Z pohľadu Petra Kohúta je súčasná veda v kríze

Peter Kohút má ako vedec, človek a občan veľmi široký záber záujmu. Domnieva sa, že súčasná veda je v kríze, čo zvyčajne jedno odborový vedec, špecialista, nepostrehne (posúďte, z jeho osobného profilu blogera):
„Mojou záľubou okrem kybernetiky, z ktorej mám kandidatúru vied, je teoretická fyziky a filozofia. Objav dialektického princípu jednoty bytia mi umožnil položiť nové základy kozmológie a časticovej fyziky. V poslednom čase zameriavam svoju pozornosť aj na štúdium podstaty vedomia. Publikujem hlavne v zahraničí, moje vedecké a filozofické články je možné nájsť napr. zadaním kľúčových slov: Peter Kohut Universe. Zaujímam sa aj o spoločenský vývoj hlavne z pohľadu jeho dialektiky a skúmam mechanizmy determinujúce civilizačné smerovanie. K mojim mnohým ďalším záľubám patrí hlavne klasická hudba a spev.“
Archív článkov autora Peter Kohút:
https://blog.hlavnespravy.sk/author/peko/
Pre svoj článok vyberám tento jeho článok ako zdroj:
https://blog.hlavnespravy.sk/1513/sucasna-kriza-vedy-a-vychodiska-z-nej/
Na otázku, prečo si je vedomé bytie vedomé samého seba, schopné vlastnej sebareflexie a sebaurčenia (ja, jástvo), nemajú odpoveď teoretická fyzika ani chémia samé o sebe. Otázku rozširujem na kybernetickú entitu, prečo nie je a nebude môcť byť počítač vedomým a sebauvedomujúcim sa autonómnym bytím, ale iba vopred naprogramovaným alebo preprogramovaným robotom len pre vybrané činnosti a účel (na gombík). Trebárs vie hrať v šachy a vyhrávať.
Esenciálnu podstatu života oživenej mŕtvej hmoty nevysvetľuje, nedefinuje a nemá na ňu vzorec ani fyzika ani chémia. A zrejme za daných okolností oddelenia prírodných od spoločenských vied mať ani nebude.
Peter Kohút zrejme volá po celostnom a holistickom prístupe k vede a výskumu pretože zistil, že prírodné a spoločenské vedy pracujú na spoločnom predmete oddelene. Ak je predmetom vedy človek (ľudská bytosť ako fenomén) vyžaduje sa syntetický a synkretický vzťah prírodných a spoločenských vied v ich jednote, ktorého dobrým efektom môže byť synergizmus, ako (príklad) spojený účinok dvoch síl (liečba dvoma druhmi liekov) je väčší než súčet ich jednotlivých účinkov…
Antropológia je charakterizovaná a definovaná ako súbor vied o človeku (antropos je človek, logos je slovo).
Objektívna antropológia by fenomén ľudskej bytosti mala skúmať naprieč prírodnými aj spoločenskými vedami, oslobodená od filozofie, ideológií a politík.
Vedecký materializmus a „tiež vedecký“ ateizmus z antropológie vytláča tretí, duchovný rozmer ľudských bytostí, ktorý ich robí ľudskými bytosťami. Rozlišuje len dva ľudské rozmery – telesný (hmotný) a duševný (nehmotný). Existenciu duchovnej zložky spája s náboženstvom „ako ópiom ľudstva“. Tá ale preniká telom aj dušou a umožňuje ľudským bytostiam komunikovať s Univerzom. Duchovný rozmer ľudských bytostí nemá väzbu len na náboženstvo. Zakladá všeobecnú ľudskú spiritualitu.
Vo vede je treba postaviť aj hrádzu scestnému tvrdeniu prvotnosti hmoty nad duchom. Hardvér všetkých živých bytostí je oživený dušou s jej vlastnosťami a k softvéru ľudských bytostí bola pridaná aplikácia navyše, ktorou disponujú len ľudské bytosti – aktívna duchovná zložka. Ďalej rozvediem viac…
Dá sa konštatovať zahltenie spoločnosti filozofiami, ideológiami a kadejakým, pre ľudské tvorivé a kreatívne myslenie zbytočným, škodlivým a špekulatívnym teoretickým balastom a smogom. A z neho plynúcu nadbytočnosť a neurčitosť informácií v metodológii vied a vedných odborov striedaním stavov redundancie a entropie (určitosti a neurčitosti). Ich dialektika je jednoduchšia, ako sa zdá…
https://blog.hlavnespravy.sk/1513/sucasna-kriza-vedy-a-vychodiska-z-nej/
Peter Kohút vidí krízu vedy v pozitivistickej metodológii vied: „…základný princíp jednoty bytia nebol doteraz objavený,…“. Autor vo svojom článku uvádza, že ho pozná… 
Pozitivizmus v právnej vede
Dá sa očakávať, že ústavný súd pri posudzovaní Kováčových milostí a Mečiarových amnestií vo svojom náleze odmietne prirodzené právo (etický a ľudsko-právny rozmer práva) v opore o pozitívne právo, nie o základné ľudské práva. Princíp právnej istoty a zákazu retroaktivity tak vyhlásením ústavného zákona o zrušení týchto právnych aktov ostane v konflikte s etikou práva a ľudskými právami. Judikát ústavného súdu neodstráni rozpor a konflikt základné ľudské práva verzus pozitívne právo, ak je takéto právo v rozpore s ľudskými právami a prirodzeným právom, ale ho potvrdí imperatívom právnej istoty a zákazu retroaktivity práva. Zrejme aj v opore o existujúcu podobnú judikatúru ESĽP vo veci.
Vedľajší produkt (vízia): Spoločnosť smeruje k „pozitívnej“ totalite, ktorá je (paradoxon) v súlade s legitímnou vôľou ľudu, prenesenou na ním volené orgány štátnej moci s legitimizáciou a právneho pozitivizmu súdnej (štátnej) moci.
Pokračovanie v rozvinutí témy: Princíp jednoty hmotného a nehmotného (telesného a duchovného) bytia zakladá jednotu a homeostázu (rovnováhu) ľudských bytostí v ich telesnom (hmotnom) duševnom  a duchovnom (nehmotnom) rozmere s vesmírnym Univerzom.
Prírodné a spoločenské vedy disponujú odlišnou metodológiou a semiotikou (pojmo slovný aparát a výbava s príslušenstvom) podľa predmetu skúmania daného vedného odboru.
Riešenie existuje v zblížení sa prírodných so spoločenskými vedami a odstránení umelého konfliktu a „nezmieriteľného“ antagonizmu medzi vedou a vierou.
Antagonizmus veda verzus viera je umelý a škodí poznaniu podstaty a pôvodu sveta v jeho hmotnom (mŕtvom) aj duchovnom (oživujúcom) rozmere v rámci existencie entít a fenoménov hmota-energia- priestor-čas a aj na základe zákona o zachovaní hmoty a energie a reverzibility hmoty na energiu a energie na hmotu v priestore a čase.
Oberá a ochudobňuje svetskú vedu o jej spirituálny rozmer, čím ju odľudšťuje a redukuje na pozitívny matematický, fyzikálny a chemický vzorec, ako exaktný dôkaz vedeckej pravdy bez imaginácie, predstavivosti a fantázie, ktoré zakladajú kreativitu a tvorivosť v myslení a praxi.
Albert Einstein
neveril v osobného Boha, ale systém a poriadok Vesmíru. Jeho teória relativity poprela agnosticizmus a potvrdila, že Univerzum je poznateľné a aj to, že veda a viera sa vzájomne nevylučujú. Produkty vedy sa raz kdesi stretnú ako dve súbežné priamky (rovnobežky), kdesi v nekonečne…
Gregor Mendel bol kresťanský veriaci v trojjediného osobného boha.
Charles Darwin pôvodne študoval anglikánsku teológiu, vieru v boha opustil pod vplyvom osobných okolností, ku koncu života tvrdil, že nie je ateista ale „len“ agnostik. príznačné pre jeho „vedecké“ výsledky.
Keby Darwin vedel, čo v Brne vyvádza Mendel, evolučná teória by mala iné parametre a výstupy.
Život je vlastnosť kýmsi, čímsi oživenej mŕtvej hmoty. Veda o živej hmote a živote nepodáva vysvetlenie jeho esenciálnej podstaty a pôvodu. Iba ju pozitivisticky popisuje.
Veda sa potrebuje dopátrať poznatkov, ktoré ju urobia spôsobilou artikulovať špeciálnu a všeobecnú definíciu, pôvod a prvého hýbateľa, tvorcu, a kreátora všetkých  foriem a druhov (prejavov) života. Tie ostávajú viac-menej v popisnej rovine (ale popísalo sa toho na mraky): https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
Problém a na ňom participujúci komplex vedných odborov je vedomie živej hmoty a ľudské vedomie. Definícií je veľa, pridávam vlastnú, ktorá si svojou jednoduchosťou nenárokuje vôbec na nič:
Ľudské vedomie je aktívnou a vedomou (uvedomelou) sebareflexiou živej ľudskej hmoty.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vedomie
Mŕtva, živá (oživená) hmota a jej podoby a prejavy sú predmetom prírodných a spoločenských vied. Vyžadujú si každá osobitné metodológie, v závislosti na ich predmete.
Monizmus a dualizmus vo filozofii a vede je nefunkčný produkt, záťaž, ktorú treba odmietnuť a zahodiť ako anachronizmus. Vráža klin do objektívneho a objektivizovaného skúmania hmotnej a nehmotnej súčasti ontológie Univerza. Vytráca sa z neho jedinečnosť a výnimočnosť fenoménu ľudských bytostí, ako vrcholu poznanej živej pozemskej hmoty a inteligencie, spôsobilých seba reflexie a výskumu Univerza, ktorého sú súčasťou.
Určitými formami vedomia disponujú všetky živé organizmy podľa svojho druhu, obmedzení a mohutností (genotyp, fenotyp) na ich úrovni (hardvér, softvér).
Ľudské vedomie je stav najdokonalejšej pozemskej formy živej hmoty. Vieme popísať jeho kvality a mohutnosti ako aktívne, seba uvedomujúce sa vedomé a uvedomelé bytie ako sebapotvrdenie ja, jástvo. Má racionálnu aj iracionálnu zložku, za štandardných ako stav, nazývaný ako normalita, v jednote s rozumom ale aj nad ním (odchýlka od normy, iracionalita). Poznámka – normalita je definovaná veľmi všeobecne, ľudská normalita vôbec. Pokúsila sa o to v kolektíve Eva Syřišťová:
https://www.databazeknih.cz/knihy/normalita-osobnosti-101886
Nepriamo šlo aj o reakciu na iniciatívy neomarxistov 60-tych rokov minulého storočia a ich pokusy redefinovať pojem normalita (false flag – neodarwinisti, nová ľavica, Frankfurstká škola).
Ľudská spiritualita (duchovnosť, duchovná zložka) je pridanou vlastnosťou osobnej psychologickej výbavy len a výlučne (!) ľudských bytostí. Má racionalizovaný nad racionálny (iracionálny) charakter. Je vnútorne reflektovaná rozumovou aj citovou zložkou psychológie ľudských bytostí, ktoré ju týmito schopnosťami a spôsobilosťami oddeľujú z prostredia nižších živých bytostí a druhov. Vegetatívna zložka prevažne nižších živočíšnych druhov sa riadi pudmi a inštinktmi, u vyšších k nej pribúda racionálna a emočná, u cicavcov a ľudí aj citová a spirituálna zložka ako existenciálna nadstavba existenčnej vrstvy ontológie ľudských bytostí…
Ľudské bytosti disponujú prvou a druhou signálnou sústavou a širokou škálou emócií, citov a afektov. Pudy a inštinkty sú už len pozadím, ako ochranný a obranný atavizmus po živočíšnych predkoch (stopy v genetickej výbave) a patrí tam aj prirodzený a úplne zdravý a normálny strach z neznámeho, nepoznaného, exotického, ktorý sa pokúšajú z myslenia ľudí a občanov EÚ márne a násilne vytesniť sociálni „inžinieri“ scestní a bludárski evolucionisti a multikulturalisti. Ich exorcistickým zaklínadlom sú nálepky odvodené od pojmu xenofóbia („ste rasisti, antisemiti, nacisti, xebnofóbi, islamofóbi, homofóbi!). To sú vymyslené produkty naomarxistov a ultra ľavicových neofašistov, zaliečavo sa vydávajúcich za liberálov a slobodomilovných a mieromilovných pseudo demokratov…
Fyziológia vedomých, nevedomých a podvedomých životných prejavov a psychických procesov, prebiehajúcich v akejkoľvek živej hmote, je chemicky a biologicky úplne rovnaká pre všetky úrovne živej hmoty, od jednoduchej a primitívnej bunky až k najzložitejšiemu a najúžasnejšiemu (zázrak!) orgánu v známom a poznateľnom vesmíre – ľudskému mozgu.
Duchom (tretí ľudský rozmer) disponujú  len ľudské bytosti. Ním sa ľudský druh v jeho genotype a fenotype líši od nižších živých organizmov a druhov. Úžasnosť až zázračnosť týchto vecí a javov „medzi nebom a Zemou“ sa ťažko skúma a definuje len exaktnou a len svetskou vedou, ktorá má svoje hranice a limity.
Veda v Cerne hľadá počiatok vecí Univerza. Rozbíja atóm na stále menšie súčasti, ktoré vystreľuje proti sebe, tie sa štiepia na ešte menšie častice, až sa stráca podstata a reálny výsledok – nič. Matematicko-fyzikálne si čosi spočíta (hypotéza) a potom to hľadá, nachádza, dokazuje a overuje… (a jasá nad svojou úžasnosťou…).
Veda nevie, čo bolo pred Veľkým Treskom (kľúčová otázka). Nedozvie sa. Boh si ľudí za svoj chrbát a vedcov do svojho „súkromia“ nepustí. Ľudstvu ale dal slobodnú vôľu bádať, skúmať, dal im „hračku“ ako „ním“ limitovanú vedu, výskum a rozvoj technológií pre jeho úžitok. Sloboda bádania a vedy má ale svoje hranice, za ktoré ľudstvo láka Satan, lebo: „Budete ako Boh.“ (Genesis).
Výdobytky vedy, výskumu a technológií ale nie sú v žiadnom rozpore so svetskou ani kresťanskou etikou. V rozpore s nimi je ich zneužívanie.
Zvieratá a nižšie živočíšne druhy disponujú telom a telo oživujúcou dušou (néfeš) podľa svojich úrovní od najjednoduchších k najzložitejším…
Ontológia ľudských bytostí má existenčný a existenciálny rozmer, ktorý má tvoriť a dotvárať vzájomnú konštitčnú jednotu.
Existenčný znamená byť, existovať (vegetatívna úroveň s prevahou hmotných potrieb a záujmov).
Existenciálny znamená myslieť, cítiť, prežívať (nadstavba vegetatívnej úrovne plus čosi navyše).
Ľudské telo (hardvér) je púzdro ľudskej duše (oživené telo ako softvér, duša) a ľudská duša (psýché) je púzdrom ľudského ducha (to „navyše“).
Hmota, duša, duch tvoria triádu v rámci hmotnej a nehmotnej ontológie života ľudských bytostí.
Medzi dušou a duchom prebieha proces auto semiotizácie ľudskej bytosti ako jej vedomé a sebauvedomujúce bytie, ktorým sa ľudské bytosti vnímajú, prežívajú a označujú ako „ja som, som ten, ktorý som“ (individuácia a individualizácia v sociálnom prostredí spoločnosti a v sociálnej komunikácii). Viac o tom pojem ego ako jástvo v diele žiaka S Freuda C. G. Junga (nie scestná psychoanalýza ale hlbinná psychológia).
Logika (všeobecná aj vedecká) je odvodená od logos (slovo, jazyk, reč a vzťah langue (systém jazyka) a parole (prehovor, komunikát).
Evolucionistickí materialisti (marxizmus a neomarxizmus) tvrdia, že ľudský jazyk a reč sú súbežným produktom evolúcie ľudstva.
Sväté Písmo: „Na počiatku bolo Slovo, to bolo u Boha a Boh bol to Slovo a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo“. Podľa Biblie a Nového zákona bolo slovo na počiatku (je priebežne) a bude aj na konci.
Dialektický materializmus, marxisti a neomarxisti, vo vesmírnu ničotu veriaci ateisti z vied o človeku vylúčili Boha, tvrdia, že ľudia v neho veria, ak nevedia, kam z konopí… (blbosť). Viera je čosi navyše, čo ateisti nemajú. Pridaná hodnota. Tvrdenie ateistických vedcov je „vedecký“ pozitivizmus.
Podľa ateistov viera a náboženstvo vo vede nemajú čo hľadať, a jediná pravá exaktná veda je výlučne materialistická veda. Pozitivizmus na entú. Od Comteho až po Poppera.
Na rozdiel od materialistov a ateistov, ani samotné Písmo (plus veriaci vedci) nevylučujú a neodmietajú evolúciu, nie sú s ňou v nezmieriteľnom konflikte.
Majú ale veľa dobrých dôvodov pre jej spochybnenie ako komplexnej a dokonalej teórie o vzniku a života a živočíšnych druhov od najjednoduchších k zložitejším, až k samotnému človeku, na základe prirodzeného výberu. Neo a post darwinizmus je produkt neomarxizmu.
V laboratórnom prostredí (prapolievka) sa nepodarilo vytvoriť žiadnu nukleovú kyselinu, ale len 20 bežných aminokyselín a čosi ako adenín, čo je jedna zo štyroch zložiek genetického kódu (adenín guanín, cytozín, uracyl) čím sa Miller-Ulreyov experiment z r. 1952 a zistením jeho výsledkov v r. 2007 skončil. Bodka.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miller%C5%AFv-Urey%C5%AFv_experiment
Žiadna, prírodná (biologická) ani spoločenská veda ale nepodala esenciálne vysvetlenie pôvodu genetického kódu, objavila ale genetiku a významne s ňou pracuje…
Evolučná teória v spolupráci s Mendelom by bola bližšie k pravde. A ak by obsahovala aj vzťah paradigma (genotyp, fenotyp) a syntagma (taxonómia druhov) bola by mohla byť objektívne akceptovaná ako komplexná a úplná.
Spor vo vnútri kresťanstva; ariáni verzus katolíci o Trojicu: Je Boh jednotou troch božských osôb (Boh Otec, Boh Syn a Duch svätý)? Je (bol) Ježiš Boh alebo „len“ človek? Ariánsky spor bol ukončený nicejským vyznaním viery a prijatím katolíckej teologickej doktríny o jednote troch osôb jediného Boha v r. 325
Grafické znázornenie:

Podobnosť s Ogden-Richardsovým sémantickým trojuholníkom referencie vo vzťahu k výroku úvodu Jánovho evanjelia je zjavná a zrejmá. ORT je produkt svetskej vedy, nie teológie.
Na počiatku bol prejav božej vôle, prezentovaný slovom: „Som ten, ktorý som a pôsobím, že sa stane.“  Toto sa stalo pred Veľkým Treskom. Stvorenie pokračuje.
Vo výroku je použitý nedokonavý vid, čo znamená, že jazyk a reč existovali už dávno pred vznikom ľudstva v mysli Boha bez začiatku a konca, pričom proces božieho stvorenia prostredníctvom večne živého Slova a Ducha svätého nepretržite pokračuje.
Účelom jazyka a reči je praktický proces semiózy ako základ ľudskej verbálnej a neverbálnej komunikácie (funkčné aj pre ostatné živočíšstvo podľa druhov).
Sémiotika je veda o znakoch a znakových systémoch.
Lingvistika je veda o jazyku a reči a verbálnej a neverbálnej komunikácii.
Langue (franc.) je systém jazyka (sémantika, pragmatika, syntax), parole (franc.) je verbálny a neverbálny prehovor, komunikát (F. de Saussure).
Účelom jazyka a reči je aj prejav osobnej vôle tej živej hmoty, ktorá disponuje jazykom a rečou.
Základom semiózy (proces označovania) je Ogden-Richardsov sémantický trojuholník referencie, ktorý tvorí znak a jeho telo (signifié, označujúce) signifiant (označované) ako význam znaku, a denotát (to, čo sa za znakom skrýva).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
Sémantický trojuholník je model znázorňujúci základné vzťahy medzi objektívnou realitou, myšlienkovou oblasťou a jazykovou oblasťou. Jeho pôvodcom je filozof Gottlob Frege, v jazykovede ho uplatnili C. K. Ogden a I. A. Richards.
https://www.google.sk/search?q=Ogden-Richards&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU_oTT2orUAhVNrRQKHTsjD1YQsAQINA&biw=1280&bih=616
Ide vedeckú triádu, alebo trojicu (trojuholník), vo vnútri ktorého prebieha semiotická interferencia ako produkt svetskej vedy z oblasti spoločenských vied.
Je podoba Slova v jednote s Trojicou náhodná a pre vedu indiferentná?
Poznáme aj biblický obraz Babylona a príčin a dôsledkov svetového zmätenia jazykov (veža, rozptýlenie Babylončanov do sveta, biblický obraz vzniku národov a jazykov).
Sorry, ťahá ma to odkiaľsi – kamsi: Babylonské zmätenie jazykov pokračuje a mohutnie. Angličtina ako hlavný svetový jazyk a globalizácia aj vo vede, znova pod jedinou vládou Globálneho Prediktora a Nového svetového poriadku, je recidívou Babylona. Budova EP v Štrasburgu je architektonickou ponáškou na nedokončenú babylonskú vežu…
Príbeh pokračuje…

Ale vráťme sa k pozitivizmu vo vede – odstráňme ho. Ako a prečo, uvádzam na začiatku a v jadre článku.
Len v myslenej predstave ako hypotéza: Vo svojej „špajzi“ a vlastnej hlave môžem prísť aj na to, na čo neprišli v Cerne… 🙂
P.S. Treba prestať „lynčovať“ Petra Kohúta (odkaz pre diskutéra „Juncker ma chce zlikvidovať“). A začať myslieť komplexne.
Namiesto pozitivizmu by snáď nezaškodilo viac fenomenológie a celostného holistického prístupu a vhľadu.
Osobná sebakritika autora tohto článku: Mám bližšie k spoločenským, než prírodným vedám, v matematike, fyzike a chémii som tupý a dutý ako negramotná plastová trupka. 🙂
Aj preto sa k predmetu skúmania Ing. Petra Kohúta, CSc. priamo nevyjadrujem, ale jeho posolstvám ako-tak rozumiem a čosi navyše, ako pridanú hodnotu „šípim“…
Autor článku: Juraj Režo

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.3

Priemerná čítanosť: 1112

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dozvie sa svet o jeho teniskách i ďalších radostiach a starostiach? Mesežnikov: Premiérovi i predsedovi parlamentu by Twitter mohol pomôcť zviditeľniť sa na medzinárodnej scéne.

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian, Martin Baumann)   Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov si myslí, že…

  Premiéri východných krajín SRN sa zastali Nord Stream 2

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP/dpa-Jens Buettner)   Premiéri východných krajín SRN jednomyseľne podporili Nord Stream 2 a vyzdvihli veľký význam projektu pre celú Európu, informuje…

  Tisíce ľudí demonštrovali v Düsseldorfe proti pandemickým opatreniam

  0icon

  Düsseldorf 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Niekoľko tisíc demonštrantov sa v nedeľu v meste Düsseldorf v západnej časti Nemecka zúčastnilo na zhromaždení namierenom proti opatreniam…

  Policajti obvinili ukrajinského prevádzača, ktorý pomáhal previezť piatich nelegálnych migrantov

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Toho sa mal Vitalii S.…

  Výživová poradkyňa prezradila, ako sa správne stravovať bez diéty

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Adriana Orozová, výživová poradkyňa na klinike Alimmenta v Barcelone, prezradila jednoduchý a rýchly spôsob, ako sa správne stravovať a…

  Za nedodržanie karantény bude hroziť v Británii pokuta do 10-tisíc libier

  0icon

  Londýn 20. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Ľuďom, ktorí v rámci opatrení proti pandémii nedodržia karanténu, bude britská vláda ukladať pokuty do sumy 10-tisíc libier (GBP),…

  Na ceste pri Kežmarku našli v aute dvoch mŕtvych mužov

  0icon

  Kežmarok 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Prešovský kraj)   Dve mŕtve telá v osobnom vozidle sa našli pod mostom na ceste I/66 z obce Huncovce do…

  Pogačar šokoval Rogliča aj celý svet. Nový šampión Tour de France je Indurain aj Pantani v jednom

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Sebastien Nogier, Thibault Camus)   Už niekoľko dní bolo zrejmé, že v nedeľu podvečer bude pod Víťazným oblúkom v Paríži stáť…

  Zaujímavá novinka či budovanie kultu osobnosti? Čaputova nahrala hlásenie k zastávkam na Hodžovom námestí. Mali by rovnako postupovať aj ďalší štátni predstavitelia?

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Uplynulú stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že pri príležitosti Európskeho týždňa mobility si pre cestujúcich na zastávkach…

  Ďalší boj o post predsedu na obzore? Nicholsonová si vie predstaviť, že by po odchode Sulíka viedla SaS, nielen ona

  0icon

  Bratislava 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie samu seba predstaviť na poste predsedníčky SaS.…

  TopDesať

  Vláknina a správne fungovanie tela

  0 icon

  Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje telo. Postupne sa vám snažíme priniesť jednotlivé zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a naše telo dostalo všetko, čo reálne potrebuje. V tejto časti článku sa pozrieme na veľmi dôležitú súčasť potravy, ktorou je vláknina. Vláknina je súčasť potravy, ktorá…

  Psy dokážu vyňuchať rakovinu s takmer 97 % presnosťou

  0 icon

  Naši domáci miláčikovia sú jednoducho najlepší. Najlepší spoločníci, poslucháči a kamaráti na hranie. A zoznam týchto naj sa práve rozšíril o psy, ktoré dokážu vyňuchať rakovinu v krvi. Ak vlastníte tohto štvornohého chlpáča tak viete, že psy majú vrodenú schopnosť vnímať situácie, keď sa niečo deje. V minulosti sa už preukázalo, že vycítia vôňu Parkinsonovej…

  Skutočnosť alebo fotomontáž? Tieto fotografie sú jednoducho úžasné

  0 icon

  Internet je plný fotografií, ktoré sú upravované v rôznych externých grafických editoroch, ako je napríklad Photoshop. Aj preto je čím ďalej ťažšie rozlíšiť skutočnosť od fotomontáže. Ako sú na tom však nasledujúce fotografie, ktoré sme si pre teba dnes pripravili? Skutočnosť alebo fotomontáž? Zrejme ťa prekvapíme, ak ti povieme, že…

  TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

  0 icon

  Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. 1.…

  10+ dôkazov, že ľudská hlúposť naozaj nepozná hranice

  0 icon

  Všetci máme tie okamihy, kedy sa náš rozum s logikou vyberú na spoločnú dovolenku. Výsledkom je krátkodobá debilita, ktorú si ale väčšinou rýchlo uvedomíme a robíme veci tak, ako by sa mali. No tento dočasný stav nie je to isté, čo permanentná ľudská hlúposť.  Einstein mal pravdu. Už sme to poznamenali…

  Vo svete IT

  Dva tímy vedcov skúmali sľubného kandidáta na časticu temnej hmoty. Prišli však k protichodným záverom

  0 icon

  Dva experimenty, ktoré pátrajú po stopách častice, ktorá zabraňuje galaxiám rozletieť sa na kusy, nedávno prišli s protichodnými výsledkami. Jeden z nich prišiel s prázdnymi rukami, zatiaľ čo druhý priniesol sľubné objavy. Temné bozóny sú kandidátmi na častice temnej hmoty, v ktorých sa neukrýva veľa sily. Na rozdiel od tradičných…

  Čo je WiFi Direct a podporuje to aj môj telefón?

  0 icon

  Keď sa spomenie WiFi, tak automaticky väčšinu z nás napadane surfovanie po internete, ale v skutočnosti sa za týmto pojmom môže schovávať výrazne viac, ako len „pripojenie k internetu“. Na tému upozorňuje portál nextpit.com. Čo je to WiFi Direct? Prvou vecou, ktorú treba povedať je, že táto funkcia je v…

  3 funkcie Android smartfónov, o ktorých možno ani netušíte

  0 icon

  Operačný systém Android aktuálne používa približne tri-štvrtina všetkých používateľov chytrých telefónov. Ide tak o veľmi populárny a rozšírený operačný systém, ktorý okrem iného v sebe schováva radu dobre „zašitých“ funkcionalít. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti 3 vcelku základné funkcie, ktoré sú častokrát používateľmi nevyužívanými, hoci patria medzi…

  Pozrite si zoznam 179 najvýkonnejších procesorov v počítačoch! Ako dopadol ten váš?

  0 icon

  Častokrát prinášame rebríčky najvýkonnejších smartfónov, najlepších fotomobilov a podobne. Dnes sme si zobrali na mušku procesory, ktoré nájdeme v našich počítačoch. Takto vyzerá rebríček najvýkonnejších procesorov Nižšie si môžete pozrieť rebríček 179 najvýkonnejších procesorov, ktorý je vytvorený na základe služby geekbench.com, ktorá je aktualizovanou na hodinovej báze. Na to, aby…

  Microsoft môže „pochovať“ Google Meet a Zoom. Pracuje na novej vstavanej funkcii pre Windows 10

  0 icon

  Microsoft neustále pracuje na vývoji Windowsu 10 pričom v pravidelných intervaloch prináša nové funkcionality. Najnovšie portál WindowsLatest poodkryl novú funkciu, na ktorej Microsoft aktívne pracuje. Zoom a Google Meet dostane konkurenciu Zoom, či Google Meet sú službami, ktoré zažili vcelku veľký rozmach v priebehu tohto roka. Ide o služby, ktoré…

  Armádny Magazín

  Ruské bombardéry Tu-160 prekonali svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia. Video

  0 icon

  Rusko, 20. september 2020 (AM) - Ruské nadzvukové strategické bombardéry Tu-160 stanovili v sobotu svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia pre lietadlá tohto druhu, oznámil novinárom veliteľ diaľkového letectva Vzdušno-kozmických síl RF generálporučík Sergej Kobylaš.  

  Raketový komplex Hermes dokáže zničiť nepriateľské tanky na vzdialenosť 100 km

  0 icon

  [caption id="attachment_25238" align="alignnone" width="640"] Zábery zo skúšobného odpálenia rakiet dlhého doletu raketového komplexu Hermes  vyvinutého spoločnosťou AO Konštrukčná kancelária pre vývoj a výrobu prístrojov A.G. Šipunova, zdroj: bmpd.

  Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

  0 icon

  Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí

  Peking si nenechá skákať po hlave - začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

  0 icon

  Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Čín

  Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

  0 icon

  USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojenýc

  Svetlo sveta

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

  Prečo mal Páter Pio stigmy?

  0 icon

  Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

  Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

  0 icon

  Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

 • icon FOTO DŇA