• Dušan Hirjak

  Boj proti šíreniu propagandy a triedny boj bohatých proti chudobným.

  Publikované 27.02. 2020 o 10:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť VIII.

  Tvorcom reformného zámeru „Systematická podpora v boji proti extrémizmu a šíreniu propagandy“  nepostačujú doterajšie aktivity a preto potrebujú ďalej „tlačiť na pílu“ a posunúť politiku boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy na vrchol politických aktivít. Pozrime sa, čo bolo doteraz vykonané. Tak napríklad:

     1. V roku 2015 bola schválená Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 a Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015 – 2018.
     2. V roku 2016 bol schválený Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 – 2018. Ďalej bol aktualizovaný zákon č. 300/2005 Z. z. ( Trestný zákon ) v rámci už spomínaného príklepu k zákonu č. 316/2016 Z. z., ktorý kritizoval aj sudca Štefan Harabin.
     3. V roku 2017 bola zriadená Národná protiteroristická jednotka v štruktúre NAKA Prezídia PZ SR.

  Tvorcovia reformného zámeru sa tvária, že pochopili a poučili sa z realizácie doterajších iniciatív a jednoznačne požadujú vytvoriť podmienky, aby proces priestupkového a trestného konania  voči páchateľom priestupkov a trestných činov bol efektívny, teda aby prinášal výsledky.  Je to výraz určitej múdrosti či skúsenosti: keď nehorí, potom nie je čo hasiť a čo s hasičmi ?! Keďže za každú cenu musia byť výsledky ( musí horieť ), tak Brusel aj so zástupcami národných vlád vymyslel, že do ich rozhodnutia bude zakomponované, že treba zmeniť  filozofiu oznamovania – hlásenia trestných činov z extrémizmu.  Celý proces bude efektívny vtedy, ak trestné oznámenia nebudú viazané na tieto osoby, ktoré sa cítia poškodené, ale ak trestné oznámenia bude podávať ktokoľvek, komu sa nepáčia určité myšlienky a postoje kohokoľvek  z radov občanov či politikov. Za tejto situácie budú veľmi potrební aj samotní „Hasiči“, pretože bez nich to nepôjde.

  Pokladá sa za potrebné dostať na vyššiu úroveň bezpečnostný manažment. Musí sa rozvinúť proaktívne pôsobenie  voči šíreniu  propagandy a dezinformáciám, ktoré vraj ohrozujú stabilitu spoločnosti. Ale kto vlastne v našej spoločnosti šíri propagandu ?

  Na pomoc si zoberiem znova „Encyklopédiu politika“ ( Praha, 1996 ). V knihe je celkom jednoduchá definícia propagandy.  Je to šírenie a objasňovanie politických názorov. Teraz je to už jasnejšie v tom, že ak politická polícia ako štátny útvar bude mať za úlohu bojovať proti šíreniu propagandy, tak iba proti šíreniu určitých politických názorov, nie vôbec. Existujú politické názory, ktoré nie sú po chuti našej vládnej moci, ale ani EÚ a Bruselu.

  Nepredpokladám, že štátna moc bude cez nástroj politickej polície  bojovať proti súkromnej mediálnej sfére, pretože táto sféra je najdôležitejším nástrojom  propagandy v súčasnom období. Podľa oficiálnej propagandy si už ani jeden deň a jednu hodinu  nesmieme náš život predstaviť bez EÚ a jej oficiálnych rozhodnutí. Propaganda politiky EÚ ( Bruselu ) je masívna, rozhodujúca, dlhodobá a komplexne koncipovaná, takže máme veriť tomu, že bez nej sme stratení a nemôžeme pomýšľať na niečo iné.

  Predpokladám, že štát bude v rozpore s Ústavou SR cez realizáciu spomínaného projektu mať záujem potláčať určité – iné ako oficiálne politické názory rôznych politických oponentov ( subjektov ) a občanov, ktorí sa k tomu odhodlajú v rámci súťaže politických síl, respektíve cez sociálne siete. Pričom jadrom každého demokratického zriadenia je rešpektovanie rôznorodých politických názorov. ( Viď Peter Kresák „Občan a demokracia“ z roku 1997 ). Tento autor uvedenej publikácie doslova napísal: „Sloboda prejavu sa všeobecne akceptuje ako základ každej demokracie, ale aj ako nevyhnutný predpoklad pre uplatňovanie celého radu ďalších práv a slobôd. Veď aký zmysel by malo napríklad právo občanov pokojne sa zhromažďovať, keby na zhromaždení nemohli  prejaviť svoj vlastný názor, alebo petičné právo, keby sa mohli občania s petíciami obracať  na štátne orgány iba vo veciach, ktoré by chceli počuť ich predstavitelia ?“ ( str. 97 )

  Čiže boj proti šíreniu propagandy nebude ničím iným iba bojom proti určitým politickým názorom, ktoré sa budú cez politickú políciu zastrašovať, potláčať. Práve boj proti šíreniu propagandy dosvedčuje, že v rámci Ministerstva vnútra SR bude sformované ministerstvo pravdy, ktoré bude strážiť tie správne politické názory a potláčať tie nesprávne názory a postoje. To je jasný „fašistický prvok“ v plánoch štátnej moci. Navrhujem takúto organizačnú zložku nazvať určitou skratkou po vzoru Gestapa. V našom prípade  môže mať názov celkom príjemný, napríklad TANAP, ktorá bude znamenať: Tajná  ( TA ) názorová ( NA ) polícia ( P ).

  Podľa tvorcov dokumentu šírenie uvedených záležitosti vychádza z prostredia extrémistických skupín a hnutí, pričom tieto subjekty vôbec nie sú konkrétne pomenované. Ak sme si donedávna mysleli, že to môže platiť iba o ĽS – NS a jej niektorých členov, tak je potrebné sa tejto myšlienky vzdať, pretože tu najskôr bude priebežne dochádzať zo strany represívnych zložiek k určitej flexibilite pri „výbere“ extrémnych prejavov u jednotlivcov a skupín. Treba si uvedomiť, že režimu politiky boja proti extrémizmu podliehame všetci ako občania SR. Zároveň je možné predpokladať, že budú aj výnimky, ak budú rôzne skupiny či jednotlivci deklarovať svoju podporu politike neoliberalizmu, či politike národnej vlády a Bruselu.

  Veľmi úsmevne pôsobí na mňa zámer rozvinúť proaktívne pôsobenie  voči šíreniu propagandy a dezinformácií zo strany extrémistických skupín a hnutí. Tvorcovia reformného zámeru vedome zavádzajú všetkých , ktorí to môžu čítať a rozprávať o tom, pretože šírenie propagandy a dezinformácií patrí k nevyhnutnej agende politických elít a samotného politického konania, čo znamená, že šírenie sa deje zhora od EÚ a jej orgánov a inštitúcií až k vládam na národnej úrovni a pritom v ruka v ruke s celou mediálnou sférou.

  Šírenie propagandy a dezinformácií nie je možné prenášať na plecia niekoho iného a najmä tých, ktorí okrem svojej pracovnej sily  nevlastnia nič iné. Ako neskôr pripomeniem názory jedného významného profesora na otázky demokracie v kapitalizme, tak kapitalistická demokracia nemôže existovať  bez masívneho ovplyvňovania verejnej mienky, bez vyvolávania strachu  a politickej apatie. Reformný zámer je práve takým projektom, cez ktorý plánujú predstavitelia štátnej moci ovplyvňovať verejnú mienku veľmi silným spôsobom, pretože sa budú v médiách a vo verejnej správe neustále zdôrazňovať hrozby z prejavov extrémizmu, budú sa navršovať počty  odhalených prípadov extrémizmu a ich potieranie, budú sa v záležitostiach extrémizmu vzdelávať deti v MŠ, ZŠ, na stredných školách a vysokých školách. A vzdelávanie či skôr mohutná propaganda neobíde ani verejnosť. A to všetko za tichej a mravenčej práce novodobých expertov, ktorí svoju „odbornosť“ budú vteľovať do rôznych podôb práce OČTK a „skvalitnenia“ legislatívneho procesu, ktorý v dnešnej dobe sa významnou mierou deje podriaďovaním sa únijovému právu.

  Môžeme si vybrať, o čo tvorcom reformného zámeru v skutočnosti ide. Podľa ich zdôvodnení ide o to, aby bola zaručená vnútroštátna bezpečnosť a bezpečnosť obyvateľstva SR. Lenže niektoré vyfabrikované „prípady extrémizmu“ v súčasnosti nepotvrdzujú, že nás, občanov SR, ohrozoval Marián Kotleba, M. Mazúrek, vydavateľ časopisu Zem a Vek a najnovšie aj prípad Róberta Fica, či pánov Daňa a Vaského.  Z mnohých dôvodov je možné predpokladať, že zdôvodňovanie potreby rozvinutia politiky boja proti extrémizmu z dôvodov zaistenia bezpečnosti obyvateľom SR, je exemplárnym prípadom šírenia propagandy, pretože v skutočnosti ide o niečo iné, podstatné a veľmi dôležité. Čo to je ?

  Politické elity  si vymysleli pre občanov „právo na bezpečnosť“ a pod zástavou tohto ľudomilého počinu začali so sledovaním a kontrolou obyvateľstva, ale nie kvôli bezpečnosti, ale kvôli zásadnému posilneniu moci vládnucich kruhov v celom priestore EÚ.  Dochádza k nárastu autoritárskych a totalitárnych praktík aj našej vládnej moci, pretože musíme plniť zadanie z Bruselu, ktoré už dávnejšie pripravil a presadzuje reálny neoliberalizmus.

  Prezidentka SR sa vyjadrila, ako som už na inom mieste pripomenul, že má obavy, keď počuje o kladení národných záujmov pred spoločné záujmy. Je tragické, že takto rozmýšľa ústavný činiteľ SR. Spoločné záujmy majú občania SR, ktoré je potrebné  demokratický sformulovať    a presadzovať a tie majú byť výrazom  podpory národných záujmov. My, obyvatelia SR, nemôžeme mať spoločné záujmy s tými, čo riadia EÚ, pretože v tomto prípade ide o spojenie finančných, korporátnych, politických    a vojenských elít, ktoré si  prostredníctvom postavenej inštitucionálnej štruktúry EÚ získali národné vlády, národné parlamenty a rôznych prisluhovačov.

  Tie spoločné záujmy uvedených elít, to je  práve aj posilňovanie politiky boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy. Ide teda o moc, lenže s jej využitím nie v prospech obyvateľstva SR. Ide najskôr o to, čo Květa Pohlhammer v svojom článku zo dňa 3.12.2019 „Retro: Sedem ťažkých hriechov  EÚ“, uverejnenom na serveri e-republika.cz okrem iného napísala. Citujem: „Warren Buffett, veľký medzinárodný finančný špekulant, prehlásil, že prebieha zúrivý triedny boj. Triedny boj bohatých proti chudobným. Som pyšný na to, že patrím k tým bohatým. A som presvedčený, že my v tomto boji zvíťazíme.“

  V akom boji majú teda bohatí zvíťaziť na chudobnými, nad nami, obyčajnými ľuďmi práce a života ? Nepôjde o žiadne zorganizovanie   nejakej ozbrojenej revolúcie   na spôsob VOSR, ale o stále silnejšie presadzovanie tichej  a plazivej moci nad spoločnosťami, národnými štátmi, nad životom občanov, nad všetkými verejnými zdrojmi potrebnými pre život   v duchu  filozofie globalizácie. Zvíťaziť v boji nad chudobnými bude znamenať dosiahnuť  stav nezvratnosti v spravovaní ľudských spoločenstiev, v ktorých už nebude potrebné zo strany vládcov  organizovať a dodávať ľuďom ilúziu demokracie, pretože indoktrinácia obyvateľstva bude dokonaná. Mimochodom, samotné dezinformácie majú svoj veľký význam, pretože patria k jednej z metód indoktrinácie obyvateľstva.

  Tvorcovia dokumentu – reformného zámeru „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v SR“ sa chystajú vzdelávať nielen deti a mládež v školských laviciach, ale určitým spôsobom aj samotnú verejnosť.    Keďže už v rámci zdôvodnenia projektu šíria či presadzujú niečo z propagandy a niečo z dezinformácií, je možné predpokladať, že sa občania skutočne niečo dozvedia napríklad o fungovaní demokracie v kapitalistickej spoločnosti ?

  Predpokladám, že nie !

  Úlohou zákonodarnej a výkonnej moci v prvom rade je vytvárať podmienky k osvieteniu občanov a toto osvietenie je možné len vtedy, ak sa občania dočkajú verejného zdôvodňovania politiky  a ak sa budú môcť aktívne zapájať do rozhodovacích procesov. Toto presadiť, to si vyžaduje, aby k tomuto osvieteniu občanov a k ich účasti na správe a riadení štátu boli ustanovené primerané inštitúcie, na ktoré budú kladené zodpovedné úlohy. Niektoré inštitúcie existujú aj v súčasnosti, napríklad politické strany a hnutia, či politické neziskovky. Samotný vznik politickej strany, jej existencia a poslanie v spoločnosti sú nastavené tak, že v prvom rade sa venuje pozornosť vytvoreniu  politického priestoru  pre skupinu svojich určených členov a hľadanie  spôsobov, ako sa dostať k mandátom poslancov a teda aj k samotnej moci.

  Z toho vyplýva, že ich záujem o občanov a ich aktívny vplyv na tvorbu a realizáciu politiky sa končí pri parlamentnej demokracií.  A nás, občanov, politické strany upokojujú „radostnou novinou“, že máme  slobodné a demokratické voľby. Najčerstvejším príkladom toho, ako sa voľby dajú zmanipulovať, bola voľba prezidenta SR v roku 2019. Volebné zákony sú však schválené tak, že vyhovujú iba parlamentnej demokracií a nedovoľujú občanom – voličom mať zásadný vplyv na výber kandidátov na poslancov či prezidenta SR.  Politické neziskovky nepatria k demokratickým štruktúram spoločnosti. Plnia zadania reálne existujúceho neoliberalizmu a pomáhajú podporovať tie právne  a politické nástroje, ktoré presadzuje  vládnuca trieda.

  Skutočná demokracia si vyžaduje mať inštitúcie a inštitúty, ktoré budú umožňovať  mať účasť občanov na správe svojej krajiny, svojho štátu. Lenže túto záležitosť si spojené elity úzkostlivo strážia  a nedovolia, aby bolo viac demokracie. Dôvod je jasný: potrebujú mať k dispozícií nesmiernu moc nad obyvateľstvom členských štátov. Z tohto dôvodu žijeme  len v podmienkach kapitalistickej demokracie.

  Čo si je potrebné uvedomovať, ak nás propaganda demokratického Západu oslňuje predstavou skvelej demokracie ?

   

  Koniec časti VIII.

  Pokračovanie v časti IX.

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 142
  Celkové hodnotenie: 15.37
  Priemerná čítanosť: 937

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  108. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   A knieža sebavedome a hrdo rozprávalo a či sa vychvaľovalo ďalej, vediac veľmi dobre, že jeho slová triafali Rastislava priamo do živého a to ho tešilo: „Musím sa ti môj vzácny kráľovský strýko pochváliť aj s tým, že sa mi veľmi darí zvyšovať úroveň…

  Ohrozenie novým koronavírusom cíti 82 percent Slovákov

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ohrozených novým koronavírusom sa cíti 82 percent Slovákov, predovšetkým ide o seniorov nad 65 rokov, najmenej ohrození sa cítia mladí ľudia do 29 rokov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorá ho realizovala na vzorke 1003 respondentov vo veku 18 a viac rokov 27.…

  Od pondelka do platnosti vstúpia nové opatrenia pre ochorenie COVID-19

  Bratislava 4. apríla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od pondelkového (6. 4.) rána 7.00 h do platnosti vstúpia nové opatrenia, ktoré boli prijaté vládou SR na boj s novým koronavírusom. TASR o tom v sobotu informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Medzi opatrenia patrí napríklad to, že každý, kto vstúpi na…

  Virológ okomentoval pravdepodobnosť návratu koronavírusu po pandémii

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Koronavírus sa môže vrátiť ako chrípka, to znamená v období zlého počasia a hromadného zníženia imunity, zároveň disponuje pomerne nízkou patogenitou. Tento názor pre Sputnik vyjadril Viktor Zujev, virológ a vedecký pracovník Národného výskumného centra epidemiológie a mikrobiológie akademika Nikolaja Gamaleja Virológ sa…

  Automobilka Kia obnoví výrobu v dvojzmennej prevádzke

  Teplička nad Váhom 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Erika Ďurčová)   Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) obnoví výrobu automobilov v Tepličke nad Váhom od pondelka 6. apríla v dvojzmennej prevádzke. Informuje o tom na svojej internetovej stránke Pôvodne mala automobilka obnoviť výrobu automobilov v trojzmennej prevádzke a po Veľkej noci mala…

  V nasledujúcich desaťročiach hrozí vymretie jednému miliónu druhov živočíchov

  Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   V nasledujúcich desaťročiach je vyhynutím ohrozených jeden milión rôznych druhov živočíchov. Uvádza sa to v publikácii ministerstva životného prostredia (MŽP) Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj, ktorú envirorezort sprístupnil na svojej internetovej stránke MŽP v nej uvádza, že od roku…

  Pred hraničnými priechodmi pribudli označenia zelených jazdných pruhov

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Pred hraničnými priechodmi na vybraných úsekoch ciest v schengenskom priestore pribudli od piatka (3. 4.) nové dopravné značky. Označovať budú zelené jazdné pruhy, tzv. "green lane", určené pre kamióny s vybraným nákladom. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR Polícia má v prípade…

  Krajčí: Operácie čakajúcich pacientov by sa mohli postupne obnoviť po sviatkoch

  Trnava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR- Lukáš Grinaj)   Vo Fakultnej nemocnici v Trnave nie je aktuálne hospitalizovaný ani jeden pacient s potvrdeným ochorením COVID-19. Informovala o tom prednostka infekčnej kliniky Adriana Kršáková. Traja pacienti čakajú na výsledky. V nemocnici bolo doteraz hospitalizovaných celkovo šesť pacientov, u ktorých bolo ochorenie COVID-19…

  Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličky,platí od apríla

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Od začiatku apríla platí povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Polícia SR na to upozornila na sociálnej sieti. Vodiči sú povinní uvoľniť cestu najmä pre záchranné zložky Vodič musí počas jazdy uvoľniť vozovku…

  Zastavila sa bruselská vítačská mašinéria v dôsledku koronavírusu? Ani náhodou! Pomoc migrantom na prvom mieste!

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Na bruselskej línii sa nič nemení: korona-nekorona, migrantský projekt musí pokračovať. Poľsko, Maďarsko a Česko budú potrestané za odmietnutie kvót a migranti v Grécku budú kráľovsky zaopatrení: vraj, európske hodnoty musia byť udržané za každú cenu Súdny dvor EÚ rozhodol: Česká republika, Maďarsko…

  Ruská polícia zadržala prívrženca IS, ktorý sa chystal spáchať teroristický útok

  Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Kravchenko)   Ruské bezpečnostné zložky zmarili teroristický útok, ktorý pripravoval muž hlásiaci sa k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Ako v sobotu informovala agentúra Interfax, muža zadržali v prístavnom meste Murmansk ležiacom blízko hraníc s Nórskom a Fínskom Ruské Národné centrum pre boj s terorizmom…

  Hasiči odoberajú vzorky na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dve posádky hasičskej záchrannej služby v sobotu vykonávajú odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Doplnila, že na mieste sú hasiči z…

  Pedro Sánchez chce predĺžiť núdzový stav v Španielsku

  Madrid 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnúť, aby v dôsledku koronavírusu predĺžili núdzový stav o ďalšie dva týždne. Krajina funguje v obmedzenom režime od 14. marca a stav núdze by sa mal skončiť 11. apríla. Premiér však chce, aby sa tak stalo…

  ST. NICOLAUS dodá zdarma lieh na dezinfekciu do domovov dôchodcov v okolí závodu v Leopoldove

  Leopoldov 4. apríla 2020 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS promptne zareagovala na aktuálnu situáciu na Slovensku a takmer okamžite prijala opatrenia na zmenu výroby. Okrem dodávok pre zdravotníkov, lieh na dezinfekciu dodá bezplatne domovom dôchodcov v okolí leopoldovského závodu K dnešnému dňu ST. NICOLAUS obmedzil výrobu octu na linkách Slovenských Liehovarov v Leopoldove a…

  Americké námorníctvo odvolalo veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt kvôli tomu, že informoval svet o nákaze koronavírusom na palube

  Washinton 4. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Bullit Marquez)   Pentagon sa rozhodol odvolať kapitána Bretta Croziera, veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt, ktorý informoval svet o tom, že na palube americkej lietadlovej lode vypukla epidémia koronavírusu a na lodi sa nachádzajú námorníci nakazení koronavírusom V priebehu niekoľkých dní sa počet nakazených zvýšil,…

  Niektorí žiaci odborných škôl by mohli absolvovať praktickú časť maturity

  Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Stredoškoláci na odborných školách by mohli absolvovať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS). O forme a obsahu rozhodne riaditeľ školy podľa toho, aké má škola na jej vykonanie reálne podmienky. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu…

  Všetky korporátne médiá v USA chvália Čínu a útočia na Trumpa. Zlo predstavované nadnárodným kapitálom sa už prevtelilo do nového hostiteľa-Číny

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Foto:archív HSP)   Nadnárodný kapitál, nadnárodne korporácie, korporátne médiá, globalizácia, to všetko sa doteraz spájalo so svetovou veľmocou č.1 USA. Všetko však už môže byť inak a štafetu presadzovania globalizácie a voľného obchodu vo svete preberie Čína Podrobnejšie sa tejto téme venuje spravodajca FoxNews Tucker Carlson, podľa neho propagandistická…

  Výbuch plynu v dome v Moskovskej oblasti si vyžiadal najmenej jednu obeť

  Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Výbuch plynu v päťposchodovom bytovom dome v meste Orechovo-Zujevo v Moskovskej oblasti si v sobotu vyžiadal niekoľko obetí na životoch a veľké materiálne škody. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že presný počet obetí zatiaľ nie je známy. Agentúra RIA Novosti píše…

  TopDesat

  10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

  0

  Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

  Zábavné fotografie: Manželstvo môže vyzerať aj takto

  0

  Manželstvo je naozaj iba pre tých odvážnejších. Teda, aspoň takto nám to naznačujú nasledujúce fotografie. Perfektné manželstvo je podľa učebníc také, v ktorom pár dokáže prekonávať rôzne ťažkosti a aj napriek rôznym nepríjemnostiam spolu tento pár vydrží. Dnešné zábavné fotografie ti ukážu, že manželstvo môže vyzerať aj takto. Vstávanie s raňajkami v posteli nemusí…

  Lemúria: Bájny kontinent v Tichom oceáne 2. časť

  0

  Vitajte pri pokračovaní článku Lemúria – bájny kontinent v Tichom oceáne 1. časť. V prvej časti článku sme sa pozreli na to, ako a podľa čoho bola pomenovaná Lemúria a kde začali chýry a mýty o tomto bájnom kontinente. Predstavili sme vám britského zoológa P. L. Slatera. Taktiež sme sa pozreli na to, kde sa údajne…

  Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia - 2. časť

  0

  V rámci prvej časti článku Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia, sme sa pozreli na dobrodruha, ktorý roky zastával funkciu britského plukovníka menom James Churchward. Práve tento Brit postúpil cestu do Mongolska a na Sibír, aby prelúskal tabuľky z ílu, ktoré hovorili o bájnej civilizácii, z ktorej údajne pochádzal aj dnešný človek. Pokračujeme…

  Divné veci, ktoré robia deti a dôvody, prečo ich robia

  0

  3Niekedy sa zdá, že deti sú v pokušení jesť najradšej pochúťky, ako sú špina na záhrade alebo soplík, ktorý sa im podarilo vykopať z nosa. Pre dospelých sa toto a veľa ďalších vecí, ktoré deti robia, môže zdať čudných a nevysvetliteľných. Napríklad by si sa mohol nechápavo pýtať, prečo si tvoje deti búchajú hlavu…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré ťa dokážu poriadne popliesť

  0

  Existuje obrovské množstvo zaujímavých fotografií. Medzi ne patria aj zavádzajúce fotografie, ktoré nás dokážu poriadne potrápiť. Práve dnes ti takéto zavádzajúce fotografie ukážeme. Musíš však dávať pozor, aby si sa nepoplietol, pretože nie je všetko také, ako na prvý pohľad vyzerá. A ver tomu, že tieto fotografie ti dajú poriadne…

  Vo svete IT

  Samsung v Južnej Kórei a v Číne ukončí výrobu LCD displejov. Nie je po nich dopyt

  0

  Juhokórejský výrobca smartfónov a ďalšej elektroniky, spoločnosť Samsung, plánuje v priebehu roka ukončiť výrobu LCD panelov (displeje založené na technológii tekutých krištáľov). Ukončenie výroby bude postupné, najprv v Južnej Kórei a ku koncu roka aj dôjde k ukončeniu výrobe aj v Číne. Na tému upozorňuje agentúra Reuters.com. Dôvodom ukončenia výroby…

  11 skratiek pre Google Chrome, z ktorých viacero pravdepodobne nepoznáte, ale mali by ste

  0

  Google Chrome je aktuálne jeden z najpoužívanejších internetových prehliadačov, a to ako na počítačoch, tak aj na smartfónoch. V prípade počítačov ponúka však výrazne viac možností, prostredníctvom ktorých môžete zvýšiť svoju efektivitu, na rozdiel od  smartfónov. A práve preto by sme Vám radi dali do pozornosti viacero šikovných skratiek, ktoré…

  Facebook mal údajne záujem o kúpu kontroverzného softwaru Pegasus, ktorý slúži na zber dát o používateľoch

  0

  Kontroverzná skupina NSO zverejnila súdne dokumenty, ktoré ukazujú, že spoločnosť Facebook sa mala pokúšať kúpiť práva k softwaru Pegasus, ktorý je známym nástrojom na špehovanie a zbieranie dát. Na tému upozorňuje portál appleinsider.com. Kontroverzný software Pegasus Pegasus je kód, ktorý dokáže preniknúť do Android a iOS zariadení prostredníctvom zdanlivo neškodného…

  Pozrite si rebríček 80 najlepších fotomobilov, ktorým otriasol Huawei P40 Pro. Ako dopadol Váš smartfón?

  0

  Posledný rebríček najlepších fotomobilov na trhu, podľa odbornej poroty DXOMARK, sme Vám priniesli ešte v priebehu januára. V rámci rebríčku sme Vám okrem iného priniesli aj porovnanie cien jednotlivých zariadení na slovenskom trhu. Medzičasom bolo predstavených viacero smartfónov a to obzvlášť v segmente vlajkových zariadení, ktoré otriasli rebríčkom. Vo februári…

  Raketa spoločnosti SpaceX, Starship, už tretíkrát neprešla tlakovými testami

  0

  Tento týždeň pracovala spoločnosť SpaceX na testovaní tretieho modelu vesmírnej rakety Starship s označením SN3. V stredu v noci začali s tlakovými testami a model prešiel bez problémov. Štvrtok už bol však iným príbehom. Na tému upozorňuje portál arstechnica.com. Štvrtok testy rakety nedopadlo podľa predstáv Problémy nastali až vo štvrtok…

  Dokážu planéty bez hviezdy podporovať život? Vedci poznajú odpoveď

  0

  Nie príliš blízko, no ani príliš ďaleko. Tak znelo pravidlo, ktoré hovorilo o tom, ako ďaleko sa má planéta nachádzať od svojej domovskej hviezdy, aby sme ju mohli považovať za obývateľnú. Nová štúdia ale toto pravidlo napáda. V nej sa hovorí o tom, že planéta môže byť schopná udržať na…

  TopSpeed

  Trojdverová Škoda Octavia Combi je virutálne späť. Trvalo to 49 rokov

  0

  Karosárskych úletov na tému najnovšej generácie Octavie tu už bolo niekoľko. Vždy šlo samozrejme o fantázie grafikov a inak to nie je ani v tomto prípade. Trojdverová Škoda Octavia Combi však stojí za pozornosť. Už preto, že túto karosársku verziu automobilka skutočne vyrábala. Dokonca prežila najdlhšie z celého pôvodného modelového…

  Bosch mení zameranie, vyrába testy na prítomnosť koronavírusu

  0

  Svoj boj proti následkom pandémie koronavírusu začína aj nemecký producent komponentov pre automobilový priemysel. Bosch mení zameranie a prechádza na výrobu zariadení určených na testovanie prítomnosti koronavírusu. Prístroj vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Randox Laboratories už získal aj schválenie svetovou zdravotníckou organizáciou.

  Video VW Golf R Mk6 4x4 test

  0

  Opäť tu máme sobotu, čo znamená ďalší 4x4 test. Presne pred dvoma týždňami sme si ukázali, ako zvládol náš test na valčekoch Golf R Mk7. Dnes zavítame ešte o generáciu späť a pozrieme sa na jeho staršieho súrodenca. Ako na tom bude v porovnaní so svojou mladšou verziou? Ukáže sa…

  Čo sa stane s autom, ak 40 rokov ležalo na dne rieky?

  3

  Každý sme už určite počuli o nejakej historke, prípadne miestnej záhade. Zakaždým to je mimoriadne fascinujúca téma a človek má chuť objaviť pravdu. Väčšine z nás toto odhodlanie a nadšenie vydrží zhruba 5 minút, no potápačom z kanálu “Adventures with Purpose” ostalo. Neváhajú sa vydať za každým dobrodružným objavovaním. Ich…

  Na Slovensku spustila Toyota online showroom

  8

  Svet sa nemôže a nesmie zastaviť úplne. To isté platí aj pre Slovensko. Z krátkodobého hľadiska museli a musia fungovať základné potreby - lekárska starostlivosť, dodávky potravín, hygienických potrieb a nevyhnutné služby. Z dlhodobého hľadiska je nutné udržať aj ďalšie oblasti. Je preto skvelé, že vláda vcelku skoro čiastočne uvoľnila…

  Koronavírus prečistil ovzdušie, pomohla najmä slabá doprava

  9

  Šíriaca sa pandémia koronavírusu spôsobila obrovské ekonomické škody. Hospodárstvo chradne a život obyvateľstva sa výrazne spomalil. Zníženie celkovej ľudskej aktivity má však aj niekoľko pozitívnych aspektov. Menšia intenzita dopravy sa totiž okrem zníženia počtu dopravných nehôd a poistných udalostí podpísala aj pod zníženie zaťaženia životného prostredia. Koronavírus jednoducho prečistil ovzdušie.

  KAMzaKRÁSOU

  Video Intenzívne cviky na chudnutie: VIDEO tréning, ktorý stojí za vyskúšanie!

  0

  Základom úspechu a krásne vyformovanej postavy nie sú len intenzívne cviky na chudnutie, ale aj strava! Ako teda schudnúť a popritom si spevniť telo?

  Môže byť aj káva po záruke? Ako to zistím ?

  0

  Mate pocit, že vaša káva má akúsi divnú chuť a vôňu? Tak potom vás určite bude zaujímať jej dátum spotreby. Môže byť aj káva po záruke - čo myslíte?

  Majú byť vajíčka v chladničke? Zisti, ako ich správne skladovať!

  0

  V niektorých krajinách sú vajíčka skladované v chladničke absolútnou samozrejmosťou, v iných to už však také jasné nie je. V niektorých krajinách na východe zemegule dokonca skladujú vajíčka pokojne aj na slnku a nikomu sa to nezdá ani len troška čudné. Vajíčka sú však spolu s kuracím mäsom významnými prenášačmi…

  Recept na domáce rožky bez kysnutia: Kupovať ich už nebudeš!

  1

  Načo si ich kupovať, keď si ich môžete upiecť doma? Vyskúšajte tento úžasný recept na domáce rožky bez kysnutia, ktoré pripravíte behom chvíľky!

  Trendy v šperkoch podľa znamenia zverokruhu: Čo sa hodí k tebe?

  1

  Prečo sa niekomu páčia náušnice a niekto má radšej prstene? Trendy v šperkoch podľa znamenia horoskopu vám pomôžu vybrať šperk pre dámu!

  Sebarozvoj s koučkou: Mentálna energia - ako ju udržiavať vysoko

  0

  Život sa nám znenazdajky zmenšil a prináša veľa nezodpovedaných otázok. Právom sa cítime preťažení. Pocit, že je toho na nás zrazu priveľa pramení z veľkosti krízy, ktorá nás zasiahla. Je to, ako keby sme neustále kráčali pod mrakom, z ktorého na nás prší. Sme už celí premočení, drkoceme zubami a radi by…

  Svetlo sveta

  Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

  Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

  0

  Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

  AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

  0

  „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

  Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

  0

  Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

  Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

  0

  Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

  Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

  0

  Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

  Armádny Magazín

  Pentagon ho odvolal. Kapitán lietadlovej lode nechcel aby jeho námorníci zbytočne umierali na vírus - tí sa s ním pekne rozlúčili

  0

  USA, 4.apríl 2020 ( AM ) - Námorníci na palube lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt skandovali kapitánovi Brettovi Crozierovi, keď naposledy vystúpil z lode. Ukázali tak obrovskú podporu ich veliteľovi, ktorý bol odvolaný po vydaní ostrého varovania o prepuknutí koronavírus

  Armádna helikoptéra krúžila nad Jarovnicami keď tam rómom robili testy na koronavírus

  0

  Slovensko, 4.apríl 2020 ( AM, Tomáš Taraba ) - Armádnou bojovou helikoptérou na koronavírus. "Pochopil tomu niekto prečo včera nad dedinou Jaromnice, keď miestnym Rómom lekári robili stery z úst na koronavírus, armáda krúžila pol dňa s bojovou helikoptérou Black Hawk? Keby takto prišla robiť stery

  Českí aktivisti zneužili pandémiu aby narýchlo odstránili sochu Koneva v Prahe - vyhli sa tak demonštráciám

  0

  Česko, 3.apríl 2020 ( Sputnik, Zvedavec, AM ) - Zúfalý čin, ktorý čo do ohavnosti nemá v histórii Československa obdobu. Bolo odhlasované, že maršál a osloboditeľ Prahy - RUS! , musí z Prahy zmiznúť, ale v strachu, že by sa mohol odkiaľsi prihrnúť dav rozumných ľudí, ktorí by ich zamýšľanej amputácii…

  Izrael kvôli pandémii aktivoval najväčší bunker určený pre najvyšších predstaviteľov

  0

  Izrael, 4.apríl 2020 ( AM ) - Izrael aktivoval svoje Národné riadiace centrum (NMC) - vládny bunker. Toto zariadenie slúži ako mimoriadne chránené veliteľské a kontrolné miesto pre najvyšších izraelských úradníkov, aby mohli pokračovať v riadení krajiny počas veľkej krízy. Aktivácia Národného riadiaceh

  Starosta Dnepropetrovska dal vykopať 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19. Video

  0

  Ukrajina, 4.apríl 2020 ( AM )  - Ukrajinský Starosta Dnepropetrovska - Filatov vyhlásil, že mesto kúpilo 1 000 hrubých plastových vriec na uloženie tiel obetí koronavírusu a tiež pripravilo 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19, ktoré budú uložené v uzavretých rakvách a v dezinfikovaných vreciach. Hroby vykopali, aby pripravili mesto na…

  Rusko posilňuje západné hranice - raketomety Smerč umiestnili v Kaliningradskej oblasti

  0

  Slovensko, 3.apríl 2020 ( Sputnik ) - Rusko posilňuje svoju vojenskú prítomnosť na svojich západných hraniciach. Tento systém je schopný v priebehu piatich minút zasypať raketami osem kilometrov štvorcových územia potenciálneho nepriate

  Tvoja Svadba

  Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

  0

  Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

  Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

  0

  Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

  Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

  0

  Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

  Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

  0

  Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

  0

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

  Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

  0

  Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

  Tvoje Zdravie

  Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

  0

  Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

  Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

  0

  Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

  0

  Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

  Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

  0

  Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!

  Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

  0

  Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!

  Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

  0

  Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!