predseda vlády, na rozdiel od väčšiny obyvateľov Slovenska má byť prečo hrdý na obyvateľov cigánskych osád a prejavovať voči nim ústretové postoje, pretože vo väčšine prípadov to boli práve títo ľudia, ktorí vo voľbách do NR SR dali svoj hlas jeho strane OĽaNO, čím jemu a jeho politickému subjektu pomohli stať sa najsilnejšou parlamentnou stranou zostavujúcou vládny kabinet. Ak by cigánski osadníci mali byť vzorom správania pre zvyšných obyvateľov Slovenska, tak ostáva len dúfať, že drvivá väčšina našich občanov sa odmietne stotožniť s takýmto vzorom, ktorý pre slušných a pracovitých obyvateľov nášho štátu sa v žiadnom prípade nemôže stať pozitívnou inšpiráciou, zdrojom obdivu a nasledovania hodným príkladom.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

Košice

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Bolo to strašne náročné. Jedno zaváhanie a bola by som v hotelovej posteli, vraví Vlhová

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Desať jázd v paralelnom obrovskom slalome absolvovala vo štvrtok Petra Vlhová v rakúskom Lechu. A väčšinu v rýchlom…

  Matovič: Zaočkovať sa dám, ale pripadalo by mi férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Premiér Igor Matovič bol vo štvrtok večer hosťom relácie televízie JOJ Na hrane. Počas vysielania odpovedal…

  Mimovládky z oblasti vzdelávania žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa deti vrátili do škôl

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimovládne organizácie z oblasti vzdelávania a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽaNO)…

  Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

  0icon

  Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v…

  Na Slovensku vo štvrtok stúpol počet pozitívnych o 1849, pribudlo 22 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 16,9%

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Roman Hanc)   Na Slovensku vo štvrtok (26. 11.) pribudlo 1849 pozitívne testovaných na nový koronavírus, vykonalo sa 10.928 testov. Pribudlo…

  Regulačný úrad posúdi oxfordskú vakcínu, v prípade priaznivých záverov by ju mohli nasadiť v decembri

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant, Pixabay)   Britská vláda požiadala tamojší Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) o posúdenie vakcíny proti…

  Ľudovít Goga: Sme proti migrácii, ale naše stanovisko k maďarskému a poľskému vetu vzíde z rokovania s koaličnými partnermi

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Je to ťažké rozhodovanie: EÚ by nemala členským štátom blokovať peniaze pre otázky právneho štátu, lenže európske peniaze…

  Blaha: "Výpoveď Moniky Jankovskej je preplesk pre slovenských novinárov". Má sa v nej spomínať aj nátlak vyvíjaný "siskármi a niekým z americkej ambasády" v kauze zmenky

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Tohtotýždňové priznanie bývalej sudkyne a nominantky Smeru-SD Moniky Jankovskej najmä vo veci korupcie v súdnictve sprevádzal zaujímavý a…

  Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

  0icon

  Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania…

  Analytici: Problémom šírenia covid-19 nie sú školy, ako sa prezentuje. Problémom môžu byť po krajine pendlujúci nerezidenti

  0icon

  Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Koronavírus sa na Slovensku šíri naďalej aj napriek mnohým opatreniam. Jedným z nich sú aj zatvorené školy.…

  TopDesať

  Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

  0 icon

  Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

  Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

  0 icon

  Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

  Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

  0 icon

  Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

  Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

  0 icon

  Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

  Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

  0 icon

  Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

  Vo svete IT

  Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

  0 icon

  Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

  Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

  0 icon

  Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

  Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

  Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

  0 icon

  Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

  Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

  0 icon

  V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

  Armádny Magazín

  Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

  0 icon

  Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

  Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

  0 icon

  ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

  Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

  0 icon

  Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

  Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

  0 icon

  Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

  Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

  0 icon

  Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

  Svetlo sveta

  25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

  0 icon

  Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

  Hriech Lenivosti

  0 icon

  « Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

 • icon FOTO DŇA