Súmrak nehodných bohov v justícii – sp.zn.EX 270/01 a EX271/01 tretia časť.

 

Považovali by ste za protiprávne a nezákonné také rozhodovanie súdu,pri ktorom by ste prišli o svoje štátnym notárstvom potvrdené dedičstvo po nebohom otcovi a to tak,že tento súdom zmarený Váš podiel z dedičstva je vyzrážaným v 9 ročnej exekúcii od Vašej matky z jej dôchodku a na  prospech bezdôvodného obohatenia neoprávnených osôb?

  Znie to šialene ale stalo sa to.Príčiny traumatického pádu dôvery v právny štát nespočívajú v zlyhávaní jednotlivcov.(Do pozornosti najmä:MSSR,NSSR, USSR,GPSR,SKE).

Pokladal by ste aj ďalej za nezákonné,keď sa vo vyššieuvedenej veci obrátite na generálneho prokurátora Slovenskej Republiky a on zostane nečinným?Pán JUDr.Jaroslav Čižnár je inak podľa Ústavy SR m.i. aj najvyšším ochrancom práv a záujmov chránených zákonom u fyzickej osoby a vyplývajú mu z toho aj také povinnosti zo zákona,ktoré však tu vôbec nesplnil.Stalo sa.Na sudcov  a exekútorku som podal k rukám gen.prokurátora trestne oznámenie zo dňa 24/11/2014.Možete hádať ako s oznámením GPSR zatočila do stratena.Sudcov nie je akože možné trestne stíhať v súvislosti s výkonom ich rozhodovacích právomocí.Občan to má chápať tak,že trestný čin nie je trestným činom,pretože ide o sudcu napriek závažným spôsobeným škodám a újmam?Na túto kauzu naväzuje aj taká povinnosť prokurátora ex lege,resp.jej absencia,v zmysle ktorej je povinným zo zákona  vykonať bez meškania všetky účinné opatrenia o nápravu nezákonného stavu a porušených práv.

Musím uviesť na začiatok,že za najväčšiu tragédiu ako občan Slovenska pokladám tú skutočnosť,že za desiatky rokov ani jeden jediný zo zákony porušiacich sudcov nemusel odpovedať na otázku: Prečo a ako ste vykonali nezákonné rozhodnutie?Platí to celospoločensky.Skrýva sa to za názov-rozhodovacia nezávislosť sudcu-ale može to byť zároveň zároveň za súčasných spoločenských podmienok aj reálnou liahňou korupcie a nezákonných beztrestných rozsudkov u jednotlivcov nehodných nosiť sudcovský talár.Rozhodovacia nezávislosť totiž neznamená automaticky beztrestnú arbitrárnosť a pohŕdanie zákonmi…

V tomto blogu nehovorím o súde,ale o vedome nezákonnom rozsudku sudcov pri protiprávnom výkone rozhodovacich právomocí.Neschovávajte sa pri nich prosím za beztrestnú  rozhodovaciu nezávislosť.Ona tam nemá čo robiť v takýchto prípadoch a ste plne zodpovednými za vlastné konanie pri porušení zákonov. Opisovaná kauza preukazuje,že za stratou dôvery obyvateľstva v justíciu a právny štát nemáme hľadať zlyhanie jednotlivcov ale otrasne závažnú poruchu v právnom systéme  štátu ktorú je nutné okamžite a tvrdým rezom napraviť.

Prv než začnete hovoriť b,je nutné si ozrejmiť,že žiadne také rozhodnutie súdu nemože byť zákonným,pri ktorom niekto v konečnom dôsledku pride o svoje Ústavou garantované dedičstvo.Ostatné námietky a tu uvádzané skutočnosti sú len akousi (expresne povedané) pridruženou výrobou v tomto blogu a v kauze a hlavne preukazujú pôvod vzniku nezákonného a protiprávneho stavu v dôsledku svojvoľného konania sudcov.Je to nepríjemné čítať pre sudcov?A viete aké nepríjemné je to prežívať…?

A za tohoto vyššieoopísaného stavu stavu sudkyňa okresného súdu v Komárne-JUDr.Jaďuďová uznáša nasledovné:

1./ sp.zn.679/01 zo dňa 15/4/2003 (citujem): Na strane povinného nie je naplnený ani jeden zákonný dôvod pre zastavenie exekúcie podla Para.57 Exekučneho zákona,ani nedošlo k zániku vymáhaneho nároku,preto súd námietkam povinného podla Para.50 exekučného poriadku nevyhovel.(koniec citátu)

a ďalej aj:

2./ Sp.zn.678/01 a 679/01 zo dňa 1/4/2004 (citujem): Kedže povinná nepreukázala ani jeden z dôvodov o ktoré svoj návrh oprela ,súd jej návrh zamietol.Povinná nepreukázala,žeby súdnym rozhodnutim bola nejaká vec vylúčená z exekúcie,veci ktore nepodliehajú exekúcii upravuje par.114-Par.115 Ex.por.Ani táto skutoćnost nebola preukázana.Exekúcia nebola vyhlásena za neprípustnú.(koniec citátu)

Sudcovia z OS v Komárne v tejto kauze pri rozhodovaní svojvoľne uplatnili právo a zvýhodnili protipravne navrhovateľov a iného tým poškodili,čo je trestné.Dodnes sa za toto nezakonné konanie zbabelo a beztrestne pod ochranou štátu skrývajú za svoj sudcovký plášť…

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to,či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (Pozn.rozumejú sa tým podmienky konania-hmotné aj procesné).

Rozsudok NSSR 3CDo 164/96E Súdna exekúcia môže byt nariadená len na základe titulu,ktory je vykonavateĺný po strane formálnej aj materiálnejAk bude exekúcia podľa titulu,ktorý tieto podmienky nespĺňa aj napriek tomu nesprávne nariadená,musí byť v každom štádiu jej konania  I bez návrhu zastavená.

„Pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov“

Takéto arbitrárne,beztrestné  rozhodnutia sudkyne znamenalo pre moju matku stratu zdravia,komfortu,majetku,obmedzenie práv,hmotnú tieseň,sociálnu núdzu,obvzlášť závažné zásahy do obvyklého spôsobu života ale aj  a hlboké psychické útrapy do jeho konca a zatiaľ čo pre mňa zmarenie môjho ústavného práva dediť a vlastniť majetok podľa čl.20/1 Ústavy Slovenskej Republiky.Čo sa však skrýva za týmito niekoľkými súvetiami v uznesení sudkyne?

Ctená sudkyňa OS v Komárne takto opakovane uznášala v takej veci,kde istinou exekúcie bol taký môj výhradný konštituálny majetkový podiel,na ktorý som mal pochybnosti nepripúšťajúci nárok a garantovala mi ho Ústava Slovenskej Republiky a to čl.20 ods.1.Áno ide o právo dediť a vlastniť majetok.Zároveň išlo aj o takú kauzu,kde tento môj dedičský podiel  bol  vyzrážaným na prospech neoprávnených osôb(bezdôvodné obohatenie)-následkom čoho môj podiel bol súdom takto zmareným a neuvidel som z neho následne ani len jeho časť.Tento môj zmarený dedičský podiel bol vyzrážaným v 9 ročnej exekúcii od mojej nebohej vtedy viac ako 80 ročnej matky Blanky Bókovej,ktorá si ako jedna-jediná -plnila primerane veku,zdravotnému stavu a okolnosťiam svoje záväzky vo veci,ktora exekúcii predbiehala a ku dňu započatia exekúcie vedenej proti nej pod sp.zn.EX200/2010 vyplatila pre oprávnených poštovými poukážkami sumu 50.500.-SK(a tu je nutné aj podotknúť,že účelom exekučnej inštitúcie  je prinútiť k plneniu svojich záväzkov takú osobu,ktorá si ich sama dobrovoľne neplní),čo aj potvrdili pred súdom.Celková suma podielov z dedičstva bola určená notárstvom na 75.524,50.-Sk.Môj zákonný podiel z toho činil 24.138.-SK.Podiel ostatných teda činil 51.386,50.-Sk.Ku dňu započatia exekúcie proti mojej matke teda mali vyplatenú sumu 50.500.-Sk zo sumy svojho zákonného dedičského podielu o 51.386,50.-Sk.Moja matka bola teda dlžná ku dňu započatia  exekúcie zostatkovú sumu 886,50.-Sk.Išlo právne o  tvz. synalagmatický záväzkový právny vzťah,ktorý sudca vyhodnotil a aplikoval ako asynalagmatický,čím ma vedome výlúčil z takého konania,v ktorom pojednával o mojom dedičskom podiele na prospech bezdôvodného obohatenia iného a to zrážkami z dôchodku mojej matky.V tomto viacstrannom záväzkovom právnom vzťahu mali určený záväzok aj  Iné osoby(a to oprávnení v exekúcii),ktoré si ho však nesplnili a v čase,keď podávali návrh o vydanie platobných rozkazov proti mojej matke-bol už zročným.Podľa §560 OZ sa o vydanie platobného rozkazu mohol obrátiť na súd len ten,kto si svoj záväzok plní,alebo je pripravený ho plniť.Právny úkon jedného z účastníkov takéhoto právneho vzťahu musí zákonite platiť z VZPV aj pre ostatných účastníkov.Zročnosť splnenia  ich záväzku nastala už v r.1999 a preto konali v rozpore s 39 OZ.Tieto osoby podali návrh o vydanie platobného rozkazu proti mojej matke,návrh o vykonanie exekúcie a  stali sa tým zároveň aj neoprávnenými majiteľmi môjho zmareného dedičského podielu o 24.138.-Sk v 9 ročnej exekúcii,čo je jasným prejavom straty právneho úsudku vo veci konajúceho sudcu.Aj exekútorka pochodila dobre aj štát.Len poškodení účastníci nie.Tento súd v Komárne odmietol aj vzájomný zápočet.Tento súd v Komárne ignoroval aj postúpenie pohľadávky na povinnú(moju matku)podľa  524 OZ  z mojej strany proti oprávneným o 24.138.-SK(čím stratila beztak nezmyselná a ničotná exekúcia  svoj zmysel a podstatu).V tejto exekúcii zasielala exekútorka oznámenie o započatí exekúcie naraz s exekučným príkazom,čím takto zmarila povinnej ochrannú lehotu na podanie námietky proti exekúcii.A hneď aj vykonala zrážky z dôchodku. Viackrát rušila a vydávala nové exekučné príkazy v tej istej veci.Po vymožení exekúcie nezaslala pre súd a povinnú záverečné vyúčtovanie exekúcie ktoré bola povinnou zaslať a podozrenia o ilegálne vykonané nadmerné zrážky nikdy neboli vyšetrené(aj ked boli oznámené JUDr.Čižnárovi).V konani o dedičských podieloch v tejto veci rozhodovala taka štátna notárka,ktorá bola veľmi dobrou známou pre oprávnenú(tú ktorá sa bezdôvodne obohatila) a v jej notárskej zápisnici boli falšované a pozmeňované údaje(Čižnárovi aj toto bolo oznámeným).Poverenia na exekúciu  vydávala taká sudkyňa,ktorú zákon označuje za zaujatú a možno aj nezákonnú,pretože osoba tejto sudkyne bola zhodná a totožná s osobou štátnej notárky,ktorá v tej istej veci o podieloch z dedičstva konala a u ktorej sa falšovala a pozmeňovala notárska zápisnica.Túto skutočnosť neoznámila predsedovi súdu (§ 14 a § 15 zák. č. 99/1963 Zb. OZ ) a vo veci mohla zaťiaľ vykonať ex lege len také právne úkony,ktoré sú neodkladné.Vydanie poverenia pre exekútorku medzi také nepatrilo.Táto sudkyňa(bývalá štátna notárka) väčšinu svojich poverení k vykonaniu exekúcie vydávala stále pre tú istú exekútorku z Levic.Tento zrejme najlepší(v úvodzovkách)exekčný súd v Komárne ignoroval v ďalšom aj take podanie exekútorky,ktorá bola ius dispositivum návrhom na zastavenie exekúcie a ktorá jej oznamovala s nim,že oprávnená nevie čo chce a čoho sa domáha a možno uviedla do omylu aj exekútora(!)

Exekučný Okresný Súd v Komárne obdržal od exekútorky Szalayovej vyjadrenie vo veci ,zo dňa 18/7/2001 k EX270/01 1 EX271/01,kde m.i.piše v zmysle Para.37 Exekučného poriadku(ide o vyjadrenie pochybnosti o exekúcii)…pravdou vsak je ze z vyjadrenia oprávnenej nie je zrejmé čoho sa dožaduje oprávnená.Návrh sa preto javi by nejasný,nešpecifikovaný. Možno opravnená uviedla do omylu aj exekutora(!)Jej vyjadrenie je nejasné nešpecifikovane a preto je možné z toho dôvodu exekúciu zastavit.(koniec citátu)

Takže je jasným,že oprávnení uviedli do omylu aj súd aj exekútora(netvrdí to osoba,ktorá zákony nepozná alebo je nekompetentnou).Je jasným že oprávnená v exekúcii nevie čoho sa dožaduje a  preto je jej návrh na vydanie exekučných príkazov nejasným a nešpecifikovaným.Práva boli tak masívne zmarenými v čase dlhých rokov-,že odôvodňovali na ďalší postup podľa čl.32 Ústavy SR.

Jedinou obranou súdu,čo som doteraz počul,bolo to,že moja matka sa neodvolala proti platobným rozkazom,čo vyznieva viac ako trápne vo svetle tých skutočností,že išlo o starenku vo vysokom veku,ktorú advokát do toho momentu ani nezastupoval a bol to práve ten súd,ktorý vo veci samej vedome porušoval zákon od samého začiatku tejto kauzy a nie moja matka.Iura Novit Curia.

Ide zároveň o veľmi obrazný príklad ako sa sudcovia zbavujú starých vecí a urobia z nich ukončené a právoplatné kauzy aj keď naopak podľa svojho skutočného právneho stavu tieto majú zostávať reštančnými.

Vyššieuvedené skutočnosti tvoria svojou podstatou a svojimi príčinnými súvislosťami taký súbor dôkazov,ktoré sú nezvratné a nevyvrátiteľné.Čo tvrdím,to dokazujem.

A OS v Komárne na základe práve tohoto návrhu nechal vykonať 9 rokov trvajúcu exekúciu a od toho nezákonného procesu neodstúpil a nechal poškodených veľmi dlhé obdobie v takom protizákonnom a protiprávnom stave,ktorý aj naďalej ošetroval a prehlboval a udržuje dodnes.

Tak tieto procesy nie sú pozitívnymi dôkazmi o etike sudcov z OS v Komárne ,o právnych znalostiach alebo o dodržiavaní sudcovského sľubu.Napriek tomu súdia aj naďalej.Zostali beztrestnými.Dodnes vykrikujú do sveta:…však ide o právoplatne ukončenú kauzu,ktoré rozhodnutie schválili svojím postupom všetky oprávnené orgány ako  MSSR,KS,NSSR,ÚSSR,ES…Mám však silné pochybnosti,či spĺňajú vôbec požiadavky kladené na sudcov z akéhokoľvek hľadiska,nehovoriac už o  právnom vzdelaní,čo sa v tejto kauze javí  skôr priťažujúcou okolnosťou ako kladom-o práci vyššieuvedených orgánov v tejto kauze už ani nehovoriac..

Tento súd ma poškodil aj v iných kauzách ako EX200/2010,EX58/2008 alebo 1T 1/98-(tak ako som opísal v predošlých  častiach  svojho  blogu)takže to vnímam už ako šikanovanie,štátne násilie a sabotáž základných Ľudských Práv a Slobôd v konani pred súdom.Ja sa divím tým sudcom,že majú aj naďalej odvahu nosiť talár.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to,či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania-hmotné aj procesné).

V republike môže ísť aj o tisícky takýchto tvz.vyhnitých káuz,kde občania prišli o majetok a práva v dôsledku arbitrárneho postupu sudcu a ani len nedokážu opísať ako ich súdy pripravili o majetok alebo spôsobili újmy.Sudcovia tieto právne relikvie so všetkou starostlivosťou opatrujú nechávajú konzervovať zapadajúce archívnym prachom a zásadne utajujú pred očami kritickej verejnosti.Je nie som ten občan.Ja to  dokážem opísať opierajúc sa o nezvratné listinné dôkazy a znenie zákonov,ktoré boli súdmi skrivené v tejto kauze.Po stopách takýchto káuz môžeme napredovať aj v masmédiach,kde sa ľudia bezúspešene,verejne a  roky šťažujú,zaťiaľ čo ctihodnosti konzervujú svojich právnych kostlivcov v archívoch.Mala by však platiť zásadá tá,že čím je viac právnych kostlivcov v trezoroch predsedov Okresných Súdov,tým je adekvátne väčšie aj percento nedôvery prejavenej obyvateľstvom na neprospech justície.A táto kauza je aj klasickým príkladom ako vyrábajú sudcovia zo starých reštančných  právnych kostlivcov veci zdanlivo právoplatne ukončené,aj keď nemali,nesmeli a nemohli takými byť.

Títo všetci podporili nezákonný process a protiprávny stav:

a./JUDr.Júlia Henteková-sudca OS v Komárne(na dôchodku)
b./JUDr.Anna Nemcsicsová -sudca OS v Komárne(zomrela)
c./JUDr.Ivana Jaďuďova-sudca OS v Komárne(aktívny sudca):
d./JUDr. Agneša Néveryová-sudca OS v v Komárne(aktívny sudca):  
e./JUDr.Tibor Šulák-sudca OS v Komárne (neskôr odstúpil pre zaujatosť-aktívny sudca):
g./JUDr.Štefan Nagy vtedajší Preds.Okr.sudu  v Komárne a v jeho mene v tejto veci prevážne konal JUDr.Majerčík(aktívny sudca vtedy podpredseda a dnes predseda OS)

*poznámka: Pokiaľ u jedného okresného súdu (OS v Komárne) sú v nezákonnom procese v jednej veci a v rôznych štádiách jeho procesu zainteresovanými viacerí sudcovia pri porušovaní Základných Ludských Práv a Slobôd jednotlivcov(v tomto prípade ide cca.o 30% sudcov),tak takýto súd sa stáva veľmi nedôveryhodným ohnivkom reťazca z celku v SR. 

Spisové značky v konaniach o nápravu:

Predseda OS v Komárne: Majerčik v zast.JUDr.Nagya: -OS Kna: 1512/02,1643/01,1512/02 z 2.7.2002.

Odvolaci súd: KS v Nitre(odmietal stažnosti a potvrdzoval rozsudok OS v Kna) 3040/01 z 12.05.04, 1342/02-19.,ďalej 3040/04 z 26.03-04,dalej 3040/04 12.05.04. OP v Komárne(konala v spolupráci s GPSR a OS v Kna): 4018/01-23 z 28.8.01.

NSSR: Nekonal-postúpil na OS v Kna .neb.JUDr.Majchrák.Spr.543/02 z 28/01/2002,dalej: -NSSR NC1342/02-5, 1512/02 z 2.7.2002., 1604/04, -1629/02 z 19.12.02 (v suvisl. NC1342/02).Moje podanie vyhodnocoval ako  ako sťažnosť,v dôsledku čoho sa dostávala späť na rozhodnutie stôl predsedovi toho istého súdu,ktorý zákony porušoval a tam je jasným,že nezákonnosti boli následne zakryté. Tak isto to robila aj prokuratúra na začiatku.

USSR: Nekonal(aj ked exekúcia ešte prebiehala a prišiel som o svoj majetok a právo dediť) II.US 392/08-62 z 17/12/2008 a taktiež IV.US 283/-09-129 z 19/07/2009 ale aj III.US 344/08-5 z 15/10/2008.

GPSR1: Horváth,Segeš,Tamaškovic) VI/1 Pz 67/02-38 z 30/01/2002,GPSR2: IV Gn 2876/01-43 z 14/2/2002,VI/1 Pn 67/02-45 z 01/03/2002,IV/Gn 2786/01/112 z 06/05/2002 a.i.-GPSR-Spr. 7572/02 VI/1PZ 67/02-44.Prokuratúry učelovo bez akéhokoľvek posúdenia vo veci samej vyhodnocovali oprávnené oznámenia  ako sťažnosť a takto sa vec dostávala naspäť na rozhodovanie k tomu istému súdu,ktorý zákony porušil,kde bola odloženou ako neopodstatnenou.(!)Aj takto sa môže zametať.

GPSR2: Odmietlo: Čižnár,Polčan,Adamcová,Baxtová-(trestne oznámenie z 24/11/ 2014):XV Gn134/15-1000, XV.Gn 13/15/1000-29 z 13/08/2015,VI/3 Gc 463/14/1000-16 z 14/07/2016,dalej IV Gn 2876/01-1000 z 07/07/2015 (Javorský),VI/3 Gc 321/15/1000-3 z 28/072015 (Šurek), Vo veci zákony porušiacich sudcov z Okresného súdu v Komárne dozorovalo kauzu oddelenie Organizačné a kontrolnej cinnosti GPSR,(JUDr.Adamcová predtým pravá ruka pána Čižnára u KP v Bratislave)kde bola zaevidovana pod sp.zn.: XV Gn 13/15/1000-

MSSR: Nekonalo. č.j.2646/04-52/91-E z 27/2/2004, ďalej 5329/03-52/326-O z 23/01/2004 ,ďalej c.j..8722/01-511/399-c Z 15/08/2001,dalej c.j.8722/01-511/399-C z 02/10/2001,alebo c.j.2646/04-52/91-E z 22/04/2005 a ďalšie(ministrom bol vtedy Lipšic a prevziatie sťažnosti od vtedajšieho poslanca NRSR p.Hrdličku potvrdil  prevziatie vlastnoručným podpisom-taktiež osobne nekonal)

ES v Štrasburgu: Nekonal.Stažnost cislo 18628/10 ECHR-LSvk11.OR (CS1) z 11/05/2009.(v trojčlennom senáte konal za Slovenskú Republiku JUDr. Šikuta Ján ktorý je dnes sudcom NSSR a občerstvujem informáciu: aj predsedom NSSR.)

SKE:Odmietlanekonala(Paller) SKE3364/15 a 560/10832-2015 z 26/8/2015 (je to znacka z jedného podania.) dalej 547/10819/15 z 20/10/2015

Nedáva to žiadné iné logickejšie vysvetlenie než len to,že sudcovia OS v Komárne vedome infikovali plodom z tohoto otráveného stromu všetky ostatné formálne aj neformálne procesy a vysvetlenia pre kolegov,ktoré tomuto krok za krokom nasledovali.

Prečítajte si všetci v akej nezmyselnej,protizákonnej,protiprávnej činnosti ste sa zúčastnili,každý svojím podielom vo veci,kde bol niekto násilne vtlačeným do ničotnej exekúcie a niekto iný prišiel o dedičstvo.A divíte sa že dôvera v justíciu dramaticky padá?A hľa nemožné sa stávalo možným.

A Títo ľudkovia potom  bez akýchkoľvek škrupúl vyhlasujú a rozširujú,že ten a ten je zlý človek a ako veľmi chce ublížiť na počestnej reputácii počestným sudcom prokurátorom a vyšetrovateľom.Je to absolútne zvrátené.Absolútna absencia akejkoľvek sebakritiky.

Keď ide v súčasnosti o 72%-ntnú nedôveru voči justícii,tak by sa to malo zjavovať v hodnotení grafu kazdého sudcu,pretože tu ide o kolektívne zavinenie.Efektívnosť rozhodovania a vrátené kauzy by to mali u jednotlivcov v grafoch zlepšovať,či to už zhoršovať,pričom odmeňovanie a kariérny postup sudcov by sa malo odvíjať práve od súboru týchto hodnotení,ktoré nemože prepadnúť pod určitú percentuálnu hranicu,po ktorej hrozí strata taláru.Takto nejak by to mohlo vypadať z občianskeho hľadiska.Až tu má nádej začať pôsobiť v justícii  akýsi sebačistiaci system. Tam kde to je teraz 72%,to by malo byť pohyblivou základnou zložkou,ktorá sa v určitých intervaloch mení k lepšiemu alebo k horšiemu podľa skutočného nameraného stavu.Striktné zákony zo súčasnosti nie sú ako Maleus Maleficarum a vylučujú svojou podstatou také ľudské vlastnosti pri výkone sudcovsého povolania akými sú zlomyseľnosť a arbitrárnosť za dodržiavania etického kódexu a ústavného sľubu sudcu,skladaného do rúk prezidenta SR.

https://www.eurorespekt.sk/kratke-dejiny-justicnej-a-konkurznej-mafie-na-slovensku-i-cast/

Ostatné ukazovateľe pokladám nedôveryhodné a nepresné,zavádzajúce a zľahčujúce,však štatistiku vytvárajú hlavne Tí,ktorým je na prospech..

Je pochopiteľným ďalej,keď v tejto veci dajú za pravdu sudcom-porušiteľom zákona všetky nadriadené súdy vrátane Ústavného Súdu Slovenskej Republiky a MinisterstvaSpravodlivosti Slovenskej Republiky? Stalo sa.Pričom ide o porušenie Ústavy SR.V dôsledku takýchto schvaľovacích úkonov zo strany oprávnených inštitúcii ktoré nezákonné rozhodnutie sudcov právne konvalidovali a ratihabovali došlo k tomu,že inak naprosto nezákonné rozhodnutie vyvolané činnosťou sudcov z okresného súdu v Komárne sa stalo právoplatne ukončeným,napriek tomu,že v ich dôsledku bolo zmarené ústavné právo dediť a vlastniť majetok na škodu  oprávnenej osoby. Ide o násilný,závažný avšak naprosto beztrestný,bezprecedentný a arbitrárny útok zo strany justičnej moci.Dodnes sa predseda okresného súdu v Komárne(presne tá istá osoba od samého začiatku)súdu oháňa argumentum,že vec je formálne právoplatne ukončenou a to bez ohľadu na skutočný skutkový stav vo veci,pretrvávajúce porušenie základných práv a slobôd,medzinárodných Dohovorov o ochranu vlastníctva majetku a závažných zásahov do  základných ludských práv a slobôd a o obnormálne finačné škody a újmy vlečúce sa a prehlbujúce za nezákonne konajúcimi sudcami tohoto súdu a to  v takej exekúcii o ktorej je dôvodné predpokladať,že rozhodujúci sudcovia konali vedome protizákonne alebo boli právne nepríčetnými.Ide o nezákonný rozsudok,ktorý sa ťahá svojou podstatou od r.1996.

Každý ma právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje.čl 20.ods.1 Ústavy Slovenskej Republiky.Tento ústavný článok m.i.garantuje nerušený výkon vlastníckych práv k majetku ale aj pokojne uzivanie jeho plodov.,.

V dôsledku opakovaného nezákonného výkonu rozhodovacích právomocí sudcov Okresného Súdu v Komárne ( o ktorom som sa už zmieňoval aj v časti prvej a druhej môjho blogu ) došlo k  v dôsledku ich činnosti k takým závažným zásahom do práv,záujmov chránených zákonom a zároveň ku škodám ktoré dnes nie je možné takmer vyčísliť.Do dnešného dňa justičná moc v tejto kauze  krok za krokom a rok za rokom vytvorila za výrazných znakov vzájomnej korupcie také právne bariery,ktoré zabránili poškodením k prístupu k spravodlivosti,k uplatneniu základných práv a slobôd,a zároveň viedli aj k zmareniu spravodlivosti a dôkazov  v konaní pred súdom,s ktorou činnosťou demontovala takmer všetky zásady verejného poriadku a demokratického právneho princípu štátu garantovaného Ústavou Slovenskej Republiky.

Motívom  nezákonne a protiprávne konajúcich sudcov pri porušovaní zákona a udržiavania a prehlbovania jeho následkov a účinkov po vydaní nezákonných exekučných príkazov pod Sp.zn.EX270/01 a EX271/01 nemohlo byť nič iné,než zabrániť vyvodeniu osobnej (trestnej či to už disciplinárnej) zodpovednosti sudcov,ktorí hrubo porusili zákony pri výkone svojich rozhodovacich právomoci na škodu občanov,čo je v rozpore nielen so zákonmi,ale aj s etikou sudcu a sudcovského sľubu vkladaného do rúk prezidenta,pričom im účinne pomáhali nielen MSSR ale aj ÚSSR,NSSR,PZSR a GPSR.Pri pohľade zvonka sa to javí zákonite ako vedomá sabotáž na škodu základných práv a slobôd na škodu občana zo strany strany osôb vykonávajúcich svoje právomoci vo výkonnej moci štátu združených v organizovanej skupine,ktorých úlohou a cieľom je navonok naopak tieto základné práva a slobody brániť a ochraňovať.

Jedným z mnohých právnych  následkov je aj skutočnosť že tento vedomý postup výkonnej moci štátu svojim procesom sleduje zabrániť nielen vyvodeniu osobnej trestnej,či disciplinárnej zodpovednosti sudcu,ale pokrytecky a zlomyseľne aj o dosiahnutie uplynutia márnej lehoty o ich vyvodenie,či to už o uplatnenia práva o náhradu škody za nezákonný úradný postup súdu.Nepôjde o trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa.Môže ísť o  sabotáž na demokratickom právnom zriadení štátu,pri ktorej dochádza v jej dôsledku aj k jej poruche a ku škode na majetku občanov.

*Prezident Európskej siete Súdnych rád Lord Justice John Thomas* v Aide Memoire z októbra 2010 adresovanom predsedovi Súdnej rady SR, k imunite sudcov pred trestným stíhaním uviedol, že všeobecná zásada je jasná. Zatiaľ čo by sa žiadny sudca nemal zodpovedať za výkon svojej funkcie ako sudca, imunita pred trestným stíhaním v zmysle bežných trestných zákonov mu neprislúcha ak porušuje tieto zákony či už pri výkone svojich sudcovských  povinností alebo ako súkromná osoba.Zodpovednosť sudcu za porušenie trestného zákona nemôže mať vplyv na jeho individuálnu zodpovednosť sudcu. *(Celý dokument je zverejnený na webovej stránke súdnej rady – dokumenty ENCJ)

A ďalej iné skutočnosti,ktoré zapríčiňujú svojvôľu sudcov: https://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/316725/Demontaz-pravneho-statu.html

https://blog.sme.sk/blog/19766/344709/podnetgpzlocin.pdf

https://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/356179/pravna-istota-na-slovensku-alebo-zanik-republiky-a-demokracie.html

Pre občana je naprosto nepodstatným,či nadriadené alebo k tomu oprávnené orgány vedeli a či to už nie o nezákonnej činnnosti,podstatným sú jeho škody,újmy,ich dlhodobý stav zľahčujúceho neriešenia.

Následkom je hromadenie právnych kostlivcov v archivoch okresných súdov,ktoré su zvráteným spôsobom vyhlasované za právoplatne ukončené kauzy.Na občanoch však zostávajú po nich nenapravené a nenapraviteľné škody a újmy v dôsledku nezákonného beztrestného postupu sudcov pri výkone rozhodovacích právomoci,čo pred verejnosťou radi zamlčujú…

Je jasným,že nadriadené orgány oprávnené právne posudzovať sťažnosť,či námietku na nezákonný stav vo veci samej v dôsledku nezákonného postupu sudcu,toto nevykonali. Vinnými sú teda všetci.Môže to byť  dôkazom prehnitého,vzájomne skorumpovaného  právneho systemu štátu.

Alarmujúcim je skutočnosť,že za takú činnosť poberali skvelý plat,používali výhody svojho postavenia  a aj ďalej beztrestne postupovali nerušene po kariérnom rebríčku,čo je naprosto spločensky nepochopiteľným.

Platí pravidlo,že súd je povinným skúmať počas rozhodovania,či neporušujú svojim rozhodovanim vo veci alebo o veci samej ústavné práva účastníkov a či to už tretích osôb a či nejde o konanie v rozpore s §39 OZ..

Konkrétne o  veci samej. V roku 1996 sa obrátila na súd poručníčka maloletej osoby,ktoré osoby boli zároveň aj oprávnenými konať vo veci.Obrátila sa vo veci vyplatenia dedičského podielu na základe notárskej zápisnice – po poručníkovi zomrelom v r.1987(ktorý bol zároveň aj mojím otcom).

Obsahom dedičstva bola finančná hodnota nehnuteľnosti poručníka a jeho vtedajšej manželky(mojej matky) z jeho prvého manželstva.Hodnota jeho majetku po jeho úmrtí z jeho druhého manželstva bola prakticky nulová,lebo bola ešte pred konaním o BSM účelovo právne ošetrenou.Finančný rozsah dedičstva stanovilo rozhodnutie súdu v rámci vysporiadania BSM,ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným.Po úmrtí neb.otca teda automaticky nasledovalo konanie o dedičstvo na štátnom notárstve.

Notárom potvrdené dedičstvo pojednávalo o dedičských podieloch o dvoch osôb dedičov v prvom rade a o jednej osobe ako dediča v druhom rade.Celková suma na delenie dedičstva  sa stanovila na hodnotu dedičstva o 75.524.-Sk.Držiteľom práva o sumu 24.138.-Sk som sa stal ja ako dedič v druhom rade.Obaja dedičia v prvom rade si rozdelia sumu 51.386,50.-Sk,čo znamená 25693,25.-Sk pre dediča I./v prvom rade a taktiež rovnakú sumu 25693,25 pre dediča II./v prvom rade.Ide teda o také podiely z dedičstva,ktoré garantuje čl.20 ods.1 Ústavy SR.

spôsob vyrovnania dedičstva bol  Šalamúnskym a nie rovnoprávnym:a povinná Blanka Bóková (moja matka) bola súdom zaviazanou k vyplateniu dedičských podielov takto: Dedičské podiely vo výške 75.524,50.-SK vyplatí oprávneným(v rozhodnutí nebola uvedená splatnosť,čo znamená zo zákona 3 dni na splnenie) dedičom v prvom rade I./ a II./ a ďalej oni ma vyplatia mojím podielom vo výške 24138.-SK do 3 rokov od momentu,ako si svoje právo o svoj podiel z dedičstva uplatním. Samozrejme ja som si toto právo hneď aj uplatnil z taktického právneho dôvodu,že budem môcť toto právo hocikedy postúpiť na prospech svojej matky ako povinnej,čo sa neskoršie aj stalo.Uplatnil som si ho doporučenou zásielkou a od tej chvíle začala plynúť dedičom I./ a II./ z prvého radu 3 ročná lehota k vyplateniu môjho zákonného dedičského podielu o 24138.-Sk. Túto výzvu som im zaslal 20/6/1996 a moja pohľadávka sa teda stala zročnou cca.20/6/1999.

Splatnosť do 3 dní de facto mala prinútiť moju matku,aby okamžite predala svoju nehnuteľnosť (majetok)a vyrovnala dedičstvo,lebo jej inak hrozí exekučný príkaz.

Moja matka bola už v čase tejto kauzy asi 80 ročná.V čase vydania exekučných príkazov proti nej v roku 2001 mala už 82 rokov.Žiadny advokát ju nezastupoval až do obdobia podania návrhu o vydanie exekučných príkazov proti nej zo strany dedičov v prvom rade.Žiadny sudca ju nepoučil primerane veku,zravotnému stavu a okolnostiam o následkoch exekučných príkazov.Ja som slúžil v tej dobe ako profesionálny vojak na druhom kraji republiky a pomáhal som jej v tom,že som jej zasielal peniaze.Ona bola starou a právne bezbrannou osobou a veci sa diali na súde a notárstve s jasnými príznakmi vzájomnej nepriamej korupcie.

Moja matka však bola jedinou z tohoto viacstranného záväzkového právneho vzťahu,ktorá si svoje povinnosťi primerane veku,zdravotnému stavu a finačným okolnostiam svoje záväzky plnila.Ona zasielala splátky zo svojho dôchodku a aj z platu,lebo ona chudinka pracovala súčasne aj na vrátnici Okresnej Správy Ciest a zasielala pravidelné sumy cestou poštových poukážok,popričom aj ja som jej pomáhal.

Čo právne vyplýva z tohoto záväzkového právneho vzťahu v ktorom ide o vyrovnanie podielov dedičstva? Jednoznačne ide o viacstranný (tvz.synalagmatický) záväzkový právny vzťah,na základe ktorého majú jej učastníci vzájomne voči sebe určené zákonné práva a povinnosti: Z jednej strany ide o povinnú(moju matku)ktorá je povinnou vyplatiť dedičov v prvom rade.Ale za ďalšie boli tam predsa jasné aj povinnosti zo strany dedičov v prvom rade o vyplatenie dedičského podielu pre dediča v druhom rade (mojej osoby) do troch rokov ako ako ich o to vyzvem.A túto práve túto poslednú skutočnosť sudcovia okresného súdu v Komárne pri výkone svojich rozhodovacích právomocí  vedome,zámerne a zákerne-až priveľmi dôsledne ignorovali.

Sudca okresného súdu v Komárne rozhodoval vedome v rozpore so zákonom vo veci o plnenie povinností vyplývajúcich z asynalagmatického právneho vzťahu(a tieda nie z viacstranného synalagmatického ZPV) prizval do účasti v konaní  o vydanie platobných rozkazov len dedičov v prvom rade I./ a II./ a moju matku(povinnú)a týmto dosiahol že dedič v druhom rade (ja) nebol pribratým do takého konania,v ktorom sa rohodovalo de facto o jeho (môj) zákonný dedičský podiel na prospech neoprávnených osôb(paradoxne ako bezdôvodné obohatenie).Na túto skutočnosť boli upozorňovanými sudcovia a bola im zasielaná opakovane výzva o odstúpenie od zásahov do práv garantovaných Ústavou Slovenskej Republiky (a to doporučenou zásielkou),ktoré výzvy boli pohŕdavo ignorované.Rozhodovalo sa teda v tomto procese o mojom podiele z dedičstva na prospech iného a za mojej neprítomnosti.Ide teda o maximálne arbitrárne konanie sudcu,čoho si musel byť aj vedomým pretože prilohy návrhu hovorili jasne o právach,povinnostiach a oprávnených osobách..

V roku 1997 sa teda oprávnení dedičia v prvom rade I./ a II./ obrátili na okresný súd s návrhom na vydanie platobných rozkazov proti mojej matke ako povinnej v období,keď im samým bežala 3 ročná splatnosť ich vlastného  záväzku voči  inej osobe z tej istej veci(mojej).

Plnenie svojich vlastných povinnosti v tej istej veci zatajili.Nemali splnené ani jednu korunu.(!)

Podľa vtedy platného §560 OZ sa na súd o vydanie platobného rozkazu môže obrátiť len ten,kto si sám svoje záväzky v tej iste veci plní,alebo je pripravený ich plniť.

 Je teda jasné,že sa na súd obracali o vydanie platobných rozkazov takí oprávnení ktorí konali v rozpore s dobrými mravmi pretože podľa  §560 OZ v súlade s §39 OZ  a nasl.si sami nesplnili (a to nikdy)svoje záväzky (povinnosti) z tej istej veci a teda už tento moment je tým,ktorý zákon označuje za absolútne právne neplatný (negotium nullum).Ide o taký zodpovednostný právny úkon dedičov v prvom rade,ktorý zákon trestá neplatnosťou s okamžitým účinkom ex tunc a má sa vzťahovať zo zákona aj na všetky právne úkony,na základe neho vykonané.To platí aj vtedy,keď sú v obdobnej kauze vykonané zápisy do katastra a stávajú sa vzápätí preto ničotnými.Hovorím tu o 9 ročnej exekúcii vykonanej násilným arbitrárnym spôsobom proti 80 ročnej starenke.Podotýkam,že osobne takýto skutok pokladám ešte za závažnejší ako úmyselnú vraždu,vzhľadom na trvacie právne následky a účinky.Keď niekto stratí život pri vražde,trvá to chvíľu,zatiaľ čo úmyselne spôsobená exekúcia trvajúca viac ako 9 rokov u starej osoby je horšie ako rozsudok smrti.

Na konanie v rozpore s dobrými mravmi a stav vzájomného plnenia záväzkov vyplývajúcich z viacstranného záväzkového právneho vzťahu bol povinným prihliadať súd z úradnej moci pri prijímaní návrhu o vydanie platobných rozkazov.

Par.Par.36/4- Na splnenie podmienky sa neprihliada,ak jej splnenie zámerne spôsobi účastnik,ktorý nemal právo to urobit a ktorému je splnenie na prospech(!)

Vo veci bol vykonaný pokus aj o zápočet(ktorý vlastne plnil úlohu kvázi vindikačnej žaloby),ktorý bol súdom ako neprípustný-zamietnutým,hoci podľa nálezov ÚSSR z tej doby,zápočet sa mohol uplatniť a vykonať.

Vo veci boli od začiatku prítomné take podozrenia,ktoré oprávňovali vec vyšetriť ako trestný čin:Ako napríklad):

1./Sudkyňa ktorá rozhodovala o  návrhu na vydanie platobného rozkazu sa poznala s obomi dedičmi v prvom rade.Jeden z dedičov v prvom rade pôsobil dlhodobo na úradoch štátnej správy na rôznych funkciách.Nebohý poručník bol jej manželom a bol vysokým úradníkom v štátnej správe a funkcionárom v strane.Bol právnikom. Funkcie,ktoré vykonával boli ako podpredseda MSNV,vedúci obchodu na ONV,vedúci organizačného a vnútorného odboru na MNV a podobne.Dobre sa poznali aj s prevážnou časťou vtedajších sudcov.

2./Sudkyňa,ktorá vydávala poverenia k vykonaniu exekúcii sp.zn. EX270/01 a EX271/01,konala predtým ako štátny notár vo veci o podieloch z dedičstva v tejto istej veci,kde sa(dokázateľne) falšovala a pozmeňovala jej notárska zápisnica na neprospech mojej matky.Orginál tohoto falšovanej NZ mám v archive.Táto skutočnosť ďalej znamená,že poverenia k exekúcii vydávala taká sudkyňa,o ktoréj boli dôvodné pochybnosti o jej nezaujatosti,nielen preto,že vo veci predtým konala ako štátny notár,ale najmä preto,lebo ju zákon diskvalifikoval za pozmeňovanie notárskej zápisnice,čo je trestným činom..Ona mala za povinnosť v zmysle vtedy platného O.s.p.oznámiť predsedovi súdu skutočnosť,že predtým konala v tej istej veci podielov dedičstva ako štátny notár.a vykonať mohla zo zákona len také úkony vo veci,ktoré boli bezodkladnými.(vydanie poverení na exekúciu rozhodne  nepatrí medzi tieto úkony) Ona však naďalej zotrvala v pozícii sudcu rozhodujúceho o vydaní platobných rozkazov,napriek tomu,že zákon ju označoval za zaujatú sudkyňu a neoznámila túto skutočnosť ani predsedovi súdu či to už predsedovi senátu.Aj tieto skutočnosti opakovane právne zo zákona diskvalifikujú exekúcie pod značkami EX270/01 a EX271/01 a ich platnosť a vykonateľnosť.Táto sudkyňa veľmi dobre poznala oprávneného dediča v prvom rade desiatky rokov z pôsobenia v štátnej správe.

3./Moja nebohá matka ako prvá manželka  vplyvného neb. poručníka,nebola akiste v centre pozornosti o ochranu základných práv a slobôd zo strany súdov po rozvode s nebohým  poručníkom.V tejto kauze takým subjektom mohla byť len druhá posledná manželka nebohého poručníka,ktorá bola zároveň dedičom aj v prvom rade.Bola v tom určitá primitívnost,ktorá vystihovala tú dobu a jej spoločenské hodnoty ako aj priority .

Exekučné príkazy pod sp.zn.EX270/01 a EX271/01 zo dňa 02/05/2001 na základe pochybných a nezákonných platobných príkazov pod sp.zn.10/C 22(97 a 10C 23(97 zo dňa 18/03/1997 boli teda požehnané a schválené takou  sudkyňou o ktorej sú a boli závažné pochybnosti,ktoré boli oznamované aj predsedovi OS v Komárne.Táto sudkyňa,ktorá je už po smrti,vydala teda poverenia na vykonanie exekúcie pre mediálne nechvalne známu súdnu exekútorku JUDr. Alenu Szalayovu z Levic pod číslami  5401 01264* a 5401 012682* Podotýkam,že táto sudkyňa väčšinu svojich poverení aj pred tým vydávala len pre túto exekútorku.

Tá začala exekúciu okamžite ale nezákonne.Nebola zato nikdy potrestanou.Oznámenie o započatí exekúcie a exekúčné príkazy zasielala naraz a hneď jej vykonala aj zrážky z dôchodku,ktoré boli preto nezákonné.Prečo je tomu tak.V zmysle Zákona NRSR č.233/1995 Zb.tam je určená  postupnosť. Oznámenie o započatí sa zasiela ako prvé a máte možnosť v ochrannej lehote podať námietky proti exekúcii a po uplynutí tejto lehoty máte obdržať svoju druhú porciu-exekučné príkazy,proti ktorým už je námietka neprípustnou a exekútorovia Vás následne legálne ozbíjajú o majetok.Zároveň táto exekútorka Szalayová viackrát zastavovala exekúciu a vydávala exekučné príkazy nové.

Po začatí exekúcie v roku 2001 som ako oprávnená osoba postúpil pre ochranu mojej matky moje pohľadávky podľa §524 OZ voči oprávneným v exekúcií proti nej vedenými,ktorí boli zároveň aj takí dedičia v prvom rade I./ a II./ a zároveň  aj moji dlžnici ,ktorí si nesplnili svoje zákonné finančné záväzky voči mne z tých istých právnych podkladov ako pojednával návrh o vydanie platobných rozkazov proti mojej matke(povinnej).

Podľa zákona ide o taký prejav vôle oprávnených osôb,ktorý nie je ničím závislým od rozhodovacej právomoci súdov.Účinnosť postúpenia tejto  pohľadávky podľa zákona mala nastať jeho doručením oprávneným osobám(účastníkom konania),čomu sa aj tak stalo.

Znamená to,že de iure exekúcia aj formálne stratila svoj zmysel a opodstatnenie pričom stále hovorím o nej ako o absolútne právne neplatnej exekúcii od samého začiatku.Toto bol len ako zlatý klinec program.Exekúcia sa mala zastavit podla zákona,pretože postihovala také veci,na ktoré mala právo nespochybniteľný  nárok iná osoba(a to osobou sa práve stala moja matka ako povinná v exekúcii)a to voči jej veriteľom v exekúcii .Okresný súd v Komárne aj tento prejav vole oprávnených účastníkov arbitrárne ignoroval.

Právne pramene:Rozsudok NSSR M Cdo 35/2003.
Zánik vymáhaneho práva môže nastať nielen plnenim,ale aj hociakým iným právnym dôvodom ktorý zákon predpokladá.V takýchto pripadoch môže súd zastavit exekúciu aj bez návrhu.

Pričom išlo o viac ako 80 ročnú starenku,pričom ju aj jej syna oberali o majetok,pričom ona sama pracovala predtým na podateľni tohoto súdu v Komárne a zároveň bola jedným z posledných(keď nie posledným) žijúcim svedkom atentátu na R.Heydricha dňa 27.5.1942 v Prahe.

Následky nezákonnej exekúcie: Moja matka prišla v dôsledku exekúcie trvajúcej 9 rokov o zdravie a zomrela v Ústave so zvýšeným psychiatrickým dozorom iba rok po úspešne vykonanej ale o to nezákonnejšej exekúcie. Stala sa imobilnou,zasahovala u nej policia ked bola v bezvedomí 2 dni(nemohol som sa jej dovolať a požiadal som políciu o vniknutie do nehnuteľnosti pre ochranu majeku,zdravia a života),potom som sa o ňu sám staral 3 roky v inkontinentnom stave.Nemala právo ani na príspevok od štátu,pretože podľa zvráteného Kaníkovho zákona o sociálnom zabezpečení si tento stav (exekúciu) spôsobila sama nesplnením si svojich zákonných  záväzkov,čo bolo úplne zvráteným.Sudcovia OS v Komárne jej načisto zohavili kvalitu života na jeho sklonku počas posledných 12 rokov.

Na jej dôchodku sedel 9 rokov exekútor(!),pričom sa ani nedá zistiť koľko peňazí jej zrazila táto exekútorka Szalayová.Ona to totiž zatajila.Zatajila pre všetkých.Po ukončení totiž zo zákona musí odovzdať exekúčnému súdu nielen poverenia alej aj konečné vyúčtovanie.A to aj pre oprávnenú ale aj pre povinnú.Nič z toho nevykonala(!)Ja mám pretrvávajúce podozrenia že vyzrážala z dôchodku matky oveľa viac ako mohla a  mala.Aj sám so žiadal o zaslanie vyúčtovania ako splnomocnenec svojej matky,konajúci na základe jej notárom overenej plnej moci platnej aj per post mortem.Nič nezaslala a mlčí.Ministerstvo spravodlivosti regovalo na moju sťažnosť odpoveďou,v zmysle ktorého nemajú žiadne právomoci voči exekútorke k tomu aby ju prinútili plniť túto oznamovaciu povinnosť,čo nie je pravda.Justicia v kauze používala princíp otráveného plodu,ktorý infikoval ďalší proces.

A teraz všetci Tí,ktorí ste mali dostatok trpezlivosti a ešte aj teraz čítate tento blog počítajte so mnou prosím:

a./Moja matka ako povinná vyplatili dedičom v prvom rade č.I./ a II./ do momentu započatia exekúcie v r.2001 (dokázateľne na základe originálov ústrižkov z poštových poukážok,ktoré mám v archíve) sumu 50.500.-SK(o čom exekučný súd vedel).

b.-Zákonný podiel z dedičstva pre dedičov v prvom rade I./ a II./ bol spolu 51.386,50.-Sk.

c./Môj zákonný dedičský podiel,ktorý som už nikdy neuvidel bol 24.138.-SK.Túto sumu a právo k nej som zároveň postúpil na svoju matku podľa §524 OZ v roku 2001 o čom boli oprávnení účastníci oboznámenými ako aj súd.

d./Celá sumu podielov z dedičstva o 75.524,50.-sa teda (dostala v rozpore so zákonom)k dedičom v prvom rade č.I./ a II./(matka a syn) v dôsledku čoho mi bolo Okresným Súdom v Komárne  zmarené moje zákonné dedičstvo,ktoré mi garantuje čl.20/1 Ústavy Slovenskej Republiky.

e./Táto suma bola vymoženou napriek nezákonnostiam páchaným na vyše 80 ročnej osobe a jej syna(ktorý je tiez invalidom a má právo na zvýšenú ochranu v konani pred súdom podľa medzinárodneho Dohovoru prijateho na pôde parlamentu OSN)zo strany násilne konajúcej výkonnej moci štátu (sudcovia,exekútor) a podporovaného spolupáchateľmi združenými v inštitúciách,ktoré právne a krok za krokom,a rok za rokom udržiavali prehlbovali a právne liečili až doteraz tento od samého začiatku nezákonný stav,vyvolaný absolútnou právnou neplatnosťou návrhu o vydanie platobných rozkazov ex tunc,akými boli KS,NSSR,ÚSSR,MSSR,PZSR a GPSR.Táto suma bola navýšenou o percentá z omeškania,penále,súdne trovy(vrátane odmeny pre exekútorku) pričom len boh vie a exekútorka,čo a koľko bolo zrazené.

Dodnes tvoria finačné škody asi 300.000 Euro,pričom tie nefinančné (újmy)sú prakticky nevyčísliteľné. Samozrejme aj v súčasnosti to denne narastá a škoda sa prehlbuje.

A čo sa zatiaľ dialo s osobami,ktoré podporili tento nezákonný stav a zakryli ho?Nič.Úspešne postupovali v kariére a brali neustále výborné platy,boli aj naďalej odmeňovanými taktiež vyznamenávanými.Niektorí odišli do určite aj zaslúženého odpočinku s výbornými dôchodkami.Pričom boli zmarené zakladné ludské práva a slobody,porušené zákony a medzinárodný Dohovor,prístup k spravodlivosti,dôkazy a nastala v kauze  porucha v inštitúcii,ktorá má byť garantom práva a spravodlivosti a taktiež v inštitúcii ktorá má ochraňovať záujmy a práva chránené zákonom u fyzickej osoby a vykonať bez meškania účinné opatrenia vedúce k náprave protizákonného a protiprávneho stavu.Títo všetci sa vlastne priživili expresne povedané na starej osobe ktorú prenasledovali nezákonnou exekúciou a jej podporou až do ústavu so zvýšeným psychiatrickým dozorom.Nič tu nefungovalo ako to má byť.

Pre  ozrejmenie,čo o  takejto kauze hovoria medzinárodné zmuvy,ktoré Slovenská Republika ratifikovala a s ktorými  je zaviazanou.Je jasným,že v rozpore s princípom Iura Novit Curia-sudcovia,ktorí rozhodovali v tejto kauze buď nepoznajú tieto normy,alebo sa nimi vedome neriadia.Inej možnosti niet.V oboch prípadoch sú však prítomné preto dôvodné pochybnosti o ich kredite sudcu spôsobilého vykonávať svoje postavenie:

.
*čo je to násilie – klasifikácia a opis z Charty Ľudských Práv.
-každá forma ubližovania,nadvlády,zneuživania moci,psychického fyzického nátlaku.
-každý čin,následkom ktorého je,ze obeť strpi alebo musi robit niečo,co nechce,prípadne v nej vyvoláva strach.
-Psychické násilie je správanie ktore narúša slobodnú vôľu a sebaúctu človeka,Môže byť zároveň tou najhoršou formou násilia.
Násilim sa rozumie aj nezabránenie násiliu a spochybňovanie výpovedi obetí násilia

*Deklarácia Ľudských Práv:
-čl.5 nikto nesmie byt mučený alebo podrobený krutému,neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
-čl.7.Všetci su si rovní pred zákonom a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez hocijakého rozlišovania.
-čl.8.Každý má právo,aby mu prislušné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti činom porušujucim

 základne práva,ktoré sú mu priznávane ústavou alebo zákonom(v sulade čl.46/1 USR)
-čl.10.Každý ma úplne rovnaké právo,aby bol spravodlivo a verejne vypočutý nezavislým a nestranným súdom,ktorý rozhoduje o jeho 
právach a povinnostiach.

-čl.12.Nikto nesmie byt vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného źivota,rodiny,domova alebo korešpodencie,ani útokom na svoju česť alebo povesť.Každý má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo  útokom.
-čl.12.Nikto nesmie byt svojvolne zbavený svojho majetku.
-čl.28.Každy má právo na to aby vládol taký sociálny a medzinárodný poriadok,v ktorom by práva a slobody v tejto deklarácii vyhlasené boli plne uplatnené.
-čl.30. V tejto deklarácii sa nesmie nic vykladat tak,aby oprávňovalo akýkolvek štát,skupinu alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov,ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd vyhlásených v tejto deklarácii

čl.II-54: Zákaz zneuživania práv:
Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie interpretovat tak,ze poskytuje právo zaoberat sa akoukoľvek činnosťou  alebo vykonat akýkoľvek čin zameraný na poškodenie práv a slobôd,uznaných v tejto charte alebo na ich obmedzenie vo väčšom rozsahu ako je stanovený v tejto charte.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Tibor Boka

O AUTOROVI

Sledujem príčiny hlbokého poklesu nedôvery v justiciu SR.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 3

Celkové hodnotenie: 13.82

Priemerná čítanosť: 765

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

Nastala chyba pri prenose, skúste obnoviť stránku

  • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

    POČASIE NA DNES

    FOTO DŇA

  • Vybrali sme

    FOTO DŇA