Čo nám členstvo v EÚ prináša a berie ? Príklad druhý.

Publikované 17.06. 2017 o 18:09 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

<!–
@page { margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Už bolo možné sa dočítať o tom, že existuje dokument o „Európskej superveľmoci“, ktorý sa dostal na portál a do programu poľskej televízie TVP a ktorý je podpísaný ministrami zahraničných vecí Francúzska a Nemecka. Obe krajiny sa chcú ďalej pohybovať smerom k politickej únií a neodstúpia od toho, čo doteraz dosiahli. Z dokumentu má vyplývať, že členské krajiny stratia nárok na vlastnú armádu a špeciálne služby. A to je práve druhý príklad toho, čo EÚ potrebuje mať k dispozícií, aby sa stala super štátom.

Iba nedávno bolo možné si prečítať informáciu o tom, že EÚ schválila plán spoločných výdavkov na obranu, aby sa Európa mohla stať samostatnou globálnou vojenskou silou. Tu sme práve pri iniciatíve Francúzska a Nemecka, pretože bolo konštatované, že návrh Bruselu na fond 5,5 miliárd eur ročne vychádza z ich iniciatívy zameranej na bezpečnosť a obranu. Vedúca diplomacie EÚ Federica Mogheriniová vyhlásila, že od zajtra ( t. j. 1.6.2017 ) bude mať Európska únia po prvýkrát na úrovni Bruselu vojenskú štruktúru zodpovednú za operatívne plánovanie vojenských misií a ich správanie. Takáto vojenská štruktúra nenahradí vojenskú alianciu NATO a ani USA. Má však slúžiť vlastným záujmom EÚ a jej vlastným účelom. Vojenský plán EÚ počíta s tým, že okolo 500,- miliónov eur ročne pôjde na vojenský výskum pre členské krajiny a ostatných 5,- miliárd eur ročne na nákup tankov, vrtuľníkov či dronov.

Aké záujmy EÚ sú spojené s obranou Európy ? Presne nie je možné teraz tieto záujmy konkretizovať. Predseda Európskej komisie zatiaľ stihol uviesť, že ide o vlastné záujmy EÚ na Blízkom východe, v klimatickej otázke a v obchodných dohodách. Prezradil toho málo alebo až veľmi veľa ? Zatiaľ to môžeme porovnať iba s tým, čo je uvedené v Lisabonskej zmluve, v oddiele 2, ktorý má ustanovenia o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. V ods. 1 sa konštatuje, že:

Spoločná bezpečnostná a obranná politika je nedeliteľnou súčasťou zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zabezpečuje Únií operačnú schopnosť využívajúc civilné a vojenské prostriedky. Únia ich môže využiť pri misiách mimo Únie na udržanie mieru, predchádzania konfliktom a posilňovanie medzinárodnej bezpečnosti. Pri plnení týchto úloh sa využívajú spôsobilosti poskytované členskými štátmi.“ Je veľmi dôležité k tomuto ustanoveniu pripojiť ods. 3, ktorý znie:

Členské štáty dávajú Únií k dispozícií civilné a vojenské spôsobilosti na uskutočňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.“

To, k čomu sme sa dopracovali v súčasnosti, je výsledkom trpezlivého úsilia z minulých rokov. Slovensko požiadalo o členstvo v EÚ v júni roku 1995. Až v decembri 1999 bolo Európskou radou konštatované, že Slovensko plní kodanské politické kritéria a bolo prizvané k rokovaniam o vstupe do EÚ. A až po tomto rozhodnutí sa pre Slovensko začal negociačny proces, ktorý mal 30 kapitol. Treba iba poznamenať, že v rámci tohto procesu žiadna požiadavka na prenesenie výkonu časti svojich práv v oblasti obrany nebola.

EÚ bola podľa Zmluvy o EÚ postavená najprv na troch základných pilieroch: Prvý pilier predstavovalo Európske spoločenstva a teda vnútorný trh EÚ. Druhý pilier tvorila Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a tretí pilier Spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Tvrdí sa, že Jednotný trh bol v podstate vybudovaný do roku 1992 a že došlo k razantnej hospodárskej integrácií, ktorá sa týka prvého piliera definovaného na základe Maastrichtskej zmluvy ako Európske spoločenstva. V rámci hospodárskej integrácie sa členské štáty vzdali relatívnej nezávislosti pri tvorbe hospodárskej politiky a určitá skupina štátov sa vzdala národnej meny.. Maastrichtská zmluva nadobudla platnosť 1.novembra 1993, čo znamená, že Slovensko sa až vstupom do EÚ v roku 2004 dostalo k rešpektovaniu uvedenej hospodárskej integrácie.

Po hospodárskej integrácií ostala nedoriešená politická integrácia. Nie je potrebné veľmi špekulovať, keď si iba pripomenieme, že pre národnú suverenitu a nezávislosť je politická nezávislosť veľmi dôležitá. Preto nebola ochota zveriť inštitúciám spoločenstva kompetencie v oblasti politickej integrácie, preto ak malo niečo fungovať, tak sa to organizovalo na medzivládnom základe. Spolupráca na medzivládnom základe sa dotýkala druhého a tretie piliera a bola základom fungovania týchto pilierov. Mimo nich sa práca v prvom piliery organizovala výlučne cez nadnárodné inštitúcie ako sú Komisia, Európsky parlament či Súdny dvor. V rámci druhého a tretie piliera, teda v rámci určitej politickej integrácie tieto nadnárodné inštitúcie majú pomerne obmedzené právomoci. Tento nepomer chce Brusel zmeniť vo svoj prospech, aby to malo úplne komplexný charakter.

Lenže život ide ďalej a tam, kde nie je ochota niečo zmeniť v prospech inštitúcií EÚ, tak jednoducho sa musí všetko organizovať tak, aby sa neochota mohla u národných lídrov zlomiť, čo sa aj postupne darí. Verejnosť je dezorientovaná aj v tom, že európska integrácia ( ak sa o nej hovorí ) je synonymom pre koncept Európskej únie a o druhom a treťom pilieri sa osobitne nehovorí. V týchto rokoch sa boj medzi Bruselom a členskými krajinami rozhorel o tom, aby bola dokončená politická integrácia, teda aby sa druhý a tretí pilier vybudoval po vzoru prvého piliera. Majú preto pravdu tí, ktorí tvrdia, že vybudovanie EÚ ako super štátu bude znamenať zničenie štátnej suverenity každej členskej krajiny. Ďalším krokom k oslabeniu štátnej suverenity je preto otázka obrany Európy. A k razantnému nástupu Bruselu za ďalšie právomoci v prospech EÚ významne prispela Lisabonská zmluva, ktorá nadobudla platnosť od 1.12.2009.

Táto zmluva integrovala problematiku druhého a tretie piliera do Zmluvy o fungovaní EÚ a tým sa definitívne ukončila éra jej rozdelenia na tri piliere. Do prijatia Lisabonskej zmluvy boli v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky dosiahnuté určité výsledky. Maastrichtská zmluva zaviedla dva zdroje práva pre činnosť uvedenej politiky. Išlo o vypracovanie spoločnej pozície členských krajín a vypracovanie a realizáciu spoločných akcií. Podľa uvedenej zmluvy členské štáty rozhodnutie o spoločných akciách prijímali jednomyseľne a ich realizácia bola pre každý členský štát povinná. Amsterdamská zmluva platná od októbra 1997 zaviedla tretí zdroj práva a síce prijatie spoločnej stratégie. Okrem toho tiež určila miesto vysokého splnomocnenca pre Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Ekonomický potenciál EÚ i veľká snaha hrať dôležitú úlohu vo svetovej politike viedla k poznaniu, že túto pozíciu nie je možné dosiahnuť bez obrannej politiky a skutočnej vojenskej spôsobilosti. Otázka európskej obrany bola kľúčovou záležitosťou ešte v čase, keď Slovensku bolo dovolené začať prístupové rokovania. Kolínska deklarácia Európskej rady z júla 1999 poznamenáva, že EÚ musí mať efektívnu vojenskú silu nezávislú od NATO, takže sa v zmysle nej iba pokračuje. Zároveň Európska rada určila mechanizmus spolupráce pre Európsku bezpečnostnú a obrannú politiku, ktorý bolo potrebné rozpracovať na zasadaní Európskej rady v decembri 1999 v Helsinkách. Helsinský samit rozhodol napríklad o vytvorení síl rýchlej reakcie v počte 50 – 60 tisíc vojakov ako mnohonárodnú vojenskú silu pre potreby krízového manažmentu. Ďalej rozhodol o vytvorení takých nových inštitúcií ako Politický a bezpečnostný výbor na vykonávanie politickej a strategickej kontroly, ďalej ustanovil Vojenský výbor EÚ a Vojenský štáb EÚ.

Nemecká ministerka obrany v týchto dňoch vyhlásila, že spoločná armáda v EÚ nebude a že EÚ sa nechytá konkurovať NATO. Čo to všetko môže znamenať ? Najskôr to, že EÚ a NATO budú spolupracovať, plánovať a koordinovať svoje aktivity. Uviedol som určité citáty z Lisabonskej zmluvy, z ktorých jasne vyplýva, o čo pôjde. Otázka obrannej politiky sa priebežne konzultuje, ale v tomto období sa ešte nedorieši. Jasné sú však misie EÚ ! EÚ bude vojenské a civilné prostriedky využívať pre organizovanie svojich misií mimo územia EÚ vraj na udržanie mieru, predchádzaniu konfliktov a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti. Lisabonskou zmluvou bolo jasne dohodnuté, že členské štáty dávajú Únií k dispozícií civilné a vojenské spôsobilosti na uskutočňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Z môjho pohľadu sa v týchto misiách skrýva neskutočné množstvo problémov, ktoré môže EÚ „zasiať“ vo svete. Ak by sa mala hodnotiť práca EÚ na úseku spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky napríklad od obdobia rozbitia Juhoslávie až po vznik ukrajinskej krízy a teraz organizovanie ilegálnej migrácie či vzťahu napríklad k Sýrií, tak by to bol jasný dôkaz, že pravým dôvodom budúcich misií EÚ budú nie záujmy väčšiny členských krajín, ale koristnícke záujmy nadnárodných štruktúr a nadnárodných politických a ekonomických elít.

Iniciatívy EÚ v tejto oblasti ( spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky či európskej bezpečnostnej a obrannej politiky ) na seba nadväzujú. Ak je v Lisabonskej zmluve uvedené, že členské štáty dávajú Únií k dispozícií civilné a vojenské spôsobilosti, potom oznámenie o vojenských výdavkov vo výške 5,5 miliárd eur ročne bude zrejme v poriadku, pretože ide o to posilniť určitými kapacitami a vojenskými prostriedkami práve tých, ktorí sa budú na misiách EÚ podieľať.

Ministri zahraničných vecí Francúzska a Nemecka jednoznačne prehlásili, že neodstúpia od toho, čo doteraz dosiahli a že sa chcú pohybovať smerom k politickej únií. Definitívne vyriešenie otázky politickej únie si vyžaduje, aby sa členské štáty vzdali tém, ktoré patrili k druhému a tretiemu pilieru EÚ a ktoré boli posudzované v rámci spoločnej spolupráce na medzivládnom základe. Ak všetko ostane na medzivládnom základe, politická integrácia EÚ ostane nedoriešená, čo nebude na škodu žiadnemu členskému štátu a jeho obyvateľov. To, čo potrebujú urobiť obyvatelia členských krajín je, aby nedovolili svojej vládnej moci dokončiť politickú integráciu v prospech Bruselu a teda založiť Európsku superveľmoc.

Teraz je čas dešifrovať vyjadrenia pán predsedu vlády SR Róberta Fica, že Slovenska má byť v jadre či srdci EÚ, že Slovensko má nastúpiť do integračného rýchlika, aby neostalo v depe a podobne. Čo sa má takýmito vyjadreniami zakryť ? V prvom rade podľa môjho názoru a na základe toho, čo som v tomto článku doteraz uviedol, je možné tvrdiť, že v skutočnosti si Róbert Fico myslí, že máme za každú cenu byť spätí s politikou Francúzska a Nemecka a že všetko, čo tieto krajiny potrebujú, je, aby mali našu podporu za každých okolnosti, o čom sa nesmie ani diskutovať. Byť v srdci či v jadre Európy, znamená byť vo všetkom povoľní požiadavkám týchto dvoch krajín. Zároveň to znamená, že byť v tesnom zväzku s Nemeckom a Francúzskom pri presadzovaní Európskej superveľmoci si z našej slovenskej strany nevyžaduje od Bruselu, Nemecka a Francúzska nastoľovať žiadne témy na konzultáciu či vyjasnenie si.

Čo je to ten integračný expres, do ktorého máme s pánom Róbertom Ficom nastúpiť ? Kde nás má tento integračný expres zaviesť ? Pretože ak nechceme ostať v depe, tak musíme v každom prípade sa ocitnúť v nejakom cieli. Týmto spôsobom pán Róbert Fico verejnosť či nás, občanov Slovenska zavádza, aby sme nepochopili, o čo tu pôjde. Integračný expres sa netýka ničoho iného iba urýchleného dokončenia politickej integrácie. Konečnou stanicou pre tento expres má byť ustanovenie super štátu teda Európskej superveľmoci, aby sa tým konečne naplnil už dlhé roky nedoriešený problém s politickou integráciou, ktorá je založená na poznaní, že národným vládam je potrebné postupne vziať ( dobrovoľne odovzdať ) všetky dôležité právomoci a dať ich Bruselu.

Pán Róbert Fico je veľmi prefíkaný, pretože namiesto otvorenej analýzy problematiky integrácie v rámci EÚ bude radšej hovoriť o hlbšej integrácií. Čo myslel tou hlbšou integráciou ? Podľa neho má ísť o hlbšiu mieru spolupráce v mnohých oblastiach. Konkrétne zdôraznil sociálne približovanie sa, ide o otázky spoločnej minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dampingu, približovanie sa k priemeru životnej úrovne v EÚ. Keď takto rozvedie svoje poňatie integračného expresu, tak potom ťažko predpokladať, že obyčajný človek – občan môže proti tomu niečo mať. Chceme sa mať lepšie a toto – byť v jadre a srdci EÚ – je jediný spôsob, ako to docieliť. V skutočnosti poňatie hlbšej integrácií s vymenovanými komponentami patrí do prvého piliera EÚ a teda sa dotýka hospodárskej integrácie. Táto integrácia už dávnejšie prebehla a nie je preto na programe dňa, hoci vždy je možné niečo vylepšovať. Ak by sme ostali pri riešení problémov, ktoré uviedol pán Róbert Fico, a ktoré sa týkajú hospodárskej integrácie, tak nebude možné ustanoviť super štát či Európsku superveľmoc. A Francúzsko a Nemecko jasne tvrdia, že musí ísť o politickú integráciu, ktorá má však svoje témy na riešenie a teda aj témy právomoci.

Reči pána Róberta Fica byť v jadre či srdci EÚ môžu občanov veľmi zmiesť. Dôkazom toho môže byť aj redaktorka Nancy Závadská, ktorá píše veľmi zaujímavé komentáre pre časopis Plus 7 dní. Pred vstupom do EÚ bolo argumentované, že ak sa chceme mať lepšie, musíme vstúpiť do EÚ. V tejto Únií sme od roku 2004 a prijali sme všetky podmienky jej členstva, teda Slovensko prijalo aj všetky podmienky, ktoré stanovovala a stanovuje hospodárska integrácia. Slovensko nesmeruje k demokratickej Európe, pretože v tejto Európe už je, realizuje sa. Novinárka tvrdí: „Pre mňa bola totiž odpoveď na otázku, akým smerom sa má Slovensko uberať, vždy jasná. Smerom k demokratickej Európe. Smerom k vyspelým západným krajinám, ktoré majú vysoký životný štandard, neustále sa rozvíjajúcu ekonomiku, fungujúce zákony a oveľa nižšiu mieru korupcie.“

To, akým smerom sa Slovensko ( so Smerom ) uberá je otázka vyriešená a všetko, čo súvisí s životným štandardom súvisí s vybudovaním mechanizmu pre naplňovanie hospodárskej integrácie. Vyhlásenia o tom byť v srdci, byť v jadre EÚ pre oblasť hospodárskej integrácie nemajú už žiadny zmysel, pretože v tomto prípade členské štáty EÚ sa spoločnými silami venujú spravovaniu tejto integrácie. Slovensko sa už nepotrebuje dostať do žiadnej prvej ligy, pretože v tomto priestore už jednoducho je. Celú oblasť hospodárskej integrácie Slovensko už môže pomáhať iba vylepšovať, aktualizovať, možno v určitých prípadoch reformovať. Nakoniec, aj samotná prvá liga má svoje rozvrstvenie členstva, ich umiestnenie v tabuľke. A lepšie postavenie v prvej lige ( napríklad uprostred tabuľky ) je spojené iba s tým, že Slovensko bude aktívnejšie presadzovať nielen záujmy iných, ale najmä záujmy svojich občanov. Dosiahnuť priemer životnej úrovne v EÚ, podstatne navýšiť minimálnu mzdu či zákaz sociálneho dampingu – to nebude zaležať od toho, ako bude vládna moc deklarovať vernosť Francúzsku a Nemecku, ale od toho, ako sa bude presadzovať v rámci mechanizmu hospodárskej integrácie.

Problémom je pochopiť, že úprimný záujem verejnosti o to byť súčasťou vyspelého západného sveta sa u ekonomických a politických nadnárodných a národných elít zneužíva na presadzovanie získať nad Európou absolútnu moc, inak povedané, zneužiť členstvo členských štátov EÚ k tomu, aby sa vzdali v prospech Bruselu všetkej svojej moci a suverenity. Toto vzdanie sa pozície pracovať na medzivládnom základe je predpokladom toho, aby bola doriešená politická integrácia. Všetky vystúpenia pána Róberta Fica smerujú iba k podpore politickej integrácie EÚ do ustanovenia super štátu alebo Európskej superveľmoci.

Ak vládna moc vedie takúto politiku zrušenia štátnej suverenity, tak to musí nejakým spôsobom vedieť aj zakrývať. Toto zakrývanie skutočného obsahu politiky sa deje spôsobom, že v argumentácií sa využívajú všetky potrebné komponenty z oblasti hospodárskej integrácie. Vyzerá to tak, že ak lídri EÚ prikazujú členským krajinám, aby sa nebáli prenášať ďalšie kompetencie na Brusel, tak ich treba počúvnuť. To isté si myslí aj pani redaktorka Závodská, podľa ktorej ak chce byť v Lige majstrov, tak jej bude v podstate jedno, aké tenisky jej prikážu obuť si. V skutočnosti každý futbalista by túto ľahostajnosť napadol a žiadal nápravu, pretože dobre kopačky sú pre neho základom dobrej hry. Ak teda pán europoslanec Sulík pripomenul, že Fico nepovedal, čo znamená byť v prvej lige a čo krajina bude musieť pre to urobiť, tak vlastne upozornil, že tu nepomôže rozprávanie v metaforách, ale seriózna informácia o tom, čo sa plánuje a aké opatrenia bude potrebné z úrovne vládnej moci zvládnuť.

Čo môžu potom žiadať od predsedu vlády SR občania Slovenska, ak europoslanca Sulíka svojim vyjadrením postaví pán Róbert Fico mimo hry a nechce odkryť karty ako je to s jadrom EÚ, jeho srdcom, so snahou byť v prvej lige či cestovať v integračnom exprese. Z tohto dôvodu som si dovolil z môjho pohľadu ukázať, že súvislosti všetkých možných aktivít EÚ za dlhšie časové obdobie vedú k tomu , aby sa politická integrácia bývalého druhého a tretieho piliera EÚ úspešne zavŕšila v prospech Bruselu. Byť v prvej lige znamená, že Slovensko na čele s Róbertom Ficom pristupuje k Francúzsku a Nemecku ako ich verný „partner“ za naplnenie cieľov politickej integrácie a teda dokončenia „výstavby“ EÚ ako super štátu. K tomuto „partnerstvu“ sa Slovensko pripája za každých okolnosti a bez ohľadu na to, čo bude prikázané Róbertovi Ficovi „obuť si“ a bez ohľadu k tomu, čo bude požadované, aby Slovensko obetovalo v „prospech“ svojich obyvateľov a pre potreby nového štátneho útvaru.

Podľa Zmluvy o EÚ jedným z cieľov EÚ je okrem presadzovania mieru, jej deklarovaných hodnôt je aj presadzovanie blaha svojich národov. Členské štáty zmluvne sa zaviazali k tomu, že neprijmú žiadne opatrenia , ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov Únie. Čo sa teda deje v tomto smere u nás na Slovensku ? Ako je možné ohroziť blaho svojho národa ? Keď všetku moc potrebnú k zabezpečeniu kvalitného života obyvateľstva na Slovensku odovzdáme do rúk Bruselu s vedomím, že jeho politické elity budú pracovať efektívnejšie, že budú mať väčší záujem o tom, ako sa žije na Slovensku a že bude lepšie fungovať demokratický právny štát riadený Bruselom. Ak zmluva hovorí o blahu národov členských štátov, potom moc musí ostať v akejsi rovnováhe, musí byť vyvážená a bez dostatočne zabezpečenej štátnej suverenity to nejde.

Akým opatrením naša vládna moc na čele s Róbertom Ficom ohrozuje blaho svojho národa do budúcnosti ? Je to opatrenie na úrovni koaličnej moci, že o účasti Slovenska na fungovaní EÚ sa za žiadnych okolnosti nebude baviť s občanmi a nebude ich zapájať do žiadneho rozhodovacieho procesu. Ak sa občania našej krajiny mohli vyjadriť iba o tom, či sa Slovensko má stať členom EÚ a tým sa ich účasť na správe vecí verejných ukončila, tak je to veľmi málo. Teraz je vhodný čas na zmenu v politike vládnej moci a síce tak, aby sa o fungovaní EÚ začala a viedla celonárodná diskusia a aby sa na záver takejto diskusie dala odsúhlasiť akási zmluva o tom, ako budú usporiadané vzťahy s EÚ s podmienkou zachovania štátnej suverenity národa a efektívnej spolupráce členských štátov v Európe. Bez vplyvu vlastného národa na politiku vládnej moci či politiku EÚ nie je možné sa efektívne usilovať o to, aby národ deklarované blaho aj dostatočným spôsobom pomáhal spoluvytvárať a tešiť sa z neho.

Čo z uvedeného vyplýva ? Ak vládna moc ohrozuje dosiahnutie jedného z cieľov EÚ – v tomto prípade blaha svojho národa – potom porušuje Zmluvu o EÚ. Tento cieľ ohrozuje preto, lebo nemá záujem dovoliť občanom Slovenska, aby sa vedomé podieľali na správe vecí verejných súvisiacich s členstvom Slovenska v EÚ a jej fungovaním.

V Zmluve o fungovaní EÚ, článku 2a, bod 4 sa píše: „Únia má právomoc v súlade s ustanoveniami Zmluvy o EÚ vymedziť a vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane postupného vymedzenia spoločnej obrannej politiky.“ Dajme to do súvislosti s tým, že Brusel od týchto dní bude mať vojenskú štruktúru zodpovednú za operatívne plánovanie vojenských misií a ich správanie. Čo majú spoločného obranná politika a vojenské misie, keď vojenské misie budú organizované mimo územia Únie ? Na odpoveď si zrejme bude potrebné počkať, ale v každom prípade sa ukazuje, že s obranou Únie to nebude mať nič spoločného.

V záujme koho malo Slovensko na čele so svojou vládou záujem súhlasiť s tým, že je potrebné zo strany EÚ mimo jej územia organizovať vojenské misie ? Môžeme si dovoliť veriť Francúzsku a Nemecku, ktorí sa svojvoľne a z vlastnej iniciatívy postavili do čela EÚ , chcú sa pohybovať smerom k politickej integrácií a zároveň vyzývajú ostatných Európanov, aby sa k ním pridali. Ako môžeme veriť tomu, že vojenské misie EÚ vo svete pomôžu zabezpečeniu medzinárodnej bezpečnosti, keď EÚ nevie vyriešiť na svojom území masovú ilegálnu migráciu ? Ako môžeme veriť vyhláseniu ministrov zahraničných vecí Francúzska a Nemecka, že EÚ je nepostrádateľný a jedinečný rámec pre mier a stabilitu vo svete, keď veľká časť sveta je zdecimovaná politickými, ekonomickými a vojenskými aktivitami demokratického Západu ? Fakty totiž hovoria o niečom inom, ale im ako iniciátorom dokončenia politickej integrácie v rámci EÚ, na tom nezáleží !

Môžu občania Slovenska na čele s predsedom vlády SR Róbertom Ficom úprimne veriť tomu, že práve takéto právomoci Bruselu sú potrebné k tomu, aby bol zaznamenaný nárast minimálnej mzdy, aby sa Slovensko priblížilo k priemeru životnej úrovne v EÚ a podobne ? V čom môžeme veriť predstaviteľom Francúzska a Nemecka, keď nás v minulom storočí bez mihnutia oka zradili a pošliapali našu túžbu po slobode, prosperite a bezpečnosti, teda po tom, čo hlásajú aj v súčasnosti. Ako to, že naša vládna moc prijíma v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej či obrannej politiky EÚ záväzky bez vedomia občanov Slovenska a ich jasného súhlasu ? Stačí k tým všetkým položeným otázkam iba to, že ak takejto politike verí verný sluha Bruselu pán Róbert Fico, tak je to v poriadku ?

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval Putinovi k volebnému víťazstvu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Wong Maye-E)   Severokórejský vodca Kim Čong-un zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k zvoleniu na ďalšie šesťročné funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na severokórejskú štátnu tlačovú agentúru KCNA. "Kim Čong-un tlmočil svoje srdečné gratulácie ruskému…

Macron tvrdí, že v predbrexitovom Bruseli sa hovorí po anglicky až príliš

Paríž 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Angličtina v Bruseli prevláda až príliš, a to obzvlášť v čase, keď sa blíži odchod Británie z Európskej únie. Vyhlásil to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron a prisľúbil, že bude bojovať za to, aby sa v európskych inštitúciách a v zahraničí používala…

Merkelová: Írsko sa v záležitostiach okolo brexitu môže spoľahnúť na Nemecko

Berlín 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Kay Nietfeld)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok ubezpečila, že Írsko sa môže spoľahnúť na Nemecko, pokiaľ ide o rokovania ohľadne spôsobu vystúpenia Británie z Európskej únie. Podľa agentúry AP tak urobila po stretnutí s írskym premiérom Leom Varadkarom v Berlíne. Merkelová privítala Varadkara deň…

Babiš po rokovaniach s Hamáčkom zamieril do Lánov, kde povečeria so Zemanom

Praha/Lány 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezident ČR Miloš Zeman privítal v utorok na zámku Lány premiéra v demisii Andreja Babiša, s ktorým absolvuje pracovnú večeru. Ešte predtým sa predseda českej vlády stretol s lídrom sociálnych demokratov z ČSSD Janom Hamáčkom, aby hovorili spolu o zložení budúcej vlády, vyplýva…

V starej výrobnej hale v Česku našli filmový materiál z politických procesov

Praha 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR)   Predpoklady o existencii filmových materiálov z procesu s niekdajším prominentným predstaviteľom štátostrany Rudolfom Slánskym z roku 1952 sa ukázali ako opodstatnené. Desiatky kilometrov filmového materiálu z tejto temnej kapitoly novodobých československých dejín objavil insolvenčný správca vo výrobnej hale zbankrotovanej továrne v Stredočeskom kraji. Informovali…

Rusko ustupuje od narážok, že novičok by mohol pochádzať zo Švédska

Štokholm 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Rusko len "hádalo", keď tvrdilo, že Švédsko môže byť jednou z krajín, z ktorých pochádza smrtiaca nervová látka novičok použitá pri útoku na bývalého agenta Sergeja Skripaľa. Vyplýva to z vyhlásenia ruského veľvyslanca vo Švédsku Viktora Tatarinceva, ktorého citovala agentúra DPA. "Bol to…

Vo Francúzsku zadržali šesť podozrivých z napomáhania teroristovi

Paríž 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzska polícia zadržala šesť osôb pre podozrenie z poskytnutia logistickej podpory jednému z páchateľov teroristických útokov v Paríži z januára 2015, ktoré si vyžiadali celkove 17 obetí. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že práve tieto osoby zabezpečili zbrane pre Amédyho Coulibalyho, ktorý deň po krviprelievaní…

Prasaciu hlavu ktosi v nedeľu večer umiestnil pred mešitu v nemeckom Gronau

Gronau 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Nemecké bezpečnostné zložky vyšetrujú ďalší prípad umiestnenia prasacej hlavy v okolí mešity, tentoraz z nedele večera na chodníku pred pozemkom, na ktorom stojí takáto modlitebňa v Gronau v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Informácie priniesli regionálny denník Westfällische Nachrichten, ako aj tlačová agentúra DPA…

Pri streľbe na strednej škole v Marylande dvaja ranení; útočník je mŕtvy

Washington 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alex Brandon)   Dvaja študenti utrpeli v utorok zranenia, keď iný študent spustil streľbu na strednej škole v meste Great Mills v americkom štáte Maryland. Strelca vyhlásili po prevoze do nemocnice za mŕtveho. Informácie poskytol miestny šerif Timothy Cameron, na ktorého sa odvolala rozhlasová stanica National…

Galko: Je nemysliteľné, aby Drucker dokázal zvládnuť očistu polície

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podľa Galka Drucker nedokáže zvládnuť úlohy, ktoré budú pred ním stáť Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď…

Trump zatelefonoval Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu

Moskva 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Kremeľ v utorok oznámil, že americký prezident Donald Trump zatelefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zablahoželal mu k znovuzvoleniu. Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že obaja prezidenti v utorok hovorili o potrebe koordinovať snahy v obmedzovaní pretekov v zbrojení a o nutnosti užšej spolupráce…

ĽSNS: „OĽaNO nám ukradlo návrh zákona a prezentuje ho ako svoje“

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Na začiatku tohto roka prišla strana OĽaNO s novelou zákona o daní z príjmov, v ktorej navrhovala odstupňovanie daňového bonusu podľa toho, koľko má pracujúci rodič detí. Avšak takmer totožný návrh zákona predložila ĽSNS minulý rok. Zaň vtedy poslanci OĽaNO nezahlasovali. ĽSNS tvrdí, že im ukradli ich…

Most-Híd súhlasí so zmenou v nomináciách Smeru-SD do novej vlády

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Nová nominácia bola prerokovaná na Koaličnej rade Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza to Most-Híd…

Kollár vrátil úder Dankovi, zaútočil na jeho ministrov a prijal ponuku na televíznu diskusiu o mafii

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder opozičného politického zoskupenia Sme rodina, Boris Kollár, zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom reaguje na slová Andreja Danka o tom, že Kollár má mafiánsku minulosť. Ten na oplátku predsedovi SNS vyčíta doterajšie pôsobenie jeho ministrov. Kollár vo videu odmietol reagovať na nedeľné Dankove…

Fico: Slovensko nie je čierna diera! Miera slobody médií je taká veľká, že až neslobodne popierajú akýkoľvek názor, ktorý sa im nehodí

Bratislava 20. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Robert Fico už nie je premiérom Slovenska. Veta, ktorá by pred pár týždňami prekvapila asi každého, je dnes realitou. Politická kríza minulý týždeň vyvrcholila demisiou trojnásobného predsedu vlády, ktorý v blogu pripomenul úspechy Slovenska dosiahnuté pod jeho vedením. "Ani tieto tri hektické týždne,…

Južná Kórea pošle svojich K-Popových spevákov do KĽDR v rámci upevňovania vzťahov

Soul 20. marca 2018 (HSP/Foto: screenshot z YouTube)   Skupina juhokórejských spevákov tzv. štýlu K-Pop navštívi Severnú Kóreu v rámci  vzájomnej návštevy, keďže sa severokórejskí zúčastnili zimných olympijských hier v Pjongčangu Pôjde o približne 160 Juhokórejčanov, ktorí v Severnej Kórei pobudnú od 31. marca do 3. apríla, uviedlo juhokórejské ministerstvo pre…

Nechcú ani Druckera. Matovič: On nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Slovensko dnes…

Prokuratúra: Vyšetrovanie vraždy novinára Kuciaka intenzívne pokračuje

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vyšetrovanie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka naďalej intenzívne pokračuje. Pre TASR to v utorok uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. "Prvoradým je zistenie a zaistenie dôkazov slúžiacich na objasnenie veci a potrestanie páchateľa. Prezentovanie skutočností, ktoré sú orgánom činným v trestnom…

TopSpeed

Test jazdenky: Honda Accord 8g (2008 - 2015)

2

Hľadáte klasický sedan, alebo priestrannejšie kombi strednej triedy a nepotrpíte si vyslovené na dynamickú stránku auta? Hľadáte spoľahlivosť, kvalitu, vyššie výbavy a agresívnejší vzhľad? Možno by ste mali svoj zoznam rozšíriť o jedného z japonských zástupcov. Môže to byť aj Honda Accord 8g, ktorú nám do testu zapožičala spoločnosť AAA AUTO. 

Modernizovaný Ford Mustang má až 450 koní a špeci tlmiče

9

Kultový a legendárny „pony car“ Ford Mustang prichádza v modernizovanej podobe aj do Európy. Fastback aj kabrio dostanú športovejší vzhľad. Neostane len pri ňom. Ford vylepšil zavesenie kolies unikátnou technológiou, motory a tiež asistenčné systémy vodiča. Faceliftovaný zástupca pravoverných športových áut je v predaji už aj na Slovensku. 

VW Arteon kombi naozaj príde. Bude aj 6-valec?

10

VW Arteon má asi najkrajší dizajn súčasných Volkswagenov, aspoň z môjho pohľadu. No myslím, že mu chýbajú dve veci. Motor, ktorý má viac ako 4 valce a karoséria kombi, ktorú v Európe stále obľubuje dosť motoristov. VW Arteon kombi skutočne príde, Shooting Brake by mali dokonca predstaviť už koncom tohto roka. A čo tak ešte VR6?

Bude elektrický VW I.D. R najrýchlejšie EV na Pikes Peak?

2

Volkswagen to myslí s ofenzívou elektromobilov vážne. Keďže ideálne laboratórium na vyskúšanie extrémov je motoršport, tak tam práve mieria. Nebude to však Formula E, ani Electric GT, Nemci si vybrali tie rovno tie najslávnejšie preteky do vrchu, Pikes Peak. Elektrický špeciál  VW I.D. R pripravujú a na štart sa postavia už tento…

Vitara - skvelý pomocník k rodinnému domu

23

S príchodom Gitary, ako nové Suzuki Vitara familiárne voláme, sa mi otvorili celkom nové možnosti. Ani jedno z áut, ktoré mám k dispozícii nedokáže to, čo Gitara. Iste nemusím vysvetľovať, že rodinný dom nie sú len radosti, ale aj starosti a nové problémy. Zrazu každý týždeň treba previezť niečo neštandardne ťažšie,…

Qashqai doslova zostrelil malý nákladiak z cesty. Vážna dopravná nehoda

21

Áno, vážna dopravná nehoda, ktorá sa obišla bez život ohrozujúcich zranení. Pri pohľade na diaľničnú zrážku je to ako zázrakom. Ako sa z nepríjemného pohľadu poučiť? Už aj malá nepozornosť dokáže zapríčiniť potenciálne tragickú nehodu. Prečo to vodič Nissanu Qashqai namieril rovno do “kufra“ nákladiaku, je nepochopiteľné. Po predbiehganí na diaľnici…

KAMzaKRÁSOU

Sebarozvoj s koučkou: Čo s pocitom nespravodlivosti?

3

Nič neoberá ľudí o pokoj tak, ako boj proti všetkému, lebo cítia hnev a zlosť. Niekedy sa naozaj ťažko zmieruje s tým, aký život je, a neraz nám príde kruto nespravodlivý. Na to však nemáme dosah, aby sme ľudí aj svet naprávali, hoci niekedy si to silno prajeme.   To, čo ovplyvniť…

Na tieto jednoduché cviky na zlepšenie pamäti už nikdy nezabudneš!

2

Váš mozog je životne dôležitý orgán rovnako ako vaše srdce, no netreba zabúdať na to, že v prípade mozgu sa vieme postarať o priebeh jeho starnutia či zlepšenie jeho chodu. V skutočnosti si takmer 60 percent ľudí myslí, že napríklad Alzheimerova choroba je len prirodzenou súčasťou starnutia a že jej nevieme…

Vyskakujúca kostica z podprsenky: Takto jednoducho ju zachrániš!

5

Dovolíme si tvrdiť, že s podprsenkami bojuje každá z nás. Najprv nájsť správnu, ktorá by nám dokonalo sedela a keď takú nájdeme a často nosíme, tak z nej začne vychádzať kostica, ktorá nás pichá a spôsobuje nepríjemnosti. Čo s tým? Ak sa podprsenky nechcete zbaviť, pretože patrí k vašim obľúbeným, tak poznáme skvelý trik, vďaka ktorému ju určite…

Lieky a potraviny: Vieš, ktoré za žiadnych okolností nekombinovať?

3

Ak užívaš lieky, mala by si si dať pozor na niektoré konkrétne potraviny. Že prečo? Lieky a potraviny dokopy totiž v niektorých prípadoch vedia narobiť poriadnu šarapatu v organizme. Kedy to je a ktoré potraviny radšej vylúčiť popri užívaní liekov? Prezradíme ti to.

Neignoruj varovné signály choroby srdca! Takto ich dešifruješ

3

Naše srdce je nepochybne najdôležitejším orgánom v našom tele. Veľké asi ako dve spojené dlane a veľmi, veľmi pracovité… Preto sú choroby srdca vážnym zdravotným problémom a sú pre človeka nebezpečnejšie, ako obávaná rakovina prsníka u žien či rakovina prostaty u mužov. Preto je veľmi dôležité neignorovať varovné signály choroby…

Na čo slúži cibuľová kúra? Neuveríš, ale jej účinky sú obdivuhodné!

5

Vitamíny, minerály, antioxidanty a mnohé iné skvelé živiny vám dokáže poskytnúť celkom obyčajná zelenina, ktorú máme všetci doma na kilá. Reč je o cibuli, ktorá nie je dobrá len na použitie v kuchyni, no využiť sa dá aj na beauty účely, o čom vie málokto. A ako sa používa cibuľová…

TopDesať

Ako vyzerá koniec sveta? Je krajší, ako by sa mohlo zdať

0

"Po mnohých rokoch snívania som sa konečne dostal až na koniec sveta - do Patagónie," hovorí rumunský fotograf Doru Oprisan. A ako ten koniec sveta vlastne vyzerá? "Čo ma najviac prekvapilo, bola hojnosť intenzívnych farieb. Ani neviem, ako by som mohol opísať spôsob, ako sa celá obloha ráno rozsvietila do žiarivých farieb v…

Deti a zvieratá zachytené na týchto dokonalých fotografiách

0

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho ľudí považuje svojich domácich miláčikov za členov rodiny. Podľa štúdie, ktorú urobila univerzita v Cambridgi, deti majú tendenciu hľadať podporu u svojich domácich miláčikov. Vieš si predstaviť túto zaujímavú kombináciu? Ak nie tak nevadí, dnes ti totiž ukážeme fotografie na ktorých sú zachytené práve…

10 dôkazov, že váha nie je meradlom sexepílu

0

Väčšina z nás sa v súvislosti so svojou postavou zauíma iba o váhu. No v skutočnosti váha nie je tým najlepším meradlom progresu... Tieto premeny ti to dokážu. Ak sa naozaj staráš o svoje telo, potom by si sa rozhodne nemal riadiť iba váhou. Je všeobecne známe, že 1 kilogram tuku má…

Pracovná plocha na počítači: Geniálne nápady na tapety

0

Každý deň presedíme hodiny pri počítačoch, tak prečo by sme naše oči nemohli pobaviť ešte pred tým, čo ich unavíme? Na to dokonale poslúži pracovná plocha s ktorou sa dá naozaj kreatívne pracovať. Boredpanda zozbierala tieto fotografie pracovných plôch. Niektoré sú kreatívne, iné zasa geniálne a vtipné, ktoré mali naštvať…

Najbohatší ľudia - toto je nový rebríček miliardárov!

0

Pri slovnom spojení "najbohatší ľudia na planéte" sa zrejme väčšine z nás vyjaví jedno meno, ktoré sa v tomto rebríčku pravidelne objavuje na popredných miestach. No podľa časopisu Forbes nastali mierne zmeny v poradí. 10. Larry Ellison - 58,5 miliardy $ [caption id="attachment_24450" align="aligncenter" width="1000"]

Absurdné vynálezy: Niektoré z nich používame dodnes

0

Je úžasné vidieť, ako sa ľudia už v minulosti snažili vymýšľať novinky, ktoré mali pomôcť k bezpečnosti, prípadne iba ku komfortu. Niektoré tieto novinky sú však poriadne absurdné vynálezy. Zopár z nich sa zachovalo až do dnes, no trocha v upravenej podobe. Raz však Albert Einstein povedal: "Ak na prvý…