Ako zachrániť a oživiť slovenské hospodárstvo v tejto kritickej dobe? Pred vládou stoja veľké výzvy, ale aj skvelé príležitosti. Dokáže ich zužitkovať v náš prospech?

Nikto nepochybuje o tom, že epidémia koronavírusu má potenciál ochromiť národné hospodárstvo Slovenska a ostatných štátov Európy. Preto pred novovymenovanou vládou stojí veľmi náročná a zodpovedná úloha tomu zabrániť. Na záchranu dôležitých odvetví hospodárstva bude potrebné uvoľniť a vyčleniť veľké finančné zdroje. Veľmi veľa spoločností, stredných a malých podnikateľov ako aj živnostníkov sa ocitne na hrane krachu a nutnosti prepúšťania zamestnancov. Nesmieme však pripustiť, aby boli zruinované spoločnosti a podnikateľské subjekty, ktorých činnosť je nateraz zastavená alebo utlmená, ale bude nutná po koronavírusovej kríze pre obnovenie hospodárskeho života Slovenska. Takisto nesmú zostať bez príjmu občania, ktorí predtým pracovali alebo podnikali. Štát im musí zabezpečiť pravidelný mesačný príjem aspoň na úrovni minimálnej mzdy.

Kde na to štát zoberie? Odpoveď je veľmi jednoduchá – cez pôžičky tým, že vystaví štátne dlhopisy, ktoré umiestni na domácom a zahraničnom trhu obligácií. Najväčšiu pôžičku a dotácie by si však mal štát vyžiadať od Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá v súčasnosti rozhodla o uvoľnení 750 miliárd EUR na záchranu ekonomík. Časom zrejme bude potrebné túto sumu ešte zviacnásobiť. Slovensko by malo byť touto inštitúciou uprednostnené, pretože jeho štátny dlh vo vzťahu k HDP je hlboko pod európsky priemer, ktorý pre eurozónu predstavuje 90% HDP, kým na Slovensku je to len cca 50% HDP. Pre porovnanie – Nemecko (vyše 60% HDP), Francúzsko a Španielsko (100%), Taliansko (135%), Grécko (180%). Škoda, že sme sa zadlžili tak málo. Ak by sme pôžičky použili na investície do užitočnej infraštruktúry či perspektívnych odvetví a poľnohospodárstva, dnes by sme mali oveľa lepšie východiskové podmienky pre obnovu hospodárstva po kríze.

Aby sa Slovensko dostalo na priemer zadlženia eurozóny, môže si požičať až takmer 30 miliárd EUR, čo mu umožní hravo prekonať krízu, aj keby trvala vyše roka a navyše realizovať aj dôležité investície (napr. plánovaných 8 miliárd do diaľnic, ďalej do výstavby nájomných bytov či do poľnohospodárstva a iných oblastí). Kontrola nad prerozdeľovaním týchto zdrojov musí byť prísna, aby sa z nich znovu nestali korupčné peniaze pre oligarchov.  O tieto zdroje sa musí naša vláda pobiť, lebo o ne sa rozpúta celoeurópsky boj aj tých krajín, ktoré sú najviac zadlžené. Merkelová už teraz vyhlásila, že kvantitatívne uvoľňovanie pre pomoc nemeckej ekonomike bude predstavovať 550 miliárd EUR.

Záchrana EÚ a eurozóny si vyžiada masívne uvoľňovanie ECB na čerpanie dotácií či dlhodobých pôžičiek podľa potrieb jednotlivých krajín na záchranu a oživenie ich ekonomík. Boj o finančné zdroje však môže vyústiť aj do toho, že Nemecko sa znovu zachová ako chrapúň, prejde na nemeckú marku, čo spôsobí, že sa eurozóna rozpadne, jednotlivé štáty budú nútene prejsť na národné meny a riešiť si svoje problémy z vlastných zdrojov. EÚ sa týmto definitívne rozpadne, nebude schopná štátom EÚ pomôcť, ktoré sa nakoniec budú nútené obracať s prosbami o pomoc na Čínu a Rusko. Tí ochotne budú pomáhať v rámci zápasu o vplyv v Európe. Slovensko teda musí byť pripravené na všetky možné scenáre a rýchlo a pružne reagovať.

Pri riešení otázky oživenia národného hospodárstva sa bude dať ísť dvoma cestami – vlastizradnou liberálnou alebo ľudovou – pronárodnou:

 1. Cesta liberálna – vlastizradná bude znamenať, že zo skrachovaných podnikov budú nadnárodnými korporáciami a centrálnymi bankami skupované za babku iba lukratívne podniky, čím dôjde k ešte väčšej koncentrácii moci a bohatstva v rukách úzkej skupiny mocnárov a ešte väčšiemu zotročeniu obyvateľstva. Tak sa to dialo doteraz, keď tieto svetovládne elity vlastniace centrálne banky, FED a nadnárodné monopoly vyvolali dve veľké hospodárske krízy v roku 1929 a 2008 a pomocou nich si presunuli značnú časť bohatstva do svojich rúk. Nesmieme pripustiť, aby sa slovenská vláda vybrala vlastizradnou cestou liberalizmu a rozpredala do rúk zahraničného veľkokapitálu všetko, čo sa ešte dá.
 2. Cesta ľudová – pronárodná zameraná na posilnenie úlohy štátu pri záchrane a riadení hospodárstva. Mimoriadna situácia spojená s epidémiou dáva do rúk vlády a štátu veľmi silný a účinný nástroj na realizáciu krokov, ktoré povedú k posilneniu pozície štátu a postavenia obyvateľstva, posilneniu pravej (nie tzv. liberálnej) demokracie, prinavráteniu do rúk štátu strategických podnikov a odvetví. Pôjde predovšetkým o uskutočnenie nasledujúcich krokov:

zoštátnenie časti bankového sektora (finančnej sféry). Všetky banky, ktoré boli oddlžené za naše peniaze a vďaka Dzurindovi a Miklošovi predané do zahraničia, by mali byť  prinavrátené do vlastníctva štátu odkúpením od súčasných vlastníkov ich podielu (základné imanie) ako aj nadobudnutím väčšinového balíka akcií (vlastné imanie banky). Tak napríklad pri základnom imaní najväčšej banky – Slovenskej sporiteľne 220 mil. EUR a vlastnom imaní cca 1,2 miliardy EUR by nemal byť žiadny finančný problém pre štát prevziať nad ňou kontrolu. Majitelia týchto komerčných bánk si na slovenskom občanovi zarobili dosť na to, aby nemali nárok protestovať proti ich prevzatiu do rúk štátu. Všetky aktíva (vklady) a pasíva (úvery, pôžičky) domácich a zahraničných klientov v znárodnených bankách zostanú samozrejme nedotknuté. Štát musí získať rozhodujúci podiel na finančnom trhu.  Predsa bez toho, aby mal v rukách oblasť financií, ktoré sú krvou hospodárstva, nemôže účinne uplatňovať svoju štátnu menovú, fiškálnu a národohospodársku politiku. Súčasný medzinárodný menový systém kvôli obrovskej zadlženosti štátov a obyvateľstva je v obrovskej kríze, ktorú bude nutné riešiť. K znárodňovaniu zrejme bude dochádzať v globálnom meradle a od moci budú odstavení centrálni bankári, ktorí už vyše storočie neustále vedú národy do kríz, vojen, revolúcií, prevratov, otroctva.  Dlhy štátov voči bankám centrálnych súkromných bankárov budú vynulované, ich finančný a iný majetok zhabaný a použitý na anulovanie nesplatiteľných dlhov. Čokoľvek by sa dialo na finančnom trhu (napr. bankroty), štát sa musí stať garantom toho, že slovenský občan nepríde o svoje úspory.  Reforma globálneho menového systému zrejme povedie k tomu, že od kormidla určovania pravidiel medzinárodnej menovej politiky bude odstránená Baruchova BIS (Banka pre medzinárodné zúčtovanie), ktorá ako banka centrálnych bánk stojí nad medzinárodným menovým systémom (MMS). Spod jej pazúrov sa oslobodia národné banky jednotlivých štátov vrátane NBS. Bude musieť byť vytvorený úplne nový medzinárodný menový systém, na ktorom sa dohodnú európske štáty. Možno bude sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám.

znárodnenie strategických odvetví. Do rúk štátu budú musieť prejsť všetky strategické sieťové odvetvia v oblasti energetiky a vodárenstva. Práve oni, aj napriek výraznému poklesu cien energetických zdrojov (ropa, plyn) na svetových trhoch, nielenže nebudú chcieť znížiť ceny, ale práve naopak, budú sa chovať chrapúnsky a usilovať o zvýšenie cien vraj v dôsledku úbytkov z koronavírusovej krízy. Štát by mal ale rázne zakročiť a buď ich znárodniť natvrdo, alebo uplatniť svoje právo najväčšieho akcionára pri rozhodovaní. To, čo spôsobil Mikloš s Dzurindom nie je nič iné ako vlastizrada, za ktorú by mali byť súdení.

záchrana perspektívnych odvetví a priemyselných podnikov, kompenzácie strát. Štát bude musieť prijať opatrenia na záchranu perspektívnych podnikov, ktoré môžu vďaka kríze skrachovať, ale ktoré sú veľmi potrebné pre hospodárstvo. Ak tieto podniky nebudú mať peniaze na vyplácanie miezd, štát prevezme na seba úlohu poskytovania zamestnancom a občanom kompenzácie za nevyplatené mzdy v určitej výške nutnej na to, aby sa občania nedostali do ťažkostí a nutnosti odpredávať svoje nehnuteľnosti oligarchii. Štát sa musí postaviť na stranu občanov, a nie záujmov veľkokapitálu. Časť podnikov, ktoré sú pre hospodárstvo dôležité a ktorým hrozí krach môže štát vziať pod svoje krídla  urobiac z nich štátne podniky. Takisto by pre perspektívne oblasti mal štát zakladať nové štátne podniky. Na peniazoch na záchranu ekonomiky Slovenska sa nesmie šetriť a vláda sa musí usilovať o získanie čo najväčších zdrojov z ECB.  V žiadnom prípade však netreba podporovať automobilky, ktoré zatvárajú u nás svoje prevádzky vďaka celosvetovému poklesu dopytu po autách. Štátne kompenzácie si zaslúžia v krajnom prípade iba zamestnanci. Automobilky sú dosť silné na to, aby sa samé postarali o pôžičky pre seba od svojich bánk.

podpora poľnohospodárstva. Kríza ukázala, aká dôležitá je potravinová sebestačnosť. Štát musí investovať veľké čiastky na podporu a oživenie poľnohospodárstva. Podobne budú potrebné veľké investície do stavebníctva pri výstavbe nájomných bytov, ako aj do infraštruktúry, hlavne diaľnic.

– vzdelanie, zdravotníctvo a sociálna oblasť musia byť úplne v rukách štátu. Tieto oblasti sú financované z našich daní a odvodov a je neprípustné, aby sa na nich priživovali či tvorili zisky súkromné finančné skupiny.

Koronovírusová kríza ukáže, aké sú schopnosti vlády odpovedať na výzvy, ktoré stoja pred našou spoločnosťou, či nás v rámci vlastizradného liberalizmu ešte viac zapredá do rúk nadnárodných korporácií rozpredajom zvyškov kapitálu v rukách štátu pod podvodnou dzurindovskou zámienkou, že štátna kasa je prázdna, či nepodareným bonmotom Sulíka o hrozbe zlomenia štátnej kasy, alebo sa postaví na stranu slovenského občana, vydobyje vysoké pôžičky a dotácie nielen na záchranu ľudí a podnikov, ale aj rozbeh vysoko efektívnych investícií, ktoré sú hnacím motorom ekonomického rastu. Pred Slovenskom sa otvárajú veľké perspektívy rastu domáceho hospodárstva. Zároveň štát musí posilniť svoje kapitálové pozície a výrazne zvýšiť svoj podiel na kapitálovom trhu Slovenska.

Za danej situácie sa nesmie šetriť peniazmi, lebo takéto šetrenie nás príde veľmi draho a spôsobí kolaps ekonomiky a obrovskú nezamestnanosť. Bude treba vlievať veľké objemy peňazí do oživenia, rozprúdenia a rastu ekonomiky. V žiadnom prípade sa nesmie šetriť na občanoch, ktorí vytvárajú kúpyschopný dopyt. Štát musí podporiť aj tých, čo sú zaťažení nespravodlivými exekúciami. Predsa ekonomický rast podporovaný zvyšovaním kúpyschopnému dopytu sa nesmie diať vďaka rastúcemu zadlžovaniu sa občanov!

Toto sú základné pravdy, ktorými sa bude musieť nová slovenská vláda riadiť, ak chce byť vládou pre občanov, a nie vládou proti občanom, akou bola „liberálna“ dzurinovská vlastizradná klika. Liberalizmus je už mŕtvy. Vyhrá ten, kto si to čím skôr uvedomí. My, ako občania, musíme veľmi pozorne sledovať kroky vlády a nedovoliť jej ísť cestou, ktorá by nesmerovala na prospech nás občanov a celého Slovenska.

Čoskoro sa ukáže, či sa EÚ v dôsledku krízy výrazne zreformuje a stane hospodárskym spoločenstvom suverénnych štátov a národov alebo zanikne. Pre Európu a jej budúcnosť nastal najvyšší čas, aby sa  zapojila do  Euroázijskej hospodárskej zóny siahajúcej od Lisabonu až po Vladivostok a Šanghaj s obrovským hospodárskym potenciálom a surovinovým bohatstvom.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Kohút

O AUTOROVI

Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 87

Celkové hodnotenie: 22.41

Priemerná čítanosť: 5737

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Združenie slovenskej inteligencie: Pri vývoji vakcín proti COVID-19 boli použité bunkové línie z potratených detí

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Napalete/Foto:TASR-Milan Kapusta)   V Slovenskej republike sa začalo s očkovaním proti chorobe COVID-19, pričom sa neuskutočnila skutočná odborná diskusia na tému…

  V sobotu pribudlo 573 prípadov COVID-19, počet obetí sa zvýšil o 57. ŠÚKL nevylúčil, že sa zaregistrujú aj testy na COVID-19 na domáce použitie

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   RT-PCR testy odhalili v sobotu (16. 1.) na Slovensku 573 pozitívnych na ochorenie COVID-19, celkovo vykonali 2850…

  Prečo médiá odvádzajú pozornosť pri dokumente o Lučanského pobyte v Bystrici? Radačovský: Keby jeho rodina verila, že spáchal samovraždu, asi by nechcela, aby som ich zastupoval

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Foto:Lehotský)   Podivností okolo smrti bývalého prezidenta Policajného zboru SR generála Milana Lučanského pribúda. Tento týždeň prišiel s ďalším zaujímavým dôkazným…

  Kollár k očkovaniu a Lučanskému: Ak sa majú ľudia rozhodnúť o očkovaní, potrebujú informácie. Každý si to musí zvážiť. Generála sme považovali za dobrého policajta

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby. Ale…

  Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniach

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Pravne listy/Foto:TASR-František Iván)   Prinášame vám pohľad advokáta, ktorý je toho času vo väzbe a opisuje skutočné podmienky kolúznej väzby. Článok…

  V Kábule zastrelili dve sudkyne

  0icon

  Kábul 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Rahmat Gul)   Neznámi ozbrojenci zastrelili v nedeľu skoro ráno dve sudkyne, ktoré pracovali na afganskom najvyššom súde v hlavnom meste…

  NRSR: Poslanci OĽANO navrhujú individuálne vzdelávanie umožniť i na druhom stupni

  0icon

  Bratislava 17. januára (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", by sa mohlo umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Vyplýva to z navrhovanej novely…

  Ján Mazák je nebezpečenstvom pre právny štát, hovorí sudca Patrik Števík

  0icon

  Bratislava 17. januára 2021 (HSP/Foto:Lehotský)   O predsedovi Súdnej rady Jánovi Mazákovi sa kriticky vyjadruje čoraz viac sudcov. Hovoria, že zradil sudcovský stav, že je…

  Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

  0icon

  Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek…

  Nová webová stránka projektu Časoslov gréckokatolíka

  0icon

  Košice 17. januára 2021 (HSP/TSKE/Foto:Casoslov)   17. januára, v Nedeľu o Zachejovi, spustila Rada pre mládež Košickej eparchie novú webovú stránku projektu Časoslov gréckokatolíka. Webové…

  TopDesať

  Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

  0 icon

  Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

  Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

  0 icon

  Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

  Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

  0 icon

  Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

  Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

  0 icon

  Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

  2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

  0 icon

  Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

  Vo svete IT

  „Súkromie je cool“ hovorí zakladateľ DuckDuckGo. Služba dosiahla nový historický míľnik v dennom počte vyhľadávaní

  0 icon

  V posledných mesiacoch, až rokoch, čoraz viac je pre používateľov internetu ochrana ich súkromia dôležitejšou. Aktuálne najväčšími „žrútmi“ dát a informácií sú Google, či Facebook. Obe spoločnosti zbierajú mnoho dát, o ktorých možno ani nevieme, že produkujeme. Je to spôsobené hlavne tým, že ich služby sú natoľko populárne, že odchod ku…

  Xiaomi uvoľnilo zoznam 27 smartfónov, pre ktoré plánuje uvoľniť nadstavbu MIUI 12.5

  0 icon

  Xiaomi ešte koncom decembra 2020 predstavila nielen smartfón Mi 11, ale aj nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla mnoho noviniek a vylepšení. Pôvodne malo ísť o malú aktualizáciu, ale vskutku pôjde o významný update. MIUI 12.5 nadstavba dorazí na tieto modely zariadení Najnovšie spoločnosť zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Weibo zoznam 27…

  Lenovo LivePods LP40 – bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 12 hodín s cenovkou, z ktorej ti padne sánka

  0 icon

  Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by naplnili tvoje očakávania vo všetkých smeroch, no zároveň za ne nechceš „vysoliť“ nehorázne peniaze? V tom prípade by si určite nemal prehliadnuť akciu na slúchadlá Lenovo LivePods LP40, ktoré ponúkajú naozaj špičkové technické špecifikácie, no zároveň stoja naozaj až nehorázne málo peňazí. Na…

  Astronómovia vydali najdetailnejšiu mapu vesmíru. Pozrieť si ju môžete aj vy

  0 icon

  Astronómovia nedávno vydali pozoruhodnú mapu vesmíru, ktorá je výsledkom šesťročnej práce prieskumu DESI (pozn. redakcie: Dark Energy Spectroscopic Instrument), píše portál IFLScience. Táto mapa je doteraz najväčšou z hľadiska pokrytia oblohy, senzitivity a celkového počtu galaxií. Výsledná mapa ponúka rozlíšenie až 10-triliónov pixelov. Na jej zhotovení sa podieľali tri observatória, ktoré pozorovali…

  Tesla Roadster už takmer 3 roky putuje našou Slnečnou sústavou. Kde sa nachádza dnes?

  0 icon

  6. februára 2018 sa odohral štart rakety Falcon Heavy, ktorá sa zapísala medzi významné udalosti amerického vesmírneho programu. Ide totiž o najvýkonnejšiu raketu na svete. Na palube, ako náklad, sa nachádzala aj Tesla roadster a za volantom sedel Starman, figurína, oblečená vo vesmírnom obleku spoločnosti SpaceX. Lenže čo sa s touto…

  Armádny Magazín

  V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

  0 icon

  USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

  Ďalšie informácie o výstroji „Sotnik“

  0 icon

  Rusko, 17. január 2021 (AM) - Ruský výstroj vojaka budúcnosti „Sotník“ (Stotník) dosiahne vďaka použitým špeciálnym materiálom nízku hmotnosť a dokáže sa prispôsobovať figúre vojaka. Zároveň sa stane najochraňujúcejšou zo všetkých doposiaľ existujúcich nepriest

  Iránske revolučné gardy demonštrovali svoju raketovú silu. Video

  0 icon

  Irán, 17. január 2021 (AM) - Ako sa dalo čakať IRGC vystrelili aj balistické rakety Emad, Qadr a Sejjil počas 2. fázy cvičenia „Veľký prorok-15“. Rakety boli vystrelené na niekoľko námorných cieľov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 1800 km v Indickom oceáne, aby simulovali zameranie na nosnú skupinu lodí americké

  Roman Michelko: Nákup 3D radarov alebo názorové premety ministra obrany Jaroslava Naďa

  0 icon

  [caption id="attachment_30343" align="alignnone" width="640"] Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštro

  Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

  0 icon

  Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

  Svetlo sveta

  MÚDROSŤ

  0 icon

  Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

  Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

  0 icon

  V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

  Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

  0 icon

  V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

  Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

  0 icon

  (*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

  PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

  0 icon

  SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

 • icon FOTO DŇA