• Štefan Surmánek

  Nepoučiteľní…

  Publikované 29.06. 2020 o 10:31 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Nepozerajúc sa na to, v ktorom meste, resp. obci nášho regiónu sa nachádzajú cigánske štvrte pripomínajúce Luník IX., jedno majú spoločné: pôvodne bezplatne prideľované nové byty sa v relatívne krátkom čase zmenili na úplne zdevastované (v cigánskom žargóne – vybývané) obydlia a domovým odpadom znečistené okolité lokality. Na neslávne známom cigánskom sídlisku Luník IX., sa 13.6.2020 z dôvodu narušenej statiky začalo s búraním ďalšej „vybývanej“ bytovky, t. j. samotnými jej cigánskymi obyvateľmi natoľko zdevastovaného a zničeného obytného domu, že tento sa stal život ohrozujúcim a neobývateľným objektom. Cena búracích prác, ktorú zaplatí mesto zo svojho rozpočtu, presnejšie povedané z daní a poplatkov obyvateľov mesta bola vyčíslená na 95 tisíc eur. Uhradiť túto čiastku bude z čoho, veď dnes sme svedkami toho, ako mesto zvýšilo daň z nehnuteľností a platby za odpad obyvateľom Košíc, čo sa však netýka tých, ktorí zničenú bytovku obývali a následne ju aj „vybývali“.

  Primátor mesta Košíc J. Poláček, prítomný na začatí búracích prác sa vyjadril v tom zmysle, že „ľudia, ktorí tu bývali v minulosti, to jednoducho „vybývali“. Nevážili si majetok, ktorí zadarmo dostali“. Napriek zlým skúsenostiam s politikou „darovania“ a bezprácneho poskytovania početných výhod a služieb neprispôsobivým cigánskym rodinám, takáto prax naďalej pokračuje. Potvrdzujú to aj slová primátora mesta Košíc, ktorý sa pochválil tým, že pre obyvateľov zbúranej bytovky na Luníku IX., ale aj pre tých, pochádzajúcich z blízkych cigánskych osád (Mašličkovo a iné) sme v spolupráci s príslušnou mestskou časťou a neziskovou organizáciou ETP-Slovensko (o nezískovosti ktorej mám vážne pochybnosti) pripravili projekt svojpomocnej výstavby jednoduchých rodinných domov, na ktorej sa budú finančne spolupodieľať aj samotní obyvatelia „vybývanej“ bytovky. Ako vidieť, vedúci predstavitelia mesta sa nepoučili z chýb minulosti a naďalej pokračujú s neefektívnou politikou bezplatného „darovania“ bytov tým, ktorí si takúto pomoc ani nevážia a k získaným nehnuteľnostiam neprejavujú žiadny zodpovedný a ochranársky vzťah. To si skutočne niekto z kompetentných myslí, že cigánski obyvatelia zbúranej bytovky a ďalší osadníci, ktorí (snáď okrem zberu kovového šrotu a vyberania kontajnerov) už dávno stratili pracovné návyky a akýkoľvek pozitívny vzťahu k pravidelnej pracovnej činnosti, živoriaci na hrane zachovania holého života a disponujúci zanedbateľnými finančnými čiastkami sa budú masovo zapájať do stavebných prác a navyše výstavbu svojich domov podporia aj vlastnými finančnými zdrojmi? Odkiaľ získajú tieto zdroje, azda len nie formou bankových úverov? Skutočne, veľmi naivná a nereálna predstava. Veď prečo by to aj robili, keď všetci veľmi dobre vedia, že štát a mesto sa skôr či neskôr o nich postarajú a tak ako doteraz a aj bez ich pracovného pričinenia a finančného príspevku sa nakoniec dočkajú nového a hlavne, bez akejkoľvek námahy z ich strany získaného obydlia. Na túto črtu správania sa veľkej časti cigánskeho obyvateľstva, konkrétne na ich nezodpovedný vzťah k poskytovaným (darovaným) bytom poukázal aj rómsky aktivista a bývalý poradca splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a sám príslušník cigánskeho etnika Marek Baláž, ktorý vo svojom príspevku v mesačníku Zem a Vek (november 2018) napísal: „Rómovia podobne ako ani indiáni a iní kočovníci nemajú v sebe vypestovaný vzťah k pôde, vode, vzduchu, slnku, domu, nábytku, lesu, zvieratám, vnímame voči nim len svoje užívateľské právo. Tento náš takmer vrodený stav ponímania matérie je aj jedným z hlavných faktorov, prečo dokážeme tak nezodpovedne zdemolovať byty a celé sídliská. Najmä, ak sme všetko dostali takmer bez vlastného pričinenia a námahy či financií. Rómovia si však dokážu udržať všetko, na čo vynaložili svoju námahu a financie“. V tomto svojom vyjadrení M. Baláž poukázal jednak na príčinu devastácie bytov ich cigánskymi užívateľmi, spočívajúcu v stáročiami sa formujúcom uvažovaní, tradíciách, zvyklostiach, vyznávaných hodnotách, špecifických črtách ich uvažovania a charaktere spôsobu ich života, a jednak aj na riešenie tohto problému, ktoré, podľa jeho mienky spočíva v odmietnutí doterajšej politiky „pozitívnej diskriminácie“ a nutnosti skoncovať s praxou bezprácneho a bezplatného prideľovania bytov tzv. marginalizovaným skupinám obyvateľstva. Túto úvahu M. Baláža potvrdzujú stovky prípadov, kedy v podstate darované byty cigánskym obyvateľom boli v relatívne krátkom čase úplne zničené, pričom na nich ostalo bremeno nezaplatených poplatkov za ich užívanie. A netýka sa to len sídliska Luník IX. Z celého množstva takýchto prípadov spomeniem len dva. Ten prvý sa týkal osady Strelníky, nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Letanovce, kde v roku 2015 boli postavené byty pre cigánskych osadníkov pochádzajúcich z osady Letanovský mlyn v celkovej hodnote 400 000 eur, ktoré si obec požičala zo Štátneho fondu bývania a ktoré občania tejto obce budú splácať 30 rokov. Presnejšie povedané, splácať to budú tí občania obce, ktorí sú platcami daní a miestnych poplatkov, ku ktorým s určitosťou nemôžme zaradiť cigánskych osadníkov, ktorí prostredníctvom platenia daní a poplatkov ako pravidlo neprispievajú do obecnej kasy. Tieto byty boli v priebehu niekoľkých rokov úplne zdevastované, čím zo strany ich užívateľov došlo k porušeniu nájomných zmlúv. Na výzvu starostu obce S. Záhoranského, ako aj na neskoršie súdne rozhodnutie o vyprázdnení bytov ich užívatelia nereagovali a odmietli sa vysťahovať. A ako je to u nich zvykom, starostu obce a celú spoločnosť obvinili z etnickej nenávisti, rasizmu a diskriminácie. Druhý prípad sa týkal výstavby bytov pre cigánskych obyvateľov v obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie, v ktorej v roku 2013 odovzdali do užívania trinásť bytových jednotiek, ktoré podľa vyjadrenia starostu obce J. Beluscáka boli za tri mesiace v dezolátnom stave. A takýchto a im podobných prípadov by som mohol uviesť stovky. Je smutné, že aj napriek týmto zlým skúsenostiam sa naďalej realizuje výstavba bytov a ich bezplatné prideľovanie neprispôsobivým skupinám obyvateľstva, ktorí si už v minulosti získané byty stihli zdemolovať, potvrdením čoho sú novopostavené byty a domy pre tieto skupiny obyvateľstva napr. v obciach Čaklov, Soľ a najnovšie aj plánovaná výstavba domov na sídlisku Luník IX. Aj v tomto prípade sa potvrdzuje platnosť stáročiami overenej pravdy, podľa ktorej darované, nie vlastnou iniciatívou a pracovnou aktivitou nadobudnuté statky si ich majitelia nevážia, nesnažia sa ich udržiavať a odmietajú sa podieľať na ich prevádzke a ďalšom zveľaďovaní. Zvlášť, ak si za celé desaťročia zvykli na to, že štát sa o ich základné životné potreby postará. Nie je mi známe, že by obce, mestá alebo štát vo veľkom (tých niekoľko prípadov nemôžeme považovať za všeobecne rozšírenú prax) budovali nájomné byty a domy pre svojich obyvateľov necigánskeho pôvodu, čím by sa dalo, aspoň sčasti zabrániť odchodu mladých, vzdelaných a pracovitých ľudí do zahraničia. Budovanie nájomných bytov a ich prideľovanie mladým pracujúcim rodinám je jedným z najlepších a najefektívnejších spôsobov riešenia zlej demografickej situácie na Slovensku a zároveň je to aj spôsob, ako udržať množstvo ľudí v jednotlivých regiónoch štátu a zabrániť tzv. „odlivu mozgov“ zo Slovenska.

  Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky človek nevstúpi. Platí to, ak ide o ľudí múdrych, skúsených a racionálne konajúcich, ktorí sú schopní a ochotní poučiť sa zo svojich chýb a neopakovať ich. Neopakovať tieto chyby znamená zmeniť spôsob štátnej sociálnej pomoci marginalizovaným skupinám obyvateľstva, vrátane bezplatného poskytovania bytov tým, ktorí takúto pomoc zneužívajú a ani si ju nevážia, o čom svedčí množstvo zdevastovaných obydlí a znečisteného okolia obývaných neprispôsobivými cigánskymi komunitami, pripominajúcich sídlisko Luník IX. Vyhýbať sa chybným rozhodnutiam v oblasti riešenia bytovej situácii neprispôsobivých obyvateľov znamená zmeniť doterajšie pravidlá poskytovania štátnej sociálnej pomoci a sprísniť kritéria prideľovania obecných a štátnych nájomných bytov tak, aby boli prideľované len tým jednotlivcom, u ktorých je predpoklad a záruka toho, že k prideleným bytom budú pristupovať zodpovedne, t. j. budú ich udržiavať v dobrom stave a budú uhrádzať všetky poplatky za ich užívanie. Inak povedané, nájomné byty by sa nemali prideľovať tým rodinám (a nemusí ísť len o cigánske rodiny), ktorým už v minulosti boli pridelené a ktoré svojim nezodpovedným správaním zdevastovali (vybývali), neuhrádzali poplatky za ich užívanie alebo o ne prišli v dôsledku nedodržiavania podmienok nájomných zmlúv. Predsa nie je možné z obecných a štátnych zdrojov donekonečna dotovať nezodpovedne sa správajúce indivíduá, zneužívajúce dôverčivosť a naivitu mnohých verejných činiteľov a veľkej časti verejnosti a prezentujúcich sa na verejnosti ako obete systému, obete chudoby, obete útlaku, obete nepochopenia, intolerancie a diskriminácie. Obava zo straty bytu v dôsledku jeho devastácie, resp. neplatenia poplatkov a porušovania nájomnej zmluvy je tým najúčinnejším spôsobom ako prinútiť užívateľov nájomných bytov aby plnili podmienky nájomných zmlúv, udržiavali byty v dobrom stave a uhrádzali všetky poplatky za ich užívanie.

  Je zaujímavé a podnetné sledovať ako tento problém riešia v iných krajinách, napríklad vo Švajčiarsku, kde občan, ktorý zničí obecný byt alebo štátny majetok musí uhradiť náklady na jeho opravu, v opačnom prípade sa to klasifikuje ako trestný čin a takýto nezodpovedne sa správajúci človek ide do väzenia, v ktorom pracuje a takouto formou spláca náklady za ním spôsobenú škodu. Pričom nikto vo svete nehovorí o Švajčiarsku ako o rasistickej krajine, v ktorej dochádza k masovej diskriminácii jeho obyvateľstva. Je ťažko si predstaviť takéto riešenie na Slovensku a to jednak z dôvodu nášho členstva v EÚ a pre nás záväzných a veľmi „humánnych“ noriem európskeho práva, jednak z nedostatočnej kapacity našich väzenských zariadení a jednak, a to hlavne, z dôvodu chýbajúcej politickej odvahy našich držiteľov vládnej a samosprávnej moci prijímať a realizovať opatrenia, ktoré by v očiach Bruselu ale aj v očiach predstaviteľov našich mimovládnych organizácii typu Ľudia proti rasizmu a podobných inštitúcií mohli vyzývať odsúdenie a obvinenie z diskriminácie a rasistického prístupu ku konkrétnej etnickej skupine nášho obyvateľstva.

  Je naivné a nereálne očakávať od terajších držiteľov moci v štáte, že prestanú s realizáciou a ďalším rozširovaním sociálnych služieb a prehlbovaním politiky „pozitívnej diskriminácie“ voči neprispôsobivým obyvateľom nášho štátu a že v praxi naplnia princíp právneho štátu, ako aj článok Ústavy SR, deklarujúce rovnosť všetkých občanov Slovenska pred zákonom. Veď ako môžeme od terajšej vlády SR na čele s jej predsedom I. Matovičom očakávať spravodlivé, realistické a efektívne riešenie problému devastácie obecných a štátnych bytov časťou cigánskeho obyvateľstva, keď jej predseda sa v súvislosti s odznením epidémie koronavírusu v obci Bystrany vyjadril (uverejnené na hlavnespravy.sk dňa 18.6.2020), že „Obyčajná rómska osada Bystrany sa dnešným dňom stáva vzorom pre celé Slovensko. A som na týchto Rómov mimoriadne hrdý“. Avšak len niekoľko týždňov po svojom  vyznaní lásky a vyjadrení obdivu na adresu cigánskych osadníkov v Bystranoch, niekoľko výrastkov z danej osady vo veku 10 až 12 rokov vniklo na súkromný pozemok v obci, kde sa pokúsili vykopať zasadené zemiaky. A na takýchto obyvateľov je náš predseda vlády hrdý. Navyše, pán predseda vlády, na rozdiel od väčšiny obyvateľov Slovenska má byť prečo hrdý na obyvateľov cigánskych osád a prejavovať voči nim ústretové postoje, pretože vo väčšine prípadov to boli práve títo ľudia, ktorí vo voľbách do NR SR dali svoj hlas jeho strane OĽaNO, čím jemu a jeho politickému subjektu pomohli stať sa najsilnejšou parlamentnou stranou zostavujúcou vládny kabinet. Ak by cigánski osadníci mali byť vzorom správania pre zvyšných obyvateľov Slovenska, tak ostáva len dúfať, že drvivá väčšina našich občanov sa odmietne stotožniť s takýmto vzorom, ktorý pre slušných a pracovitých obyvateľov nášho štátu sa v žiadnom prípade nemôže stať pozitívnou inšpiráciou, zdrojom obdivu a nasledovania hodným príkladom.

   

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  Košice

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 62
  Celkové hodnotenie: 17.5
  Priemerná čítanosť: 1769

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kanada zvládla boj proti koronavírusu lepšie ako USA, tvrdí Trudeau

  Ottawa 8. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Justin Tang)   Kanada boj proti koronavírusu zvládla lepšie ako mnohí jej spojenci vrátane Spojených štátov. Vyhlásil to v stredu kanadský premiér Justin Trudeau. Ten sa k stagnujúcemu prístupu USA v súvislosti s nákazou verejne vyjadruje len zriedkavo, konštatovala agentúra Reuters "Podarilo sa nám…

  Peruánska ministerka mala po návšteve Amazónie pozitívny test na COVID

  Lima 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Exitosa Noticias Twitter)   Peruánska ministerka Rocío Barriosová mala pozitívny výsledok testov na ochorenie COVID-19 po tom, čo viedla donášku humanitárnej pomoci do amazonskej oblasti v krajine, informovala vo štvrtok vláda Ministerka pre priemysel a rybolov Barriosová (46) je druhým členom peruánskeho kabinetu, ktorý sa nakazil…

  Afganská vláda navrhla Talibanu, aby predložil nový zoznam väzňov na prepustenie

  Kábul 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Afganské úrady vo štvrtok oznámili, že militantnému hnutiu Taliban ponúkli možnosť predloženia nového zoznamu 592 väzňov, keďže odmietli prepustiť tých, ktorých navrhli militanti. Informovala o tom agentúra AFP Podľa dohody medzi USA a Talibanom, ktorá bola podpísaná 29. februára, by mal Kábul prepustiť…

  Spojené štáty prizvali Čínu k rokovaniam o kontrole zbrojenia

  Washington 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Spojené štáty vo štvrtok opäť prizvali Čínu k rozhovorom o kontrole zbrojenia, ktoré prebiehajú s Ruskom, píše agentúra AFP Čína v stredu naznačila, že je ochotná so Spojenými štátmi rokovať o nástupkyni zmluvy New START, ktorá obmedzuje počet nasadených jadrových hlavíc Ruska a…

  Vojvodkyňa Meghan chce zabrániť zverejneniu mien priateliek spomínaných v jej žalobe

  Londýn 9. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Large)   Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, vo štvrtok požiadala súd, aby zabránil novinám Mail on Sunday vo zverejnení mien jej piatich priateliek, ktoré ju vlani obraňovali v anonymnom rozhovore pre americký magazín People. Ten v súčasnosti súvisí s jej žalobou na bulvárne noviny Mail on…

  Starosta New Yorku namaľoval nápis "Black Lives Matter" pred Trump Tower

  New York 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Starosta New Yorku Bill de Blasio vo štvrtok pomohol namaľovať nápis "Black Lives Matter" (Na životoch černochov záleží) pred mrakodrapom Trump Tower. Túto maľbu označil minulý týždeň americký prezident Donald Trump za "symbol nenávisti", informovala agentúra AP De Blasia sprevádzala jeho manželka…

  Budaj: Ministerstvo v areáli Istrochemu vykonáva dva geologické prieskumy, ktoré majú za cieľ monitorovať vývoj znečistenia

  Bratislava 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo životného prostredia SR víta záujem strany SPOLU o životné prostredie. Výrok o nečinnosti nového vedenia ministerstva vo veci envirozáťaže v Istrocheme je ale nepravdivý Zásadným stanoviskom ministerstva zostáva čím skoršie odstránenie envirozáťaží v areáli Istrochemu. Minister Ján Budaj navštívil Istrochem už pred…

  Macron podporuje rekonštrukciu veže na Notre-Dame v pôvodnej podobe

  Paríž 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christian Hartmann)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporuje rekonštrukciu veže parížskej katedrály Notre-Dame v jej pôvodnej podobe, uviedol vo štvrtok v stanovisku Elyzejský palác, ktorý citovala agentúra AFP Prezident pôvodne presadzoval obnovenie vežičky v modernom architektonickom štýle. "Prezident dôveruje expertom a schválil základné náčrty projektu navrhnutého…

  Facebook zrušil účty s väzbami na Trumpovho spojenca Stonea či Jaira Bolsonara

  Washington 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Julio Cortez, Eraldo Peres)   Spoločnosť Facebook odstránila siete účtov a stránok s väzbami na politického stratéga Rogera Stonea a brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Informuje o tom spravodajský portál BBC V spojitosti so Stoneom, ktorý je spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa a vlani ho uznali vinným…

  Rusko je pripravené na rozhovory s Českou republikou na úrovni námestníkov ministrov zahraničia

  Moskva 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Rússia no Brasil Twitter)   Rusko je pripravené na rozhovory s Českou republikou na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí, uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová "Potvrdzujeme našu pripravenosť na dialóg s Českou republikou na úrovni zodpovedajúcich námestníkov ministrov zahraničných…

  Poslanci navrhli Súdnej rade 7 kandidátov na členov disciplinárnych senátov

  Bratislava 9. júla 2020 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Národná rada (NR) SR navrhla Súdnej rade SR siedmich kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Sú nimi Katarína Batisová, Kristina Glezgová, Martin Hapčo, Viliam Karas, Veronika Puškár Škodová, Marián Trenčan a Dagmar Valocká. Oznámili to v pléne po voľbe kandidátov Súdna rada volí na…

  Baránek označil lustrovanie prednostov za kontroverzné: "Naozaj to môže vyvolať snahu vyriešiť si nejakú krivdu či problémy z minulosti"

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Vládne hnutie OĽaNO na čele s premiérom Igorom Matovičom predstavilo 70 kandidátov určených do funkcií prednostov okresných úradov. Predseda vlády zároveň vyzval občanov, aby na internetovej stránke prednostovia.sk nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých kandidátov. Politický analytik Ján Baránek upozorňuje, že výsledkom môže…

  "Najhrubšie politické násilie za posledných niekoľko rokov." V Belehrade pokračujú zrážky medzi demonštrantmi a políciou

  Belehrad 9. júla (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Vo viacerých srbských mestách vrátane Belehradu vypukli v stredu večer protesty, na ktorých došlo k násilnostiam. Demonštrantov pobúrila reakcia vlády na pandémiu nového koronavírusu, neskôr však svoj hnev zamerali najmä na prezidenta Aleksandara Vučiča, informovala agentúra DPA Demonštranti na zhromaždeniach slovne útočili na Vučiča…

  Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť

  Bratislava 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)   Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť. V balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia poslanci pozmeňujúcim návrhom vypustili zrušenie odmien. Nová legislatíva zároveň upravuje povinné výtlačky i zjednodušuje prax vydavateľom neperiodickej tlače Viacerým prevádzkovateľom tiež povinnosť predkladať príslušným orgánom…

  Stret slovenských potravinárov s Európskou úniou. Kto vyhrá? Slovensko zastupujúce svojich výrobcov alebo EÚ zastupujúca korporácie?

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V minulom volebnom období Slovenská národná strana (SNS) v rámci podpory slovenských prvovýrobcov a potravinárov prijala viacero opatrení, ktorých cieľom bolo podporiť slovenských poľnohospodárov na úkor nadnárodných obchodných reťazcov, ktoré boli známe tým, že krajne agresívnym spôsobom optimalizovali zisk a vyťahovali si ho do…

  Prokuratúra má právo preskúmať Tumpove dane, rozhodol súd

  Washington 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Najvyšší súd Spojených štátoch vo štvrtok rozhodol, že newyorská prokuratúra má právo preskúmať finančné záznamy prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň však tieto informácie nemusí zdieľať s Kongresom Trump je prvým prezidentom od čias Richarda Nixona, ktorý nezverejnil svoje daňové priznania. Nixon bol prezidentom USA…

  Kollár po kauze s diplomovkou: "Ja sa nenechám znechutiť, nenechám sa odradiť a ani ma nikto do žiadneho kúta nezaženie"

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v posledných dňoch musel vysvetľovať a riešiť kauzu okolo svojej diplomovej práce. Po výzve koaličných partnerov zo strany Za ľudí a SaS, nechal o svojom odvolaní z postu šéfa parlamentu hlasovať, odvolaný nakoniec nebol. Šéf hnutia Sme…

  Rusko poprelo obvinenia zo zapojenia Čečenska do vraždy ruského občana v Rakúsku

  Moskva 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto: MFA Russia Twitter)   Moskva popiera obvinenia zo zapojenia sa čečenských úradov do vraždy ruského občana v Rakúsku, uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová "S poľutovaním musíme konštatovať, že niekoľko médií narážalo na to, že úrady Čečenskej republiky mohli byť zapletené…

  TopDesat

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Kolibríky môžu vidieť farby, ktoré si ani nevieš predstaviť

  0

  Kolibríky dokážu vidieť 5 farieb, ktoré my ľudia nedokážeme vnímať. Nový výskum vedený Princetonskou univerzitou "vyškolil" dvoch kolibríkov na účasť na mnohých experimentoch. Niektoré z nich boli aj v oblasti farebného videnia a vedci zistili, že tento druh je schopný zachytiť mimo spektrálne farebné kombinácie, o ktorých sa nám ľuďom môže…

  Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

  0

  Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

  Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

  0

  Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

  Fungovanie jedla: Čuch a chuť

  0

  Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

  Vo svete IT

  Xiaomi Mi Router AC2100 s gigabitovou pripojiteľnosťou aktuálne kúpiš za cenu, aká tu ešte nebola

  0

  Spoločnosť Xiaomi je už roky známa nie len svojimi dostupnými zariadeniami, ale aj výbornými elektronickými doplnkami do domácnosti, ktoré stoja zväčša značne menej, ako konkurenčné produkty. Jedným z takýchto kúskov, ktoré by si rozhodne nemal prehliadnuť, je aj populárny Xiaomi Mi Router AC2100, ktorý aktuálne kúpiš za cenu, aká tu…

  Čo narúša vesmírne objekty na kraji Slnečnej sústavy? Tím astrofyzikov popiera existenciu Deviatej planéty

  0

  Väčšina Slnečnej sústavy sa správa tak, ako to vedci očakávajú. Na okraji, ďaleko za obežnou dráhou Neptúnu sa však deje niečo zvláštne. V tejto oblasti môžeme nájsť vesmírne objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka úplne inak, než planéty, ktoré sa nachádzajú bližšie. Vedci sa snažia prísť na to, prečo sa tieto…

  Ktoré smartfóny Huawei a Honor dostanú EMUI 11 medzi prvými?

  0

  V priebehu včerajšieho dňa sme mohli čítať o približnom oficiálnom termíne predstavenia nadstavby EMUI 11 pre smartfóny Huawei a (vybrané modely) Honor, pričom malo by sa  tak stať ešte v priebehu tohto kvartálu, teda najneskôr do konca septembra. S touto informáciou prišiel Wang Chenglu, softwarový riaditeľ spoločnosti. Očakáva sa, že…

  Z Google Play stiahnete viac ako 4-desiatky platených aplikácií a hier zadarmo. Tu je ich prehľad!

  0

  V obchode Google Play opäť raz prebieha čistka, pričom na zozname nižšie nájdete viac ako 40 platených aplikácií a hier, ktoré môžete po obmedzený čas stiahnuť kompletne zadarmo. Z aplikácií nižšie Vám odporúčame Einheitenumwandler (ide o prevodník jednotiek), Video Editor · by Luni (ide o pokročilý editor videí) a Lagace…

  Hubblov teleskop prináša prekvapivé zistenia o ranom vesmíre

  0

  Hubblov teleskop podľa všetkého spravil ďalší významný objav. Podľa najnovších informácií, ktoré sa nám podarilo prostredníctvom neho získať, prvé hviezdy a galaxie vznikli v ranom vesmíre oveľa skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. K týmto zisteniam prišiel tím astronómov vedený Rachanou Bhatawdekarovou z Európskej vesmírnej agentúry, ktorý nenašiel žiaden dôkaz o…

  Škoda bude mať už čoskoro prvý uhlíkovo neutrálny závod

  0

  Závod automobilky Škoda, ktorý sa nachádza v meste Vrchlabí, sa stane prvým závodom spoločnosti s neutrálnou uhlíkovou stopou. Píše spoločnosť v práve publikovanej tlačovej správe. Spoločnosť píše, že závod ročne vyprodukoval približne 45-tisíc ton CO2, pričom už v priebehu tohto leta docieli produkciu emisií CO2 na úrovni len 3-tisíc ton.…

  KAMzaKRÁSOU

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Ako odstrániť jazvy po akné a zbaviť sa tak spomienky na pubertu?

  0

  Objavia sa nečakane a v tú najnevhodnejšiu dobu. Ako ich minimalizovať? Ako odstrániť jazvy po akné prírodnými spôsobmi a najmä s tým, čo nájdete doma?

  Čo zvládne figový olej na rozdiel od iných? Jeho účinky ťa prekvapia!

  0

  Viete, ako omamne vonia figový olej a hlavne, aké sú jeho účinky a prečo ho vyskúšať? Zistite, ako dokáže podporiť naše zdravie a ako sa postará o krásu!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Video: Test odolnosti ručného guľometu RPK

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Chlapci s Kalašnikov Group sa tentoraz rozhodli zničiť ľahký guľomet RPK v kalibri 7,62. Pripravili mu 75 ranové - bubnové a 30 ranové - zakrivené zásobníky, celkovo 1275 nábojov. Zbraň použili novú zo zásoby vyrobenej v roku 1974. Pozrite si video:  

  Jordánsko potvrdilo nákup vrtuľníka Black Hawk UH-60M

  0

  Jordánsko, 9. júl 2020 (AM) - Americké ministerstvo zahraničných vecí odobrilo Jordánsku nákup jedného vrtuľníka Black Hawk UH-60M od spoločnosti Sikorsky za 23 miliónov dolárov. Dohoda zahŕňa jednotku UH-60M v štandardnej konfigurácii americkej armády so štandardným vybavením vlády (GFE), vrátane dvoch motorov T700-GE-701D a jedného spoločného

  Korotčenko: Šéf Pentagonu by mal prestať s pogromami na Rusoch a Číňanoch v USA

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - "Počas prvého roku pôsobenia Marka Espera ako hlavy Pentagonu Spojené štáty úspešne odolávali agresívnej činnosti "nečestných štátov", ako sú KĽDR a Irán. Za posledný rok sa USA podarilo zabrániť agresii z Ruska a Číny", - uviedol šéf Pentagonu Mark Esper vo svojej video správe pre americkú…

  Na internete sa smejú fotke ukrajinského remorkéra „Jany Kapu“ ktorý prežil Kerčský útok

  0

  Ukrajina, 9. júl 2020 (AM) - Fotografia ukrajinského remorkéra „Jany Kapu“, ktorá bola urobená v Odese deň pred pred oslavou Dňa ukrajinského námorníctva, sa stala hitom na sociálnych sieťach - komentátori diskutujú o neúspešnom banery s názvom pomocného plavidla, ktoré sa nedávno vrátilo do služby po

  Schneider: V USA chceli, aby sa Rusko stalo súčasťou NATO, ale niečo sa zvrtlo

  0

  Česko, 8. júl 2020 (AM, Sputnik) - Bezpečnostný analytik Jan Schneide

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…