• Dušan Hirjak

  Boj proti šíreniu propagandy a triedny boj bohatých proti chudobným.

  Publikované 27.02. 2020 o 10:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť VIII.

  Tvorcom reformného zámeru „Systematická podpora v boji proti extrémizmu a šíreniu propagandy“  nepostačujú doterajšie aktivity a preto potrebujú ďalej „tlačiť na pílu“ a posunúť politiku boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy na vrchol politických aktivít. Pozrime sa, čo bolo doteraz vykonané. Tak napríklad:

     1. V roku 2015 bola schválená Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 a Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015 – 2018.
     2. V roku 2016 bol schválený Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 – 2018. Ďalej bol aktualizovaný zákon č. 300/2005 Z. z. ( Trestný zákon ) v rámci už spomínaného príklepu k zákonu č. 316/2016 Z. z., ktorý kritizoval aj sudca Štefan Harabin.
     3. V roku 2017 bola zriadená Národná protiteroristická jednotka v štruktúre NAKA Prezídia PZ SR.

  Tvorcovia reformného zámeru sa tvária, že pochopili a poučili sa z realizácie doterajších iniciatív a jednoznačne požadujú vytvoriť podmienky, aby proces priestupkového a trestného konania  voči páchateľom priestupkov a trestných činov bol efektívny, teda aby prinášal výsledky.  Je to výraz určitej múdrosti či skúsenosti: keď nehorí, potom nie je čo hasiť a čo s hasičmi ?! Keďže za každú cenu musia byť výsledky ( musí horieť ), tak Brusel aj so zástupcami národných vlád vymyslel, že do ich rozhodnutia bude zakomponované, že treba zmeniť  filozofiu oznamovania – hlásenia trestných činov z extrémizmu.  Celý proces bude efektívny vtedy, ak trestné oznámenia nebudú viazané na tieto osoby, ktoré sa cítia poškodené, ale ak trestné oznámenia bude podávať ktokoľvek, komu sa nepáčia určité myšlienky a postoje kohokoľvek  z radov občanov či politikov. Za tejto situácie budú veľmi potrební aj samotní „Hasiči“, pretože bez nich to nepôjde.

  Pokladá sa za potrebné dostať na vyššiu úroveň bezpečnostný manažment. Musí sa rozvinúť proaktívne pôsobenie  voči šíreniu  propagandy a dezinformáciám, ktoré vraj ohrozujú stabilitu spoločnosti. Ale kto vlastne v našej spoločnosti šíri propagandu ?

  Na pomoc si zoberiem znova „Encyklopédiu politika“ ( Praha, 1996 ). V knihe je celkom jednoduchá definícia propagandy.  Je to šírenie a objasňovanie politických názorov. Teraz je to už jasnejšie v tom, že ak politická polícia ako štátny útvar bude mať za úlohu bojovať proti šíreniu propagandy, tak iba proti šíreniu určitých politických názorov, nie vôbec. Existujú politické názory, ktoré nie sú po chuti našej vládnej moci, ale ani EÚ a Bruselu.

  Nepredpokladám, že štátna moc bude cez nástroj politickej polície  bojovať proti súkromnej mediálnej sfére, pretože táto sféra je najdôležitejším nástrojom  propagandy v súčasnom období. Podľa oficiálnej propagandy si už ani jeden deň a jednu hodinu  nesmieme náš život predstaviť bez EÚ a jej oficiálnych rozhodnutí. Propaganda politiky EÚ ( Bruselu ) je masívna, rozhodujúca, dlhodobá a komplexne koncipovaná, takže máme veriť tomu, že bez nej sme stratení a nemôžeme pomýšľať na niečo iné.

  Predpokladám, že štát bude v rozpore s Ústavou SR cez realizáciu spomínaného projektu mať záujem potláčať určité – iné ako oficiálne politické názory rôznych politických oponentov ( subjektov ) a občanov, ktorí sa k tomu odhodlajú v rámci súťaže politických síl, respektíve cez sociálne siete. Pričom jadrom každého demokratického zriadenia je rešpektovanie rôznorodých politických názorov. ( Viď Peter Kresák „Občan a demokracia“ z roku 1997 ). Tento autor uvedenej publikácie doslova napísal: „Sloboda prejavu sa všeobecne akceptuje ako základ každej demokracie, ale aj ako nevyhnutný predpoklad pre uplatňovanie celého radu ďalších práv a slobôd. Veď aký zmysel by malo napríklad právo občanov pokojne sa zhromažďovať, keby na zhromaždení nemohli  prejaviť svoj vlastný názor, alebo petičné právo, keby sa mohli občania s petíciami obracať  na štátne orgány iba vo veciach, ktoré by chceli počuť ich predstavitelia ?“ ( str. 97 )

  Čiže boj proti šíreniu propagandy nebude ničím iným iba bojom proti určitým politickým názorom, ktoré sa budú cez politickú políciu zastrašovať, potláčať. Práve boj proti šíreniu propagandy dosvedčuje, že v rámci Ministerstva vnútra SR bude sformované ministerstvo pravdy, ktoré bude strážiť tie správne politické názory a potláčať tie nesprávne názory a postoje. To je jasný „fašistický prvok“ v plánoch štátnej moci. Navrhujem takúto organizačnú zložku nazvať určitou skratkou po vzoru Gestapa. V našom prípade  môže mať názov celkom príjemný, napríklad TANAP, ktorá bude znamenať: Tajná  ( TA ) názorová ( NA ) polícia ( P ).

  Podľa tvorcov dokumentu šírenie uvedených záležitosti vychádza z prostredia extrémistických skupín a hnutí, pričom tieto subjekty vôbec nie sú konkrétne pomenované. Ak sme si donedávna mysleli, že to môže platiť iba o ĽS – NS a jej niektorých členov, tak je potrebné sa tejto myšlienky vzdať, pretože tu najskôr bude priebežne dochádzať zo strany represívnych zložiek k určitej flexibilite pri „výbere“ extrémnych prejavov u jednotlivcov a skupín. Treba si uvedomiť, že režimu politiky boja proti extrémizmu podliehame všetci ako občania SR. Zároveň je možné predpokladať, že budú aj výnimky, ak budú rôzne skupiny či jednotlivci deklarovať svoju podporu politike neoliberalizmu, či politike národnej vlády a Bruselu.

  Veľmi úsmevne pôsobí na mňa zámer rozvinúť proaktívne pôsobenie  voči šíreniu propagandy a dezinformácií zo strany extrémistických skupín a hnutí. Tvorcovia reformného zámeru vedome zavádzajú všetkých , ktorí to môžu čítať a rozprávať o tom, pretože šírenie propagandy a dezinformácií patrí k nevyhnutnej agende politických elít a samotného politického konania, čo znamená, že šírenie sa deje zhora od EÚ a jej orgánov a inštitúcií až k vládam na národnej úrovni a pritom v ruka v ruke s celou mediálnou sférou.

  Šírenie propagandy a dezinformácií nie je možné prenášať na plecia niekoho iného a najmä tých, ktorí okrem svojej pracovnej sily  nevlastnia nič iné. Ako neskôr pripomeniem názory jedného významného profesora na otázky demokracie v kapitalizme, tak kapitalistická demokracia nemôže existovať  bez masívneho ovplyvňovania verejnej mienky, bez vyvolávania strachu  a politickej apatie. Reformný zámer je práve takým projektom, cez ktorý plánujú predstavitelia štátnej moci ovplyvňovať verejnú mienku veľmi silným spôsobom, pretože sa budú v médiách a vo verejnej správe neustále zdôrazňovať hrozby z prejavov extrémizmu, budú sa navršovať počty  odhalených prípadov extrémizmu a ich potieranie, budú sa v záležitostiach extrémizmu vzdelávať deti v MŠ, ZŠ, na stredných školách a vysokých školách. A vzdelávanie či skôr mohutná propaganda neobíde ani verejnosť. A to všetko za tichej a mravenčej práce novodobých expertov, ktorí svoju „odbornosť“ budú vteľovať do rôznych podôb práce OČTK a „skvalitnenia“ legislatívneho procesu, ktorý v dnešnej dobe sa významnou mierou deje podriaďovaním sa únijovému právu.

  Môžeme si vybrať, o čo tvorcom reformného zámeru v skutočnosti ide. Podľa ich zdôvodnení ide o to, aby bola zaručená vnútroštátna bezpečnosť a bezpečnosť obyvateľstva SR. Lenže niektoré vyfabrikované „prípady extrémizmu“ v súčasnosti nepotvrdzujú, že nás, občanov SR, ohrozoval Marián Kotleba, M. Mazúrek, vydavateľ časopisu Zem a Vek a najnovšie aj prípad Róberta Fica, či pánov Daňa a Vaského.  Z mnohých dôvodov je možné predpokladať, že zdôvodňovanie potreby rozvinutia politiky boja proti extrémizmu z dôvodov zaistenia bezpečnosti obyvateľom SR, je exemplárnym prípadom šírenia propagandy, pretože v skutočnosti ide o niečo iné, podstatné a veľmi dôležité. Čo to je ?

  Politické elity  si vymysleli pre občanov „právo na bezpečnosť“ a pod zástavou tohto ľudomilého počinu začali so sledovaním a kontrolou obyvateľstva, ale nie kvôli bezpečnosti, ale kvôli zásadnému posilneniu moci vládnucich kruhov v celom priestore EÚ.  Dochádza k nárastu autoritárskych a totalitárnych praktík aj našej vládnej moci, pretože musíme plniť zadanie z Bruselu, ktoré už dávnejšie pripravil a presadzuje reálny neoliberalizmus.

  Prezidentka SR sa vyjadrila, ako som už na inom mieste pripomenul, že má obavy, keď počuje o kladení národných záujmov pred spoločné záujmy. Je tragické, že takto rozmýšľa ústavný činiteľ SR. Spoločné záujmy majú občania SR, ktoré je potrebné  demokratický sformulovať    a presadzovať a tie majú byť výrazom  podpory národných záujmov. My, obyvatelia SR, nemôžeme mať spoločné záujmy s tými, čo riadia EÚ, pretože v tomto prípade ide o spojenie finančných, korporátnych, politických    a vojenských elít, ktoré si  prostredníctvom postavenej inštitucionálnej štruktúry EÚ získali národné vlády, národné parlamenty a rôznych prisluhovačov.

  Tie spoločné záujmy uvedených elít, to je  práve aj posilňovanie politiky boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy. Ide teda o moc, lenže s jej využitím nie v prospech obyvateľstva SR. Ide najskôr o to, čo Květa Pohlhammer v svojom článku zo dňa 3.12.2019 „Retro: Sedem ťažkých hriechov  EÚ“, uverejnenom na serveri e-republika.cz okrem iného napísala. Citujem: „Warren Buffett, veľký medzinárodný finančný špekulant, prehlásil, že prebieha zúrivý triedny boj. Triedny boj bohatých proti chudobným. Som pyšný na to, že patrím k tým bohatým. A som presvedčený, že my v tomto boji zvíťazíme.“

  V akom boji majú teda bohatí zvíťaziť na chudobnými, nad nami, obyčajnými ľuďmi práce a života ? Nepôjde o žiadne zorganizovanie   nejakej ozbrojenej revolúcie   na spôsob VOSR, ale o stále silnejšie presadzovanie tichej  a plazivej moci nad spoločnosťami, národnými štátmi, nad životom občanov, nad všetkými verejnými zdrojmi potrebnými pre život   v duchu  filozofie globalizácie. Zvíťaziť v boji nad chudobnými bude znamenať dosiahnuť  stav nezvratnosti v spravovaní ľudských spoločenstiev, v ktorých už nebude potrebné zo strany vládcov  organizovať a dodávať ľuďom ilúziu demokracie, pretože indoktrinácia obyvateľstva bude dokonaná. Mimochodom, samotné dezinformácie majú svoj veľký význam, pretože patria k jednej z metód indoktrinácie obyvateľstva.

  Tvorcovia dokumentu – reformného zámeru „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v SR“ sa chystajú vzdelávať nielen deti a mládež v školských laviciach, ale určitým spôsobom aj samotnú verejnosť.    Keďže už v rámci zdôvodnenia projektu šíria či presadzujú niečo z propagandy a niečo z dezinformácií, je možné predpokladať, že sa občania skutočne niečo dozvedia napríklad o fungovaní demokracie v kapitalistickej spoločnosti ?

  Predpokladám, že nie !

  Úlohou zákonodarnej a výkonnej moci v prvom rade je vytvárať podmienky k osvieteniu občanov a toto osvietenie je možné len vtedy, ak sa občania dočkajú verejného zdôvodňovania politiky  a ak sa budú môcť aktívne zapájať do rozhodovacích procesov. Toto presadiť, to si vyžaduje, aby k tomuto osvieteniu občanov a k ich účasti na správe a riadení štátu boli ustanovené primerané inštitúcie, na ktoré budú kladené zodpovedné úlohy. Niektoré inštitúcie existujú aj v súčasnosti, napríklad politické strany a hnutia, či politické neziskovky. Samotný vznik politickej strany, jej existencia a poslanie v spoločnosti sú nastavené tak, že v prvom rade sa venuje pozornosť vytvoreniu  politického priestoru  pre skupinu svojich určených členov a hľadanie  spôsobov, ako sa dostať k mandátom poslancov a teda aj k samotnej moci.

  Z toho vyplýva, že ich záujem o občanov a ich aktívny vplyv na tvorbu a realizáciu politiky sa končí pri parlamentnej demokracií.  A nás, občanov, politické strany upokojujú „radostnou novinou“, že máme  slobodné a demokratické voľby. Najčerstvejším príkladom toho, ako sa voľby dajú zmanipulovať, bola voľba prezidenta SR v roku 2019. Volebné zákony sú však schválené tak, že vyhovujú iba parlamentnej demokracií a nedovoľujú občanom – voličom mať zásadný vplyv na výber kandidátov na poslancov či prezidenta SR.  Politické neziskovky nepatria k demokratickým štruktúram spoločnosti. Plnia zadania reálne existujúceho neoliberalizmu a pomáhajú podporovať tie právne  a politické nástroje, ktoré presadzuje  vládnuca trieda.

  Skutočná demokracia si vyžaduje mať inštitúcie a inštitúty, ktoré budú umožňovať  mať účasť občanov na správe svojej krajiny, svojho štátu. Lenže túto záležitosť si spojené elity úzkostlivo strážia  a nedovolia, aby bolo viac demokracie. Dôvod je jasný: potrebujú mať k dispozícií nesmiernu moc nad obyvateľstvom členských štátov. Z tohto dôvodu žijeme  len v podmienkach kapitalistickej demokracie.

  Čo si je potrebné uvedomovať, ak nás propaganda demokratického Západu oslňuje predstavou skvelej demokracie ?

   

  Koniec časti VIII.

  Pokračovanie v časti IX.

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.22
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Dôveryhodnosť

  Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   V ostatnom čase je takmer denne diskusia o voľbe generálneho prokurátora. Striedajú sa argumenty, názory, postoje, vyjadrenia. Najčastejšie sa hovorí o prijatí novely zákona, ktorá umožní rozšíriť paletu kandidátov aj z prostredia mimo portfólia doterajších prokurátorov Viem, je to odborná téma a široká verejnosť…

  Európska únia kritizuje Slovensko kvôli uprednostňovaniu slovenských potravín

  Bratislava/Brusel 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vedenie Európskej únie zaslalo Slovensku varovanie. Kritizuje zákon z dielne predchádzajúcej vlády, ktorý zvýhodňuje domácich slovenských potravinátov a výrobcov. Podľa EÚ je to diskriminácia voči zahraničným výrobcom. Brusel dal Slovensku 3 mesiace na reakciu a nápravu situácie Počas minulej vlády vstúpil do platnosti…

  Korčok vydal pokyn na kontrolu vydávania víz v Petrohrade aj v Moskve

  Bratislava 3. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) dal pokyn na preventívnu a komplexnú kontrolu procesu vydávania víz nielen v Petrohrade, ale aj v Moskve. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie V činnosti kontrolnej skupiny budú začlenené nielen…

  Výbor europarlamentu odmietol kandidáta do čela Európskeho orgánu pre bankovníctvo, lebo ním bol muž

  Brusel 3. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Kľúčový výbor Európskeho parlamentu (EP) v piatok zamietol výber kandidáta na post riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), lebo nominantom nebola žena. Informovala o tom agentúra AFP Poslanci hospodárskeho výboru EP odmietli Francúza Francoisa-Louisa Michauda tesnou väčšinou hlasov 24 k 23, pričom desiati…

  Kučera a Šofranko podporujú kampaň športovcov s intelektuálnym znevýhodnením

  Bratislava 3. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Karol Kučera Facebook)   Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a bývalý tenista Karol Kučera (OĽaNO) vyzýva verejnosť na podporu kampane Sme tu medzi Vami – Deklarácia inklúzie, ktorou chce národná športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko upozorniť na potrebu dodržiavania medzinárodných dohovorov a napĺňanie práv…

  Polícia zadržala v Bardejovskej Novej Vsi 28 migrantov

  Svidník 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Polícia SR Facebook)   Policajná hliadka dnes zadržala neďaleko Bardejova 28 migrantov. Ako informuje polícia na sociálnej sieti, hliadka zastavila dodávku v Bardejovskej Novej Vsi, v ktorej bolo 21 migrantov. Následne polícia vypátrala ďalších sedem osôb, ktoré nestihli do dodávky nastúpiť „Dnes dopoludnia nahlásil na číslo…

  Teherán údajne pozná príčinu požiaru nad jadrovým zariadením, no neprezradí ju

  Teherán 3. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Atomic Energy Organization of Iran)   Teherán tvrdí, že pozná príčinu výbuchu a následného požiaru budovy nad iránskym podzemným jadrovým zariadením Natanz, no z "bezpečnostných dôvodov" ju neplánuje zverejniť K zodpovednosti za štvrtkový prípad sa prihlásila skupina Gepardi vlasti. Fakt, že iránski experti dosiaľ o takejto…

  Guvernér Benátska chce zaviesť nové opatrenia pre ľudí s pozitívnym testom na koronavírus

  Rím 3. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Luca Zaia Twitter)   Guvernér talianskeho regiónu Benátsko plánuje zaviesť nové opatrenia týkajúce sa ľudí, ktorí majú pozitívy test na nový koronavírus, no odmietajú ísť do karantény alebo poskytnúť zdravotníckym orgánom detaily o svojich nedávnych kontaktoch Po dňoch, keď v regióne mali menej ako desať denných…

  Kanada pozastavila zmluvu s Hongkongom o vydávaní páchateľov trestných činov

  Ottawa 3. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Justin Tang)   Kanada v piatok pozastavila platnosť dohody s Hongkongom o vydávaní páchateľov trestných činov. Urobila tak v reakcii na schválenie zákona o národnej bezpečnosti pre územie autonómneho Hongkongu čínskym parlamentom zo začiatku týždňa. Informovala o tom agentúra AFP Kanada tiež zastavuje vývoz…

  Črtá sa v KDH nová spolupráca? Majerský a Palko?

  Bratislava 3. júla 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf Prešovského samosprávneho kraja a kandidát na post predsedu mimoparlamentnej strany KDH Milan Majerský včera informoval o svojom netradičnom rozhodnutí stretnúť sa a hovoriť o možnej spolupráci s bývalým ministrom vnútra Vladimírom Palkom, ktorý mal byť podľa mnohých jeho súperom v hlasovaní o…

  Kollára prišli na bratislavské námestie vyzvať na odstúpenie z čela parlamentu asi dve stovky protestujúcich

  Bratislava 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zhruba dve stovky ľudí dnes prišli vyzvať na Námestie SNP v Bratislave Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil z postu predsedu parlamentu. Dôvodom je jeho kauza odkopírovanej diplomovej práce. V rukách držali transparenty s nápismi ako „Matovič chráni podvodníkov“, „Podvodníci vypadnite“ či „Preč…

  Fico: Neexistuje žiadny dôvod na väznenie exšéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru

  Bratislava 3. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Neexistuje dôvod na to, aby bol bývalý predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán K. vo väzbe. Tvrdí to predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti "Aj sudca Špecializovaného trestného súdu potvrdil, že nie je žiadny dôvod na obvinenie Kajetána…

  DAC Dunajská Streda reaguje na Matovičovu kritiku: "Rovnako nebezpečné sú aj kúpaliská, divadlá, kiná, bary či pohostinstvá. Život však musí bežať ďalej"

  Bratislava 3. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Futbalový klub DAC Dunajská Streda v piatok na svojej stránke zverejnil stanovisko k stredajšiemu zápasu Fortuna ligy a v súvislosti s kritikou opatrení vyjadrilo presvedčenie, že aj futbal je dôležitá súčasť života spoločnosti. Stanovisko je reakciu na kritiku zo strany premiéra Igora Matoviča…

  Annu Mondekovú vybrali do pozície v Organizácii spojených národov

  Bratislava 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Slovenku Annu Mondekovú vybrali do pozície v Organizácii spojených národov (OSN) z viac ako 400 kandidátov. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ). Slovensko tak posilnilo svoje zastúpenie v štruktúrach OSN. Mondeková pôsobí od…

  Merkelová prehovorila o "nástroji proti populistom a antidemokratom"

  Berlín 3. júla 2020  (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Michael Sohn)   Kancelárka SRN Angela Merkelová vyzvala k boju za "ekonomicky a sociálne stabilnú a jednotnú Európu". To je podľa jej slov rozhodujúci politický nástroj proti populistickým a antidemokratickým hnutiam "Naším cieľom je dosiahnuť zhodu (v otázkach rozpočtu a fondu na záchranu európskej ekonomiky) čo…

  Rozhodnutie o registrácii lieku na COVID-19 platí aj pre Slovensko

  Bratislava 3. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-John Locher)   Piatkové rozhodnutie Európskej komisie o podmienečnej registrácii lieku na ochorenie COVID-19 s účinnou látkou remdezivir je automaticky platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková "Podmienečná registrácia znamená, že v čase…

  Pri diplomovke Kollára robia z komára somára. Vláda sa nerozpadne, lebo jej kľúčovým účastníkom to nevyhovuje

  Bratislava 3. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Z obláčika okolo diplomovky Borisa Kollára nezaprší. Želanie liberálnych médií sa zrejme nesplní: na pokus o zvrhnutie vlády je táto akcia príliš slabá a nešikovná. Alebo tým niekto sleduje (či zakrýva) čosi úplne iné? V politike je naozaj máločo úplná náhoda. Preto je…

  Kremský odporúča ministrovi Doležalovi zopakovať výberové konanie na predsedu regulačného úradu

  Bratislava 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) navrhuje zopakovať výberové konanie na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Agentúru SITA o tom informovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) V piatok pritom na zasadnutí Komisie pre…

  TopDesat

  5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

  0

  Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.   1. Ponožky ti po

  Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

  0

  Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

  Prečo bábätká žmurkajú sotva a dospelí stále?

  0

  Keď sa pozeráš do očí malého bábätka, môžeš si všimnúť, že tieto malé klbká šťastia žmurkajú oveľa menej, ako by si čakal. Ako je to možné? Početné štúdie zdokumentovali, že dospelí žmurkajú očami v priemere asi 15-krát za minútu. Novorodenci a dojčatá uvidíš ale žmurkať oveľa menej, pretože niektoré z nich žmurknú…

  Čínsky faraón Š´-chuang-ti (1.časť)

  0

  V top desať milujeme záhady a keď sa k tomu pridajú aj rozprávkové poklady, sme vo vytržení. Inak tomu nie je ani pri prekrásnej hrobke zakladateľa dynastie čchin, ktorá ukrýva ešte stále rozprávkové poklady a záhady, ktoré priťahujú historikov a archeológov z celého sveta. Jednou z kľúčových osobností čínskej histórie je Š´- chuang-ti, ktorý žil a pôsobil v rokoch…

  Myslíš si, že by si dokázal žiť bez baktérií?

  0

  Myšlienka, že miliardy baktérií sa ti teraz roja na pokožke a v tele, určite stačí na to, aby ti to prišlo dosť nechutné. Podvedome sa ich chceš zbaviť, ale dôležitejšia je otázka, či vôbec dokážeš bez nich prežiť? A keďže ako ľudské tvory nedokážeme prežiť bez uhlíka, dusíka, imunitného systému…

  Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

  0

  Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

  Vo svete IT

  Inteligentné hodinky KOSPET PROBE – vodotesné štýlovky s vynikajúcou výdržou za pár desiatok eur

  0

  Spoločnosť KOSPET je vo svete inteligentných hodiniek pomerne krátko, no vďaka svojim štýlovým a najmä dostupným modelom dokázala na medzinárodnom trhu pomerne výrazne zamútiť vody. Modelové rady tohto výrobcu sú už dnes pomerne veľké, pričom sa nedávno rozšírili o ďalší zaujímavý kúsok, ktorý určite stojí za povšimnutie. Reč je o…

  Satelit TESS americkej NASA odhalil niečo, čo sme doposiaľ ešte nevideli

  0

  Vedci tvrdia, že objavili odhalené planetárne jadro masívnej planéty. Ide o objav, ktorý by mohol objasniť formáciu planét a ich následnú evolúciu. Pozostatok planéty sa nazýva TOI-849b. Odhalený bol pomocou satelitu americkej vesmírnej agentúry NASA, TESS (pozn. redakcie: Transiting Exoplanet Survey Satellite). TESS sa dostal na obežnú dráhu v roku…

  Xiaomi pravdepodobne už čoskoro posunie rýchle nabíjanie na novú úroveň. Certifikáciou prešla 120W rýchlonabíjačka

  0

  Rýchle nabíjanie smartfónov pri výkone 100W a viac by mohlo byť už čoskoro realitou. Aspoň to hovorili správy, ktoré sa dostali na povrch v priebehu minulého týždňa prostredníctvom známeho tisptera. Vyzerá to tak, že skutočne by sa tak mohlo stať v dohľadnej dobe. Najnovšie portál Gizmochina.com poukazuje na certifikáciu rýchlonabíjačky…

  DXOMARK: „Predná selfie kamera zariadenia Xiaomi Mi 10 Pro nedokáže udržať krok s konkurenciou“

  0

  Bližší fotografický test populárneho vlajkového smartfónu Mi 10 Pro od čínskeho Xiaomi prišiel so zaujímavými, ba až nečakanými odhaleniami. Jeden z technologicky najvyspelejších smartfónov s operačným systémom Android sa v nedávnom teste selfie fotoaparátu príliš „nepochlapil“, keďže podľa testu DXOMARK jednoducho selfie kamera zaostáva za zvyškom celého smartfónu. Rozdiel medzi…

  Elon Musk môže mať dôvod na radosť. Za uplynulý kvartál predali cez 90-tisíc elektromobilov Tesla

  0

  Pandémia nepandémia, Elon Musk môže mať dôvod na radosť. Podľa zverejnenej štvrťročnej správy sa im podarilo prekročiť magickú hodnotu počtu predaných elektromobilov. Viac ako 90-tisíc vozidiel Spoločnosť prostredníctvom tlačovej správy informuje verejnosť, že v priebehu uplynulého kvartálu vyprodukovali celkovo 6,326 vozidiel Model S/X a 75,946 vozidiel Model 3/Y. Druhým dychom…

  Satelit TESS odhaľuje nové informácie o exoplanéte KELT-9b, ktorá je jednou z najhorúcejších, aké poznáme

  0

  Nové meranie prostredníctvom TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) umožnili astronómom lepšie pochopiť bizardné prostredie exoplanéty KELT-9b, ktorá sa pokladá za jednu z najhorúcejších, akú poznáme. Téme sa venuje americká NASA. „Faktor divnosti je pri planéte KELT-9b vysoký..,“ hovorí John Ahlers, astronóm NASA pôsobiaci v Greenbelte v Marylande. Ďalej dodáva: „Je…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

  0

  Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

  TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

  0

  Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

  Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

  0

  Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

  Niečo pre milovníkov kávy: Ako uložiť šálky vkusne a moderne?

  0

  Niečo pre milovníkov kávy, ktorí nevedia kam ukladať šálky. Ako uložiť šálky? Vyrobte si vkusné police, úložné boxy na vaše šálky, zrecyklujte staré predmety.

  Ako použiť levanduľu v kuchyni? Z týchto receptov budeš nadšená!

  0

  Osviežujúcu levanduľovú limonádu, ktorá počas letných horúčav padne každému vhod, si môžete pripraviť aj pomocou vyššie spomínaného levanduľového sirupu. Ak však nemáte v pláne variť do zásoby sirup z levanduľových kvetov, no chcete návštevu či rodinu pohostiť aj sviežou a nie úplne tradičnou limonádou, v tomto prípade vám prezradíme, ako…

  Sukne na leto: TOP kúsky, ktoré by mala mať v šatníku každá z nás!

  1

  Aké sú letné trendy pre rok 2020? Čo si doplniť do šatníka a nosiť hoci aj každý deň? Sukne na leto sú ideálne, pretože sú ľahké a vzdušné. Ktoré sú IN?

  Svetlo sveta

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

  0

  Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

  Armádny Magazín

  Unijný zákaz olova v mokradiach

  0

  Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

  V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

  0

  Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

  Video: "Zaručene zničí akýkoľvek cieľ." Ako raketový komplex Bal posilnil pobrežnú obranu Ruska

  0

  Rusko, 3. júl 2020 (AM, Sputnik ) -  Ruský pobrežný raketový komplex Bal "úspešne zasiahol cieľ v Čiernom mori", uvádza sa na stránke ruského ministerstva obrany na Facebooku. Rolu lode podmieneného protivníka plnil terč vybavený špeciálnymi uhlovými radarovými reflektormi. Bal sa stal dôležit

  Regionálne mocnosti v Ázii podporujú vojenskú spoluprácu proti Číne

  0

  Austrália, 3. júl 2020 (AM ) - Indonézia a Filipíny, dvaja z najdôležitejších austrálskych partnerov v oblasti regionálnej bezpečnosti, privítali plán Canberry na vybudovanie veľkej vojenskej sily ako sily dobra v stále nestabilnejšom regióne. Hovorca indonézskeho ministra obrany Prabowo Subianto v stred

  Jemenská armáda zase čistí rozsiahle oblasti od saudskoarabských žoldnierov - pozrite si video

  0

  Jemen, 3.júl 2020 ( AM ) - Jemenská vojna, v ktorej Spojené štáty a Británia podporujú saudskú koalíciu, zabila viac ako 100 000 ľudí a milióny dostala na pokraj hladomoru. Jemenská armáda oslobodzuje rozsiahle oblasti od saudskoarabských žoldnierov v guvernéroch Maribu a Albydy. Štátna televízia zostrihala posledné ú

  Kyjev sa konečne dočkal jednotiek NATO na svojom území

  0

  Ukrajina, 2. júl 2020 (AM ) - A aj Budapešť sa konečne dočkala správneho okamihu na mäkkú okupáciu Zakarpatia. Kyjevský  reformátori sú dokonca šťastní. No  ťažko predpokladať ako to skončí.   Maďarský minister zahraničných vecí Peter Sijarto v predvečer povedal, že Budapešť je pripravená vyslať mnohonárodný ženijný prápor „Tisa“, aby odstránil škody spôs

  Tvoja Svadba

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

  0

  Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

  Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

  0

  Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

  Svadobné šaty podľa typu postavy: Aké si vybrať pre seba?

  0

  „Och, tie sú nádherné. Tie musím mať," to si pravdepodobne v mysli hovoríte, keď máte pár mesiacov pred svadbou a listujete si v katalógu so svadobnými šatami. Už si hneď predstavujete, ako vznešene v nich kráčate k oltáru a všetci od úžasu híkajú. A vy sa cítite ako filmová hviezda na…

  Tvoje Zdravie

  Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

  0

  Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

  Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

  0

  Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

  Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

  0

  Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

  Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

  TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

  0

  Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!

  Sú aj vo vašom jedálničku? Tu je 7 dôvodov, prečo jesť artičoky!

  0

  Spoznajte tie najlepšie dôvody, prečo jesť artičoky pravidelne. Nemá táto zdravá zelenina miesto vo vašom jedálničku? Možno je ten pravý čas napraviť to!