• Dušan Hirjak

  Verejná správa v SR sa má postupne zapojiť do boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy.

  Publikované 22.02. 2020 o 11:58 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť VI.

  Čo je v súvislosti s bojom proti extrémizmu a šíreniu propagandy zaujímavé ?

  Vládna moc sa vážne rozhodla zrealizovať určité projekty k tomu, aby verejnú správu v SR odborne či legislatívne prinútila k efektívnemu odhaľovaniu extrémizmu  v radoch občanov a aby  existoval jednotný postup pracovníkov verejnej správy k potieraniu extrémizmu a spolupráca  s orgánmi činnými v trestnom konaní. Vládna moc teda nepočíta s tým, že by mala mať ochotu orientovať verejnú správu k pozitívnej úlohe v spoločnosti a síce: ako vytvárať podmienky pre systematickú účasť občanov na správe vecí verejných a umožniť im, aby sa stali aktívnou politickou silou v spoločnosti.

  O tom, akú orientáciu si vybrala vládna moc – pozitívnu či negatívnu – svedčí reformný zámer, ktorý ako dokument bol schválený pod názvom „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike.“ Je zaujímavé si  všimnúť, ako sa zdôvodňuje zmysluplnosť reformnej iniciatívy. Hneď z prvej vety je jasné, o aké prejavy extrémizmu na území SR ide a prečo je proti ním potrebné bojovať. Ide o extrémizmus odmietajúci základy demokratického právneho štátu, ktorý je jeden z najväčších rizík  pre vnútornú bezpečnosť štátu.

  Už som sa v predchádzajúcich častiach zmienil o tom, že kto môže narušiť základy demokratického právneho štátu. Môžu to byť iba tí, ktorí majú moc a pod rúškom ochrany EÚ ako hodnotového spoločenstva majú ideálnu príležitosť vychádzať v ústrety  silám národných a nadnárodných štruktúr s ich vlastnými záujmami.  Uvediem ešte jeden zaujímavý postreh z pera JUDr. Š. Harabina, ktorý ešte v októbri 2017 reagoval na prijatie zákona číslo 316/2016 Z. z., v ktorom potreba zmeny stíhania  trestných činov extrémizmu a rasizmu bola  realizovaná príklepom k zákonu inému. Pán Harabin sa priamo dotazuje, prečo nebola oponentúra a diskusia k príklepu.

  Pán Š. Harabin priamo označil, čoho sa dopustila Žitňanská ako ministerka spravodlivosti. V jej prípade ide podľa neho o: a) o neústavnú kriminalizáciu slobody slová, prejavu a myslenia, b) o rozšírenie štátnej korupcie rozšírením právomoci špecializovaného súdu, c) o zriadenie osobitného znaleckého útvaru na posudzovanie extrémizmu, d) v rozpore s Ústavou SR zavádza do trestného práva prezumpciu  viny. A na základe faktov si Š. Harabin dovolil konštatovať: „Tí, čo tento zákon o extrémizme prijali, by mali byť za  extrémizmus stíhaní.“

  Reformný zámer, samozrejme, s politickým extrémizmom politikov nepočíta, aspoň v prípade „svätých“ neoliberálov. Podľa tvorcov dokumentu  jedným zo zdrojov extrémizmu je propaganda, dezinformácie a klamlivé informácie, čo sa deje  najmä v prostredí internetu. Tvorcovia dokumentu správne pomenovali jeden zo zdrojov extrémizmu, ale politického. Záverečná časť vety je však zavádzajúca. Uvedený zdroj politického extrémizmu nie je potrebné hľadať v prostredí internetu, ale v prostredí politiky a politikov, v prostredí politických inštitúcií, v prostredí zadného dvora politiky a tiež  v prostredí súkromnej mediálnej sféry.

  Podľa tvorcov dokumentu zdroj extrémizmu tvorí živnú pôdu pre nárast antisystémových, antidemokratických politických postojov, ktoré často prerastajú do násilných trestných činov. Toto tvrdenie tvorcov dokumentu treba  rozdeliť na dve samostatné pozície, ktoré sa môžu v spoločnosti vyskytovať.  Nárast antisystémových a antidemokratických  politických postojov sa ničím nedokázal, ale môže v spoločnosti existovať ako súčasť slobody slová, myslenia a prejavu, zároveň ako súčasť politického boja a teda súťaže politických síl.

  Existencia takýchto politických postojov nemá  prečo byť záujmom represívnych zložiek štátu. Kto sa dopustí násilného trestného činu z akýchkoľvek dôvodov ( motívu ), má byť potrestaný podľa práva. Motív násilníka, ak je politický, sa nesmie štátnymi orgánmi scudziť ako dôkazný materiál pre posilnenie argumentu o potrebe boja proti extrémizmu. Druhá pozícia – prostredie internetu, je pre každého občana veľmi dôležitá a potrebná, pretože na internete si občan môže nachádzať rôzne informácie, rôzne postoje, rôzne prístupy k hodnoteniu politických procesov a javov a teda toto prostredie má  všetky predpoklady pozitívne vplývať na jeho politické postoje.

  Na internete sa človek môže „preklikať“ k pravdivým informáciám, teoretickým poznatkom a podobne a teda má reálnu možnosť a príležitosť odhaliť, čo skrýva propaganda, k čomu slúži dezinformácie a klamlivé informácie. To, čo tvrdia autori dokumentu, je teda zavadzajúce. Viem aj podľa seba, že ak by som sa podriadil výlučnému vplyvu súkromných médií a vyhláseniam politikov, tak ostanem človekom s naivnými predstavami o politike a svete, v ktorom žijem. Zastavme sa pri niekoľkých príkladoch.

  Úplne čerstvý príklad z dielne Európského parlamentu ( EP ) pochádza z 18.9.2019, ktorý rieši aj takú prisvojenú úlohu  v rámci EÚ ako je prepisovanie dejín. EP schválil „Uznesenie o význame európskej pamäti pre budúcnosť Európy.“ Dokument má číslo 2019/2919 a jeho autorkou je česká eurokomisárka  V. Jourová.  Tento dokument nemám v úmysle teraz analyzovať, ale je možné si o ňom prečítať na internete  komentár s názvom „Trestuhodné uznesenie EP prepisuje historickú skutočnosť“ od autorky PhDr.  V. Vítovej, predsedníčky Aliancie národných síl v ČR.

  Ďalšie príklady. Nezákonné vojny NATO v Afganistane,  Iraku, Líbyi a Sýrií si vyžadujú  zo strany mocných demokratického Západu neustále konštruovať dezinformácie a zakrývať fakty. Ešte dnes si pamätám, ako náš denník Pravda po desiatich rokoch od začiatku vojny v Iraku uviedol na prvú stranu nadpis: „Vojna v Iraku bola chyba.“  Všimnime si, bola to chyba, nie zločin či anexia! Podobne to platí  aj v prípade agresie NATO proti Juhoslávií. Ďalší príklad sa týka samotnej EÚ a najmä toho, prečo došlo k dnešnej podobe fungovania EÚ.  O nacistických koreňoch EÚ sa nebude hovoriť, rovnako sa nebude  hovoriť o ďalších súvislostiach s plánmi nacistického Nemecka. Nikdy a nikde sa nebude zdôrazňovať, že fašizmus  je najreakčnejšia forma kapitalizmu. Pre naivných bude úplne postačovať, ak sa im bude tvrdiť, že EÚ je mierový projekt a z tohto dôvodu každý takýto projekt musí akceptovať.

  Tvorcovia dokumentu sú znepokojení z toho, že extrémizmus a šírenie propagandy sa rozrastajú, zvyšuje sa ich intenzita, pričom identifikácia hrozieb je na nedostatočnej úrovni, je okrajovou záležitosťou a nereflektovanou oblasťou bezpečnosti.  Niektoré už spomínané príklady označené za extrémistické, jasne dosvedčujú, ako ľahko je ( bude ) možné preklasifikovať konanie jednotlivcov v rôznych odboroch činnosti na extrémistické, najmä ak si štát dokáže vychovať angažovaných bezpečnostných „podskokov“, ktorí budú mať  kompetenciu rozhodovať o tom, ktoré konanie človeka v spoločnosti je negatívne a je potrebné ho účinne riešiť a potláčať.

  Reformný zámer jasne stanovuje, že eliminácia prejavov extrémizmu , terorizmu a šírenia propagandy sa bude riešiť v celej spoločnosti. Práve z dôvodu, že  problematika boja proti extrémizmu a šírenia propagandy má byť riadnou súčasťou celého systému riadenia a spravovania spoločnosti, tak tvorcovia dokumentu požadujú, že je nevyhnutné vypracovať jednotné metodické postupy a návrhy adekvátnych , účinných nástrojov pre riešenie a potláčanie negatívnych  prejavov v spoločnosti.

  Nepochybujem, že medzi negatívne prejavy v spoločnosti sa budú pokladať aj určité názory, rovnako ako aj rôzne aktivity, ktoré nebudú  po vôli vládnej moci. Tvorcovia dokumentu jednoznačne určujú, že implementáciu metodických postupov bude potrebné zrealizovať od centrálne riadených bezpečnostných zložiek štátu až po najmenšie samosprávne jednotky v regiónoch tak, aby boli všetky zložky verejnej správy primerane schopné v rámci svojho bezpečnostného manažmentu vypracovať interné postupy  pre danú oblasť. Znamená to, že celé územie SR  má byť pokryté „ľudskými dronmi“ tak, aby bolo možné obyvateľstvo sledovať v jeho prejavoch a prijímať opatrenia k náprave.

  Čo to bude znamenať v skutočnosti ?  Verejnú správu tvoria štátne orgány a samosprávne orgány a to od úrovne obecnej samosprávy až po úroveň ústredných orgánov štátnej správy. Tvorcovia dokumentu plánujú činnosť verejnej správy do budúcnosti obohatiť o ustanovenie takých bezpečnostných odborov, ktoré budú riešiť vyhľadávanie, riešenie a potláčanie  negatívnych prejavov v spoločnosti. Preto požadujú, že okrem personálnych kapacít je potrebné budovať aj inštitucionálne a systémové prvky, ktoré spoločne budú tvoriť implementačný rámec v systéme boja proti extrémizmu a šírenia propagandy.

  Môžem konštatovať, že boj proti extrémizmu a šíreniu propagandy sa má stať pevnou súčasťou plnenia úloh celej verejnej správy, pretože sa to zdôvodňuje zabezpečením bezpečnosti obyvateľstva SR. To je len ďalšie klamlivé vytváranie obrazu o skutočnej potrebe spoločnosti. Pod zástavou bezpečnosti obyvateľstva je možné porušovať ústavné  slobody a preto  je potrebné veľmi zodpovedne zdôvodňovať potrebu boja proti extrémizmu. Lenže ako je možné zdôvodniť boj v našom národnom prostredí, keď rozhodnutia k tomuto a podobným bojom prichádzajú z Bruselu ?

  A keď také niečo prichádza z Bruselu a bolo schválené kartelom vlád členských štátov EÚ a poslancami EP, potom je to už organizovaná záležitosť, nad ktorou sa vznáša moc tých, ktorí majú v rukách  samotnú EÚ, respektíve sú nositeľmi konceptuálnej moci. Koho teda ohrozuje extrémizmus, šírenie propagandy či rôzne negatívne postoje v spoločnosti ? Podľa vládnej moci a jej prisluhovačov  je ohrozovaná bezpečnosť obyvateľov SR. Tvorcovia reformného zámeru si neuvedomujú a nepriznajú, že sami  v tomto prípade dezinformujú občanov či dokonca klamú. V skutočnosti nejde o bezpečnosť obyvateľstva, hoci tvorcovia  dokumentu úmyselne niekedy vsúvajú  medzi pojmy “extrémizmus“ a „šírenie propagandy“ aj pojem „terorizmus“.

  Občania SR v skutočnosti nemajú  sformulované žiadne skryté či otvorené politické ciele a aktivity a preto ani sami seba nemôžu ohrozovať. Politická demokracia bez občanov ako politickej sily je vyprázdnená. A aj za tejto situácie sa od občanov vyžaduje iba jedno – oslavovať voľby ako slobodné a demokratické. Voľby do NR SR totiž z určitého pohľadu predstavujú smutný deň spoločnosti, pretože moc občanov je volebným aktom „sprivatizovaná“ pre malú skupinu ľudí, ktorí formálne vystupujú ako zástupcovia občanov. Za túto „privatizáciu moci“ však samotná Ústava SR poskytuje dostatočnú náhradu, pretože je založená na princípe uplatnenia politickej reciprocity, ktorú majú za povinnosť zrealizovať práve volení zástupcovia.  Toto sa už ale nedeje, pretože väčšina z nich má záujem a možnosť slúžiť záujmom Bruselu či rôznym skupinám oligarchov.

  Extrémizmus a terorizmus boli ako hrozba vytvorené z úrovne  nositeľov konceptuálnej moci, aby bolo možné obmedzovať ústavné práva, zasievať strach v spoločnosti. Boj proti extrémizmu a a šíreniu propagandy má za úlohu  pomáhať ochraňovať záujmy vládnucich tried a určité politické ciele a politické aktivity dohodnuté na nadnárodnej úrovni. Tento boj prináša do každej spoločnosti „drahocenný liek“, ktorý má pomáhať tým, ktorí si prisvojili územia a zdroje členských štátov EÚ bez spätnej väzby.

  Ak sa zrealizuje reformný zámer za peniaze EÚ ( ide vraj o sumu 8,- miliónov eur ), potom budú vytvorené dostatočné predpoklady k plošnému sledovaniu obyvateľstva, ktoré sa stane prvým vážnym stupňom  na ceste k riadenej totalitnej spoločnosti. Okrem plošného sledovania plánujú tvorcovia reformného zámeru danú problematiku  dostať na všetky stupne vzdelávania a to už počnúc základnými školami, dávajúc dôraz na stredoškolské vzdelávanie a na komunikáciu na vysokých školách. Zároveň chcú riešiť aj potrebu informovania a vzdelávania širokých vrstiev obyvateľstva cez rôzne komunikačné prostriedky a masmédia, čo znamená, že občanov SR chcú ešte viacej, plánovite a za ich dane  ohlupovať.

  Namiesto využitia občanov ako politickej sily spoločnosti, ktorá má ústavnú ochranu svojich základných práv a slobôd, plánujú občanov použiť na zakonzervovanie ich  myslenia a aktivít strašiakmi extrémizmu, šírenia propagandy. Vládna moc má v pláne doplniť a spresniť  legislatívny rámec, určiť štandardy odbornej kvalifikácie personálu, aby ten bol schopný svojou „erudovanosťou“ identifikovať a potláčať prejavy extrémizmu a šírenia propagandy. Na príklade šeku na sumu 1488,- eur je možné vidieť, ako naliehavo potrebujeme erudovaných pracovníkov, pretože tento príklad je skôr o tom, že použiť šek ako bezpečnostnú hrozbu pre obyvateľov SR, to môže urobiť iba angažovaný psychopat, u ktorého propaganda demokratického Západu naplnila svoje poslanie.

  Okrem toho, že boj proti extrémizmu má byť záležitosťou celej verejnej správy na území SR, tvorcovia dokumentu požadujú, aby na úrovni ústredného orgánu  štátnej správy boli vytvorené vlastné analytické pracoviska pre oblasť vnútornej bezpečnosti.  Za príklad takéhoto prístupu tvorcovia dokumentu dávajú ČR, kde na MV ČR existuje odbor bezpečnostnej politiky s viac ako 50 pracovníkmi, ktorý pokrýva analytické a legislatívne kapacity a je tvorcom verejných politík v tejto oblasti.

  Na rozdiel od tvorcov reformného zámeru mám jednoduchšie a efektívnejšie riešenie.  Tvorcovia dokumentu nech si plánujú prácu hľadať inde, nie špehovaním ľudí a ich postihovaním.  Za názor sa nemá v demokratickej spoločnosti prenasledovať.  A pokiaľ ide o nejaké fyzické útoky rôzne motivované, tie nech riešia  priamo orgány činné v trestnom konaní v zmysle platných zákonov.

  Z uvedených dôvodov nepotrebujeme „zasviniť“ priestor verejnej správy  novým byrokratickým represívnym aparátom, ktorý si bude nárokovať  vykázať „pozitívne“ výsledky svojej práce a ešte k tomu sa miešať do činnosti orgánov činných v trestnom konaní a do legislatívneho procesu či vôbec do života obyčajných občanov SR.

  V minulom roku na  jeseň  prezidentka SR na slávnostnom večierku inštitútu Globsec v New  Yorku, ktorý bol venovaný 30. výročiu ukončenia totality v strednej Európe, okrem iného zdôraznila, že keď sú ľudia ticho, rozhodnutia zopár ľudí  môžu uchvátiť celý štát.  Práve toto, čo zdôraznila, sa dialo a deje. Ľudia sú ticho a preto vládna moc, ústavní činitelia či samotní poslanci si robia rozhodnutia po svojom alebo v súlade s tým, čo sa od nich požaduje.

  Ľudia sú ticho a ústavní činitelia podpísali Lisabonskú zmluvu. Ľudia sú ticho a preto pod vedením  vlády Mikuláša Dzurindu  poslanci NRSR prijali novelu Ústavy SR a bez zaváhania súhlasili, aby nad  SR vládla nadštátna tvorba vôle a európske právo. Ľudia sú ticho a preto naši vládni predstavitelia bez problémov môžu prijímať rozhodnutia v prospech EÚ, ktorá si uchvátila celý priestor členských štátov EÚ aj s obyvateľstvom. Ľudia sú ticho a preto v Bruseli sa formulujú a schvaľujú politiky spoločných záujmov ( skôr nadnárodných ) a teda v prospech všemocnej vládnucej triedy.

  A preto prezidentka SR má obavy, keď počuje o kladení  národných záujmov pred spoločné záujmy.  Medzi spoločné záujmy, a dnes je to už úplne jasné, patrí aj to,  aby boli ľudia ticho a to vo všetkých členských štátov EÚ. EÚ si z vlastnej a nekonečnej vôle prisvojila  politický život z členských štátov a ľudia sú ticho, pretože propaganda  o význame a úspechoch EÚ ich orientuje k tomu,  že majú množstvo výhod a slobodu. Lenže o akú slobodu ide v prípade jednotlivca ako individuálnej jednotky, ktorá sa chce pohybovať po EÚ ? Ide iba o takú slobodu jednotlivca, ktorá spĺňa kritéria  slobodnej pracovnej sily a to je v podstate všetko.

   

  Koniec časti VI.

  Pokračovanie v časti VII.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 142
  Celkové hodnotenie: 15.37
  Priemerná čítanosť: 937

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  108. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   A knieža sebavedome a hrdo rozprávalo a či sa vychvaľovalo ďalej, vediac veľmi dobre, že jeho slová triafali Rastislava priamo do živého a to ho tešilo: „Musím sa ti môj vzácny kráľovský strýko pochváliť aj s tým, že sa mi veľmi darí zvyšovať úroveň…

  Ohrozenie novým koronavírusom cíti 82 percent Slovákov

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ohrozených novým koronavírusom sa cíti 82 percent Slovákov, predovšetkým ide o seniorov nad 65 rokov, najmenej ohrození sa cítia mladí ľudia do 29 rokov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorá ho realizovala na vzorke 1003 respondentov vo veku 18 a viac rokov 27.…

  Od pondelka do platnosti vstúpia nové opatrenia pre ochorenie COVID-19

  Bratislava 4. apríla 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od pondelkového (6. 4.) rána 7.00 h do platnosti vstúpia nové opatrenia, ktoré boli prijaté vládou SR na boj s novým koronavírusom. TASR o tom v sobotu informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Medzi opatrenia patrí napríklad to, že každý, kto vstúpi na…

  Virológ okomentoval pravdepodobnosť návratu koronavírusu po pandémii

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Koronavírus sa môže vrátiť ako chrípka, to znamená v období zlého počasia a hromadného zníženia imunity, zároveň disponuje pomerne nízkou patogenitou. Tento názor pre Sputnik vyjadril Viktor Zujev, virológ a vedecký pracovník Národného výskumného centra epidemiológie a mikrobiológie akademika Nikolaja Gamaleja Virológ sa…

  Automobilka Kia obnoví výrobu v dvojzmennej prevádzke

  Teplička nad Váhom 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Erika Ďurčová)   Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) obnoví výrobu automobilov v Tepličke nad Váhom od pondelka 6. apríla v dvojzmennej prevádzke. Informuje o tom na svojej internetovej stránke Pôvodne mala automobilka obnoviť výrobu automobilov v trojzmennej prevádzke a po Veľkej noci mala…

  V nasledujúcich desaťročiach hrozí vymretie jednému miliónu druhov živočíchov

  Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslav Košírer)   V nasledujúcich desaťročiach je vyhynutím ohrozených jeden milión rôznych druhov živočíchov. Uvádza sa to v publikácii ministerstva životného prostredia (MŽP) Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj, ktorú envirorezort sprístupnil na svojej internetovej stránke MŽP v nej uvádza, že od roku…

  Pred hraničnými priechodmi pribudli označenia zelených jazdných pruhov

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Pred hraničnými priechodmi na vybraných úsekoch ciest v schengenskom priestore pribudli od piatka (3. 4.) nové dopravné značky. Označovať budú zelené jazdné pruhy, tzv. "green lane", určené pre kamióny s vybraným nákladom. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR Polícia má v prípade…

  Krajčí: Operácie čakajúcich pacientov by sa mohli postupne obnoviť po sviatkoch

  Trnava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR- Lukáš Grinaj)   Vo Fakultnej nemocnici v Trnave nie je aktuálne hospitalizovaný ani jeden pacient s potvrdeným ochorením COVID-19. Informovala o tom prednostka infekčnej kliniky Adriana Kršáková. Traja pacienti čakajú na výsledky. V nemocnici bolo doteraz hospitalizovaných celkovo šesť pacientov, u ktorých bolo ochorenie COVID-19…

  Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličky,platí od apríla

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Od začiatku apríla platí povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Polícia SR na to upozornila na sociálnej sieti. Vodiči sú povinní uvoľniť cestu najmä pre záchranné zložky Vodič musí počas jazdy uvoľniť vozovku…

  Zastavila sa bruselská vítačská mašinéria v dôsledku koronavírusu? Ani náhodou! Pomoc migrantom na prvom mieste!

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Na bruselskej línii sa nič nemení: korona-nekorona, migrantský projekt musí pokračovať. Poľsko, Maďarsko a Česko budú potrestané za odmietnutie kvót a migranti v Grécku budú kráľovsky zaopatrení: vraj, európske hodnoty musia byť udržané za každú cenu Súdny dvor EÚ rozhodol: Česká republika, Maďarsko…

  Ruská polícia zadržala prívrženca IS, ktorý sa chystal spáchať teroristický útok

  Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Kravchenko)   Ruské bezpečnostné zložky zmarili teroristický útok, ktorý pripravoval muž hlásiaci sa k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Ako v sobotu informovala agentúra Interfax, muža zadržali v prístavnom meste Murmansk ležiacom blízko hraníc s Nórskom a Fínskom Ruské Národné centrum pre boj s terorizmom…

  Hasiči odoberajú vzorky na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

  Bratislava 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Dve posádky hasičskej záchrannej služby v sobotu vykonávajú odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Doplnila, že na mieste sú hasiči z…

  Pedro Sánchez chce predĺžiť núdzový stav v Španielsku

  Madrid 4. apríla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Španielsky premiér Pedro Sánchez chce v parlamente navrhnúť, aby v dôsledku koronavírusu predĺžili núdzový stav o ďalšie dva týždne. Krajina funguje v obmedzenom režime od 14. marca a stav núdze by sa mal skončiť 11. apríla. Premiér však chce, aby sa tak stalo…

  ST. NICOLAUS dodá zdarma lieh na dezinfekciu do domovov dôchodcov v okolí závodu v Leopoldove

  Leopoldov 4. apríla 2020 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS promptne zareagovala na aktuálnu situáciu na Slovensku a takmer okamžite prijala opatrenia na zmenu výroby. Okrem dodávok pre zdravotníkov, lieh na dezinfekciu dodá bezplatne domovom dôchodcov v okolí leopoldovského závodu K dnešnému dňu ST. NICOLAUS obmedzil výrobu octu na linkách Slovenských Liehovarov v Leopoldove a…

  Americké námorníctvo odvolalo veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt kvôli tomu, že informoval svet o nákaze koronavírusom na palube

  Washinton 4. apríla 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Bullit Marquez)   Pentagon sa rozhodol odvolať kapitána Bretta Croziera, veliteľa lietadlovej lode USS Theodore Roosvelt, ktorý informoval svet o tom, že na palube americkej lietadlovej lode vypukla epidémia koronavírusu a na lodi sa nachádzajú námorníci nakazení koronavírusom V priebehu niekoľkých dní sa počet nakazených zvýšil,…

  Niektorí žiaci odborných škôl by mohli absolvovať praktickú časť maturity

  Bratislava 4. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Stredoškoláci na odborných školách by mohli absolvovať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS). O forme a obsahu rozhodne riaditeľ školy podľa toho, aké má škola na jej vykonanie reálne podmienky. Ako pre agentúru SITA priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu…

  Všetky korporátne médiá v USA chvália Čínu a útočia na Trumpa. Zlo predstavované nadnárodným kapitálom sa už prevtelilo do nového hostiteľa-Číny

  Bratislava 4. apríla 2020 (HSP/Foto:archív HSP)   Nadnárodný kapitál, nadnárodne korporácie, korporátne médiá, globalizácia, to všetko sa doteraz spájalo so svetovou veľmocou č.1 USA. Všetko však už môže byť inak a štafetu presadzovania globalizácie a voľného obchodu vo svete preberie Čína Podrobnejšie sa tejto téme venuje spravodajca FoxNews Tucker Carlson, podľa neho propagandistická…

  Výbuch plynu v dome v Moskovskej oblasti si vyžiadal najmenej jednu obeť

  Moskva 4. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Výbuch plynu v päťposchodovom bytovom dome v meste Orechovo-Zujevo v Moskovskej oblasti si v sobotu vyžiadal niekoľko obetí na životoch a veľké materiálne škody. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že presný počet obetí zatiaľ nie je známy. Agentúra RIA Novosti píše…

  TopDesat

  10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

  0

  Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

  Zábavné fotografie: Manželstvo môže vyzerať aj takto

  0

  Manželstvo je naozaj iba pre tých odvážnejších. Teda, aspoň takto nám to naznačujú nasledujúce fotografie. Perfektné manželstvo je podľa učebníc také, v ktorom pár dokáže prekonávať rôzne ťažkosti a aj napriek rôznym nepríjemnostiam spolu tento pár vydrží. Dnešné zábavné fotografie ti ukážu, že manželstvo môže vyzerať aj takto. Vstávanie s raňajkami v posteli nemusí…

  Lemúria: Bájny kontinent v Tichom oceáne 2. časť

  0

  Vitajte pri pokračovaní článku Lemúria – bájny kontinent v Tichom oceáne 1. časť. V prvej časti článku sme sa pozreli na to, ako a podľa čoho bola pomenovaná Lemúria a kde začali chýry a mýty o tomto bájnom kontinente. Predstavili sme vám britského zoológa P. L. Slatera. Taktiež sme sa pozreli na to, kde sa údajne…

  Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia - 2. časť

  0

  V rámci prvej časti článku Rúškom tajomstva opradený kontinent Mu a jeho stratená civilizácia, sme sa pozreli na dobrodruha, ktorý roky zastával funkciu britského plukovníka menom James Churchward. Práve tento Brit postúpil cestu do Mongolska a na Sibír, aby prelúskal tabuľky z ílu, ktoré hovorili o bájnej civilizácii, z ktorej údajne pochádzal aj dnešný človek. Pokračujeme…

  Divné veci, ktoré robia deti a dôvody, prečo ich robia

  0

  3Niekedy sa zdá, že deti sú v pokušení jesť najradšej pochúťky, ako sú špina na záhrade alebo soplík, ktorý sa im podarilo vykopať z nosa. Pre dospelých sa toto a veľa ďalších vecí, ktoré deti robia, môže zdať čudných a nevysvetliteľných. Napríklad by si sa mohol nechápavo pýtať, prečo si tvoje deti búchajú hlavu…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré ťa dokážu poriadne popliesť

  0

  Existuje obrovské množstvo zaujímavých fotografií. Medzi ne patria aj zavádzajúce fotografie, ktoré nás dokážu poriadne potrápiť. Práve dnes ti takéto zavádzajúce fotografie ukážeme. Musíš však dávať pozor, aby si sa nepoplietol, pretože nie je všetko také, ako na prvý pohľad vyzerá. A ver tomu, že tieto fotografie ti dajú poriadne…

  Vo svete IT

  Samsung v Južnej Kórei a v Číne ukončí výrobu LCD displejov. Nie je po nich dopyt

  0

  Juhokórejský výrobca smartfónov a ďalšej elektroniky, spoločnosť Samsung, plánuje v priebehu roka ukončiť výrobu LCD panelov (displeje založené na technológii tekutých krištáľov). Ukončenie výroby bude postupné, najprv v Južnej Kórei a ku koncu roka aj dôjde k ukončeniu výrobe aj v Číne. Na tému upozorňuje agentúra Reuters.com. Dôvodom ukončenia výroby…

  11 skratiek pre Google Chrome, z ktorých viacero pravdepodobne nepoznáte, ale mali by ste

  0

  Google Chrome je aktuálne jeden z najpoužívanejších internetových prehliadačov, a to ako na počítačoch, tak aj na smartfónoch. V prípade počítačov ponúka však výrazne viac možností, prostredníctvom ktorých môžete zvýšiť svoju efektivitu, na rozdiel od  smartfónov. A práve preto by sme Vám radi dali do pozornosti viacero šikovných skratiek, ktoré…

  Facebook mal údajne záujem o kúpu kontroverzného softwaru Pegasus, ktorý slúži na zber dát o používateľoch

  0

  Kontroverzná skupina NSO zverejnila súdne dokumenty, ktoré ukazujú, že spoločnosť Facebook sa mala pokúšať kúpiť práva k softwaru Pegasus, ktorý je známym nástrojom na špehovanie a zbieranie dát. Na tému upozorňuje portál appleinsider.com. Kontroverzný software Pegasus Pegasus je kód, ktorý dokáže preniknúť do Android a iOS zariadení prostredníctvom zdanlivo neškodného…

  Pozrite si rebríček 80 najlepších fotomobilov, ktorým otriasol Huawei P40 Pro. Ako dopadol Váš smartfón?

  0

  Posledný rebríček najlepších fotomobilov na trhu, podľa odbornej poroty DXOMARK, sme Vám priniesli ešte v priebehu januára. V rámci rebríčku sme Vám okrem iného priniesli aj porovnanie cien jednotlivých zariadení na slovenskom trhu. Medzičasom bolo predstavených viacero smartfónov a to obzvlášť v segmente vlajkových zariadení, ktoré otriasli rebríčkom. Vo februári…

  Raketa spoločnosti SpaceX, Starship, už tretíkrát neprešla tlakovými testami

  0

  Tento týždeň pracovala spoločnosť SpaceX na testovaní tretieho modelu vesmírnej rakety Starship s označením SN3. V stredu v noci začali s tlakovými testami a model prešiel bez problémov. Štvrtok už bol však iným príbehom. Na tému upozorňuje portál arstechnica.com. Štvrtok testy rakety nedopadlo podľa predstáv Problémy nastali až vo štvrtok…

  Dokážu planéty bez hviezdy podporovať život? Vedci poznajú odpoveď

  0

  Nie príliš blízko, no ani príliš ďaleko. Tak znelo pravidlo, ktoré hovorilo o tom, ako ďaleko sa má planéta nachádzať od svojej domovskej hviezdy, aby sme ju mohli považovať za obývateľnú. Nová štúdia ale toto pravidlo napáda. V nej sa hovorí o tom, že planéta môže byť schopná udržať na…

  TopSpeed

  Trojdverová Škoda Octavia Combi je virutálne späť. Trvalo to 49 rokov

  0

  Karosárskych úletov na tému najnovšej generácie Octavie tu už bolo niekoľko. Vždy šlo samozrejme o fantázie grafikov a inak to nie je ani v tomto prípade. Trojdverová Škoda Octavia Combi však stojí za pozornosť. Už preto, že túto karosársku verziu automobilka skutočne vyrábala. Dokonca prežila najdlhšie z celého pôvodného modelového…

  Bosch mení zameranie, vyrába testy na prítomnosť koronavírusu

  0

  Svoj boj proti následkom pandémie koronavírusu začína aj nemecký producent komponentov pre automobilový priemysel. Bosch mení zameranie a prechádza na výrobu zariadení určených na testovanie prítomnosti koronavírusu. Prístroj vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Randox Laboratories už získal aj schválenie svetovou zdravotníckou organizáciou.

  Video VW Golf R Mk6 4x4 test

  0

  Opäť tu máme sobotu, čo znamená ďalší 4x4 test. Presne pred dvoma týždňami sme si ukázali, ako zvládol náš test na valčekoch Golf R Mk7. Dnes zavítame ešte o generáciu späť a pozrieme sa na jeho staršieho súrodenca. Ako na tom bude v porovnaní so svojou mladšou verziou? Ukáže sa…

  Čo sa stane s autom, ak 40 rokov ležalo na dne rieky?

  3

  Každý sme už určite počuli o nejakej historke, prípadne miestnej záhade. Zakaždým to je mimoriadne fascinujúca téma a človek má chuť objaviť pravdu. Väčšine z nás toto odhodlanie a nadšenie vydrží zhruba 5 minút, no potápačom z kanálu “Adventures with Purpose” ostalo. Neváhajú sa vydať za každým dobrodružným objavovaním. Ich…

  Na Slovensku spustila Toyota online showroom

  8

  Svet sa nemôže a nesmie zastaviť úplne. To isté platí aj pre Slovensko. Z krátkodobého hľadiska museli a musia fungovať základné potreby - lekárska starostlivosť, dodávky potravín, hygienických potrieb a nevyhnutné služby. Z dlhodobého hľadiska je nutné udržať aj ďalšie oblasti. Je preto skvelé, že vláda vcelku skoro čiastočne uvoľnila…

  Koronavírus prečistil ovzdušie, pomohla najmä slabá doprava

  9

  Šíriaca sa pandémia koronavírusu spôsobila obrovské ekonomické škody. Hospodárstvo chradne a život obyvateľstva sa výrazne spomalil. Zníženie celkovej ľudskej aktivity má však aj niekoľko pozitívnych aspektov. Menšia intenzita dopravy sa totiž okrem zníženia počtu dopravných nehôd a poistných udalostí podpísala aj pod zníženie zaťaženia životného prostredia. Koronavírus jednoducho prečistil ovzdušie.

  KAMzaKRÁSOU

  Video Intenzívne cviky na chudnutie: VIDEO tréning, ktorý stojí za vyskúšanie!

  0

  Základom úspechu a krásne vyformovanej postavy nie sú len intenzívne cviky na chudnutie, ale aj strava! Ako teda schudnúť a popritom si spevniť telo?

  Môže byť aj káva po záruke? Ako to zistím ?

  0

  Mate pocit, že vaša káva má akúsi divnú chuť a vôňu? Tak potom vás určite bude zaujímať jej dátum spotreby. Môže byť aj káva po záruke - čo myslíte?

  Majú byť vajíčka v chladničke? Zisti, ako ich správne skladovať!

  0

  V niektorých krajinách sú vajíčka skladované v chladničke absolútnou samozrejmosťou, v iných to už však také jasné nie je. V niektorých krajinách na východe zemegule dokonca skladujú vajíčka pokojne aj na slnku a nikomu sa to nezdá ani len troška čudné. Vajíčka sú však spolu s kuracím mäsom významnými prenášačmi…

  Recept na domáce rožky bez kysnutia: Kupovať ich už nebudeš!

  1

  Načo si ich kupovať, keď si ich môžete upiecť doma? Vyskúšajte tento úžasný recept na domáce rožky bez kysnutia, ktoré pripravíte behom chvíľky!

  Trendy v šperkoch podľa znamenia zverokruhu: Čo sa hodí k tebe?

  1

  Prečo sa niekomu páčia náušnice a niekto má radšej prstene? Trendy v šperkoch podľa znamenia horoskopu vám pomôžu vybrať šperk pre dámu!

  Sebarozvoj s koučkou: Mentálna energia - ako ju udržiavať vysoko

  0

  Život sa nám znenazdajky zmenšil a prináša veľa nezodpovedaných otázok. Právom sa cítime preťažení. Pocit, že je toho na nás zrazu priveľa pramení z veľkosti krízy, ktorá nás zasiahla. Je to, ako keby sme neustále kráčali pod mrakom, z ktorého na nás prší. Sme už celí premočení, drkoceme zubami a radi by…

  Svetlo sveta

  Premeniť svoj kríž na lásku – kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho…

  Tešiteľ Faustyn: Tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia

  0

  Katolícky kňaz a člen Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman Faustyn Rafał Wesołowski vníma tento čas vníma ako krásne duchovné cvičenia, ktoré pre neho pripravil Boh. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku rozšírenia koronavírusu a zavádzaní opatrení proti nákaze, mu bolo ťažko zmieriť sa so situáciou. Teraz…

  AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ

  0

  „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky; lat. caritatis contritio).“ KKC 1452 PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti. Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným…

  Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

  0

  Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po modlitbe ruženca, ktorú kardinál viedol v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej, prosiac o zastavenie šírenia koronavírusu.Okrem Portugalska – ktoré iniciatívu podnietilo – viacero biskupských…

  Homília pápeža Františka pri Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

  0

  Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky za mierneho mrholenia. Modlitba…

  Trnavský arcibiskup vyzýva k účasti na požehnaní Urbi et Orbi

  0

  Z láskavého poverenia Štátneho sekretariátu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých veriacich a kresťanov iných konfesií na území Trnavskej arcidiecézy, aby sa v piatok 27. marca duchovne spojili so Svätým Otcom Františkom na modlitbe, po ktorej udelí zúčastneným požehnanie Urbi et Orbi. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva všetkých…

  Armádny Magazín

  Pentagon ho odvolal. Kapitán lietadlovej lode nechcel aby jeho námorníci zbytočne umierali na vírus - tí sa s ním pekne rozlúčili

  0

  USA, 4.apríl 2020 ( AM ) - Námorníci na palube lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt skandovali kapitánovi Brettovi Crozierovi, keď naposledy vystúpil z lode. Ukázali tak obrovskú podporu ich veliteľovi, ktorý bol odvolaný po vydaní ostrého varovania o prepuknutí koronavírus

  Armádna helikoptéra krúžila nad Jarovnicami keď tam rómom robili testy na koronavírus

  0

  Slovensko, 4.apríl 2020 ( AM, Tomáš Taraba ) - Armádnou bojovou helikoptérou na koronavírus. "Pochopil tomu niekto prečo včera nad dedinou Jaromnice, keď miestnym Rómom lekári robili stery z úst na koronavírus, armáda krúžila pol dňa s bojovou helikoptérou Black Hawk? Keby takto prišla robiť stery

  Českí aktivisti zneužili pandémiu aby narýchlo odstránili sochu Koneva v Prahe - vyhli sa tak demonštráciám

  0

  Česko, 3.apríl 2020 ( Sputnik, Zvedavec, AM ) - Zúfalý čin, ktorý čo do ohavnosti nemá v histórii Československa obdobu. Bolo odhlasované, že maršál a osloboditeľ Prahy - RUS! , musí z Prahy zmiznúť, ale v strachu, že by sa mohol odkiaľsi prihrnúť dav rozumných ľudí, ktorí by ich zamýšľanej amputácii…

  Izrael kvôli pandémii aktivoval najväčší bunker určený pre najvyšších predstaviteľov

  0

  Izrael, 4.apríl 2020 ( AM ) - Izrael aktivoval svoje Národné riadiace centrum (NMC) - vládny bunker. Toto zariadenie slúži ako mimoriadne chránené veliteľské a kontrolné miesto pre najvyšších izraelských úradníkov, aby mohli pokračovať v riadení krajiny počas veľkej krízy. Aktivácia Národného riadiaceh

  Starosta Dnepropetrovska dal vykopať 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19. Video

  0

  Ukrajina, 4.apríl 2020 ( AM )  - Ukrajinský Starosta Dnepropetrovska - Filatov vyhlásil, že mesto kúpilo 1 000 hrubých plastových vriec na uloženie tiel obetí koronavírusu a tiež pripravilo 600 hrobov pre potenciálne obete Covid-19, ktoré budú uložené v uzavretých rakvách a v dezinfikovaných vreciach. Hroby vykopali, aby pripravili mesto na…

  Rusko posilňuje západné hranice - raketomety Smerč umiestnili v Kaliningradskej oblasti

  0

  Slovensko, 3.apríl 2020 ( Sputnik ) - Rusko posilňuje svoju vojenskú prítomnosť na svojich západných hraniciach. Tento systém je schopný v priebehu piatich minút zasypať raketami osem kilometrov štvorcových územia potenciálneho nepriate

  Tvoja Svadba

  Trendy farebné svadobné šaty: Zabudni na bielu!

  0

  Trendy farebné svadobné šaty pre tento rok sú hravou kombináciou viacerých farieb, aplikácií a doplnkov. Ak máte odvahu, zabudnite na biele šaty!

  Jedinečné svadobné oznámenia: Určite ťa očaria!

  0

  Jedinečné svadobné oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou celej svadby. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi a vyberte si svoje originálne oznámenie.

  Svadobné noviny: Novinka, ktorá poteší hostí, snúbencov aj rodičov!

  0

  Svadobné tlačoviny sú aktuálne veľkým trendom na svadbách. Svadobné noviny by mali vyrozprávať váš príbeh lásky, ale mali by byť aj poďakovaním. Pre koho?

  Jedinečné svadobné ceremónie: Už si o nich počula?

  0

  Jedinečné svadobné ceremónie sú krásny aktom, ktorý vyjadruje spojenie dvoch ľudí a ich rodín. Pozrite sa s nami na niekoľko z nich a inšpirujte sa.

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré ju spravia nezabudnuteľnou

  0

  Skvelé nápady na svadbu, ktoré dokážu premeniť klasickú svadbu na výnimočnú udalosť, na ktorú budete nielen vy, ale i vaši hostia dlho spomínať. Inšpirujte sa!

  Zrušená svadba kvôli vírusu: Ako postupovať ďalej?

  0

  Zrušená svadba kvôli vírusu je v súčasnej dobe horúcou témou medzi mladými pármi, ktoré sa plánovali v najbližších mesiacoch vziať. Ako postupovať?

  Tvoje Zdravie

  Osvedčené tipy výživových poradcov, ako schudnúť po štyridsiatke!

  0

  Mnohé ženy si myslia, že po štyridsiatke sa ich život takpovediac skončil, čo je však samozrejme úplný nezmysel. Pravdou však je, že čo sa metabolizmu týka, po štyridsiatke sa výrazne spomaľuje a kilá zvyknú skôr pribúdať ako ubúdať. Aj s tým sa však dá čosi robiť a podľa výživových poradcov…

  Ktoré kvety sú jedlé? Skúste túto netradičnú a zdravú pochúťku i vy!

  0

  Ktoré kvety sú jedlé? Verte, že ich je viac než si myslíte. V článku vám niektoré predstavíme a možno vás inšpirujeme touto netradičnou a zdravou pochúťkou!

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť špargľu: Toto ste o nej ani netušili!

  0

  Viete, prečo jesť špargľu? Práve sa začína jej sezóna, ktorá je skutočne krátka. Preto sa neoplatí čakať. Naservírujte si ju ešte dnes. Aké má účinky?

  Ako pomáha eukalyptový olej zdraviu? Tu je 9 tipov na jeho použitie!

  0

  Esenciálny eukalyptový olej môže byť veľkým pomocníkom pre naše zdravie, najmä ak ho vieme správne používať. Preto vám prinášame hneď deväť tipov, ako na to!

  Bojujete s hyperglykémiou? Tu sú TOP bylinky na zníženie cukru v krvi!

  0

  Ktoré bylinky na zníženie cukru v krvi sú najlepšími pomocníkmi pri cukrovke či problémoch s vysokým cukrom? Ak máte tieto ťažkosti i vy, musíte ich spoznať!

  Ako si doplniť vitamín C? Ktoré potraviny ho majú najviac?

  0

  Ako si doplniť vitamín C prirodzene a prostredníctvom pestrej stravy? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ktoré potraviny je dobré zaradiť do jedálnička!